Besvarelser i forhold til tendenser og behov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Besvarelser i forhold til tendenser og behov"

Transkript

1 Besvarelser i forhold til tendenser og behov Forventet behov for pladser udenfor Det samlede forventet behov kommunens eget regi Dagtilbud Døgntilbud Dagtilbud Døgntilbud 1. Voksne med sindslidelser Voksne med psykisk handicap: Autisme ADHD Udviklingshæmmede Udviklingshæmmede m/ dom Andre 3. Voksne med fysisk handicap: Senhjerneskade Andre 4. Personer med stofmisbrug 5. Hjemløse og personer med særlige sociale problemer 6. Voldsramte kvinder 7.a. Voksne med behov for tilbud på: Taleområdet Høreområdet Synsområdet Hjælpemiddelområdet

2 Forventet behov for pladser udenfor Det samlede forventet behov kommunens eget regi Dagtilbud Døgntilbud Dagtilbud Døgntilbud 7.b. Børn med behov for tilbud på: Taleområdet Høreområdet Synsområdet Hjælpemiddelområdet Børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne 9. Børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne: Autisme ADHD Udviklingshæmmede Udviklingshæmmede m/ dom Andre 10. Børn og unge med behov for ophold på sikrede institutioner

3 Forventet behov for pladser udenfor Det samlede forventet behov kommunens eget regi Dagtilbud Døgntilbud Dagtilbud Døgntilbud 11. Lands- og landsdelsdækkende tilbud- og undervisningstilbud: Instituttet for Blinde og Svagsynede For de lands- og landsdelsdækkende tilbud- og undervisningstilbud fremgår det nedenfor, hvor der forventes et enten stigende eller faldende behov Døvblindecentret 1 1 Synscenter Refsnæs,Synscenter, Refsnæs/Rådgivning Kolonien Filadelfia Center for Døve 1 Aalborgskolen Center for Høretab 1 Børneklinikken Kofoedsminde 1 Sikrede afdelinger: Egely Sølager Sønderbro Koglen Bakkegården Stevnsfortet Grenen Almenboliger (lovbestemt spørgsmål)

4 1. Voksne med sindslidelser Kerteminde antal. Oprettet flere væresteder lokalt. Ligeledes øget ydelser efter 85, så borgere sikres rammer og struktur, så de kan have fokus på behandling. 1. Voksne med sindslidelser Middelfart Der er tale om et svagt fald mht. døgntilbud men samtidig udlignes dette at en stigning mht. støtte i eget hjem( 85) n oplever en stigning i efterspørgselen efter tilbud til sindslidende med dom. 1. Voksne med sindslidelser Assens Assens etablerer medio 2012 et botilbud med døgndækning efter SEL 107 for borgere med sindslidelser. Botilbuddet vil have 10 pladser hvoraf 2 af pladserne vil være aflastningspladser. 1. Voksne med sindslidelser Nordfyns Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har i 2011 besluttet at sætte særlig fokus på indsatsområder indenfor psykiatrien. Formålet er at optimere indsatsen og have en bred vifte af tilbud til målgruppen. Dette set i lyset af de udfordringer kommunen står overfor i forhold til færre sengepladser indenfor psykiatrien, tilgang af personer med psykiatriske lidelser/dobbeltdiagnoser, ligesom målet også er at sikre borgerne en bedre livskvalitet og ikke mindst en bedre udnyttelse af de personalemæssige og økonomiske ressourcer. Der pågår et bredt tværsektorielt samarbejde, og der er nedsat 3 arbejdsgrupper, som har til opgave at fremlægge forslag til at kvalificere og optimere aktiviteterne. Arbejdsgrupperne arbejder med fokus på botilbud, opgangsfællesskab, nathotel, netværk, hotline, rehabilitering samt dagtilbud, visiteret og uvisiteret, strukturen m.m. Den forventede positive effekt er, at målgruppen gradvis bliver inkluderes i et tilbud i egen kommune og får øget livskvalitet, ligesom målet er at borgere med en psykiatrisk lidelse på sigt kan minimere/undgå indlægger på sygehus. 1. Voksne med sindslidelser- Fanø til stigende 1. Voksne med sindslidelser Esbjerg Esbjerg arbejder med en bevægelse fra beskyttet til støttet i relation til både bo og beskæftigelse. n har etableret et Kraftcenter for voksen afdelingens målgruppe, et uvisiteret tilbud som skal være forebyggende, tryghedsskabende og samtidig fungere som door-keeper. 1. Voksne med sindslidelser Svendborg Svendborg oplever en stigning i antal med behov for kompenserende ydelser. Især antallet af unge er stigende. Svendborg forventer at etablere et nyt botilbud i løbet af Voksne med sindslidelser Aabenraa Tilgang generelt. Som et led i en fremadrettet indsats søges antallet af døgntilbud svagt reduceret hvorimod indsatsen fremover søges omlagt til dagtilbud. 4

5 1. Voksne med sindslidelser Nyborg Der ses en stigning i antallet af unge med psykiske vanskeligheder uden at de får psykiatriske diagnoser. Ud over det, der er markeret i skemaet under punkterne 1 til og med 3 dagtilbud er der som følge af, at Nyborg har overtaget det tidligere CSV en stigning af det samlede forventede behov for pladser. Dog forventes dette løst i kommunen idet der oprettes egne tilbud, hvorfor det forventede behov for pladser udenfor kommunens eget regi er faldende under punkterne 1 til og med 3 på behov for dagtilbud ud over det der er markeret i skemaet. 5

6 2. Voksne med psykisk handicap Esbjerg Esbjerg arbejder med en bevægelse fra beskyttet til støttet i relation til både bo og beskæftigelse. n har etableret et Kraftcenter for voksen afdelingens målgruppe, et uvisiteret tilbud som skal være forebyggende, tryghedsskabende og samtidig fungere som door-keeper. 2. Voksne med psykisk handicap - Fanø uændret 2. Voksne med psykisk handicap - Fredericia Vi oplever at der i stigende grad kommer borgere med tillægsdiagnoser 2. Voksne med psykisk handicap Faaborg Midtfyn Der forventes stigende behov for tilbud til personer med ADHD pga. den øgede fokus på diagnosen 2. Voksne med psykisk handicap Kerteminde Øget lokal indsats med jobbank, botilbud og skole / aktivering. Forskellige botilbud inkl. døgndækning. 2. Voksne med psykisk handicap Middelfart n ser en tendens til stigning i antal sager hvor borgeren er diagnosticeret med ADHD. Dette forventer kommune vil påvirke efterspørgslen i 2013 og frem i et eller andet omfang. 2. Voksne med psykisk handicap Nordfyns Antal voksne med psykisk handicap har gennem de seneste år været stationær. Nordfyns har p.t. 5 midlertidig botilbud for psykisk handicapppede. Herudover er der I starten af 2010 etableret et kommunalt døgndækket botilbud for ældre udviklingshæmmede med plads til 10 personer, jfr. SEL 108. Endvidere etableres der løbende foranstaltninger hos borgere i eget hjem/satellit bolig, hvor støtten ydes af personalet fra kommunens midlertidige botilbud, ligesom de omtalte borgere kan deltage aktiviteter som foregår i botilbuddene, såsom ferieture, bowling, fælles spisning m.m. I årene frem forventes et uændret behov for køb af specialisere dag- og døgntilbud udenfor egen kommune. 2. Voksne med psykisk handicap Svendborg Svendborg oplever en stigning i efterspørgslen efter midlertidige botilbudspladser. Efterspørgslen relatere sig alene til lokale tilbud. forventer at etablere et nyt tilbud i løbet af Voksne med psykisk handicap Aabenraa Tilgang generelt. 2. Voksne med psykisk handicap Tønder Der oprettes i nye bofællesskabspladser 6

7 3. Voksne med fysisk handicap Esbjerg Esbjerg arbejder med en bevægelse fra beskyttet til støttet i relation til både bo og beskæftigelse. n har etableret et Kraftcenter for voksen afdelingens målgruppe, et uvisiteret tilbud som skal være forebyggende, tryghedsskabende og samtidig fungere som door-keeper. 3. Voksne med fysisk handicap- Fanø til stigende - senhjerneskadede 3. Voksne med fysisk handicap Faaborg Midtfyn Der forventes flere borgere med senhjerneskade pga, bedre behandlingstilbud og et øget antal ældre 3. Voksne med fysisk handicap Kerteminde Øget indsats lokalt med 85 dag og aften. Tilkald nat. 3. Voksne med fysisk handicap Middelfart Mht. tilbud til senhjerneskadede har kommunen etableret eget dag- og døgntilbud som vil påvirke efterspørgslen. 3. Voksne med fysisk handicap Nordfyns Der har i det forløbne år været en uændret antal borgere med apopleksi, følger efter trafikskader og tilsvarende. Nordfyns har en bilateral aftale med Hjerneskaderådgivningen/Odense, som giver råd og vejledning i forhold til borgere med senhjerneskade, herunder er der et løbende samarbejde/udredning i forhold til borgere, som vurderes at have behov for et længerevarende rehabiliteringsforløb i/udenfor kommunen. Nordfyns har i 2010 etableret eget døgntilbud for personer med senhjerneskadede med plads til 6 personer. Sammensætning af personale/personalenormering er sket efter Hjerneskaderådgivningens anbefaling. Køb af rehabiliteringspladser samt dagtilbudspladser udenfor kommunen forventes at være uændret i de kommende år. 3. Voksne med fysisk handicap Vejle Der ses en stigning i borgere med alkoholdemens kat. Under senhjerneskadede. 3. Voksne med fysisk handicap Aabenraa Tilgang generelt. n øger antallet af pladser i over de kommende år samtidig med at borgere hjemtages hvor muligt. 3. Voksne med fysisk handicap - Tønder Der nedlægges fire socialpsykiatriske pladser som i stedet omdannes til 2 pladser for personer med senhjerneskade 7

8 4. Personer med stofmisbrug Nordfyns Nordfyns har indgået en bilateral aftale med Odense for 2012 i forhold til den ambulante stofmisbrugsbehandling. Antal af indskrevne borgere i misbrugsbehandling er stabil og der er kun tale om mindre ændringer i såvel op- som nedadgående retning, som forventes at være uændret i de kommende år. Der er etableret en satellit for stofmisbrugsbehandling i lokalområdet. 4. Personer med stofmisbrug Billund Billund kommune påtænker opstart af dagtibud til ungestofmisbrugere i 2013, og forventer på denne baggrund et mindrekøb af denne type af ydelser uden for kommunen. 4. Personer med stofmisbrug - Esbjerg Tilgangen ser ud til at stabilisere sig efter en periode med stigende tilgang. 4. Personer med stofmisbrug- Fanø uændret 4. Personer med stofmisbrug Faaborg Midtfyn Der ses stigende misbrug blandt især de unge og ofte med en sammenhæng til ADHD 4. Personer med stofmisbrug Kerteminde Behov menes uændret, men øget fokus specielt på unge. 4. Personer med stofmisbrug Odense Der forventes samme behov for ambulant stofmisbrugsbehandling. Fra 2012 er der sket en omlægning af den ambulante stofmisbrugsbehandling på kommunens egen behandlingsinstitution. Behandlingen er omorganiseret med henblik på at implementere rehabiliteringstanken, strukturere behandlingen med henblik på at understøtte, at klienten genskaber herredømmet over eget liv. Og endelig med henblik på at sikre et gennemsigtigt grundlag for udregning af takster. Behandlingen er nu organiseret i stramme, veldefinerede tilbud med afgrænset varighed. Varigheden af tilbud aftales individuelt. Der gennemføres regelmæssige status (Hver 3. måned i modulopbygget behandling og min. hvert år i stabiliserende og skadesreduktionbehandling), hvor behandlingsplanen justeres sammen med klienten og på behandlingskonference. Visitation behandles på behandlingskonference, hvor der henvises til det næste trin i behandlingsforløbet. Og endelig skal alle klienter på behandlingskonference med regelmæssige kadencer, fx hver 6. måned. Behandling i døgn regi forventes også uændret ud fra niveauet i 2011 ultimo, hvor der er sket en reduktion i behovet ud fra et beskrevet serviceniveau. I omlægningen har der blandt andet været fokus på, hvorvidt borgeren profiterer af behandlingen herunder reduktion i antal borgere, der opnår genbehandling op til flere gange. 4. Personer med stofmisbrug Svendborg Svendborg oplever, at et stigende antal unge (under 30 år) efterspørger behandling for misbrug. 8

9 Især antallet af helt unge (under 25 år) er stigende. Det er uklart om der er tale om en tendens eller blot et udsving. Udviklingen følges nøje. 4. Personer med stofmisbrug Sønderborg Der skønnes for unge isoleret at være tendens til en stigning. Behovet for tilbud udenfor kommunen forventes faldende, på baggrund af faglig begrundet større satsning på dagbehandling i eget regi. 4. Personer med stofmisbrug Vejle Der skelnes mellem hvad der er dag og døgntilbud i behandlingssystemet overfor det sociale system. Dvs. de kommer ikke i regulært psykiatrisk tilbud hvis der kun er tale om stofmisbrug dvs. skal være i kombination med anden/andre diagnoser. Der kan være særlige tilfælde hvor personen er væsentligt fysisk medtaget og får ophold på et alm. plejecenter. 9

10 5. Hjemløse og personer med særlige sociale problemer Aabenraa Jobcenter: Antallet af borgere i målgruppen ser ud til at øges. Indsatsen på Sel 99 intensiveres/effektiviseres i det omfang det er muligt med to fuldtidspersoner ansat. Strategien bliver fremover at være støttende / give borgeren opgaver som de selv skal løse og få borgerne tilknyttet handicap og psykiatriområdet i det omfang det er muligt. Børn og Skole: Foranstaltninger til børn og unge med særlige sociale problemer søges så vidt muligt etableret ambulant og i nærmiljøet. Der er oprettet er Familie- og Ungecenter til formålet. s egne døgninstitutioner for udsatte børn og unge er fra nedlagt/reduceret så kapaciteten svarer til kommunes egne behov. Andre kommuner kan købe pladser, men der er ikke i 2012 og 2013 budgetteret med indtægter fra salg af døgnpladser for udsatte børn og unge. s brug af pladser på døgninstitutioner og opholdsteder udenfor eget regi forventes at falde i 2012 og frem. 5. Hjemløse og personer med særlige sociale problemer - Esbjerg Gruppen af unge (18 29) er stigende, der arbejdes pt i regi af Hjemløsestrategien. Metoderne fra projektet vil blive implementeret og fortsætte også efter projektperioden. 5. Hjemløse og personer med særlige sociale problemer- Fanø uændret 5. Hjemløse og personer med særlige sociale problemer Kerteminde behov. Mere fokus på forebyggelse af gentagne ophold. 5. Hjemløse og personer med særlige sociale problemer Nordfyns Der pågår et tæt samarbejde med den enkelte borger på Herberg/forsorgshjem og sagsbehandler i Handicap- og psykiatriafdelingen. Målet er, i samarbejde med den pgl. borger, at at finde en anden og egnet bolig med afsæt i den pågældendes økonomiske formåen. Endvidere afklare hvorvidt en person er omfattet af tilbud efter servicelovens bestemmelser, såsom socialpædagogisk støtte, støtte-/kontaktperson m.m. 5. Hjemløse og personer med særlige sociale problemer Odense På eksterne forsorgshjem forventes fra 2012 og frem et faldende behov, idet Odense kommune fra 2012 arbejder målrettet med handleplaner for borgere i eksterne tilbud. Samlet forventes muligvis et faldende behov med udgangspunkt i niveauet fra Dette afventer den endelig evaluering og opsamling af Odense kommunes deltagelse i regeringens hjemløsestrategi, hvor der arbejdes ud fra Housing- First tankesættet. 5. Hjemløse og personer med særlige sociale problemer Svendborg Her opleves der også en stigning af helt unge borgere (under 25 år) der opsøger kommunens forsorgscenter. Det er ligeledes her usikkert om der er tale om en tendens eller et udsving. Udviklingen følges nøje. 5. Hjemløse og personer med særlige sociale problemer Vejle 10

11 Det samme gør sig gældende jf. svar i ovenstående 4. Dog forventning til stigning i dagtilbud grundet en forventet stigning i antal borgere med komplekse sociale problemstillinger men ikke nødvendigvis en stigning i hjemløsheden som følge heraf. 11

12 6. Voldsramte kvinder- Fanø uændret 6. Voldsramte kvinder Kerteminde Menes stigende. Specielt med følge af børn og ofte større børn 6. Voldsramte kvinder Nordfyns Der pågår et tæt samarbejde med den enkelte borger på Herberg/forsorgshjem og sagsbehandler i Handicap- og psykiatriafdelingen. Målet er, i samarbejde med den pgl. borger, at at finde en anden og egnet bolig med afsæt i den pågældendes økonomiske formåen. Endvidere afklare hvorvidt en person er omfattet af tilbud efter servicelovens bestemmelser, såsom socialpædagogisk støtte, støtte-/kontaktperson m.m. 6. Voldsramte kvinder Aabenraa Jobcenter: Antallet ses at være stigende og der er derfor behov for pladser udenfor kommunens egne rammer. Forsøges at gøre opholdende kortere via familierådgivningen. 6. Voldsramte kvinder Odense Der forventes i alt et faldende marginalt behov, dog vil der være samme behov på eget Kvindekrisecenter, mens tendens til faldende behov på eksterne centre fra 2011 forventes videreført. Der arbejdes målrettet med en gennemsnitlig opholdslængde. Endvidere arbejdes målrettet med handleplaner også på eksterne tilbud, hvilket fra 2011 synes at have bevirket et mindre brug af eksterne centre. 12

13 7.b. Børn med behov for tilbud på tale, høre, syns- og hjælpemiddelområdet Assens Assens forventer fortsat fald på høreområdet, da der er et stigende antal af operationer. 7.a. Voksne med behov for tilbud på tale, høre, syns- og hjælpemiddelområdet- Fanø mod stigende senhjerneskadede 7.b. Børn med behov for tilbud på tale, høre, syns- og hjælpemiddelområdet- Fanø uændret 7.a. Voksne med behov for tilbud på tale, høre, syns- og hjælpemiddelområdet Kerteminde pga teknologisk udvikling. 7.b. Børn med behov for tilbud på tale, høre, syns- og hjælpemiddelområdet Kerteminde Der forventes ingen ændringer af behov måske endda på sigt svagt faldende behov. 7.a. Voksne med behov for tilbud på tale, høre, syns- og hjælpemiddelområdet Nordfyns Nordfyns har siden strukturreformen i 2007 sikret forsyningsforpligtigelsen på dette område via abonnementsordning med CRS(Center for Rehabilitering og Specialrådgivning) i Odense. Her forestås såvel afprøvning af hjælpemidler som særlig undervisning i brugen heraf. Forbruget har som allerede nævnt være forholdsvis uændret, ca. 6% af aktivitetsniveauet på Fyn svarende til vores befolkningsmæssige andel. 7.b. Børn med behov for tilbud på tale, høre, syns- og hjælpemiddelområdet Nordfyns Nordfyns forudser, at antallet af borger som visiteres til ydelser generelt er uændret 7.b. Børn med behov for tilbud på tale, høre, syns- og hjælpemiddelområdet Odense Odense har oplevet og forventer fortsat faldende behov for pladser på de højt specialiserede tilbud pga. de forbedrede resultater i fht. høreforbedrende operative indgreb. 7.b. Børn med behov for tilbud på tale, høre, syns- og hjælpemiddelområdet Sønderborg Tilstræber at specialisere egne medarbejdere, men dog ingen ændring i foranstaltningsbehovet. 7.b. Børn med behov for tilbud på tale, høre, syns- og hjælpemiddelområdet Svendborg 13

14 Meget få brugere uændret snævert behov for antal pladser 7.a. Voksne med behov for tilbud på tale, høre, syns- og hjælpemiddelområdet Vejle Der er igangsat en analyse af de ydelser som pt. Leveres af CKHM. Forventes færdiggjort medio maj b. Børn med behov for tilbud på tale, høre, syns- og hjælpemiddelområdet Vejle Der er igangsat en analyse af de ydelser som pt. Leveres af CKHM. Forventes færdiggjort medio maj b. Børn med behov for tilbud på tale, høre, syns- og hjælpemiddelområdet Nyborg Opretter internt tilbud til indskolingsbørn med talevanskeligheder. 14

15 8. Børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne Nordfyns Nordfyns forudser, at antallet af borger som visiteres til ydelser generelt er uændret 8. Børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne - Fanø uændret 8. Børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne Odense Der forventes ikke ændret efterspørgselsmønstre indenfor området. Dog svagt stigende behov for døgnpladser indenfor ADHD/autismeområdet, som forventes dækket af opholdssteder, som er specialiserede indenfor disse målgrupper. 8. Børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne Kerteminde På kort sigt forventes ingen ændringer men det konstateres at der er et stigende antal småbørn med meget alvorlige fødselskomplikationer, hvor der er behov for en omfattende indsats. På nuværende tidspunkt vurderes behovet at kunne varetages i eget kommunalt regi i tæt samarbejde med Specialrådgivningen men det kan ikke afvises, at der i 2013/14 vil kunne blive behov for øget anvendelse af specialbørnehaver og måske på sigt specialiserede døgntilbud. 8. Børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne Svendborg Svendborg har trods nedjustering fra 12 til 6 pladser valgt at fastholde 32 dagtilbud i kommunen. Oprindeligt 32 dagtilbud flytter i nyt tilbud i Børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne Vejle Strategien er så vidt det er muligt at tilbyde fleksibel støtte i hjemmet for at understøtte, at børn vokser op i eget hjem. 8. Børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne Aabenraa Inklusion i normalsystemet foretrækkes når det er muligt. Børnehandicapområdet i Aabenraa, der har døgnpladser, aflastning og specialbørnehave til handicappede børn, forventes at fortsætte uændret i 2012 og frem. Det budgetteres med et betydeligt salg af pladser til andre kommuner. 15

16 9. Børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne - Fanø stigende 9. Børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne Faaborg Midtfyn Øget fokus på ADHD diagnosen 9. Børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne Kerteminde På kort sigt forventes ingen ændringer men det konstateres at der er et stigende antal småbørn med meget alvorlige fødselskomplikationer, hvor der er behov for en omfattende indsats. På nuværende tidspunkt vurderes behovet at kunne varetages i eget kommunalt regi i tæt samarbejde med Specialrådgivningen men det kan ikke afvises, at der i 2013/14 vil kunne blive behov for øget anvendelse af specialbørnehaver og måske på sigt specialiserede døgntilbud. 9. Børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne Nordfyns Nordfyns forudser at antallet af borger som visiteres til ydelser generelt er uændret 9. Børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne Odense Der forventes ikke ændret efterspørgselsmønstre indenfor området. Dog svagt stigende behov for døgnpladser indenfor ADHD/autismeområdet, som forventes dækket af opholdssteder, som er specialiserede indenfor disse målgrupper. 9. Børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne Svendborg Svendborg har trods nedjustering fra 12 til 6 pladser valgt at fastholde 32 dagtilbud i kommunen. Oprindeligt 32 dagtilbud flytter i nyt tilbud i Børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne Vejle Strategien er så vidt det er muligt at tilbyde fleksibel støtte i hjemmet for at understøtte, at børn vokser op i eget hjem. 9. Børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne Aabenraa Inklusion i normalsystemet foretrækkes når det er muligt. Børnehandicapområdet i Aabenraa, der har døgnpladser, aflastning og specialbørnehave til handicappede børn, forventes at fortsætte uændret i 2012 og frem. Det budgetteres med et betydeligt salg af pladser til andre kommuner 9. Børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne Langeland Langeland har oprettet et lokalt opgangsfællesskab med massiv støtte for at imødegå behovet for målgruppen. 9. Børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne Nyborg 16

17 Der ses en stigning i børn og unge med de alvorlige behandlingskrævende diagnoser. 17

18 9. Børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne Der er en stigning i OCD, Tourette og Infatil autisme samt flere børn der diagnosticeres med mere end én diagnose f.eks. autisme og ADHD. 10. Børn og unge med behov for ophold på sikrede institutioner - Fanø uændret 10. Børn og unge med behov for ophold på sikrede institutioner Kerteminde lejlighedsvist behov. Der ses aktuelt tendens til stigende opholdstid med tilbageførsler, men dette kan være tilfældigheder ift de konkrete unge, der pt er anbragt. 10. Børn og unge med behov for ophold på sikrede institutioner Nordfyns Der har været en mindre stigning i antal døgnbelægninger i Børn og unge med behov for ophold på sikrede institutioner Odense Forklaring på det vigende behov kunne være at færre unge begår alvorlig kriminalitet, så sigtelserne derfor ikke fører til varetægtsfængsling. Odense benytter stort set kun pladser på Egely, hvorfor der ikke er afkrydset i fht. andre sikrede institutioner. 10. Børn og unge med behov for ophold på sikrede institutioner Vejle Tendensen er et svagt faldende behov. Aktuelt benyttes ca. 1 plads om året. 10. Børn og unge med behov for ophold på sikrede institutioner Aabenraa Kriminalpræventivt arbejde har til formål at reducere behovet. 10. Børn og unge med behov for ophold på sikrede institutioner- Langeland Området Forebyggende indsats for unge kriminelle er lokalt opprioriteret bl.a. via ansættelse af 2 Fuldtidsmedarbejdere. 11. Lands- og landsdelsdækkende tilbud- og undervisningstilbud, samt sikrede afdelinger: Sønderborg Behovet for det enkelte tilbud er så begrænset, at det noget usikkert at angive tendenser på detailniveau. 18

19 12. Almenboliger (lovbestemte spørgsmål) - Fanø uændret 12. Almenboliger (lovbestemte spørgsmål) Kerteminde behov for forskellige boliger (f.eks. boliger til udviklingshæmmede ældre med demens eller sindslidende ældre med demens) 12. Almenboliger (lovbestemte spørgsmål) Sønderborg Der er iværksat en boliganalyse for hele handicap- og socialpsykiatriområdet, der skal kortlægge det fremtidige behov. 12. Almenboliger (lovbestemte spørgsmål) Vejle Der arbejdes pt. på en strategi for almennyttige boliger tilknyttet Senior-, Psykiatri- og Handicapområdet i forhold til at udnytte nuværende bygningsmasse optimalt. 19

20 Tilpasning/ændring af kapacitet- Assens Assens etablerer medio 2012 et botilbud med døgndækning efter SEL 107 for borgere med sindslidelser. Botilbuddet vil have 10 pladser hvoraf 2 af pladserne vil være aflastningspladser. Etableringen sker som en del af udmøntningen af Masterplan for Psykiatri og Misbrug, der blev vedtaget i Tilpasning/ændring af kapacitet Esbjerg På Birkevangen, bo-tilbud til brugere med psykiske problemer, vil der i løbet af 2012 blive nednormeret fra 51 pladser til 15 SEL 108 pladser. Tilbuddet erstattes med tilbud i h.t.sel 85 og et bo-tilbud for særforanstaltninger. Begrundelsen er et ønske om en bevægelse fra beskyttet til støttet, recovery/rehabilitering og inklusion. Tilpasning/ændring af takst: Esbjerg Jf. ovenstående vil tilpasningen få indflydelse på taksten. Tilpasning/ændring af kapacitet Vejle Der er igangsat en analyse af de ydelser som pt. Leveres af CKHM. Forventes færdiggjort medio maj Serviceniveau forventes at være uforandret. Det kan ikke udelukkes at Vejle hjemtager ydelsesområder der pt. varetages af CKHM. På børneområdet arbejdes med udvikling af kortere og mere målrettede dag- og døgntilbud i egne dagtilbud, døgntilbud samt i familieplejeregi. Vi arbejder med udvikling af forskellige former for familieplejetilbud og deres kompetencer til at varetage mere specialiserede opgaver. Tilpasning/ændring af takst: Vejle På børneområdet er der ingen planer om væsentlig ændring udover den løbende tilpasning i takt med ændring af de aktuelle tilbud. Tilpasning/ændring af kapacitet : Sønderborg Sønderborg har iværksat en boliganalyse med henblik på afklaring af det fremtidige behov. Der forventes ikke væsentlige ændringer i kapaciteten, så længe analysen er igangværende. Tilpasning/ændring af kapacitet: Svendborg Svendborg planlægger at etablere to nye midlertidige botilbud et til sindslidende og et til handicappede borgere. Samlet udvidelse forventes at blive ca. 10 pladser. Tilpasning/ændring af kapacitet : Region Syddanmark Region Syddanmark har et ønske om en tættere dialog med kommunerne omkring den forventede efterspørgsel efter de regionalt drevne tilbud med det formål i højere grad at kunne tilpasse kapaciteten til efterspørgslen. Heri indgår både kapacitet og ydelsestype. Regionen ønsker konkret i højere grad at tilbyde de midlertidige forløb i 107 pladser, og ønsker derfor at indgå en aftale om mere fleksibel anvendelse af pladser efter henholdsvis 107 og 108, afhængig af kommunernes aktuelle efterspørgsel på de enkelte tilbud. Dette ønsker regionen allerede at rejse i 20

21 socialdirektørkredsen primo 2012 med henblik på implementering i indeværende år. Det er regionens erfaring, at i de nyvisiteringer, der sker til regionens tilbud, har borgerne typisk en større kompleksitet i handicappet/problematikkerne, end man så i de første år efter Regionen har fortsat nogle styringsmæssige udfordringer i forhold til kapaciteten på Nyborgskolen og Center for Høretab og arbejder fortløbende på at forbedre planlægningsgrundlaget for at træffe de nødvendige beslutninger omkring de to skolers fremtid. Der iværksættes aktuelt en høringsrunde ift. den forventede efterspørgsel for skoleåret 2012/2013 (jf. aftale i Rammeaftale 2012), men erfaringerne herfra foreligger endnu ikke. Øvrige bemærkninger: Da der ikke er noget felt til øvrige bemærkninger følger disse her: Nyborgskolen mangler i afkrydsningsskemaet. Regionen ønsker fortsat fokus på opsigelsesreglerne i forhold til opsigelser af grupper af borgere. Regionen ønsker, at der også i 2013 bliver et konkret samarbejde mellem regionen og kommunerne om styringsredskaber og større anvendelse af evidens og dokumentation i afsættet for indsatsen på det højt specialiserede socialområde. Tilpasning/ændring af takst: Region Syddanmark Regionen ser gerne, at der sker en generel drøftelse af hele efterreguleringsområdet på taksterne. Mht forventede væsentlige takstændringer har regionen aktuelt ikke kendskab til nogen, men kommer med en konkret tilbagemelding ifm 1. maj indberetningen. Tilpasning/ændring af kapacitet : Kerteminde I løbet af 2012/2013 gennemfører Kerteminde en ombygning af Døgninstitutionen Dyrehaven & Hyblerne med ændrede funktioner. Der forventes ibrugtagning sommeren 2013 med en mindre udvidelse af det samlede antal pladser. Konceptet kaldes pt Fremtidens børnehjem og indebærer videreførsel af aktuelle antal pladser til behandlingskrævende børn (8 pladser) pladser til Hybelfunktion med 6 pladser, 3 pladser til fleksible indskrivninger / Mor & barn/familiepladser med mulighed for yderligere 4-5 fleksible dag/døgnpladser efter behov. Tilpasning/ændring af takst : Kerteminde Som følge af ovenstående forventes en regulering af takster idet det forventes at de samlede takster på området falder som følge af enhedsomkostningerne fordeles på flere pladser. Tilpasning/ændring af kapacitet : Fredericia Bofællesskabet Ullerupdalvej udvides med 8 pladser til fysisk handicappede dette sker på baggrund af en tilgang af unge fysiske handicappede som snart fylder 18. Bofællesskabet Kålundsvej: målgruppen er voksne udviklingshæmmede. Tilbuddet lukkes pr Botilbuddets størrelse giver generelt en markant vanskelighed i forhold til, at opretholde et både fagligt og indholdsmæssigt niveau. De tre beboere nærmer sig ikke alene pensionsalderen, men er også fysisk på vej ind i en fase, hvor andre rammer 21

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2013

BILAG Udviklingsstrategi 2013 BILAG Udviklingsstrategi 2013 Bilag...2 Bilag 1: Tilbud omfattet af Udviklingsstrategien...2 Bilag 2: Særlige forhold...3 Bilag 3: Tendenser og behov...6 Bilag 4: Procedurer for koordinering af lands og

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011 I denne del skal der svares på: Overordnede spørgsmål vedr. kommunens rolle som efterspørger af tilbud set i forhold til foregående år (2009/2010)

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger.

Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger. BILAG 4: UDVIKLINGSTENDENSER INDENFOR LANDS- OG LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger. SOCIALE TILBUD Målgrupperne

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Lyngby-Taarbæk kommune Side 1 af 13 sider. Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Tårnby Dragør kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Kontaktperson Kirsten Bach Tlf. nr. 3247 1448 Mail.: Kbc.sf@taarnby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Tilbagemeldinger på de åbne svarmuligheder

Tilbagemeldinger på de åbne svarmuligheder Tilbagemeldinger på de åbne svarmuligheder Voksne med sindslidelser 1. Voksne med sindslidelser Esbjerg Kommune Behov for 85 er stigende. 1. Voksne med sindslidelser Faaborg- Midtfyn Kommune Forebyggende:

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune Frederikssund kommune Side 1 af 15 sider. Frederikssund kommune Kontaktperson Pernille Foged Tlf. nr. 47351407 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune Albertslund kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune Kontaktperson Lisa Overgaard Jesper Bergenholttz 43 68 65 50 Tlf. nr. 43 68 61 06 Mail.: Lisa.Overggard@albrtslund.dk

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften . Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper og giver et hurtigt samlet overblik i forhold

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Den kommunale redegørelse til rammeaftale Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2010 fra Nordfyn

Den kommunale redegørelse til rammeaftale Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2010 fra Nordfyn Side 1 af 20 Generelt Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2010 fra Nordfyn Dato for afsluttet indberetning: 30.04.2009 Dato for politisk godkendelse: 09.10.2009 G1a. Hvordan vurderer kommunen værdien

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune Herlev kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune Kontaktperson Kenneth Engstrøm Tlf. nr. 44526080 Mail.: kenneth.engstrom@herlev.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune Egedal kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune Kontaktperson Hans Nordskov Hansen Tlf. nr. 72596451 Mail.: hans.hansen@egekom.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederiksberg kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederiksberg kommune Frederiksberg kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederiksberg kommune Kontaktperson Det sociale voksenområde: Claus Jarset Tlf. nr. 3821 5040 Mail.: clja01@frederiksberg.dk Skemaet

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Udkast til. Rammeaftale 2008. - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark

Udkast til. Rammeaftale 2008. - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark Udkast til Rammeaftale 2008 - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark 25. juli 2007 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING 2 KOMMUNALE REDEGØRELSER 3 FREDERICIASKOLEN 4 NYBORGSKOLEN

Læs mere

Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012

Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012 Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af analysens konklusioner... 2 2. særforanstaltninger og enkeltmandprojekter fordelt

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Glostrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Glostrup kommune Glostrup kommune Side 1 af 13 sider. Glostrup kommune Kontaktperson Social Service: Johan Kroesen PPR: Søren Post Mail.: johan.kroesen@glostrup. dk Soren.post@glostrup.dk Tlf. nr. Skemaet er tænkt som

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Kontaktperson Karina Paludan Meyer Mette Hammer Sørensen Tlf. nr. 72 35 5604 72 35 4814 Mail.: kpm@furesoe.dk mhs@furesoe.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune Halsnæs kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune Kontaktperson Stig Hjermind Tlf. nr. 24985493 Mail.: sthj@halsnaes.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Københavns kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Københavns kommune Københavns kommune Side 1 af 14 sider. Københavns kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Volumen og udvikling på det specialiserede sociale område i Syddanmark

Volumen og udvikling på det specialiserede sociale område i Syddanmark Område: Det sociale område Afdeling: Psykiatristaben Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Kirsten Frost Lorenzen E-mail: Kirsten.Frost.Lorenzen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631052 Revideret

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) ANGIV KONTAKTPERSON(ER) I KOMMUNEN OG KONTAKTOPLYSNINGER (I BOKSEN NEDENFOR)

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) ANGIV KONTAKTPERSON(ER) I KOMMUNEN OG KONTAKTOPLYSNINGER (I BOKSEN NEDENFOR) S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

Kommunens tekst forventes indsat i de hvide felter. Felterne udvides efterhånden som der skrives.

Kommunens tekst forventes indsat i de hvide felter. Felterne udvides efterhånden som der skrives. Side 1 af 13 sider. Gribskov kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om rammeaftaler m.v.

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet Notat Til: Børne og Sundhedsudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 211 Bilag: - Hørsholm s informationer til Rammeaftalen 211 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet Hørsholm

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema omfatter alle målgrupper

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Bornholm kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Bornholm kommune Bornholm kommune Side 1 af 15 sider. Bornholm kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Allerød kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Allerød kommune Allerød kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Allerød kommune Kontaktperson Gitte Overgaard Tlf. nr. 4810 0244 Mail.: Giov@alleroed.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune Helsingør kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune Kontaktperson Elsa Undén Hende Tlf. nr. 49283258 Mail.: euh43@helsingor.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Kommunale redegørelser Kategoriseret efter emner

Kommunale redegørelser Kategoriseret efter emner Kommunale redegørelser Kategoriseret efter emner 1 Forventninger til udbud og efterspørgsel Har kommunen forventninger om væsentlige ændringer i forbruget i 2012? De forventes, at pladserne som resultat

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel April 2017 Indhold Resumé... 3 1. Indledning... 5 2. Samlet kapacitet og belægning

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel:

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel: Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Tårnby kommune Kontaktperson Camilla Bruun Tlf. nr. 3247 1111 Mail.: kommunen@taarnby.dk Nærværende rammeaftale

Læs mere

FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 18. december Besvarelser bedes fremsendt:

FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 18. december Besvarelser bedes fremsendt: S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Brøndby kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Brøndby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:brøndby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Brøndby kommune Kontaktperson Margarita Christensen Tlf. nr. 43282623 Mail.: mch@brondby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Side 1 af 11 Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Frederikssund kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2014

UDVIKLINGSSTRATEGI 2014 UDVIKLINGSSTRATEGI 2014 Indhold Indledning... 1 Overordnet ambition... 2 Temaer... 3 Ministertema; godkendelse og tilsyn... 4 Takster som understøtter målet med indsatsen... 4 Anvendelse af velfærdsteknologier

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Egedal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Egedal kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:egedal kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Egedal kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Maj 2015 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands- og landsdelsdækkende

Læs mere

http://defgosoftware2.net/defgo/surveyservlet;jsessionid=e7b5b995f46712cdd152...

http://defgosoftware2.net/defgo/surveyservlet;jsessionid=e7b5b995f46712cdd152... Side 1 af 16 0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt.

Læs mere

Justeret fra 19 til 20 pladser. Tilbudet har ligeledes afdelinger i Nyborg, Svendborg og Nordfyns

Justeret fra 19 til 20 pladser. Tilbudet har ligeledes afdelinger i Nyborg, Svendborg og Nordfyns Oversigt over ændringer i antal normerede pladser samt institutionsstruktur i forhold til beskrivelserne i bilag 1.a som indgik i høringsproceduren vedrørende rammeaftale 2007 Der er et antal institutioner,

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: FuresØ kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: FuresØ kommune FuresØ kommune Side 1 af 13 sider. FuresØ kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om rammeaftaler

Læs mere

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF:

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Region Hovedstaden - Psykiatri

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Region Hovedstaden - Psykiatri Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:region Hovedstaden - Psykiatri Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Region Hovedstaden - Psykiatri Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson:

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson: Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Michael Mogensen Tlf. nr. Mappen indeholder følgende ark: Paragraf 20 stk 2 Undervisning på døgn

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Glostrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Glostrup kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:glostrup kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Glostrup kommune Kontaktperson Mark Jacobsen Tlf. nr. 43236279 Mail.: mark.jacobsen@glostrup.dk Skemaet er tænkt som et

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Ishøj/Vallensbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Ishøj/Vallensbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:ishøj/vallensbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Ishøj/Vallensbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Hørsholm kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Hørsholm kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:hørsholm kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Hørsholm kommune Kontaktperson Simon Lund Tlf. nr. 48 49 11 71 Mail.: slu@horsholm.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer.

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer. Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Halsnæs kommune Kontaktperson Else Petersen Tlf. nr. 60230709 Mail.: elpe@halsnaes.dk Skemaet er tænkt et værktøj til brug ved udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj,

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Februar 2013 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands-

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Maj 2016 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands- og landsdelsdækkende

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar

Læs mere

Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte

Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte Bilag 1: Nordjysk Socialaftale 2018-2019 Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte 1. januar 2018 Udvikling og koordinering er et bilag til Nordjysk Socialaftale 2018-2019, som giver en uddybende

Læs mere

Lyngby-Taarbæk kommune

Lyngby-Taarbæk kommune XYtva Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:lyngby-taarbæk kommune XYtva Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Vedr. 20-67: Jørn Unnerup Tlf. nr. 4597 3087 Mail.: jun@ltk.dk Skemaet

Læs mere

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer.

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer. Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:gribskov kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gribskov kommune Kontaktperson Jeanette Nina de Mailly Tlf. nr. 7249 6630 Mail.: jndma@gribskov.dk Skemaet er tænkt som

Læs mere

Opsummering af kommunernes tilbagemeldinger til faglig udviklingsstrategi for 2013

Opsummering af kommunernes tilbagemeldinger til faglig udviklingsstrategi for 2013 Opsummering af kommunernes tilbagemeldinger til faglig udviklingsstrategi for 2013 A. Politiske visioner i kommunerne Nøgleord fra politiske visioner på børneområdet: Tidlig indsats, helhedsorientering,

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:lyngby-taarbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Børn: Jørn Unnerup Voksne: Mette Marie Juul Tlf. nr. 4597 3087 4597 3326 Mail.:

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gladsaxe kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gladsaxe kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gladsaxe kommune Kontaktperson Generelt Generelle kommentarer til rammeaftalen 39 57 55 75 39 57 53 33 PH@gladsaxe.dk marith@gladsaxe.dk Dorte Knudsen (voksen) Mads Thorning

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Helsingør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Helsingør kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:helsingør kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Helsingør kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Halsnæs Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Halsnæs kommune Kontaktperson Else Petersen Tlf. nr. 60230709 Mail.: elpe@halsnaes.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Afsluttede fokusområder

Afsluttede fokusområder Bilag 5 Fokusområder der er afsluttet i foråret 2008, igangværende fokusområder samt input til rammeaftaleprocessen fra de faglige netværk i Syddanmark Fokusområder I Rammeaftale 2008 er der aftalt 8 fokusområder

Læs mere

Økonomisk analyse: Aktivitet, medfinansiering og produktivitet på psykiatriområdet

Økonomisk analyse: Aktivitet, medfinansiering og produktivitet på psykiatriområdet Økonomisk analyse: Aktivitet, medfinansiering og produktivitet på psykiatriområdet Fælles kommunal økonomigruppe ved Specialkonsulent Morten Jessen-Hansen, Aabenraa Kommune 1 Præsentation Indhold Medfinansiering

Læs mere

4. Beskriv og vurdér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen for 2010

4. Beskriv og vurdér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen for 2010 1. Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr.: Mette Sielemann, 4849 3145 1.2. Kommunenummer: 223 2. Kun for kommuner, der af ministeriet er pålagt at indgå i forpligtende samarbejder: Beskriv og vurdér

Læs mere

Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet

Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet 1 Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet Indhold Oversigt over de oplysninger, som skal foreligge inden 1. maj 2009 1. Nye

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:fredensborg Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Fredensborg Kommune Kontaktperson Martin Kjellberg Ishøy Tlf. nr. 72 56 51 38 Mail.: maki@fredensborg.dk Skemaet er

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Kontaktperson Randi Westergaard Tlf. nr. 44526025 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Gladsaxe kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Gladsaxe kommune Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Gladsaxe kommune Kontaktpersoner Rikke Bøllingtoft Cruse Majbritt Normann Nielsen Tlf. nr. Tlf. nr. 39 57 53 79 39 57 55 80 Mail: Rikke Bøllingtoft/GLKOM/D K Mail: ph@gladsaxe.dk

Læs mere

"Efter hensigtserklæringen " - Aftale om det kommunale samarbejde i region hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet BILAG

Efter hensigtserklæringen  - Aftale om det kommunale samarbejde i region hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet BILAG "Efter hensigtserklæringen " - Aftale om det kommunale samarbejde i region hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet BILAG Godkendt på møde i KKR Hovedstaden den 13. juni 2008 1 Kortlægning

Læs mere

0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Ét svar i hver linje

0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Ét svar i hver linje 0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt. afklarende

Læs mere

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Vesthimmerlands Kommune

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Vesthimmerlands Kommune Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Vesthimmers Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister.

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister. FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 6 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister.

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister. FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:glostrup Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune Kontaktperson Edda Heinskou Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Sammenfatning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010

Sammenfatning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 Bilag 1 Sammenfatning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 med supplerende bidrag fra Region Syddanmark Det sociale område og specialundervisningsområdet Indhold Indledning... 1 Kommunernes

Læs mere

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre. Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger

Læs mere

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson: Tabita Sonne-Dalsø Tlf. nr

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson: Tabita Sonne-Dalsø Tlf. nr Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Tabita Sonne-Dalsø Tlf. nr. 4477 2817 Mappen indeholder følgende ark: Paragraf 36 Klub til børn

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Fælles November13 Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse

Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Et styrket tværsektorielt samarbejde mellem den primære og sekundære sundhedssektor, herunder delegation af sundhedsopgaver, er nødvendigt for at sikre fortsat

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Hillerød Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Hillerød Kommune Kontaktperson Stine Bøgebjerg Hansen Tlf. nr. 7232 3500 Mail.: sbh@hillerod.dk Skemaet er tænkt som et

Læs mere

702 Socialpsykiatri, handicap og misbrug

702 Socialpsykiatri, handicap og misbrug OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Borgerstyret personlig assistance Botilbud for personer med særlige sociale problemer Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

Læs mere

Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering. Side 3: Budget 2015. Side 4: Takster. Side 5: Objektiv finansiering

Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering. Side 3: Budget 2015. Side 4: Takster. Side 5: Objektiv finansiering 10. september 2014 Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering Side 3: Budget 2015 Side 4: Takster Side 5: Objektiv finansiering Side 6: Opsummering Side 1 Principper for dimensioneringen

Læs mere

Assens Billund Esbjerg -Voksen området Esbjerg -Børne & unge området. Esbjerg kommune

Assens Billund Esbjerg -Voksen området Esbjerg -Børne & unge området. Esbjerg kommune Assens Billund Esbjerg -Voksen området Esbjerg -Børne & unge området 1) Implementering Senhjerneskadede, STU-tilbud, Esbjerg kommune af ændret Tilbud til unge med voksenområdet arbejder med lovgivning

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET Flere patienter får genoptræning i kommunerne Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, har området været kendetegnet ved en markant vækst (jf. figur

Læs mere