Udvikling i indre værdier, afkast og aktieindeks VINX30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling i indre værdier, afkast og aktieindeks VINX30"

Transkript

1

2 Udvikling i indre værdier, afkast og aktieindeks VINX30 Ultimo Offentliggjort Indre Værdi/ Udlodning, kr. 1,2 Afdeling Danske Obligationer Indre Værdi + geninvestering af udlodning i året, kr. Afkast i forh. til primo året, pct. 3 Varighed Afdeling Nordiske Aktier Offentliggjort Indre Værdi/ Udlod- ning, kr. 4,5 Indre Værdi + geninvestering af udlodning i året, kr. Afkast i forh. til primo året, pct. 3 Vinx30 aktieindeks Pct. stigning fra primo året VINX 30 6 aktieindeks Primo ,82 9,89 0,00 6,77 6,91 0,00 0,00 568,01 Udbytte 0,38 0,09 Efter generalforsam. 9,61 10,05 1,62 7,55 7,65 10,64 12,89 633,00 Ult. jun ,74 10,19 3,03 7,31 7,40 7,06 5,30 598,10 Ult. dec ,79 10,24 3,56 4,50 8,71 8,81 27,57 26,23 717,00 Reservation bidrag 0,07 0,18 Primo ,72 9,79 0,00 4,50 8,53 8,71 0,00 0,00 717,00 Udbytte 0,33 0,10 Efter generalforsam. 9,20 9,59-2,03 8,67 8,95 2,77-0,12 716,12 Ult. jun ,33 9,73-0,62 4,40 8,14 8,41-3,50-7,69 661,83 Ult. dec ,90 10,32 5,42 4,31 7,29 7,52-13,65-17,22 593,50 Reservation bidrag 0,07 Primo ,82 9,90 0,00 4,31 7,29 7,29 0,00 0,00 593,5 Ult. jan ,81 9,88-0,13 4,27 7,67 7,67 5,23 4,25 618,74 Ult. feb ,78 9,86-0,41 4,26 8,25 8,25 13,20 14,51 679,64 Ult. marts ,76 9,83-0,63 3,20 8,01 8,01 9,85 11,79 663,50 Udbytte 0,15 Efter generalforsam. 9,66 9,88-0,14 3,55 7,99 7,99 9,66 8,48 643,80 Ult. apr ,67 9,74-1,57 3,80 8,00 8,00 9,83 9,06 647,26 Ult. maj ,71 9,78-1,18 4,56 7,47 7,47 2,51-0,93 588,00 Ult. juni ,77 9,84-0,58 4,5 7,78 7,78 6,81 5,01 623,26 Ult. juli ,84 9,92 0,22 4,4 8,45 8,45 15,97 14,56 679,91 Medio aug ,84 9,91 0,17 4,4 8,73 8,74 19,84 18,36 702,47 1 "Offentliggjort Indre Værdi" er efter fradrag af bidrag til almennyttige foreninger for 2009 på 0,07 k.r., for 2010 på 0,07 kr. og for 2011 på 0,07 kr. for fondskode Vælger og tilsvarende udlodning til ejere af investeringsbeviser Special, men for jan.- mar. uden hensyntagen til udbytte. 2 Udlodning af udbytte er fratrukket i "Offentliggjort Indre Værdi" efter generalforsamling i april 2010 med 0,38 kr.,i 2011 med 0,33 kr. og i 2012 med 0,15 kr. 3 Afkast beregnet efter Finanstilsynets metode. 4 "Offentliggjort Indre Værdi" er efter fradrag af bidrag til almennyttige foreninger for 2009 på 0,14 kr.og for 2010 på 0,18 kr. for fondskode Vælger og tilsvarende udlodning til ejere af investeringsbeviser Special, men for jan.-marts uden hensyntagen til udbytte. 5 Udlodning af udbytte er fratrukket i "Offentliggjort Indre Værdi" efter generalforsamling i april 2010 med 0,09 kr. og i 2011 med 0,10 kr. 6 Vinx30-aktieindeks beregnes af Oslo Børs: klik på [indekser]; i box med Nordiske Indekser vælges VINX30; i box med Tidsperiode vælges periode og klikkes på [last ned], hvorefter indeksværdierne kan aflæses i et excel-ark. Regnskab for første halvår 2012 På side 4 er gengivet et urevideret regnskab for første halvår 2012 med sammenligningstal mht. resultatopgørelserne for første halvår 2011 og mht. balanceposter med ultimo På side 5 er hoved- og nøgletal og side 6-7 specifikationer af afdelingernes er. Medlemmernes formue i afdeling Danske Obligationer er i forhold til ultimo 2011 faldet på grund af kursfald og et fald i cirkulerende beviser. Med hensyn til afdeling Nordiske Aktier faldt medlemsformuen gennem 1. halvdel med aktiekurserne og med en lille nedgang i antal cirkulerende beviser. Boks 1. Afdeling Danske Obligationer Afdelingen investerer i danske stats- og realkreditobligationer. I marts 2007 blev introduceret en ændring af investeringspolitikken derhen, at varigheden for en kun tillades at bevæge sig i et bånd på plus /minus ½ år omkring 4 år, undtagelsesvist for en periode på op til 6 måneder ned til 3 år. For fondskoden Vælger DK ydes et bidrag på 0,75 % af bevisernes værdi ultimo hvert år til de almennyttige og humanitære organisationer, Etik Invest samarbejder med, og som investor har valgt, når årets afkast har været minimum 0,75%. For fondskoden Special DK tilfalder det tilsvarende beløb ejeren af investeringsbeviset. 2

