BILAG UDVIKLINGSSTRATEGI OG STYRINGSAFTALE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG UDVIKLINGSSTRATEGI OG STYRINGSAFTALE"

Transkript

1 BILAG UDVIKLINGSSTRATEGI OG STYRINGSAFTALE 2012

2 Bilag til Udviklingsstrategien... 3 Bilag 1: Hvilke tilbud er omfattet af rammeaftalen?... 3 Bilag 2: Politisk og administrativ proces... 5 Bilag 3: Kategorisering af tilbud... 6 Vejledende kategorisering af tilbud... 6 Bilag 4: Indplacering af tilbud... 8 Bilag 5: Særlige forhold Udviklingsplaner for botilbud med over 100 pladser Ribelund Koordinering af lands- og landsdelstilbud samt sikrede afdelinger/botilbud Tilsyn og fælles samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere Bilag 6: Kommunale redegørelser Bilag til Styringsaftalen Bilag 1: Indplacering af tilbud Bilag 2: Takstoversigt Bilag 3: Det lovmæssige grundlag Bilag 4: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster Bilag 5: Opsigelsesvarsler Bilag 6: Prisstruktur Bilag 7:Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger Bilag 8: Afregningsregler/betalingsaftaler: Bilag 9: Takstberegning

3 Bilag til fællesdelen og Udviklingsstrategien Bilag 1: Hvilke tilbud er omfattet af rammeaftalen? Det er i princippet alle typer af tilbud på det sociale område, der bliver omfattet af den nye rammeaftale, idet de nye aftaler også skal give et billede af det samlede behov indenfor servicelovens samlede område. Der er således også tale om, at aftalerne skal omfatte koordinering af de kommunale tilbud, som tidligere var undtaget. Aftalerne omfatter fremadrettet: 1) Særlige dagtilbud efter 32 i lov om social service. 2) Særlige klubtilbud efter 36 i lov om social service. 3) Generelt godkendte plejefamilier og generelt godkendte kommunale plejefamilier efter 66, nr. 1 og 2, i lov om social service, jf. lovens 142, stk. 1, nr. 1. 4) Opholdssteder for børn og unge efter 66, nr. 5, i lov om social service. 5) Døgninstitutioner efter 66, nr. 6, lov om sociale service. 6) Tilbud om behandling af stofmisbrugere efter 101 i lov om social service. 7) Beskyttet beskæftigelse efter 103 i lov om sociale service. 8) Aktivitets- og efter 104 i lov om social service. 9) Botilbud, forsorgshjem og kvindekrisecentre mv. efter i lov om social service. 10) Hjælpemiddelcentraler, jf. 5, stk. 2, i lov om social service. 11) Almene ældreboliger, der ejes af en region, en kommune, en almen boligorganisation eller en selvejende institution, og som er tilvejebragt med særligt henblik på at betjene personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter 105, stk. 2, i lov om almene boliger m.v. 12) Plejeboliger efter lov om boliger for ældre og personer med handicap. 13) Køb af specialrådgivningsydelser i tilknytning til de konkrete tilbud, der er omfattet af Styringsaftalen, jf. 11, nr. 1. I tillæg til disse kommunale tilbud, vil tilbud omfattet af regionernes koordineringsforpligtelse på specialundervisningsområdet indgå som en del af rammeaftalen. Dette gøres for at få et bedre aftalegrundlag og for at undgå en særskilt rammeaftale kun for dette område. Det drejer sig om lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud efter 20, stk. 3 i lov om folkeskolen samt 1, stk 2 i lov om specialundervisning for voksne samt undervisningstilbud for tale-,høre- eller synsvanskeligheder efter 1, stk 3 i lov om specialundervisning for voksne. I februar 2007 besluttede kommunaldirektørkredsen, at tilbud til adfærdsvanskelige børn og unge, 3

4 specialundervisning samt misbrugsområdet, der lovgivningsmæssigt ligger uden for rammeaftalen, i 2008 og fremadrettet er omfattet af rammeaftalens takst- og ydelsesprincipper. Denne aftale retter sig derfor ligeledes til dette område, med mindre der aftales andet. 4

5 Bilag 2: Politisk og administrativ proces Politisk proces for rammeaftalen 2012 i Syddanmark Med baggrund i kravene i lovgivning og de forskellige politiske behandlinger er der lavet en samlet proces der er som følger: 13/4 6/6 Forslag til 25/8 15/10 KKR: Takstanalyse Styringsaftale Godkendelse i Godkendelse i de Styringsaftale evt. (kapacitets- og KKR 22 byråd første drøftelse af økonomisk udvikling) KKR: Udviklingsaftale 13/4 Plan for Udviklingsstrategien og Styringsaftalen 6/6 Forslag til Udviklingsaftale (kapacitets- og økonomisk udvikling) 25/8 Godkendelse i KKR 15/10 Godkendelse i de 22 byråd KKR og Region Syddanmark 30/8 Møde i 29/11 temadag Kontaktudvalget om landspolitiske udfordringer og rammeaftale 2013 Region Syddanmark 26/9 Forslag til Udviklingsstrategi og Styringsaftale 15/10 Godkendelse i regionsrådet 5

6 Bilag 3: Kategorisering af tilbud Det er i princippet alle typer af tilbud på det sociale område, der bliver omfattet af det nye rammeaftalekoncept, men det vil især være de tilbud, som kommunerne og regionen samarbejder om (køb og salg), der skal behandles i den samlede rammeaftale. Lovgivningen opdeler rammeaftaletilbuddene i tre kategorier: højt specialiserede tilbud med regional, klyngetilbud og lokale specialiserede tilbud: De højt specialiserede tilbud er kendetegnet ved: En lille målgruppe og/eller behov for et særligt, højt fagligt specialiseret tilbud. For at opretholde og udvikle tilbuddet er der behov for et større geografisk område end et mindre antal (nabo-) kommuner. Der kan i særlige tilfælde være behov for at bevæge sig udover regionsgrænsen (lands- og landsdelsdækkende tilbud). Tilbuddenes opgave inden for denne kategori er, udover det nævnte i de to andre kategorier, at der her er tale om en særlig afgrænset specialiseret specialpædagogisk/-behandlingsmæssig indsats, og det er tilbud, hvor kommunerne samlet har en særlig interesse i at medvirke til den faglige udvikling. De specialiserede klyngetilbud ligner i udgangspunktet de lokale specialiserede tilbud. Forskellen er dog, at målgruppens størrelse og bredde er lidt mindre snæver, og dermed er kundegrundlaget for at drive de pågældende tilbud større end for de højt specialiserede tilbud. Der kan derfor være behov for at samarbejde i et større geografisk område end den enkelte kommune. Udover at bidrage og støtte borgeren i de mest basale livs - eller hverdagsfunktioner, er der i disse tilbud tillige behov for særlig indsats som f.eks. socialkompenserende indsatser og eller specialpædagogiske/behandlingsmæssige indsatser. De specialiserede lokale tilbud er karakteriseret som tilbud, der drives af kommunerne, og hvor målgruppen oftest har en stor bredde. Dermed er der et stort kundegrundlag. Det kunne være bofællesskaber, værksteder, specialbørnehaver m.v. Opgaven for tilbuddene er at bidrage og støtte borgeren i de mest basale livs eller hverdagsfunktioner. Der kan være behov for en mindre behandlingsmæssig eller specialpædagogisk støtte. Vejledende kategorisering af tilbud Socialdirektørforum har foranlediget, at der er udarbejdet en kategoriseringsmodel for specialisering af tilbuddene med objektive kriterier for hver af de tre kategorier. Denne kategoriseringsmodel har dels haft til formål at pre-kategorisere alle tidligere 6

7 rammeaftalebelagte tilbud og herigennem vejlede kommunerne og regionen i forhold til, hvordan de efterfølgende vurderer og endeligt kategoriserer egne tilbud dels understøtte, at vurderinger i de enkelte kommuner og i Region Syddanmark sker på et ensartet grundlag. De objektive kriterier, der har ledt frem til pre-kategorisering, er: De højt specialiserede tilbud er pre-kategoriseret som tilbud med: En ydelse med takst over 2000 kr. pr. døgn og 1. at tilbuddet sælger pladser til minimum 4 kommuner (udover udbyderkommunen), eller 2. at tilbuddet sælger minimum 40 % af deres pladser til andre kommuner. De specialiserede klyngetilbud, er pre-kategoriseret som tilbud: Der ikke opfylder de objektive kriterier for de højt specialiserede tilbud samt ikke er 103 tilbud. De specialiserede lokale tilbud, er pre-kategoriseret som tilbud: Der er lokale tilbud og som anvendes af driftskommunen samt alle tilbud efter Servicelovens 103 tilbud (beskyttet beskæftigelse). Endelig kategorisering af tilbud Kommunerne og Region Syddanmark har modtaget oversigter med pre-kategorisede tilbud, og har efterfølgende vurderet kategorisering af egne tilbud. I denne vurdering har kommunerne og Region Syddanmark kunnet inddrage andre faktorer såsom faglighed, behov, specialisering og kompleksitet mv. Bilag 4 indeholder en oversigt over alle tilbud med angivelse af om tilbuddet anses for at være et lokalt, et klynge- eller højtspecialiseret tilbud. 7

8 Bilag 4: Indplacering af tilbud 8

9 Assens Asabo Døgn niv. 4 og 5. x Udviklingshæmmede Assens Asabo Døgn niv. 2 og 3. x Udviklingshæmmede Assens Asabo Asabo aktivitetscenter x Udviklingshæmmede Assens Duedalen Duedalen x Senhjerneskadede Assens Lindebjerg Døgn niv. 4 og 5. x Udviklingshæmmede Assens Lindebjerg Døgn, niv. 1 og 2. x Udviklingshæmmede

10 Assens Lindebjerg Døgn, almenboliger x Udviklingshæmmede Assens Lindebjerg Aktivitetshuset Lindebjerg x Udviklingshæmmede Assens Bostedet Møller Eriksens vej Midlertidig botilbud u/ døgn x Udviklingshæmmede SEL 107 Midlertidig botilbud Assens Bostedet Stærevænget Midlertidig botilbud u/ døgn x Udviklingshæmmede SEL 107 Midlertidig botilbud Assens Bostedet Poul Moseparken Midlertidig botilbud u/ døgn x Udviklingshæmmede SEL 107 Midlertidig botilbud Assens Bostedet Østerbo Midlertidig botilbud u/ døgn x Udviklingshæmmede SEL 107 Midlertidig botilbud

11 Assens Nyholmgaarden Midlertidig botilbud u/ døgn x Sindslidende SEL 107 Midlertidig botilbud Assens Jordbærhuset Midlertidig botilbud u/ døgn x Sindslidende SEL 107 Midlertidig botilbud Assens Assens Psykiatricenter - dagtilbud Aktivitets- og x Sindslidende Assens Assens Misbrugscenter alkohol og stofmisbrug Dagtilbud x Personer med misbrug SEL Stofmisbrugsbehandling Esbjerg Beskyttet Pensionat Stormly Døgntilbud x Hjemløse og personer med sociale problemer SEL Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) Esbjerg Beskæftigelsen 1:1 støtte x Udviklingshæmmede

12 Esbjerg Beskæftigelsen SP projekt x Udviklingshæmmede Esbjerg Beskæftigelsen Konstant pleje/omsorg, Esbjerg x Udviklingshæmmede Esbjerg Beskæftigelsen Konstant pleje/omsorg, Ribe x Udviklingshæmmede Esbjerg Beskæftigelsen Nogen guidning, Ribe x Udviklingshæmmede Esbjerg Beskæftigelsen Nogen guidning, Esbjerg x Udviklingshæmmede Esbjerg Beskæftigelsen Let guidning, Ribe x Udviklingshæmmede SEL Beskyttet beskæftigelse

13 Esbjerg Beskæftigelsen Let guidning, Esbjerg x Udviklingshæmmede SEL Beskyttet beskæftigelse Esbjerg Beskæftigelsen Ekstern ledsager x Udviklingshæmmede Esbjerg Beskæftigelsen Job i Erhverv x Udviklingshæmmede SEL Beskyttet beskæftigelse Esbjerg Birkevangen Birkevangen + Remisen x Sindslidende Esbjerg Birkevangen Slusen x Sindslidende Esbjerg Bo- og Udviklingscentret Vestkysthusene Åmoseparken 3 vest x Udviklingshæmmede

14 Esbjerg Bo- og Udviklingscentret Vestkysthusene Åmoseparken 71 x Udviklingshæmmede LAB Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) Esbjerg Bo- og Udviklingscentret Vestkysthusene Kornvangen + Åmoseparken 3 øst x Udviklingshæmmede Esbjerg Bo- og Udviklingscentret Vestkysthusene Birkekrattet x Udviklingshæmmede LAB Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) Esbjerg Bo- og Udviklingscentret Vestkysthusene Idræts Alle x Udviklingshæmmede LAB Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) Esbjerg Center for Misbrug Døgnbehandling x Personer med misbrug SEL Stofmisbrugsbehandling Esbjerg Center for Misbrug Motivationsbehandling x Personer med misbrug SEL Stofmisbrugsbehandling

15 Esbjerg Center for Misbrug Dagbehandling x Personer med misbrug SEL Stofmisbrugsbehandling Esbjerg Esbjerg Krise- og Aktivitetscenter Døgntilbud x Voldsramte kvinder SEL Kvindekrisecentre Esbjerg Forsorgshjemmet i Esbjerg Døgntilbud x Hjemløse og personer med sociale problemer SEL Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) Esbjerg Forsorgshjemmet i Esbjerg Alternativt Plejehjem, aflastningspladser x Hjemløse og personer med sociale problemer SEL Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) Esbjerg Job- og Aktivitetscentret, Socialpsykiatri Job- og Aktivitetscentret, Ribe afdeling x Sindslidende Esbjerg Job- og Aktivitetscentret, Socialpsykiatri Job- og Aktivitetscentret, Bramming afdeling x Sindslidende SEL Beskyttet beskæftigelse

16 Esbjerg Job- og Aktivitetscentret, Socialpsykiatri Jobopfølgning x Sindslidende SEL Beskyttet beskæftigelse Esbjerg Patriciahuset Aktivitets- og x Sindslidende Esbjerg RABU Rabu døgn x Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Esbjerg Ribelund Takstgruppe 5 x Udviklingshæmmede Esbjerg Ribelund Takstgruppe 4 x Udviklingshæmmede Esbjerg Ribelund Takstgruppe 4, ABL x Udviklingshæmmede LAB Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85)

17 Esbjerg Ribelund Takstgruppe 3 x Udviklingshæmmede Esbjerg Ribelund Takstgruppe 3, ABL x Udviklingshæmmede LAB Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) Esbjerg Ribelund Takstgruppe 2 x Udviklingshæmmede Esbjerg Ribelund Takstgruppe 2, ABL x Udviklingshæmmede LAB Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) Esbjerg Ribelund Takstgruppe 1 x Udviklingshæmmede Esbjerg Ribelund Takstgruppe 1, ABL x Udviklingshæmmede LAB Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85)

18 Esbjerg Skjoldbo Døgntilbud x Hjemløse og personer med sociale problemer SEL Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) Esbjerg Specialbørnehaven Kornvangen Specialbørnehaven Kornvangen x Handicappede børn og unge SEL 32 - Særligt dagtilbud for børn Esbjerg Kommunikationscenter, Lov om specialundervisning for Voksne Kommunikationscenter x Personer med behov for specialundervisning pga. tale-, høre- eller synsvanskeligheder Esbjerg Hjælpemiddelcentralen Hjælpemiddelcentralen x Serviceloven 5, stk. 2 Esbjerg Bo- og Udviklingscentret Vestkysthusene Gammelbyhus x Udviklingshæmmede LAB 115 Esbjerg Beskæftigelsen Multicentret x Udviklingshæmmede

19 Esbjerg Fyrparken Fyrparken x Udviklingshæmmede LAB 115 Esbjerg Edelsvej Botræning x Udviklingshæmmede SEL 107 Esbjerg Edelsvej Blok 3 og 4 x Udviklingshæmmede SEL 107 Esbjerg Edelsvej Blok 1 x Udviklingshæmmede LAB 115 Esbjerg Elverhøj Café Elverhøj x Udviklingshæmmede Esbjerg Elverhøj Café Hjørnet x Udviklingshæmmede

20 Esbjerg Birkehuset Vinklen x Senhjerneskade LAB 115 Esbjerg ETAC ETAC x Senhjerneskade SEL 104 Esbjerg Bostøtten Refugium, døgnpladser x Hjemløse og problemer med sociale problemer SEL 110 Esbjerg Bostøtten Opgangsfællesskabet Strandbygade x Personer med misbrug SEL Botilbud til midlertidigt ophold Esbjerg Opholdsstedet Helheden (selvejende institution) Helheden x Udsatte børn og unge SEL 66, stk. 5 Esbjerg Opholdsstedet Helheden (selvejende institution) Helheden x Sindslidende voksne SEL Botilbud til midlertidigt ophold

21 Esbjerg Opholdsstedet Det Gamle Mejeri (selvejende institution) Det gamle Mejeri x Udsatte børn og unge SEL 66, stk. 5 Esbjerg Opholdsstedet Det Gamle Mejeri (selvejende institution) Det gamle Mejeri x Sent udviklede unge SEL Botilbud til midlertidigt ophold Esbjerg Midtgaarden (selvejende institution) Midtgaarden x Personer med misbrug SEL Botilbud til midlertidigt ophold Esbjerg Toftehuset (privat tilbud) Toftehuset x Sindslidende med misbrug SEL Botilbud til midlertidigt ophold Esbjerg Alternativet Aps (selvejende ins Alternativet Aps x Sindslidende, udviklingshæmmede, hjerneskade SEL Botilbud til midlertidigt ophold Esbjerg TV-Glad (selvejende institution) TV-Glad x Udviklingshæmmede

22 Esbjerg Døgninstituion Askekrattet og Topsand Døgninstituion Askekrattet og Topsand x Udsatte børn og unge SEL 67 stk. 1 Esbjerg Døgncenteret for Børn & Unge Døgncenteret for Børn & Unge x Udsatte børn og unge SEL 67 stk. 1 Esbjerg Opholdsstedet - Lærlingehuset (selvejende institution) Lærlingehuset x Udsatte børn og unge SEL 66 stk. 5 Esbjerg Opholdsstedet - Kollektivet i Hunderup (selvejende institution) Kollektivet i Hunderup x Udsatte børn og unge SEL 66 stk. 5 Fredericia Alkoholambulatoriet Alkoholambulatoriet x Personer med misbrug SEL Stofmisbrugsbehandling Fredericia Bofællesskabet Ullerupdalvej bofællesskabet Ullerupdalvej 108 x Udviklingshæmmede

23 Fredericia Bofællesskabet Ullerupdalvej Bofællesskabet Ullerupdalvej 107 x Udviklingshæmmede SEL Botilbud til midlertidigt ophold Fredericia Jupitervej Bofællesskab Jupitervej Bofællesskab x Udviklingshæmmede Fredericia Krisecenter Fredericia Fredericia Krisecenter x Voldsramte kvinder SEL Kvindekrisecentre Fredericia Proaktiv Proaktiv, daghjem 2 x Udviklingshæmmede Fredericia Proaktiv Proaktiv, daghjem 1 x Udviklingshæmmede Fredericia Proaktiv Proaktiv, produktion x Udviklingshæmmede SEL Beskyttet beskæftigelse

24 Fredericia Proaktiv Proaktiv, dagcenter x Udviklingshæmmede Fredericia Ungdomskollegiet Fredericia Ungdomskollegiet Fredericia x Udviklingshæmmede SEL Botilbud til midlertidigt ophold Faaborg-Midtfyn Job og Aktiv Job og Aktiv, beskyttet beskæftigelse x Udviklingshæmmede SEL Beskyttet beskæftigelse Faaborg-Midtfyn Job og Aktiv, aktivitets- ogt Job og Aktiv, aktivitets- og x Udviklingshæmmede Faaborg-Midtfyn Job og Aktiv, daghjem Job og Aktiv, daghjem x Udviklingshæmmede Faaborg-Midtfyn Job og Aktiv, Hillerslev senhjerneskade, dagcenter Job og Aktiv, Hillerslev, senhjerneskade, dagcenter x Senhjerneskadede

25 Faaborg-Midtfyn Job og Aktiv, Hillerslev senhjerneskade, daghjem Job og Aktiv, Hillerslev, senhjerneskade, daghjem x Senhjerneskadede Faaborg-Midtfyn Job og Aktiv, Hillerslev senhjerneskade, værksted Job og aktiv, Hillerslev senhjerneskade, værksted x Senhjerneskadede Faaborg-Midtfyn Lindehuset Lindehuset, døgnpladser x Udviklingshæmmede Faaborg-Midtfyn Lunden Lunden, aflastning x Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Faaborg-Midtfyn Montagen Montagen, beskyttet beskæftigelse x Sindslidende SEL Beskyttet beskæftigelse Faaborg-Midtfyn Palleshave Palleshave, døgnpladser x Udviklingshæmmede LAB Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85)

26 Faaborg-Midtfyn Palleshave Palleshave, dagpladsen x Udviklingshæmmede Faaborg-Midtfyn Pegasus Pegasus, døgnpladser x Udviklingshæmmede LAB Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) Faaborg-Midtfyn Pegasus dagpladser Pegasus, dagpladser x Udviklingshæmmede Faaborg-Midtfyn Solskrænten Solskrænten, ordinære døgnpladser x Sindslidende Faaborg-Midtfyn Solskrænten, skærmet enhed Solskrænten, skærmede døgnpladser x Sindslidende Faaborg-Midtfyn Toften Toften, døgnpladser x Sindslidende LAB Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85)

27 Haderslev Beskyttet beskæftigelse Beskyttede værksteder x Udviklingshæmmede Haderslev Dalhoffsminde Forsorgshjem Dalhoffsminde Forsorgshjem x Hjemløse og personer med sociale problemer SEL Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) Haderslev Botilbud - Odinsgård Odinsgård x Udviklingshæmmede Haderslev Vilstrupvej Vilstrupvej x Udviklingshæmmede Haderslev Botilbud Åbakken Åbakken x Udviklingshæmmede Haderslev Botilbud - Catharinahjemmet Catharinahjemmet x Udviklingshæmmede

28 Haderslev Botilbud - Kløvervænget Kløvervænget x Udviklingshæmmede Haderslev Botilbud - Højgade Højgade x Udviklingshæmmede Haderslev Botilbud - Huginsvang Huginsvang x Udviklingshæmmede Haderslev Botilbud - Stadionalle Stadionalle x Udviklingshæmmede Haderslev Botilbud - Østergade Østergade x Udviklingshæmmede Haderslev Botilbud - Digagergaard Digagergaard x Sindslidende

29 Haderslev Botilbud - Høppnersgaard og Naffet Høppnersgaard og Naffet x Sindslidende Haderslev Botilbud - Stifinderen Stifinderen x Sindslidende med misbrug ABL/ Haderslev Værested - Brugerhuset Brugerhuset x Sindslidende Haderslev Krisecenter Haderslev Krisecenter Haderslev x Voldsramte kvinder 109 Haderslev Behandlingsinst. Helsehjemmet Behandlingsinst. Helsehjemmet x Socialt truede børn og unge 67, stk 4 Kerteminde Dyrehaven Dyrehaven x Socialt truede børn og unge SL 67

30 Kerteminde Hyblerne Hyblerne x Udsatte børn og unge SL 67 Kerteminde Børnenes hus Børnenes hus x Udsatte børn og unge SL 52.3 Kolding Bramdrupdam Bofællesskaber Bramdrupdam Bofællesskaber, hus 19 x Udviklingshæmmede Kolding Bramdrupdam Bofællesskaber Bramdrupdam Bofællesskaber x Udviklingshæmmede Kolding Brunebjerg Brunebjerg x Udviklingshæmmede Kolding Det Alternative Plejehjem Det Alternative Plejehjem x Personer med misbrug SEL Botilbud til midlertidigt ophold

31 Kolding Forsorgshjemmet Overmarksgården Forsorgshjemmet Overmarksgården x Hjemløse og personer med sociale problemer SEL Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) Kolding Kvindehuset, Kolding Krisecenter Kvindehus x Voldsramte kvinder SEL Kvindekrisecentre Kolding Marielund Marielund Botilbud x Sindslidende Kolding Marielund Marielund Støttecenter x Sindslidende Kolding Organisationen Nordhøj Nordhøj Daghjem x Udviklingshæmmede Kolding Organisationen Nordhøj Nordhøj Dagcenter x Udviklingshæmmede

32 Kolding Organisationen Nordhøj Nordhøj Beskyttet beskæftigelse x Udviklingshæmmede SEL Beskyttet beskæftigelse Kolding Organisationen Nordhøj Nordhøj skånejobtilsyn x Udviklingshæmmede SEL Beskyttet beskæftigelse Kolding Støttecentret for senhjerneskadede Støttecenter aften/weekend x Senhjerneskadede SEL 85 - Personlig hjælp, omsorg, pleje m.v i eget hjem (hjemmestøtte) Kolding Støttecentret for senhjerneskadede Støttecenter - dagtakst x Senhjerneskadede SEL 85 - Personlig hjælp, omsorg, pleje m.v i eget hjem (hjemmestøtte) Kolding Trindvold Trindvold x Udviklingshæmmede Kolding Ungdomskollegiet Ungdomskollegiet x Udviklingshæmmede SEL Botilbud til midlertidigt ophold

33 Kolding Værkstedet Kongensgade Kongensgade Dagcenter x Udviklingshæmmede Kolding Værkstedet Kongensgade Kongensgade Daghjem x Udviklingshæmmede Kolding Værkstedet Kongensgade Kongensgade værksted x Udviklingshæmmede SEL Beskyttet beskæftigelse Kolding Åhaven Åhaven, botilbud x Sindslidende Kolding Åhaven Åhaven, Støttecenter x Sindslidende Kolding Bofælleskaberne i Christiansfeld Bofælleskaberne i Christiansfeld x Udviklinghæmmede SEL Botilbud til midlertidigt ophold

34 Kolding Kernehuset Kernehuset x Udviklinghæmmede SEL Botilbud til midlertidigt ophold Kolding Kameliahuset Kameliahuset x Udviklinghæmmede SEL Botilbud til midlertidigt ophold Kolding Støttecenter Levisonsvej Støttecenter Levisonsvej x Udviklinghæmmede SEL 105, stk. 2, 115 stk. 2 og 4 Kolding Støttecenter Skovvænget Støttecenter Skovvænget x Udviklinghæmmede SEL 105, stk. 2, 115 stk. 2 og 5 Kolding Gramrolighed Gramrolighed x Udviklinghæmmede SEL 105, stk. 2, 115 stk. 2 og 6 Kolding Grenen Grenen x Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) SEL 105, stk. 2, 115 stk. 2 og 7

35 Kolding Bøgegården: Opholdssted for unge efter 66, nr. 5 i lov om social service. Bøgegården x Unge med svære psykiske og eller sociale problemer SEL 66, nr. 5 Kolding En sikker base: Tilbud om behandling af stofmisbrugere En sikker base x Misbrugsbehandling for unge SEL 66, nr. 5 Kolding Solsikken: Soc.pæd.opholdssted. Eft. 66 nr. 5, jfr. 142 stk. 7. Solsikken x Unge med svære psykiske og eller sociale problemer SEL 66, nr. 5 jfr. 142 stk. 7. Kolding Tagkærgaard: Soc.pæd.opholdssted. Eft. 66 nr. 5, jfr. 142 stk. 7. Tagkærgaard x Misbrugsbehandling for unge SEL 66, nr. 5 jfr. 142 stk. 7. Kolding Frørupskolen: Soc.pæd.opholdssted. Eft. 66 nr. 5, jfr. 142 stk. 7. Frørupskolen x Unge med svære psykiske og eller sociale problemer SEL 66, nr. 5 jfr. 142 stk. 7. Kolding Lille Egholt: Soc.pæd.opholdssted. Eft. 66 nr. 5, jfr. 142 stk. 7. Lille Egholt x Børn og unge med svære psykiske og eller sociale problemer SEL 66, nr. 5 jfr. 142 stk. 7.

36 Kolding Småskolen Fremtidens Danmark. Soc.pæd.opholdssted. Eft. 66 nr. 5, jfr. 142 stk. 7. Småskolen Fremtidens Danmark x Unge med svære psykiske og eller sociale problemer SEL 66, nr. 5 jfr. 142 stk. 7. Kolding Aakjær: Soc.pæd.opholdssted. Eft. 66 nr. 5, jfr. 142 stk. 7. Aakjær x Børn og unge med svære psykiske og eller sociale problemer SEL 66, nr. 5 jfr. 142 stk. 7. Kolding Tinghøj. Områdeinstitution. Eft. 67 stk. 1 Tinghøj x Børn og unge med svære psykiske og eller sociale problemer Eft. 67 stk. 1 Kolding Fuglehøj: Observations- og behandlingshjem. Eft. 67 stk. 1 Fuglehøj x Børn med svære psykiske og eller sociale problemer Eft. 67 stk. 1 Kolding Landerupgård: Behandlingshjem med intern skole. Eft. 67 stk. 1. Landerupgård x Børn og unge med svære psykiske og eller sociale problemer Eft. 67 stk. 1 Langeland Værkstedsgården Daghjem x Udviklingshæmmede

37 Langeland Værkstedsgården Dagcenter x Udviklingshæmmede Middelfart Guldregnen Botilbud x Sindslidende Middelfart Multihuset Beskæftigelsestilbud x Sindslidende SEL Beskyttet beskæftigelse Middelfart Multihuset Aktivitets- og x Sindslidende Middelfart Perronen Aktivitets- og x Udviklingshæmmede Middelfart Vestbo Botilbud 2 x Sindslidende

38 Middelfart Vestbo Botilbud 1 x Udviklingshæmmede Middelfart Vestbo Aktivitets- og x Udviklingshæmmede Middelfart Vestbo Beskæftigelsestilbud x Udviklingshæmmede SEL Beskyttet beskæftigelse Middelfart Middelfart Støttecenter Botilbud x Sindslidende 107- Botilbud til midlertidig ophold Middelfart Bofællesskabet Søndergade Botilbud x Udviklingshæmmede 107- Botilbud til midlertidig ophold Middelfart Støttecentret Æblehaven Botilbud x Udviklingshæmmede 107- Botilbud til midlertidig ophold

39 Middelfart Støttecentret Margaardvej Botilbud x Voksne med erhvervet hjerneskade 107- Botilbud til midlertidig ophold Middelfart Fredensgade Støttecenter Botilbud x Sindslidende 107- Botilbud til midlertidig ophold Middelfart Bofællesskabet Rosenvænget Botilbud x Udviklingshæmmede 107- Botilbud til midlertidig ophold Middelfart Gelstedhus Støttecenter Botilbud x Udviklingshæmmede 107- Botilbud til midlertidig ophold Nordfyn Otterupgården Otterupgården, dagcenter x Fysisk handicappede Nordfyn Otterupgården Otterupgården, værksted x Fysisk handicappede SEL Beskyttet beskæftigelse

40 Nordfyn g y, med betydelig emotionel & vanskelig personlighedsstruktur herunder udadreagerende adfærd. Bostedet Floravænget x Unge - 18 årige SEL 66, jf. 142, stk.7 Nordfyn Botilbuddet Vesterled, døgntilbud for ældre udviklingshæmmede. Botilbuddet Vesterled x Udviklingshæmmede Nordfyn Døgntilbud for senhjerneskadede med fysioterapeutisk og neopædagogisk støtte. Døgntilbudsenhjerneskadede x Senhjerneskadede Nordfyn Bofællesskabet Toftekær, socialpædagogisk tilbud for udviklingshæmmede. Bofællesskabet Toftekær x Udviklingshæmmede 107- Botilbud til midlertidig ophold Nordfyn Bofællesskabet Edelkær, socialpædagogisk tilbud for udviklingshæmmede. Bofællesskabet Edelkær x Udviklingshæmmede 107- Botilbud til midlertidig ophold Nordfyn Bofællesskabet Søndermarken, socialpædagogisk tilbud for udviklingshæmmede. Bofællesskabet Søndermarken x Udviklingshæmmede 107- Botilbud til midlertidig ophold

41 Nordfyn Bofællesskabet Bøgeparken, socialpædagogisk tilbud for udviklingshæmmede. Bofællesskabet Bøgeparken x Udviklingshæmmede 107- Botilbud til midlertidig ophold Nordfyn Bofællesskabet Stadionvej, socialpædagogisk tilbud for udviklingshæmmede. Bofællesskabet Stadionvej x Udviklingshæmmede 107- Botilbud til midlertidig ophold Nordfyn Nordfyns Psykiatricenter, botilbud for psykisk syge med behov for pædagogisk og socialpsykiatrisk støtte. Nordfyns Psykiatricenter, botilbud x Sindslidende 107- Botilbud til midlertidig ophold Nordfyn Nordfyns Psykiatricenter, dagtilbud for sindslidende Nordfyns Psykiatricenter, dagtilbud x Sindslidende Nyborg Botilbuddet Gl. Vindingevej Botilbudet Gl. Vindingevej x Udviklingshæmmede Nyborg Nyborgværkstederne Nyborgværkstedet, aktivitets- og x Udviklingshæmmede

42 Nyborg Nyborgværkstederne Nyborgværkstedet, beskyttet beskæftigelse x Udviklingshæmmede SEL Beskyttet beskæftigelse Nyborg Ådalens Børnehus Ådalens Børnehus x Handicappede børn og unge SEL 32 - Særligt dagtilbud for børn Nyborg Støttecenteret Hjørnehuset Botilbud til voksne udviklingshæmmede x Voksne med nedsat fysisk / psykisk funktionsevne SEL Botilbud til midlertidigt ophold Nyborg Støttecenteret Ådalen Botilbud til voksne udviklingshæmmede x Voksne med nedsat fysisk / psykisk funktionsevne SEL Botilbud til midlertidigt ophold Nyborg Støttecenteret Skrænten Botilbud til voksne udviklingshæmmede x Voksne med nedsat fysisk / psykisk funktionsevne SEL Botilbud til midlertidigt ophold Nyborg Bofællesskabet Højbo Botilbud til unge udviklingshæmmede over 18 år x Unge med varig nedsat funktionsevne SEL Botilbud til midlertidigt ophold

43 Nyborg Støttecenteret Søjlen Botilbud for voksne sindslidende x Voksne med sindslidelser SEL Botilbud til midlertidigt ophold Nyborg CSV- Carlsminde Kollegiet Kollegie til unge udviklingshæmmede x Unge udviklingshæmmede med psykisk funktionsnedsættelse SEL Botilbud til midlertidigt ophold Nyborg Behandlingshjemmet Sølyst Døgninstitution for børn og unge x Udsatte børn og unge SEL 66 Nyborg Behandling af stofmisbrugere Tilbud om behandling af stofmisbrugere x Personer med misbrug SEL 101 Odense Aktivitetshuset Aktivitets- og samværtilbud x Sindslidende Odense Beskyttet værksted, RevaHuset Reva Fyn Beskyttet Værksted x Andet på det sociale område SEL Beskyttet beskæftigelse

44 Odense Bjerggårdshaven Længerevarende botilbud x Senhjerneskadede LAB Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) Odense Bjerggårdshaven Middeltidig botilbud x Senhjerneskadede SEL Botilbud til midlertidigt ophold Odense Bjerggårdshaven Dag-rehabiliteringstilbud x Senhjerneskadede Odense Botilbudet Fangelvej Længerevarende botilbud x Sindslidende Odense Botilbudet Roesskovsvej Længerevarende botilbud x Hjemløse og personer med sociale problemer Odense Bramstrupkollegiet Coach Center Unge Nyborgvej x Andet på det sociale område SEL Botilbud til midlertidigt ophold

Takstoversigt. Forløbige takstindberetninger for 2009. Data er opdateret: 18JUL08:11:52

Takstoversigt. Forløbige takstindberetninger for 2009. Data er opdateret: 18JUL08:11:52 Takstoversigt Forløbige takstindberetninger for 2009 Data er opdateret: 18JUL08:11:52 Kommune Tilbudsnavn Ydelse Hovedmålgruppe Normering Belægningspct Takst Assens(420) Asabo beskyttet beskægtigelse og

Læs mere

Indberetning af gennemsnitlige belægningsprocenter for 1. - 3. kvartal 2013

Indberetning af gennemsnitlige belægningsprocenter for 1. - 3. kvartal 2013 Indberetning af gennemsnitlige er for - 3. Gennemsnitlige er for - 3. Note: Faktiske belægningprocenter der er 3 procentpoint eller højere end den budgetterede er markeret med grønt Faktiske belægningprocenter

Læs mere

Takstoversigt 2015 19. december 2014

Takstoversigt 2015 19. december 2014 Assens Assens Misbrugscenter Ambulant misbrugsbehandling Personer med misbrug Klyngetilbud 150 98 88 Assens Duedalen Duedalen Døgn Senhjerneskadede 8 98 4177 Assens Erhvervs- og Aktivitetstilbud Aktivitets-

Læs mere

Takstoversigt 2014 20. december 2013

Takstoversigt 2014 20. december 2013 oversigt 2014 20. december 2013 Assens Assens Misbrugscenter Individuel sundhedsfaglig beh. Personer med misbrug Klyngetilbud 30 100 239 og motivationsgr. Assens Assens Misbrugscenter Problemløsende gruppe

Læs mere

K L NOTAT. KL's projekt om det nære sundhedsvæsen. Mode 1 KKR Syddanmark den Dagsordenens punkt c19, Behovet for en vision for det nære sundhedsvæsen

K L NOTAT. KL's projekt om det nære sundhedsvæsen. Mode 1 KKR Syddanmark den Dagsordenens punkt c19, Behovet for en vision for det nære sundhedsvæsen K L NOTAT Mode 1 KKR Syddanmark den Dagsordenens punkt c19, KL's projekt om det nære sundhedsvæsen Sundhedsområdet er under hastig forandring i disse år. Folketinget har besluttet en markant omstilling

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2013

BILAG Udviklingsstrategi 2013 BILAG Udviklingsstrategi 2013 Bilag...2 Bilag 1: Tilbud omfattet af Udviklingsstrategien...2 Bilag 2: Særlige forhold...3 Bilag 3: Tendenser og behov...6 Bilag 4: Procedurer for koordinering af lands og

Læs mere

BILAG Samspil og styring på det specialiserede socialområde Rapport

BILAG Samspil og styring på det specialiserede socialområde Rapport BILAG Samspil og styring på det specialiserede socialområde Rapport Dato: 07.05.2014 Kontaktperson: Camilla Fyhn Milland Telefon.: 21339184 E-mail: cfm@vejenkom.dk Kommissorium for arbejdsgruppen vedr.

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Oversigt over tilbud på socialområdet i Syddanmark

Oversigt over tilbud på socialområdet i Syddanmark "Oasen" Thurø "Stedet Roligheden" Svendborg SEL 66 nr. 5 SEL 66 nr. 5 1 til 1 Esbjerg Esbjerg SEL 66 nr. 5 AABENRAA KRISECENTER Aabenraa Aabenraa SEL 109 AABÆK EFTERSKOLE Aabenraa Aabenraa SEL 66 nr. 5

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for første kvartal 2007

Bilag. Region Midtjylland. Belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for første kvartal 2007 Region Midtjylland Belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for første Bilag til Regionsrådets møde den 20. juni Punkt nr. 25 Sindslidende som % af Distrikt Øst - Region Midtjylland

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2015

BILAG Udviklingsstrategi 2015 BILAG Udviklingsstrategi 2015 Bilag 1: Bekendtgørelse for de to rammeaftaler a) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde I medfør af 6, stk. 4, og 108,

Læs mere

Tilbagemeldinger på de åbne svarmuligheder

Tilbagemeldinger på de åbne svarmuligheder Tilbagemeldinger på de åbne svarmuligheder Voksne med sindslidelser 1. Voksne med sindslidelser Esbjerg Kommune Behov for 85 er stigende. 1. Voksne med sindslidelser Faaborg- Midtfyn Kommune Forebyggende:

Læs mere

Besvarelser i forhold til tendenser og behov

Besvarelser i forhold til tendenser og behov Besvarelser i forhold til tendenser og behov Forventet behov for pladser udenfor Det samlede forventet behov kommunens eget regi Dagtilbud Døgntilbud Dagtilbud Døgntilbud 1. Voksne med sindslidelser 0

Læs mere

Bilag 1. Sammenfatning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2009

Bilag 1. Sammenfatning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2009 Bilag 1 Sammenfatning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2009 Det sociale område og specialundervisningsområdet Bilag 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kommunernes vurdering af rammeaftale

Læs mere

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011 I denne del skal der svares på: Overordnede spørgsmål vedr. kommunens rolle som efterspørger af tilbud set i forhold til foregående år (2009/2010)

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Kommunale redegørelser Kategoriseret efter emner

Kommunale redegørelser Kategoriseret efter emner Kommunale redegørelser Kategoriseret efter emner 1 Forventninger til udbud og efterspørgsel Har kommunen forventninger om væsentlige ændringer i forbruget i 2012? De forventes, at pladserne som resultat

Læs mere

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Kontaktperson Randi Westergaard Tlf. nr. 44526025 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Rammeaftalen for det specialiserede social- og undervisningsområde i Nordjylland. Takstbilag for 2014

Rammeaftalen for det specialiserede social- og undervisningsområde i Nordjylland. Takstbilag for 2014 Rammeaftalen for det specialiserede social- og undervisningsområde i bilag for Tilbud Ydelse Lovgrundlag Driftsherre Antal enhed Børn og unge (Udsatte eller handicappede børn og unge, inklusive sindslidelse)

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Dag- og døgntilbud

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Februar 2013 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands-

Læs mere

Oversigt over tilbud i kategori 2 og 3

Oversigt over tilbud i kategori 2 og 3 Oversigt over tilbud i kategori 2 og 3 Kategori 2-tilbud med *indikerer, at kommunen ikke ønsker, at tilbuddet indgår i Styringsaftalen. Kategori 1 er ikke medtaget i denne oversigt. Der henvises til udtræk

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema omfatter alle målgrupper

Læs mere

Forslag til rammeaftale 2009

Forslag til rammeaftale 2009 Forslag til rammeaftale 2009 På det sociale område og specialundervisningsområdet i Syddanmark 26. august 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Kapitel 1: Opsummering...2 Kapitel 2: Udarbejdelse af Rammeaftale

Læs mere

Assens Billund Esbjerg -Voksen området Esbjerg -Børne & unge området. Esbjerg kommune

Assens Billund Esbjerg -Voksen området Esbjerg -Børne & unge området. Esbjerg kommune Assens Billund Esbjerg -Voksen området Esbjerg -Børne & unge området 1) Implementering Senhjerneskadede, STU-tilbud, Esbjerg kommune af ændret Tilbud til unge med voksenområdet arbejder med lovgivning

Læs mere

Appendiks: - Rammeaftalens parter, mål og principper - Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger

Appendiks: - Rammeaftalens parter, mål og principper - Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Appendiks: - Rammeaftalens parter, mål og principper - Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Politiske niveau Administrativt niveau Rammeaftalens parter, mål og principper. Rammeaftalens parter Samarbejdet

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Socialtilsyn Syd. Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk

Socialtilsyn Syd. Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk 1 Et nyt socialtilsyn Et professionelt og uafhængigt tilsyn Systematisk inddragelse af viden Borgerne i centrum Alle sociale døgntilbud og

Læs mere

Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011.

Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011. Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011. Indhold Konklusion og sammenfatning Generelt vedr. tilsyn Uddybning af fokus i ft konkrete

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes: Formål med Tilbudsportalen 1. Formålet med Tilbudsportalen

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$!

& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$! !""#$ %"" !"#!!$ % $$! & & $ & ' $ ( )!$*$+!$$$,)-.+!+$+/#+!$ & &.+!+$+ +0! 1 ' +!$+!$+2! 3 3 4+25++$2 ( ( 6 +!! $! +! & 7++$ # $$ % 7++$ +#$ & 7++$ #+!# $$ + &# 8$)..5$! 7 2+8 2 ' &()$* $ $ 1&"0$$$ $

Læs mere

Bilag til takstprincipper 2014. Vejledning til regneark til takstberegning

Bilag til takstprincipper 2014. Vejledning til regneark til takstberegning Bilag til takstprincipper 2014 Vejledning til regneark til takstberegning Juni 2013 1 Indledning Indberetningen af takster og andre ydelsesoplysninger til Styringsaftale 2014 foregår direkte via det elektroniske

Læs mere

Rammeaftale 2015. Udviklingsstrategi. Udviklingsstrategi. De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Rammeaftale 2015. Udviklingsstrategi. Udviklingsstrategi. De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2015 Udviklingsstrategi Udviklingsstrategi De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2015 Udviklingsstrategi De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overordnet ambition... 4 Temaer... 4 1. Ministertema: anbragte børn og unges undervisning/uddannelse... 4 2. Det gode ældre liv for borgere med

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF:

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

Rammeaftalens parter, parternes gensidige forpligtelser, fælles mål & principper og oversigt over kommunernes tilbagemeldinger

Rammeaftalens parter, parternes gensidige forpligtelser, fælles mål & principper og oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Bilag 1: Appendiks til Rammeaftale 2016: Rammeaftalens parter, parternes gensidige forpligtelser, fælles mål & principper og oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Indholds fortegnelse Bilag 1: Appendiks

Læs mere

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE JUNI 2011 DEL 1: Oplysninger om antal voksne handicappede og sindslidende I denne del af spørgeskemaet beder vi om oplysninger

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland

Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland Indhold Forord... 1 s virke og sammensætning... 1 Nye strukturer med

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Fordeling af Københavns Amts aktiver, passiver, rettigheder, pligter og ansatte pr. 1. januar 2007:

Fordeling af Københavns Amts aktiver, passiver, rettigheder, pligter og ansatte pr. 1. januar 2007: Fordelingsoversigt Indhold: Region Hovedstaden Staten Kommuner - Albertslund Kommune - Ballerup Kommune - Brøndby Kommune - Dragør Kommune - Egedal Kommune - Furesø Kommune - Gentofte Kommune - Gladsaxe

Læs mere

Processen omkring kortlægning af de mest specialiserede tilbud er inddelt i fire faser, som fremgår af nedenstående figur: Fase 4: Beslutning

Processen omkring kortlægning af de mest specialiserede tilbud er inddelt i fire faser, som fremgår af nedenstående figur: Fase 4: Beslutning N O T A T : O P S A M L I N G P Å D R I F T S H E R R E R N E S B E S V A R E R L S E R I F A S E 2 A F K O R T L Æ G N I N G E N A F D E M E S T S P E C I A L I S E R E D E T I L B U D O K T O B E R 2

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Udkast til. Rammeaftale 2008. på det sociale område i Syddanmark

Udkast til. Rammeaftale 2008. på det sociale område i Syddanmark Udkast til Rammeaftale 2008 på det sociale område i Syddanmark 2. august 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 KAPITEL 1: RAMMEAFTALE 2008... 5 HVORDAN BLIVER RAMMEAFTALEN TIL?... 5 RAMMEAFTALENS PARTER

Læs mere

HJÆLPE GUIDEN. Fredericia Kommune UDSATTERÅDETS kvikguide

HJÆLPE GUIDEN. Fredericia Kommune UDSATTERÅDETS kvikguide HJÆLPE GUIDEN Fredericia Kommune UDSATTERÅDETS kvikguide Denne lille kvikguide er tænkt som en hurtig hjælp til dig, når det hele brænder sammen. Brug den eller lad en god ven og fortrolig hjælpe dig.

Læs mere

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholds fortegnelse Sammenfatning: 3 Indledning

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Redegørelse for magtanvendelser i 2014 ved Socialforvaltningens

Redegørelse for magtanvendelser i 2014 ved Socialforvaltningens Orientering Til Aarhus Byråd, Socialudvalget og Thomas Medom Fra Magistraten for Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 20. maj 2015 Redegørelse for magtanvendelser i 2014 ved Socialforvaltningens tilbud

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 2.2 Aftale for 2014 mellem Væksthus og KKR Syddanmark...2 Bilag 1: Aftale mellem KKR Syddanmark og Væksthus Syddanmark for 2014...2 2.3 Opfølgning

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Udfyldt af Assens Kommune Nuværende entreprenørområde Kort beskrivelse af tilbud Forventet omfang af tilbuddet. Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune

Udfyldt af Assens Kommune Nuværende entreprenørområde Kort beskrivelse af tilbud Forventet omfang af tilbuddet. Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune Udfyldt af Assens Kommune Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune Godkendelse og tilsyn med private opholdssteder og botilbud. Godkendelse og tilsyn med private opholdssteder for børn og unge og botilbud for

Læs mere

Bilag 9: Takstberegning

Bilag 9: Takstberegning Bilag 9: Takstberegning Taksterne for 2012 skal være indberettet senest 1. november 2011. Indberetningen skal foretages i en database, som stilles til rådighed af det fælleskommunale socialsekretariat.

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Udførelse af uanmeldte tilsyn med plejehjem og sociale tilbud i Helsingør Kommune

Udførelse af uanmeldte tilsyn med plejehjem og sociale tilbud i Helsingør Kommune Bilag Udførelse af uanmeldte tilsyn med plejehjem og sociale i Helsingør Kommune Oversigt over plejehjem, permanente ældreboliger og sociale A. Plejehjem og permanente ældreboliger Navn Ældreområdet Plejehjemmet

Læs mere

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholds fortegnelse Sammenfatning: 3 Indledning

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Rammeaftale 2013 Møde i KKR Sftelland dert Q0/3-201 2-- Dagsordenens punkt 2.1.a. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Vejledning til de 28 fejltyper ifm. kvalitetssikring af tilbud til personer med erhvervet hjerneskade oktober 2011 februar 2012.

Vejledning til de 28 fejltyper ifm. kvalitetssikring af tilbud til personer med erhvervet hjerneskade oktober 2011 februar 2012. Vejledning til de 28 fejltyper ifm. kvalitetssikring af tilbud til persner med erhvervet hjerneskade ktber 2011 februar 2012. 1. Tilbuddet har færre end 4 pladser (mulig fejl) På stamplysningsblankettens

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2014 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 Udviklingstendenser

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

Rammeaftale. Syddanmark

Rammeaftale. Syddanmark Rammeaftale 2016 Rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale. Rammeaftalen dækker de 22 syddanske kommuner og Region

Læs mere

Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013

Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013 Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2013 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 UDVIKLINGSTENDENSER

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2013

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2013 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Social og Sundhed 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter Samlet regnskab: 2012 budget 203.497.683 210.513.464 197.687.100 206.619.912 Forskel 5.810.583 3.893.552

Læs mere

Rammeaftale 2011 for Social- og specialundervisningsområdet

Rammeaftale 2011 for Social- og specialundervisningsområdet Forslag meaftale 2011 for Social- og specialundervisningsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud.

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Camilla Bruun Overskrifter på de enkelte ark. Opdeling i Kommunen som driftsherre for det enkelte

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2014

BILAG Styringsaftale 2014 BILAG Styringsaftale 2014 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Det lovmæssige grundlag... 1 Bilag 3: Takstoversigt... 2 Bilag 4: Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

Center for Handicap, Roskilde Kommune:

Center for Handicap, Roskilde Kommune: Center for Handicap, Roskilde Kommune: Den faglige tilgang og de konkrete tilbud Indledning Center for Handicap (CfH) blev dannet i 2010. En lang række tilbud om støtte og hjælp, aktivitet og beskæftigelse

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikringsrapport Oplysninger om juridisk grundlag, pladser, ansatte, ejerform, ydelsestype og målgruppe maj juni 2012 Socialstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Tilbud relateret

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Rammeaftale 2015. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2015. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Rammeaftale 2015 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2015 Version 1.0 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede

Læs mere

Notat. 1. Overtagelse af regionale botilbud overtagelsesøkonomi, finansiering og risici

Notat. 1. Overtagelse af regionale botilbud overtagelsesøkonomi, finansiering og risici Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5038 cvr.: 29189684 Dato: 24. april 2015 Sagsnr.: 2015-004708-2 Mads.SandagerHansen@middelfart.dk

Læs mere

Notat. Status for borgere, der venter på døgntilbud i Voksenhandicap. Socialudvalget Carsten Wulff Hansen Aarhus Kommune. Socialforvaltningen

Notat. Status for borgere, der venter på døgntilbud i Voksenhandicap. Socialudvalget Carsten Wulff Hansen Aarhus Kommune. Socialforvaltningen Notat Emne Til Kopi til Status for borgere, der venter på døgntilbud i Socialudvalget Carsten Wulff Hansen Den 5. marts 2013 Venteliste august 2012 En korrigeret 1 opgørelse viser, at i alt 116 borgere

Læs mere

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Folketingets partier ønsker med aftalen, at der skal ske grundlæggende ændringer af godkendelsen af og tilsynet med de sociale tilbud mv. Partierne er enige

Læs mere

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland KKR NORDJYLLAND 1. januar Udviklingsstrategi 2014 Udviklingsstrategien er en del af den samlede rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Rammeaftalen omfatter de nordjyske

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere