1. Københavns Universitet. Virksomhed og struktur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Københavns Universitet. Virksomhed og struktur"

Transkript

1 1.. Virksomhed og struktur er en af landets største arbejdspladser, hvor ca fuldtidsansatte videnskabelige medarbejdere (professorer, lektorer, adjunkter, kandidat- og seniorstipendiater m.v.), deltidsansatte lærere, ca tekniske og administrative medarbejdere og ca studerende har deres gang. Universitetets formål er, med styrelseslovens ord»... at drive forskni'ig og give videregående uddannelser indtil det højeste videnskabelige niveau...«virkefeltet er bredt: Teologi, samfundsvidenskaber som jura, økonomi, sociologi, samfundsfag og flere andre, de lægevidenskabelige specialer samt psykologi og en lang række humanistiske og naturvidenskabelige fag. Universitetets undervisning og forskning finder sted på de forskellige institutter, hvoraf der ved udgangen af 1984 var i alt 124. Hertil kommer 8 centre. Hvert institut danner rammen om et enkelt fag eller et større fagligt speciale, f.eks. Institut for Bibelsk Eksegese, Engelsk Institut eller Geofysisk Isotoplaboratorium. Om man bruger betegnelsen»institut«,»laboratorium«,»samling«eller andet, beror på historisk betingede tilfældigheder; der er i alle tilfælde tale om institutter i styrelseslovens forstand. Ved siden af institutterne er der i de seneste år oprettet en række centre. Centrene er rammen omkring en række mere løst organiserede aktiviteter, baseret på samarbejde mellem flere forskellige fag - i visse tilfælde fra forskellige fakulteter. Organisatorisk er centrene en løsere struktur end institutterne. De kan, som tilfældet er ved Center for Afrikastudier, være rammen om en egentlig samlet uddannelse, men deres undervisningsudbud er normalt især rettet mod flere forskellige uddannelser, hvori de kan indgå. Ligesom ved institutterne finder der forskningsaktiviteter sted ved centrene. Endelig er hjemsted for en række eksterne institutioner, der af faglige årsager er placeret på universitetet. Det kan være internationale, som f.eks. Eurotra-DK eller Centralinstitut for nordisk Asiensforskning eller selvstændige som Center for Freds- og Konfliktforskning. Ved hvert institut er der ansat et antal lærere og tekniske og administrative medarbejdere, som sammen har ansvaret for den forskningsog undervisningsvirksomhed, der finder sted på instituttet. Institutterne er samlet i fem faktulteter: Det teologiske, Det samfundsvidenskabelige. Det lægevidenskabelige. Det humanistiske og Det naturvidenskabelige Fakultet. Af disse er Det teologiske Fakultet med kun tre institutter klart det mindste, medens de fire øvrige er af nogenlunde samme størrelse. Opdelingen i institutter og fakulteter er illustreret i figur 1. Et fakultet kan være rammen omkring en enkelt uddannelse, som tilfældet er ved Det teologiske og Det lægevidenskabelige Fakultet. De enkelte institutter varetager her undervisningen og forskningen i de enkelte specialområder inden for uddannelsen. De tre øvrige fakulteter er hver rammen omkring en række beslægtede uddannelser. Institutterne leverer her undervisning til én eller flere universitetsuddannelser. Således varetages administrationen og undervisningen ved kandidateksamen i engelsk af Engelsk Institut. Tilsvarende har Kemisk Laboratorium I-V ansvaret for kandidateksamen i kemi. Undervisningen ved en enkelt universitetsuddannelse kan også finde sted på en række fagligt forskellige institutter, således er op imod

2 4 Universitetets årbog 1985 Teologiske fakultet Samfundsvidensk. fakultet Lægevidenskabelige fakultet Humanistiske fakultet Naturvidenskabelige fakultet 3 institutter 1 fag 10 institutter 7 fag 34 institutter 1 fag 36 institutter 6 centre 82 fag 41 institutter 9 fag Figur 1. Skematisk oversigt over universitetets opdeling i fakulteter, institutter og fag. en snes institutter ved Det naturvidenskabelige Fakultet involveret i biologistudiet. Endelig kan et enkelt institut være rammen om flere selvstændige uddannelser, dette er f. eks. tilfældet ved Romansk Institut, der varetager uddannelserne i de romanske sprog (fransk, spansk, italiensk o.s.v.).- Forholdene på er reguleret af bestemmelserne i styrelsesloven for de højere uddannelsesinstitutioner fra 1973, der indeholder de overordnede regler om universitetets virksomhed og styrelse. Styreformen er udpræget decentral, således at ansvaret for afgørelserne i videst muligt omfang er placeret lokalt. Der findes to forskellige slags styrende organer, nemlig på den ene side studienævnene og på den anden Konsistorium, fakultetsråd og institutråd. Studienævnene har ansvaret for den nærmere udformning af de enkelte uddannelser, d.v.s. pensumbestemmelser, eksamensordninger m.v., for den forsvarlige tilrettelæggelse og afvikling af undervisning og eksamen og for ansættelse af undervisningsassistenter. Der findes et studienævn for hver enkelt uddannelse eller studiefag, f.eks. er der i de romanske sprog studienævn for hvert af fagene fransk, spansk, italiensk o.s.v. Studienævnene er sammensat af lærere og studerende, lige mange af hver og består normalt af 4-6 personer. I de fire store fakulteter er der tillige valgt fakultetsstudienævn, sammensat efter samme retningslinier. De har ansvaret for overordnede forhold omkring fakulteternes uddannelser, og fungerer tillige i et vist omfang som ankeinstans for afgørelser truffet af de enkelte fagstudienævn. Det andet sæt styrende organer har ansvaret for universitetets akademiske anliggender og for dets økonomiske forvaltning, d.v.s. for at de midler, som universitet far tildelt, anvendes forsvarligt og efter hensigten. De har tillige ansvaret for, at universitetets virksomhed er i overensstemmelse med såvel styrelsesloven som lovgivningen i øvrigt. Disse organer findes på tre niveauer, men er på hvert niveau normalt sammensat efter samme model, nemlig med 50% lærere, 25% studerende og 25% TAP'er (TAP = teknisk og administrativt personale). På det mest decentrale niveau findes institutrådene, ét for hvert institut. De består af samtlige instituttets lærere og så mange studenter og

3 Indledning 5 rektor konsistorium administration fakultetsråd fakultetsstudienævn institutråd fagstudienævn lærere TAPer studenter Figur 2. Skematisk oversigt over opbygningen af universitetets styrende organer. TAP'er, som hver for sig udgør halvdelen af antallet af lærere. Institutrådet vælger en fuldtidsansat medarbejder som bestyrer for et år af gangen til at stå for den daglige drift af instituttet. Ved store institutter kan der tillige vælges en bestyrelse bestående af lærere, studerende og TAP'er, normalt i forholdet 2:1:1. Næste niveau er fakulteterne, der bestyres af fakultetsråd, sammensat 2:1:1. Størrelsen af fakultetsrådene varierer fra fakultet til fakultet, fra 16 til 40 medlemmer. Ved Det samfundsvidenskabelige Fakultet har man tillige, blandt andet fordi fakultetets fagområder indbyrdes er relativt forskellige, mellem institut- og fakultetsråd indskudt 4 fagråd, sammensat 4:2:1, der varetager en del af fakultetsrådets funktioner. Fakultetsrådet vælger til formand en dekan blandt de heltidsansatte lærermedlemmer, og en prodekan blandt samtlige medlemmer. Dekanen og prodekanen vælges for et år ad gangen. Universitetets øverste styrende organ er Konsistorium. Dets formand er rektor og næstformanden prorektor. Rektor vælges for 3 år og prorektor for 2 år ad gangen blandt universitetets heltidsansatte lærere. Konsistorium består af rektor, prorektor og de fem dekaner. Hertil kommer yderligere 13 lærere, 10 studerende og 10 TAP'er, således at der i alt er 40 medlemmer. Rektor er universitetets øverste daglige leder, og repræsenterer universitetet udadtil. Konsistorium har ansvaret for de forhold, der vedrører universitetet som helhed, og som ikke er henlagt til andre organer. Universitetets styrelse er illustreret i figur 2. er en stor virksomhed, og, hvad der ikke kan undre, en kostbar virksomhed at holde i gang. Det årlige driftsbudget er på ca. 1 mia. kr. I afsnittet om universitetets økonomiske forhold s. 46 findes der nærmere oplysninger om anvendelsen af pengene, men en grov oversigt er givet her med figurerne 3 og 4.

4 6 Universitetets årbog 1985 \ Figur 3. Oversigt over fordelingen af universitetets budget 1986 mellem lønninger til fuldtidsansatte videnskabelige medarbejdere (VIP), deltidsansatte lærere (DVIP) og teknisk-administrativt personale (TAP), kandidat- og seniorstipendier, øvrige driftsudgifter og refusion til sygehuskommunerne for de medicinstuderendes kliniske undervisning. Figur 4. Oversigt over fordelingen af universitetets budget 1986 mellem hovedområderne, nemlig de fem fakulteter og fællesområdet, opdelt på bygningsdrift incl. rengøring og administration og andre fælles service udgifter. Hvis man vil i kontakt med : Universitetet er en offentlig institution, og står til rådighed for alle, ikke bare for de studerende. Har man brug for at komme i kontakt med universitetet eller en af dets ansatte er der flere muligheder: Kender man navnet på det institut, der arbejder med de emner, man ønsker oplysninger om, eller hvor den medarbejder, man ønsker at tale med, er ansat, kan man benytte adresselisten på s. 7, hvor alle institutternes adresser og telefonnumre er opført. Er man i tvivl om, hvor man skal henvende sig, kan man skrive til: Nørregade 10 Postboks 2177, 1017 København K Telegramadresse: UNIVCOP Telex: unicop dk eller man kan ringe til: Henvendelsen vil så blive dirigeret til den rette modtager.

5 2.. Adresser Rektor, universitetsdirektøren og den centrale administration: Rektor Frue Plads/Nørregade 10 Postboks 2177, 1017 København K Telegramadr: UNIVCOP Telex: unicop dk U niversitetsdirektøren Nørregade 10 Postboks 2177, 1017 København K Konsistorialkontoret Frue Plads/Nørregade 10 Postboks 2177, 1017 København K Fællessekretariatet Fiolstræde København K Tlf: Personalekontoret Nørregade 10 Postboks 2177, 1017 København K Regnskabskontoret Nørregade 10 Postboks 2177, 1017 København K Universitetsavisen Fiolstræde 24, København K Tlf: ADB-kontoret Nørregade 10 Postboks 2177, 1017 København K Budget- og planlægningsafdelingen Postboks 2177, 1017 København K Fakultetskontorer: Det teologiske Fakultet Købmagergade Tlf: Det samfundsvidenskabelige Fakultet Nørregade København K

6 8 Universitetets årbog 1985 Det lægevidenskabelige Fakultet Tlf: Det humanistiske Fakultet Tlf: Det naturvidenskabelige Fakultet Tlf: Institutter m.v.: Almen Geologi, Institut for Øster Voldgade Almen Medicin, Institut for Juliane Maries Vej 18, villaen Antropologisk Laboratorium Anvendt og Matematisk Lingvistik, Institut for Njalsgade 96 Arbejdskulturstudier, Center for c/o Institut for Europæisk Folkelivsforskning Brede Alle Lyngby Arktisk Station, Disko Institut for Planteanatomi og Cytologi Sølvgade København K Arnamagnæanske Institut, Det Njalsgade 76 Arvebiologisk Institut Astronomisk Observatorium Øster Voldgade Astronomisk Observatorium i Brorfelde 4340 Tølløse Audiologopædi, Center for Njalsgade 86 August Krogh Instituttet Universitetsparken Bibelsk Eksegese, Institut for Købmagergade Biofysik, Institut for Biokemisk Institut A, B og C

7 Adresser 9 Biologisk Kemi A, Institut for Universitetsparken Biologisk Kemi B, Institut for Sølvgade København K Botanisk Centralbibliotek Sølvgade 83, opg. S 1307 København K Botanisk Have Øster Farimagsgade 2 B Botanisk Museum Gothersgade København K Carsten Niebuhr Instituttet Kejsergade København K Cellebiologi og Anatomi, Institut for Universitetsparken Dansk Dialektforskning, Institut for Njalsgade 98 Datalogisk Institut Universitetsparken Dermatologiske Samling, Den Rigshospitalet Blegdamsvej Eksperimentel Hormonforskning, Institut for Nørre Alle Eksperimentel Immunologi, Institut for Nørre Alle Eksperiment, kirurgisk Forskning, Institut for Nørre Alle Eksperimentel Medicin, Institut for Nørre Alle Engelsk Institut Njalsgade 98 Eskimologi, Institut for Fiolstræde København K Etnologi og Antropologi, Institut for Frederiksholms Kanal København K Europæisk Folkelivsforskning, Institut for Brede Alle Lyngby Europæiske Middelalderstudier, Center for Njalsgade 90 Farmakologisk Institut Juliane Maries Vej

8 10 Universitetets årbog 1985 Ferskvandsbiologisk Laboratorium Helsingørsgade Hillerød Filmvidenskab, Institut for Njalsgade 78 Filosofisk Institut Købmagergade Folkemindevidenskab, Institut for Njalsgade 76 Fonetik, Institut for Njalsgade 96, trp. 6 Forhistorisk-arkæologisk Institut Vandkunsten 5, København K Forsikringsmatematisk Laboratorium H. C. Ørsted Instituttet Universitetsparken Forvaltningslære, Institut for Studiestræde København K Fysisk Laboratorium 1 og 2 H. C. Ørsted Instituttet Universitetsparken Genetisk Institut A Øster Farimagsgade 2 A Genetisk Institut B (Institut for Biokemisk Genetik) Øster Farimagsgade 2 A Gentofte, Københavns Amts Sygehus i Niels Andersens Vej Hellerup Geofysik, Institut for Haraldsgade Geografisk Institut Øster Voldgade Glostrup, Københavns Amts Sygehus i Nordre Ringvej Glostrup Geologisk Institut Øster Voldgade Geologisk Museum Øster Voldgade Germansk Filologi, Institut for Græsk og Latinsk Middelalderfilologi, Institut for Njalsgade 92 Gymnastikteoretisk Laboratorium A & B August Krogh Instituttet Universitetsparken

9 Adresser 11 Herlev, Københavns Amts Sygehus i Herlev Ringvej Herlev H.C. Ørsted Instituttet Universitetsparken Historisk Geologi og Palæontologi, Institut for Øster Voldgade Historisk Institut Njalsgade 92 Humanistiske Fakultets AV/ITV-afdeling Njalsgade 102, trp. 14 Hvidovre, Københavns Kommunes Hospital i Kettegårds Allé Hvidovre Hygiejnisk Institut og Budde Laboratoriet Blegdamsvej Kemisk Laboratorium 1, 2, 3, 4 og 5 H. C. Ørsted Instituttet Universitetsparken Kirkehistorie, Institut for Købmagergade Klassisk Arkæologi, Institut for Vandkunsten 5, København K Klassisk Filologi, Institut for Njalsgade 94 Klinisk Psykologi, Institut for Njalsgade 90 Kommunehospitalet Øster Farimagsgade Kriminalistisk Institut Sankt Peders Stræde København K Kultursociologi, Institut for Rosenborggade København K Kunsthistorie, Institut for Esplanaden 34 B 1263 København K Kvindeforskning og -undervisning. Center for Njalsgade 84 Lingvistik, Institut for Njalsgade 96, trp. 6, 3. Litteraturvidenskab, Institut for A, trp. 9 Marinbiologisk Laboratorium Strandpromenaden 3000 Helsingør

10 12 Universitetets årbog 1985 Massekommunikation, Center for A Matematisk Institut H. C. Ørsted Instituttet Universitetsparken Matematisk Statistik, Institut for H. C. Ørsted Instituttet Universitetsparken Medicinsk-anatomisk Institut A, B og C C Medicinsk-fysiologisk Institut A og C Medicinsk-fysiologisk Institut B, Bygn. 18 C Medicinsk-fysiologisk Institut B, afdeling Henrik Harpenstrengsvej 4 /Juliane Maries Vej 30 Medicinsk-historisk Museum Bredgade København K Medicinsk-kemisk Institut Medicinsk Mikrobiologi, Institut for Juliane Maries Vej Metrik og Foredragslære, Institut for Klerkegade København K Mikrobiologisk Institut Øster Farimagsgade 2 A Mineralogi, Institut for Øster Voldgade Musikvidenskabeligt Institut Klerkegade København K Navneforskning, Institut for Njalsgade 98 Neurofysiologisk Institut Neuropatologisk Institut Frederik den V's Vej Niels Bohr Instituttet Blegdamsvej Nordisk Filologi, Institut for

11 Adresser 13 Nordvang, Amtssygehuset Nordre Ringvej Glostrup Nygræsk og Balkanistik, Center for Njalsgade 92 Orientalsk Filologi, Institut for Njalsgade 92 Patologisk-anatomisk Institut Frederik den V's Vej Petrologi, Institut for Øster Voldgade Planteanatomi og Cytologi, Institut for Sølvgade København K Plantefysiologisk Institut Øster Farimagsgade 2 A Populationsbiologi, Institut for Universitetsparken Proteinlaboratoriet Sigurdsgade 34 Psykokemisk Institut Rigshospitalet Blegdamsvej Psykologisk Laboratorium Njalsgade Pædagogik, Institut for St. Kannikestræde 18, st København K Religionshistorie, Institut for Købmagergade 44-46, Religionshistorie, Institut for Indianske sprog og kulturer, Afd. for St. Kannikestræde 11, København K Retsgenetisk Institut Frederik den V's Vej Retskemisk Institut Frederik den V'S Vej Retsmedicinsk Centralinstitut Frederik den V's Vej Retspatologisk Institut Frederik den V's Vej Retsvidenskabeligt Institut A, B og C Studiestræde København K

12 14 Universitetets årbog 1985 Rigshospitalet Blegdamsvej Rockefeller-Komplekset Juliane Maries Vej Romansk Institut Njalsgade Samfundsfag og Forvaltning, Institut for Rosenborggade 15, København K Sammenlignende Kulturforskning, Center Kejsergade København K Samtidshistorie, Institut for Njalsgade 104 Slavisk Institut Socialmedicin, Institut for Juliane Maries Vej Sociologisk Institut Linnésgade København K Sporeplanter, Institut for Øster Farimagsgade 2 D Statistisk Forskningsenhed Statistisk Institut Studiestræde 6, København K Systematisk Botanik, Institut for Gothersgade København K Systematisk Teologi, Institut for Købmagergade 44-46, Tandem Accelerator Laboratoriet Risø 4000 Roskilde Teatervidenskabeligt Institut Fredericiagade København K Teologisk Fællesafdeling Købmagergade Zoofysiologisk Laboratorium A og B Universitetsparken Zoologisk Museum Universitetsparken Øjenpatologisk Institut Frederik den V's Vej

13 Adresser 15 Økologisk Botanik, Institut for Øster Farimagsgade 2 D Økonomisk Institut Studiestræde København K Økonomisk Historie, Institut for Njalsgade 102 Østasiatisk Institut Kejsergade 2, København K Gammeldansk Ordbog Hjerneskade, Center for Humanistisk Forskningscenter IWGIA Fiolstræde København K Nordisk Asienforskning, Centralinstitut for Kejsergade København K Tværfakultære centre, eksterne forskningscentre m.v. Afrikastudier, Center for Kejsergade København K Cancerbiologi, Laboratoriet for Professor Lennart Olssons Forskergruppe EUROTRA-DK Freds- og Konfliktforskning, Center for Vandkunsten København K Nordisk Sommeruniversitet Linnésgade 22 B, 5. tv 1361 København K Nordita Blegdamsvej Ordbog over det danske Sprog Ordbog over det norrøne prosasprog Den arnamagnæanske Kommissions Ordbog Pali-ord bogen Købmagergade

14 15 Universitetets årbog 1985 Professor Lars Inge Larssons Forskergruppe Rehabiliterings- og Forskningscenter for Torturofre, Internationalt Juliane Maries Vej Eksterne institutioner DIS Danmarks internationale Studenterkomité Skindergade København K Folkeuniversitetet i København Købmagergade Kongelige Bibliotek, Det Christians Brygge København K Studentergymnastikken Otto Mønsted-Hallen Nørre Allé Studieskolen i København Antonigade København K UNI-C Danmarks edb-center for forskning og uddannelse Vermundsgade Universitetsbiblioteket 1. afdeling Fiolstræde København K Universitetsbiblioteket 2. afdeling Nørre Allé