3 Boks 2. Afdeling Nordiske Aktier Afdelingen investerer i nordiske aktier. I marts 2007 blev introduceret en ændring af investeringspolitikken derhen, at ens sammensætning baseres på grundlaget for indekset VINX30, der består af de 30 største nordiske aktier. Videre sigtes der for det første mod at holde handelsomkostningerne på et lavt niveau. Alle handler skal sigte mod, at andelen af den pågældende porteføljen kommer nærmere ved vægten i vægtgrundlaget, dog under iagttagelse af lovgivningens maksima på 10% for enkeltaktier og 40% for aktieposter mellem 5 og 10%. Værdiudviklingen vil følge den almindelige markedsudvikling samtidig med, at der opnås en spredning, der er tilstrækkelig til at sikre mod stærke virkninger fra enkeltaktier, se prospekt på Selskaberne skal leve op til Etik Invests etiske kriterier, der tager udgangspunkt i FN s centrale menneskerettigheds- og miljøkonventioner. For fondskoden Vælger DK ydes bidrag på 2% af bevisernes værdi ultimo hvert år til de almennyttige og humanitære organisationer og foreninger, Etik Invest samarbejder med, og som investor har valgt, hvis årets afkast har været minimum 2%. For fondskoden Special DK tilfalder det tilsvarende beløb ejeren af investeringsbeviset. Boks 3. De særlige risici, herunder forretningsmæssige og finansielle risici, som afdelingerne kan påvirkes af, samt politikker og mål for styringen heraf I foråret 2007 blev gennemført markante omlægninger af investeringsstrategien for begge afdelinger med det overordnede mål at reducere risici så meget som det kan lade sig gøre for de omhandlede værdipapirer. Strategierne handler om ikke at foregøgle, at foreningen vil være i stand til at udvælge værdipapirer, der vil stige i værdi, og fravælge, dem der vil falde. Resultatet skulle derfor blive en midtvejsløsning uden spektakulære gevinster på de enkelte værdipapirer, mod til gengæld at undgå at blive ramt hårdt af isolerede kursfald, eller endog konkurser. For afdeling Danske Obligationer består strategien i at undlade køb/salg på basis af forventninger om renteudviklingen, men at sigte mod en mellemlang varighed på 4 år i gennemsnit for en. Varigheden for en af obligationer vil falde dag for dag og især når der ved terminstidspunkterne betales renter og afdrag. Der kan derfor med mellemrum blive behov for salg af obligationer samt nykøb for at korrigere varigheden. Køb/salg af obligationer medfører omkostninger. Med henblik på at holde disse på et meget lavt niveau tillades varigheden for en at bevæge sig i et bånd på plus/minus ½ år omkring 4 år, undtagelsesvist for en periode på op til 6 måneder ned til 3 år. For afdeling Nordiske Aktier er strategien at investere i op til 30 børsnoterede nordiske aktier og i likvide midler i accessorisk omfang. Porteføljen sammensættes på samme måde som den sammensætning, der ligger til grund for VINX30 indeks for nordiske aktier, som Nasdaq OMX beregner i samarbejde med Oslo Børs. Der er dog nogle mindre modifikationer: (a) for at undgå at overskride investeringsforeningslovens maksimale grænser for placering (max. 10% for én virksomhed og max. 40% for poster mellem 5% og 10%), (b) hvis en virksomhed på afgørende måde ikke lever op foreningens etiske kriterier, samt (c) diverse bagatelgrænser. Når der investeres i aktier fra alle de fire nordiske lande opnås i forhold til investeringer alene i et enkelt lands aktier en bredere sammensætning af en. mht. national økonomisk situation, valuta og erhverv. Dette er med til at øge robustheden over for enkeltpåvirkninger. For god ordens skyld skal tilføjes, at strategien ikke kan sikre mod generelle kursfald, der rammer alle fire markeder. Foreningsanliggender Bestyrelse Ved den ordinære generalforsamling i april 2012 genvalgtes Niels Ravn og Ejvind Sandal. Preben Stenkjær blev nyvalgt, og efterfølgende valgt til formand. Depotselskab og market-making Med henblik på smidigt køb/salg af investeringsbeviser (udstedelse/indløsning) har foreningen arbejdet med at få etableret administrativt simple og omkostningslette løsninger. Købere med netbank med adgang til at handle i fondsbørsens handelssystem kan ved opringning til Etik Invest ( ) aftale, at Etik Invest stiller et udbud (til den aktuelle emissionskurs), der modsvarer det købstilbud, den pågældende stiller. Herefter vil handelssystemet automatisk gennemføre handelen med afvikling på 3.dagen (efter to mellemliggende bankdage), der typisk arbejder med ganske lave omkostninger for brugerne. Forventninger, herunder forudsætninger og usikre faktorer, som er lagt til grund Som beskrevet i boks 1 tillader investeringsstrategien for afdeling Danske Obligationer ikke at omlægge efter forventninger til udviklingen i renteniveauet. Parallelt hermed tillader investeringsstrategien for afdeling Nordiske Aktier ikke at købe aktier uden for grundlaget for aktieindekset VINX30 i forventning om stigning og heller ikke at droppe aktier i vægtgrundlaget, ligesom salg/køb ikke må ske væk fra den pågældende akties andel af vægtgrundlaget. På denne baggrund er forventninger til kursudviklingen på værdipapirmarkederne ikke operationelle, men det forhindrer omvendt ikke, at ledelsen har forventninger. Aktuelt vurderes det, at renteniveauet ikke ændres markant i de nærmest kommende halvår, mens der synes at være grund til en beskeden optimisme m.h.t. udviklingen på aktiemarkederne, men grundlaget for vurderingen er skrøbeligt. Etik Invest, Højbro Plads 6, 1200 København K. Telefon

4 Halvårsregnskab 1.jan juni 2012 for Etik Invest kr. Danske obligationer Nordiske aktier Resultatopgørelse Renteindtægter Aktieudbytter Kursregulering, værdipapirer Administrationsomkostninger Halvårets nettoresultat Balance pr pr pr pr Aktiver 3 Likvide midler Noterede obligationer fra danske udstedere Noterede aktier fra danske udstedere Noterede aktier fra udenl. udstedere Tilgodehavende renter, udbytter mm Andre tilgodehavender Aktiver i alt Passiver Medlemmernes formue Skyldige omkostninger mm Passiver i alt Formueopgørelse Medlemmernes formue primo Udlodning fra sidste år vedr. cirk. beviser A conto udlodning vedr. året før Ændr.i udbetalt udlodn. pga emis./indløs Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Netto emissions- og indløsningsfradrag Handelsomk. dækket ved em.-og indløs Fusions- og éngangsomkostninger Periodens nettoresultat Medlemmernes formue ultimo juni Regnskabspraksis er uændret i forhold til den senest aflagte årsrapport. 2 I halvårsrapporten 2011 blev der ikke foretaget periodisering på måneder af administrationsomkostningerne. Efter henvendelse fra Finanstilsynet blev periodisering genoptaget. I kolonnerne er tallene for de to afdelinger derfor forhøjet med hemholdsvis 13 og 28 3 Der investeres ikke i afledte finansielle instrumenter. 4

5 Hoved- og nøgletal samt juni 2012 Afdeling Nordiske Aktier Halvårets nettoresultat (1.000 kr.) Medlemmernes formue ult. (1.000 kr.) Cirkulerende andele ultimo (1.000 stk.): Fondskode Vælger (DK ) Fondskode Special (DK ) 1, I alt Indre værdi ult. ( kr. p r. andel á 10 kr. ) 12,05 7,84 5,77 8,76 7,29 7,84 Udlodning (pr. andel á 10 kr.): Humanitært bidrag 1 0,00 0,00 0,14 0,18 - Udbytte 1,25 0,18 0,09 0,10 - I alt 1,25 0,18 0,23 0,28 - Afkast i % for halvåret 11,42-16,60 15,45 10,03-3,5 6,81 Sharpe Ratio for halvåret -0,21 0,00-0,20-0,44 0,1 0,62 Omkostningsprocent 3 1,70 2,40 1,39 1,28 1,38 Årlige Omkostninger i Peocent (ÅOP) 2,06 2,71 1,48 2,00 Afdelingen Danske Obligationer Halvårets nettoresultat (1.000 kr.) Medlemmernes formue ult. (1.000 kr.) Cirkulerende andele ult. (1.000 stk.): Fondskode Vælger (DK ) Fondskode Special (DK ) 1, I alt Indre værdi ult. ( kr. p r. andel á 10 kr. ) 9,59 9,87 9,89 9,79 9,90 9,77 Udlodning (kr. pr. andel á 10 kr.): Humanitært bidrag 1 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 Udbytte 0,20 0,23 0,38 0,33 0,15 I alt 0,27 0,30 0,45 0,40 0,22 Afkast i % for halvåret -0,57-0,09-0,32 3,05-0,01-0,58 Sharpe Ratio for halvåret 0,19-0,37-0,10 0,13 0,50 0,95 Omkostningsprocent 3 1,05 1,03 1,39 1,28 1,22 Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP) 1,2 1,23 1,3 1,47 1 ) Det humanitære bidrag til humanitære og andre almennyttige organisationer og foreninger udbetales for beløb i fondskoden "Vælger". For fondskoden "Special" udbetales tilsvarende beløb til ejerne. 2) Aktieafdelingen Verden blev den 8. september 2008 fusioneret med afdeling Nordiske Aktier, med sidstnævnte som fortsættende afdeling. Denne blev herved tilført en medlemsformue på t.kr. og andele. 3 ) Årsbasis, idet omkostningerne ligger skævt fordelt over året 4) Fondskoden Etik Invest, Danske Obligationer, Special, blev oprettet i august

6 Afd. Danske Obligationer er ultimo 2011 og juni 2012 ISIN Nom. Ultimo 2011 Ultimo juni 2012 Børskurs Værdi af Andel, pct. Nom. Børs- kurs Værdi af 4% Nordea Kredit OA 2038 DK , , , ,9 4% Nordea Kredit OA 2044 DK , , ,6 2% Skibskreditfond 2013 DK , , , ,5 2% Skibskreditfond 2015 DK , , , ,9 2% Skibskreditobl. 2005/2024 DK , , ,4 3% BRFkredit 321.B RTL 2012 DK , ,2 0-0,0 4% BRF kredit 2035 DK , , ,9 4% Realkredit Danmark 2018 DK , , , ,6 2% Nykredit INK 90D STL 2014 DK , , , ,1 2% Kommunekredit 2024 DK , , ,6 I alt fastforrent. realkreditobligationer , ,6 4% Stat 2015 DK , , , ,3 7% Stat 2024 DK , ,4 0-0,0 I alt fastforrentede statsobligationer , ,3 I alt obligationer , ,9 Likvide midler 371 2, ,1 I alt obligationer og likvide midler , ,0 Andel, pct. 6

7 Afd. Nordiske Aktier er ultimo 2011 og ultimo juni 2012 Ultimo 2011 Ultimo juni 2012 Sektor/ GICS nr. Olie og gas ISIN Valuta Valuta- Værdi Andel i kurs Børskurs Antal kr % Valuta- Værdi kurs Børskurs Antal kr Seadrill BMG7945E1057 NOK 95,88 199, ,9 98,50 211, , StatOil/Oslo NO NOK 95,88 153, ,5 98,50 141, ,9 I alt olie og gas , ,8 Materialer Yara International NO NOK 95,88 239, ,1 98,50 258, , SCA B/Stockholm SE SEK 83,42 102, ,0 84,73 103, , UPM-Kymmene/Helsinki FI EUR 743,42 8, ,8 743,34 8, ,8 I alt materialer , ,8 Industri, transport Assa Abloy B SE SEK 83,42 172, ,7 84,73 192, , Vestas Wind Systems DK DKK 100,00 62, ,6 100,00 32, , ABB/Stockholm CH SEK 83,42 129, ,6 84,73 113, , Volvo B/Stockholm SE SEK 83,42 75, ,2 84,73 78, , Sandvik/Stockholm SE SEK 83,42 84, ,8 84,73 88, , Atlas Copco A/Stockholm SE SEK 83,42 148, ,1 84,73 148, , SKF B SE SEK 83,42 145, ,1 84,73 135, , A.P. Møller - Mærsk B DK DKK 100, , ,3 100, , ,2 I alt industri, transport , ,4 Forbrugsgoder Electrolux B SE SEK 83,42 109, ,4 84,73 137, , H & M B/Stockholm SE SEK 83,42 221, ,4 84,73 247, , Carlsberg B DK DKK 100,00 405, ,3 100,00 461, ,4 I aæt forbrugsgoder , ,9 Sundhedsprodukter Novo Nordisk A/S B DK DKK 100,00 660, ,2 100,00 848, , Astra Zeneca/Stockholm GB SEK 83,42 316, ,4 84,73 308, ,2 I alt sundhedsprodukter , ,7 Finans Danske Bank DK DKK 100,00 72, ,5 100,00 81, , DNBNOR/Oslo NO NOK 95,88 58, ,0 98,50 59, , Nordea/Stockholm SE SEK 83,42 53, ,8 84,73 59, , SEB A/Stockholm SE SEK 83,42 40, ,4 84,73 44, , SHB A/Stockholm SE SEK 83,42 181, ,9 84,73 226, , Swedbank/Stockholm SE SEK 83,42 89, ,3 84,73 108, , Sampo/Helsinki FI EUR 743,42 19, ,0 743,34 20, ,1 I alt bank og forsikring , ,9 Informationsteknologi Nokia/Helsinki FI EUR 743,42 3, ,0 743,34 1, , Ericsson B/Stockholm SE SEK 83,42 70, ,8 84,73 63, ,9 I alt informationsteknolgi , ,7 Teleservice TeleNor/Oslo NO NOK 95,88 97, ,7 98,50 99, , TeliaSonera/Stockholm SE SEK 83,42 46, ,1 84,73 44, ,6 I alt teleservice , ,3 Forsyningsvirksomheder Fortum/Helsinki FI EUR 743,42 16, ,6 743,34 14, ,3 I alt aktier , ,7 Likvide midler DKK 766 3, ,3 I alt aktiver , ,0 Danske aktieudstedere , ,0 Udenlandske aktieudstedere , ,0 I alt aktier , ,0 Andel i % 7

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...8 Korte Obligationer...8

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Ledelsesberetning. billede af udviklingen og de særlige forhold og risici, der kan påvirke de enkelte afdelinger.

Ledelsesberetning. billede af udviklingen og de særlige forhold og risici, der kan påvirke de enkelte afdelinger. Ledelsesberetning I. Generel læsevejledning Investeringsforeningen Etik Invest består af to afdelinger: Danske Obligationer og Nordiske Aktier. Hver afdeling aflægger separat regnskab og afdelingsberetning.

Læs mere

C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, Frederiksberg - Tlf

C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, Frederiksberg - Tlf C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, 3. - 2000 Frederiksberg - Tlf. 38 14 66 00 - www.hentoninvest.dk - mail@hentoninvest.dk Rådgiver: Alm. Brand Henton - Papirfabrikken 34-8600 Silkeborg

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST Afdeling Otium+ under afvikling Afviklingsregnskab 3. november 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K TELEFON 3396 1000 FAX

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 23. marts 2007

Årsregnskabsmeddelelse 23. marts 2007 Investeringsforeningen Etik Invest Højbro Plads 6, 1200 København K. Tel 3393 3391 Fax 3314 7949 www.etikinvest.dk info@etikinvest.dk Den 23. marts 2007 Årsregnskabsmeddelelse 23. marts 2007 Året i hovedpunkter

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Afdelingerne... 2 Risici... 2 Foreningsforhold...

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 11... Danske Aktier

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2008 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco 2016 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Finansco CVR.-Nr: 34208379 Dynamisk Aktivaallokering Investeringsforeningen Finansco INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Foreningsforhold... 2 De økonomiske omgivelser

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2007 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2009 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2009 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig

Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Halvårsrapport 2016 CVR nr. 21 83 14 76 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Udviklingen i halvåret...4

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2009 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2009 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK 2 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest CVR-nr. 21859206 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Direktion Danske Invest

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Lokalinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT 1 Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2016 INDHOLD FORENINGSOPLYSNINGER 3 Resultat og formue 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier Halvårsrapport 2016 1. halvår Alm Brand Invest 20 5 Pas godt på de gode værdier Investeringsforeningen Alm. Brand Invest / c/o BI Management A/S / Sundkrogsgade 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 20 43 68

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017

Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017 Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Foreningsoplysninger Overblik Påtegninger // Ledelsespåtegning Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6

Foreningsoplysninger Overblik Påtegninger // Ledelsespåtegning Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6 Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 3 Overblik... 4 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6 Beholdninger // Formuepleje Penta KL... 8 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

H A L V Årsrapport 2011

H A L V Årsrapport 2011 H A L V Årsrapport 20 H A L V Årsrapport 20 Indhold Foreningsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Årets udvikling 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Stonehenge, globale aktier

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Til Fondsbørsen. Halvårsrapport 2006. (For perioden 18. december 2005 til 30. juni 2006) Investeringsforeningen LD Invest. CVR nr.

Til Fondsbørsen. Halvårsrapport 2006. (For perioden 18. december 2005 til 30. juni 2006) Investeringsforeningen LD Invest. CVR nr. Til Fondsbørsen Halvårsrapport 2006 (For perioden 18. december 2005 til 30. juni 2006) Investeringsforeningen LD Invest CVR nr. 28 70 59 21 1 Markedsudviklingen Trods stigende oliepriser og renter udviklede

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr:

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr: Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Strategi Invest CVR.-nr: 33764650 INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I 1. HALVÅR 2016 3 RESULTAT OG FORMUE 3 REGNSKABSPRAKSIS

Læs mere

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7 Halvårsrapport for 2010 Indhold: Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7 Halvårsregnskab Resultatopgørelse...8 Balance...8 Noter...9 Ledelsesberetning

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Investeringsforeningen Etik Invest. Årsrapport 2008

Investeringsforeningen Etik Invest. Årsrapport 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Årsrapport 2008 1.januar 31. december 2008 INDHOLD Ledelsespåtegning.. 2 Revisionspåtegning. 4 Ledelsesberetning 5 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis. 7 Etik Invest

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

NYHEDSBREV APRIL 2014

NYHEDSBREV APRIL 2014 NYHEDSBREV APRIL 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV APRIL 2014 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2014 USA: INGEN UDSIGT TIL RENTESTIGNINGER FORELØBIG EUROPA: FOKUS PÅ BEKYMRENDE LAV INFLATION EMERING MARKETS: FALDENDE

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Balance Mellem Akk....7 Balance Lang Akk...8 Anvendt regnskabspraksis...9 Nærværende halvårsrapport 2007 for Specialforeningen Nykredit

Læs mere

31-12-2010 31-12-2011 Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi

31-12-2010 31-12-2011 Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Årsrapport beholdning DANSKE INVEST DANNEBROG MELLEMLANGE OBLIGATIONER Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger

Læs mere

Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation

Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation 1) Formålet Bilaget definerer: Vedtaget af generalforsamlingen 10. december 2013 generelt branchekodeks for

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Foreningsoplysninger Ledelsespåtegning uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning. Beholdningslister

Indholdsfortegnelse. Foreningsoplysninger Ledelsespåtegning uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning. Beholdningslister Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den... uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning... 5 Væsentlige... aftaler med samarbejdspartnere 11 Anvendt... regnskabspraksis

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Gudme Raaschou

Halvårsrapport Investeringsforeningen Gudme Raaschou Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Gudme Raaschou Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

WH Index A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1. sal, 2970 Hørsholm

