BILAG UDVIKLINGSSTRATEGI OG STYRINGSAFTALE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG UDVIKLINGSSTRATEGI OG STYRINGSAFTALE"

Transkript

1 BILAG UDVIKLINGSSTRATEGI OG STYRINGSAFTALE 2012

2 Bilag til Udviklingsstrategien... 3 Bilag 1: Hvilke tilbud er omfattet af rammeaftalen?... 3 Bilag 2: Politisk og administrativ proces... 5 Bilag 3: Kategorisering af tilbud... 6 Vejledende kategorisering af tilbud... 6 Bilag 4: Indplacering af tilbud... 8 Bilag 5: Særlige forhold Udviklingsplaner for botilbud med over 100 pladser Ribelund Koordinering af lands- og landsdelstilbud samt sikrede afdelinger/botilbud Tilsyn og fælles samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere Bilag 6: Kommunale redegørelser Bilag til Styringsaftalen Bilag 1: Indplacering af tilbud Bilag 2: Takstoversigt Bilag 3: Det lovmæssige grundlag Bilag 4: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster Bilag 5: Opsigelsesvarsler Bilag 6: Prisstruktur Bilag 7:Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger Bilag 8: Afregningsregler/betalingsaftaler: Bilag 9: Takstberegning

3 Bilag til fællesdelen og Udviklingsstrategien Bilag 1: Hvilke tilbud er omfattet af rammeaftalen? Det er i princippet alle typer af tilbud på det sociale område, der bliver omfattet af den nye rammeaftale, idet de nye aftaler også skal give et billede af det samlede behov indenfor servicelovens samlede område. Der er således også tale om, at aftalerne skal omfatte koordinering af de kommunale tilbud, som tidligere var undtaget. Aftalerne omfatter fremadrettet: 1) Særlige dagtilbud efter 32 i lov om social service. 2) Særlige klubtilbud efter 36 i lov om social service. 3) Generelt godkendte plejefamilier og generelt godkendte kommunale plejefamilier efter 66, nr. 1 og 2, i lov om social service, jf. lovens 142, stk. 1, nr. 1. 4) Opholdssteder for børn og unge efter 66, nr. 5, i lov om social service. 5) Døgninstitutioner efter 66, nr. 6, lov om sociale service. 6) Tilbud om behandling af stofmisbrugere efter 101 i lov om social service. 7) Beskyttet beskæftigelse efter 103 i lov om sociale service. 8) Aktivitets- og efter 104 i lov om social service. 9) Botilbud, forsorgshjem og kvindekrisecentre mv. efter i lov om social service. 10) Hjælpemiddelcentraler, jf. 5, stk. 2, i lov om social service. 11) Almene ældreboliger, der ejes af en region, en kommune, en almen boligorganisation eller en selvejende institution, og som er tilvejebragt med særligt henblik på at betjene personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter 105, stk. 2, i lov om almene boliger m.v. 12) Plejeboliger efter lov om boliger for ældre og personer med handicap. 13) Køb af specialrådgivningsydelser i tilknytning til de konkrete tilbud, der er omfattet af Styringsaftalen, jf. 11, nr. 1. I tillæg til disse kommunale tilbud, vil tilbud omfattet af regionernes koordineringsforpligtelse på specialundervisningsområdet indgå som en del af rammeaftalen. Dette gøres for at få et bedre aftalegrundlag og for at undgå en særskilt rammeaftale kun for dette område. Det drejer sig om lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud efter 20, stk. 3 i lov om folkeskolen samt 1, stk 2 i lov om specialundervisning for voksne samt undervisningstilbud for tale-,høre- eller synsvanskeligheder efter 1, stk 3 i lov om specialundervisning for voksne. I februar 2007 besluttede kommunaldirektørkredsen, at tilbud til adfærdsvanskelige børn og unge, 3

4 specialundervisning samt misbrugsområdet, der lovgivningsmæssigt ligger uden for rammeaftalen, i 2008 og fremadrettet er omfattet af rammeaftalens takst- og ydelsesprincipper. Denne aftale retter sig derfor ligeledes til dette område, med mindre der aftales andet. 4

5 Bilag 2: Politisk og administrativ proces Politisk proces for rammeaftalen 2012 i Syddanmark Med baggrund i kravene i lovgivning og de forskellige politiske behandlinger er der lavet en samlet proces der er som følger: 13/4 6/6 Forslag til 25/8 15/10 KKR: Takstanalyse Styringsaftale Godkendelse i Godkendelse i de Styringsaftale evt. (kapacitets- og KKR 22 byråd første drøftelse af økonomisk udvikling) KKR: Udviklingsaftale 13/4 Plan for Udviklingsstrategien og Styringsaftalen 6/6 Forslag til Udviklingsaftale (kapacitets- og økonomisk udvikling) 25/8 Godkendelse i KKR 15/10 Godkendelse i de 22 byråd KKR og Region Syddanmark 30/8 Møde i 29/11 temadag Kontaktudvalget om landspolitiske udfordringer og rammeaftale 2013 Region Syddanmark 26/9 Forslag til Udviklingsstrategi og Styringsaftale 15/10 Godkendelse i regionsrådet 5

6 Bilag 3: Kategorisering af tilbud Det er i princippet alle typer af tilbud på det sociale område, der bliver omfattet af det nye rammeaftalekoncept, men det vil især være de tilbud, som kommunerne og regionen samarbejder om (køb og salg), der skal behandles i den samlede rammeaftale. Lovgivningen opdeler rammeaftaletilbuddene i tre kategorier: højt specialiserede tilbud med regional, klyngetilbud og lokale specialiserede tilbud: De højt specialiserede tilbud er kendetegnet ved: En lille målgruppe og/eller behov for et særligt, højt fagligt specialiseret tilbud. For at opretholde og udvikle tilbuddet er der behov for et større geografisk område end et mindre antal (nabo-) kommuner. Der kan i særlige tilfælde være behov for at bevæge sig udover regionsgrænsen (lands- og landsdelsdækkende tilbud). Tilbuddenes opgave inden for denne kategori er, udover det nævnte i de to andre kategorier, at der her er tale om en særlig afgrænset specialiseret specialpædagogisk/-behandlingsmæssig indsats, og det er tilbud, hvor kommunerne samlet har en særlig interesse i at medvirke til den faglige udvikling. De specialiserede klyngetilbud ligner i udgangspunktet de lokale specialiserede tilbud. Forskellen er dog, at målgruppens størrelse og bredde er lidt mindre snæver, og dermed er kundegrundlaget for at drive de pågældende tilbud større end for de højt specialiserede tilbud. Der kan derfor være behov for at samarbejde i et større geografisk område end den enkelte kommune. Udover at bidrage og støtte borgeren i de mest basale livs - eller hverdagsfunktioner, er der i disse tilbud tillige behov for særlig indsats som f.eks. socialkompenserende indsatser og eller specialpædagogiske/behandlingsmæssige indsatser. De specialiserede lokale tilbud er karakteriseret som tilbud, der drives af kommunerne, og hvor målgruppen oftest har en stor bredde. Dermed er der et stort kundegrundlag. Det kunne være bofællesskaber, værksteder, specialbørnehaver m.v. Opgaven for tilbuddene er at bidrage og støtte borgeren i de mest basale livs eller hverdagsfunktioner. Der kan være behov for en mindre behandlingsmæssig eller specialpædagogisk støtte. Vejledende kategorisering af tilbud Socialdirektørforum har foranlediget, at der er udarbejdet en kategoriseringsmodel for specialisering af tilbuddene med objektive kriterier for hver af de tre kategorier. Denne kategoriseringsmodel har dels haft til formål at pre-kategorisere alle tidligere 6

7 rammeaftalebelagte tilbud og herigennem vejlede kommunerne og regionen i forhold til, hvordan de efterfølgende vurderer og endeligt kategoriserer egne tilbud dels understøtte, at vurderinger i de enkelte kommuner og i Region Syddanmark sker på et ensartet grundlag. De objektive kriterier, der har ledt frem til pre-kategorisering, er: De højt specialiserede tilbud er pre-kategoriseret som tilbud med: En ydelse med takst over 2000 kr. pr. døgn og 1. at tilbuddet sælger pladser til minimum 4 kommuner (udover udbyderkommunen), eller 2. at tilbuddet sælger minimum 40 % af deres pladser til andre kommuner. De specialiserede klyngetilbud, er pre-kategoriseret som tilbud: Der ikke opfylder de objektive kriterier for de højt specialiserede tilbud samt ikke er 103 tilbud. De specialiserede lokale tilbud, er pre-kategoriseret som tilbud: Der er lokale tilbud og som anvendes af driftskommunen samt alle tilbud efter Servicelovens 103 tilbud (beskyttet beskæftigelse). Endelig kategorisering af tilbud Kommunerne og Region Syddanmark har modtaget oversigter med pre-kategorisede tilbud, og har efterfølgende vurderet kategorisering af egne tilbud. I denne vurdering har kommunerne og Region Syddanmark kunnet inddrage andre faktorer såsom faglighed, behov, specialisering og kompleksitet mv. Bilag 4 indeholder en oversigt over alle tilbud med angivelse af om tilbuddet anses for at være et lokalt, et klynge- eller højtspecialiseret tilbud. 7

8 Bilag 4: Indplacering af tilbud 8

9 Assens Asabo Døgn niv. 4 og 5. x Udviklingshæmmede Assens Asabo Døgn niv. 2 og 3. x Udviklingshæmmede Assens Asabo Asabo aktivitetscenter x Udviklingshæmmede Assens Duedalen Duedalen x Senhjerneskadede Assens Lindebjerg Døgn niv. 4 og 5. x Udviklingshæmmede Assens Lindebjerg Døgn, niv. 1 og 2. x Udviklingshæmmede

10 Assens Lindebjerg Døgn, almenboliger x Udviklingshæmmede Assens Lindebjerg Aktivitetshuset Lindebjerg x Udviklingshæmmede Assens Bostedet Møller Eriksens vej Midlertidig botilbud u/ døgn x Udviklingshæmmede SEL 107 Midlertidig botilbud Assens Bostedet Stærevænget Midlertidig botilbud u/ døgn x Udviklingshæmmede SEL 107 Midlertidig botilbud Assens Bostedet Poul Moseparken Midlertidig botilbud u/ døgn x Udviklingshæmmede SEL 107 Midlertidig botilbud Assens Bostedet Østerbo Midlertidig botilbud u/ døgn x Udviklingshæmmede SEL 107 Midlertidig botilbud

11 Assens Nyholmgaarden Midlertidig botilbud u/ døgn x Sindslidende SEL 107 Midlertidig botilbud Assens Jordbærhuset Midlertidig botilbud u/ døgn x Sindslidende SEL 107 Midlertidig botilbud Assens Assens Psykiatricenter - dagtilbud Aktivitets- og x Sindslidende Assens Assens Misbrugscenter alkohol og stofmisbrug Dagtilbud x Personer med misbrug SEL Stofmisbrugsbehandling Esbjerg Beskyttet Pensionat Stormly Døgntilbud x Hjemløse og personer med sociale problemer SEL Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) Esbjerg Beskæftigelsen 1:1 støtte x Udviklingshæmmede

12 Esbjerg Beskæftigelsen SP projekt x Udviklingshæmmede Esbjerg Beskæftigelsen Konstant pleje/omsorg, Esbjerg x Udviklingshæmmede Esbjerg Beskæftigelsen Konstant pleje/omsorg, Ribe x Udviklingshæmmede Esbjerg Beskæftigelsen Nogen guidning, Ribe x Udviklingshæmmede Esbjerg Beskæftigelsen Nogen guidning, Esbjerg x Udviklingshæmmede Esbjerg Beskæftigelsen Let guidning, Ribe x Udviklingshæmmede SEL Beskyttet beskæftigelse

13 Esbjerg Beskæftigelsen Let guidning, Esbjerg x Udviklingshæmmede SEL Beskyttet beskæftigelse Esbjerg Beskæftigelsen Ekstern ledsager x Udviklingshæmmede Esbjerg Beskæftigelsen Job i Erhverv x Udviklingshæmmede SEL Beskyttet beskæftigelse Esbjerg Birkevangen Birkevangen + Remisen x Sindslidende Esbjerg Birkevangen Slusen x Sindslidende Esbjerg Bo- og Udviklingscentret Vestkysthusene Åmoseparken 3 vest x Udviklingshæmmede

14 Esbjerg Bo- og Udviklingscentret Vestkysthusene Åmoseparken 71 x Udviklingshæmmede LAB Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) Esbjerg Bo- og Udviklingscentret Vestkysthusene Kornvangen + Åmoseparken 3 øst x Udviklingshæmmede Esbjerg Bo- og Udviklingscentret Vestkysthusene Birkekrattet x Udviklingshæmmede LAB Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) Esbjerg Bo- og Udviklingscentret Vestkysthusene Idræts Alle x Udviklingshæmmede LAB Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) Esbjerg Center for Misbrug Døgnbehandling x Personer med misbrug SEL Stofmisbrugsbehandling Esbjerg Center for Misbrug Motivationsbehandling x Personer med misbrug SEL Stofmisbrugsbehandling

15 Esbjerg Center for Misbrug Dagbehandling x Personer med misbrug SEL Stofmisbrugsbehandling Esbjerg Esbjerg Krise- og Aktivitetscenter Døgntilbud x Voldsramte kvinder SEL Kvindekrisecentre Esbjerg Forsorgshjemmet i Esbjerg Døgntilbud x Hjemløse og personer med sociale problemer SEL Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) Esbjerg Forsorgshjemmet i Esbjerg Alternativt Plejehjem, aflastningspladser x Hjemløse og personer med sociale problemer SEL Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) Esbjerg Job- og Aktivitetscentret, Socialpsykiatri Job- og Aktivitetscentret, Ribe afdeling x Sindslidende Esbjerg Job- og Aktivitetscentret, Socialpsykiatri Job- og Aktivitetscentret, Bramming afdeling x Sindslidende SEL Beskyttet beskæftigelse

16 Esbjerg Job- og Aktivitetscentret, Socialpsykiatri Jobopfølgning x Sindslidende SEL Beskyttet beskæftigelse Esbjerg Patriciahuset Aktivitets- og x Sindslidende Esbjerg RABU Rabu døgn x Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Esbjerg Ribelund Takstgruppe 5 x Udviklingshæmmede Esbjerg Ribelund Takstgruppe 4 x Udviklingshæmmede Esbjerg Ribelund Takstgruppe 4, ABL x Udviklingshæmmede LAB Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85)

17 Esbjerg Ribelund Takstgruppe 3 x Udviklingshæmmede Esbjerg Ribelund Takstgruppe 3, ABL x Udviklingshæmmede LAB Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) Esbjerg Ribelund Takstgruppe 2 x Udviklingshæmmede Esbjerg Ribelund Takstgruppe 2, ABL x Udviklingshæmmede LAB Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) Esbjerg Ribelund Takstgruppe 1 x Udviklingshæmmede Esbjerg Ribelund Takstgruppe 1, ABL x Udviklingshæmmede LAB Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85)

18 Esbjerg Skjoldbo Døgntilbud x Hjemløse og personer med sociale problemer SEL Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) Esbjerg Specialbørnehaven Kornvangen Specialbørnehaven Kornvangen x Handicappede børn og unge SEL 32 - Særligt dagtilbud for børn Esbjerg Kommunikationscenter, Lov om specialundervisning for Voksne Kommunikationscenter x Personer med behov for specialundervisning pga. tale-, høre- eller synsvanskeligheder Esbjerg Hjælpemiddelcentralen Hjælpemiddelcentralen x Serviceloven 5, stk. 2 Esbjerg Bo- og Udviklingscentret Vestkysthusene Gammelbyhus x Udviklingshæmmede LAB 115 Esbjerg Beskæftigelsen Multicentret x Udviklingshæmmede

19 Esbjerg Fyrparken Fyrparken x Udviklingshæmmede LAB 115 Esbjerg Edelsvej Botræning x Udviklingshæmmede SEL 107 Esbjerg Edelsvej Blok 3 og 4 x Udviklingshæmmede SEL 107 Esbjerg Edelsvej Blok 1 x Udviklingshæmmede LAB 115 Esbjerg Elverhøj Café Elverhøj x Udviklingshæmmede Esbjerg Elverhøj Café Hjørnet x Udviklingshæmmede

20 Esbjerg Birkehuset Vinklen x Senhjerneskade LAB 115 Esbjerg ETAC ETAC x Senhjerneskade SEL 104 Esbjerg Bostøtten Refugium, døgnpladser x Hjemløse og problemer med sociale problemer SEL 110 Esbjerg Bostøtten Opgangsfællesskabet Strandbygade x Personer med misbrug SEL Botilbud til midlertidigt ophold Esbjerg Opholdsstedet Helheden (selvejende institution) Helheden x Udsatte børn og unge SEL 66, stk. 5 Esbjerg Opholdsstedet Helheden (selvejende institution) Helheden x Sindslidende voksne SEL Botilbud til midlertidigt ophold

21 Esbjerg Opholdsstedet Det Gamle Mejeri (selvejende institution) Det gamle Mejeri x Udsatte børn og unge SEL 66, stk. 5 Esbjerg Opholdsstedet Det Gamle Mejeri (selvejende institution) Det gamle Mejeri x Sent udviklede unge SEL Botilbud til midlertidigt ophold Esbjerg Midtgaarden (selvejende institution) Midtgaarden x Personer med misbrug SEL Botilbud til midlertidigt ophold Esbjerg Toftehuset (privat tilbud) Toftehuset x Sindslidende med misbrug SEL Botilbud til midlertidigt ophold Esbjerg Alternativet Aps (selvejende ins Alternativet Aps x Sindslidende, udviklingshæmmede, hjerneskade SEL Botilbud til midlertidigt ophold Esbjerg TV-Glad (selvejende institution) TV-Glad x Udviklingshæmmede

22 Esbjerg Døgninstituion Askekrattet og Topsand Døgninstituion Askekrattet og Topsand x Udsatte børn og unge SEL 67 stk. 1 Esbjerg Døgncenteret for Børn & Unge Døgncenteret for Børn & Unge x Udsatte børn og unge SEL 67 stk. 1 Esbjerg Opholdsstedet - Lærlingehuset (selvejende institution) Lærlingehuset x Udsatte børn og unge SEL 66 stk. 5 Esbjerg Opholdsstedet - Kollektivet i Hunderup (selvejende institution) Kollektivet i Hunderup x Udsatte børn og unge SEL 66 stk. 5 Fredericia Alkoholambulatoriet Alkoholambulatoriet x Personer med misbrug SEL Stofmisbrugsbehandling Fredericia Bofællesskabet Ullerupdalvej bofællesskabet Ullerupdalvej 108 x Udviklingshæmmede

23 Fredericia Bofællesskabet Ullerupdalvej Bofællesskabet Ullerupdalvej 107 x Udviklingshæmmede SEL Botilbud til midlertidigt ophold Fredericia Jupitervej Bofællesskab Jupitervej Bofællesskab x Udviklingshæmmede Fredericia Krisecenter Fredericia Fredericia Krisecenter x Voldsramte kvinder SEL Kvindekrisecentre Fredericia Proaktiv Proaktiv, daghjem 2 x Udviklingshæmmede Fredericia Proaktiv Proaktiv, daghjem 1 x Udviklingshæmmede Fredericia Proaktiv Proaktiv, produktion x Udviklingshæmmede SEL Beskyttet beskæftigelse

24 Fredericia Proaktiv Proaktiv, dagcenter x Udviklingshæmmede Fredericia Ungdomskollegiet Fredericia Ungdomskollegiet Fredericia x Udviklingshæmmede SEL Botilbud til midlertidigt ophold Faaborg-Midtfyn Job og Aktiv Job og Aktiv, beskyttet beskæftigelse x Udviklingshæmmede SEL Beskyttet beskæftigelse Faaborg-Midtfyn Job og Aktiv, aktivitets- ogt Job og Aktiv, aktivitets- og x Udviklingshæmmede Faaborg-Midtfyn Job og Aktiv, daghjem Job og Aktiv, daghjem x Udviklingshæmmede Faaborg-Midtfyn Job og Aktiv, Hillerslev senhjerneskade, dagcenter Job og Aktiv, Hillerslev, senhjerneskade, dagcenter x Senhjerneskadede

25 Faaborg-Midtfyn Job og Aktiv, Hillerslev senhjerneskade, daghjem Job og Aktiv, Hillerslev, senhjerneskade, daghjem x Senhjerneskadede Faaborg-Midtfyn Job og Aktiv, Hillerslev senhjerneskade, værksted Job og aktiv, Hillerslev senhjerneskade, værksted x Senhjerneskadede Faaborg-Midtfyn Lindehuset Lindehuset, døgnpladser x Udviklingshæmmede Faaborg-Midtfyn Lunden Lunden, aflastning x Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Faaborg-Midtfyn Montagen Montagen, beskyttet beskæftigelse x Sindslidende SEL Beskyttet beskæftigelse Faaborg-Midtfyn Palleshave Palleshave, døgnpladser x Udviklingshæmmede LAB Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85)

26 Faaborg-Midtfyn Palleshave Palleshave, dagpladsen x Udviklingshæmmede Faaborg-Midtfyn Pegasus Pegasus, døgnpladser x Udviklingshæmmede LAB Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) Faaborg-Midtfyn Pegasus dagpladser Pegasus, dagpladser x Udviklingshæmmede Faaborg-Midtfyn Solskrænten Solskrænten, ordinære døgnpladser x Sindslidende Faaborg-Midtfyn Solskrænten, skærmet enhed Solskrænten, skærmede døgnpladser x Sindslidende Faaborg-Midtfyn Toften Toften, døgnpladser x Sindslidende LAB Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85)

27 Haderslev Beskyttet beskæftigelse Beskyttede værksteder x Udviklingshæmmede Haderslev Dalhoffsminde Forsorgshjem Dalhoffsminde Forsorgshjem x Hjemløse og personer med sociale problemer SEL Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) Haderslev Botilbud - Odinsgård Odinsgård x Udviklingshæmmede Haderslev Vilstrupvej Vilstrupvej x Udviklingshæmmede Haderslev Botilbud Åbakken Åbakken x Udviklingshæmmede Haderslev Botilbud - Catharinahjemmet Catharinahjemmet x Udviklingshæmmede

28 Haderslev Botilbud - Kløvervænget Kløvervænget x Udviklingshæmmede Haderslev Botilbud - Højgade Højgade x Udviklingshæmmede Haderslev Botilbud - Huginsvang Huginsvang x Udviklingshæmmede Haderslev Botilbud - Stadionalle Stadionalle x Udviklingshæmmede Haderslev Botilbud - Østergade Østergade x Udviklingshæmmede Haderslev Botilbud - Digagergaard Digagergaard x Sindslidende

29 Haderslev Botilbud - Høppnersgaard og Naffet Høppnersgaard og Naffet x Sindslidende Haderslev Botilbud - Stifinderen Stifinderen x Sindslidende med misbrug ABL/ Haderslev Værested - Brugerhuset Brugerhuset x Sindslidende Haderslev Krisecenter Haderslev Krisecenter Haderslev x Voldsramte kvinder 109 Haderslev Behandlingsinst. Helsehjemmet Behandlingsinst. Helsehjemmet x Socialt truede børn og unge 67, stk 4 Kerteminde Dyrehaven Dyrehaven x Socialt truede børn og unge SL 67

30 Kerteminde Hyblerne Hyblerne x Udsatte børn og unge SL 67 Kerteminde Børnenes hus Børnenes hus x Udsatte børn og unge SL 52.3 Kolding Bramdrupdam Bofællesskaber Bramdrupdam Bofællesskaber, hus 19 x Udviklingshæmmede Kolding Bramdrupdam Bofællesskaber Bramdrupdam Bofællesskaber x Udviklingshæmmede Kolding Brunebjerg Brunebjerg x Udviklingshæmmede Kolding Det Alternative Plejehjem Det Alternative Plejehjem x Personer med misbrug SEL Botilbud til midlertidigt ophold

31 Kolding Forsorgshjemmet Overmarksgården Forsorgshjemmet Overmarksgården x Hjemløse og personer med sociale problemer SEL Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) Kolding Kvindehuset, Kolding Krisecenter Kvindehus x Voldsramte kvinder SEL Kvindekrisecentre Kolding Marielund Marielund Botilbud x Sindslidende Kolding Marielund Marielund Støttecenter x Sindslidende Kolding Organisationen Nordhøj Nordhøj Daghjem x Udviklingshæmmede Kolding Organisationen Nordhøj Nordhøj Dagcenter x Udviklingshæmmede

32 Kolding Organisationen Nordhøj Nordhøj Beskyttet beskæftigelse x Udviklingshæmmede SEL Beskyttet beskæftigelse Kolding Organisationen Nordhøj Nordhøj skånejobtilsyn x Udviklingshæmmede SEL Beskyttet beskæftigelse Kolding Støttecentret for senhjerneskadede Støttecenter aften/weekend x Senhjerneskadede SEL 85 - Personlig hjælp, omsorg, pleje m.v i eget hjem (hjemmestøtte) Kolding Støttecentret for senhjerneskadede Støttecenter - dagtakst x Senhjerneskadede SEL 85 - Personlig hjælp, omsorg, pleje m.v i eget hjem (hjemmestøtte) Kolding Trindvold Trindvold x Udviklingshæmmede Kolding Ungdomskollegiet Ungdomskollegiet x Udviklingshæmmede SEL Botilbud til midlertidigt ophold

33 Kolding Værkstedet Kongensgade Kongensgade Dagcenter x Udviklingshæmmede Kolding Værkstedet Kongensgade Kongensgade Daghjem x Udviklingshæmmede Kolding Værkstedet Kongensgade Kongensgade værksted x Udviklingshæmmede SEL Beskyttet beskæftigelse Kolding Åhaven Åhaven, botilbud x Sindslidende Kolding Åhaven Åhaven, Støttecenter x Sindslidende Kolding Bofælleskaberne i Christiansfeld Bofælleskaberne i Christiansfeld x Udviklinghæmmede SEL Botilbud til midlertidigt ophold

34 Kolding Kernehuset Kernehuset x Udviklinghæmmede SEL Botilbud til midlertidigt ophold Kolding Kameliahuset Kameliahuset x Udviklinghæmmede SEL Botilbud til midlertidigt ophold Kolding Støttecenter Levisonsvej Støttecenter Levisonsvej x Udviklinghæmmede SEL 105, stk. 2, 115 stk. 2 og 4 Kolding Støttecenter Skovvænget Støttecenter Skovvænget x Udviklinghæmmede SEL 105, stk. 2, 115 stk. 2 og 5 Kolding Gramrolighed Gramrolighed x Udviklinghæmmede SEL 105, stk. 2, 115 stk. 2 og 6 Kolding Grenen Grenen x Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) SEL 105, stk. 2, 115 stk. 2 og 7

35 Kolding Bøgegården: Opholdssted for unge efter 66, nr. 5 i lov om social service. Bøgegården x Unge med svære psykiske og eller sociale problemer SEL 66, nr. 5 Kolding En sikker base: Tilbud om behandling af stofmisbrugere En sikker base x Misbrugsbehandling for unge SEL 66, nr. 5 Kolding Solsikken: Soc.pæd.opholdssted. Eft. 66 nr. 5, jfr. 142 stk. 7. Solsikken x Unge med svære psykiske og eller sociale problemer SEL 66, nr. 5 jfr. 142 stk. 7. Kolding Tagkærgaard: Soc.pæd.opholdssted. Eft. 66 nr. 5, jfr. 142 stk. 7. Tagkærgaard x Misbrugsbehandling for unge SEL 66, nr. 5 jfr. 142 stk. 7. Kolding Frørupskolen: Soc.pæd.opholdssted. Eft. 66 nr. 5, jfr. 142 stk. 7. Frørupskolen x Unge med svære psykiske og eller sociale problemer SEL 66, nr. 5 jfr. 142 stk. 7. Kolding Lille Egholt: Soc.pæd.opholdssted. Eft. 66 nr. 5, jfr. 142 stk. 7. Lille Egholt x Børn og unge med svære psykiske og eller sociale problemer SEL 66, nr. 5 jfr. 142 stk. 7.

36 Kolding Småskolen Fremtidens Danmark. Soc.pæd.opholdssted. Eft. 66 nr. 5, jfr. 142 stk. 7. Småskolen Fremtidens Danmark x Unge med svære psykiske og eller sociale problemer SEL 66, nr. 5 jfr. 142 stk. 7. Kolding Aakjær: Soc.pæd.opholdssted. Eft. 66 nr. 5, jfr. 142 stk. 7. Aakjær x Børn og unge med svære psykiske og eller sociale problemer SEL 66, nr. 5 jfr. 142 stk. 7. Kolding Tinghøj. Områdeinstitution. Eft. 67 stk. 1 Tinghøj x Børn og unge med svære psykiske og eller sociale problemer Eft. 67 stk. 1 Kolding Fuglehøj: Observations- og behandlingshjem. Eft. 67 stk. 1 Fuglehøj x Børn med svære psykiske og eller sociale problemer Eft. 67 stk. 1 Kolding Landerupgård: Behandlingshjem med intern skole. Eft. 67 stk. 1. Landerupgård x Børn og unge med svære psykiske og eller sociale problemer Eft. 67 stk. 1 Langeland Værkstedsgården Daghjem x Udviklingshæmmede

37 Langeland Værkstedsgården Dagcenter x Udviklingshæmmede Middelfart Guldregnen Botilbud x Sindslidende Middelfart Multihuset Beskæftigelsestilbud x Sindslidende SEL Beskyttet beskæftigelse Middelfart Multihuset Aktivitets- og x Sindslidende Middelfart Perronen Aktivitets- og x Udviklingshæmmede Middelfart Vestbo Botilbud 2 x Sindslidende

38 Middelfart Vestbo Botilbud 1 x Udviklingshæmmede Middelfart Vestbo Aktivitets- og x Udviklingshæmmede Middelfart Vestbo Beskæftigelsestilbud x Udviklingshæmmede SEL Beskyttet beskæftigelse Middelfart Middelfart Støttecenter Botilbud x Sindslidende 107- Botilbud til midlertidig ophold Middelfart Bofællesskabet Søndergade Botilbud x Udviklingshæmmede 107- Botilbud til midlertidig ophold Middelfart Støttecentret Æblehaven Botilbud x Udviklingshæmmede 107- Botilbud til midlertidig ophold

39 Middelfart Støttecentret Margaardvej Botilbud x Voksne med erhvervet hjerneskade 107- Botilbud til midlertidig ophold Middelfart Fredensgade Støttecenter Botilbud x Sindslidende 107- Botilbud til midlertidig ophold Middelfart Bofællesskabet Rosenvænget Botilbud x Udviklingshæmmede 107- Botilbud til midlertidig ophold Middelfart Gelstedhus Støttecenter Botilbud x Udviklingshæmmede 107- Botilbud til midlertidig ophold Nordfyn Otterupgården Otterupgården, dagcenter x Fysisk handicappede Nordfyn Otterupgården Otterupgården, værksted x Fysisk handicappede SEL Beskyttet beskæftigelse

40 Nordfyn g y, med betydelig emotionel & vanskelig personlighedsstruktur herunder udadreagerende adfærd. Bostedet Floravænget x Unge - 18 årige SEL 66, jf. 142, stk.7 Nordfyn Botilbuddet Vesterled, døgntilbud for ældre udviklingshæmmede. Botilbuddet Vesterled x Udviklingshæmmede Nordfyn Døgntilbud for senhjerneskadede med fysioterapeutisk og neopædagogisk støtte. Døgntilbudsenhjerneskadede x Senhjerneskadede Nordfyn Bofællesskabet Toftekær, socialpædagogisk tilbud for udviklingshæmmede. Bofællesskabet Toftekær x Udviklingshæmmede 107- Botilbud til midlertidig ophold Nordfyn Bofællesskabet Edelkær, socialpædagogisk tilbud for udviklingshæmmede. Bofællesskabet Edelkær x Udviklingshæmmede 107- Botilbud til midlertidig ophold Nordfyn Bofællesskabet Søndermarken, socialpædagogisk tilbud for udviklingshæmmede. Bofællesskabet Søndermarken x Udviklingshæmmede 107- Botilbud til midlertidig ophold

41 Nordfyn Bofællesskabet Bøgeparken, socialpædagogisk tilbud for udviklingshæmmede. Bofællesskabet Bøgeparken x Udviklingshæmmede 107- Botilbud til midlertidig ophold Nordfyn Bofællesskabet Stadionvej, socialpædagogisk tilbud for udviklingshæmmede. Bofællesskabet Stadionvej x Udviklingshæmmede 107- Botilbud til midlertidig ophold Nordfyn Nordfyns Psykiatricenter, botilbud for psykisk syge med behov for pædagogisk og socialpsykiatrisk støtte. Nordfyns Psykiatricenter, botilbud x Sindslidende 107- Botilbud til midlertidig ophold Nordfyn Nordfyns Psykiatricenter, dagtilbud for sindslidende Nordfyns Psykiatricenter, dagtilbud x Sindslidende Nyborg Botilbuddet Gl. Vindingevej Botilbudet Gl. Vindingevej x Udviklingshæmmede Nyborg Nyborgværkstederne Nyborgværkstedet, aktivitets- og x Udviklingshæmmede

42 Nyborg Nyborgværkstederne Nyborgværkstedet, beskyttet beskæftigelse x Udviklingshæmmede SEL Beskyttet beskæftigelse Nyborg Ådalens Børnehus Ådalens Børnehus x Handicappede børn og unge SEL 32 - Særligt dagtilbud for børn Nyborg Støttecenteret Hjørnehuset Botilbud til voksne udviklingshæmmede x Voksne med nedsat fysisk / psykisk funktionsevne SEL Botilbud til midlertidigt ophold Nyborg Støttecenteret Ådalen Botilbud til voksne udviklingshæmmede x Voksne med nedsat fysisk / psykisk funktionsevne SEL Botilbud til midlertidigt ophold Nyborg Støttecenteret Skrænten Botilbud til voksne udviklingshæmmede x Voksne med nedsat fysisk / psykisk funktionsevne SEL Botilbud til midlertidigt ophold Nyborg Bofællesskabet Højbo Botilbud til unge udviklingshæmmede over 18 år x Unge med varig nedsat funktionsevne SEL Botilbud til midlertidigt ophold

43 Nyborg Støttecenteret Søjlen Botilbud for voksne sindslidende x Voksne med sindslidelser SEL Botilbud til midlertidigt ophold Nyborg CSV- Carlsminde Kollegiet Kollegie til unge udviklingshæmmede x Unge udviklingshæmmede med psykisk funktionsnedsættelse SEL Botilbud til midlertidigt ophold Nyborg Behandlingshjemmet Sølyst Døgninstitution for børn og unge x Udsatte børn og unge SEL 66 Nyborg Behandling af stofmisbrugere Tilbud om behandling af stofmisbrugere x Personer med misbrug SEL 101 Odense Aktivitetshuset Aktivitets- og samværtilbud x Sindslidende Odense Beskyttet værksted, RevaHuset Reva Fyn Beskyttet Værksted x Andet på det sociale område SEL Beskyttet beskæftigelse

44 Odense Bjerggårdshaven Længerevarende botilbud x Senhjerneskadede LAB Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) Odense Bjerggårdshaven Middeltidig botilbud x Senhjerneskadede SEL Botilbud til midlertidigt ophold Odense Bjerggårdshaven Dag-rehabiliteringstilbud x Senhjerneskadede Odense Botilbudet Fangelvej Længerevarende botilbud x Sindslidende Odense Botilbudet Roesskovsvej Længerevarende botilbud x Hjemløse og personer med sociale problemer Odense Bramstrupkollegiet Coach Center Unge Nyborgvej x Andet på det sociale område SEL Botilbud til midlertidigt ophold

Takstoversigt 2014 20. december 2013

Takstoversigt 2014 20. december 2013 oversigt 2014 20. december 2013 Assens Assens Misbrugscenter Individuel sundhedsfaglig beh. Personer med misbrug Klyngetilbud 30 100 239 og motivationsgr. Assens Assens Misbrugscenter Problemløsende gruppe

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2014

BILAG Styringsaftale 2014 BILAG Styringsaftale 2014 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Det lovmæssige grundlag... 1 Bilag 3: Takstoversigt... 2 Bilag 4: Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2015

BILAG Styringsaftale 2015 BILAG Styringsaftale 2015 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Tilbud der alene kan være omfattet af Styringsaftalens takstprincipper... 2 Bilag 3: Det lovmæssige grundlag...

Læs mere

Besvarelser i forhold til tendenser og behov

Besvarelser i forhold til tendenser og behov Besvarelser i forhold til tendenser og behov Forventet behov for pladser udenfor Det samlede forventet behov kommunens eget regi Dagtilbud Døgntilbud Dagtilbud Døgntilbud 1. Voksne med sindslidelser 0

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2015

BILAG Udviklingsstrategi 2015 BILAG Udviklingsstrategi 2015 Bilag 1: Bekendtgørelse for de to rammeaftaler a) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde I medfør af 6, stk. 4, og 108,

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag 1. pkt. 3: Udkast til Udviklingsstrategien, 2013 s. 2 Bilag 2. pkt. 3: BILAG A til Udviklingsstrategien: Opsummering af kommunernes indmeldinger til Udviklingsstrategien

Læs mere

Bilag til RAMMEAFTALE 2008 FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET

Bilag til RAMMEAFTALE 2008 FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Web www.regionh.dk Bilag til RAMMEAFTALE 2008 FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET

Læs mere

Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen. mellem

Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen. mellem Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen mellem regionsrådet i og kommunalbestyrelserne i regionen BIND II DEL 3 6. Rammeaftalens konkrete omfang 6.1 Socialområdet

Læs mere

Bilag til takstprincipper 2014. Vejledning til regneark til takstberegning

Bilag til takstprincipper 2014. Vejledning til regneark til takstberegning Bilag til takstprincipper 2014 Vejledning til regneark til takstberegning Juni 2013 1 Indledning Indberetningen af takster og andre ydelsesoplysninger til Styringsaftale 2014 foregår direkte via det elektroniske

Læs mere

Udvalget for. social og ældre

Udvalget for. social og ældre Udvalget for social og ældre i hele 1.000 kr. Social & Ældre BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 00.25 Faste ejendomme -182-182 -182-182 11 Beboelse -182-182 -182-182 04.62 Sundhedsudgifter mv. 448 448 448

Læs mere

Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013

Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013 Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2013 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 UDVIKLINGSTENDENSER

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

6. Center for Social Service

6. Center for Social Service 6. 6. Præsentation af centeret Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service. Centeret betjener to politiske udvalg; Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Centerets

Læs mere

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland KKR NORDJYLLAND 1. januar Udviklingsstrategi 2014 Udviklingsstrategien er en del af den samlede rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Rammeaftalen omfatter de nordjyske

Læs mere

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2014 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 Udviklingstendenser

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema omfatter alle målgrupper

Læs mere

Bilag til DAS. 10. juni 2015

Bilag til DAS. 10. juni 2015 Bilag til DAS 10. juni 2015 Punkt 3: Første udkast til styringsaftale 2016 Bilag 1: Udkast styringsaftalen 2016. NB: ny tekst er markeret med rød skrift Bilag 2: Udkast til styringsaftalen 2016 bilag 1

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland 2011 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Klart ansvar for de svageste

Klart ansvar for de svageste Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Klart ansvar for de svageste Oplæg om det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde Klart ansvar

Læs mere

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011 I denne del skal der svares på: Overordnede spørgsmål vedr. kommunens rolle som efterspørger af tilbud set i forhold til foregående år (2009/2010)

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland.

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Styringsaftale 2013 Bilag 2 Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Redegørelse for magtanvendelser i 2014 ved Socialforvaltningens

Redegørelse for magtanvendelser i 2014 ved Socialforvaltningens Orientering Til Aarhus Byråd, Socialudvalget og Thomas Medom Fra Magistraten for Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 20. maj 2015 Redegørelse for magtanvendelser i 2014 ved Socialforvaltningens tilbud

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

Strukturreform, spørgsmål vedr. socialområdet

Strukturreform, spørgsmål vedr. socialområdet Strukturreform, spørgsmål vedr. socialområdet Der er fra partierne stillet følgende spørgsmål på socialområdet til brug for mødet mandag den 3. maj 2004. Spr. 1_SM_EL Regeringen argumenterer for, at opgaverne

Læs mere

Analyse af behov for døgntilbud på tværs af Ældre og Sundhed og Social Service. Indledning og baggrund RAPPORT 00.01.10-P05-3-14

Analyse af behov for døgntilbud på tværs af Ældre og Sundhed og Social Service. Indledning og baggrund RAPPORT 00.01.10-P05-3-14 RAPPORT 00.01.10-P05-3-14 Analyse af behov for døgntilbud på tværs af Ældre og Sundhed og Social Service Indledning og baggrund På Sundhedsudvalgets møde den 6. maj 2014 blev sagen Lunden og Gnisten i

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og specialundervisningsområdet. mellem. kommunerne i Region Sjælland

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og specialundervisningsområdet. mellem. kommunerne i Region Sjælland Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Overordnede

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere