Udvikling i indre værdier, afkast og aktieindeks VINX30

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling i indre værdier, afkast og aktieindeks VINX30"

Transkript

1

2 Udvikling i indre værdier, afkast og aktieindeks VINX30 Ultimo Offentliggjort Indre Værdi/ Udlodning, kr. 1,2 Afdeling Danske Obligationer Indre Værdi + geninvestering af udlodning i året, kr. Afkast i forh. til primo året, pct. 3 Varighed Afdeling Nordiske Aktier Offentliggjort Indre Værdi/ Udlod- ning, kr. 4,5 Indre Værdi + geninvestering af udlodning i året, kr. Afkast i forh. til primo året, pct. 3 Vinx30 aktieindeks Pct. stigning fra primo året VINX 30 6 aktieindeks Primo ,82 9,89 0,00 6,77 6,91 0,00 0,00 568,01 Udbytte 0,38 0,09 Efter generalforsam. 9,61 10,05 1,62 7,55 7,65 10,64 12,89 633,00 Ult. jun ,74 10,19 3,03 7,31 7,40 7,06 5,30 598,10 Ult. dec ,79 10,24 3,56 4,50 8,71 8,81 27,57 26,23 717,00 Reservation bidrag 0,07 0,18 Primo ,72 9,79 0,00 4,50 8,53 8,71 0,00 0,00 717,00 Udbytte 0,33 0,10 Efter generalforsam. 9,20 9,59-2,03 8,67 8,95 2,77-0,12 716,12 Ult. jun ,33 9,73-0,62 4,40 8,14 8,41-3,50-7,69 661,83 Ult. dec ,90 10,32 5,42 4,31 7,29 7,52-13,65-17,22 593,50 Reservation bidrag 0,07 Primo ,82 9,90 0,00 4,31 7,29 7,29 0,00 0,00 593,5 Ult. jan ,81 9,88-0,13 4,27 7,67 7,67 5,23 4,25 618,74 Ult. feb ,78 9,86-0,41 4,26 8,25 8,25 13,20 14,51 679,64 Ult. marts ,76 9,83-0,63 3,20 8,01 8,01 9,85 11,79 663,50 Udbytte 0,15 Efter generalforsam. 9,66 9,88-0,14 3,55 7,99 7,99 9,66 8,48 643,80 Ult. apr ,67 9,74-1,57 3,80 8,00 8,00 9,83 9,06 647,26 Ult. maj ,71 9,78-1,18 4,56 7,47 7,47 2,51-0,93 588,00 Ult. juni ,77 9,84-0,58 4,5 7,78 7,78 6,81 5,01 623,26 Ult. juli ,84 9,92 0,22 4,4 8,45 8,45 15,97 14,56 679,91 Medio aug ,84 9,91 0,17 4,4 8,73 8,74 19,84 18,36 702,47 1 "Offentliggjort Indre Værdi" er efter fradrag af bidrag til almennyttige foreninger for 2009 på 0,07 k.r., for 2010 på 0,07 kr. og for 2011 på 0,07 kr. for fondskode Vælger og tilsvarende udlodning til ejere af investeringsbeviser Special, men for jan.- mar. uden hensyntagen til udbytte. 2 Udlodning af udbytte er fratrukket i "Offentliggjort Indre Værdi" efter generalforsamling i april 2010 med 0,38 kr.,i 2011 med 0,33 kr. og i 2012 med 0,15 kr. 3 Afkast beregnet efter Finanstilsynets metode. 4 "Offentliggjort Indre Værdi" er efter fradrag af bidrag til almennyttige foreninger for 2009 på 0,14 kr.og for 2010 på 0,18 kr. for fondskode Vælger og tilsvarende udlodning til ejere af investeringsbeviser Special, men for jan.-marts uden hensyntagen til udbytte. 5 Udlodning af udbytte er fratrukket i "Offentliggjort Indre Værdi" efter generalforsamling i april 2010 med 0,09 kr. og i 2011 med 0,10 kr. 6 Vinx30-aktieindeks beregnes af Oslo Børs: klik på [indekser]; i box med Nordiske Indekser vælges VINX30; i box med Tidsperiode vælges periode og klikkes på [last ned], hvorefter indeksværdierne kan aflæses i et excel-ark. Regnskab for første halvår 2012 På side 4 er gengivet et urevideret regnskab for første halvår 2012 med sammenligningstal mht. resultatopgørelserne for første halvår 2011 og mht. balanceposter med ultimo På side 5 er hoved- og nøgletal og side 6-7 specifikationer af afdelingernes er. Medlemmernes formue i afdeling Danske Obligationer er i forhold til ultimo 2011 faldet på grund af kursfald og et fald i cirkulerende beviser. Med hensyn til afdeling Nordiske Aktier faldt medlemsformuen gennem 1. halvdel med aktiekurserne og med en lille nedgang i antal cirkulerende beviser. Boks 1. Afdeling Danske Obligationer Afdelingen investerer i danske stats- og realkreditobligationer. I marts 2007 blev introduceret en ændring af investeringspolitikken derhen, at varigheden for en kun tillades at bevæge sig i et bånd på plus /minus ½ år omkring 4 år, undtagelsesvist for en periode på op til 6 måneder ned til 3 år. For fondskoden Vælger DK ydes et bidrag på 0,75 % af bevisernes værdi ultimo hvert år til de almennyttige og humanitære organisationer, Etik Invest samarbejder med, og som investor har valgt, når årets afkast har været minimum 0,75%. For fondskoden Special DK tilfalder det tilsvarende beløb ejeren af investeringsbeviset. 2

3 Boks 2. Afdeling Nordiske Aktier Afdelingen investerer i nordiske aktier. I marts 2007 blev introduceret en ændring af investeringspolitikken derhen, at ens sammensætning baseres på grundlaget for indekset VINX30, der består af de 30 største nordiske aktier. Videre sigtes der for det første mod at holde handelsomkostningerne på et lavt niveau. Alle handler skal sigte mod, at andelen af den pågældende porteføljen kommer nærmere ved vægten i vægtgrundlaget, dog under iagttagelse af lovgivningens maksima på 10% for enkeltaktier og 40% for aktieposter mellem 5 og 10%. Værdiudviklingen vil følge den almindelige markedsudvikling samtidig med, at der opnås en spredning, der er tilstrækkelig til at sikre mod stærke virkninger fra enkeltaktier, se prospekt på Selskaberne skal leve op til Etik Invests etiske kriterier, der tager udgangspunkt i FN s centrale menneskerettigheds- og miljøkonventioner. For fondskoden Vælger DK ydes bidrag på 2% af bevisernes værdi ultimo hvert år til de almennyttige og humanitære organisationer og foreninger, Etik Invest samarbejder med, og som investor har valgt, hvis årets afkast har været minimum 2%. For fondskoden Special DK tilfalder det tilsvarende beløb ejeren af investeringsbeviset. Boks 3. De særlige risici, herunder forretningsmæssige og finansielle risici, som afdelingerne kan påvirkes af, samt politikker og mål for styringen heraf I foråret 2007 blev gennemført markante omlægninger af investeringsstrategien for begge afdelinger med det overordnede mål at reducere risici så meget som det kan lade sig gøre for de omhandlede værdipapirer. Strategierne handler om ikke at foregøgle, at foreningen vil være i stand til at udvælge værdipapirer, der vil stige i værdi, og fravælge, dem der vil falde. Resultatet skulle derfor blive en midtvejsløsning uden spektakulære gevinster på de enkelte værdipapirer, mod til gengæld at undgå at blive ramt hårdt af isolerede kursfald, eller endog konkurser. For afdeling Danske Obligationer består strategien i at undlade køb/salg på basis af forventninger om renteudviklingen, men at sigte mod en mellemlang varighed på 4 år i gennemsnit for en. Varigheden for en af obligationer vil falde dag for dag og især når der ved terminstidspunkterne betales renter og afdrag. Der kan derfor med mellemrum blive behov for salg af obligationer samt nykøb for at korrigere varigheden. Køb/salg af obligationer medfører omkostninger. Med henblik på at holde disse på et meget lavt niveau tillades varigheden for en at bevæge sig i et bånd på plus/minus ½ år omkring 4 år, undtagelsesvist for en periode på op til 6 måneder ned til 3 år. For afdeling Nordiske Aktier er strategien at investere i op til 30 børsnoterede nordiske aktier og i likvide midler i accessorisk omfang. Porteføljen sammensættes på samme måde som den sammensætning, der ligger til grund for VINX30 indeks for nordiske aktier, som Nasdaq OMX beregner i samarbejde med Oslo Børs. Der er dog nogle mindre modifikationer: (a) for at undgå at overskride investeringsforeningslovens maksimale grænser for placering (max. 10% for én virksomhed og max. 40% for poster mellem 5% og 10%), (b) hvis en virksomhed på afgørende måde ikke lever op foreningens etiske kriterier, samt (c) diverse bagatelgrænser. Når der investeres i aktier fra alle de fire nordiske lande opnås i forhold til investeringer alene i et enkelt lands aktier en bredere sammensætning af en. mht. national økonomisk situation, valuta og erhverv. Dette er med til at øge robustheden over for enkeltpåvirkninger. For god ordens skyld skal tilføjes, at strategien ikke kan sikre mod generelle kursfald, der rammer alle fire markeder. Foreningsanliggender Bestyrelse Ved den ordinære generalforsamling i april 2012 genvalgtes Niels Ravn og Ejvind Sandal. Preben Stenkjær blev nyvalgt, og efterfølgende valgt til formand. Depotselskab og market-making Med henblik på smidigt køb/salg af investeringsbeviser (udstedelse/indløsning) har foreningen arbejdet med at få etableret administrativt simple og omkostningslette løsninger. Købere med netbank med adgang til at handle i fondsbørsens handelssystem kan ved opringning til Etik Invest ( ) aftale, at Etik Invest stiller et udbud (til den aktuelle emissionskurs), der modsvarer det købstilbud, den pågældende stiller. Herefter vil handelssystemet automatisk gennemføre handelen med afvikling på 3.dagen (efter to mellemliggende bankdage), der typisk arbejder med ganske lave omkostninger for brugerne. Forventninger, herunder forudsætninger og usikre faktorer, som er lagt til grund Som beskrevet i boks 1 tillader investeringsstrategien for afdeling Danske Obligationer ikke at omlægge efter forventninger til udviklingen i renteniveauet. Parallelt hermed tillader investeringsstrategien for afdeling Nordiske Aktier ikke at købe aktier uden for grundlaget for aktieindekset VINX30 i forventning om stigning og heller ikke at droppe aktier i vægtgrundlaget, ligesom salg/køb ikke må ske væk fra den pågældende akties andel af vægtgrundlaget. På denne baggrund er forventninger til kursudviklingen på værdipapirmarkederne ikke operationelle, men det forhindrer omvendt ikke, at ledelsen har forventninger. Aktuelt vurderes det, at renteniveauet ikke ændres markant i de nærmest kommende halvår, mens der synes at være grund til en beskeden optimisme m.h.t. udviklingen på aktiemarkederne, men grundlaget for vurderingen er skrøbeligt. Etik Invest, Højbro Plads 6, 1200 København K. Telefon

4 Halvårsregnskab 1.jan juni 2012 for Etik Invest kr. Danske obligationer Nordiske aktier Resultatopgørelse Renteindtægter Aktieudbytter Kursregulering, værdipapirer Administrationsomkostninger Halvårets nettoresultat Balance pr pr pr pr Aktiver 3 Likvide midler Noterede obligationer fra danske udstedere Noterede aktier fra danske udstedere Noterede aktier fra udenl. udstedere Tilgodehavende renter, udbytter mm Andre tilgodehavender Aktiver i alt Passiver Medlemmernes formue Skyldige omkostninger mm Passiver i alt Formueopgørelse Medlemmernes formue primo Udlodning fra sidste år vedr. cirk. beviser A conto udlodning vedr. året før Ændr.i udbetalt udlodn. pga emis./indløs Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Netto emissions- og indløsningsfradrag Handelsomk. dækket ved em.-og indløs Fusions- og éngangsomkostninger Periodens nettoresultat Medlemmernes formue ultimo juni Regnskabspraksis er uændret i forhold til den senest aflagte årsrapport. 2 I halvårsrapporten 2011 blev der ikke foretaget periodisering på måneder af administrationsomkostningerne. Efter henvendelse fra Finanstilsynet blev periodisering genoptaget. I kolonnerne er tallene for de to afdelinger derfor forhøjet med hemholdsvis 13 og 28 3 Der investeres ikke i afledte finansielle instrumenter. 4