WH Index A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1. sal, 2970 Hørsholm Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1. sal, 2970 Hørsholm CVR-nummer 27 92 74 24 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. april 2016 Allan Bo Winkel Hansen dirigent Aaen

Læs mere

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Årsrapport beholdning Danske Invest Dannebrog Mellemlange Obligationer Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Danske Invest Select

Halvårsrapport Investeringsforeningen Danske Invest Select Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Danske Invest Select 2 2 Danske Invest Halvårsrapport Select / Halvårsrapport 2017 2017 Investeringsforeningen Danske Invest Select CVR-nr. 15 16 15 82 Parallelvej

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 MP Pension pensionskassen for magistre og psykologer, Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02, fax 39 15 01 99, CVR nr.: 20 76 68

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2010 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Ankenævnet for Investeringsforeninger Østerbrogade 62, 4., 2100 København Ø Tlf Fax

Ankenævnet for Investeringsforeninger Østerbrogade 62, 4., 2100 København Ø Tlf Fax Østerbrogade 62, 4., 2100 København Ø Tlf. 3543 2506 Fax 3543 7104 HE/IP K E N D E L S E afsagt den 6. februar 2007 KLAGER: INDKLAGEDE: Danske Invest KLAGEEMNE: LEDETEKST: Udbytte og afkast. Indsigelse

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 10/2008, Halvårsrapport 1. januar juni 2008

Børsmeddelelse nr. 10/2008, Halvårsrapport 1. januar juni 2008 Halvårsrapport 1. januar 2008 30. juni 2008 for DK Trends Invest A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato: 28. august 2008 Udsteder: DK Trends Invest A/S Kigkurren

Læs mere

DE 7 STØRSTE POSITIONER FORMUENS SAMMENSÆTNING OBLIGATIONER FORDELT PÅ UDSTEDER

DE 7 STØRSTE POSITIONER FORMUENS SAMMENSÆTNING OBLIGATIONER FORDELT PÅ UDSTEDER Halvårsrapport 2008 SYDINVEST Danrente RISIKOPROFIL AFDELINGENS DATA PR. 30.06.2008 ISIN DK0015916225 Etableringsdato 22.05.1996 Børsnoteret Udbyttebetalende ÅOP 0,55 % Afdelingens formue 395,5 mio. kr

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Generalforsamling 2017 i Investeringsforeningen Gudme Raaschou

Generalforsamling 2017 i Investeringsforeningen Gudme Raaschou Generalforsamling 2017 i Gudme Raaschou Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen Vi vil gøre foreningerne enklere og bedre De tre foreninger Gudme Raaschou, Lån & Spar Invest og Lån & Spar MixInvest

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2007

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S s resultat for første halvår 2007 er et overskud før skat på 226 tkr. og et overskud

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Danske Invest

Halvårsrapport Investeringsforeningen Danske Invest Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Danske Invest 2 Danske Invest / Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Danske Invest CVR-nr. 15 16 15 82 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71

Læs mere

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde Markedsrapport 215 for de danske investeringsfonde Formuen i de danske investeringsfonde steg i 215 til 1.853 mia. kr. Investeringsfonde målrettet privatkunder gav kursgevinster inklusive udbytter på i

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2015 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Investeringsforeningen Independent Invest. Halvårsrapport

Investeringsforeningen Independent Invest. Halvårsrapport Investeringsforeningen Independent Invest Halvårsrapport 30. juni 2014 Ledelsens beretning Foreningen Independent Invest omfatter aktieafdelingerne Independent Global, Independent New Global og Independent

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S's resultat for 2008 er et overskud før skat på 482 tkr. og et overskud efter

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling 2011

Velkommen til ordinær generalforsamling 2011 Velkommen til ordinær generalforsamling 2011 Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. 26. april 2011 Dirigent Som generalforsamlingens dirigent har bestyrelsen udpeget Michael Budtz advokat

Læs mere

WH Index Growth A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm

WH Index Growth A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm CVR-nummer 33 35 53 94 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. april 2016 Allan Bo Winkel Hansen dirigent Aaen &

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ETIK INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ETIK INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ETIK INVEST AFDELING ETIK INVEST, DANSKE OBLIGATIONER PROSPEKT 21. maj 2007 G4:Users:steno:Desktop:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:ProspektObligationer070521final.doc . Afdeling Etik

Læs mere