Virksomhed og struktur

Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur 817 Københavns Universitet er en af landets største arbejdspladser, hvor ca. 1400 fuldtidsansatte videnskabelige medarbejdere (professorer, lektorer, adjunkter,

Læs mere

Virksomhed og struktur

Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur 787 Københavns Universitet er en af landets største arbejdspladser, hvor ca. 1550 fuldtidsansatte videnskabelige medarbejdere (professorer, lektorer, adjunkter,

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET ÅRBOG. Indeholdende meddelelser for kalenderåret 1984

KØBENHAVNS UNIVERSITET ÅRBOG. Indeholdende meddelelser for kalenderåret 1984 KØBENHAVNS UNIVERSITET ÅRBOG 1984 Indeholdende meddelelser for kalenderåret 1984 Københavns Universitet Frue Plads/Nørregade 10 Postboks 2177, 1017 København K Tit: 01-11 08 28 Telegramadr. UNIVCOP Telex:

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET ÅRBOG. Indeholdende meddelelser for kalenderåret 1988

KØBENHAVNS UNIVERSITET ÅRBOG. Indeholdende meddelelser for kalenderåret 1988 KØBENHAVNS UNIVERSITET ÅRBOG 1988 Indeholdende meddelelser for kalenderåret 1988 Københavns Universitet Frue Plads/Nørregade 10 Postboks 2177 1017 København K Telefon: 33 91 08 28 Telegramadr: UNIVCOP

Læs mere

Rektor, universitetsdirektøren og den centrale administration

Rektor, universitetsdirektøren og den centrale administration Adresser Fakultetskontorer 835 Rektor, universitetsdirektøren og den centrale administration Telegramadr.: UNIVCOP Telex: 22221 unicop dk Telefax: 35 32 26 28 Rektor Frue Plads Telefax: 35 32 26 28 Universitetsdirektøren

Læs mere

Rektor, universitetsdirektøren og den centrale administration

Rektor, universitetsdirektøren og den centrale administration Adresser Den centrale administration 773 Rektor, universitetsdirektøren og den centrale administration Telegramadr.: UNIVCOP Telex: 22221 unicop dk Telefax: 33 91 18 28 Rektor Frue Plads Telefax: 33 91

Læs mere

Rektor, universitetsdirektøren og den centrale administration

Rektor, universitetsdirektøren og den centrale administration Adresser Den centrale administration 803 Rektor, universitetsdirektøren og den centrale administration Telegramadr.: UNIVCOP Telex; 22221 unicop dk Telefax: 33 91 18 28 Rektor Frue Plads Telefax: 33 91

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET ÅRBOG. Indeholdende meddelelser for kalenderåret 1985

KØBENHAVNS UNIVERSITET ÅRBOG. Indeholdende meddelelser for kalenderåret 1985 KØBENHAVNS UNIVERSITET ÅRBOG 1985 Indeholdende meddelelser for kalenderåret 1985 Københavns Universitet Frue Plads/Nørregade 10 Postboks 2177, 1017 København K Tif: 01-91 08 28 Telegramadr: UNIVCOP Telex:

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET ÅRBOG. Indeholdende meddelelser for kalenderåret 1987

KØBENHAVNS UNIVERSITET ÅRBOG. Indeholdende meddelelser for kalenderåret 1987 KØBENHAVNS UNIVERSITET ÅRBOG 1987 Indeholdende meddelelser for kalenderåret 1987 Københavns Universitet Frue Plads/Nørregade 10 Postboks 2177, 1017 København K Telefon: 01 91 08 28 Telegramadr: UNIVCOP

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET ÅRBOG. Indeholdende meddelelser for kalenderåret 1982

KØBENHAVNS UNIVERSITET ÅRBOG. Indeholdende meddelelser for kalenderåret 1982 KØBENHAVNS UNIVERSITET ÅRBOG 1982 Indeholdende meddelelser for kalenderåret 1982 Udgivet ved Konsistoriums foranledning. Redaktion: Ejvind Slottved og Jette Wagner, under medvirken af Svend Ulstrup..i,

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET ÅRBOG 1981

KØBENHAVNS UNIVERSITET ÅRBOG 1981 KØBENHAVNS UNIVERSITET ÅRBOG 1981 Indeholdende meddelelser for kalenderåret 1981 Udgivet ved Konsistoriums foranledning. Redaktion; Ejvind Slottved, under medvirken af Bente Dahl Andersen, Lillian Noval,

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET ÅRBOG VED INGER DUBECK. Indeholdende meddelelser for tiden 1. december november 1971

KØBENHAVNS UNIVERSITET ÅRBOG VED INGER DUBECK. Indeholdende meddelelser for tiden 1. december november 1971 KØBENHAVNS UNIVERSITET ÅRBOG 1970-71 VED INGER DUBECK Indeholdende meddelelser for tiden 1. december 1970-30. november 1971 ISBN 87 505 0227 1 Andelsbogtrykkeriet i Odense Un 02.1-559 BIBL. UNIV. HAFNIENSIS

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET ÅRBOG

KØBENHAVNS UNIVERSITET ÅRBOG KØBENHAVNS UNIVERSITET ÅRBOG 1990 Københavns Universitet Frue Plads/Nørregade 10 Postboks 2177 1017 København K Telefon: 33 91 08 28 Telegramadr: UNIVCOP Telex; 22221 unicop dk Telefax: 33 91 18 28 Oplag:

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET ÅRBOG VED INGER DUBECK. Indeholdende meddelelser for kalenderåret 1980

KØBENHAVNS UNIVERSITET ÅRBOG VED INGER DUBECK. Indeholdende meddelelser for kalenderåret 1980 KØBENHAVNS UNIVERSITET ÅRBOG 1980 VED INGER DUBECK Indeholdende meddelelser for kalenderåret 1980 KØBENHAVNS UNIVERSITET ÅRBOG 1980 VED INGER DØBECK Indeholdende meddelelser for kalenderåret 1980 UNIV.

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET ÅRBOG VED INGER SKYUM-NIELSEN. Indeholdende meddelelser for tiden 1. december november 1969.

KØBENHAVNS UNIVERSITET ÅRBOG VED INGER SKYUM-NIELSEN. Indeholdende meddelelser for tiden 1. december november 1969. KØBENHAVNS UNIVERSITET ÅRBOG 1968-69 VED INGER SKYUM-NIELSEN Indeholdende meddelelser for tiden 1. december 1968-30. november 1969. Fotos: J. Ambroos. ISBN 87 505 0058 9 Kobenhavn MCMLXX Bianco Lunos Bogtrykkeri

Læs mere

Løbende Fysiske tidsskrift- Antal Løn Materialer enheder Hyldemeter abonnementer bind Direkte Andre Årsværk

Løbende Fysiske tidsskrift- Antal Løn Materialer enheder Hyldemeter abonnementer bind Direkte Andre Årsværk 10. Institutbiblioteker 2001. Bestand, tidsskriftabonnementer, tilvækst, udlån, personale og økonomi. Bestand Tilvækst Udlån Personale Udgifter Løbende Fysiske tidsskrift- Antal Løn Materialer enheder

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET ÅRBOG 1971-72 VED INGER DUBECK. Indeholdende meddelelser for tiden 1. decemcer 1971-30. november 1972

KØBENHAVNS UNIVERSITET ÅRBOG 1971-72 VED INGER DUBECK. Indeholdende meddelelser for tiden 1. decemcer 1971-30. november 1972 KØBENHAVNS UNIVERSITET ÅRBOG 1971-72 VED INGER DUBECK Indeholdende meddelelser for tiden 1. decemcer 1971-30. november 1972 UNIV, BI3L 1. AFD. 1 5 NOV1973 KØBENHAVN Fotos: J. Ambroos ISBN 87 980269 0 9

Læs mere

V. Eksaminer. 12. De humanistiske eksaminer (cand.mag., cand. phil., exam. art., cand. psyk.); 1. Teologisk kandidateksamen (cand.teol.

V. Eksaminer. 12. De humanistiske eksaminer (cand.mag., cand. phil., exam. art., cand. psyk.); 1. Teologisk kandidateksamen (cand.teol. V. Eksaminer. Teologisk kandidateksamen (cand.teol.): Vinteren 98-8: (97-ordningen): kandidater. (975-ordningen): kandidater. Sommeren 98: (97-ordningen): 8 kandidater. (975-ordningen): kandidater.. Juridisk

Læs mere

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22 Indhold Rektors forord.................... 15 De to andre 75-års jubilæumsbøger......... 17 25-års jubilæumsbogen.............. 17 50-års jubilæumsbogen.............. 17 Indledning......................

Læs mere

Bestand ved Københavns Universitet 2010 fordelt på uddannelsesniveau og køn

Bestand ved Københavns Universitet 2010 fordelt på uddannelsesniveau og køn Bestand ved Københavns Universitet 2010 fordelt på uddannelsesniveau og køn Fakultet/Faggruppe/Studieretning Uddannelsesniveau Kvinder Mænd Hovedtotal Det Teologiske Fakultet 455 308 763 Afrikaområdestudier

Læs mere

ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE

ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE NR/FAKULTET FAKULTETSRÅD/ FAGRÅD Det Teologiske Fagråd (Det Teologiske Fakultet, TEOL) 1 Teologisk Fagråd 612 Teologi, BA/KA Religious Roots of Europe, KA 2 Fagrådet for Afrikastudier 141 Afrikastudier,

Læs mere

KU Bestand Heltidsstuderende 2016 Kvinder Mænd Total Københavns Universitet Københavns Universitet - bachelor

KU Bestand Heltidsstuderende 2016 Kvinder Mænd Total Københavns Universitet Københavns Universitet - bachelor KU Bestand Heltidsstuderende 2016 Kvinder Mænd Total Københavns Universitet 23.475 15.255 38.730 Københavns Universitet - bachelor 13.024 8.773 21.797 Københavns Universitet - kandidat 10.451 6.482 16.933

Læs mere

Studiestartundersøgelsen 2014 Sammenfatningsrapport

Studiestartundersøgelsen 2014 Sammenfatningsrapport Studiestartundersøgelsen 2014 Sammenfatningsrapport Monday, August 25, 2014 Hvilket universitet studerer du ved? Svarprocent: 10 (N=506)Spørgsmålstype: Vælg en Københavns Universitet 192 38% Roskilde Universitet

Læs mere

Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser. Uddannelsesspecifikke adgangskrav. fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves: Engelsk A

Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser. Uddannelsesspecifikke adgangskrav. fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves: Engelsk A BILAG 1 Specifikke adgangskrav ved de enkelte bacheloruddannelser fra 2011: Uddannelserne er placeret inden for et af områderne: humaniora, teologi, samfundsvidenskab, naturvidenskab, sundhedsvidenskab

Læs mere

Nyindskrevne ph.d.-studerende

Nyindskrevne ph.d.-studerende Nyindskrevne ph.d.-studerende Universiteterne indberetter alle nyindskrevne ph.d.-studerende til Danmarks Statistik. For at frembringe alle data, som indgår i indberetningen, beder universiteterne i en

Læs mere

KU BESTAND ORDINÆRE STUDERENDE Kvinder Kvinder Mænd Mænd M/K M/K OPGØRELSE Gns.alder Antal Stud. Gns.alder Antal Stud. Total Gns.

KU BESTAND ORDINÆRE STUDERENDE Kvinder Kvinder Mænd Mænd M/K M/K OPGØRELSE Gns.alder Antal Stud. Gns.alder Antal Stud. Total Gns. KU BESTAND ORDINÆRE STUDERENDE Kvinder Kvinder Mænd Mænd M/K M/K OPGØRELSE 01-10-2011 Gns.alder Antal Stud. Gns.alder Antal Stud. Total Gns.alder Total Antal Stud. Biovidenskabelige Fakultet 25,6 2.462

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 76, den 27. jan Pkt. 3c. Bilag 3. Direktøren. Københavns Universitet Att.: Ralf Hemmingsen. Kære Ralf Hemmingsen

Bestyrelsesmøde nr. 76, den 27. jan Pkt. 3c. Bilag 3. Direktøren. Københavns Universitet Att.: Ralf Hemmingsen. Kære Ralf Hemmingsen Direktøren Bestyrelsesmøde nr. 76, den 27. jan. 2014 Pkt. 3c. Bilag 3 Københavns Universitet Att.: Ralf Hemmingsen Kære Ralf Hemmingsen Tak for indberetning af dimensionering. Uddannelses- og Forskningsministeriet

Læs mere

Bestyrelse. Rektor. Prorektor for forskning og innovation Direktør SCIENCE. Fakultet s. 7. Fakultet s. 8. Fakultet. s. 6

Bestyrelse. Rektor. Prorektor for forskning og innovation Direktør SCIENCE. Fakultet s. 7. Fakultet s. 8. Fakultet. s. 6 Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 9. Bilag 1 Bilag 1 Københavns Universitet: Organisationsdiagram* Bestyrelse Rektor Prorektor for forskning og innovation Direktør Prorektor for uddannelse

Læs mere

Register. Bibliotek Tabelnummer Kategori

Register. Bibliotek Tabelnummer Kategori Register Registeret er en alfabetisk liste over de biblioteker der forekommer i statistikken. Kategori 1-4 (større forskningsbiblioteker) optræder i tabel 1-11 Kategori 5-6 (mindre forskningsbiblioteker)

Læs mere

Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet

Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet Biokemi 1 kemi bioteknologi bioinformatik laboratoriearbejde

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

II. Økonomi, Bygnings- og lokaleforhold

II. Økonomi, Bygnings- og lokaleforhold II. Økonomi, Bygnings- og lokaleforhold 1. Universitetets økonomiske forhold Finansåret 1980 sluttede midt i det akademiske år 1980/81. Regnskabsresultatet var et mindre underforbrug på lønområdet på 1,9

Læs mere

IV. Universitetets retsregler

IV. Universitetets retsregler IV. Universitetets retsregler A. Styrelsesregler Skrivelse af 16. juni 1978 fra Direktoratet for de videregående uddannelser vedrørende ændring af statuttens 68, stk. 1, sidste punktum og 70, stk. 2, således

Læs mere

Medicin og Teknologi. Civilingeniør

Medicin og Teknologi. Civilingeniør Medicin og Teknologi Civilingeniør Medicin og Teknologi Forestil dig en læge, der forsker i hjerte-karsygdomme, men som mangler ingeniørens viden om de fysiske love, der bestemmer, hvordan blodet flyder

Læs mere

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2009

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2009 Noter til universiteternes statistiske beredskab 2009 Indledende bemærkninger: I det statistiske beredskab 2009 indgår de tidligere sektorforskningsinstitutioner, der blev fusioneret med universiteterne

Læs mere

Studiestartundersøgelsen 2014. Sammenfatningsrapport

Studiestartundersøgelsen 2014. Sammenfatningsrapport Studiestartundersøgelsen 214 Sammenfatningsrapport Hvilket universitet studerer du ved? Svarprocent: 1% (N=56)Spørgsmålstype: Vælg en Københavns Universitet 192 Roskilde Universitet 47 Aarhus Universitet

Læs mere

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2010

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2010 14. februar 2011 J.nr. 2010-5615-05 IM Noter til universiteternes statistiske beredskab 2010 Indledende bemærkninger: Universiteternes statistiske beredskab er opdelt i to faser; studienøgletallene (tabel

Læs mere

Velkommen til Københavns Universitet! Udvikling af Københavns Universitet som bæredygtig organisation

Velkommen til Københavns Universitet! Udvikling af Københavns Universitet som bæredygtig organisation Velkommen til Københavns Universitet! Udvikling af Københavns Universitet som bæredygtig organisation Projektleder Lisbet Michaelsen Grøn Campus, Campus Plan og Byg, KU Byens Netværk på besøg på KU d.18.

Læs mere

IV. De studerende. 1. Adgangen til universitetet. Bestand og tilgang af studerende. Adgangsbegrænsning

IV. De studerende. 1. Adgangen til universitetet. Bestand og tilgang af studerende. Adgangsbegrænsning IV. De studerende 1. Adgangen til universitetet Bestand og tilgang af studerende Bestanden af studerende ved universitetet i september 1982 var ialt 23.521, hvilket er et fald i forhold til bestanden sidste

Læs mere

IV. De studerende. 1. Adgangen til universitetet

IV. De studerende. 1. Adgangen til universitetet IV. De studerende 1. Adgangen til universitetet Bestand og tilgang af studerende Bestanden af studerende ved universitetet i oktober 1983 var ialt 25.048, hvilket er en stig ning på godt 350 personer i

Læs mere

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet.

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet. Samarbejde i studiemiljøet Kim Lefmann, Niels Bohr Institutet Københavns Universitet MBU konference om teknikfag og gruppeeksamen Roskilde, 24/1-2013 Dias 1 Bestyrelse Rektorsekretariatet Direktion Uddannelsesservice

Læs mere

3. Ph.d.-ordning. 4. Ph.d.-aftaler. 5. Institutionsskift. Ordinært 3-årigt forløb. 4+4 ordningen. 3+5 forsøgsordning. Anden ordning. hvilken?

3. Ph.d.-ordning. 4. Ph.d.-aftaler. 5. Institutionsskift. Ordinært 3-årigt forløb. 4+4 ordningen. 3+5 forsøgsordning. Anden ordning. hvilken? Påbegyndte ph.d.-uddannelser, året 2011 Alle nyindskrivninger af ph.d.-studerende, 2011, indberettes til Danmarks Statistik. Dette gælder også studerende, der starter ph.d.-uddannelsen inden kandidatuddannelsen

Læs mere

Et dansk elitemiljø et dansk MIT

Et dansk elitemiljø et dansk MIT Et dansk elitemiljø et dansk A f f o r s k n i n g s c h e f C h a r l o t t e R ø n h o f, c h r @ d i. d k o g k o n s u l e n t M o r t e n Ø r n s h o l t, m o q @ d i. d k Dansk forskning kan blive

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Tabelsamling. Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik

Tabelsamling. Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik 2003-04 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf.: 8942 2394 Fax: 8942

Læs mere

Lands- og landsdelsafdelinger

Lands- og landsdelsafdelinger Lands- og landsdelsafdelinger Oversigt Oversigt over afdelinger på lands- og landsdelssygehuse samt andre institutioner, der varetager lands- og landsdelsfunktioner i henhold til Sundhedsstyrelsens Vejledning

Læs mere

2. Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek

2. Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek Af Svend Hylleberg, dekan 18. december 2008 1. Indledning I foråret 2007 afleverede en arbejdsgruppe med repræsentanter for bibliotekerne ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) BEK nr 222 af 08/03/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

OKTOBERTAL. Færdiguddannede kandidater og bachelorer pr. 1. oktober 2009 og 2010 fordelt på fag

OKTOBERTAL. Færdiguddannede kandidater og bachelorer pr. 1. oktober 2009 og 2010 fordelt på fag OKTOBERTAL. Færdiguddannede kandidater og bachelorer pr. 1. oktober 2009 og 2010 fordelt på fag 2009 2010 Antal 2009 2009 Total 2010 2010 Total FAKULTET GRAD FAGTEXT Kvinder Mænd Kvinder Mænd ASB Bachelor

Læs mere

Status for APV handlingsplaner registreret i Defgo.net

Status for APV handlingsplaner registreret i Defgo.net K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T LT HSU S A G S N O T A T 19. APRIL 2011 Vedr.: Status for APV handlingsplaner registreret i Defgo.net HR OG ORGANISATION ARBEJDSMILJØ OG SAMARBEJDE Sagsbehandler:

Læs mere

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2008

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2008 Noter til universiteternes statistiske beredskab 2008 Indledende bemærkninger: I det statistiske beredskab 2008 indgår de tidligere sektorforskningsinstitutioner, der blev fusioneret med universiteterne

Læs mere

Retningslinjer for afholdelse af ph.d.-forsvar ved Det Humanistiske

Retningslinjer for afholdelse af ph.d.-forsvar ved Det Humanistiske DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for afholdelse af ph.d.-forsvar ved Det Humanistiske Fakultet Ifølge ph.d.-bekendtgørelsens 25, stk. 1, nr. 6), jf. 19, stk. 1 skal universitetet

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 5-04 Pkt.: 11 Bilag: A Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.auc.dk 9. november 2004 AT/lt J.nr. 2004-001/01-0009

Læs mere

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på?

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hans Gregersen Formand for det videnskabelige råd kommissorium (1) Center for Kliniske Retningslinjer er en institution, der samler, organiserer,

Læs mere

BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B

BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B STX - MENNESKET I DEN GLOBALE VERDEN SAMMENHÆNGEN MELLEM MENNESKE OG NATUR Studieretningen sætter fokus på menneskets biologi og sundhed. I biologi og kemi

Læs mere

En ny organisation af den kliniske del af studenterundervisningen

En ny organisation af den kliniske del af studenterundervisningen BETÆNKNING OM En ny organisation af den kliniske del af studenterundervisningen ved det lægevidenskabelige fakultet under Københavns universitet AFGIVET AF DET AF UNDERVISNINGSMINISTERIET UNDER 30. SEPTEMPER

Læs mere

LOKAL GUIDE for studerende. Institut for Geoscience

LOKAL GUIDE for studerende. Institut for Geoscience LOKAL GUIDE for studerende Institut for Geoscience 1. udgave, september 201 Velkommen som studerende på Institut for Geoscience Denne lokale guide har til formål at give dig et overblik over instituttet,

Læs mere

VII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Anstalter.

VII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Anstalter. VII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Anstalter. a. Raadighedssum til Afholdelse af særlige Udgifter for Universitetets Instituter. 1. Bevillingens ordinære Beløb. Paa Finansloven for 1940-41,

Læs mere

IV. De studerende. 1. Adgangen til universitetet

IV. De studerende. 1. Adgangen til universitetet IV. De studerende 1. Adgangen til universitetet Bestand og tilgang af studerende Pr. oktober var bestanden af studerende ved universitetet ialt 24.937. I forhold til bestanden på samme tidspunkt sidste

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent I medfør af 6, 7 og 8 i Landstingsforordning nr. 9 af 13. maj 1993 om uddannelse til sygeplejerske

Læs mere

Seminar om forsker-praktikersamarbejde i Region Sjælland. 16. november 2009

Seminar om forsker-praktikersamarbejde i Region Sjælland. 16. november 2009 Department of Public Health Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Seminar om forsker-praktikersamarbejde i Region Sjælland. 16. november 2009 Finn Diderichsen, Professor dr.med., viceinstitutleder

Læs mere

Undersøgelse om uddannelseskvalitet. Sammenfatningsrapport

Undersøgelse om uddannelseskvalitet. Sammenfatningsrapport Undersøgelse om uddannelseskvalitet Sammenfatningsrapport Hvor har du læst? Vælg gerne mere end et sted. Svarprocent: 1% (N=587)Spørgsmålstype: Vælg flere Aarhus Universitet 192 Københavns Universitet

Læs mere

Lovtidende A. 2016 Udgivet den 30. januar 2016

Lovtidende A. 2016 Udgivet den 30. januar 2016 Lovtidende A 2016 Udgivet den 30. januar 2016 27. januar 2016. Nr. 97. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Læs mere

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til Sum af Antal

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til Sum af Antal Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til 2016 DPU - Danmarks institut for Uddannelsesvidenskab (Emdrup), bachelor AR Pædagogik og Uddannelse bachelor - - - - - 284 263-21

Læs mere

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet Humaniora 22335 Nordisk sprog og litteratur 274 115 103 12 0 115 5 nej 5,8 5,3 22220 Engelsk 352 105 94 11 0 105 5 nej 6,5 6,0 22245 Fransk sprog, litteratur og kultur 46 25 17 0 0 17 0 ja 22275 Italiensk

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2003 Tabel- og figursamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) BEK nr 97 af 27/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Universiteternes Statistiske Beredskab 2013

Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 - Læsevejledning og definitionsmanual Indledning Formålet med Universiteternes Statistiske Beredskab er at give politikerne og offentligheden et klart billede

Læs mere

Opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik ifm. videnskabelige stillinger på Arts

Opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik ifm. videnskabelige stillinger på Arts Notat Opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik ifm. videnskabelige stillinger på Arts 1. Formål og baggrund 1 2. Politik for stillingsopslag 2 3. Politik for bedømmelsesproces 3 3.1. Bedømmelsesudvalgenes

Læs mere

Grøn satsning på Københavns Universitet

Grøn satsning på Københavns Universitet DFM: Morgenmad med mening Grøn satsning på Københavns Universitet Lisbet Michaelsen, projektleder, Grøn Campus http://klima.ku.dk/groen_campus/ 1. Lidt om Københavns Universitet 2. Universitetets klimaindsats

Læs mere

Udvikling i Udvikling i Fakulteter Institut ADMENHED Studieretning

Udvikling i Udvikling i Fakulteter Institut ADMENHED Studieretning Kandidatoptag 01.10.2016 Opgjort 1. oktober 2016 AR Institut for Kultur og Samfund Antropologi, kandidat Antropologi 65 68 67 55 65 0,0% 0 18,2% 10 General Anthropology 2 2 - - - - - - - Asienstudier (indien-

Læs mere

Udvikling 2012 til Udvikling 2015 til UddNiveau FakultetNavn AE_Institut AE Uddannelsesvidenskab

Udvikling 2012 til Udvikling 2015 til UddNiveau FakultetNavn AE_Institut AE Uddannelsesvidenskab O:\FA_REGIST\Statistik\Oktobertal\\Bestand\Bestand_0110_2010 201016_rev1412 under fane Pivot_2010 Full_Degree Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2012 til (Studerende

Læs mere

Det Naturvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Det Naturvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet S C I E N C E Vil SCIENCE Introduktion være 2013 til forskning, med til uddannelse at præge og fremtidens formidling på it? Det Naturvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Uddannelse Strategi

Læs mere

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet Opgjort d. 29. juli 2009

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet Opgjort d. 29. juli 2009 Humaniora Nordisk sprog og litteratur 249 105 94 11 0 105 4 nej 5,0 4,0 Engelsk 259 105 94 11 0 105 4 nej 5,6 4,4 Fransk sprog, litteratur og kultur 30 25 12 0 0 12 ja Italiensk sprog, litteratur og kultur

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

Difference 2010 til 2015. Difference 2014 til 2015. Grad AE_FAK Institut Fagområde AE_grad 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Difference 2010 til 2015. Difference 2014 til 2015. Grad AE_FAK Institut Fagområde AE_grad 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Produktion af færdiguddannede bachelorer og kandidater pr. 1. oktober i perioden 2010 Data fra AU Herning STADS og IHA STADS blev indkonverteret i AU STADS efter 1. oktober 2013 og indgår derfor som samlede

Læs mere

V. Bygnings- og lokaleforhold m. v.

V. Bygnings- og lokaleforhold m. v. V. Bygnings- og lokaleforhold m. v. A. Bygm ngsp la n kegmngen. Universitetet har i det forløbne år måttet foretage en meget omfattende revision af det udbygningsprogram, der blev udarbejdet i begyndelsen

Læs mere

Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017

Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017 Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017 Kunstnerisk MUSIK A ENGELSK A DRAMA C ELLER BILLEDKUNST C ELLER MEDIEFAG C Hvis du brænder for musik, både det praktiske, men også det teoretiske, så

Læs mere

om psykologiuddannelserne. i Danmark.

om psykologiuddannelserne. i Danmark. 7 For godt en måned siden udkom Evalueringscentrets meget omtalte rapport om Psykologuddannelserne i Danmark. Rapportens vigtigste budskaber er sammenfattet i en pressemeddelelse, som Psykolog Nyt her

Læs mere

Der kan søges om genindskrivning på følgende uddannelser med sommerstart 2017: ARTS

Der kan søges om genindskrivning på følgende uddannelser med sommerstart 2017: ARTS Der kan søges om genindskrivning på følgende uddannelser med sommerstart 2017: ARTS Anthropology - General Anthropology Anthropology - Global Studies and Development Anthropology - Visual Anthropology

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer

Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer Det Humanistiske Fakultet Givne er og gennemsnit for kandidatspecialer Dramaturgi 0 0 0 0 5 6 6 17 9,8 7,0 7,0 10,0 12,0 12,0 Engelsk 0 0 5 7 16 16 11 55 8,0 2,0 7,0 7,0 10,0 12,0 Etnografi og socialantropologi

Læs mere

Tildelte Ph.d.-grader samt afbrudte Ph.d.-uddannelser, 2011

Tildelte Ph.d.-grader samt afbrudte Ph.d.-uddannelser, 2011 Tildelte Ph.d.-grader samt afbrudte Ph.d.-uddannelser, 2011 Alle ph.d.-studerende, der ophører med ph.d.-uddannelsen ved den pågældende institutionen 2011 indberettes til Danmarks Statistik. Afbrydes uddannelsen

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Folketingets Videnskabsudvalg - besøg på Nørre Campus

Folketingets Videnskabsudvalg - besøg på Nørre Campus Folketingets Videnskabsudvalg - besøg på Nørre Campus Den 29. september 2008 Dias 1 Dagens program 12:40 Velkommen til Nørre Campus og universitetet, ved Bodil Nyboe Andersen Hvorfor nybyggeri på Nørre

Læs mere

Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2012 til 2015 (Studerende med andet statsborgerskab end DK)

Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2012 til 2015 (Studerende med andet statsborgerskab end DK) Bestand af Full Degree ordinære og studerende pr. 1. oktober 2012 til 2015 (Studerende med andet statsborgerskab end DK) Full_Degree Full Degree Sum af Antal DPU - Danmarks institut for Uddannelsesvidenskab

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN

FORSLAG TIL BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN FORSLAG TIL BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN DEN INTERNE PROBLEMANALYSE 13. november 2013 tiltrådte bestyrelsen den interne problemanalyse Målet var at få identificeret og håndteret betydende

Læs mere

Optag kandidat KUA 2015

Optag kandidat KUA 2015 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Optag kandidat KUA 0 Profil af de studerende Sommer- og vinteroptag -0-0 Forord Data på kandidatoptag er trukket fra STADS ultimo oktober 0. Der ses bort fra studerende,

Læs mere

T:\Statistik\Oktobertal\2015\ProduktionFærdiguddannede_2015\Produktion_Færdiguddannede_2010_til_2015_281015 under fane Pivot alle

T:\Statistik\Oktobertal\2015\ProduktionFærdiguddannede_2015\Produktion_Færdiguddannede_2010_til_2015_281015 under fane Pivot alle Produktion af færdiguddannede bachelorer og kandidater pr. 1. oktober i perioden 2010 til 2015 Data fra AU Herning STADS og IHA STADS blev indkonverteret i AU STADS efter 1. oktober 2013 og indgår derfor

Læs mere

Modul 11 Klinisk modul

Modul 11 Klinisk modul Valgfrit modul I modul 11 vælger den studerende ét af følgende kliniske specialer: - Klinisk biokemi - Klinisk fysiologi og nuklearmedicin - Klinisk immunologi - Klinisk mikrobiologi - Klinisk neurofysiologi

Læs mere

Årgang 2008. Årgang 2007. Total optaget 67 150 100 44 14 18 9 6 1 409. Årgang 2008. Årgang 2009. Årgang 2010

Årgang 2008. Årgang 2007. Total optaget 67 150 100 44 14 18 9 6 1 409. Årgang 2008. Årgang 2009. Årgang 2010 Optaget via KOT2012 fra Svendborg Gymnasium og HF I alt er 409 fra Svendborg Gymnasium og HF optaget via KOT 2012. Heraf: 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Total optaget 67 150 100 44 14 18

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

Bestand Antal indskrevne ordinære studerende

Bestand Antal indskrevne ordinære studerende Bestand 01.10.2012 Antal indskrevne ordinære studerende Antal STUDIENR 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 Difference Difference AE_HO AE_Institut AE_Fagområde AE_Tekst STUDIERETNING

Læs mere

Bestand Antal indskrevne ordinære studerende

Bestand Antal indskrevne ordinære studerende Bestand 01.10.2012 Antal indskrevne ordinære studerende Antal STUDIENR 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 Difference Difference AE_HO AE_Institut AE_Fagområde AE_Tekst STUDIERETNING

Læs mere

Møde afholdt: Tirsdag den 21. august 2007 kl. 10.00. Sted: Lokale 10.1.30

Møde afholdt: Tirsdag den 21. august 2007 kl. 10.00. Sted: Lokale 10.1.30 DET HUMANISTISKE FAKULTET, AKADEMISK RÅD KØBENHAVNS UNIVERSITET GODKENDT MØDEREFERAT 27. AUGUST 2007 Forum: Akademisk Råd AKADEMISK RÅD Møde afholdt: Tirsdag den 21. august 2007 kl. 10.00. Sted: Lokale

Læs mere

Akademisk Råd. Akademisk Råd. Forum. Mødedato Mandag den 31. oktober 2016 kl B Sted

Akademisk Råd. Akademisk Råd. Forum. Mødedato Mandag den 31. oktober 2016 kl B Sted K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Akademisk Råd M Ø D E I N D K A L D E L S E O P D A T E R E T V E R S I O N 25. OKTOBER 2016 Forum Akademisk Råd LEDELSE

Læs mere

Aftagerpanelet for Medicin

Aftagerpanelet for Medicin D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Aftagerpanelet for Medicin M Ø D E R E F E R A T 4. FEBRUAR 2015 Forum Møde mellem Aftagerpanelet

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002 Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

VEJLEDNING FOR ANSØGERE

VEJLEDNING FOR ANSØGERE VEJLEDNING FOR ANSØGERE til videnskabelige stillinger DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET August 2010 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Vennelyst Boulevard 9 8000 Århus C Tlf.: 89421122

Læs mere