FAKTA OM KOMMUNERNES INDSATSER PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAKTA OM KOMMUNERNES INDSATSER PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE"

Transkript

1 KL MARTS 2019 FAKTAARK FAKTA OM KOMMUNERNES INDSATSER PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

2 2 01/ KOMMUNERNE LEVERER SPECIALISERET HJÆLP TIL FLERE Over voksne med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer modtager hjælp Kommunerne hjælper flere: Fra 2014 til 2017 er der sket en stigning på 12,9 procent i antallet af borgere, der modtager hjælp fra til personer Der er sket en stigning i antallet af modtagere af hjælp inden for alle målgrupper, men der er især flere borgere med kognitive forstyrrelser og psykiske problemstillinger, der får hjælp i dag Der er især sket en stigning i tildelingen af socialpædagogisk bistand til borgerne Kommunalreformen i 2007 skabte en ny organisering på det specialiserede socialområde. Opgaverne var før delt mellem amter og kommuner. I dag har kommunerne det samlede myndigheds, forsynings og finansieringsansvar for til udsatte børn og unge, samt personer med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer. Figur 1: Udvikling i antal modtagere af indsatser efter serviceloven fra I alt voksne borgere modtog den 1. januar 2017 en eller flere indsatser efter serviceloven jf. figur 1 nedenfor (ud af 11 udvalgte indsatser). Det svarer til 1,5 pct. af den samlede voksne danske befolkning. Gruppen af borgere, der modtager en eller flere indsatser er vokset med knap borgere fra 2014 til Dette svarer til en stigning på 1 pct. over de tre år. Note: Beregningen er foretaget på baggrund af data fra 40 kommuner (med godkendte data i hele perioden) og omregnet til landsplan på baggrund af befolkningstal. Opgørelsen omfatter borgere på 18 år og derover i 11 indsatser efter følgende paragraffer i serviceloven: 84, 85, 95, 96, 97, 98, 102, 10, 104, 107 og 108. Samme person kan modtage flere indsatser samtidig, men tæller kun én gang i opgørelsen. Dog er bo og socialpædagogisk støtte i eget hjem/bo efter almenboligloven gensidigt udelukkende. Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen

3 Udviklingen i målgrupperne fremgår af figur 2. Heraf fremgår, at der er sket en stigning i alle målgrupperne: Fysisk handicap, kognitiv forstyrrelse, socialt problem og psykiske lidelser fra 2014 til Den største målgruppe er borgere med kognitive forstyrrelser, mens de største relative stigninger fra ses blandt borgere med sociale problemer (44,9 pct.) og psykiske problemstillinger (17,1 pct.). Figur 2: Udvikling i antal modtagere af indsatser fordelt på målgruppe (2014 og 2017) Note: Beregningen er foretaget på baggrund af data fra 40 kommuner (med godkendte data i hele perioden) og opregnet til landsplan på baggrund af befolkningstal. Opgørelsen omfatter borgere på 18 år og derover i 11 indsatser under følgende paragraffer i serviceloven: 84, 85, 95, 96, 97, 98, 102, 10, 104, 107 og 108. Samme person kan være visiteret på baggrund af flere forskellige problemstillinger og dermed optræde i flere kategorier samtidigt. Dog er bo og socialpædagogisk støtte i eget hjem/bo efter almenboligloven gensidigt udelukkende. Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen. Ser vi på udviklingen i det samlede antal borgere, der er visiteret til de enkelte indsatser i perioden, er socialpædagogisk støtte i eget hjem/bo efter almenboligloven den absolut mest udbredte indsats med modtagere i januar 2017 jf. figur nedenfor. Socialpædagogisk støtte er også den indsats, hvor der er sket den største relative stigning (21 pct.) i modtagergruppen, svarende til en antalsmæssig stigning på flere modtagere over perioden. Figur : Udvikling i antal modtagere af indsatser fordelt på indsats (2014 og 2017) Vi kan også se, at der er sket en lille nedgang i antallet af modtagere af længerevarende bo efter servicelovens 108. Denne nedgang kan blandt andet skyldes, at flere borgere i perioden er flyttet til et bo efter almenboligloven. Note: Beregningen er foretaget på baggrund af data fra 40 kommuner (med godkendte data i hele perioden) og opregnet til landsplan på baggrund af befolkningstal. Opgørelsen omfatter borgere på 18 år og derover i 11 indsatser under følgende paragraffer i serviceloven: 84, 85, 95, 96, 97, 98, 102, 10, 104, 107 og 108. Samme person kan modtage flere forskellige indsatser samtidig og dermed optræde i flere kategorier. Dog er bo og socialpædagogisk støtte i eget hjem/bo efter almenboligloven gensidigt udelukkende. De viste indsatser er kun et udsnit af de 11 indsatser, som er medtaget i analysen, da de øvrige indsatser har et begrænset datagrundlag grundet få observationer. Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen.