5 Hoved- og nøgletal samt juni 2012 Afdeling Nordiske Aktier Halvårets nettoresultat (1.000 kr.) Medlemmernes formue ult. (1.000 kr.) Cirkulerende andele ultimo (1.000 stk.): Fondskode Vælger (DK ) Fondskode Special (DK ) 1, I alt Indre værdi ult. ( kr. p r. andel á 10 kr. ) 12,05 7,84 5,77 8,76 7,29 7,84 Udlodning (pr. andel á 10 kr.): Humanitært bidrag 1 0,00 0,00 0,14 0,18 - Udbytte 1,25 0,18 0,09 0,10 - I alt 1,25 0,18 0,23 0,28 - Afkast i % for halvåret 11,42-16,60 15,45 10,03-3,5 6,81 Sharpe Ratio for halvåret -0,21 0,00-0,20-0,44 0,1 0,62 Omkostningsprocent 3 1,70 2,40 1,39 1,28 1,38 Årlige Omkostninger i Peocent (ÅOP) 2,06 2,71 1,48 2,00 Afdelingen Danske Obligationer Halvårets nettoresultat (1.000 kr.) Medlemmernes formue ult. (1.000 kr.) Cirkulerende andele ult. (1.000 stk.): Fondskode Vælger (DK ) Fondskode Special (DK ) 1, I alt Indre værdi ult. ( kr. p r. andel á 10 kr. ) 9,59 9,87 9,89 9,79 9,90 9,77 Udlodning (kr. pr. andel á 10 kr.): Humanitært bidrag 1 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 Udbytte 0,20 0,23 0,38 0,33 0,15 I alt 0,27 0,30 0,45 0,40 0,22 Afkast i % for halvåret -0,57-0,09-0,32 3,05-0,01-0,58 Sharpe Ratio for halvåret 0,19-0,37-0,10 0,13 0,50 0,95 Omkostningsprocent 3 1,05 1,03 1,39 1,28 1,22 Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP) 1,2 1,23 1,3 1,47 1 ) Det humanitære bidrag til humanitære og andre almennyttige organisationer og foreninger udbetales for beløb i fondskoden "Vælger". For fondskoden "Special" udbetales tilsvarende beløb til ejerne. 2) Aktieafdelingen Verden blev den 8. september 2008 fusioneret med afdeling Nordiske Aktier, med sidstnævnte som fortsættende afdeling. Denne blev herved tilført en medlemsformue på t.kr. og andele. 3 ) Årsbasis, idet omkostningerne ligger skævt fordelt over året 4) Fondskoden Etik Invest, Danske Obligationer, Special, blev oprettet i august

