Besvarelser i forhold til tendenser og behov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Besvarelser i forhold til tendenser og behov"

Transkript

1 Besvarelser i forhold til tendenser og behov Forventet behov for pladser udenfor Det samlede forventet behov kommunens eget regi Dagtilbud Døgntilbud Dagtilbud Døgntilbud 1. Voksne med sindslidelser Voksne med psykisk handicap: Autisme ADHD Udviklingshæmmede Udviklingshæmmede m/ dom Andre 3. Voksne med fysisk handicap: Senhjerneskade Andre 4. Personer med stofmisbrug 5. Hjemløse og personer med særlige sociale problemer 6. Voldsramte kvinder 7.a. Voksne med behov for tilbud på: Taleområdet Høreområdet Synsområdet Hjælpemiddelområdet

2 Forventet behov for pladser udenfor Det samlede forventet behov kommunens eget regi Dagtilbud Døgntilbud Dagtilbud Døgntilbud 7.b. Børn med behov for tilbud på: Taleområdet Høreområdet Synsområdet Hjælpemiddelområdet Børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne 9. Børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne: Autisme ADHD Udviklingshæmmede Udviklingshæmmede m/ dom Andre 10. Børn og unge med behov for ophold på sikrede institutioner

3 Forventet behov for pladser udenfor Det samlede forventet behov kommunens eget regi Dagtilbud Døgntilbud Dagtilbud Døgntilbud 11. Lands- og landsdelsdækkende tilbud- og undervisningstilbud: Instituttet for Blinde og Svagsynede For de lands- og landsdelsdækkende tilbud- og undervisningstilbud fremgår det nedenfor, hvor der forventes et enten stigende eller faldende behov Døvblindecentret 1 1 Synscenter Refsnæs,Synscenter, Refsnæs/Rådgivning Kolonien Filadelfia Center for Døve 1 Aalborgskolen Center for Høretab 1 Børneklinikken Kofoedsminde 1 Sikrede afdelinger: Egely Sølager Sønderbro Koglen Bakkegården Stevnsfortet Grenen Almenboliger (lovbestemt spørgsmål)

4 1. Voksne med sindslidelser Kerteminde antal. Oprettet flere væresteder lokalt. Ligeledes øget ydelser efter 85, så borgere sikres rammer og struktur, så de kan have fokus på behandling. 1. Voksne med sindslidelser Middelfart Der er tale om et svagt fald mht. døgntilbud men samtidig udlignes dette at en stigning mht. støtte i eget hjem( 85) n oplever en stigning i efterspørgselen efter tilbud til sindslidende med dom. 1. Voksne med sindslidelser Assens Assens etablerer medio 2012 et botilbud med døgndækning efter SEL 107 for borgere med sindslidelser. Botilbuddet vil have 10 pladser hvoraf 2 af pladserne vil være aflastningspladser. 1. Voksne med sindslidelser Nordfyns Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har i 2011 besluttet at sætte særlig fokus på indsatsområder indenfor psykiatrien. Formålet er at optimere indsatsen og have en bred vifte af tilbud til målgruppen. Dette set i lyset af de udfordringer kommunen står overfor i forhold til færre sengepladser indenfor psykiatrien, tilgang af personer med psykiatriske lidelser/dobbeltdiagnoser, ligesom målet også er at sikre borgerne en bedre livskvalitet og ikke mindst en bedre udnyttelse af de personalemæssige og økonomiske ressourcer. Der pågår et bredt tværsektorielt samarbejde, og der er nedsat 3 arbejdsgrupper, som har til opgave at fremlægge forslag til at kvalificere og optimere aktiviteterne. Arbejdsgrupperne arbejder med fokus på botilbud, opgangsfællesskab, nathotel, netværk, hotline, rehabilitering samt dagtilbud, visiteret og uvisiteret, strukturen m.m. Den forventede positive effekt er, at målgruppen gradvis bliver inkluderes i et tilbud i egen kommune og får øget livskvalitet, ligesom målet er at borgere med en psykiatrisk lidelse på sigt kan minimere/undgå indlægger på sygehus. 1. Voksne med sindslidelser- Fanø til stigende 1. Voksne med sindslidelser Esbjerg Esbjerg arbejder med en bevægelse fra beskyttet til støttet i relation til både bo og beskæftigelse. n har etableret et Kraftcenter for voksen afdelingens målgruppe, et uvisiteret tilbud som skal være forebyggende, tryghedsskabende og samtidig fungere som door-keeper. 1. Voksne med sindslidelser Svendborg Svendborg oplever en stigning i antal med behov for kompenserende ydelser. Især antallet af unge er stigende. Svendborg forventer at etablere et nyt botilbud i løbet af Voksne med sindslidelser Aabenraa Tilgang generelt. Som et led i en fremadrettet indsats søges antallet af døgntilbud svagt reduceret hvorimod indsatsen fremover søges omlagt til dagtilbud. 4

5 1. Voksne med sindslidelser Nyborg Der ses en stigning i antallet af unge med psykiske vanskeligheder uden at de får psykiatriske diagnoser. Ud over det, der er markeret i skemaet under punkterne 1 til og med 3 dagtilbud er der som følge af, at Nyborg har overtaget det tidligere CSV en stigning af det samlede forventede behov for pladser. Dog forventes dette løst i kommunen idet der oprettes egne tilbud, hvorfor det forventede behov for pladser udenfor kommunens eget regi er faldende under punkterne 1 til og med 3 på behov for dagtilbud ud over det der er markeret i skemaet. 5

6 2. Voksne med psykisk handicap Esbjerg Esbjerg arbejder med en bevægelse fra beskyttet til støttet i relation til både bo og beskæftigelse. n har etableret et Kraftcenter for voksen afdelingens målgruppe, et uvisiteret tilbud som skal være forebyggende, tryghedsskabende og samtidig fungere som door-keeper. 2. Voksne med psykisk handicap - Fanø uændret 2. Voksne med psykisk handicap - Fredericia Vi oplever at der i stigende grad kommer borgere med tillægsdiagnoser 2. Voksne med psykisk handicap Faaborg Midtfyn Der forventes stigende behov for tilbud til personer med ADHD pga. den øgede fokus på diagnosen 2. Voksne med psykisk handicap Kerteminde Øget lokal indsats med jobbank, botilbud og skole / aktivering. Forskellige botilbud inkl. døgndækning. 2. Voksne med psykisk handicap Middelfart n ser en tendens til stigning i antal sager hvor borgeren er diagnosticeret med ADHD. Dette forventer kommune vil påvirke efterspørgslen i 2013 og frem i et eller andet omfang. 2. Voksne med psykisk handicap Nordfyns Antal voksne med psykisk handicap har gennem de seneste år været stationær. Nordfyns har p.t. 5 midlertidig botilbud for psykisk handicapppede. Herudover er der I starten af 2010 etableret et kommunalt døgndækket botilbud for ældre udviklingshæmmede med plads til 10 personer, jfr. SEL 108. Endvidere etableres der løbende foranstaltninger hos borgere i eget hjem/satellit bolig, hvor støtten ydes af personalet fra kommunens midlertidige botilbud, ligesom de omtalte borgere kan deltage aktiviteter som foregår i botilbuddene, såsom ferieture, bowling, fælles spisning m.m. I årene frem forventes et uændret behov for køb af specialisere dag- og døgntilbud udenfor egen kommune. 2. Voksne med psykisk handicap Svendborg Svendborg oplever en stigning i efterspørgslen efter midlertidige botilbudspladser. Efterspørgslen relatere sig alene til lokale tilbud. forventer at etablere et nyt tilbud i løbet af Voksne med psykisk handicap Aabenraa Tilgang generelt. 2. Voksne med psykisk handicap Tønder Der oprettes i nye bofællesskabspladser 6

7 3. Voksne med fysisk handicap Esbjerg Esbjerg arbejder med en bevægelse fra beskyttet til støttet i relation til både bo og beskæftigelse. n har etableret et Kraftcenter for voksen afdelingens målgruppe, et uvisiteret tilbud som skal være forebyggende, tryghedsskabende og samtidig fungere som door-keeper. 3. Voksne med fysisk handicap- Fanø til stigende - senhjerneskadede 3. Voksne med fysisk handicap Faaborg Midtfyn Der forventes flere borgere med senhjerneskade pga, bedre behandlingstilbud og et øget antal ældre 3. Voksne med fysisk handicap Kerteminde Øget indsats lokalt med 85 dag og aften. Tilkald nat. 3. Voksne med fysisk handicap Middelfart Mht. tilbud til senhjerneskadede har kommunen etableret eget dag- og døgntilbud som vil påvirke efterspørgslen. 3. Voksne med fysisk handicap Nordfyns Der har i det forløbne år været en uændret antal borgere med apopleksi, følger efter trafikskader og tilsvarende. Nordfyns har en bilateral aftale med Hjerneskaderådgivningen/Odense, som giver råd og vejledning i forhold til borgere med senhjerneskade, herunder er der et løbende samarbejde/udredning i forhold til borgere, som vurderes at have behov for et længerevarende rehabiliteringsforløb i/udenfor kommunen. Nordfyns har i 2010 etableret eget døgntilbud for personer med senhjerneskadede med plads til 6 personer. Sammensætning af personale/personalenormering er sket efter Hjerneskaderådgivningens anbefaling. Køb af rehabiliteringspladser samt dagtilbudspladser udenfor kommunen forventes at være uændret i de kommende år. 3. Voksne med fysisk handicap Vejle Der ses en stigning i borgere med alkoholdemens kat. Under senhjerneskadede. 3. Voksne med fysisk handicap Aabenraa Tilgang generelt. n øger antallet af pladser i over de kommende år samtidig med at borgere hjemtages hvor muligt. 3. Voksne med fysisk handicap - Tønder Der nedlægges fire socialpsykiatriske pladser som i stedet omdannes til 2 pladser for personer med senhjerneskade 7

8 4. Personer med stofmisbrug Nordfyns Nordfyns har indgået en bilateral aftale med Odense for 2012 i forhold til den ambulante stofmisbrugsbehandling. Antal af indskrevne borgere i misbrugsbehandling er stabil og der er kun tale om mindre ændringer i såvel op- som nedadgående retning, som forventes at være uændret i de kommende år. Der er etableret en satellit for stofmisbrugsbehandling i lokalområdet. 4. Personer med stofmisbrug Billund Billund kommune påtænker opstart af dagtibud til ungestofmisbrugere i 2013, og forventer på denne baggrund et mindrekøb af denne type af ydelser uden for kommunen. 4. Personer med stofmisbrug - Esbjerg Tilgangen ser ud til at stabilisere sig efter en periode med stigende tilgang. 4. Personer med stofmisbrug- Fanø uændret 4. Personer med stofmisbrug Faaborg Midtfyn Der ses stigende misbrug blandt især de unge og ofte med en sammenhæng til ADHD 4. Personer med stofmisbrug Kerteminde Behov menes uændret, men øget fokus specielt på unge. 4. Personer med stofmisbrug Odense Der forventes samme behov for ambulant stofmisbrugsbehandling. Fra 2012 er der sket en omlægning af den ambulante stofmisbrugsbehandling på kommunens egen behandlingsinstitution. Behandlingen er omorganiseret med henblik på at implementere rehabiliteringstanken, strukturere behandlingen med henblik på at understøtte, at klienten genskaber herredømmet over eget liv. Og endelig med henblik på at sikre et gennemsigtigt grundlag for udregning af takster. Behandlingen er nu organiseret i stramme, veldefinerede tilbud med afgrænset varighed. Varigheden af tilbud aftales individuelt. Der gennemføres regelmæssige status (Hver 3. måned i modulopbygget behandling og min. hvert år i stabiliserende og skadesreduktionbehandling), hvor behandlingsplanen justeres sammen med klienten og på behandlingskonference. Visitation behandles på behandlingskonference, hvor der henvises til det næste trin i behandlingsforløbet. Og endelig skal alle klienter på behandlingskonference med regelmæssige kadencer, fx hver 6. måned. Behandling i døgn regi forventes også uændret ud fra niveauet i 2011 ultimo, hvor der er sket en reduktion i behovet ud fra et beskrevet serviceniveau. I omlægningen har der blandt andet været fokus på, hvorvidt borgeren profiterer af behandlingen herunder reduktion i antal borgere, der opnår genbehandling op til flere gange. 4. Personer med stofmisbrug Svendborg Svendborg oplever, at et stigende antal unge (under 30 år) efterspørger behandling for misbrug. 8

9 Især antallet af helt unge (under 25 år) er stigende. Det er uklart om der er tale om en tendens eller blot et udsving. Udviklingen følges nøje. 4. Personer med stofmisbrug Sønderborg Der skønnes for unge isoleret at være tendens til en stigning. Behovet for tilbud udenfor kommunen forventes faldende, på baggrund af faglig begrundet større satsning på dagbehandling i eget regi. 4. Personer med stofmisbrug Vejle Der skelnes mellem hvad der er dag og døgntilbud i behandlingssystemet overfor det sociale system. Dvs. de kommer ikke i regulært psykiatrisk tilbud hvis der kun er tale om stofmisbrug dvs. skal være i kombination med anden/andre diagnoser. Der kan være særlige tilfælde hvor personen er væsentligt fysisk medtaget og får ophold på et alm. plejecenter. 9

10 5. Hjemløse og personer med særlige sociale problemer Aabenraa Jobcenter: Antallet af borgere i målgruppen ser ud til at øges. Indsatsen på Sel 99 intensiveres/effektiviseres i det omfang det er muligt med to fuldtidspersoner ansat. Strategien bliver fremover at være støttende / give borgeren opgaver som de selv skal løse og få borgerne tilknyttet handicap og psykiatriområdet i det omfang det er muligt. Børn og Skole: Foranstaltninger til børn og unge med særlige sociale problemer søges så vidt muligt etableret ambulant og i nærmiljøet. Der er oprettet er Familie- og Ungecenter til formålet. s egne døgninstitutioner for udsatte børn og unge er fra nedlagt/reduceret så kapaciteten svarer til kommunes egne behov. Andre kommuner kan købe pladser, men der er ikke i 2012 og 2013 budgetteret med indtægter fra salg af døgnpladser for udsatte børn og unge. s brug af pladser på døgninstitutioner og opholdsteder udenfor eget regi forventes at falde i 2012 og frem. 5. Hjemløse og personer med særlige sociale problemer - Esbjerg Gruppen af unge (18 29) er stigende, der arbejdes pt i regi af Hjemløsestrategien. Metoderne fra projektet vil blive implementeret og fortsætte også efter projektperioden. 5. Hjemløse og personer med særlige sociale problemer- Fanø uændret 5. Hjemløse og personer med særlige sociale problemer Kerteminde behov. Mere fokus på forebyggelse af gentagne ophold. 5. Hjemløse og personer med særlige sociale problemer Nordfyns Der pågår et tæt samarbejde med den enkelte borger på Herberg/forsorgshjem og sagsbehandler i Handicap- og psykiatriafdelingen. Målet er, i samarbejde med den pgl. borger, at at finde en anden og egnet bolig med afsæt i den pågældendes økonomiske formåen. Endvidere afklare hvorvidt en person er omfattet af tilbud efter servicelovens bestemmelser, såsom socialpædagogisk støtte, støtte-/kontaktperson m.m. 5. Hjemløse og personer med særlige sociale problemer Odense På eksterne forsorgshjem forventes fra 2012 og frem et faldende behov, idet Odense kommune fra 2012 arbejder målrettet med handleplaner for borgere i eksterne tilbud. Samlet forventes muligvis et faldende behov med udgangspunkt i niveauet fra Dette afventer den endelig evaluering og opsamling af Odense kommunes deltagelse i regeringens hjemløsestrategi, hvor der arbejdes ud fra Housing- First tankesættet. 5. Hjemløse og personer med særlige sociale problemer Svendborg Her opleves der også en stigning af helt unge borgere (under 25 år) der opsøger kommunens forsorgscenter. Det er ligeledes her usikkert om der er tale om en tendens eller et udsving. Udviklingen følges nøje. 5. Hjemløse og personer med særlige sociale problemer Vejle 10

11 Det samme gør sig gældende jf. svar i ovenstående 4. Dog forventning til stigning i dagtilbud grundet en forventet stigning i antal borgere med komplekse sociale problemstillinger men ikke nødvendigvis en stigning i hjemløsheden som følge heraf. 11

12 6. Voldsramte kvinder- Fanø uændret 6. Voldsramte kvinder Kerteminde Menes stigende. Specielt med følge af børn og ofte større børn 6. Voldsramte kvinder Nordfyns Der pågår et tæt samarbejde med den enkelte borger på Herberg/forsorgshjem og sagsbehandler i Handicap- og psykiatriafdelingen. Målet er, i samarbejde med den pgl. borger, at at finde en anden og egnet bolig med afsæt i den pågældendes økonomiske formåen. Endvidere afklare hvorvidt en person er omfattet af tilbud efter servicelovens bestemmelser, såsom socialpædagogisk støtte, støtte-/kontaktperson m.m. 6. Voldsramte kvinder Aabenraa Jobcenter: Antallet ses at være stigende og der er derfor behov for pladser udenfor kommunens egne rammer. Forsøges at gøre opholdende kortere via familierådgivningen. 6. Voldsramte kvinder Odense Der forventes i alt et faldende marginalt behov, dog vil der være samme behov på eget Kvindekrisecenter, mens tendens til faldende behov på eksterne centre fra 2011 forventes videreført. Der arbejdes målrettet med en gennemsnitlig opholdslængde. Endvidere arbejdes målrettet med handleplaner også på eksterne tilbud, hvilket fra 2011 synes at have bevirket et mindre brug af eksterne centre. 12

13 7.b. Børn med behov for tilbud på tale, høre, syns- og hjælpemiddelområdet Assens Assens forventer fortsat fald på høreområdet, da der er et stigende antal af operationer. 7.a. Voksne med behov for tilbud på tale, høre, syns- og hjælpemiddelområdet- Fanø mod stigende senhjerneskadede 7.b. Børn med behov for tilbud på tale, høre, syns- og hjælpemiddelområdet- Fanø uændret 7.a. Voksne med behov for tilbud på tale, høre, syns- og hjælpemiddelområdet Kerteminde pga teknologisk udvikling. 7.b. Børn med behov for tilbud på tale, høre, syns- og hjælpemiddelområdet Kerteminde Der forventes ingen ændringer af behov måske endda på sigt svagt faldende behov. 7.a. Voksne med behov for tilbud på tale, høre, syns- og hjælpemiddelområdet Nordfyns Nordfyns har siden strukturreformen i 2007 sikret forsyningsforpligtigelsen på dette område via abonnementsordning med CRS(Center for Rehabilitering og Specialrådgivning) i Odense. Her forestås såvel afprøvning af hjælpemidler som særlig undervisning i brugen heraf. Forbruget har som allerede nævnt være forholdsvis uændret, ca. 6% af aktivitetsniveauet på Fyn svarende til vores befolkningsmæssige andel. 7.b. Børn med behov for tilbud på tale, høre, syns- og hjælpemiddelområdet Nordfyns Nordfyns forudser, at antallet af borger som visiteres til ydelser generelt er uændret 7.b. Børn med behov for tilbud på tale, høre, syns- og hjælpemiddelområdet Odense Odense har oplevet og forventer fortsat faldende behov for pladser på de højt specialiserede tilbud pga. de forbedrede resultater i fht. høreforbedrende operative indgreb. 7.b. Børn med behov for tilbud på tale, høre, syns- og hjælpemiddelområdet Sønderborg Tilstræber at specialisere egne medarbejdere, men dog ingen ændring i foranstaltningsbehovet. 7.b. Børn med behov for tilbud på tale, høre, syns- og hjælpemiddelområdet Svendborg 13

14 Meget få brugere uændret snævert behov for antal pladser 7.a. Voksne med behov for tilbud på tale, høre, syns- og hjælpemiddelområdet Vejle Der er igangsat en analyse af de ydelser som pt. Leveres af CKHM. Forventes færdiggjort medio maj b. Børn med behov for tilbud på tale, høre, syns- og hjælpemiddelområdet Vejle Der er igangsat en analyse af de ydelser som pt. Leveres af CKHM. Forventes færdiggjort medio maj b. Børn med behov for tilbud på tale, høre, syns- og hjælpemiddelområdet Nyborg Opretter internt tilbud til indskolingsbørn med talevanskeligheder. 14

15 8. Børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne Nordfyns Nordfyns forudser, at antallet af borger som visiteres til ydelser generelt er uændret 8. Børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne - Fanø uændret 8. Børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne Odense Der forventes ikke ændret efterspørgselsmønstre indenfor området. Dog svagt stigende behov for døgnpladser indenfor ADHD/autismeområdet, som forventes dækket af opholdssteder, som er specialiserede indenfor disse målgrupper. 8. Børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne Kerteminde På kort sigt forventes ingen ændringer men det konstateres at der er et stigende antal småbørn med meget alvorlige fødselskomplikationer, hvor der er behov for en omfattende indsats. På nuværende tidspunkt vurderes behovet at kunne varetages i eget kommunalt regi i tæt samarbejde med Specialrådgivningen men det kan ikke afvises, at der i 2013/14 vil kunne blive behov for øget anvendelse af specialbørnehaver og måske på sigt specialiserede døgntilbud. 8. Børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne Svendborg Svendborg har trods nedjustering fra 12 til 6 pladser valgt at fastholde 32 dagtilbud i kommunen. Oprindeligt 32 dagtilbud flytter i nyt tilbud i Børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne Vejle Strategien er så vidt det er muligt at tilbyde fleksibel støtte i hjemmet for at understøtte, at børn vokser op i eget hjem. 8. Børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne Aabenraa Inklusion i normalsystemet foretrækkes når det er muligt. Børnehandicapområdet i Aabenraa, der har døgnpladser, aflastning og specialbørnehave til handicappede børn, forventes at fortsætte uændret i 2012 og frem. Det budgetteres med et betydeligt salg af pladser til andre kommuner. 15

16 9. Børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne - Fanø stigende 9. Børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne Faaborg Midtfyn Øget fokus på ADHD diagnosen 9. Børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne Kerteminde På kort sigt forventes ingen ændringer men det konstateres at der er et stigende antal småbørn med meget alvorlige fødselskomplikationer, hvor der er behov for en omfattende indsats. På nuværende tidspunkt vurderes behovet at kunne varetages i eget kommunalt regi i tæt samarbejde med Specialrådgivningen men det kan ikke afvises, at der i 2013/14 vil kunne blive behov for øget anvendelse af specialbørnehaver og måske på sigt specialiserede døgntilbud. 9. Børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne Nordfyns Nordfyns forudser at antallet af borger som visiteres til ydelser generelt er uændret 9. Børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne Odense Der forventes ikke ændret efterspørgselsmønstre indenfor området. Dog svagt stigende behov for døgnpladser indenfor ADHD/autismeområdet, som forventes dækket af opholdssteder, som er specialiserede indenfor disse målgrupper. 9. Børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne Svendborg Svendborg har trods nedjustering fra 12 til 6 pladser valgt at fastholde 32 dagtilbud i kommunen. Oprindeligt 32 dagtilbud flytter i nyt tilbud i Børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne Vejle Strategien er så vidt det er muligt at tilbyde fleksibel støtte i hjemmet for at understøtte, at børn vokser op i eget hjem. 9. Børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne Aabenraa Inklusion i normalsystemet foretrækkes når det er muligt. Børnehandicapområdet i Aabenraa, der har døgnpladser, aflastning og specialbørnehave til handicappede børn, forventes at fortsætte uændret i 2012 og frem. Det budgetteres med et betydeligt salg af pladser til andre kommuner 9. Børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne Langeland Langeland har oprettet et lokalt opgangsfællesskab med massiv støtte for at imødegå behovet for målgruppen. 9. Børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne Nyborg 16

17 Der ses en stigning i børn og unge med de alvorlige behandlingskrævende diagnoser. 17

18 9. Børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne Der er en stigning i OCD, Tourette og Infatil autisme samt flere børn der diagnosticeres med mere end én diagnose f.eks. autisme og ADHD. 10. Børn og unge med behov for ophold på sikrede institutioner - Fanø uændret 10. Børn og unge med behov for ophold på sikrede institutioner Kerteminde lejlighedsvist behov. Der ses aktuelt tendens til stigende opholdstid med tilbageførsler, men dette kan være tilfældigheder ift de konkrete unge, der pt er anbragt. 10. Børn og unge med behov for ophold på sikrede institutioner Nordfyns Der har været en mindre stigning i antal døgnbelægninger i Børn og unge med behov for ophold på sikrede institutioner Odense Forklaring på det vigende behov kunne være at færre unge begår alvorlig kriminalitet, så sigtelserne derfor ikke fører til varetægtsfængsling. Odense benytter stort set kun pladser på Egely, hvorfor der ikke er afkrydset i fht. andre sikrede institutioner. 10. Børn og unge med behov for ophold på sikrede institutioner Vejle Tendensen er et svagt faldende behov. Aktuelt benyttes ca. 1 plads om året. 10. Børn og unge med behov for ophold på sikrede institutioner Aabenraa Kriminalpræventivt arbejde har til formål at reducere behovet. 10. Børn og unge med behov for ophold på sikrede institutioner- Langeland Området Forebyggende indsats for unge kriminelle er lokalt opprioriteret bl.a. via ansættelse af 2 Fuldtidsmedarbejdere. 11. Lands- og landsdelsdækkende tilbud- og undervisningstilbud, samt sikrede afdelinger: Sønderborg Behovet for det enkelte tilbud er så begrænset, at det noget usikkert at angive tendenser på detailniveau. 18

19 12. Almenboliger (lovbestemte spørgsmål) - Fanø uændret 12. Almenboliger (lovbestemte spørgsmål) Kerteminde behov for forskellige boliger (f.eks. boliger til udviklingshæmmede ældre med demens eller sindslidende ældre med demens) 12. Almenboliger (lovbestemte spørgsmål) Sønderborg Der er iværksat en boliganalyse for hele handicap- og socialpsykiatriområdet, der skal kortlægge det fremtidige behov. 12. Almenboliger (lovbestemte spørgsmål) Vejle Der arbejdes pt. på en strategi for almennyttige boliger tilknyttet Senior-, Psykiatri- og Handicapområdet i forhold til at udnytte nuværende bygningsmasse optimalt. 19

20 Tilpasning/ændring af kapacitet- Assens Assens etablerer medio 2012 et botilbud med døgndækning efter SEL 107 for borgere med sindslidelser. Botilbuddet vil have 10 pladser hvoraf 2 af pladserne vil være aflastningspladser. Etableringen sker som en del af udmøntningen af Masterplan for Psykiatri og Misbrug, der blev vedtaget i Tilpasning/ændring af kapacitet Esbjerg På Birkevangen, bo-tilbud til brugere med psykiske problemer, vil der i løbet af 2012 blive nednormeret fra 51 pladser til 15 SEL 108 pladser. Tilbuddet erstattes med tilbud i h.t.sel 85 og et bo-tilbud for særforanstaltninger. Begrundelsen er et ønske om en bevægelse fra beskyttet til støttet, recovery/rehabilitering og inklusion. Tilpasning/ændring af takst: Esbjerg Jf. ovenstående vil tilpasningen få indflydelse på taksten. Tilpasning/ændring af kapacitet Vejle Der er igangsat en analyse af de ydelser som pt. Leveres af CKHM. Forventes færdiggjort medio maj Serviceniveau forventes at være uforandret. Det kan ikke udelukkes at Vejle hjemtager ydelsesområder der pt. varetages af CKHM. På børneområdet arbejdes med udvikling af kortere og mere målrettede dag- og døgntilbud i egne dagtilbud, døgntilbud samt i familieplejeregi. Vi arbejder med udvikling af forskellige former for familieplejetilbud og deres kompetencer til at varetage mere specialiserede opgaver. Tilpasning/ændring af takst: Vejle På børneområdet er der ingen planer om væsentlig ændring udover den løbende tilpasning i takt med ændring af de aktuelle tilbud. Tilpasning/ændring af kapacitet : Sønderborg Sønderborg har iværksat en boliganalyse med henblik på afklaring af det fremtidige behov. Der forventes ikke væsentlige ændringer i kapaciteten, så længe analysen er igangværende. Tilpasning/ændring af kapacitet: Svendborg Svendborg planlægger at etablere to nye midlertidige botilbud et til sindslidende og et til handicappede borgere. Samlet udvidelse forventes at blive ca. 10 pladser. Tilpasning/ændring af kapacitet : Region Syddanmark Region Syddanmark har et ønske om en tættere dialog med kommunerne omkring den forventede efterspørgsel efter de regionalt drevne tilbud med det formål i højere grad at kunne tilpasse kapaciteten til efterspørgslen. Heri indgår både kapacitet og ydelsestype. Regionen ønsker konkret i højere grad at tilbyde de midlertidige forløb i 107 pladser, og ønsker derfor at indgå en aftale om mere fleksibel anvendelse af pladser efter henholdsvis 107 og 108, afhængig af kommunernes aktuelle efterspørgsel på de enkelte tilbud. Dette ønsker regionen allerede at rejse i 20

21 socialdirektørkredsen primo 2012 med henblik på implementering i indeværende år. Det er regionens erfaring, at i de nyvisiteringer, der sker til regionens tilbud, har borgerne typisk en større kompleksitet i handicappet/problematikkerne, end man så i de første år efter Regionen har fortsat nogle styringsmæssige udfordringer i forhold til kapaciteten på Nyborgskolen og Center for Høretab og arbejder fortløbende på at forbedre planlægningsgrundlaget for at træffe de nødvendige beslutninger omkring de to skolers fremtid. Der iværksættes aktuelt en høringsrunde ift. den forventede efterspørgsel for skoleåret 2012/2013 (jf. aftale i Rammeaftale 2012), men erfaringerne herfra foreligger endnu ikke. Øvrige bemærkninger: Da der ikke er noget felt til øvrige bemærkninger følger disse her: Nyborgskolen mangler i afkrydsningsskemaet. Regionen ønsker fortsat fokus på opsigelsesreglerne i forhold til opsigelser af grupper af borgere. Regionen ønsker, at der også i 2013 bliver et konkret samarbejde mellem regionen og kommunerne om styringsredskaber og større anvendelse af evidens og dokumentation i afsættet for indsatsen på det højt specialiserede socialområde. Tilpasning/ændring af takst: Region Syddanmark Regionen ser gerne, at der sker en generel drøftelse af hele efterreguleringsområdet på taksterne. Mht forventede væsentlige takstændringer har regionen aktuelt ikke kendskab til nogen, men kommer med en konkret tilbagemelding ifm 1. maj indberetningen. Tilpasning/ændring af kapacitet : Kerteminde I løbet af 2012/2013 gennemfører Kerteminde en ombygning af Døgninstitutionen Dyrehaven & Hyblerne med ændrede funktioner. Der forventes ibrugtagning sommeren 2013 med en mindre udvidelse af det samlede antal pladser. Konceptet kaldes pt Fremtidens børnehjem og indebærer videreførsel af aktuelle antal pladser til behandlingskrævende børn (8 pladser) pladser til Hybelfunktion med 6 pladser, 3 pladser til fleksible indskrivninger / Mor & barn/familiepladser med mulighed for yderligere 4-5 fleksible dag/døgnpladser efter behov. Tilpasning/ændring af takst : Kerteminde Som følge af ovenstående forventes en regulering af takster idet det forventes at de samlede takster på området falder som følge af enhedsomkostningerne fordeles på flere pladser. Tilpasning/ændring af kapacitet : Fredericia Bofællesskabet Ullerupdalvej udvides med 8 pladser til fysisk handicappede dette sker på baggrund af en tilgang af unge fysiske handicappede som snart fylder 18. Bofællesskabet Kålundsvej: målgruppen er voksne udviklingshæmmede. Tilbuddet lukkes pr Botilbuddets størrelse giver generelt en markant vanskelighed i forhold til, at opretholde et både fagligt og indholdsmæssigt niveau. De tre beboere nærmer sig ikke alene pensionsalderen, men er også fysisk på vej ind i en fase, hvor andre rammer 21

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2013

BILAG Udviklingsstrategi 2013 BILAG Udviklingsstrategi 2013 Bilag...2 Bilag 1: Tilbud omfattet af Udviklingsstrategien...2 Bilag 2: Særlige forhold...3 Bilag 3: Tendenser og behov...6 Bilag 4: Procedurer for koordinering af lands og

Læs mere

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011 I denne del skal der svares på: Overordnede spørgsmål vedr. kommunens rolle som efterspørger af tilbud set i forhold til foregående år (2009/2010)

Læs mere

Tilbagemeldinger på de åbne svarmuligheder

Tilbagemeldinger på de åbne svarmuligheder Tilbagemeldinger på de åbne svarmuligheder Voksne med sindslidelser 1. Voksne med sindslidelser Esbjerg Kommune Behov for 85 er stigende. 1. Voksne med sindslidelser Faaborg- Midtfyn Kommune Forebyggende:

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema omfatter alle målgrupper

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Kommunale redegørelser Kategoriseret efter emner

Kommunale redegørelser Kategoriseret efter emner Kommunale redegørelser Kategoriseret efter emner 1 Forventninger til udbud og efterspørgsel Har kommunen forventninger om væsentlige ændringer i forbruget i 2012? De forventes, at pladserne som resultat

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF:

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Februar 2013 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands-

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Assens Billund Esbjerg -Voksen området Esbjerg -Børne & unge området. Esbjerg kommune

Assens Billund Esbjerg -Voksen området Esbjerg -Børne & unge området. Esbjerg kommune Assens Billund Esbjerg -Voksen området Esbjerg -Børne & unge området 1) Implementering Senhjerneskadede, STU-tilbud, Esbjerg kommune af ændret Tilbud til unge med voksenområdet arbejder med lovgivning

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Kontaktperson Randi Westergaard Tlf. nr. 44526025 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Bilag 1. Sammenfatning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2009

Bilag 1. Sammenfatning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2009 Bilag 1 Sammenfatning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2009 Det sociale område og specialundervisningsområdet Bilag 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kommunernes vurdering af rammeaftale

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013

Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013 Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2013 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 UDVIKLINGSTENDENSER

Læs mere

Udfyldt af Assens Kommune Nuværende entreprenørområde Kort beskrivelse af tilbud Forventet omfang af tilbuddet. Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune

Udfyldt af Assens Kommune Nuværende entreprenørområde Kort beskrivelse af tilbud Forventet omfang af tilbuddet. Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune Udfyldt af Assens Kommune Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune Godkendelse og tilsyn med private opholdssteder og botilbud. Godkendelse og tilsyn med private opholdssteder for børn og unge og botilbud for

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

BILAG Samspil og styring på det specialiserede socialområde Rapport

BILAG Samspil og styring på det specialiserede socialområde Rapport BILAG Samspil og styring på det specialiserede socialområde Rapport Dato: 07.05.2014 Kontaktperson: Camilla Fyhn Milland Telefon.: 21339184 E-mail: cfm@vejenkom.dk Kommissorium for arbejdsgruppen vedr.

Læs mere

Appendiks: - Rammeaftalens parter, mål og principper - Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger

Appendiks: - Rammeaftalens parter, mål og principper - Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Appendiks: - Rammeaftalens parter, mål og principper - Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Politiske niveau Administrativt niveau Rammeaftalens parter, mål og principper. Rammeaftalens parter Samarbejdet

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2015

BILAG Udviklingsstrategi 2015 BILAG Udviklingsstrategi 2015 Bilag 1: Bekendtgørelse for de to rammeaftaler a) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde I medfør af 6, stk. 4, og 108,

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overordnet ambition... 4 Temaer... 4 1. Ministertema: anbragte børn og unges undervisning/uddannelse... 4 2. Det gode ældre liv for borgere med

Læs mere

Redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd Tilbud til voksne

Redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd Tilbud til voksne SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE NOTAT Staben, Social, Sundhed og Beskæftigelse Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 6. februar 2008/rev. 28. februar 2008/uba og js Redegørelse til Det Regionale

Læs mere

Rammeaftalens parter, parternes gensidige forpligtelser, fælles mål & principper og oversigt over kommunernes tilbagemeldinger

Rammeaftalens parter, parternes gensidige forpligtelser, fælles mål & principper og oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Bilag 1: Appendiks til Rammeaftale 2016: Rammeaftalens parter, parternes gensidige forpligtelser, fælles mål & principper og oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Indholds fortegnelse Bilag 1: Appendiks

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Januar 2014 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands- og

Læs mere

Taleområdet ekskl. T23, T24 og T25. 1.597.933 kr.

Taleområdet ekskl. T23, T24 og T25. 1.597.933 kr. Oplæg til Socialudvalget den 2. april 2014 Forslag om, at Job og Aktiv udbyder Tale- Høreydelser til voksne fra 1. januar 2015. Tale- og Høreområdet er en del af den pakke, som FMK køber hos CRS-Odense.

Læs mere

Rammeaftale 2015. Udviklingsstrategi. Udviklingsstrategi. De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Rammeaftale 2015. Udviklingsstrategi. Udviklingsstrategi. De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2015 Udviklingsstrategi Udviklingsstrategi De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2015 Udviklingsstrategi De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 6 Igangværende og afsluttede fokusområder samt input til Rammeaftale 2011 fra de faglige netværk i Syddanmark

Bilag 6 Igangværende og afsluttede fokusområder samt input til Rammeaftale 2011 fra de faglige netværk i Syddanmark Bilag 6 Igangværende og afsluttede fokusområder samt input til Rammeaftale 2011 fra de faglige netværk i Syddanmark Fokusområder der er afsluttet siden indgåelsen af Rammeaftale 2010 2 fokusområder er

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$!

& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$! !""#$ %"" !"#!!$ % $$! & & $ & ' $ ( )!$*$+!$$$,)-.+!+$+/#+!$ & &.+!+$+ +0! 1 ' +!$+!$+2! 3 3 4+25++$2 ( ( 6 +!! $! +! & 7++$ # $$ % 7++$ +#$ & 7++$ #+!# $$ + &# 8$)..5$! 7 2+8 2 ' &()$* $ $ 1&"0$$$ $

Læs mere

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE JUNI 2011 DEL 1: Oplysninger om antal voksne handicappede og sindslidende I denne del af spørgeskemaet beder vi om oplysninger

Læs mere

Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011.

Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011. Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011. Indhold Konklusion og sammenfatning Generelt vedr. tilsyn Uddybning af fokus i ft konkrete

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Dag- og døgntilbud

Læs mere

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2014 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 Udviklingstendenser

Læs mere

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet 1. januar 2015 Hviddalen Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet Hviddalen Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

HJEMLØSHED I DANMARK 2013

HJEMLØSHED I DANMARK 2013 HJEMLØSHED I DANMARK 2013 NATIONAL KORTLÆGNING Oplæg v/ Heidi Hesselberg Lauritzen Konference om udbredelse af Hjemløsestrategien, d. 16.12.2013 Kontaktoplysninger: hhl@sfi.dk eller 3348 0882 Disposition

Læs mere

Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland

Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland Indhold Forord... 1 s virke og sammensætning... 1 Nye strukturer med

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Voksne med fysisk handicap (herunder senhjerneskade)

Voksne med fysisk handicap (herunder senhjerneskade) Voksne med fysisk handicap (herunder senhjerneskade) (BEK 36, 2, stk. 1-3) Her svares på behov for og forventet forbrug af tilbud samt udviklingstendenser og indholdsmæssige krav til målgruppen som et

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Rammeaftale 2015. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2015. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Rammeaftale 2015 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2015 Version 1.0 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Serviceramme Støtte i eget hjem Titel

Læs mere

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Roskilde den 23. maj 2012 Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Udarbejdet af arbejdsgruppe bestående af: Dorte Olsen, Kalundborg kommune Leif Stockholm, Region Sjælland Pia Winther, Roskilde

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling 03.06.09 Margit Tang Møller Organisationen Alkohol- og misbrugsbehandlingen blev indtil 1. januar 2007 varetaget af amterne. I forbindelse

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Årsrapport for Botilbuddet. Kridtsløjfen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Årsrapport for Botilbuddet. Kridtsløjfen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Botilbuddet 1. januar 2015 Kridtsløjfen Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Botilbuddet Kridtsløjfen Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Ny strategi på udsatteområdet

Ny strategi på udsatteområdet Rammer for Ny strategi på udsatteområdet Indledning I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets vedtagelsen af besparelser på Handicap og Psykiatriområdet d. 5. marts 2014 blev forvaltningen bemyndiget

Læs mere

Notat. 1. Overtagelse af regionale botilbud overtagelsesøkonomi, finansiering og risici

Notat. 1. Overtagelse af regionale botilbud overtagelsesøkonomi, finansiering og risici Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5038 cvr.: 29189684 Dato: 24. april 2015 Sagsnr.: 2015-004708-2 Mads.SandagerHansen@middelfart.dk

Læs mere

Udkast til. Rammeaftale 2008. på det sociale område i Syddanmark

Udkast til. Rammeaftale 2008. på det sociale område i Syddanmark Udkast til Rammeaftale 2008 på det sociale område i Syddanmark 2. august 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 KAPITEL 1: RAMMEAFTALE 2008... 5 HVORDAN BLIVER RAMMEAFTALEN TIL?... 5 RAMMEAFTALENS PARTER

Læs mere

Rammeaftale 2014. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2014. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Mavebælte til Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen

Mavebælte til Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen Mavebælte til Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne endvidere bemærke følgende punkter fra udkast til aftale om

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Indberetning af gennemsnitlige belægningsprocenter for 1. - 3. kvartal 2013

Indberetning af gennemsnitlige belægningsprocenter for 1. - 3. kvartal 2013 Indberetning af gennemsnitlige er for - 3. Gennemsnitlige er for - 3. Note: Faktiske belægningprocenter der er 3 procentpoint eller højere end den budgetterede er markeret med grønt Faktiske belægningprocenter

Læs mere

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed?

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? Side 1 Vejle Kommune Sundhedsøkonom Hans Jørn Refsgaard Staben Økonomi Vejle Kommune Vi er 104.933 indbyggere opgjort pr. jan. 2008. Kommunen er landets

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien Housing First - en del af Hjemløsestrategien Den nationale hjemløsestrategi Satspulje på 500 millioner kr. for perioden 2009-2012 8 kommuner særligt udvalgt (400 millioner) Københavns Kommune (210 millioner)

Læs mere

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010.

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010. Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 89106 Brevid. 770565 Misbrugsstrategi 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010 Indledning og motivation Misbrugsområdet i Roskilde Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE RESSOURCEOPGØRELSE SOCIALFAGLIGT TILSYN Antal steder TIMEFORBRUG TIL SOCIALFAGLIGE TILSYNSBESØG 10 Opgørelse af ressourceforbrug

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister (holdkursister)

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister (holdkursister) FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 27-08-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 27-08-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 27-08-2002 Mødedato: 27-08-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.20 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Erik Janum, Chris Sørensen, Jørn Larsen # 256482/28-08-2002

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Randers Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Randers Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Randers Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: RANDERS KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Politisk drøftelse af kommunens politik for handicap-, psykiatri og udsatteområdet

Politisk drøftelse af kommunens politik for handicap-, psykiatri og udsatteområdet T E MAGUIDE Politisk drøftelse af kommunens politik for handicap-, psykiatri og udsatteområdet Den specialiserede voksensocialområde rummer i dag driftsudgifter for ca. 28 mia.kr. årligt, og er et aktivitetsmæssigt

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Forslag til rammeaftale 2009

Forslag til rammeaftale 2009 Forslag til rammeaftale 2009 På det sociale område og specialundervisningsområdet i Syddanmark 26. august 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Kapitel 1: Opsummering...2 Kapitel 2: Udarbejdelse af Rammeaftale

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere