Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis med henblik på generationsskifte, jf. overenskomstens 19.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis med henblik på generationsskifte, jf. overenskomstens 19."

Transkript

1 PLO, januar 2016, sagsnr Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis med henblik på generationsskifte, jf. overenskomstens 19. Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn: Privatadresse: Er der dags dato oprettet følgende kontrakt: 1 Det overenskomstmæssige grundlag for ansættelsen B ansættes i henhold til overenskomst om almen praksis (sæt kryds) 19, stk. 1 og 2 (praksisplanen har udpeget området som lægedækningstruet) 19, stk. 3 (samarbejdsudvalget har godkendt ansættelsen med henblik på generationsskifte) 2 Ansættelse B ansættes tidsbegrænset fra den og maksimalt 6 måneder fra denne dato hvorefter ansættelsesforholdet ophører uden yderligere varsel. I ansættelsesperioden kan opsigelse finde sted fra hver af parterne med én måneds opsigelsesvarsel til udgangen af en kalendermåned. Senest 6 måneder efter ansættelsens start, medmindre ansættelsen forinden er opsagt af en af parterne, indgår A og B i kompagniskabspraksis, der kan eksistere i højst 5 år, hvorefter den overdragende praktiserende læge (navn) ophører i praksis. Den ugentlige arbejdstid udgør timer. (sæt kryds ud for én af nedenstående muligheder) Timerne fordeles indenfor sædvanlig arbejdstid på ugens 5 hverdage. Sædvanlig arbejdstid er i tidsrummet kl. til kl. Timerne er fordelt på ugens dage således: Mandag: fra kl. til kl. Tirsdag: fra kl. til kl. Onsdag: fra kl. til kl. Torsdag: fra kl. til kl. Fredag: fra kl. til kl. Vedrørende overarbejde er følgende aftalt (sæt kryds): Som følge af stillingens karakter kan der forekomme overarbejde, hvilket der ikke betales ekstra for.

2 Arbejde udover den ugentlige aftalte arbejdstid honoreres som følger: 3 Ansvarsområde B virker som alment praktiserende læge hos A og deltager således i alt lægearbejde, der almindeligvis hører under en almen lægepraksis. B er forpligtet til at arbejde i henhold til overenskomst om almen praksis. A har tegnet lovpligtig arbejdsskadeforsikring og lægeansvarsforsikring. Forsikringen dækker A og de i A s tjeneste værende personer. 4 Aflønning B s løn opgøres hver måned og udbetales bagud senest den sidste hverdag i måneden. Lønnen udgør: kr. pr. måned. Lønnen reguleres som følger: % af B s omsætning, dog minimum en garantiløn på kr. pr. måned. Overstiger provisionslønnen garantilønnen, udbetales provisionslønnen. Garantilønnen gælder i de første 3 måneder af ansættelsesforholdet. B har ret til indseende i A s bogføring i det omfang denne berører beregning af vederlag. Anden aftale vedr. aflønning: 5 Pension Med hensyn til B s pensionsindbetalinger er følgende aftalt: (Bemærk at regionen ikke betaler pensionsbidrag i henhold til overenskomst om almen praksis for den ansatte læge). 6 Lægevagt B deltager i lægevagten. B s vagtarbejde indregnes ikke i den i 2 anførte arbejdstid. For B s vagtarbejde betales 85,37% af de honorarer B optjener i vagttiden. Procentsatsen for vagtarbejde forekommer på følgende måde: Løn 85,37 Feriepenge,12,5% heraf 10,67 96,04 Lønsumsafgift,3,08% heraf 3,96 100,00 B s vagtarbejde indregnes i den ugentlige arbejdstid og honoreres ikke særskilt. Det påhviler B at udrede det til enhver tid gældende vagtbidrag, medmindre B s vagtarbejde indregnes i arbejdstiden og ikke honoreres særskilt. I så fald betales B s vagtbidrag af arbejdsgiver. B deltager ikke i lægevagten. 2