6 Afd. Danske Obligationer er ultimo 2011 og juni 2012 ISIN Nom. Ultimo 2011 Ultimo juni 2012 Børskurs Værdi af Andel, pct. Nom. Børs- kurs Værdi af 4% Nordea Kredit OA 2038 DK , , , ,9 4% Nordea Kredit OA 2044 DK , , ,6 2% Skibskreditfond 2013 DK , , , ,5 2% Skibskreditfond 2015 DK , , , ,9 2% Skibskreditobl. 2005/2024 DK , , ,4 3% BRFkredit 321.B RTL 2012 DK , ,2 0-0,0 4% BRF kredit 2035 DK , , ,9 4% Realkredit Danmark 2018 DK , , , ,6 2% Nykredit INK 90D STL 2014 DK , , , ,1 2% Kommunekredit 2024 DK , , ,6 I alt fastforrent. realkreditobligationer , ,6 4% Stat 2015 DK , , , ,3 7% Stat 2024 DK , ,4 0-0,0 I alt fastforrentede statsobligationer , ,3 I alt obligationer , ,9 Likvide midler 371 2, ,1 I alt obligationer og likvide midler , ,0 Andel, pct. 6

7 Afd. Nordiske Aktier er ultimo 2011 og ultimo juni 2012 Ultimo 2011 Ultimo juni 2012 Sektor/ GICS nr. Olie og gas ISIN Valuta Valuta- Værdi Andel i kurs Børskurs Antal kr % Valuta- Værdi kurs Børskurs Antal kr Seadrill BMG7945E1057 NOK 95,88 199, ,9 98,50 211, , StatOil/Oslo NO NOK 95,88 153, ,5 98,50 141, ,9 I alt olie og gas , ,8 Materialer Yara International NO NOK 95,88 239, ,1 98,50 258, , SCA B/Stockholm SE SEK 83,42 102, ,0 84,73 103, , UPM-Kymmene/Helsinki FI EUR 743,42 8, ,8 743,34 8, ,8 I alt materialer , ,8 Industri, transport Assa Abloy B SE SEK 83,42 172, ,7 84,73 192, , Vestas Wind Systems DK DKK 100,00 62, ,6 100,00 32, , ABB/Stockholm CH SEK 83,42 129, ,6 84,73 113, , Volvo B/Stockholm SE SEK 83,42 75, ,2 84,73 78, , Sandvik/Stockholm SE SEK 83,42 84, ,8 84,73 88, , Atlas Copco A/Stockholm SE SEK 83,42 148, ,1 84,73 148, , SKF B SE SEK 83,42 145, ,1 84,73 135, , A.P. Møller - Mærsk B DK DKK 100, , ,3 100, , ,2 I alt industri, transport , ,4 Forbrugsgoder Electrolux B SE SEK 83,42 109, ,4 84,73 137, , H & M B/Stockholm SE SEK 83,42 221, ,4 84,73 247, , Carlsberg B DK DKK 100,00 405, ,3 100,00 461, ,4 I aæt forbrugsgoder , ,9 Sundhedsprodukter Novo Nordisk A/S B DK DKK 100,00 660, ,2 100,00 848, , Astra Zeneca/Stockholm GB SEK 83,42 316, ,4 84,73 308, ,2 I alt sundhedsprodukter , ,7 Finans Danske Bank DK DKK 100,00 72, ,5 100,00 81, , DNBNOR/Oslo NO NOK 95,88 58, ,0 98,50 59, , Nordea/Stockholm SE SEK 83,42 53, ,8 84,73 59, , SEB A/Stockholm SE SEK 83,42 40, ,4 84,73 44, , SHB A/Stockholm SE SEK 83,42 181, ,9 84,73 226, , Swedbank/Stockholm SE SEK 83,42 89, ,3 84,73 108, , Sampo/Helsinki FI EUR 743,42 19, ,0 743,34 20, ,1 I alt bank og forsikring , ,9 Informationsteknologi Nokia/Helsinki FI EUR 743,42 3, ,0 743,34 1, , Ericsson B/Stockholm SE SEK 83,42 70, ,8 84,73 63, ,9 I alt informationsteknolgi , ,7 Teleservice TeleNor/Oslo NO NOK 95,88 97, ,7 98,50 99, , TeliaSonera/Stockholm SE SEK 83,42 46, ,1 84,73 44, ,6 I alt teleservice , ,3 Forsyningsvirksomheder Fortum/Helsinki FI EUR 743,42 16, ,6 743,34 14, ,3 I alt aktier , ,7 Likvide midler DKK 766 3, ,3 I alt aktiver , ,0 Danske aktieudstedere , ,0 Udenlandske aktieudstedere , ,0 I alt aktier , ,0 Andel i % 7

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Ledelsesberetning. billede af udviklingen og de særlige forhold og risici, der kan påvirke de enkelte afdelinger.

Ledelsesberetning. billede af udviklingen og de særlige forhold og risici, der kan påvirke de enkelte afdelinger. Ledelsesberetning I. Generel læsevejledning Investeringsforeningen Etik Invest består af to afdelinger: Danske Obligationer og Nordiske Aktier. Hver afdeling aflægger separat regnskab og afdelingsberetning.

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Afdelingerne... 2 Risici... 2 Foreningsforhold...

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Foreningsforhold... 2 De økonomiske omgivelser

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2008 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2010 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest. Forenklet fællesprospekt. for obligationsafdelingerne

Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest. Forenklet fællesprospekt. for obligationsafdelingerne Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest Forenklet fællesprospekt 2009 for obligationsafdelingerne KORTE OBLIGATIONER OBLIGATIONER LANGE OBLIGATIONER 1 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet...

Læs mere

Halvårsrapport 2015. Investeringsforeningen Fundamental Invest

Halvårsrapport 2015. Investeringsforeningen Fundamental Invest Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Fundamental Invest Indhold Foreningsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Udvikling og forventninger 5 Risici og risikostyring 7 Påtegninger 10 Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

...det passive supplement. Halvårsrapport 08

...det passive supplement. Halvårsrapport 08 ...det passive supplement Halvårsrapport 08 Sparindex Halvårsrapport Halvåret i overskrifter Sparindex påvirket af fortsat uro på aktiemarkederne Krisen på de globale aktiemarkeder fortsatte i 1. halvår

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Halvårsrapport CVR nr. 29 13 86 13 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 USA... 10 USA Akk.... 11 Europa... 12 Europa Akk... 13

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr.

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr. Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling CVR nr.: 34 05 30 22 CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

Investeringsforeningen. Etik Invest. Årsrapport 2006

Investeringsforeningen. Etik Invest. Årsrapport 2006 Investeringsforeningen Etik Invest Årsrapport 2006 1. januar - 31. december 2006 INDHOLD Årsrapport 2006 Påtegninger 3 Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 4. Kvartal 2014 Fair Value MARKEDSVÆRDI PR. AKTIV KLASSE Dato: 12-31-2014 Aktivklasse Markedsværdi Vægt Kontanter 1,550,941.58 1.0 Akt Inv.for. 3,268,538.16

Læs mere

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest Investerings Investerings Investerings Investeringsforeningen foreningen foreningen foreningen Nykredit Nykredit Nykredit NykreditInvest Invest Invest InvestEngros Engros Engros Engros Halvårsrapport2010

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Halvårsrapport 2009. Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2009. Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2009 Investeringsforeningen Jyske Invest Bestyrelsen Professor, dr.oecon. Svend Hylleberg, formand Direktør Henrik Braüner Direktør Bent Knudsen Direktør Steen Konradsen Administration Jyske

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Vedtægter for Investeringsforeningen Strategi Invest August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Indholdsfortegnelse NAVN OG HJEMSTED... 2 FORMÅL... 2 MEDLEMMER... 2 HÆFTELSE... 2 MIDLERNES

Læs mere

Investeringsforeningen Nielsen Global Value

Investeringsforeningen Nielsen Global Value Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten2015ihovedtræk

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Finansiel politik. 1. Resumé... 2. 2. Politik for aktiv styring af Trafikselskabet Movias gældsportefølje... 4

Finansiel politik. 1. Resumé... 2. 2. Politik for aktiv styring af Trafikselskabet Movias gældsportefølje... 4 Bilag 9.06 til Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Finansiel politik Indholdsfortegnelse:

Læs mere

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894 AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg Realkredit Danmark Finanscenter Trekantområdet Havneparken 3 7100 Vejle Telefon 70 15 15 21 www.rd.dk December 2012 Pantnr. 2034.8894 Ejendom :

Læs mere

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894 AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg Realkredit Danmark Finanscenter Trekantområdet Havneparken 3 7100 Vejle Telefon 70 15 15 21 www.rd.dk December 2012 Pantnr. 2034.8894 Ejendom :

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Halvårsrapport 2011. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45. CVR nr. 30 80 75 45

Halvårsrapport 2011. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport 2011 CVR nr. 30 80 75 45 CVR nr. 30 80 75 45 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger............................... 2 Ledelsesberetning................................. 3 Ledelsespåtegning.................................

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Investin Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Investin. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål er

Læs mere

Finansiel Strategi. Afrapportering for 2013

Finansiel Strategi. Afrapportering for 2013 Finansiel Strategi Afrapportering for 2013 Økonomicentret 31-01-2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud / obligationer)...

Læs mere

Halvårsrapport 2008. Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2008. Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2008... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 4 Anvendt regnskabspraksis... 8 Jyske

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest VEDTÆGTER Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr: 33764650

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr: 33764650 Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Strategi Invest CVR.-nr: 33764650 INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 LEDELSENS BERETNING FOR 1. HALVÅR 2014 3 SÅDAN GIK DET DE FINANSIELLE MARKEDER I

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Halvårsrapport 2008. Investeringsforeningen Nordea Invest Special

Halvårsrapport 2008. Investeringsforeningen Nordea Invest Special Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Nordea Invest Special Forening Investeringsforeningen Nordea Invest Special CVR.-nr: 73 41 00 10 Nyropsgade 17, st. 1602 København V. Tlf: 33 36 06 00 Fax: 33

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

1. juli 2013-31. december 2013 // 17. regnskabsår. HALVÅrsrapport. Formuepleje Merkur A/S

1. juli 2013-31. december 2013 // 17. regnskabsår. HALVÅrsrapport. Formuepleje Merkur A/S 1. juli 2013-31. december 2013 // 17. regnskabsår HALVÅrsrapport 1. halvår 2013//2014 Formuepleje Merkur A/S 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger. Maks. tab: -15% Maks. formuetab

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Side 1 af 7 Signallisten skifter fra storm til ustadigt. Tre nye køb-signaler på listen 3. februar 2012 - Af Jesper Lund, direktør for Delfin Invest Aktiebarometeret stiger til 40. Det øger muligheden

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet

Læs mere

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets Certifikater - En investeringsmulighed i Jyske Bank V/Martin Munk Jyske Markets 1 Hvem udsteder Certifikaterne? Jyske Bank arbejder sammen med RBS på certifikatområdet i Danmark. RBS er verdens førende

Læs mere

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Årsrapport 2014 116. regnskabsår Holstebro Hostrupsvej 4 7500 Holstebro T 9610 6161 Struer Torvegade 2 7600 Struer T 9684 2000 Ulfborg Harbogade 51 6990 Ulfborg

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest

Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest Kapitalforeningen Nykredit Invest afholder ekstraordinær generalforsamling torsdag den 28. august 2014 kl. 14.00 hos Nykredit Portefølje

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012//2013. Formuepleje Merkur A/S. 1. juli 2012-31. december 2012 // 16. regnskabsår

Halvårsrapport 1. halvår 2012//2013. Formuepleje Merkur A/S. 1. juli 2012-31. december 2012 // 16. regnskabsår Halvårsrapport 1. halvår 2012//2013 Formuepleje Merkur A/S 1. juli 2012-31. december 2012 // 16. regnskabsår Formuepleje Merkur A/S: 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis DET BEDSTE FRA HELE VERDEN der blev etableret i september 2010, er en aktiv forvaltet investeringsforening,

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer 1 Nærværende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indgår i det fuldstændige prospekt og erstatter ikke det

Læs mere