Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8"

Transkript

1 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8

2 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold. Det vil sige, at du ansættes i/af virksomheden og er dermed lønmodtager. Dette er i modsætning til de i praksis oftest forekommende freelancekontrakter, hvor freelanceren leverer en tjenesteydelse og så fakturerer kunden for det udførte arbejde det vil sige sender en regning til kunden, når arbejdet er udført. Kontrakten baserer sig også på, at der sker ansættelse med fast månedsløn og ligner på den måde en almindelig ansættelse. Det er typisk relevant, hvis der er tale om større opgaver, som strækker sig over længere tid. En anden måde, man kan være ansat som freelancer, er på timeløn. Sker ansættelse på timeløn vil bestemmelsen om løn skulle formuleres anderledes og du skal være opmærksom på, at der kan opstå usikkerhed om fx løn under sygdom. Kontakt KS for at få yderligere rådgivning. Da arbejdstiden i denne kontrakt fastsættes som et ugentligt timetal og lønnen udbetales som månedsløn, skal du (og kunden) på forhånd forholde dig til, hvor meget tid du/i forventer arbejdet vil komme til at tage. Læs mere under kontraktens 5. I kontrakten benævnes du konsekvent som konsulenten. Anden benævnelse kan være mere retvisende eksempelvis oversætteren eller medarbejderen. Brug den benævnelse, som du mener er mest passende og brug den konsekvent igennem kontrakten. Særligt vedrørende ophavsret og videreudnyttelse: I denne standardkontrakt er der ikke på forhånd indsat en bestemmelse om ophavsret og videreudnyttelse. Afhængig af det arbejde, som udføres, kan det dog være meget vigtigt, at en sådan bestemmelse indsættes. Hvilke ophavsrettigheder, der knytter sig til arbejdet og dets anvendelse kan afhænge af, hvilket arbejde, der er tale om. Der kan også være andre rettigheder, såkaldte immaterialretligheder, som knytter sig til arbejdet, dets udførelse og efterfølgende anvendelse, og som du skal være opmærksom på. Med andre ord afhænger det af, hvad det er for arbejde, du skal udføre, om der bør indsættes en sådan bestemmelse. Læs mere om ophavsret på vores hjemmeside under freelancer og kontakt os, hvis du er i tvivl. Et eksempel på en bestemmelse om ophavsret, som du kan indsætte i kontrakten, kan være: X. Ophavsret/videreudnyttelse: Konsulenten har ophavsretten til arbejdet, jævnfør ophavsretsloven. Kunden har de rettigheder, som er nødvendige for at anvende arbejdet i forbindelse med virksomhedens almindelige virksomhed. Med mindre andet fremgår eksplicit af denne kontrakt, er kunden ikke berettiget til at videreudnytte arbejdet. Side 2 af 8

3 1. Ansættelens varighed Konsulenten ansættes i perioden [indsæt dato] til den [indsæt dato]. Der er i denne kontrakt lagt op til, at der er tale om en tidsbegrænset ansættelse. En varig ansættelse harmonerer dårligt med freelance-begrebet. Er der imidlertid tale om en sådan varig ansættelse, bør du anvende forbundets almindelige standardkontrakt for privatansættelser. En anden måde at være midlertidigt ansat på, er at være såkaldt opgavebestemt ansat. Det vil sige, at man ansættes til en bestemt opgave og ansættelsen stopper, når den beskrevne opgave er udført. Denne form for midlertidig ansættelse øger kravet til en omhyggelig beskrivelse af arbejdsopgaven, jævnfør kontraktens 2, da der ellers kan opstå tvivl om, hvornår ansættelsen slutter og du skal fratræde. Er det på forhånd aftalt, at ansættelsen varer ikke over en måned, gælder de under kontraktens 12 nævnte opsigelsesvarsler ikke. Du skal være opmærksom på, at hvis du ansættes midlertidigt flere gange efter hinanden i den samme virksomhed, kan dette være i strid med loven om tidsbegrænset ansættelse. Kontakt Kommunikation og Sprog for at få rådgivning om dette. 2. Arbejdets art og omfang [Her anføres det så præcist som muligt, hvad arbejdet består i det vil sige hvad du skal udføre for kunden] Det er meget vigtigt, at arbejdsopgaven/arbejdsopgaverne beskrives så præcist som muligt. En gensidig klarhed over, hvad der skal udføres, er afgørende for, at samarbejdet kan fungere gnidningsløst. Det kan samtidig få stor betydning for, om der skal ske yderligere honorering jævnfør kontraktens 3 og Arbejdstid Konsulentens arbejdstid udgør [indsæt antal timer] om ugen. Arbejdstiden placeres som udgangspunkt af konsulenten selv. Såfremt udførelsen af arbejdet, jævnfør kontraktens 2, viser sig at medføre yderligere tidsanvendelse end den ovenfor nævnte, skal konsulenten hurtigst muligt gøre kunden opmærksom på dette. I sådanne tilfælde optages der drøftelse om justering af arbejdets omfang og/eller justering af den ugentlige arbejdstid. Side 3 af 8

4 Kontrakten gælder for en ansættelse med fast ugentligt timetal. Det betyder, at når du skal forhandle kontrakten med kunden, skal I på forhånd gøre jer nogle grundige overvejelser over, hvor lang tid i regner med, at du skal bruge på opgaven og så dividere det samlede timetal med antallet af uger/måneder. En helt arbejdsår (inklusive ferie) svarer til 1924 timer og en måned til 160,33 timer. Det er dog fastsat i kontrakten, at hvis det viser sig, at arbejdet tager længere tid, end I havde forestillet jer, skal der justeres på enten det ugentlige timetal eller arbejdets omfang. Bemærk, at kontrakten fastsætter en pligt til at drøfte dette, men ikke til at der skal fastsættes en bestemt kompensation. Et alternativ til den faste arbejdstid og dermed også den faste månedsløn, er ansættelse på timeløn. Det kan dog have betydning for en lang række forhold fx ret til løn under sygdom, hvis timerne ikke er fastsat på forhånd. Alt andet lige vil en timelønsansættelse derfor være dårligere for dig end en fastansættelse på månedsløn. Er der tale om en ansættelse på timeløn, bør du anvende forbundets standardkontrakt for freelancere, der ansættes på timeløn. 4. Overarbejde Såfremt arbejdet overstiger 37 timer/uge, og der ikke indgås aftale om justering af arbejdets omfang, er konsulenten berettiget til honorering for overarbejdet. Honorering sker i forholdet 1:1,5 for hver påbegyndt time i forhold til den gældende timeløn beregnet på baggrund af lønnen i kontraktens 5. Bestemmelsen giver en betinget ret til overarbejdsbetaling. Der er to betingelser: For det første skal du op over 37 timer/uge. Er timetallet fx sat til 20 timer/uge og arbejdet viser sig bare at tage 25 timer om ugen, giver det ikke ret til overarbejdsbetaling efter denne bestemmelse. I sådanne tilfælde vil honoreringen af de yderligere timer være i forholdet 1:1, jævnfør 3. Den anden betingelse er, at der ikke sker en nedsættelse af arbejdets omfang og dermed også det antal timer, som anvendes. En bestemmelse som denne vil nok være sjældent set i en ansættelseskontrakt for en freelancer. Den er foreslået her som et værn mod, at det bliver dig, som må bære hele belastningen og omkostningerne ved, at et aftalt arbejde viser sig mere omfangsrigt, end I havde forestillet jer. I stedet for honorering for hver påbegyndt time, kan man fx aftale honorering pr. påbegyndt ½ time det kan være mere spiselig for virksomheden. Side 4 af 8

5 5. Løn Konsulenten honoreres med fast månedsløn, som udgør kr. [indsæt beløb] på baggrund af det under 3 nævnte antal timer pr. uge. Som nævnt i 3 og bemærkningerne til paragraffen, baserer denne kontrakt sig på en ansættelse med fast timetal og månedsløn. En rettesnor ved udregningen af månedslønnen er, at en normalmåned består af 160,33 timer og et år af 1924 timer (inkl. ferie). Man kan altså finde månedslønnen ved at gange den timeløn, man forlanger/bliver enige om med 160,33 - så har man månedslønnen på fuld tid. Er den ugentlige arbejdstid sat til eksempelvis 20 timer, ganger man dette tal med 20 og dividerer med 37. Du kan få tips og råd til din prisfastsættelse på vores hjemmeside. 6. Kundens forpligtelser i forbindelse med arbejdets udførelse og aflevering Kunden stiller under ansættelsen følgende til rådighed i forbindelse med arbejdets udførelse: [anfør hvad]. Der tilkommer ikke kunden betaling for dette. Denne bestemmelse vil ikke altid være nødvendig at indsætte, idet du som ansat freelancer normalt kan gå ud fra, at du kan anvende virksomhedens IT-udstyr, kopimaskiner mv. som alle andre ansatte. Forudsætter arbejdets udførelse imidlertid særligt udstyr (for eksempel et bestemt oversættelsesprogram) er det vigtigt at være opmærksom på dette. Du kan så enten forudsætte, at virksomheden stiller det til rådighed i hvilket tilfælde det kan skrives ind i denne bestemmelse, eller hvis du selv skal stille det til rådighed, tage det i betragtning, når I skal forhandle lønnen. Om du selv skal lægge udstyr til eller ej afhænger oftest af, om du skal arbejde hjemme eller på virksomheden. 7. Reference og fuldmagtsforhold Kontaktperson hos kunden vedrørende denne kontrakts indgåelse, arbejdets udførelse og aflevering er [indsæt navn]. Vedkommende har fuldmagt til at indgå evtuelle supplerende aftaler i forbindelse med denne kontrakt og arbejdets udførelse og aflevering. Konsulenten referer under ansættelsen til [indsæt navn]. Bestemmelsen gælder både, hvem der ansvarlig for selve kontraktindgåelsen/ansættelsen og hvem du under ansættelsen refererer til. Det kan, men behøver ikke, være samme person. Side 5 af 8

6 8. Ferie Konsulenten er omfattet af ferieloven og optjener ret til ferie med løn og en procent i ferietillæg. Bestemmelsen betyder, at du optjener ret til ferie med løn og ferietillæg. Oftest er freelanceansættelser dog så kortvarige, at du ikke når rent faktisk at holde ferie med løn og ferietillæg. Du vil i stedet, i forbindelse med fratrædelse, få anvist feriegodtgørelse svarende til 12,5 procent af lønnen i optjeningsperioden. Alternativt til optjening af ret til ferie med løn og ferietillæg kan du kræve, at der løbende bliver indbetalt 12 procent af lønnen til Feriekonto. 9. Barsel/adoption og barns sygdom Konsulenten er berettiget til fravær i forbindelse med graviditet, barsel og adoption i overensstemmelse med reglerne i barselsloven. I forbindelse med barsel ydes fuld løn til moderen 4 uger før forventet fødsel. Efter fødslen ydes der til barslende/adoptanter ret til fuld løn i 25 uger. Til faderen ydes fuld løn i 2 uger i perioden fra fødsel og ind til 14 uger efter fødsel/adoption samt i op til 11 uger som efter konsulentens eget valg kan placeres inden uge 46 efter fødslen/modtagelsestidspunktet. Retten til fuld løn er betinget af at arbejdsgiveren kan få fuld dagpengerefusion. Under fravær på grund af barsel eller adoption betaler arbejdsgiver både eget og lønmodtagers pensionsbidrag. Hvis forældreorlovens 32 uger udstrækkes til 40 eller 46 uger, indbetales der dog ikke pensionsbidrag i de yderligere 8 eller 14 uger. Konsulenten har ret til frihed med løn ved barns 1. og 2. sygedag. Hvis din kontrakt ikke indeholder regler om barsel er det funktionærlovens regler der gælder. Den ovenstående beskrevne periode med løn, svarer til den periode hvor arbejdsgiver kan modtage refusion fra barsel.dk. For nærmere gennemgang af reglerne så kontakt os. Side 6 af 8

7 10. Barns sygdom Konsulenten er berettiget til fuld løn på barns 1. sygedag indtil barnet er fyldt 14 år. Bestemmelsen sikrer at du kan holde fri med løn ved barns første sygedag. Dette er en aftalebasseret ret da dette ikke er reguleret ved lov. Hvis begge forældre har ret til frihed med løn på barns første sygedag, kan man ikke på den måde opnå to dage efter hinanden. Hvis din kontrakt ikke indeholder denne mulighed kan det anvendes som et led i din lønforhandling. 11. Anden frihed med løn Konsulenten har ret til frihed med løn på følgende dage: [angiv hvilke] Bestemmelsen vil normalt tage udgangspunkt i, hvilke dage øvrige medarbejdere på virksomheden har fri med løn. Til forskel fra ferieafholdelse vil du på disse dage, med denne bestemmelse, have ret til løn på fridagene. 12. Rejser og repræsentation Konsulentens udgifter til rejser og repræsentation i kundens tjeneste godtgøres efter regning. For kørsel i egen bil ydes godtgørelse i overensstemmelse med SKAT s satser for erhvervsmæssig befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil. Bestemmelsen sikrer, at du ikke selv skal betale for transport. Satsen for kørsel i egen bil fastsættes hvert år af SKAT. Den aktuelle sats kan ses på SKAT s hjemmeside 13. Opsigelse For opsigelse af ansættelsesforholdet gælder funktionærlovens regler. Virksomhedens opsigelsesvarsel over for medarbejderen er i ansættelsesperioden følgende: 1 måneds opsigelsesvarsel inden udgangen af 5 mdr. ansættelse 3 måneders opsigelsesvarsel inden udgangen af 2 år og 9 mdr. ansættelse 4 måneders opsigelsesvarsel inden udgangen af 5 år og 8 mdr. ansættelse 5 måneders opsigelsesvarsel inden udgangen af 8 år og 7 mdr. ansættelse herefter 6 måneders opsigelsesvarsel Side 7 af 8

8 Konsulentet kan opsige ansættelsesforhold med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Denne bestemmelse indeholder de regler om opsigelse der gælder jf. funktionærloven. Nogle gange aftales der også prøvetid og i givet fald skal dette fremgå af kontrakten for at være aftalt. Her er henvisning til funktionærloven ikke nok. Oftest er opsigelsesvarslet 14 dage i prøvetiden. Hvis dit opsigelsesvarsel over for din arbejdsgiver er længere end 1 måned til udgangen af 1 måned, skal du være opmærksom, da dette kun er gældende hvis din arbejdsgiver forlænger deres opsigelsesvarsel med samme antal måneder. Såfremt der er aftalt midlertidig ansættelse, som ikke varer ud over en måned, gælder ingen lovgivningsfastsatte opsigelsesvarsler, jævnfør bemærkningen under Tvister Opstår der uenighed om forståelsen eller rækkevidden af denne kontrakt, skal uenigheden søges bilagt i mindelighed. Der skal således i første omgang afholdes møde mellem kunden og konsulenten, i hvilken forbindelse begge parter er berettiget til at medtage bisidder eller lade sig repræsentere. Såfremt uenigheden ikke kan bilægges ved afholdelse af møde, vil tvisten skulle afgøres ved de almindelige domstole. Dansk ret er gældende. Efter ovenstående bestemmelse skal tvister, som parterne ikke kan løse selv, afgøres ved de almindelige domstole. Et alternativ kan være, at uenigheden i sidste ende kan afgøres ved en voldgift. Voldgifter foregår udenfor domstolene, bygger på en repræsentation fra parterne og en uvildig opmand og er ofte karakteriseret ved at være hurtigere end domstolene. 15. Andet I det omfang ovenstående bestemmelser ikke stiller konsulenten bedre, er funktionærloven gældende for ansættelsesforholdet. Bestemmelsen betyder, at funktionærloven under alle omstændigheder gælder for ansættelsen. Det vil for eksempel have betydning, hvis der er tale om undervisningsarbejde og/eller der er tale om en ansættelse på 8 timer om ugen eller derunder. I disse tilfælde gælder funktionærloven nemlig ellers ikke. Side 8 af 8

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under?

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Ansættelseskontrakten Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Indhold 1. Indledning:...4 2. Hvad siger lovgivningen?:...4 3. Hvad står der i overenskomsten?:...6 4. Forløbet

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

KONTAKTPERSONER I SEKRETARIATET Liselotte Wittendorff og Solveig Hansen kan kontaktes på telefon +45 3871 0888

KONTAKTPERSONER I SEKRETARIATET Liselotte Wittendorff og Solveig Hansen kan kontaktes på telefon +45 3871 0888 Tillykke! Eller skulle jeg hellere sige lykke til? Hvis du læser dette her, så har du eller er tæt på at få din eksamen som dyrlæge og er nu på vej ud den virkelige verden, nærmere bestemt klinisk praksis.

Læs mere

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis mellem Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Danske Bioanalytikere (dbio) 1.

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd om løn-

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og ARKITEKTFORBUNDET

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012

Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Med vejledning og kommentarer fra Konstruktørforeningen INDHOLDSFORTEGNELSE Overenskomsten 1 Overenskomstens

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere

Midlertidige ansættelser

Midlertidige ansættelser Midlertidige ansættelser Dansk Magisterforening Magistrenes Hus Lyngbyvej 32 F 2100 København Ø Telefon: 39 15 30 45 Telefax: 39 15 30 55 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Arkæolog Hanne Dahlerup

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET UDSTATIONERINGER 2015 Indledning I Finansforbundet har vi gennem de seneste år konstateret, at den fremadskridende globalisering med

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde 2012 2014 KA OVERENSKOMST mellem Pleje & FOA Fag og Arbejde Indhold Hovedoverenskomsten 6-49 Protokollater 50-86 Kapitel I Overenskomstens dækningsområde 7 1. Dækningsområde 7 2. Overgangsbestemmelse 8

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012

Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012 Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012 1 Overenskomstens område Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Konstruktørforeningen (KF), og er gældende

Læs mere

joboverenskomst vilkår

joboverenskomst vilkår joboverenskomst vilkår Se lønninger pr. 1. januar 2014, samt lønninger pr. 1. april 2013 og 1. oktober 2013 2 Husk, hvad du er værd 4 Lokal løndannelse 5 Arbejdstidsbestemmelser mv. for kommunalt ansatte

Læs mere

Overenskomst. mellem Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje og FOA Fag og Arbejde. FOA Fag og Arbejde. Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje

Overenskomst. mellem Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje og FOA Fag og Arbejde. FOA Fag og Arbejde. Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje Overenskomst mellem Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje og FOA Fag og Arbejde 2014 FOA Fag og Arbejde Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje 1 Indhold Kapitel I Overenskomstens dækningsområde... 4 1. Dækningsområde...

Læs mere