4 4 02/ KOMMUNERNE DRIVER SPECIALISEREDE TILBUD AF HØJ KVALITET De sociale institutioner og vurderes generelt til at have en høj kvalitet Kvaliteten er stigende De kommunale vurderes generelt til at have en høj kvalitet Socialtilsynet har til opgave at godkende og føre et løbende driftsorienteret tilsyn med alle plejefamilier og specialiserede sociale i Danmark til børn, unge og voksne. Formålet med socialtilsynet er at understøtte et kvalitetsløft i såvel offentlige som private, der efter lov om social service leverer indsatser til udsatte børn, unge og voksne, samt personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Socialtilsynet gennemfører mindst et årligt tilsyn i samtlige plejefamilier, institutioner og. Figur 4: Socialtilsynenes kvalitetsbedømmelse af de sociale Institutioner og s kvalitet vurderes ud fra en lovfastsat kvalitetsmodel, som indeholder en række indikatorer for god kvalitet. Vurderingen sker på en skala fra 1 til 5, hvor 5 betyder, at en indikator i meget høj grad er opfyldt. For alle de syv temaer har socialtilsynet i 2017 generelt bedømt kvaliteten til at være høj, og højere end i 2015, som det fremgår af figur 4. Note: Data fra seneste tilsynsblanket i kalenderårene 2015 og Kilde:

5 5 Figur 5 viser Socialtilsynets samlede kvalitetsbedømmelse for sociale fordelt på forskellige typer af virksomhedsform. Det fremgår, at dene generelt opnår en høj og ensartet samlet kvalitetsbedømmelse på tværs af de forskellige typer virksomhedsformer. De kommunale vurderes samlet til 4,27. Figur 5: Samlet kvalitetsbedømmelse for sociale fordelt på virksomhedsform (2017) Note: Data fra seneste tilsynsblanket i Kilde:

6 6 0/ KOMMUNERNE SAMARBEJDER I HØJ GRAD PÅ TVÆRS OM SPECIALISEREDE TILBUD Kommunerne samarbejder i dag i høj grad om at løse opgaver på det specialiserede socialområde Over halvdelen af kommunernes udgifter til bo anvendes til køb af eksterne Antallet af henvendelser til VISO er stigende, og VISO gennemfører flere og flere rådgivningsforløb Der er 40 VISO leverandører, der er kommunale Den enkelte kommune løfter sit forsyningsansvar ved brug af egne, regionale, private og andre kommuners. Kommunerne indgår rammeaftaler for at koordinere den faglige udvikling og styring af kommunale og regionale på social og specialundervisningsområdet. Heri indgår også et forstærket samarbejde mellem kommunerne om de, som i Kommunekontaktrådene (KKR) er vurderet til at være højt specialiserede. Figur 6a: Kommunernes køb af bospladser på voksenområdet, regionsfordelt, , procent Der er desuden etableret en national koordinationsstruktur for at sikre, at der eksisterer det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og til borgere på det mest specialiserede social og specialundervisningsområde. Kommunerne køber i dag i vidt omfang pladser hos andre kommuner, private og i regionale. Således viser figur 6, at 55 pct. af udgifterne til bo i gennemsnit går til køb af eksterne pladser. Kilde Figur 6a og 6b: KORAs rapport 'Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde en analyse af kommunerne i Region Sjælland, ' samt egne beregninger.

7 7 Figur 6b: Kommunernes køb af pladser på opholdssteder på børne og ungeområdet, regionsfordelt, , procent Den nationale Videns og Specialrådgivningsorganisation (VISO) bistår kommuner, borgere og kommunale, regionale og private med vejledende rådgivning og udredning i de mest specialiserede og komplicerede sager på det sociale område og specialundervisningsområdet. VISO's rådgivning og udredning ydes af en række særligt udvalgte leverandører, som er kommunale, regionale eller private. Figur 7: Oversigt over VISOleverandører opdelt i kommunale, regionale og private (2019) Der findes pr. 15. februar VISOleverandører. Heraf er der 40 kommunale, 16 regionale og 8 private. Kilde: samt egne beregninger. Figur 8: Antallet af henvendelser i alt fordelt på hovedområder ( ) Det fremgår af figur 8, at VISO i 2017 fik i alt henvendelser fra kommuner, sociale og borgere, hvilket er det hidtil højeste antal i løbet af et enkelt år. I 2017 blev der i lighed med 2016 og de foregående år igangsat flest rådgivningsforløb målrettet personer med autisme, udviklingshæmning, udadreagerende adfærd og angst. Kilde: Socialstyrelsens rapport 'Årsrapport 2017: VISO den nationale videns og specialrådgivningsorganisation' på

8 8 04/ DER ER EN STIGNING I KVALIFICERET PERSONALE Knap kommunale medarbejdere hjælper hver dag udsatte børn og unge samt voksne med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer i kommunale specialiserede sociale og institutioner Borgerne modtager hjælp af en bred gruppe af kvalificerede medarbejdere Den største faglærte medarbejdergruppe er socialpædagoger Der er sket en stigning inden for alle faglærte medarbejdergrupper fra I alt er der fuldtidsansatte til at yde hjælp og støtte til voksne med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer i de kommunale specialiserede sociale. På kommunale specialinstitutioner for udsatte børn og unge er tallet fuldtidsansatte. Over halvdelen af medarbejderne, der støtter udsatte børn og unge er pædagoger eller socialpædagoger. Voksne modtager også primært hjælp og støtte fra socialpædagoger, som i 2018 udgjorde knap 5 pct. af samtlige medarbejdere i kommunale sociale til voksne med særlige behov. Den næststørste faglærte medarbejdergruppe, der støtter voksne er social og sundhedsassistenter, som udgør ca. hver tiende medarbejder. Figur 9 og 10 viser personalesammensætningen i henholdsvis kommunale til voksne og udsatte børn. En stor andel udsatte børn og unge modtager også støtte i forebyggende, i skoler og dag, specialskoler, mv. De kommunale medarbejdere, der underviser og yder denne støtte er ikke medregnet i figur 10. Kategorien "øvrige" dækker en bred gruppe af både faglærte og ufaglærte medarbejdere, samt ledere. Medarbejderne er bl.a. omsorgs og pædagogmedhjælpere, hjemmevejledere, pædagogiske assistenter, værkstedsassistenter samt ernæringsassistenter. Figur 9: Personalesammensætning i kommunale til voksne med særlige behov (201 og 2018) Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra KRL.

9 9 Figur 10: Personalesammensætning i kommunale specialinstitutioner til udsatte børn og unge (201 og 2018) Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra KRL. Figur 11 viser personalesammensætningen samlet set i regionale sociale institutioner, specialundervisningsinstitutioner samt sociale til børn, unge og voksne med særlige behov i årene 201 og Som det fremgår er der ikke markant forskel på personalesammensætningen i kommuner og regioner. Andelen af faglærte medarbejdere (fx pædagoger, socialpædagoger og social og sundhedsassistenter) er dog steget mere i de kommunale i perioden end i de regionale. Figur 11: Personalesammensætning af regionale til børn, unge og voksne med særlige behov (201 og 2018) Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra KRL.

10 10 05/ KOMMUNERNE LEVERER SPECIALISERET HJÆLP TIL ALLE MÅLGRUPPER Kommunerne er den største leverandør af og institutioner på socialområdet. Kommunerne driver omkring 1500 på det specialiserede socialområde, mens private driver omkring 1000 og regionerne driver omkring 60. Kommunerne driver alle typer og til alle målgrupper Kommunerne har ansvaret for at tilbyde en lang række indsatser til udsatte børn, unge og voksne, samt personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Indsatserne ydes i forskellige former for lovfæstede institutioner og, fx særlige dag, døgninstitutioner, bo, almene plejeboliger, aktivitets og samværs, beskyttede værksteder, om misbrugs og/eller alkoholbehandling, kvindekrisecentre eller herberger. Tilbuddene drives af kommuner, regioner og private. Rammerne for driften af dene er lov om social service, lov om almene boliger samt sundhedsloven. Kommunerne driver sociale og institutioner på det specialiserede socialområde til udsatte børn og unge, voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, samt voksne med særlige sociale problemer. Den største leverandør af og institutioner er kommuner. Tabel 1 viser en oversigt over dene fordelt efter hvilken målgruppe, de henvender sig til. Tabellen viser, at der er flest til personer med en intellektuel eller kognitiv forstyrrelse. Det kan fx være udviklingshæmmede. Der er næst flest til personer med psykiske vanskeligheder. De, der er tredje flest af, er til personer med en udviklingsforstyrrelse, fx personer med autisme. Tabel 1: Oversigt over fordelt efter virksomhedsform og målgruppe (2019) Kommunale Regionale Private Totalt antal Intellektuel / kognitiv forstyrrelse Udviklingsforstyrrelse Psykiske vanskeligheder Fysiske funktionsnedsættelser Socialt problem Misbrug Øvrige Tilbud i alt Anm.: Opgjort pr. den 1. januar Sociale kan være godkendt til flere forskellige styper. Derfor summerer antallet af på tværs af de forskellige styper ikke til i alt. Kilde: Børne og Socialministeriets beregninger på data fra Tilbudsportalen.

11 11 Tabel 2 viser en oversigt over samtlige sociale, som drives af kommuner, regioner og private leverandører, og som er godkendt af socialtilsynet. Tabel 2: Oversigt over institutioner og i regioner, kommuner og private fordelt på styper (2019) Kommunale Regionale Private Totalt antal B&U / 101 Ambulant behandling B&U / 2 Særligt dag B&U / 6 Særligt klub B&U / 66, stk. 1, nr. 5 Soc.pæd.ophold Alm B&U / 66, stk. 1, nr. 5 Soc.pæd.ophold Skibsprojekt 4 4 B&U / 66, stk. 1, nr. 6 Døgninst. Alm B&U / 66, stk. 1, nr. 6 Døgninst. Sikret 6 9 B&U / 66, stk. 1, nr. 6 Døgninst. Sikret delvist B&U / 66, stk. 1, nr. 7 Soc.pæd.ophold Efterskole 5 5 B&U / 66, stk. 1, nr. 7 Soc.pæd.ophold Kostskole 9 9 Voksen / 101 Ambulant behandling Voksen / 101 Dagbehandlings Voksen / 101 Døgnbehandling Voksen / 101a Ambulant behandling Voksen / 10 Beskyttet beskæftigelse Voksen / 104 Aktivitet og Samvær Voksen / 107 Bo Midlertidigt Voksen / 107 Rehabiliterings Voksen / 108 Bo Alm Voksen / 108 Bo Sikret Voksen / 109 Krisecenter Voksen / 110 Herberg og forsorgshjem Voksen / ABL 105, stk. 1 Almen ældre/handicapbolig Voksen / ABL 105, stk. 2 Almen ældre/handicapbolig Voksen / ABL, stk. 2 og ABL 5, stk. Bofællesskab Voksen / ABL 5, stk. 2 Almen plejebolig Voksen / Lejeloven Bo Voksen / SUL 141 Ambulant behandling Voksen / SUL 141 Dagbehandlings Voksen / SUL 141 Døgnbehandling Tilbud i alt Anm.: Opgjort pr. den 1. januar Sociale kan være godkendt til flere forskellige styper. Derfor summerer antallet af på tværs af de forskellige styper ikke til i alt. Kilde: Børne og Socialministeriets beregninger på data fra Tilbudsportalen.

12 12 KL Weidekampsgade København S Tlf facebook.com/kommunerne Produktion: KL's Trykkeri Design: etypes

Bilag 2 Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018

Bilag 2 Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018 Bilag 2 sstrategi i Rammeaftale 2018 i kapacitet og belægning i styper fordelt på målgrupper i sstrategien 2018 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2018 1 Bilag 2 sstrategi i Rammeaftale

Læs mere

INDSATSER EFTER SERVICELOVEN TIL VOKSNE MED PYSKISKE LIDELSER

INDSATSER EFTER SERVICELOVEN TIL VOKSNE MED PYSKISKE LIDELSER LIDELSER APRIL 2018 ANALYSE INDSATSER EFTER SERVICELOVEN TIL VOKSNE MED PYSKISKE LIDELSER ANALYSE LIDELSER Side 2 af 33 Indholdsfortegnelse Indledning...3 1.1 Læsevejledning...3 Resumé...4 Modtagere af

Læs mere

Udvikling i antal modtagere af servicelovsydelser

Udvikling i antal modtagere af servicelovsydelser Udvikling i antal modtagere af servicelovsydelser 2009-2015 Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at kortlægge udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte ydelser under

Læs mere

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Januar 2018

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Januar 2018 Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2018 Januar 2018 Indledning Danske Regioner har frem til 2014 hvert år udgivet en opgørelse over regionernes aktiviteter på social- og

Læs mere

FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde

FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde Beskrivelse af brugere Beskrivelse af opgaver Hovedparten af opgaverne på det specialiserede voksen socialområde varetages i Ikast-Brande

Læs mere

Udvikling i antal modtagere af servicelovsydelser

Udvikling i antal modtagere af servicelovsydelser Udvikling i antal modtagere af servicelovsydelser 2009-2015 Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at kortlægge udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte ydelser under

Læs mere

Kommunale driftsudgifter til sociale indsatser målrettet socialt udsatte

Kommunale driftsudgifter til sociale indsatser målrettet socialt udsatte Kommunale driftsudgifter til sociale indsatser målrettet socialt udsatte Udgifterne til kommunernes sociale indsatser til socialt udsatte efter serviceloven har de seneste år ligget på omkring ca. 6,8

Læs mere

Udgiftspres på voksenhandicapområdet

Udgiftspres på voksenhandicapområdet Udgiftspres på voksenhandicapområdet Hovedpointer: Kommunerne melder om stigende udgiftspres på området for voksne handicappede. 56 pct. forventer, at den demografiske udvikling på området vil give øgede

Læs mere

Sådan får du dit tilbud oprettet på Tilbudsportalen

Sådan får du dit tilbud oprettet på Tilbudsportalen Sådan får du dit tilbud oprettet på Tilbudsportalen Kommunerne må kun visitere borgere til ophold på sociale tilbud omfattet af 4 i lov om socialtilsyn eller efter 32, 36, 103 og 104 i serviceloven, hvis

Læs mere

Borgere i beskyttet beskæftigelse

Borgere i beskyttet beskæftigelse Borgere i beskyttet beskæftigelse Velfærdspolitisk Analyse Mennesker med handicap og socialt udsatte har i Danmark adgang til en række indsatser på det specialiserede socialområde. Formålet med indsatserne

Læs mere

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Januar 2019

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Januar 2019 Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2019 Januar 2019 Indledning Danske Regioner udgiver hvert år en opgørelse over regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet.

Læs mere

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.

Læs mere

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup 04-09-2014 Re-godkendelse af botilbuddene under Organisation for voksne udviklingshæmmede i Ballerup kommune. De 3 botilbud under Organisation

Læs mere

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv 11-09-2014 Re-godkendelse af bofællesskabet Sønderhaven i Ballerup kommune. Botilbuddet Sønderhaven er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens

Læs mere

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2018 Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Udviklingsstrategi 2018 Styringsaftale 2018 Indhold

Læs mere

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Marts 2013

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Marts 2013 0 4 0 0 0 0 00 00 8 0000 490 0 00 0 3 0 Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2013 Marts 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kapitel 1. De samlede aktiviteter på socialområdet...

Læs mere

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark NOTAT Titel Fra: Til: Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen, Danmark Valuta för pengarna? Kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska

Læs mere

Borgere i aktivitets- og samværstilbud

Borgere i aktivitets- og samværstilbud Borgere i aktivitets- og samværstilbud Denne analyse ser nærmere på aktivitets- og samværstilbud efter serviceloven og belyser blandt andet potentialet for, at borgere, der gør brug af tilbuddet, kan komme

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel:

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel: Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Tårnby kommune Kontaktperson Camilla Bruun Tlf. nr. 3247 1111 Mail.: kommunen@taarnby.dk Nærværende rammeaftale

Læs mere

Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv

Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv Hvert år anvendes omkring 15 mia. kr. på anbringelser og forebyggende foranstaltninger til udsatte børn og unge. Nogle af indsatserne skal forebygge,

Læs mere

Målgruppe Fysisk og psykisk udviklingshæmmede Udviklingshæmmede Senhjerneskadede

Målgruppe Fysisk og psykisk udviklingshæmmede Udviklingshæmmede Senhjerneskadede Aflastningstilbuddet Torvevej 31 2640 Skovlunde Re-godkendelse af aflastningstilbuddet på Torvevej 31. Aflastningstilbuddet Torvevej er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens 107 og dermed omfattet

Læs mere

Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i 2009

Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i 2009 Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i December Indholdsfortegnelse Indledning. 3 Kapitel 1. De samlede aktiviteter.. 4 1.1 Kapaciteten.. 4 1.2 Driftsomkostninger.. 4 1.3 Anlægsomkostninger..

Læs mere

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i April 2014

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i April 2014 0 4 0 0 8 4 0 0 0 49 3 00 02 0 Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2014 April 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kapitel 1. De samlede aktiviteter på socialområdet...

Læs mere

Boligerne på Skovstien 8-12

Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 22-01-2015 Dok.nr.: 2014/0006842-6 Regodkendelse af tilbuddet Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 66 og

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Analyse Politikområde 8. Det specialiserede voksenområde

Analyse Politikområde 8. Det specialiserede voksenområde Analyse Politikområde 8 Det specialiserede voksenområde. oktober 08 Indhold. Udviklingen i antallet af borgere på dag- og døgntilbud. Dagtilbud udvikling fordelt på udgiftsintervaller. Døgntilbud og 85

Læs mere

Bofællesskabet Hvidovregade

Bofællesskabet Hvidovregade 18-09-2014 Bofællesskabet Hvidovregade Hvidovregade 59 2650 Hvidovre Regodkendelse af tilbuddet Bofællesskabet Hvidovregade Sagsbeh: Bima08 Journalnr: 2014/0016648 Socialtilsyn Hovedstaden Sektion Voksen

Læs mere

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Maj 2017

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Maj 2017 Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2017 Maj 2017 Indledning Danske Regioner har frem til 2014 hvert år udgivet en opgørelse over regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet.

Læs mere

Lovgrundlag. Afsnittet redegør for lovgrundlaget for støtte i eget hjem, jf. SEL 85, og ophold i botilbud, jf. SEL 108. Støtte i eget hjem.

Lovgrundlag. Afsnittet redegør for lovgrundlaget for støtte i eget hjem, jf. SEL 85, og ophold i botilbud, jf. SEL 108. Støtte i eget hjem. Støtte i eget hjem 24 timer i døgnet eller ophold i botilbud. Notatet analyserer de økonomiske forhold ved to ydelsesformer, herunder støtte i eget hjem og ophold i botilbud, hvor støtte i eget hjem har

Læs mere

Introduktion til det socialpolitiske område

Introduktion til det socialpolitiske område Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del Bilag 34 Offentligt Introduktion til det socialpolitiske område Serviceloven og Familieretten 19. august 2015 Minikonference for Social- og

Læs mere

Artikler

Artikler 1 af 8 09/06/2017 13.07 Artikler 27 artikler. tilbud med myndighedsbeføjelse tilbud, der også er en forvaltningsmyndighed Tilbud med myndighedsbeføjelse benævner den offentlige forvaltning, når den optræder

Læs mere

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne Mar 18 2011 12:27:42 - Helle Wittrup-Jensen 42 artikler. tilbud leverandør organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud tilbud, der en enkelt gang, eller regelmæssigt i en periode, leverer en eller

Læs mere

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Juli 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Juli 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Juli 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Børn og unge med handicap

Børn og unge med handicap Kort fortalt 26-04-2019 Børn og unge med handicap Børn og unge med handicap og deres forældre kan modtage hjælp efter serviceloven, fx til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse af barnet i

Læs mere

Indhold. Takster og takstudviklingen

Indhold. Takster og takstudviklingen KKR September 2018 Indhold Takster og takstudviklingen 2014-2019 Generet om socialtilsynet: Rammerne for tilsynets opgaver Socialtilsynets opgaver Kommunens opgaver Snitflader og samarbejde mellem socialtilsyn

Læs mere

Rammeaftale

Rammeaftale KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2019-2020 Udviklingsstrategi og Styringsaftale Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Indhold

Læs mere

NÅR DATA SKABER VELFÆRD

NÅR DATA SKABER VELFÆRD NÅR DATA SKABER VELFÆRD Velkomst v./morten Mandøe, KL s cheføkonom Dagens temaer Data på tværs Ledelsesinformation Benchmark Dataetik Persondataforordning Datasikkerhed Data og måltal i kompleks virkelighed

Læs mere

Plejefamilier i Danmark udbredelse og godkendelser

Plejefamilier i Danmark udbredelse og godkendelser SocialAnalyse Nr. 4 08.2017 Plejefamilier i Danmark udbredelse og godkendelser Plejefamilier kommer ofte i spil, når et barn eller en ung skal anbringes. De tilbyder barnet nogle rammer, der adskiller

Læs mere

sikret længerevarende botilbud til voksne

sikret længerevarende botilbud til voksne 1 af 7 09/06/2017 13.16 Artikler 23 artikler. tilbud Foretrukken term leverandør organisation, der leverer ydelser organisation Et tilbud er en organisation, der leverer ydelser. forsorgshjem/herberg Vejledende

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen BEK nr 1673 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-6361 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Velfærdspolitisk Analyse

Velfærdspolitisk Analyse Velfærdspolitisk Analyse Opholdstiden på forsorgshjem og herberger stiger Borgere i hjemløshed er en meget udsat gruppe af mennesker, som ofte har komplekse problemstillinger. Mange har samtidige problemer

Læs mere

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE JUNI 2011 DEL 1: Oplysninger om antal voksne handicappede og sindslidende I denne del af spørgeskemaet beder vi om oplysninger

Læs mere

Metode: - Socialpædagogisk metode - KRAP (Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik)

Metode: - Socialpædagogisk metode - KRAP (Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik) Hjørring Kommune Døgninstitutionen Kronborg Kronborgvej 56 7700 Thisted Socialtilsyn Nord Postadresse: Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 7233 6930 socialtilsynnord@hjoerring.dk www.socialtilsynnord.hjoerring.dk

Læs mere

Modtagere af kontanthjælp med handicap

Modtagere af kontanthjælp med handicap Modtagere af kontanthjælp med handicap Analyser i blandt andet Socialpolitisk Redegørelse viser, at der er potentiale for, at flere mennesker med handicap kan blive en del af fællesskabet på en arbejdsplads

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

ambulant behandlingstilbud til børn og unge

ambulant behandlingstilbud til børn og unge 1 af 13 15-01-2015 12:46 Artikler 52 artikler. tilbud Foretrukken term leverandør organisation, der leverer ydelser organisation Et tilbud er en organisation, der leverer ydelser. ambulant tilbud tilbud,

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard for Serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard for Serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for Serviceloven 108 2015 1. Lovgrundlag Servicelovens 108 2. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Socialservice 108 tilbyde ophold i boformer,

Læs mere

Side 1 af 7 24 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv tilbud Foretrukken term leverandør organisation, der leverer ydelser organisation Et tilbud er en organisation,

Læs mere

Overlap mellem modtagere af indsatser efter serviceloven og patienter i sygehuspsykiatri

Overlap mellem modtagere af indsatser efter serviceloven og patienter i sygehuspsykiatri Overlap mellem modtagere af indsatser efter serviceloven og patienter i sygehuspsykiatri Mange mennesker med psykiske lidelser har behov for behandling og indsatser fra flere sektorer, eksempelvis både

Læs mere

Afdækning af anvendelse af tillægsydelser i hovedstadsregionen

Afdækning af anvendelse af tillægsydelser i hovedstadsregionen Afdækning af anvendelse af tillægsydelser i hovedstadsregionen KKR Hovedstaden Januar 18 1 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2. Opsamling... 3 3. Metode... 4 4. Data... 5 5. Resultater... 5 5.1

Læs mere

Lyngby-Taarbæk kommune

Lyngby-Taarbæk kommune XYtva Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:lyngby-taarbæk kommune XYtva Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Vedr. 20-67: Jørn Unnerup Tlf. nr. 4597 3087 Mail.: jun@ltk.dk Skemaet

Læs mere

Det regionale socialområde og de otte specialområder

Det regionale socialområde og de otte specialområder Det regionale socialområde og de otte specialområder Oplæg for Kontaktforum for det regionale socialområde den 14. maj 2018 v/ Ann-Britt Wetche. Socialdirektør i Psykiatri og Social, Region Midtjylland

Læs mere

Udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde

Udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde Udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde KKR Hovedstaden Februar 2019 INDHOLD 1. Indlending... 3 1.1 Udviklingen i de kommunale udgifter på det specialiserede socialområde... 3 1.2 Udvikling

Læs mere

tilbud Foretrukken term leverandør tilbud til voksne ambulant tilbud til voksne ambulant behandlingstilbud til voksne ambulant behandlingstilbud

tilbud Foretrukken term leverandør tilbud til voksne ambulant tilbud til voksne ambulant behandlingstilbud til voksne ambulant behandlingstilbud 1 af 7 15-01-2015 13:29 Artikler 24 artikler. tilbud Foretrukken term leverandør organisation, der leverer ydelser organisation Et tilbud er en organisation, der leverer ydelser. tilbud til voksne tilbud,

Læs mere

Boenheden Line Marie. Målgruppe Senhjerneskadede. Fysiske rammer

Boenheden Line Marie. Målgruppe Senhjerneskadede. Fysiske rammer Boenheden Line Marie Regodkendelse af tilbuddet Line Marie Line Marie er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og almenboliglovens 105 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn

Læs mere

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne Nov 10 2010 09:18:45 - Helle Wittrup-Jensen 37 artikler. tilbud leverandør organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud tilbud, der en enkelt gang, eller regelmæssigt i en periode, leverer en eller

Læs mere

Hjørring Kommune. Solskovgaard ApS Nyvej Brovst. Den Sagsnr.: P

Hjørring Kommune. Solskovgaard ApS Nyvej Brovst. Den Sagsnr.: P Hjørring Kommune Solskovgaard ApS Nyvej 8 9460 Brovst Socialtilsyn Nord Postadresse: Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 7233 6930 socialtilsynnord@hjoerring.dk www.socialtilsynnord.hjoerring.dk

Læs mere

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget - 1 - Mål- og rammebeskrivelser for på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov 50.56 Sundhed og forebyggelse 50.58

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir. Ca. 15 minutter. Samrådsspørgsmål Q stillet af Jakob Sølvhøj (EL) og Kirsten

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir. Ca. 15 minutter. Samrådsspørgsmål Q stillet af Jakob Sølvhøj (EL) og Kirsten Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2018-19 SOU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 308 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning Tale til brug ved samråd P og Q SOU Alm.del

Læs mere

Page 1 of 9 51 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv tilbud Foretrukken term leverandør Generel definition: organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud

Læs mere

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2017 Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Styringsaftale 2017 Udviklingsstrategi 2017 Indhold

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Page 1 of 9 50 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv tilbud Foretrukken term leverandør Generel definition: organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Lyngby-Taarbæk kommune Side 1 af 13 sider. Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 50.54

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 50.54 Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov er der i afsat 258,9 mio.

Læs mere

Udsatte voksne og borgere med handicap

Udsatte voksne og borgere med handicap soversigt 2019 Udsatte voksne og borgere med handicap Side 2 Forord I Horsens Kommune ses det som vores vigtigste opgave, at skabe de bedst mulige rammer for at alle kan leve et aktivt, indholdsrigt og

Læs mere

Tilbudsoversigt - Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2014 VELFÆRD OG SUNDHED

Tilbudsoversigt - Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2014 VELFÆRD OG SUNDHED soversigt - B Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2014 VELFÆRD OG SUNDHED soversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte Forord Det er Byrådets ønske, at alle borgere, der har en væsentlig og varig

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Kontaktperson Karina Paludan Meyer Mette Hammer Sørensen Tlf. nr. 72 35 5604 72 35 4814 Mail.: kpm@furesoe.dk mhs@furesoe.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

KORT INTRODUKTION TIL FAGOMRÅDET VOKSENSERVICE TIL BYRÅDSMEDLEMMER I FREDERICIA KOMMUNE

KORT INTRODUKTION TIL FAGOMRÅDET VOKSENSERVICE TIL BYRÅDSMEDLEMMER I FREDERICIA KOMMUNE KORT INTRODUKTION TIL FAGOMRÅDET VOKSENSERVICE TIL BYRÅDSMEDLEMMER I FREDERICIA KOMMUNE I denne folder bliver du kort introduceret til fagområdet Voksenservice. Ved at læse folderen får du et overordnet

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Underretninger om børn og unge Antal og udvikling

Underretninger om børn og unge Antal og udvikling Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18 SOU Alm.del Bilag 150 Offentligt Sagsnr. 2018-453 Doknr. 540018 Dato 31-01-2018 Underretninger om børn og unge Antal og udvikling Dette notat viser centrale

Læs mere

Udviklingen i antal cpr. på dag- og døgntilbud

Udviklingen i antal cpr. på dag- og døgntilbud SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Analyse - Politikområde 14, det specialiserede voksenområde Social-, Sundheds- og fritidsudvalget Dato: 28. april 2016 Sagsbeh.: Charlotte B. Olsen

Læs mere

Årsrapporten august 2019

Årsrapporten august 2019 Årsrapporten 2018 august 2019 Formål med årsrapporten Belyse tilbuddenes kvalitet Formål med socialtilsynet Socialtilsynene skal i henhold til lov om socialtilsyn og tilhørende bekendtgørelse, føre tilsyn

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel April 2017 Indhold Resumé... 3 1. Indledning... 5 2. Samlet kapacitet og belægning

Læs mere

Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet. Den nationale koordinationsstruktur

Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet. Den nationale koordinationsstruktur Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet Den nationale koordinationsstruktur 6. juni 2016 1 Indholdsfortegnelse Formål og anvendelse... 3 Specialiseringsbegrebet i National Koordination...

Læs mere

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid SocialAnalyse Nr. 2 03.2017 Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid Fra 2010 til 2015 er der sket et fald i både antallet af anbragte børn og unge og i andelen af anbragte ud af alle

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

1. Mål for en ny godkendelses- og tilsynsenhed i Aalborg Kommune

1. Mål for en ny godkendelses- og tilsynsenhed i Aalborg Kommune Aalborg, d. 28. november 2012 Vedr. placering af ny godkendelses- og tilsynsenhed Aalborg Kommune vil med denne henvendelse tilkendegive sin interesse i, at en ny godkendelses- og tilsynsenhed på anbringelsesområdet

Læs mere

Bilag 4 - Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2017

Bilag 4 - Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2017 Bilag 4 - sstrategi i Rammeaftale Oversigt over udvikling i kapacitet og belægning i styper i sstrategi Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 1 Bilag 4 sstrategi i Rammeaftale i kapacitet

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Socialforvaltningens driftsbudget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen BEK nr 1602 af 19/12/2017 Udskriftsdato: 17. februar 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j. nr. 2017-5169 Senere ændringer til forskriften BEK nr 638 af 30/05/2018

Læs mere

Analyse af VISO udbud for Handicapområdet. 11. april 2018 v/ Lisbet Trap-Jensen Torp, Chefkonsulent Kvalitets- og Innovationsenheden

Analyse af VISO udbud for Handicapområdet. 11. april 2018 v/ Lisbet Trap-Jensen Torp, Chefkonsulent Kvalitets- og Innovationsenheden Analyse af VISO udbud for Handicapområdet 11. april 2018 v/ Lisbet Trap-Jensen Torp, Chefkonsulent Kvalitets- og Innovationsenheden VISO - Videns- og Specialrådgivningsorganisation En del af Socialstyrelsen

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Socialudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. oktober 2013 Mødetidspunkt 07.00 Mødelokale Værelse 1108 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Socialudvalget den 10. oktober

Læs mere

Udvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud

Udvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Analyse - Politikområde 8, det specialiserede voksenområde Social-, Sundheds- og fritidsudvalget Dato: 12.02.2018 Sagsbeh.: Volkan Kösger Sagsnr.:

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Regodkendelse af tilbuddet Hestehaven. Afgørelse

Regodkendelse af tilbuddet Hestehaven. Afgørelse 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Hestehaven Hestehaven er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn. Tilbuddet

Læs mere

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre. Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven.

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven. Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven. Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen BEK nr 1648 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6171 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tilbudsoversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte

Tilbudsoversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte soversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte Forord Det er Horsens Kommunes ønske, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode, sunde og aktive liv som en del af fællesskabet. Denne tilbudsoversigt

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2019

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2019 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2019 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere