Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet"

Transkript

1 AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 5-04 Pkt.: 11 Bilag: A Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks Aalborg Tlf Fax november 2004 AT/lt J.nr / Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet Aalborg Universitet er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning under tilsyn af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling. 1. Formål 1. Aalborg Universitet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret videregående uddannelse indtil højeste internationale niveau. Aalborg Universitet udbyder bachelor-, kandidat- og ph.d.-uddannelser, varetager master- og diplomuddannelse samt efter- og videreuddannelse. Stk. 2. Aalborg Universitet skal ud fra et globalt perspektiv og inden for universitetets fagområder samarbejde nationalt og internationalt og gennem sine uddannelser og forskning tilvejebringe og formidle ny viden og skabe resultater, der kan fremme vækst, velfærd og udvikling i samfundet. Universitetet skal som central videns- og kulturbærende institution udveksle viden med og bidrage til kompetenceudviklingen i det omgivende samfund og medvirke til at fremme en fri og saglig offentlig debat. Stk. 3. Aalborg Universitet skal værne om forskningsfriheden og sikre høj videnskabsetisk standard og skal tillige formidle kendskabet til videnskabens metoder og resultater samt tilskynde medarbejderne til at deltage i den offentlige debat. 2. Hjemsted 2. Aalborg Universitets hjemsted og værneting er Aalborg Kommune. 3. Ledelse Bestyrelsen 3. Bestyrelsen er øverste myndighed for universitetet. Bestyrelsen varetager universitetets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution og fastlægger retningslinjer for dets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.

2 Stk. 2. Bestyrelsen godkender efter indstilling fra rektor universitetets budget herunder fordeling af de samlede ressourcer og principperne for ressourcernes anvendelse og underskriver regnskabet. Stk. 3. Bestyrelsen udarbejder efter høring på universitetet vedtægt for Aalborg Universitet og ændringer heri. Vedtægt og vedtægtsændringer godkendes af ministeren. Stk. 4. Bestyrelsesformanden disponerer over fast ejendom sammen med et medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen godkender dispositioner om køb, salg og belåning af fast ejendom. Stk. 5. Bestyrelsen er over for ministeren ansvarlig for universitetets virksomhed, herunder forvaltningen af universitetets samlede ressourcer. Stk. 6. Bestyrelsen indgår en udviklingskontrakt med ministeren. Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for dokumentationssystemer for evaluering og opfølgning heraf. Stk. 8. Bestyrelsen kan udtale sig i alle sager af væsentlig betydning for universitetets organisation og virksomhed. 4. Bestyrelsen kan oprette et kontaktråd til at varetage forbindelsen til det omgivende samfund. Kontaktrådets opgave er udveksling af informationer og synspunkter og rådgivning af universitetet. 5. Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor. Stk. 2. Rektor ansættes efter offentligt opslag og for en tidsbegrænset periode, der fastsættes af bestyrelsen, med mulighed for forlængelse. Stk. 3. Bestyrelsen nedsætter et ansættelsesudvalg med repræsentation af det videnskabelige personale, det teknisk-administrative personale og de studerende. Ansættelsesudvalget har til opgave samlet at vurdere kvalifikationerne hos ansøgerne og føre samtale med udvalgte ansøgere. Ansættelsesudvalget indstiller indtil tre kvalificerede kandidater til stillingen. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvem der skal ansættes. Bestyrelsesformanden eller næstformanden er formand for ansættelsesudvalget. Stk. 4. Bestyrelsen kan bringe rektors ansættelse til ophør efter de af Finansministeriet aftalte og fastsatte regler. 6. Bestyrelsen ansætter efter indstilling fra rektor en eller flere prorektorer, efter offentligt opslag og for en tidsbegrænset periode, med mulighed for forlængelse. Prorektor skal være en anerkendt forsker. Prorektor er rektors stedfortræder. Hvis der ansættes mere end en prorektor, udpeger rektor en af dem som stedfortræder. Stk. 2. Rektor nedsætter et ansættelsesudvalg med repræsentation af det videnskabelige personale, det teknisk-administrative personale og de studerende. Ansættelsesudvalget har til opgave samlet at vurdere kvalifikationerne hos ansøgerne og føre samtale med udvalgte ansøgere. Rektor indstiller en kvalificeret ansøger til bestyrelsens beslutning. Rektor er formand for ansættelsesudvalget. Stk. 3. Bestyrelsen kan bringe ansættelsen til ophør efter indstilling fra rektor og efter de af Finansministeriet aftalte og fastsatte regler. 7. Bestyrelsen ansætter efter indstilling fra rektor en universitetsdirektør. Stillingen opslås offentligt, og ansøgerne vurderes af et ansættelsesudvalg nedsat af rektor med repræsentation af administrationens medarbejdergrupper og ledelse, en dekan samt med deltagelse af en universitetsdirektør fra et andet universitet. Rektor er formand for ansættelsesudvalget. Stk. 2. Bestyrelsen kan bringe universitetsdirektørens ansættelse til ophør efter indstilling fra rektor efter de af Finansministeriet aftalte og fastsatte regler. Side 2 af 8

3 8. Bestyrelsen lægger rammerne for samspillet mellem bestyrelsen og rektor. Rektor stiller administrativ bistand til rådighed for bestyrelsen. 9. Bestyrelsesmøderne er offentlige. Sager kan dog behandles for lukkede døre, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt. Alle personsager, samt sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, og sager, der er omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt, skal behandles for lukkede døre. Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden. I forretningsordenen kan bestyrelsen fastsætte en procedure for tilrettelæggelse af bestyrelsens møder. Stk. 3. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentligt tilgængelige. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Sager, der behandles for lukkede døre, jf. stk. 1, kan undtages for offentlighed, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt. 10. Bestyrelsen består af 11 medlemmer, hvoraf 6 medlemmer er udefrakommende. 2 medlemmer repræsenterer det videnskabelige personale herunder ansatte ph.d.-studerende. Repræsentanterne for det videnskabelige personale skal komme fra hver sit fakultet. 1 medlem repræsenterer det teknisk-administrative personale, og 2 medlemmer repræsenterer de studerende. Stk. 2. Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år. Studenterrepræsentanter vælges dog for 1 år ad gangen. Genudpegning af eksterne medlemmer kan finde sted én gang. Udskiftningstakten tilrettelægges sådan, at der sikres kontinuitet i bestyrelsens arbejde. Udtræder et internt medlem af bestyrelsen inden for funktionsperioden, vælges et nyt medlem for resten af funktionsperioden efter bestemmelserne i stk. 4. Udtræder et eksternt medlem af bestyrelsen udpeges et nyt medlem for 4 år. Stk. 3. Bestyrelsen udpeger de udefrakommende medlemmer. Bestyrelsesformanden og to andre medlemmer af bestyrelsen, heraf mindst ét udefrakommende medlem, forelægger forslag til nye medlemmer til bestyrelsens godkendelse. Stk. 4. De øvrige medlemmer vælges af og blandt hhv. det videnskabelige personale, det teknisk-administrative personale og de studerende ved direkte valg efter bestemmelserne i denne vedtægt samt regler for afholdelse af de enkelte valg fastsat af bestyrelsen efter indstilling fra rektor. 11. De udefrakommende medlemmer skal tilsammen have indsigt i forhold vedrørende forskning, uddannelse, vidensformidling og vidensudveksling samt erfaring med ledelse, organisation og økonomi herunder vurdering af budgetter og regnskaber og skal i øvrigt opfylde kravene i universitetslovens 12, stk. 2. De skal i rimelig grad afspejle Aalborg Universitets samlede faglige profil, og de skal komme fra forskellige sektorer. Der skal være en afbalanceret repræsentation i forhold til regionale og nationale aktiviteter. Der bør være en ligelig repræsentation af mænd og kvinder. Udenlandsk forsknings- og uddannelseserfaring skal repræsenteres. Bestyrelsesmedlemmerne må ikke repræsentere særlige interesseorganisationer, men skal virke for fremme af Aalborg Universitets interesser. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke udpeges eller genudpeges efter at være fyldt 70 år. Rektor 12. Rektor skal være en anerkendt forsker inden for et af universitetets fagområder og have indsigt i universitetssektoren. Rektor skal bl.a. have evner for og erfaring med ledelse og organisering af uddannelses- og forskningsmiljøer, have undervisningserfaring, have indsigt i Side 3 af 8

4 nationale og internationale universitetsforhold og i et universitets virke og samspil med det omgivende samfund. Der henvises i øvrigt til lovens kvalifikationskrav. Stk. 2. Ved vurdering af, hvorvidt en ansøger opfylder universitetslovens krav om anerkendte forskere, lægges det til grund, at ansøgeren dels skal have bedrevet forskning på et videnskabeligt plan i en årrække skal være bedømt som kvalificeret af et fagkyndigt udvalg i forbindelse med en ansøgning til et lektorat på et universitet, en seniorforskerstilling på en sektorforskningsinstitution eller til en stilling på tilsvarende niveau ved en udenlandsk forskningsinstitution. Hvis en potentiel kandidat ikke er i besiddelse af en sådan fagkyndig bedømmelse, nedsætter bestyrelsen et udvalg, der sammensættes som et bedømmelsesudvalg, der skal bedømme, om ansøgerens videnskabelige aktivitet og produktion kan kvalificere ansøgeren som anerkendt forsker. Hvis bestyrelsen selv besidder samme kompetence, som forudsat af et bedømmelsesudvalg, kan bestyrelsen dog selv foretage bedømmelsen. 13. Rektor varetager den daglige ledelse af universitetet. Rektor tegner universitetet med undtagelse af dispositioner over fast ejendom, jf. 3, stk. 4 og træffer afgørelse i alle sager som ikke ved lov er henlagt til andre. Stk. 2. Rektor ansætter en dekan for hvert fakultet. Dekanen ansættes efter offentligt opslag og for en tidsbegrænset periode, der fastsættes af rektor, med mulighed for forlængelse. Rektor nedsætter et ansættelsesudvalg med repræsentation af det videnskabelige personale, det teknisk-administrative personale og de studerende. Rektor er formand for ansættelsesudvalget. Ansættelsesudvalget har til opgave samlet at vurdere kvalifikationerne hos ansøgerne og føre samtale med udvalgte ansøgere. Rektor ansætter en af dem, udvalget finder kvalificeret. Rektor kan bringe dekanens ansættelse til ophør efter de af Finansministeriet aftalte og fastsatte regler. Stk. 3. Rektor ansætter efter offentligt opslag en overbibliotekar som leder af universitetsbiblioteket. Til vurdering af ansøgerne nedsætter rektor et ansættelsesudvalg med repræsentation af bibliotekets medarbejdergrupper og ledelse, fakulteterne samt med deltagelse af ekstern biblioteksfaglig ekspertise. Rektor er formand for ansættelsesudvalget. Rektor kan bringe ansættelsen til ophør efter de af Finansministeriet aftalte og fastsatte regler. Stk. 4. Rektor fastlægger retningslinjer for universitetets daglige ledelse og fastlægger ledelseskompetence i delegationserklæringer. Stk. 5. Rektor udarbejder forslag til bestyrelsen til retningslinjer for universitetets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling. Stk. 6. Rektor indstiller universitetets budget til bestyrelsen. Stk. 7. Rektor nedsætter et akademisk råd for hvert fakultet. Stk. 8. Rektor fastsætter regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende. Stk. 9. Rektor skal godkende alle eksterne samarbejder, der forpligter universitetet. Stk. 10. Rektor underskriver universitetets regnskab. Dekan 14. Dekanen skal være en anerkendt forsker, jf. 12 stk. 2, inden for fakultetets fagområde og have erfaring med og indsigt i uddannelse og ledelse, have ledelsesevner og undervisningserfaring. 15. Dekanen varetager ledelsen af fakultetet, sikrer sammenhæng mellem forskning og uddannelse og kvalitet af uddannelse og undervisning og varetager den tværgående overordnede kvalitetsudvikling af hovedområdets uddannelse og forskning. Dekanen sikrer rammerne for den strategiske udvikling af de enkelte uddannelser og udviklingen på tværs af områder. Side 4 af 8

5 Stk. 2. Dekanen ansætter en institutleder ved hvert af fakultetets institutter. Institutlederen ansættes efter offentligt opslag og for en tidsbegrænset periode, der fastsættes af dekanen, med mulighed for forlængelse. Dekanen nedsætter et ansættelsesudvalg med repræsentation af det videnskabelige personale, det teknisk-administrative personale og de studerende. Dekanen er formand for ansættelsesudvalget. Ansættelsesudvalget har til opgave samlet at vurdere kvalifikationerne hos ansøgerne og føre samtale med udvalgte ansøgere. Dekanen ansætter en af dem, udvalget finder kvalificeret. I tilfælde af at der ansættes en ekstern ansøger i stillingen, kan der oprettes en tilbagegangsstilling ved universitetet til den pågældende, forudsat at den pågældende opfylder kravene til en sådan stilling. Stk. 3. Dekanen opretter og nedlægger studienævn, der omfatter en eller flere uddannelser eller uddannelsesdele og godkender en formand og næstformand for hvert studienævn. Stk. 4. Dekanen udpeger og afsætter studieledere efter indstilling fra de berørte studienævn. Dekanen kan høre de institutter, der leverer undervisning til de pågældende studienævn i forbindelse med udpegning af studieledere. Dekanen skal påse, at den indstillede kandidat har de nødvendige kvalifikationer for at varetage hvervet som studieleder. Stk. 5. Dekanen godkender studieordninger efter forslag fra studienævnene. Institutleder 16. Institutlederen skal være en anerkendt forsker, jf. 12, stk. 2, med indsigt i instituttets faglige område, have ledelsesevner og undervisningserfaring. 17. Institutlederen varetager instituttets daglige ledelse og administration, herunder planlægning og fordeling af arbejdsopgaver med iagttagelse af god ledelsesskik. Stk. 2. Institutlederen kan pålægge medarbejdere at løse bestemte opgaver. I den tid, hvor de videnskabelige medarbejdere ikke er pålagt sådanne opgaver, forsker de frit inden for universitetets forskningsstrategiske rammer. Stk. 3. Institutlederen sikrer kvalitet og sammenhæng i instituttets forskning og undervisning og sikrer, at instituttet kan levere forskningsbaseret undervisning til relevante uddannelser. Stk. 4. Institutlederen skal i samarbejde med studienævn og studieleder følge op på evaluering af uddannelse og undervisning inden for de områder, hvor instituttet leverer undervisning. Studieleder 18. Studielederen skal være en anerkendt forsker, jf. 12, stk. 2, med indsigt i studienævnets faglige område, have ledelsesevner og undervisningserfaring. Stk. 2. Studielederen forestår i samarbejde med studienævnet planlægningen og den praktiske tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen. Stk. 3. Studielederen skal sammen med relevante institutledere og studienævn følge op på evaluering af uddannelse og undervisning. 4. Organisation 19. Aalborg Universitets forskning og undervisning og uddannelse organiseres i fakulteter, institutter og studienævn. Stk. 2. Bestyrelsen kan beslutte at oprette og nedlægge fakulteter og institutter. 20. Rektor kan, inden for universitetslovens rammer, oprette centre til varetagelse af midlertidige opgaver på tværs af den eksisterende organisation. Rektor orienterer bestyrelsen herom. Side 5 af 8

6 21. Til støtte for rektor er der en fælles administration, der ledes af en universitetsdirektør. Stk. 2. Universitetets fælles biblioteks- og dokumentationstjeneste varetages af et universitetsbibliotek, der ledes af en overbibliotekar. 22. Rektor, prorektor(er), universitetsdirektør, dekaner og overbibliotekar udgør universitetets direktion, hvor rektor er leder og uddelegerer arbejdsopgaver og ansvar til medlemmer af direktionen. Akademisk råd 23. Rektor opretter og nedlægger de akademiske råd. Hvert råd består af 15 medlemmer. Dekanen er født medlem af og formand for rådet. Derudover består rådet af 10 repræsentanter for det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, og 4 repræsentanter for de studerende. Akademisk råd indkalder to eller flere repræsentanter for det tekniskadministrative personale til at deltage som observatør/observatører i møderne, når rådet behandler budget og strategiplaner for fakultetet. Repræsentanterne for det videnskabelige personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanterne for de studerende vælges for 1 år ad gangen. 24. Akademisk råd har til opgave - at udtale sig til rektor om den interne fordeling af bevillinger - at udtale sig til rektor om centrale strategiske forsknings- og uddannelsesområder og planer for vidensudveksling - at indstille til rektor om sammensætningen af sagkyndige udvalg, der skal bedømme ansøgere til videnskabelige stillinger - at tildele ph.d.- og doktorgrader Stk. 2. Akademisk råd kan udtale sig om alle akademiske forhold af væsentlig betydning for fakultetets virksomhed og har pligt til at drøfte akademiske forhold, som rektor og dekanen forelægger. Stk. 3. Akademisk råd fastsætter selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor. Institutudvalg 25. Institutlederen nedsætter et rådgivende institutudvalg med repræsentanter for det videnskabelige personale, det teknisk-administrative personale og de studerende i forholdet 2:1:1. Institutlederen er formand. De øvrige medlemmer vælges ved direkte valg af og blandt henholdsvis det videnskabelige personale, det teknisk-administrative personale og de studerende. 26. Dekanen fastsætter de nærmere retningslinjer for institutudvalgets rådgivende funktion og samspil med institutlederen inden for de rammer, rektor har fastsat. Stk. 2. Institutudvalget fastsætter selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor. Studienævn 27. Studienævnet består af lige mange repræsentanter for det videnskabelige personale og de studerende i alt højst 10. Repræsentanterne vælges af og blandt henholdsvis det videnskabelige personale og de studerende. Repræsentanterne for det videnskabelige personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanterne for de studerende vælges for 1 år ad gangen. Side 6 af 8

7 28. Studienævnet vælger af sin midte med simpelt flertal en formand blandt det videnskabelige personale og en næstformand blandt de studerende. Formanden leder studienævnets møder. Stk. 2. Studienævnet fastsætter selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor. 29. Studienævnet indstiller en studieleder til dekanen. Studielederen kan dække flere studienævn. Stk. 2. Studielederen deltager, hvis vedkommende ikke er medlem af studienævnet, i møderne som observatør. 30. Studienævnet har til opgave at varetage udviklingen af uddannelsen. Stk. 2. Studienævnet har til opgave at planlægge og tilrettelægge uddannelsen og påse, at undervisningen gennemføres. Stk. 3. Studienævnet har til opgave at sikre kvaliteten af uddannelser og undervisningen og for at følge op på evaluering af og klager over undervisningen i samarbejde med studieleder og institutleder. Studienævnet har herunder til opgave: - at kvalitetsudvikle uddannelse og undervisning og påse opfølgning af uddannelses- og undervisningsevalueringer i samarbejde med studieleder og institutleder - at udarbejde forslag til studieordninger og ændringer heri - at godkende plan for tilrettelæggelse af undervisning og eksamen, herunder rekvirering af undervisning inden for studienævnets område i relevante institutter - at behandle ansøgninger om merit og om dispensationer - at udtale sig inden for sit område i alle sager af betydning for uddannelse og undervisning og drøfte forhold om uddannelse og undervisning, som rektor eller dekanen forelægger. 5. Samarbejdsudvalg 31. Der etableres samarbejdsudvalg på alle ledelsesniveauer efter gældende regler. 6. Valg 32. Rektor nedsætter et valgudvalg til at forestå de interne valg til bestyrelsen samt valg til akademisk råd og studienævn. 33. Ordinære valg af interne medlemmer af bestyrelsen, valg til akademisk råd og valg til studienævn udskrives 1. oktober og afholdes primo december. Stk. 2. De valgte tiltræder deres mandater den 1. februar. Stk. 3. Genvalg kan finde sted. Stk. 4. Valg til bestyrelsens VIP-medlemmer afholdes som flertalsvalg, øvrige valg afholdes som forholdstalsvalg. Valgret tilkommer ansatte og studerende, der den 1. oktober i valgåret, og tillige på det tidspunkt hvor valget afholdes, tilhører en af følgende valggrupper: 1. Heltidsbeskæftiget og mindst halvtidsbeskæftiget videnskabeligt personale herunder ansatte ph.d.-studerende har stemmeret og er valgbare. 2. Heltidsbeskæftigede og mindst halvtidsbeskæftigede teknisk-administrativt personale har stemmeret og er valgbare. 3. Studerende, der er indskrevet ved universitetet med henblik på et samlet uddannelsesforløb, har stemmeret og er valgbare. Stk. 5. Valgret kan kun udøves inden for én valggruppe. Side 7 af 8

8 7. Regnskab og revision 34. Universitetets regnskabsår er finansåret. Ved regnskabsårets afslutning udarbejdes et årsregnskab, der omfatter en resultatopgørelse, en balance og en anlægsoversigt. Regnskabet underskrives af bestyrelsen og rektor. 35. Regnskabet revideres af rigsrevisor i henhold til gældende lovgivning. Rigsrevisor kan med ministeren aftale at revisionsopgaver i henhold til Universitetslovens 28, stk. 4, varetages i et nærmere aftalt samarbejde mellem rigsrevisor og en institutionsrevision. Institutionsrevisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. 8. Ikrafttrædelse 36. Denne vedtægt træder i kraft ved ministerens godkendelse. Godkendt af bestyrelsen for Aalborg Universitet den 9. november Sven Caspersen Formand for bestyrelsen Godkendt af Ministeren for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den Helge Sander Minister for Videnskab, Teknologi og Udvikling Side 8 af 8

Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet

Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet Rektorsekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Telefon: 9940 9940 Email: aau@aau.dk Dato: 05.12.2016 Sagsnr.: 2016-002-00002 Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v. Til lovforslag nr. L 143 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner

Læs mere

14. august 2007 EM 2007/37. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser

14. august 2007 EM 2007/37. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser 14. august 2007 EM 2007/37 Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx.x om Ilisimatusarfik Kapitel 1 Almindelige bestemmelser 1. Ilisimatusarfik har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet

Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Telefon: 9940 9940 Email: aau@aau.dk Dato: 27. oktober 2014 Sagsnr.: 2014-012-00047 Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet

Læs mere

I medfør af 10, stk. 6 i Lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (universitetsloven) fastsættes:

I medfør af 10, stk. 6 i Lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (universitetsloven) fastsættes: CB-møde nr. 17, bilag 3b 29-05-2007/PHH VEDTÆGT FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET I medfør af 10, stk. 6 i Lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (universitetsloven) fastsættes: KAPITEL 1. 1. Københavns

Læs mere

Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet

Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet I henhold til 10 stk. 6 i lov nr. 403 af 28 maj 2003 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende: Almindelig bestemmelse 1. Danmarks Farmaceutiske

Læs mere

Referatet er godkendt i Haderslev d. 2006. skolens daglige leder

Referatet er godkendt i Haderslev d. 2006. skolens daglige leder Referat af møde i Haderslev Katedralskoles midlertidige bestyrelse mandag d.30.10.2006 kl.19.30. Til stede Fra bestyrelsen: Søren Vang Rasmussen, Ella Skjellerup, Per A. Laursen, Georg Lauridsen, Anne

Læs mere

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse Bestyrelsesmøde nr. 93, d. 30. januar 2018 Pkt. 4. Bilag 1 Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse I medfør af 176, stk. 2 i vedtægt for Københavns Universitet fastsættes herved følgende

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF

Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Svendborg

Læs mere

REKTORKOLLEGIET The Danish Rectors Conference

REKTORKOLLEGIET The Danish Rectors Conference REKTORKOLLEGIET The Danish Rectors Conference 1 J.nr. 2003-2000-8 17. januar 2003 Fra udkast til lovforslag I nedenstående skema er de ændringer, der er sket på vejen fra udkastet til det fremsatte lovforslag,

Læs mere

Vedtægt for Bjerringbro Gymnasium

Vedtægt for Bjerringbro Gymnasium Vedtægt for Bjerringbro Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Bjerringbro Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Viborg Kommune, Region Midtjylland,

Læs mere

Vedtægt for Midtsjællands Gymnasium

Vedtægt for Midtsjællands Gymnasium ^ Vedtægt for Midtsjællands Gymnasium V Vedtægter for Midtsjællands Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Midtsjællands Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 11. Bilag 2 Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse I medfør af 16, stk. 2 i vedtægt for Københavns Universitet fastsættes herved følgende

Læs mere

Stk. 2. Medlemmeme af repræsentantskabet udpeges for en funktionsperiode på fire år, og genudpegning kan finde sted. Ved et medlems varige forfald udpeges et nyt medlem. Stk. 3. Repræsentantskabet vælger

Læs mere

Vedtægt for Næstved Gymnasium og HF

Vedtægt for Næstved Gymnasium og HF Vedtægt for Næstved Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Næstved Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med lernsted i Næstved Kommune, Region

Læs mere

Kapitel 1. Juridisk status og opgaver. 1. Universitetet Ilisimatusarfik er en selvstændig offentlig institution.

Kapitel 1. Juridisk status og opgaver. 1. Universitetet Ilisimatusarfik er en selvstændig offentlig institution. xx. xxx. 2017 FM 2018/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx. 2018 om Ilisimatusarfik Kapitel 1 Juridisk status og opgaver 1. Universitetet Ilisimatusarfik er en selvstændig offentlig institution.

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 60, 27. januar Pkt. 5. Bilag 3. Vedtægt for Københavns Universitet

Bestyrelsesmøde nr. 60, 27. januar Pkt. 5. Bilag 3. Vedtægt for Københavns Universitet Bestyrelsesmøde nr. 60, 27. januar 2012. Pkt. 5. Bilag 3. Vedtægt for Københavns Universitet I medfør af 13, stk. 1 i bekendtgørelse af lov nr. 695 af 22. juni 2011 om universiteter (universitetsloven)

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet I henhold til 22, stk.6, i vedtægten for Københavns universitet, fastsætter Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Herlev Gymnasium og HF

Herlev Gymnasium og HF Vedtægt for Herlev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Herlev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Herlev Kommune, Region

Læs mere

30. maj 2005 AT/lt J.nr / STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR KOLLEGIALE ORGANER VED AALBORG UNIVERSITET

30. maj 2005 AT/lt J.nr / STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR KOLLEGIALE ORGANER VED AALBORG UNIVERSITET Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.aau.dk Anne Tonboe Sekretariatschef Tlf. 9635 9495 at@adm.aau.dk 30. maj 2005 AT/lt J.nr. 2005-003/01-0002

Læs mere

VEDTÆGTER for IT-Universitetet i København (ITU) (IT University of Copenhagen)

VEDTÆGTER for IT-Universitetet i København (ITU) (IT University of Copenhagen) Bilag 17 VEDTÆGTER for IT-Universitetet i København (ITU) (IT University of Copenhagen) I. Navn og hjemsted 1 Universitetets navn er IT-Universitetet i København (ITU), på engelsk IT University of Copenhagen.

Læs mere

Vedtægt for Gribskov Gymnasium

Vedtægt for Gribskov Gymnasium Vedtægt for Gribskov Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Gribskov Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Gribskov Kommune, Region Hovedstaden

Læs mere

Vedtægt for Copenhagen Business School Handelshøjskolen (CBS)

Vedtægt for Copenhagen Business School Handelshøjskolen (CBS) Vedtægt for Copenhagen Business School Handelshøjskolen (CBS) Marts 2012 1 I medfør af 13, stk. 1, i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 695 af 22. juni 2011, fastsættes:

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet Generelt I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet har rektor fastsat en standardforretningsorden

Læs mere

Vedtægt for Handelsgymnasiet Ribe

Vedtægt for Handelsgymnasiet Ribe Vedtægt for Handelsgymnasiet Ribe Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Handelsgymnasiet Ribe er en selvejende institution med hjemsted i Esbjerg Kommune, Region Syddanmark, og omfattet af lov om institutioner

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Akademisk Råds sammensætning og ledelse 1. Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet består pr. 1. januar 2017 af

Læs mere

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. VUC Lyngby er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, Region Hovedstaden, og omfattet af lov om institutioner

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 58, 6. december 2011 Pkt. 4. Bilag 1. Vedtægt for Københavns Universitet

Bestyrelsesmøde nr. 58, 6. december 2011 Pkt. 4. Bilag 1. Vedtægt for Københavns Universitet Bestyrelsesmøde nr. 58, 6. december 2011 Pkt. 4. Bilag 1. Vedtægt for Københavns Universitet I medfør af 13, stk. 1 i bekendtgørelse af lov nr. 695 af 22. juni 2011 om universiteter (universitetsloven)

Læs mere

11. juni 2018 EM 2018/xx. Kapitel 1 Juridisk status og opgaver. 1. Universitetet Ilisimatusarfik er en selvstændig offentlig institution.

11. juni 2018 EM 2018/xx. Kapitel 1 Juridisk status og opgaver. 1. Universitetet Ilisimatusarfik er en selvstændig offentlig institution. 11. juni 2018 EM 2018/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om Ilisimatusarfik Kapitel 1 Juridisk status og opgaver 1. Universitetet Ilisimatusarfik er en selvstændig offentlig institution.

Læs mere

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Munkensdam Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Munkensdam Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

Vedtægter for Rørvig Friskole

Vedtægter for Rørvig Friskole Side 1 af 6 Vedtægter for Rørvig Friskole 1 Hjemsted og adresse m.v. 1.1. Rørvig Friskole er en selvejende, uafhængig virkende grundskole, oprettet den 1. august 1968. 2 Formål Rørvig Friskole har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor

Vedtægter for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor Vedtægter for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor Institutionens navn og hjemsted 1 Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (KRL) er en selvejende institution under Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca) er en selvejende institution under Kulturministeriet. Instituttet er

Læs mere

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab Vedtægter for den selvejende boligorganisation Køge Boligselskab Indholdsfortegnelse Kapitel I. Navn, hjemsted og formål... 1 Kapitel II. Organisationens ledelse... 2 4-10 Repræsentantskabet... 2-4 11-13

Læs mere

Standardforretningsorden for kollegiale organer

Standardforretningsorden for kollegiale organer Rektorsekretariatet Dokument dato: 30/5 2005 Dokumentansvarlig: Bettina Thomsen/ Signe Hernvig Senest revideret: 30/5 2005 Senest revideret af: Anne Tonboe Dato for næste revision: Medio 2018 Godkendt

Læs mere

Bilag 18. VEDTÆGTER for IT-Universitetet i København (ITU) (IT University of Copenhagen) I. Navn og hjemsted

Bilag 18. VEDTÆGTER for IT-Universitetet i København (ITU) (IT University of Copenhagen) I. Navn og hjemsted Bilag 18 Formateret: Skrifttype: 16 pkt, Fed VEDTÆGTER for IT-Universitetet i København (ITU) (IT University of Copenhagen) I. Navn og hjemsted 1 Universitetets navn er IT-Universitetet i København (ITU),

Læs mere

nr.: 20.4.3. følgende første møde vedtægtens formand og øverste leder indsigt i og som øvrigt stk. 4 her. OPGAVER

nr.: 20.4.3. følgende første møde vedtægtens formand og øverste leder indsigt i og som øvrigt stk. 4 her. OPGAVER 1 Den 24. febr. 2011 Bestyrelsesmødet den 24. februarr 2011. Bilag nr.: 20.4.3. FORRETNINGSORDEN OG INSTRUKSER Forretningsorden og instrukser for bestyrelsen ved Århus Social og Sundhedsskole. I henhold

Læs mere

Vedtægt for Aarhus HF og VUC

Vedtægt for Aarhus HF og VUC Vedtægt for Aarhus HF og VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Aarhus HF og VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aarhus Kommune, Region Midtjylland,

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

Grundlaget for etablering af IT-Universitetet i København

Grundlaget for etablering af IT-Universitetet i København Bilag 6 Grundlaget for etablering af IT-Universitetet i København Den 1. juli 2003 overgår IT-højskolen i København fra at være et frifakultet med Handelshøjskolen i København som værtsinstitution til

Læs mere

Vedtægt for Københavns Universitet

Vedtægt for Københavns Universitet Vedtægt for Københavns Universitet I medfør af 13, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015 om universiteter (universitetsloven), som ændret senest ved lov nr. 699 af 8. juni 2017 og lov nr.

Læs mere

VEJLEDNING FOR ANSØGERE

VEJLEDNING FOR ANSØGERE VEJLEDNING FOR ANSØGERE til videnskabelige stillinger DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET August 2010 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Vennelyst Boulevard 9 8000 Århus C Tlf.: 89421122

Læs mere

Vedtægt for Københavns Universitet

Vedtægt for Københavns Universitet Vedtægt for Københavns Universitet I medfør af 13, stk. 1 i bekendtgørelse af lov nr. 695 af 22. juni 2011 om universiteter (universitetsloven) fastsættes: Kapitel 1. 1. Københavns Universitet er en statsfinansieret

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution (fond) De Frivilliges Hus

Vedtægter for den selvejende institution (fond) De Frivilliges Hus Vedtægter for den selvejende institution (fond) De Frivilliges Hus 1 De organisatoriske rammer Den selvejende institutions navn er "De Frivilliges Hus". Den selvejende institution er en fond, som har hjemsted

Læs mere

Vedtægt for den selvejende private institution Mølleløkkens private Børnehave. 1 Institutionens navn

Vedtægt for den selvejende private institution Mølleløkkens private Børnehave. 1 Institutionens navn Vedtægt for den selvejende private institution Mølleløkkens private Børnehave 1 Institutionens navn Stk. 1. Den selvejende institutions navn er Mølleløkkens private Børnehave, Mølleløkken 50, 5300 Kerteminde.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Udpegning af medlem af studierådet ved VIA University College, Horsens. til Forretningsudvalgets møde 1.

Bilag. Region Midtjylland. Udpegning af medlem af studierådet ved VIA University College, Horsens. til Forretningsudvalgets møde 1. Region Midtjylland Udpegning af medlem af studierådet ved VIA University College, Horsens Bilag til Forretningsudvalgets møde 1. april 2008 Punkt nr. 7 Vedtægter for De gymnasiale Uddannelser på Campus

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BIOTECH RESEARCH & INNOVATION CENTRE (BRIC) NAVN 1. Forskningscentrets navn er "Biotech Research & Innovation Centre", forkortet BRIC.

VEDTÆGTER FOR BIOTECH RESEARCH & INNOVATION CENTRE (BRIC) NAVN 1. Forskningscentrets navn er Biotech Research & Innovation Centre, forkortet BRIC. Bestyrelsesmøde nr. 63, 7. juni 2012 Pkt. 13. Bilag 1. VEDTÆGTER FOR BIOTECH RESEARCH & INNOVATION CENTRE (BRIC) NAVN 1 Forskningscentrets navn er "Biotech Research & Innovation Centre", forkortet BRIC.

Læs mere

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

Organisering af kvalitetsledelse af uddannelser på Aalborg Universitet

Organisering af kvalitetsledelse af uddannelser på Aalborg Universitet Strategi og Kvalitet Email: kvalitet@adm.aau.dk www.kvalitetssikring.aau.dk Oktober 2018 Sagsnr.: 2018-412-01052 Organisering af kvalitetsledelse af uddannelser på Aalborg Universitet Indledning Organisering

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet

Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Organisationens navn er Studenterrådet ved Roskilde Universitet (forkortet SR eller SR-RUC). Organisationen

Læs mere

31. maj 2019 FM 2019/199. Ændringsforslag. til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om Ilisimatusarfik. Til 8

31. maj 2019 FM 2019/199. Ændringsforslag. til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om Ilisimatusarfik. Til 8 31. maj 2019 FM 2019/199 Ændringsforslag til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om Ilisimatusarfik Fremsat af Naalakkersuisut til 3. behandlingen. Til 8 1. 8, stk. 1, nr. 1, affattes således:

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

Vedtægt for Marselisborg Gymnasium

Vedtægt for Marselisborg Gymnasium Vedtægt for Marselisborg Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Marselisborg Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Århus Kommune, Region Midtjylland

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956 VEDTÆGTER for Aalborg Boligselskab af 1956 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Stk. 1. Boligorganisationens navn er Aalborg Boligselskab af 1956. Boligorganisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE STUDERENDES FÆLLESRÅD

VEDTÆGTER FOR DANSKE STUDERENDES FÆLLESRÅD VEDTÆGTER FOR DANSKE STUDERENDES FÆLLESRÅD Navn 1 Organisationens navn er Danske Studerendes Fællesråd (DSF). Stk. 2 DSF har hjemsted i København. Formål 2 DSF har til formål at fremme de studerende ved

Læs mere

Vedtægt for Aalborg Katedralskole

Vedtægt for Aalborg Katedralskole Vedtægt for Aalborg Katedralskole Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Aalborg Katedralskole er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune, Region Nordjylland,

Læs mere

Vedtægt for Nordfyns Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Nordfyns Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Nordfyns Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nordfyns Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Nordfyns Kommune Region Syddanmark,

Læs mere

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Vedtægt Grundlaget for IFRO fremgår af 61 i vedtægt for Københavns Universitet og særskilte vedtægt

Læs mere

Bilag 8.1. Vedtægt for Professionshøjskolen Lillebælt

Bilag 8.1. Vedtægt for Professionshøjskolen Lillebælt Bilag 8.1 Endelig version, revideret 9. februar 2010 Vedtægt for Professionshøjskolen Lillebælt Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen Lillebælt (på engelsk: University College Lillebælt)

Læs mere

Akademisk Råd. Akademisk Råd. Forum. Mødedato Mandag den 31. oktober 2016 kl B Sted

Akademisk Råd. Akademisk Råd. Forum. Mødedato Mandag den 31. oktober 2016 kl B Sted K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Akademisk Råd M Ø D E I N D K A L D E L S E O P D A T E R E T V E R S I O N 25. OKTOBER 2016 Forum Akademisk Råd LEDELSE

Læs mere

Vedtægt for Rybners. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Rybners. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Rybners Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Rybners er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Esbjerg Kommune, Region Syddanmark, og omfattet af lov

Læs mere

Vedtægt Bilag 03.3 Side 1 af 1 Tryllefløjten, Langebjerg 40, 2850 Nærum

Vedtægt Bilag 03.3 Side 1 af 1 Tryllefløjten, Langebjerg 40, 2850 Nærum Side 1 af 1 Vedtægt for den selvejende private institution Børnehaven Tryllefløjten 1. Institutionens navn Stk. 1 Den selvejende institutions navn er. Institutionen har hjemsted i Rudersdal Kommune. Institutionen

Læs mere

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

Forretningsorden for Virum gymnasiums bestyrelse

Forretningsorden for Virum gymnasiums bestyrelse Forretningsorden for Virum gymnasiums bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1143 af 23. oktober 2017, med de ændringer, der følger af lov nr. 65 af 30. januar 2018

Læs mere

VEJLEDNING FOR ANSØGERE

VEJLEDNING FOR ANSØGERE VEJLEDNING FOR ANSØGERE til videnskabelige stillinger FACULTY OF HEALTH AARHUS UNIVERSITET Denne vejledning er en opdatering af vejledningen fra august 2010 AU HR, Health Aarhus Universitet Katrinebjergvej

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Gribskov Gymnasium.

Læs mere

Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014

Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014 Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014 Lov for Den danske Landinspektørforening Foreningens første lov blev vedtaget på stiftende generalforsamling den 30. august 1875. Foreningens navn

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således: Stk. 3. Bestyrelsen bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd.

Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således: Stk. 3. Bestyrelsen bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd. Vedtægt for Tårnby Gymnasium & HF udkast Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Tårnby Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Tårnby Kommune, Region

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende daginstitution STÆREBO

VEDTÆGTER for den selvejende daginstitution STÆREBO VEDTÆGTER for den selvejende daginstitution STÆREBO Institutionens navn og hjemsted 1 Den selvejende institutions navn er STÆREBO. Institutionen har hjemsted i Københavns Kommune. Institutionen har to

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole I medfør af 14, stk. 1, i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for højskolens

Læs mere

Forretningsorden for Virum gymnasiums bestyrelse

Forretningsorden for Virum gymnasiums bestyrelse Forretningsorden for Virum gymnasiums bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse samt

Læs mere

Vedtægt for Copenhagen Business School Handelshøjskolen (CBS)

Vedtægt for Copenhagen Business School Handelshøjskolen (CBS) Vedtægt for Copenhagen Business School Handelshøjskolen (CBS) Maj 2018 I medfør af 13, stk. 2 i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 172 af 27. februar 2018, fastsættes:

Læs mere

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium.

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium. Forretningsorden for bestyrelsen ved Aurehøj Gymnasium Bilag 1 Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune

STYRELSESVEDTÆGT. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune STYRELSESVEDTÆGT Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune Gældende fra 1. oktober 2009 Med et sundt frokostmåltid indarbejdet 2011 Styrelsesvedtægt for styrelse af kommunale daginstitutioner

Læs mere

BM Bilag 5.A.1.

BM Bilag 5.A.1. BM 3-2006 Bilag 5.A.1. AARHUS UNIVERSITET Ledelsessekretariatet 22. maj 2006 J.nr. AU-2004-512-031 UDKAST Vedtægt for Aarhus Universitet Handels- og IngeniørHøjskolen (AU-HIH) 1 Oprettelse Aarhus Universitet

Læs mere

Vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole KAPITEL1: NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (på engelsk: Danish School of Media and Journalism) er en selvejende institution

Læs mere

Statut for Center for Militære Studier

Statut for Center for Militære Studier C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Statut for Center for Militære Studier 11. JANUAR 2014 Statut for Center for Militære Studier NAVN CENTER FOR MILITÆRE

Læs mere

Bekendtgørelse om folkekirkens uddannelsesinstitutioner for præster.

Bekendtgørelse om folkekirkens uddannelsesinstitutioner for præster. Dokumentnr.: 322724 Kirkeministeriets bekendtgørelse nr. af 2007 Bekendtgørelse om folkekirkens uddannelsesinstitutioner for præster. I medfør af 2-5 i lov nr. 309 af 16. maj 1990 om folkekirkens institutioner

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Akademisk Råd, School of Business and Social Sciences (Aarhus BSS)

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Akademisk Råd, School of Business and Social Sciences (Aarhus BSS) F O R R E T N I N G S O R D E N for Akademisk Råd, School of Business and Social Sciences () Udarbejdet inden for rammerne af den standardforretningsorden for akademiske råd, som rektor har fastsat, jf.

Læs mere

Oprettelse af. FGU-institutionen i Bornholms Regionskommune. med midlertidig vedtægt

Oprettelse af. FGU-institutionen i Bornholms Regionskommune. med midlertidig vedtægt Oprettelse af FGU-institutionen i Bornholms Regionskommune med midlertidig vedtægt Hermed oprettes følgende institution for forberedende grunduddannelse med følgende midlertidige vedtægt, jf. 59, stk 1,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Kollegiekontoret i Aarhus. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus 1

Forretningsorden for bestyrelsen ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus 1 Forretningsorden for bestyrelsen ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for

Læs mere

Standardforretningsorden for Akademiske Råd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Akademiske Råd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Akademiske Råd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

Vedtægt for Vordingborg Gymnasium & HF

Vedtægt for Vordingborg Gymnasium & HF Vedtægt for Vordingborg Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Vordingborg Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Vordingborg Kommune,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS Fastsat i medfør af 18 i Lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægten for Thisted

Læs mere

Vedtægter. for den private institution. S/I Klatretræet

Vedtægter. for den private institution. S/I Klatretræet Vedtægter Side 1 af 6 Vedtægter for den private institution S/I Klatretræet 1. Institutionens navn Stk. 1. Den selvejende institutions navn er. Institutionen har hjemsted i Svendborg Kommune Institutionen

Læs mere

Vedtægter for Skive Gymnasium & HF

Vedtægter for Skive Gymnasium & HF Vedtægter for Skive Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Skive Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Skive Kommune, region Midtjylland

Læs mere

VALGREGLER FOR AALBORG UNIVERSITET

VALGREGLER FOR AALBORG UNIVERSITET AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 4-05 Pkt.: 9 Bilag: B Valgregler af juni 2005 J.nr. 2005-021/01-0001 VALGREGLER FOR AALBORG UNIVERSITET Valg til bestyrelsen Kap. 1. Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

Vedtægter for IT-Universitetet i København (ITU)

Vedtægter for IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 6 Vedtægter for IT-Universitetet i København (ITU) Side 1 af 33 VEDTÆGTER for IT-Universitetet i København (ITU) (IT University of Copenhagen) I. Navn og hjemsted Universitetets navn er IT-Universitetet

Læs mere

MARSELISBORG GYMNASIUM. Forretningsorden for bestyrelsen

MARSELISBORG GYMNASIUM. Forretningsorden for bestyrelsen 1 Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Marselisborg Gymnasium. Bestyrelsens opgaver 1. Bestyrelsen har bl.a.

Læs mere

Vedtægt for SOSU Nykøbing Falster.

Vedtægt for SOSU Nykøbing Falster. Vedtægt for SOSU Nykøbing Falster. KAPITEL 1: NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. SOSU Nykøbing Falster er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Guldborgsund Kommune, Region

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Vejledning til Områdebestyrelser og Lokalråd i dagtilbud Denne vejledning henvender sig til forældre med børn i dagtilbud i Faxe Kommune. Vejledningen beskriver organiseringen

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG VAND A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG VAND A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG VAND A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er

Læs mere

1. Navn og formål: Stk. 1 Foreningens navn er Netværkstedet Thorvaldsen med hjemsted Thorvaldsensvej 60, st. tv. 1871 Frederiksberg C.

1. Navn og formål: Stk. 1 Foreningens navn er Netværkstedet Thorvaldsen med hjemsted Thorvaldsensvej 60, st. tv. 1871 Frederiksberg C. 1. Navn og formål: Stk. 1 Foreningens navn er Netværkstedet Thorvaldsen med hjemsted Thorvaldsensvej 60, st. tv. 1871 Frederiksberg C. Stk.2 Foreningens formål er at stå for driften og vedligeholdelsen

Læs mere

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det.

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det. 1 UNIONEN OG DENS OPGAVER Unionens navn er Dansk Adventure Race Union og der benyttes forkortelsen DARU. Internationalt benyttes navnet Danish Adventure Race Union. Unionens hjemsted er Vejle Idrætshøjskole,

Læs mere