3 Anden aftale vedr. lægevagt: 7 Sygdom B har ret til sædvanlig løn, jf. 4, under sygdom. I forbindelse med sygdom har B, i det omfang praksis er berettiget til midler fra Administrationsudvalget, pligt til, i overensstemmelse med Regler og forretningsorden for PLO s Administrationsudvalg, at medvirke til anmeldelse af sit fravær, hvorefter A er berettiget til for B at modtage sygehjælp. A er behjælpelig med den praktiske anmeldelse af B s fravær til PLO s Administrationsudvalg. 8 Barns sygdom Hvis B har hjemmeboende barn/børn under 14 år, har B ret til fravær med sædvanlig løn såfremt det af hensyn til barnet er nødvendigt, og såfremt det er foreneligt med arbejdstilrettelæggelsen (sæt kryds): på barnets 1. sygedag på barnets 1. og 2. sygedag, B har ikke ret til fravær. 9 Graviditet, barsel og adoption B har ret til fravær i forbindelse med graviditet og barsel/adoption i henhold til gældende lovgivning. B har under fravær ret til sædvanlig løn fra A i samme periode som A fra PLO s Administrationsudvalg kan modtage fraværshjælp i forbindelse med B s fravær grundet graviditet, barsel og adoption. B er, i det omfang praksis er berettiget til midler fra Administrationsudvalget, forpligtet til, i overensstemmelse med Regler og forretningsorden for Administrationsudvalget, at medvirke til anmeldelse af sit fravær. 10 Efteruddannelse B berettiget til tilskud fra Fonden for Almen Praksis. Under B s fravær til efteruddannelse er udgangspunktet, at A foretager løntræk med 4,8% af B s månedsløn pr. fraværsdag. B kan herefter søge Fonden for Almen Praksis om tilskud. B registreres i fonden som tilskudsberettiget og får sin egen efteruddannelseskonto. Kontoen giver et overblik over, hvor meget der er indsat, hvor meget der er udbetalt og restbeløbet, der er til rådighed. B er tilskudsberettiget fra og med datoen for ansættelsen og skal ikke først "spare op" på sin konto. Beløbets størrelse udgør en forholdsmæssig andel af årets Rådighedsbeløb. B modtager en kontomeddelelse og en velkomsthilsen fra fonden. Oplysning om tilskudsberettiget efteruddannelse kan ses i følgende vejledning: ddannelse/vejledninger 3

4 11 Ferie B afholder ferie i overensstemmelse med reglerne i ferieloven. Medmindre andet aftales, fortages der lønfradrag i månedslønnen med 4,8 % pr. afholdt feriedag. Der er indgået anden aftale om B s ferieafholdelse som følger: 12 Øvrige vilkår for ansættelsen Ansættelsesforholdet reguleres i øvrigt af de til enhver tid gældende regler i funktionærloven. 13 Andre væsentlige vilkår af betydning for ansættelsen: Denne kontrakt er udfærdiget og underskrevet i to eksemplarer, hvoraf det ene forbliver hos A, mens det andet udleveres til B. Sted og dato A s underskrift Sted og dato B s underskrift Kontrakten indsendes i kopi til PLO, Kristianiagade 12, 2100 København Ø. 4

5 Vejledning til udfyldelse af ansættelseskontrakt for speciallæger i almen praksis, ansat med henblik på generationsskifte Generelle bemærkninger Ansættelseskontrakt er udarbejdet med henblik på opfyldelse af betingelserne i Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet. For at opfylde lovens krav er det vigtigt, at ansættelseskontrakten udfyldes rigtigt. I henhold til loven skal en arbejdsgiver senest 1 måned efter at ansættelsesforholdet er påbegyndt, give lønmodtageren oplysninger om en lang række forhold. Såfremt arbejdsgiveren ikke overholder sin oplysningspligt, kan lønmodtageren tilkendes en godtgørelse ved domstolene. PLO og PLA anbefaler, at der altid udarbejdes en ansættelseskontrakt før ansættelsen påbegyndes. I henhold til loven skal alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet være så klart og tydeligt beskrevet, at den ansatte ikke kan være i tvivl om, hvad der er aftalt. Opfylder ansættelseskontrakten ikke dette krav, er det som udgangspunkt arbejdsgiver, der bærer ansvaret for dette særligt hvis der efterfølgende opstår tvivl om, hvad der er aftalt. Kontrakten tager udgangspunkt i, at den ansatte læge er funktionær med de rettigheder og pligter der følger heraf. Den ansatte læge er ikke omfattet af en overenskomst der regulerer løn og øvrige ansættelsesvilkår. Mange vilkår er derfor overladt til aftale mellem arbejdsgiver og den ansatte læge. Vilkår som alene er reguleret ved aftale mellem parterne, er i standardkontrakten udformet således, at parterne med afkrydsning skal markere, hvad der er gældende for ansættelsesforholdet. Det anbefales, at der tages stilling og sættes kryds overalt hvor der er indsat afkrydsningsmulighed. Hvis et vilkår ikke kan fraviges ved aftale, vil der ikke være afkrydsningsmuligheder. Hvis der opstår tvivl i forbindelse med kontraktens indgåelse kan man, uanset medlemsskab i PLA eller ej, som arbejdsgiver kontakte advokaterne i PLA på tlf med henblik på rådgivning. Som ansat læge organiseret i PLO kan man kontakte advokaterne i PLO med henblik på rådgivning vedrørende kontraktens udfyldelse. Som ansat læge organiseret i YL kontaktes YL s sekretariat. Kontrakten samt tilmeldingsskema skal indsendes til PLO, Kristianiagade 12, 2100 København Ø. Ad 1 Det overenskomstmæssige grundlag for ansættelsen Overenskomst for almen praksis 19 giver mulighed for at ansætte en speciallæge i almen medicin med henblik på at generationsskifte. Ved afkrydsning skal det angives, hvad det overenskomstmæssige grundlag for ansættelsen er. 19, stk. 1 og 2: For at lette praksisoverdragelse har en praktiserende læge med praksis beliggende i områder, som praksisplanen udpeger som aktuelt lægedækningstruede ret til at ansætte en speciallæge i almen medicin. Ansættelsen kræver ikke, at der er en ledig lægekapacitet og kræver heller ikke samarbejdsudvalgets godkendelse. Senest efter seks måneder skal lægerne indgå i kompagniskabspraksis af en varighed på maksimalt fem år. Der er intet krav om, at lægerne skal eje lige store andele. Efter maksimalt fem år skal der ske fuldstændig overdragelse og den overdragende læge skal udtræde af praksis. 19, stk. 3: Samarbejdsudvalget kan give en praksis tilladelse til, at læger, der 5

6 praktiserer i områder, som ikke er lægedækningstruede, får tilladelse til at lave generationsskiftemodel svarende til 19, stk. 1 og 2. Ad 2 Ansættelse Ansættelsen kan maksimalt have en længde på seks måneder, hvorefter B skal købe en andel af kompagniskabet. Der er intet krav om at lægerne skal eje lige store andele. Da ansættelsen maksimalt kan vare i seks måneder, følger det af funktionærloven, at der i den periode gælder et gensidigt opsigelsesvarsel på én måned. Arbejdstidens længde skal angives i antal ugentlige arbejdstimer. Da ansættelsesforholdet ikke er overenskomstdækket kan det aftales, at den ugentlige arbejdstid er mere end 37 timer. Der skal ligeledes tages stilling til, hvorledes man håndterer overarbejde. Ad 3 Ansvarsområde B virker som alment praktiserende læge hos A og deltager i alt lægearbejde. B er forpligtet til at overholde overenskomst for almen praksis. Ad 4 Aflønning B s aflønning beror på individuel aftale mellem A og B. Der er ikke fastsat en overenskomstmæssig løn for B. Der kan således aftales en fast månedsløn eller en provisionsløn. Fast løn Ved aftale om fast løn kan man eventuelt tage udgangspunkt i en kendt lægefigur, f.eks. 1. reservelæge, afdelingslæge eller ikke vagtbærende overlæge. Opdaterede lønoversigter for disse lægefigurer kan ses på laeger.dk. Provisionsløn Ved fastsættelse af provisionsprocenten vil det være tilrådeligt at tage udgangspunkt i klinikkens konkrete omkostningsniveau (herunder også hvad der måtte være aftalt i forbindelse med efteruddannelse, barsel osv. for B) i forhandlingen mellem A og B. Dertil kommer naturligvis forhold af betydning for rekrutteringen, idet almindelige markedsmekanismer således kan få direkte eller indirekte betydning for hvilke løn- og ansættelsesvilkår, der opnås enighed om. Betragtningen er således, at alle disse forhold skal afspejles i den aftalte provisionsprocent. Til orientering kan det oplyses, at den gennemsnitlige omkostningsprocent i almen praksis i 2011 udgjorde 53,61%. Ved fastlæggelse af provisionsprocenten henledes opmærksomheden på, at A iflg. aftale kan være forpligtet til at betale pension til B af provisionen, ligesom den er feriepengeberettiget. Garantiløn Garantilønnen er indført for at sikre, at B er sikret en løn i de første måneder af ansættelsesforholdet, hvor patientgrundlag og omsætning skal opbygges. Ad 5 Pension Der skal mellem A og B indgås aftale om, hvorvidt der til stillingen er knyttet en pensionsordning. Vælger parterne at stillingen er forbundet med en pensionsordning, vil en referenceoverenskomst (f.eks. for afdelingslæger) kunne angive procenterne af såvel B s eget pensionsbidrag som A s pensionsbidrag. Indgås alternativ lønaftale, som ikke er hægtet op på nogen overenskomst, kan der eventuelt indgås aftale om, at A til Lægernes Pensionskasse indbetaler pension for B. 6

7 Pensionsbidraget kan her f.eks. udgøre i alt 17,50% af de pensionsgivende løndele (= A-indkomsten bortset fra B s eventuelle lægevagtsindtægt). Af pensionsbidraget udgør arbejdsgiverbidraget 2/3 svarende til 11,67% som A betaler ud over lønnen i 4. B s eget bidrag udgør 1/3 svarende til 5,83% som fratrækkes lønnen i 4. Regionen indbetaler ikke pensionsbidrag til B, i henhold til overenskomst om almen praksis. Ad 6 Lægevagt Det kan aftales, at B deltager i lægevagten. Indgår B i lægevagten, kan skal det aftales, hvorvidt B s vagter medregnes i arbejdstiden eller ej, ligesom det skal aftales, om B modtager egne indtjente honorarer i vagttiden med fradrag for feriepenge og lønsumsafgift. B s eventuelle vagtindtægt indgår i grundlaget for B s feriepengeberegning men ikke for pensionsberegningen. Det påhviler B at udrede det til enhver tid gældende vagtbidrag, medmindre B s vagtarbejde indregnes i arbejdstiden og ikke honoreres særskilt. I så fald betales B s vagtbidrag af arbejdsgiver. Det kan også aftales, at B ikke indgår i lægevagten. Endelig giver ansættelseskontrakten mulighed for, at der indgås helt anden aftale vedrørende lægevagtarbejde. Ad 7 Sygdom Funktionærloven fastslår, at sygdom er lovligt forfald, hvilket vil sige, at B har krav på løn under sygefravær. Herved forstås, at B under sygdom skal oppebære en løn, der ikke afviger væsentligt fra, hvad B normalt oppebærer. Er B provisionslønnet skal man vurdere, hvad B antageligt ville have oppebåret i provision, såfremt B ikke var blevet syg. Dette beløb skal betales til almindelig løn afregningstermin. Der er således tale om et skøn baseret på de foreliggende konkrete forhold, og der kan tages udgangspunkt i følgende retningslinjer: Udgangspunktet for beregning er den indtægt, B ville have oppebåret. Man kan derfor ikke uden videre lægge den provisionsindtægt til grund, som en efterfølger eller vikar i stillingen måtte oppebære. I mangel af faste holdepunkter for indtjeningen, må udgangspunktet tages i B s hidtidige indtjening i stillingen. Er der tale om en svingende indtjening må udgangspunktet tages i gennemsnitsindtjeningen for en periode af f.eks. tre, seks eller 12 måneder. Perioder med fravær pga. sygdom eller barsel, eller perioder hvor klinikken har været ferielukket, indgår ikke ved beregningen af gennemsnitsindtjeningen. I nyetablerede ansættelsesforhold vil provisionsindtjeningen typisk have været stigende og en forventet fortsat udvikling bør således være et af parametrene i beregningen. Dagpengerefusion Hvis B er fraværende pga. sygdom i mere end 30 dage, kan arbejdsgiver få refusion af B s sygedagpenge fra B s bopælskommune for det antal dage ud over de første 30, hvor B fortsat er fraværende. Fraværet anmeldes i kommunen. Sygedagpenge udgør i 2016 maksimalt 112,88 kr. pr. time svarende til kr. pr. uge. Sygedagpenge til en medarbejder er A-indkomst og indgår som almindelig løn i trækgrundlaget. Der betales ATP-bidrag af sygedagpenge. Forsikringsordning for mindre arbejdsgivere Mindre arbejdsgivere kan frigøre sig fra forpligtelsen til at udbetale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden mod at tilmelde sig en forsikringsordning. En forsikret arbejdsgiver modtager således refusion af en medarbejders sygedagpenge allerede fra medarbej- 7

8 derens 2. fraværsdag der er altså ingen arbejdsgiverperiode. En forsikring dækker alle medarbejdere. Forsikringsordningen kan tegnes, når de samlede lønudgifter ikke overstiger kr. (pr. januar 2016) og arbejdsgiver har et aktivt SE/CVR-nummer. Forsikringspræmien vil i 2016 udgøre 0,79 % af den samlede lønsum. Optagelse i forsikringsordningen sker ved tilmelding til Statens Administration, telefon , telefax Telefontid: Mandag - fredag kl Statens Administration har også udarbejdet en pjece med informationer om forsikringsordningen. Tilmeldingsblanketten kan downloades eller udleveres af den kommune, hvori praksis ligger. Administrationsudvalget Såfremt B er organiseret i PLO, er praksis i henhold til Regler og Forretningsorden for Administrationsudvalget berettiget til udbetaling af sygehjælp på samme vilkår, som hvis B havde været ejer. Sygefravær anmeldes til Administrationsudvalget ved at udfylde og indsende en blanket senest den 5. i den efterfølgende måned. Sygefravær anmeldes uanset om sygefraværet giver anledning til godtgørelse. Fravær anmeldes på følgende link: uldtids%20sygehj%c3%a6lp/prakt.%20l%c3%a6ger Ad 8: Barns sygdom B er ikke berettiget til fravær i forbindelse med barns sygdom medmindre det udtrykkeligt er aftalt. Ønskes det at B har ret til fravær og løn på barnets 1. sygedag/1. og 2. sygedag afkrydses i relevant rubrik. Fravær i forbindelse med barns sygdom berettiger ikke til sygedagpenge fra kommunen eller sygehjælp fra administrationsudvalget, jf. ovenfor under 7. Ad 9 Graviditet, barsel og adoption B har ret til fravær i forbindelse med graviditet, barsel og adoption i henhold til gældende lovgivning. Er B kvinde, er B i forbindelse med fraværet, som funktionær berettiget til halv løn i 4 uger før forventet fødsel og indtil 14 uger efter fødslen. Er B organiseret i PLO forbedres B s lønrettigheder under fraværet, i det B har ret til sædvanlig løn under fravær svarende til den periode, som A fra PLO s Administrationsudvalg kan modtage fraværshjælp i forbindelse med B s fravær grundet graviditet, barsel og adoption. Administrationsudvalget B er, i det omfang at praksis er berettiget til barselshjælp, forpligtet til at medvirke til anmeldelse af sit fravær til Administrationsudvalget. Oplysningsskema og fraværsskema kan rekvireres på laeger.dk eller ved kontakt til administrationsudvalget på tlf Skemaerne returneres til Administrationsudvalget i slutningen af den første måneds barsel/adoptionsorlov eller senest d. 5. i efterfølgende måned. Administrationsudvalget vil herefter kontakte A og B om det videre forløb. Barselsdagpengerefusion Når A udbetaler løn til B under fravær fra arbejdet i forbindelse med graviditet, barsel og adoption, indtræder A i B s ret til at modtage barselsdagpenge fra kommunen vedrørende samme arbejdsforhold. Retten til refusion af barselsdagpenge gælder, uanset om A udbetaler lønnen i henhold til f.eks. funktionærloven eller i henhold til overenskomst eller aftale og kutyme, og uanset om der er tale om fuld eller delvis løn. Kommunen kan maximalt yde barselsdagpenge svarende til 52 uger til begge forældre til sammen. Dagpengene kan højst udgøre kr. (2016-niveau) pr. uge/pr. time: 112,88 kr. 8

9 Barsel.dk A er omfattet af Barsel.dk, og er kvartalsvis forpligtet til at indbetale et beløb for hver ansat, der betales ATP-bidrag for. Beløbet udgør 750 kr. om året for en fuldtidsansat, månedslønnet medarbejde (2016-niveau). Bidraget til Barsel.dk beregnes ud fra praksis samlede ATP-bidrag for det foregående kvartal og ud fra satsen for månedslønnede. A er berettiget til refusion dækkende forskellen mellem B s løn og barselsdagpengene fra kommunen, dog max. 144,33 kr. i timen. Refusionen skal ikke søges særskilt hos Barsel.dk. Barsel.dk anvender oplysningerne fra ansøgningen om barselsdagpenge, som praksis har sendt til kommunen. Der kan læses mere om barselsordningen på Ad 10 Efteruddannelse Som ansat med hjemmel i Overenskomst om almen praksis er B berettiget til tilskud fra Fonden for Almen Praksis. Under B s fravær til efteruddannelse er udgangspunktet, at A foretager løntræk med 4,8% af B s månedsløn pr. fraværsdag. B kan herefter søge Fonden for Almen Praksis om tilskud. B registreres i fonden som tilskudsberettiget og får sin egen efteruddannelseskonto. Kontoen giver et overblik over, hvor meget der er indsat, hvor meget der er udbetalt og restbeløbet, der er til rådighed. B er tilskudsberettiget fra og med datoen for ansættelsen og skal ikke først "spare op" på sin konto. Beløbets størrelse udgør en forholdsmæssig andel af årets Rådighedsbeløb. B modtager en kontomeddelelse og en velkomsthilsen fra fonden. Oplysning om tilskudsberettiget efteruddannelse kan ses i følgende vejledning: ddannelse/vejledninger Ad 11. Ferie B optjener under sin ansættelse ret til feriepenge. Feriepenge beregnes med 12,5 % af den ferieberettigede løn, og skal indbetales til Feriekonto når ansættelsen stopper, og B indtræder i kompagniskabet. Afholder B ferie under ansættelsen, sker det, med mindre andet aftales, uden løn og der fradrages 4,8 % af månedslønnen pr. feriedag. Ad 12. Øvrige vilkår for ansættelsen Det er i kontrakten anført, at ansættelsesforholdet i øvrigt reguleres af funktionærloven. Ad 13 Andre væsentlige vilkår af betydning for ansættelsen: Såfremt A mener der er andre vilkår i ansættelsesforholdet, hvor B ikke må være i tvivl om hvad der gælder, kan dette tilføjes her. 12 er alene medtaget for at tilgodese ansættelsesbevislovens krav om, at alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet skal være oplyst over for B. Såfremt parterne aftaler et vilkår, som ikke fremgår/behandles i kontraktens øvrige bestemmelser, skal det således medtages her. Bortset fra selvfølgeligheder der følger af sædvaner, uskrevne regler, retspraksis og almindelige retsgrundsætninger (f.eks. tavsheds- /loyalitetspligt, hævebeføjelse ved kontraktens misligholdelse osv.) Det antages således, at det skal være et vilkår som i øvrigt adskiller sig fra de almindelige eller sædvanlige regler eller vilkår i ansættelsesforhold af tilsvarende art. Det skal desuden ligge inden for rammerne af et ansættelsesforhold. Sidst men ikke mindst skal det være et væsentligt vilkår. 9

10 De almindelige personalemæssige og ledelsesmæssige dispositioner, som A kan udøve eventuelt efter et mindre eller rimeligt varsel, er som udgangspunkt ikke omfattet af oplysningspligten. I tvivlstilfælde rettes henvendelse til PLA/PLO, på tlf

Vejledning til udfyldelse af ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis jf. 20 stk. 1, 20 stk. 3 eller 21

Vejledning til udfyldelse af ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis jf. 20 stk. 1, 20 stk. 3 eller 21 PLO, januar 2016, sagsnr. 2016-281 Vejledning til udfyldelse af ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis jf. 20 stk. 1, 20 stk. 3 eller 21 Generelle bemærkninger Ansættelseskontrakt

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis, ansat i henhold til overenskomstens 16, stk. 8

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis, ansat i henhold til overenskomstens 16, stk. 8 PLO, marts 2016, sagsnr. 2016-281 Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis, ansat i henhold til overenskomstens 16, stk. 8 Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A)

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis, ansat i henhold til overenskomstens 16, stk. 8

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis, ansat i henhold til overenskomstens 16, stk. 8 Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis, ansat i henhold til overenskomstens 16, stk. 8 Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som funktionær ikke-funktionær

Læs mere

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening HK/Privat og Dansk Tandlægeforening Obligatorisk ansættelseskontrakt for tandklinikassistenter i privat praksis 1 af 5 ANSÆTTELSESBREV Mellem klinikassistent Adresse Cpr-nr. og Tandlæge Arbejdsstedet adresse

Læs mere

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening OVERENSKOMST om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt funktionær, (mere end 8 timer ugentligt) Denne vejledning er udarbejdet af Dansk Psykolog Forenings Arbejdsgiverrådgivning til arbejdsgivere, som

Læs mere

Overenskomst vedrørende vikariater i almen praksis

Overenskomst vedrørende vikariater i almen praksis Overenskomst vedrørende vikariater i almen praksis Kapitel 1. Fælles bestemmelser 1. Oprettelse af kontrakt I enhver vikaraftale skal skriftlig kontrakt oprettes på den af PLO og YL udfærdigede standardblanket.

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE

Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE 1. RAMMEAFTALENS FORMÅL OG OMRÅDE 1.01 Formålet med rammeaftalen er at sikre ansatte og A-lønnede og

Læs mere

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger Vejledning om tilskud til private pasningsordninger 1. Indledning: Forældre i Horsens Kommune har mulighed for at vælge privat pasning af deres barn. Horsens Kommune yder tilskud til privat pasning i henhold

Læs mere

Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent

Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent Denne vejledning omfatter generelle retningslinjer til den af PGA og DGU udarbejdede standardansættelseskontrakt for golftræner

Læs mere

FLEKSJOB. Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver

FLEKSJOB. Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver FLEKSJOB Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver Forord Jobcenter Esbjerg får mange henvendelser fra arbejdsgivere, der gerne vil høre nærmere om administration af fleksjob og løntilskud.

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning

Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning Når forældrene ansætter en børnepasser, skal de overholde lovgivning, bl.a. om skat, ATP, forsikring, feriegodtgørelse mv. Vejledningen her

Læs mere

Ansættelseskontrakt for højskolelærere

Ansættelseskontrakt for højskolelærere Folkehøjskolernes Forening i Danmark og Højskolernes Lærerforening Ansættelseskontrakt for højskolelærere 1. Parterne Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Navn Adresse CVR Telefon ansætter herved

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LØNFONDENS NEDLÆGGELSE OG IKRAFTTRÆDEN AF NYE BESTEMMELSER... 3 1. LØN UNDER SYGDOM... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE LØNFONDENS NEDLÆGGELSE OG IKRAFTTRÆDEN AF NYE BESTEMMELSER... 3 1. LØN UNDER SYGDOM... 4 AMTSRÅDSFORENINGEN 33.06.4 Side 1 FORENINGEN AF YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Kapitel 1. Lovens område

Kapitel 1. Lovens område Landstingslov nr. 10 af 12. november 2001 om ferie Kapitel 1. Lovens område 1. Alle lønmodtagere i privat eller offentlig tjeneste har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie efter reglerne

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører)

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Navigatører) (Gældende fra 4. marts 2016 til 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionær

Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende Virksomhedens navn: Adresse:

Læs mere

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA 1) Overenskomst mellem PLR og JA 2) Bilag med lønskalaer for landskabsarkitekter 2008 2011 3) Bilag A Arkitekters ansættelse under Overenskomsten 4) Bilag B

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

Når du skal have barn

Når du skal have barn Når du skal have barn Når du venter barn, er der mange praktiske ting, som skal overvejes. Du skal som kommende forældre bl.a. begynde at overveje, hvordan du vil holde barsel. Er du ansat på en overenskomst,

Læs mere

Kontrakt Generalsekretær. Amnesty International Danmark Januar 2016

Kontrakt Generalsekretær. Amnesty International Danmark Januar 2016 Kontrakt Generalsekretær Amnesty International Danmark Januar 2016 Parter Der er dags dato indgået ansættelsesaftale mellem: Amnesty International Danmark (i det følgende kaldet AIda) Gammeltorv 8, 1457

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02 Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Side 2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. ÅREMÅLSANSÆTTELSE PÅ TJENESTEMANDSVILKÅR.. 3 1. RAMMEAFTALENS

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Direktørkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne direktørkontrakt er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening med udgangspunkt i lov nr. 392 af 22. juni 1993 om arbejdsgivernes pligt til at

Læs mere

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer er udarbejdet med henblik på opfyldelse af betingelserne i Lov om arbejdsgiverens pligt

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Model - ansættelseskontrakt

Model - ansættelseskontrakt Model - ansættelseskontrakt Mellem Bureau navn Adresse CVR-nr.: (herefter kaldet Bureauet ) og Model Adresse Cpr. nr.: (herefter kaldet Model ) er der d.d. indgået følgende ansættelsesaftale 1 / 5 1 Tiltrædelsestidspunkt

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

skal anføre antallet af timer, som udbetalingen vedrører. Det fremgår af bilag 3, hvorledes opgørelsen af antallet af timer skal ske.

skal anføre antallet af timer, som udbetalingen vedrører. Det fremgår af bilag 3, hvorledes opgørelsen af antallet af timer skal ske. BEK nr 807 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0027236

Læs mere

Ledelse og Udvikling i Praksis

Ledelse og Udvikling i Praksis Ledelse og Udvikling i Praksis Den gode arbejdsplads Personalejura og konflikter kursus,, den 23. marts 2010 Per Krøyer Alsbæk, PLA 1 Personalejura Kollektiv arbejdsret PLA har OK med DSR/Dbio Dbio og

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning Denne puplikation er udarbejdet af Efterskoleforenings konsulent Jørgen Lycke i samarbejde med foreningens Juridisk/økonomisk enhed. (juni 2013) Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 1: Præambel Overenskomsten omfatter redaktionelt

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES KONTOR juni 2013 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

Informationsfolder til forældre om. Frit valg-ordningen. Kommunernes Landsforening Børne- og Kulturforvaltningen

Informationsfolder til forældre om. Frit valg-ordningen. Kommunernes Landsforening Børne- og Kulturforvaltningen Informationsfolder til forældre om Frit valg-ordningen Kommunernes Landsforening Børne- og Kulturforvaltningen 2 Indholdsfortegnelse Indholdfortegnelse...2 Frit valg-ordningen...3 Forældres muligheder

Læs mere

11.21.4 Side 1. Kontraktansættelse er et alternativ til tjenestemands- og overenskomstansættelse samt åremålsansættelse.

11.21.4 Side 1. Kontraktansættelse er et alternativ til tjenestemands- og overenskomstansættelse samt åremålsansættelse. Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Oktober 2001 J.nr. APV1100-19858 Individuel kontraktansættelse Kontraktansættelse er et alternativ til tjenestemands- og overenskomstansættelse

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2002 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. juli

Læs mere

DDS februar 1999. Landemærket 11. DK 1119 København K. Tlf. +45 33 95 50 00 Fax +45 33 95 51 56 RY BOGTRYKKERI 8689 1244

DDS februar 1999. Landemærket 11. DK 1119 København K. Tlf. +45 33 95 50 00 Fax +45 33 95 51 56 RY BOGTRYKKERI 8689 1244 DDS februar 1999 Landemærket 11 DK 1119 København K Tlf. +45 33 95 50 00 Fax +45 33 95 51 56 RY BOGTRYKKERI 8689 1244 Orientering... om arbejdsgivernes rettigheder og pligter efter dansk lovgivning om

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2003 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne indgik den 2.

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår.... 3 1. Indholdet af åremålsansættelse...3

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder.

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Protokollat Funktionæroverenskomsten mellem DDFF og er fra 1. januar 2003 gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Denne tiltrædelse

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer

Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelsesbevis for funktionærer Mellem og Arbejdsgiverforeningen KA Det bekræftes hermed, at Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: Mail-adr.: Tlf.: (herefter kaldet medarbejderen ) og Virksomhedens

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Udbetaling af uhævede feriepenge må ikke ske på baggrund af denne blanket, hvis blanketten er modtaget efter den 5. juli 2010. Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2008 for ferieåret 2009/2010) Du

Læs mere

sikring og støtte ved sygdom

sikring og støtte ved sygdom sikring og støtte ved sygdom regler om sygedagpenge Sygedagpenge Tilmeld dig vores nyhedsbrev på dsa.dk og få spændende nyt om job og karriere I DSA arbejder vi under mottoet Din sikkerhed altid. Med det

Læs mere

33.06.3 Side 1. VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. OK-02

33.06.3 Side 1. VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. OK-02 AMTSRÅDSFORENINGEN 33.06.3 Side 1 FORENINGEN AF YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. 2004 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LØNFONDENS NEDLÆGGELSE OG

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage FINANSMINISTERIET Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 1999 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Lønnede ph.d.-stipendiater. Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen

FINANSMINISTERIET. Lønnede ph.d.-stipendiater. Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Lønnede ph.d.-stipendiater samt Cirkulære om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2000 1.3.10 INDHOLD Side Cirkulære

Læs mere

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager.

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. april 2005 sag nr. 05-207-91 Til AF-regionerne Intern instruks til AF om administration af løntilskudsordningen i forhold til forsikrede ledige 1. Baggrund Private og offentlige

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse]

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse] Mellem undertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer]

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler BEK nr 166 af 02/03/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j. nr. 152.114.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2 og 14 i lov nr. 417 af 8. maj 2006

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling.

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling. Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. For fastansatte gælder funktionærlovens bestemmelser. Til brug for lønberegningen

Læs mere

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1.

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1. DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling Gældende fra 1. april 2012 SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S Maritimt vikar- og

Læs mere

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? pau-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Velkommen til Hartmanns A/S 3

Velkommen til Hartmanns A/S 3 vikarhåndbogen Indhold Velkommen til Hartmanns A/S 3 Vikar hos Hartmanns 4 Arbejdstid 4 Når du møder på arbejdspladsen 4 Tavshedspligt 5 Sygdom 5 Sygedagpenge 5 1., 2. og 3 ledighedsdag (G-dage) 6 Feriepenge

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore ApS. Metal Søfart

SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore ApS. Metal Søfart DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore ApS. og Metal Søfart SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore ApS. (Maritimt vikar- og bemandings bureau) Herefter nævnt bureauet.

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 698 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere