AME. Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Construction Tools PC AB No Originalinstruktioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AME. Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning. 2015 Construction Tools PC AB No. 9800 1713 91 2015-04-07 Originalinstruktioner"

Transkript

1 AME 1600 Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning

2

3 AME 1600 Indhold Indhold Indledning... 5 Om sikkerhedsinstruktionerne og betjeningsvejledningen... 5 Sikkerhedsinstruktioner... 6 Sikkerhed, signalord... 6 Arbejdsområde... 6 El-sikkerhed... 6 Personlig sikkerhed... 7 Betjening, forholdsregler... 8 Vedligeholdelse, forholdsregler... 9 Opbevaring... 9 Overblik Design og funktion Hovedkomponenter Mærkater Typeskilt Sikkerhedsmærkat Drift Forberedelser inden vibrering Vibrering Når der holdes pause Vedligeholdelse Hver 10. driftstime (hver dag) Hver 75. driftstime (eller hver anden uge) Hver 100. driftstime (eller hver måned) EL-diagram AT vibratorrør Opbevaring Bortskaffelse Fejlfinding Tekniske data Maskindata Støj- og vibrationsdeklaration Støjdata Stavvibrator Fleksibel aksel Dimensioner EF overensstemmelseserklæring EF overensstemmelseserklæring

4

5 AME 1600 Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Indledning Tak, fordi De har købt et Atlas Copco-produkt. Siden 1873 har det været vores mål at finde nye og bedre måder at dække vores kunders behov på. Gennem årene har vi udviklet innovative og ergonomiske produkter, der har hjulpet vores kunder med at forbedre og rationalisere den daglige drift. Atlas Copco har et stærkt globalt salgs- og servicenetværk med kundecentre og distributører i hele verden. Vores eksperter er veluddannede fagfolk med omfattende kendskab til produkterne og erfaring i brugen af dem. Overalt i verden kan vi tilbyde produktsupport og ekspertise, der sikrer, at vores kunder kan arbejde med maksimal effektivitet til enhver tid. Yderligere information findes på Construction Tools PC AB Box , Kalmar, Sweden Om sikkerhedsinstruktionerne og betjeningsvejledningen Formålet med vejledningen er at give Dem viden om, hvordan maskinen anvendes effektivt og sikkert. Vejledningen indeholder desuden gode råd og giver anvisninger om regelmæssig vedligeholdelse af maskinen. Læs omhyggeligt alle instruktionerne, så De forstår dem, før De bruger maskinen for første gang. Den forskellige betegnelse af teksterne betyder følgende: Handlingsskridt i en sikkerhedsinstruktion Handlingsskridt Fastlagt betjeningsproces Forklaring af elementer i en tegning Liste 5

6 Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning AME 1600 Sikkerhedsinstruktioner For at reducere risikoen for alvorlig tilskadekomst eller død for Dem selv eller andre skal De læse og forstå sikkerhedsinstruktionerne og betjeningsvejledningen, inden De arbejder med, reparerer, vedligeholder eller udskifter tilbehør på maskinen. Slå sikkerhedsinstruktionerne og betjeningsvejledningen op på de steder, hvor der arbejdes med maskinen, udlever kopier til Deres ansatte, og sørg for, at alle læser sikkerhedsinstruktionerne og betjeningsvejledningen, før de arbejder med eller vedligeholder maskinen. Desuden skal operatøren, eller dennes arbejdsgiver, vurdere de specifikke risici, som kunne forekomme i forbindelse med brug af maskinen. Gem alle advarsler og instruktioner til senere brug. Sikkerhed, signalord Signalordene Fare, Advarsel, Forsigtig og Bemærk bruges i disse sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledninger som beskrevet i det følgende: Sørg for passende belysning på arbejdsområdet. Kun kvalificeret og trænet personale må betjene og vedligeholde maskinen. De skal rent fysisk være i stand til at håndtere materialet, vægten og maskinens kraft. Brug altid Deres sunde fornuft og gode dømmekraft. Hold tilskuere, børn og besøgende på afstand, når maskinen er i drift. Forstyrrelser kan medføre tab af kontrol. El-sikkerhed FARE EL-risiko Der er risiko for elektrisk stød fra el-drevne maskiner, hvilket kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden. Undgå kropskontakt med jordede (jordforbundne) flader. Kontroller, at der ikke er skjulte ledninger eller andre elektricitetskilder i arbejdsområdet. Kontroller altid at netspændingen svarer til det der er angivet på maskinens typeskilt. FARE ADVARSEL FORSIGTIG Angiver en farlig situation, som, hvis den ikke forhindres, vil medføre død eller alvorlig tilskadekomst. Angiver en farlig situation, som, hvis den ikke forhindres, kan medføre død eller alvorlig tilskadekomst. Angiver en farlig situation, som, hvis den ikke forhindres, kan medføre mindre eller moderat tilskadekomst. Arbejdsområde FARE Eksplosionsrisiko Hvis en varm maskine kommer i kontakt med sprængstof, kan der ske en eksplosion. Ved arbejde med visse materialer kan der dannes gnister og antænding. Eksplosioner kan føre til alvorlige skader eller død. Arbejd aldrig med maskinen i et eksplosionsfarligt miljø. Brug aldrig maskinen i nærheden af brændbare materialer, dampe eller støv. Forvis Dem om, at der ikke findes skjulte kilder af gas eller sprængstoffer. ADVARSEL Sikring af arbejdsområdet Rodede omgivelser og utilstrækkeligt lys kan forårsage personligt uheld og resultere i alvorlig tilskadekomst. Hold arbejdsområdet rent. ADVARSEL El-sikkerhed Der er risiko for elektrisk stød, hvis el-kablet ikke håndteres korrekt, hvis maskinen er beskadiget eller ændret. Det kan føre til alvorlig tilskadekomst eller død. El-stikket på maskinen skal passe til stikkontakten. El-stikket må aldrig ændres for at få det til at passe til stikkontakten. Brug ikke adapterstik sammen med jordede maskiner. Stik, som ikke er ændrede, og passende stikkontakter nedsætter risikoen for elektrisk stød. Flyt aldrig maskinen ved at trække i el-kablet. Tag kun kablet af ved at trække i stikket, træk aldrig i el-kablet. Sørg for, at el-kablet ikke bliver klemt i døre, hegn eller lignende. Kontroller at el-kablet og stikket er intakt og i god stand. Et beskadiget el-kabel må aldrig tilsluttes til maskinen. Rør aldrig ved el-kablet, hvis det bliver beskadiget under arbejdet. Tag el-stikket af stikdåsen. 6

7 AME 1600 Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Sørg altid for, at el-kablet holdes på afstand af vand, olie og skarpe kanter. Udsæt aldrig el-værktøjer for regn eller fugtige forhold. Hvis der kommer vand ind i maskinen, er der øget fare for elektrisk stød. Brug en strømforsyning beskyttet af en reststrømsenhed (RCD), hvis maskinen skal arbejde i fugtige omgivelser. Brugen af en RCD nedsætter risikoen for elektrisk stød. Personlig sikkerhed Personligt beskyttelsesudstyr Anvend altid godkendt beskyttelsesudstyr. Operatører og alle andre personer i arbejdsområdet skal være iført beskyttelsesudstyr, herunder som et minimum: Beskyttelseshjelm Høreværn Slagfaste beskyttelsesbriller med sidebeskyttelse Åndedrætsværn når påkrævet Beskyttelseshandsker Passende sikkerhedsstøvler Passende arbejdsdragt eller lignende beklædning (ikke løst siddende tøj), som dækker arme og ben. Narkotika, alkohol eller medicin ADVARSEL Narkotika, alkohol eller medicin Narkotika, alkohol eller medicin kan påvirke Deres dømmekraft og koncentrationsevne. Nedsat reaktionsevne og forkerte vurderinger kan medføre alvorlige ulykker eller dødsfald. Brug aldrig maskinen når De er træt eller under indflydelse af narkotika, alkohol eller medicin. Ingen personer, der er under indflydelse af narkotika, alkohol eller medicin, må betjene maskinen. ADVARSEL Utilsigtet start Utilsigtet start af maskinen kan forårsage skader. Hold hænderne væk fra start- og stopanordningen, indtil De er klar til at starte maskinen. Lær, hvordan maskinen slukkes, hvis der opstår en nødsituation. Fjern stillenøgler eller kontakter, inden maskinen startes. ADVARSEL Risiko for at glide, snuble og falde Der er risiko for at glide, snuble eller falde, for eksempel ved at snuble over slanger eller andre genstande. Man kan komme til skade ved at glide, snuble eller falde. Sådan reduceres risikoen: Sørg for, at der ikke er slanger eller andre genstande i vejen for Dem eller andre personer. Sørg for, at De altid står sikkert med en skulderbredde mellem fødderne og kropsvægten ligeligt fordelt. ADVARSEL Støv- og damprisiko Støv og/eller damp, som opstår eller spredes ved brug af denne maskine kan forårsage alvorlig og permanent sygdom, lidelse eller anden legemlig skade (for eksempel silikose eller anden irreversibel lungesygdom, som kan være livsfarlig, kræft, fødselsdefekter og/eller hudinflammationer). Nogle slags støv og damp, som opstår ved komprimeringsarbejder, indeholder substanser, som staten Californien og andre myndigheder har erklæret ansvarlige for åndedrætssygdomme, kræft, fødselsdefekter eller anden forplantningsskade. Nogle eksempler på sådanne substanser er: Krystallinsk kvarts, cement og andre murværksmaterialer. Arsenik og krom fra kemisk behandlet gummi. Bly fra blybaseret maling. Stol ikke på, hvad De ser, når De vil afgøre, om der er støv eller damp i luften, for støv og damp i luften kan være usynlig for det blotte øje. Gør følgende for at reducere risikoen for at blive udsat for støv og damp: Foretag en arbejdspladsspecifik risikovurdering. Risikovurderingen skal omfatte støv og damp, som opstår ved brug af maskinen, og eventuelt allerede eksisterende generende støv. Anvend passende teknikker til at minimere mængden af støv og damp i luften og en ophobning af det på udstyr, overflader, tøj og legemsdele. Eksempler på kontrolenheder omfatter: udluftningsventilation og støvopsamlingssystemer, vandforstøvere og vådboring. Kontroller støv og damp, der hvor det opstår, hvis det er muligt. Sørg for, at de forskellige anordninger er monteret korrekt, vedligeholdes og bruges rigtigt. ADVARSEL Dele, som falder ned Hvis en nøgle eller skruenøgle bliver siddende i en roterende del af maskinen kan den flyve afsted og forårsage personskade. 7

8 Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning AME 1600 Bær, vedligehold og brug åndedrætsværn rigtigt som anvist af Deres arbejdsgiver og som det kræves af arbejdssundheds- og sikkerhedsforskrifterne. Åndedrætsværnet skal være effektivt for den type substanser, det drejer sig om (og om muligt godkendt af en kompetent offentlig myndighed). Arbejd i et godt ventileret område. Hvis maskinen har en udblæsning, skal den ledes således, at genen ved støv reduceres i den støvfyldte omgivelse. Brug og vedligehold maskinen som anbefalet i sikkerhedsinstruktionerne og betjeningsvejledningen Bær vaskbart eller engangsbeskyttelsestøj på arbejdsstedet, og tag bad og skift til rent tøj, før arbejdspladsen forlades for derved at begrænse påvirkning fra støv og damp på Dem selv, andre mennesker, biler, hjem og andre områder. Undgå at spise, drikke og ryge på områder, hvor der er støv og damp. Vask Deres hænder og ansigt omhyggeligt så hurtigt som muligt, efter at de har forladt det eksponerede område, og altid inden De spiser, drikker, ryger eller har kontakt med andre mennesker. Overhold alle relevante love og bestemmelser, herunder arbejdssundheds- og sikkerhedsforskrifter. Deltag i de luftovervågningsprogrammer, helbredsundersøgelser og sundheds- og sikkerhedstræningsprogrammer, som Deres arbejdsgiver eller erhvervsorganisationer tilbyder i henhold til arbejdssundheds- og sikkerhedsforskrifter og anbefalinger. Søg en læge, som har erfaring med relevant arbejdsmedicin. Samarbejd med Deres arbejdsgiver og erhvervsorganisation for at reducere udsættelsen for støv og damp på arbejdspladsen og for at reducere risiciene. Effektive sundheds- og sikkerhedsprogrammer, foranstaltninger og fremgangsmåder til beskyttelse af arbejdstagere og andre mod farlig udsættelse for støv og damp skal etableres og implementeres baseret på rådgivning fra sundheds- og sikkerhedseksperter. Rådfør Dem Betjening, forholdsregler Brug maskinen, tilbehøret og værktøjerne i overensstemmelse med sikkerhedsinstruktionerne. Brug maskinen til det, den er beregnet til og på den tilsigtede måde. Brug den korrekte maskine til det arbejde, der skal laves. Pres ikke maskinen, når den er i drift. Tag højde for arbejdsforholdene. ADVARSEL Defekt afbryder Afbryderen styrer ikke maskinen. En defekt afbryder er farlig og skal repareres. Brug ikke maskinen, hvis afbryderen er defekt og ikke kan styres. Vedligehold hovedafbryderen. ADVARSEL Projektiler Fejl på arbejdsemnet, på tilbehør eller på selve maskinen kan frembringe projektiler med høj hastighed. Når der arbejdes, kan splinter eller andre partikler fra det komprimerede materiale blive til projektiler og forårsage personskade, hvis de rammer operatøren eller andre personer. Sådan reduceres risikoen: Brug godkendt personligt beskyttelsesudstyr og sikkerhedshjelm, herunder stødresistent øjenværn med sidebeskyttelse. Sørg for, at uautoriserede personer ikke får adgang til arbejdsområdet. Hold arbejdsstedet rent og frit for fremmedlegemer. ADVARSEL Uventet bevægelse Maskinen er udsat for stor belastning under driften. Hvis maskinen brækker eller sætter sig fast, kan der opstå uventede bevægelser, som kan medføre tilskadekomst. Efterse altid maskinen før brug. Anvend aldrig maskinen, hvis De har mistanke om, at det er beskadiget. Sørg for, at håndtaget er rent og fri for fedt og olie. Hold fødderne væk fra maskinen. Sid aldrig på maskinen. Slå eller misbrug aldrig maskinen. Vær opmærksom og se på det, De laver. ADVARSEL Forkert brug En forkert brug af maskinen, tilbehøret og indsætningsværktøjerne/ klingerne kan resultere i alvorlig tilskadekomst eller en farlig situation. 8

9 AME 1600 ADVARSEL Vibrationsrisiko Normal og korrekt brug af maskinen udsætter operatøren for vibrationer. Udsættes man regelmæssigt og hyppigt for vibrationer, kan det forårsage eller bidrage til at forværre skader eller sygdomme i operatørens fingre, hænder, håndled, arme, skuldre og/eller nerver og blodtilførsel eller andre dele af kroppen, herunder svækkende og/eller permanente skader eller sygdomme, som kan udvikle sig gradvist over perioder på uger, måneder eller år. Sådanne skader eller sygdomme kan også være kredsløbsskader, skader på nervesystemet, ledskader og muligvis skader på andre af kroppens strukturer. Hvis der på noget tidspunkt optræder følelsesløshed, vedvarende tilbagevendende ubehag, brændende fornemmelse, stivhed, dunken, snurren, smerter, klodsethed, svækket gribeevne, hvidfarvning af huden eller andre symptomer, uanset om det sker under arbejde med maskinen eller ikke, må der ikke længere arbejdes med maskinen, arbejdsgiveren skal informeres og der skal søges lægehjælp. Fortsat brug af maskinen, efter at der har været den slags symptomer, kan øge risikoen for, at symptomerne bliver mere alvorlige og/eller permanente. Brug og vedligehold maskinen som anbefalet i denne vejledning, så der undgås unødig forøgelse af vibrationer. Følgende kan være med til at reducere vibrationspåvirkningen for operatøren: Hvis maskinen har vibrationsabsorberende håndtag, skal de holdes i en midterposition og bør ikke presses til endestop. Når slagfunktionen er aktiveret, skal Deres eneste kontakt med maskinen være Deres hænder på håndtaget eller håndtagene. Undgå enhver anden kontakt, for eksempel at støtte nogen del af kroppen mod maskinen eller at læne Dem mod maskinen i et forsøg på at forstærke slagkraften. Sørg for at maskinen er godt vedligeholdt og ikke slidt. Indstil straks arbejdet, hvis maskinen pludselig begynder at vibrere kraftigt. Før arbejdet genoptages, skal årsagen til de forstærkede vibrationer findes og fjernes. Tag imod sundhedskontrol eller -overvågning, helbredsundersøgelser og træningsprogrammer, når det tilbydes af Deres arbejdsgiver, og når det er påbudt ved lov. Tag varmt tøj på og hold Deres hænder varme og tørre, når De arbejder i kulde. Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning ADVARSEL Støjrisiko Høje støjniveauer kan forårsage permanent og invaliderende høretab og andre problemer, som f.eks. tinnitus (ringende, summende, fløjtende eller brummende lyde i ørerne). For at reducere risiciene og forebygge unødvendig forøgelse af støjniveauer gælder følgende: Det er vigtigt med en risikovurdering af disse farer og implementering af passende kontrolforanstaltninger. Vigtigt, at el-værktøjet betjenes og vedligeholdes, som anbefalet i denne vejledning. Hvis maskinen har en lyddæmper, kontrolleres det, at den sidder rigtigt og er i god driftstilstand. Brug altid høreværn. ADVARSEL Risiko ved tilbehør Uforsætlig betjening af tilbehøret under vedligeholdelse eller montering kan forårsage alvorlige uheld, hvis kraftkilden er tilsluttet. Efterse, rens, monter eller fjern aldrig tilbehøret, når kraftkilden er tilsluttet. Vedligeholdelse, forholdsregler ADVARSEL Maskinmodifikation Enhver modifikation af maskinen kan medføre personskade. Modificer aldrig maskinen. Modificerede maskiner dækkes ikke af garanti eller produktansvar. Anvend altid originale dele og tilbehør, der er godkendt af Atlas Copco. Udskift omgående beskadigede dele. Udskift slidte komponenter i god tid. ADVARSEL Beskadigede maskindele Mangel på vedligeholdelse fører til beskadigede eller slidte dele, som kan forårsage ulykker. Kontroller bevægelige dele for skævhed eller binding. Kontroller maskinen for brækkede eller på anden måde beskadigede dele. Beskadigede eller slidte dele kan have indflydelse på maskinens drift. Se Støj- og vibrationsdeklarationen for maskinen, herunder også de deklarerede vibrationsværdier. Disse informationer findes sidst i sikkerhedsinstruktionerne og betjeningsvejledningen. Originale instruktioner Opbevaring Opbevar maskinen på et sikkert sted, utilgængeligt for børn og låst inde. 9

10 Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning AME 1600 Oversigt For at reducere risikoen for, at De selv eller andre bliver alvorligt skadet eller dræbt, skal De læse afsnittet med sikkerhedsinstruktioner på de foregående sider i denne håndbog, før De arbejder med maskinen. Mærkater Typeskilt Design og funktion AME1600 er en drivenhed, som bruges til en AT mekanisk stavvibrator og tilsluttes til en superflex fleksibel aksel. Sammen udgør de en komplet anvendelse til vibrering af beton. Den må ikke anvendes til andre formål. AME1600 er sprøjtebeskyttet og dobbelt isoleret i henhold til EF standarder og behøver derfor ikke jordforbindelse. Den kan tilsluttes til enhver almindelig enkeltfaset stikkontakt. AME1600 består af en universalmotor, som sidder i en plastkasse lavet af glasfiberarmeret polyamid. Håndtagene forhindrer stødskade på kassen og muliggør håndtering i forskellige positioner. Det korrekte tilbehør vælges ved hjælp af reservedelslisten. A. Maskintype B. Produktets identifikationsnummer C. CE-symbolet betyder, at maskinen er EF-godkendt. Yderligere information findes i den medfølgende EF-overensstemmelseserklæring. Hovedkomponenter Sikkerhedsmærkat Betjeningsvejledning. Operatøren skal læse sikkerhedsinstruktionerne og betjeningsvejledningen, inden han betjener maskinen. Brug beskyttelseshandsker Brug høreværn. A. El-kabel B. Remstrop C. Håndtag D. El-afbryder E. Stempel F. Firkantet rør G. Beskyttelseshætte Drift Forberedelser inden vibrering BEMÆRK Inden drivenheden startes, skal det kontrolleres at forsyningsværdierne svarer til typeskiltet. 10

11 AME 1600 Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Tilslut akslen på drivenheden 1. Løft låsestemplet (A) på drivenheden (D). 3. Indfør stavvibratoren lodret i en afstand af 8-10 gange rørets diameter mellem indføringerne. 4. Vibrer systematisk. 5. Træk vibratoren langsom tilbage, så betonen kan fylde det hulrum igen, vibratoren har efterladt. 6. Betonen er omhyggeligt vibreret, når området omkring vibratoren bliver blankt og der ikke kommer bobler op til overfladen. Det tager som regel sekunder. 2. Sæt den fleksible aksel (B) i åbningen i drivenheden. 3. Kontroller, at den fleksible aksels firkantede fitting (C) passer ind i det firkantede rør på drivenheden (D). 4. Fastgør vibratorrøret til den fleksible aksel ved at skrue venstre om 5. Sæt drivenheden (D) i stikkontakten og start maskinen. Vibrering BEMÆRK Stavvibratoren må aldrig bruges til at bevæge betonen sidelæns. Når der holdes pause Når De holder pause, skal maskinen altid opbevares på en måde, så der ikke er risiko for, at den kan startes utilsigtet. Sørg for at anbringe maskinen på jorden, så den ikke kan falde ned. Sluk for strømtilførslen ved en længere pause, eller når De forlader arbejdspladsen. 1. Lad vibratoren trænge ca. 15 cm (6 in.) ned i det næst lavere lag for at sikre at de forskellige lag blandes godt sammen. 2. Fyld betonen jævnt i formen i cm (12-19 in.) lag cm/s 11

12 Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning AME 1600 Vedligeholdelse Regelmæssig vedligeholdelse er en grundbetingelse forvedvarende sikker og effektiv brug af maskinen. Følg vedligeholdelsesinstruktionerne omhyggeligt. Tag maskinen fra nettet og rens den, inden vedligeholdelsesarbejderne påbegyndes. Brug kun godkendte reservedele. Skader eller fejl, som opstår på grund af ikke-godkendte reservedele, dækkes ikke af garanti eller produktansvar. Ved rensning af mekaniske dele med et opløsningsmiddel, skal gældende sundheds- og sikkerhedsbestemmelser overholdes, og der skal være tilstrækkelig ventilation. Ved behov for et større eftersyn af maskinen, kontaktes nærmeste autoriserede værksted. Kontroller efter hvert eftersyn, at maskinens vibrationsniveau er normalt. Hvis det ikke er tilfældet, kontaktes nærmeste autoriserede værksted. BEMÆRK Smør ikke den indvendige aksel for meget. For meget smøring kan bevirke overbelastning af den elektriske drivenhed og udløse brydekontakten. Lad enheden køre to minutter i træk for at sprede fedtet i den fleksible aksel, inden den sænkes ned i betonen. Hver 100. driftstime (eller hver måned) Vedligeholdelsesrutiner: Efterse kulbørsterne en gang om måneden eller efter hver 100. time. Ved normal drift holder kulbørsterne ca. 150 timer, men der kan opstå for tidligt slid pga. arbejdsforholdene eller intensiv brug. Efterse kommutatoren og kulbørsterne. Efterse filteret. Hver 10. driftstime (hver dag) Vedligeholdelsesrutiner: Kontroller og rens motorens køleflanger. Sand og sten kan tilstoppe luftindtaget og nedsætte kølingen i drivenheden. Rens maskinen. Efter hvert skiftehold skal betonsprøjt fjernes fra overfladerne, mens de er varme. Kontroller, at betjeningselementerne ikke er beskadigede og ikke sidder fast. Udskift om nødvendigt. Udskiftning af børster Maskinen er udstyret med to kulbørster, som sidder på hver sin side. Kulbørsterne (A) er bearbejdet, så at de sikrer en god kontakt mellem kommutatoren (C) og kulbørsterne. BEMÆRK Brug aldrig højtryksvand til at rense med drivenheden. Hver 75. driftstime (eller hver anden uge) Vedligeholdelsesrutiner: Afbryd det fleksible rør fra drivenheden ved at løfte låsemekanismen. Skru vibratorakslen af, det er et venstregevind. Træk den indre aksel ud og smør den med KLUBER GBU Y131 fedt eller lignende. Der kræves ca. 15 gram pr. meter aksel. 12

13 AME 1600 Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning 1. Tag beskyttelseshætten (C) af for at komme til El-diagrammet. kulbørsterne (B). Brug en stor flad skruetrækker til at tage hætten af med. B D A C E D B C Udskift filteret 1. Afmonter skruerne (A). 2. Træk den bageste afdækning ud (B) A. Hovedledning B. Afbryder C. Rotor D. Børste E. Stator BEMÆRK Rotation i retning mod uret (set fra koblingssiden) AT vibratorrør Arbejdsbelastning, omgivelsestemperatur og vibrationer pga. stavvibratorens kontakt med betonen og/eller armeringsjern fører til slid på lejer og tætninger og disse vil til sidst svigte. Hvis komponenter har svigtet, skal de udskiftes med originale dele. Der fås lejeudskiftningskit, se reservedelslisten. 1. Afmonter endedækslet (højregevind) og rørkonnektoren (venstre gevind). B A 3. Udskift filteret. 4. Monter den bageste afdækning (A) igen. Originale instruktioner 13

14 Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning AME Løsn den firkantede skrueafdækning på drivsiden ved at blokere excentrikken. Brug en skruetrækker til at blokere excentrikken, anbring den i kærven for enden af den ende, der har endedæksel. Opbevaring Rens maskinen grundigt før den opbevares, så farlige substanser undgås. Se afsnit Støv- og damprisiko Maskinen skal altid opbevares på et tørt sted. Opbevar maskinen på et sikkert sted, utilgængeligt for børn og låst inde. 3. Find de lejer og tætninger, som skal udskiftes. Træk excentrikken sammen med de to lejer ud af vibratorrøret. Træk ud fra enden med endedækslet. Bortskaffelse En brugt maskine skal behandles og bortskaffes således, at materialet kan genbruges i størst muligt omfang, så en negativ påvirkning af miljøet bliver så lav som muligt, og i henhold til de lokale forskrifter. Aflever altid brugte filtre og udtømte olierester til miljøvenlig bortskaffelse. Elektroniske og elektriske komponenter kan indeholde muligvis farlige substanser. De må ikke bortskaffes i naturen. Bortskaf dem i henhold til lokale love og forskrifter for det land, hvor de er i brug. I henhold til de europæiske direktiver 2002/95/EF og 2002/96/EF. 4. Pres de to lejer ud af røret. 5. Saml i omvendt rækkefølge. 14

15 AME 1600 Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Fejlfinding Problem Årsag Løsning El-værktøjet starter ikke. Stikket er ikke sat i. Sæt el-stikket i stikkontakten. El-værktøjets afbryder afbryder. Startkontakt er i off-stilling. Kulbørsterne er slidte. Ingen strøm i stikkontakten. Defekt hovedafbryder Den indre vibrator er overbelastet (når der arbejdes i beton eller armeringsjern). Luftindtag eller -udgang er tilstoppet og maskinen køles ikke. Drej kontakten til on-stilling. Udskift kulbørsterne. Udskift eller reparer stikkontakten. Udskift hovedafbryderen. Løft stavvibratoren op af betonen og sæt den ned igen. Fjern alt hvad der kan blokere luften. El-motorens ventilator er ikke-funktionsdygtig og el-værktøjet køles ikke. Møtrikker og bolte, som fastgør den udvendige kasse er gået løs. For stor friktion i den fleksible aksel. For meget fedt på den fleksible aksel. For høj torsionskraft i stavvibratoren (lejer bliver slidte). Få ventilatoren udskiftet på et autoriseret værksted. Fastspænd møtrikker og bolte. Fedt den fleksible aksel i slangen. Overhold mængden 15 gram pr. meter fleksibel aksel. Udskift lejerne i stavvibratoren. Den fleksible aksel bliver overophedet. For stor friktion i den fleksible aksel. Fedt den fleksible aksel i slangen. El-værktøjet vibrerer for meget. Lejerne på el-værktøjet er slidte. Få lejerne i el-værktøjet udskiftet på et autoriseret værksted. For stor friktion i den fleksible aksel. Fedt den fleksible aksel i slangen. Maskinen forårsager meget støj Kulbørsterne er slidte. Udskift kulbørsterne. Lejerne er defekte. Udskift lejerne. Rotoren rammer statoren. Få rotoren udskiftet på et autoriseret værksted. Stavvibratoren vibrerer ikke, men maskinen starter. Den udvendige beklædning er bristet eller boltene er gået løs Lejerne i stavvibratoren er i stykker. Den fleksible aksel er defekt. Efterse beklædningen og fastspænd boltene. Udskift lejerne i stavvibratoren. Udskift den fleksible aksel. 15

16 Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning AME 1600 Tekniske data Maskinens data AME1600 UK / US-CAN AME1600 EU Elektrisk drivenhed Spænding, (V) Faser 1 1 Frekvens, (Hz) 50/60 50/60 Kraft, i kw (hk) 1,6 (2,25) 1,6 (2,25) Amperetal, (A) 14 7 Beskyttelse IP44 IP44 Beskyttelsesklasse* I II Omdrejningshastighed, o./min Kabellængde, m (ft) 5 (16) 5 (16) Vægt, kg (lb) 6,1 (13,45) 6,1 (13,45) Vægtet effektiv accelerationsusikkerhed (K) m/s 2 **(ft/s 2 **) "4,16 (0,71)" "4,16 (0,71)" ** Vægtet effektiv acceleration målt i vand med Superflex 10 og AT29 (m/ s 2 ), iht. EN ISO 5349 og EN ISO k = 1,5 m/s 2 * Klasse I med jordforbindelse, klasse II dobbelt isolering Støj- og vibrationsdeklaration Garanteret lydeffektniveau iht. EN ISO 3744 i overensstemmelse med Direktiv 2000/14/EF. Lydtryksniveau Lpa iht. EN ISO Vibrationsværdi bestemt iht. EN ISO 20643, EN ISO Se tabel Støj- og vibrationsdata vedrørende værdierne, osv. Disse deklarerede værdier er fundet ved typeprøvning i laboratorium i overensstemmelse med det angivne direktiv eller de angivne standarder og er egnet til sammenligning med de deklarerede værdier for andre maskiner, som er testet i overensstemmelse med det samme direktiv eller de samme standarder. Disse deklarerede værdier er ikke egnede til at anvendes i risikovurderinger, og værdier målt på de enkelte arbejdssteder kan være højere. De faktiske eksponeringsværdier og risici for overlast, der opleves af den enkelte bruger er unikke og afhænger af, hvordan brugeren arbejder, hvilket materiale maskinen anvendes på, samt på eksponeringstiden og brugerens fysiske tilstand og maskinens tilstand. Vi, Atlas Copco Construction Tools PC AB kan ikke holdes ansvarlige for følgerne af at anvende de deklarerede værdier i stedet for værdier, der afspejler den faktiske eksponering i en individuel risikovurdering i en arbejdssituation, som vi ikke har nogen indflydelse på. Denne maskine kan give hånd-arm vibrationssyndrom, hvis dens anvendelse ikke administreres hensigtsmæssigt. En EU-vejledning til håndtering af hånd-arm vibration kan findes på VIBGUIDE.html Vi anbefaler et helbredsovervågningsprogram med det formål at detektere tidlige symptomer, som kan stå i forbindelse med vibrationseksponering, således at procedurerne kan modificeres med henblik på at forebygge fremtidig skade. Støjdata Støj - deklarerede værdier Lydtryk - EN ISO Type Lpa AME

17 AME 1600 Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Stavvibrator AT29 AT39 AT49 AT59 Rørdiameter, mm (in.) 29 (1,125) 39 (1,5) 49 (2) 59 (2,375) Rørlængde, mm (in.) 332 (13) 315 (12,375) 311 (12,25) 306 (12) Rørvægt, kg (lb) 1,30 (2,875) 2,10 (4,625) 2,70 (6) 3,90 (8,625) Udsving spidsværdi, mm (in.) 0,80 (0,03) 1,00 (0,04) 1,20 (0,05) 1,20 (0,05) Omdrejningshastighed, o./min Vægtet effektiv accelerations- 12,09 8,86 9,74 10,29 usikkerhed (K) * Vægtet effektiv acceleration målt i vand med Superflix 40 ved 2 meter fra stavvibratorens ende iht. EN ISO 5349 og EN ISO Fleksibel aksel Fleksibel aksel Længde, m (ft.) 1 (3,25) 1,50 (5) 2,00 (6,5) 3,00 (10) 4,00 (13) Vægt, kg (lb) 2,40 (5) 3,00 (6,625) 3,80 (8,375) 5,60 (12,375) 7,30 (16) BEMÆRK Informationerne er kun en generel beskrivelse, er ikke garanteret og omfatter ingen som helst garanti. Dimensioner mm (in) 204,6 (8.05) 371,7 (14.6) 140,8 (5.54) 17

18 Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledninger AME 1600 EF Overensstemmelseserklærin Vi, Construction Tools PC AB, erklærer hermed, at nedenstående maskiner er i overensstemmelse med bestemmelserne i EF-direktiv 2006/42/EF (Maskindirektiv) og 2006/95/EF (Lavspænding), 2004/108/EF (Elektromagnetisk kompatibilitet) og nedenstående harmoniserede standarder. Drivenhed Tilført energi (kw) Hastighed (min-1) Vægt (kg) AME1600 1, ,1 Følgende harmoniserede standarder er anvendt: EN EN EN12649 Autoriseret repræsentant for teknisk dokumentation: Peter Karlsson Construction Tools PC AB Box , Kalmar, Sweden Vice President Design and Development: Erik Sigfridsson Producent: Construction Tools PC AB Box , Kalmar, Sweden Sted og dato: Kalmar,

19

20 Enhver uautoriseret brug eller kopiering af indholdet eller dele deraf er forbudt. Dette gælder i særdeleshed for varemærker, modelbetegnelser, delenumre og tegninger Construction Tools PC AB No

Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning

Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Sikkerhedsinstruktioner og Bjælker og afstrygere www.cp.com 2 Indhold Indhold Indledning......................................................................... 5 Om sikkerhedsinstruktioner og.............................

Læs mere

Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning

Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Sikkerhedsinstruktioner og Vibrationsstamper www.cp.com 2 Indhold Indhold Indledning......................................................................... 5 Om sikkerhedsinstruktioner og.............................

Læs mere

PVEL ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

PVEL ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER...3 BETJENING, FORHOLDSREGLER... 3; 4; 5; 6 TRANSPORT, FORHOLDSREGLER...6 TEKNISKE DATA...7 ANVENDELSESOMRÅDE...8 FORBEREDELSER OG BETJENING KRAV...9

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning

Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Sikkerhedsinstruktioner og Bjælker og afstrygere www.cp.com 2 Indhold Indhold Indledning......................................................................... 5 Om sikkerhedsinstruktioner og.............................

Læs mere

Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning

Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Sikkerhedsinstruktioner og Stavvibratorer med fleksibel aksel VPM www.cp.com 2 Indhold Indhold Indledning......................................................................... 5 Om disse sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning

Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Sikkerhedsinstruktioner og Fremad og bagud plade MV 165, 170 www.cp.com MV 165, 170 2 MV 165, 170 Indhold Indhold Indledning......................................................................... 5 Om

Læs mere

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER...

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3 Personlig sikkerhed...

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL- VÆRKTØJ... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Transportbånd Betjeningsvejledning >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring Transportbånd 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring Transportbånd

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL Vare nr. 10000140 Model nr. 14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Anvendelse...

Læs mere

POW5102 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLFORKLARING... 3 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER...

POW5102 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLFORKLARING... 3 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLFORKLARING... 3 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3 Personlig

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Brugsanvisning til HS-120BK

Brugsanvisning til HS-120BK Pladevibrator HS-120BK m/lifan motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Husvandværk 9135943 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk GARDEN PUM Kære kunde, Tak fordi du købte dette hus vandværk! Før installering skal du

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅD FISHMAN Instruktions manual Vigtige sikkerhedsretningslinjer for brug af gummibåden. Læs og forstå disse retningslinjer, før båden tages i brug. ISO 6185-1 Båd Type I/II Båden er konstrueret til

Læs mere

POW706 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER...

POW706 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3 Personlig sikkerhed...

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

6 SPECIFIKKE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 4 7 INDEN IDRIFTTAGNINGEN... 5

6 SPECIFIKKE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 4 7 INDEN IDRIFTTAGNINGEN... 5 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 3 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL-VÆRKTØJ... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

Emhætte Brugsanvisning

Emhætte Brugsanvisning Emhætte Brugsanvisning INDHOLD 1.Introduktion 2.Beskrivelse 3..Montering 4..Bemærkninger vedr. montering 5..Sikkerhedsregler 6 Brug 7 Vedligeholdelse 8..Garantibevis 1 INTRODUKTION 1. Tak, fordi du valgte

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

Brugsanvisning til HS-80B

Brugsanvisning til HS-80B Pladevibrator HS-80B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

KOMPOSTKVÆRN SHB2800 HN 6218

KOMPOSTKVÆRN SHB2800 HN 6218 KOMPOSTKVÆRN SHB2800 HN 6218 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før kompostkværnen tages i brug, og gem den, hvis du skulle få behov for at læse nogle afsnit igen. Læs de efterfølgende

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Brugsanvisning. Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

6 EKSTRA SIKKERHEDSREGLER... 5 7 BETJENING... 5

6 EKSTRA SIKKERHEDSREGLER... 5 7 BETJENING... 5 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1 & 2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 3 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL-VÆRKTØJ... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3

Læs mere

LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG!

LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG! 2400W LØVSUGER Art nr 76701015 EAN nr 5709133910440 LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG! 1 Spænding: 230-240V ~ 50Hz Effekt: 2400W Omdrejningshastighed: 14000 o/min Lufthastighed: 270 km/t Luftvolumen max: 13,2

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

6150 9135940 TROMLE 91 CM.

6150 9135940 TROMLE 91 CM. 6150 9135940 TROMLE 91 CM. Manual og samlevejledning DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 0 e-mail: mail@davidsenshop.dk REV100615 GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 DK 9460 Brovst Danmark Tel. +45 9823 6266 Fax. +45 9823 6144 Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner EU overensstemmelseserklæring KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 Dk-9460 Brovst

Læs mere

Varmekanon S45 Diesel

Varmekanon S45 Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044863 Varmekanon S45 Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044863 Beskrivelse: Transportabel direkte

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING 1. GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 2. BESKRIVELSE 3. TEKNISKE DATA 4. MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Lindab Brugervejledning - læsseramper. Lindab Doorline 1404.01. Brugervejledning Læsseramper

Lindab Brugervejledning - læsseramper. Lindab Doorline 1404.01. Brugervejledning Læsseramper Lindab Brugervejledning - læsseramper 1404.01 Lindab Doorline Brugervejledning Læsseramper Indhold 1. Generelt... 3 1.1 Brug af vejledningen... 3 1.2 Operatør/tekniker... 3 1.3 Garanti... 3 1.4 Eftersalg...

Læs mere

Robot nr: Har deltaget: Oplysning om robotcellen: produktion og virkemåde; kort forklaring eller henvisning.

Robot nr: Har deltaget: Oplysning om robotcellen: produktion og virkemåde; kort forklaring eller henvisning. Robot nr: Kontrol af robotceller Nye / ændringer Dato for gennemgang. Accept af ibrugtagning Initialer Underskrift Ja Nej Projektleder (ansvarlig indkøber) Robotintegrator Modtager (ansvarlig drift) Kompetent

Læs mere

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 IF-91 300324 Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2. Generelle

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

DEUTSCH 8217-3029-01. Bio-Master Bio-Max

DEUTSCH 8217-3029-01. Bio-Master Bio-Max DEUTSCH D 8217-3029-01 Bio-Master Bio-Max SVENSKA S 4. 2. 1. 3. 4. 5. 3 S SVENSKA 7. 6. 8. 9. 10. 4 SVENSKA S 11. 12. 4. 13. 4. 15. 14. 5 DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Dette symbol betyder ADVARSEL. Der

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

HS130(CE) HØJTRYKSRAMMEVÆRKTØJ. BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL

HS130(CE) HØJTRYKSRAMMEVÆRKTØJ. BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL HS130(CE) HØJTRYKSRAMMEVÆRKTØJ BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL DANSK FØR BRUG AF DETTE VÆRKTØJ BØR DENNE MANUAL LÆSES FOR AT SIKRE OVERHOLDELSE AF SIKKERHEDSADVARSLER OG INSTRUKTIONER. OPBEVAR DISSE

Læs mere

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Brugsanvisning El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

1.7. TEKNISK DATA KONSTRUKTION:

1.7. TEKNISK DATA KONSTRUKTION: DK B R U G E R M A N U A L Elektrisk INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING... 3 1.1. SIKKERHED... 4 1.2. REKLAMATIONSRET... 4 1.3. UDPAKNING AF STOLEN... 4 1.4. VEDLIGEHOLDELSE AF VELA TANGO... 4 1.4.1.

Læs mere

TBS-205/1000 BORDRUNDSAV. Art.Nr. TSM6009 IV/06/2005. Ferm BV P.O. Box 30159 8003 CD Zwolle NL www.ferm.com

TBS-205/1000 BORDRUNDSAV. Art.Nr. TSM6009 IV/06/2005. Ferm BV P.O. Box 30159 8003 CD Zwolle NL www.ferm.com DK Ret til ændringer forbeholdes BRUGERVEJLEDNING TBS-205/1000 BORDRUNDSAV Art.Nr. TSM6009 IV/06/2005 Ferm BV P.O. Box 30159 8003 CD Zwolle NL www.ferm.com DK-0412-20 G RESERVEDELSZEICHNING H I E F D C

Læs mere

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 2 SVENSKA 8 9 Z S X Y W V 10 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 0-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER

INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER REV. 2 /08.11.2011 CE/ab 70080DK INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER TYPE NR. 590080 2 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.0.0 FIGURFORTEGNELSE... 2 3.0.0 ADVARSEL... 2 4.0.0 MONTAGE...

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler TIL HRO. Roterende varme- FRA AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler TIL HRO. Roterende varme- FRA AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler LRB Lydreducerende box FIB Posefilter TIL HRO VEC Ventilator LRB Lydreducerende box LRB Lydreducerende box VEC Ventilator Roterende

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK DK: Samlevejledning og sikkerhedsbestemmelser NO: Monteringsinstruksjoner og sikkerhetsbestemmelser SE: Monteringsinstruktioner och säkerhetsföreskrifter FI: Asennusohjeet ja turvamääräykset Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Brugervejledning. Svejsemaskine OMISA. Type: 2160

Brugervejledning. Svejsemaskine OMISA. Type: 2160 Holm & Holm A/S. Svejsemaskine OMISA De tekniske data I denne brugervejledning er kun til generel information. Vi forbeholder os retten til at lave ændringer uden varsel. I tvivlstilfælde sammenholdes

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Luftkompressor. Art.nr. 85203024 / 85203025. EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784. Instruktions Manual

Luftkompressor. Art.nr. 85203024 / 85203025. EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784. Instruktions Manual Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT BESKRIVELSE 2 2 OVERSIGT

Læs mere

Brugsanvisning Bundtnings-anordning

Brugsanvisning Bundtnings-anordning Brugsanvisning Bundtnings-anordning D1040349 - version - 2008/01 DK Copyright by Posch Gesellschaft m. b. H., Made in Austria Producent 1 Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug

Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug 1 Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug Indledning Dækket udgør den eneste kontakt mellem køretøjet og underlaget. Derfor er det vigtigt, at brugerne sørger for at bevare dækkenes kvalitet og præstationer.

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere