Gribskov Kommune Rådhusvej Helsinge Gribskov Kommunes sag 2015/ ansattes ytringsfrihed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge 21-01-2016. Gribskov Kommunes sag 2015/38346 001 ansattes ytringsfrihed"

Transkript

1 Gribskov Kommune Rådhusvej Helsinge Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf Fax Personlig henvendelse: Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre Gribskov Kommunes sag 2015/ ansattes ytringsfrihed Jeg har modtaget Gribskov Kommunes udtalelse af 9. december 2015 i sagen om den , som kommunens HR-afdeling sendte til lederne af børne- og ungeinstitutionerne den 14. oktober Dok.nr. 15/ /CBA Bedes oplyst ved henvendelse Efter min opfattelse giver en samlet set det indtryk, at kommunen ikke ønskede, at lederne og de øvrige ansatte i børne- og ungeinstitutionerne som privatpersoner ytrede sig kritisk om deres arbejdsområde i den offentlige debat. Jeg mener samtidig, at en giver indtryk af, at sådanne ytringer uanset at de ansatte har ret til at ytre sig let ville kunne anses for et brud på loyalitetspligten over for kommunen med deraf følgende alvorlige personaleretlige konsekvenser. Dette er misvisende i forhold til de regler, der gælder for offentligt ansattes ytringsfrihed. en var derfor egnet til at skabe usikkerhed blandt lederne og de ansatte om deres ret til at ytre sig også kritisk om forhold inden for deres arbejdsområde. Det mener jeg er meget beklageligt. I lyset af sagens karakter har jeg orienteret Folketingets Retsudvalg og Gribskov Kommunes kommunalbestyrelse om min udtalelse i sagen. På baggrund af de tiltag, som Gribskov Kommune oplyser at have iværksat for at rette op på den omtalte usikkerhed, foretager jeg mig herefter ikke videre vedrørende kommunens af 14. oktober Jeg beder om, at kommunen underretter mig om resultatet af de påtænkte drøftelser i kommunens koncernledelse og om spørgsmålet om revision af kommunens retningslinjer om god adfærd, jf. nærmere nedenfor under afsnittet Min vurdering.

2 Endelig beder jeg om, at kommunen til brug for mine videre overvejelser sender mig akterne i den konkrete personalesag, som kommunen omtaler i sin udtalelse til mig. På min hjemmeside vil der blive offentliggjort en nyhed om sagen. En kopi af dette brev vil ligeledes blive offentliggjort i forbindelse med nyheden. Kommunen kan læse nærmere om resultatet af min undersøgelse og begrundelsen herfor i det følgende. I forlængelse af udtalelsen findes endvidere en sagsfremstilling. Ombudsmandens udtalelse 1. Sagens baggrund 1.1. I efteråret 2015 blev der oprettet en offentligt tilgængelig Facebookgruppe under navnet Forældre i Gribskov. Via gruppen blev aktuelle forhold på børne- og ungeområdet i Gribskov Kommune debatteret, f.eks. anvendelsen af ressourcerne på daginstitutionsområdet. En medarbejder i kommunen fremsatte nogle ytringer på Facebook-gruppen og blev efterfølgende tildelt en tjenstlig advarsel på grund af ytringerne. Gribskov Kommunes HR-afdeling erfarede i den forbindelse, at en række institutionsledere og medarbejdere i de kommunale børne- og ungeinstitutioner formentlig ville melde sig ind i Facebook-gruppen. HR-afdelingen sendte derfor den 14. oktober 2015 en med overskriften Særlig opmærksomhed for alle personaleansvarlige oprettelse af facebookgruppe til lederne af kommunens børne- og ungeinstitutioner. Med henvisning til den nyligt oprettede Facebook-gruppe bad HR-afdelingen institutionslederne om at have skærpet opmærksomhed på, at deres medarbejdere var bekendt med kommunens regler om god adfærd, før de ytrede sig om deres arbejdsområde i den offentlige debat. I en understregede HR-afdelingen særligt behovet for, at de ansatte havde den fornødne viden om forskellen mellem ytringsfrihed og loyalitetspligt. HR-afdelingen skrev bl.a. følgende: Når en ansat har ytret sig på en måde, så loyalitetspligten er brudt så er de ansættelsesretlige konsekvenser min. advarsel og i særlige tilfælde op til påtænkt opsigelse ( ). 2/13

3 HR-afdelingen forklarede, at man nu stod med den første akutte sag, og at man ville se med stor alvor på de ansattes overtrædelse af reglerne om god adfærd. en er gengivet i sin helhed i sagsfremstillingen bagerst i udtalelsen. en til institutionslederne blev efterfølgende omtalt i de lokale medier, og kommunen blev bl.a. beskyldt for at give de ansatte mundkurv på På baggrund af omtalen bad jeg den 12. november 2015 Gribskov Kommune om en udtalelse i sagen. Jeg bad bl.a. kommunen om at komme ind på, om kommunen var af den opfattelse, at det er i strid med loyalitetspligten, hvis de ansatte ytrer sig om deres arbejdsområde som privatpersoner. Jeg henviste til Justitsministeriets vejledning nr. 87 af 14. september 2006 om offentligt ansattes ytringsfrihed Gribskov Kommune har den 9. december 2015 sendt mig en udtalelse, bl.a. vedlagt kommunens af 14. oktober 2015 og interne retningslinjer om god adfærd. 2. Reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed De overordnede regler og principper for offentligt ansattes ytringsfrihed fremgår af Justitsministeriets vejledning nr. 87 af 14. september Vejledningen er gengivet med supplerende eksempler i God adfærd i det offentlige, som er udarbejdet i 2007 af Personalestyrelsen (nu Moderniseringsstyrelsen) i samarbejde med KL og Danske Regioner (vejledning nr af 1. januar 2007). Justitsministeriet har i vejledningen om offentligt ansattes ytringsfrihed gengivet de grundlæggende regler således: Som offentligt ansat er man som alle andre borgere beskyttet af grundlovens bestemmelse om ytringsfrihed og kan på egne vegne deltage i den offentlige debat og fremsætte personlige meninger og synspunkter. Dette gælder også emner, der vedrører ens eget arbejdsområde. Beskyttelsen af offentligt ansattes ytringsfrihed gælder kun, når man som offentligt ansat ytrer sig på egne vegne. ( ) Der gælder dog nogle få begrænsninger i ytringsfriheden. 3/13

4 Man må ikke ytre sig om tavshedsbelagte oplysninger eller fremkomme med ærekrænkende udtalelser. Man må heller ikke ytre sig i en urimelig grov form eller fremsætte åbenbart urigtige oplysninger om væsentlige forhold inden for eget arbejdsområde. Derudover må der, af hensyn til offentlige myndigheders interne beslutningsproces og funktionsevne, i særlige tilfælde udvises tilbageholdenhed med hensyn til ytringer om forhold, der vedrører eget arbejdsområde. Denne begrænsning gælder normalt kun for centralt placerede medarbejdere tæt på beslutningsprocessen. ( ) Man har som offentligt ansat en vidtgående frihed til at udtale sig om ressourcespørgsmål, som kan have væsentlig betydning for de fremtidige forhold på arbejdspladsen, f.eks. nedskæringer. Det ligger fast, at en offentligt ansat har ret til at fremføre en eventuel kritik offentligt uden først at anvende de interne systemer, så som ledelsesog samarbejds/tillidsrepræsentantsystemet. ( ) Det er ( ) vigtigt at understrege, at den ulovbestemte loyalitetspligt, der består i et ansættelsesforhold, ikke kan medføre yderligere begrænsninger i offentligt ansattes ytringsfrihed. Hvis en offentligt ansat ytrer sig i overensstemmelse med de retningslinjer, der er beskrevet i denne vejledning, er ytringen lovlig og kan dermed ikke give anledning til, at den ansatte pålægges ansvar. Ytringen kan heller ikke danne grundlag for, at ledelsen i kraft af sin almindelige ret til at lede og fordele arbejdet anvender de såkaldte ʻnegative ledelsesreaktionerʼ.( ) Der kan dog være tilfælde, hvor følgevirkningerne af en lovlig ytring for eksempel samarbejdsvanskeligheder er af en så alvorlig karakter, at det kan danne grundlag for ʻnegative ledelsesreaktionerʼ. Ledelsen skal i sådanne tilfælde være særligt opmærksom på kravene til kvalifikation og bevissikkerhed, herunder de krav der gælder om, at samarbejdsvanskelighederne skal være betydelige, og om at vanskelighederne i det væsentlige skal skyldes den ansatte. ( ) 4/13

5 3. Min vurdering 3.1. Som det fremgår af Justitsministeriets vejledning, er der vide rammer for offentligt ansattes adgang til som privatpersoner at fremsætte kritiske ytringer om eget arbejdsområde i den offentlige debat uden at der derved sker brud på den loyalitetsforpligtelse, som offentligt ansatte også er underlagt. Friheden gælder ikke mindst udtalelser om ressourcespørgsmål, som kan have væsentlig betydning for de fremtidige forhold på arbejdspladsen. Offentligt ansatte kan endvidere ikke mødes med krav om, at de i første omgang benytter sig af mulighederne for at fremsætte kritikken internt over for myndigheden. Jeg må forstå på kommunens udtalelse til mig, at kommunen er enig i den retsopfattelse, som fremgår af Justitsministeriets vejledning. Reglerne om de offentligt ansattes ytringsfrihed er baseret på, at demokrati og åbenhed er grundlæggende værdier i den offentlige sektor, og at det således både er naturligt og nyttigt, at offentligt ansatte gør brug af ytringsfriheden og deltager i den offentlige debat med deres viden og synspunkter. En offentlig arbejdsgiver bør derfor være særligt opmærksom på, om individuelle såvel som mere generelle henvendelser til de ansatte om deres (påtænkte) offentlige ytringer om forhold på arbejdspladsen kan medføre en risiko for, at de ansatte afholder sig fra at ytre sig. Se f.eks. min udtalelse af 28. september 2015 (offentliggjort på ombudsmandens hjemmeside som sag nr ) Efter min opfattelse giver Gribskov Kommunes af 14. oktober 2015 samlet set det indtryk, at kommunen ikke ønskede, at lederne og de øvrige ansatte i børne- og ungeinstitutionerne som privatpersoner ytrede sig kritisk om deres arbejdsområde i den offentlige debat. Jeg mener samtidig, at en giver indtryk af, at sådanne ytringer uanset at de ansatte har ret til at ytre sig let ville kunne anses for et brud på loyalitetspligten over for kommunen med deraf følgende alvorlige personaleretlige konsekvenser. Dette er misvisende i forhold til de regler, der gælder for offentligt ansattes ytringsfrihed. en var derfor egnet til at skabe usikkerhed blandt lederne og de ansatte om deres ret til at ytre sig også kritisk om forhold inden for deres arbejdsområde. Det mener jeg er meget beklageligt. 5/13

6 Kommunen har da også i udtalelsen til mig erkendt, at en kunne opfattes som et forsøg på at påvirke de ansatte til ikke at ytre sig kritisk i den offentlige debat. Kommunen har anført, at dette ikke var hensigten. Jeg har ligeledes forstået, at kommunen med en opfølgende af 24. november 2015 til institutionslederne nu har understreget, at kommunens medarbejdere nyder samme grad af ytringsfrihed som andre offentligt ansatte I lyset af sagens karakter har jeg orienteret Folketingets Retsudvalg og Gribskov Kommunes kommunalbestyrelse om min udtalelse i sagen. På baggrund af Gribskov Kommunes oplysninger om de tiltag, som er iværksat for at rette op på usikkerheden om de ansattes ytringsfrihed, foretager jeg mig herudover ikke videre vedrørende spørgsmålet om kommunens af 14. oktober Jeg har i den forbindelse også lagt vægt på kommunens oplysninger om, at min udtalelse i denne sag vil blive drøftet i kommunens koncernledelse med henblik på vidensdeling i kommunen. For en ordens skyld skal jeg bemærke, at jeg ikke har foretaget en vurdering af det øvrige bilagsmateriale, som Gribskov Kommune har sendt mig, herunder kommunens interne retningslinjer for god adfærd. Jeg har dog noteret mig kommunens udtalelse om, at retningslinjerne skal forstås i snæver overensstemmelse med Justitsministeriets vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed, og at der således ikke kan udledes mere vidtgående begrænsninger i medarbejdernes ytringsfrihed end de begrænsninger, som følger af Justitsministeriets vejledning. Jeg går endvidere ud fra, at kommunen eventuelt som led i koncernledelsens kommende drøftelser vil overveje, om sagen giver anledning til at revidere de interne retningslinjer om god adfærd for at sikre, at deres ordlyd ikke er i uoverensstemmelse med de gældende regler og principper om offentligt ansattes ytringsfrihed. Jeg beder om, at kommunen underretter mig om resultatet af drøftelserne i kommunens koncernledelse og om spørgsmålet om revision af kommunens retningslinjer om god adfærd. 6/13

7 Til brug for mine videre overvejelser beder jeg endvidere om, at Gribskov Kommune sender mig akterne i den konkrete personalesag, som kommunen omtaler i sin udtalelse til mig. Med venlig hilsen Kopi er sendt til: Folketingets Retsudvalg Kommunalbestyrelsen for Gribskov Kommune 7/13

8 Sagsfremstilling I efteråret 2015 blev der oprettet en offentligt tilgængelig Facebook-gruppe under navnet Forældre i Gribskov. Via gruppen debatteres aktuelle forhold på børne- og ungeområdet i Gribskov Kommune, f.eks. anvendelsen af ressourcerne på daginstitutionsområdet. Gribskov Kommunes HR-afdeling sendte den 14. oktober 2015 en med overskriften Særlig opmærksomhed for alle personaleansvarlige oprettelse af facebookgruppe til lederne af kommunens børne- og ungeinstitutioner. I en skrev HR-afdelingen følgende: Kære alle! I får denne fælles information, fordi vi er blevet gjort opmærksom på en nyoprettet facebook gruppe: Forældre i Gribskov. Vi er vidende om at der er ledere, medarbejdere m.fl. der har meldt sig ind i gruppen, og det er jo en mulighed man har. Men det der går helt galt er, når den enkelte ikke har fornøden opmærksomhed på rammerne for ʻGod adfærdʼ. - Vi har i september 2014 udsendt samlet information om God adfærd >>> -, men situationen gør det nødvendigt at bede om skærpet opmærksom på, at alle ansatte skal være vidende om indholdet i ʻGod adfærdʼ og i særdeleshed i denne sammenhæng afsnittet om ʻfacebookʼ (tryk længere ind i dokumentet). og i særlig grad afsnit 2.4: loyalitetspligten der er gældende for alle offentlige ansatte. Flere nye ledere er kommet til, og via introduktion med ledelsespakkerne er ovenstående formidlet,, men anledningen med den nuoprettede gruppe, hvor vi står med den første akutte sag betyder, at vi beder jer om at være skærpede opmærksomme på at alle ansatte har den viden opdateret, og at I forholder jer til at formidle hellere een gang for meget end for lidt, fordi når først den ansatte har forbrudt sig mod de præcise regler, så tager vi som arbejdsgiver aktion og ser med meget stor alvor på at bryde disse regler. Vigtigt at alle personaleansvarlige har fornøden viden om forskellen mellem ytringsfrihed og loyalitetspligten, så det er muligt at formidle til den enkelte ansattes forståelse. - Når en ansat har ytret sig på en måde, så loyalitetspligten er brudt, så er de ansættelsesretslige konsekvenser min. advarsel og i særlige tilfælde op til påtænkt opsigelse, alt efter alvoren i det den ansatte 8/13

9 har skrevet om. Hver sag vurderes konkret idet der er en række forskellige forhold der vejes i forhold til arbejdsgiverforholdet og de ansættelsesretslige forhold. DERFOR; da vi har grund til tro at langt flere ansatte vil melde sig ind på denne gruppe, så er det vigtigt at chefer/ledere med personaleansvarlige sørger for at hver jeres ansatte får skærpet opmærksomhed på disse forhold, og det gøres IKKE ved at skrive at man ikke må melde sig ind i gruppen (det ville være imod ytringsfriheden) men at formidle rammerne der ligger i det indsatte link hvor loyalitetsforpligtelsen er beskrevet udførligt. - Hvis der er spørgsmål, så kontakt jeres HR partner. en til institutionslederne blev efterfølgende omtalt i de lokale medier, og kommunen blev bl.a. beskyldt for at give de ansatte mundkurv på. På baggrund af omtalen bad jeg den 12. november 2015 Gribskov Kommune om at komme med en udtalelse i sagen. Jeg bad bl.a. kommunen om at komme ind på, om kommunen var af den opfattelse, at det er i strid med loyalitetspligten, hvis de ansatte ytrer sig om deres arbejdsområde som privatpersoner. Jeg henviste til Justitsministeriets vejledning nr. 87 af 14. september 2006 om offentligt ansattes ytringsfrihed. Gribskov Kommune afgav den 9. december 2015 en udtalelse til mig, bl.a. vedlagt kommunens af 14. oktober 2015 og interne retningslinjer om god adfærd. Om baggrunden for en til institutionslederne har Gribskov Kommune nærmere forklaret, at den var afledt af en konkret personalesag, hvor en medarbejder blev tildelt en tjenstlig advarsel som følge af ytringer fremsat på Facebook-gruppen Forældre i Gribskov. Kommunen har videre forklaret, at HR-afdelingen som led i denne personalesag havde erfaret, at en række institutionsledere og medarbejdere i de kommunale børne- og ungeinstitutioner formentlig ville melde sig ind i Facebookgruppen. På dette grundlag vurderede HR-afdelingen, at der var et aktuelt behov for at præcisere de interne retningslinjer for god adfærd, herunder at henlede de ansattes opmærksomhed på forholdet mellem ytringsfrihed og loyalitetspligt, når de udtalte sig på egne vegne i den offentlige debat. I sin udtalelse af 9. december 2015 beskriver kommunen det videre forløb i sagen således: 9/13

10 Den betydelige offentlige debat om de bagvedliggende motiver i e- mailen, sammenholdt med bl.a. Ombudsmandens henvendelse i sagen foranledigede, at Gribskov Kommune tog en op til fornyet overvejelse. Forud for ʻgenoptagelsenʼ af sagen, havde kommunen den 11. november 2015 udtalt til Ugeposten Gribskov, at kommunen umiddelbart vurderede, at indholdet i var i overensstemmelse KL' retningslinjer på området; dvs. at mailen ikke havde et indhold som var uforeneligt med vejledningen ʻGod adfærd i det offentligeʼ (2007) fra bl.a. Personalestyrelsen og KL. Efter revurderingen af en måtte Gribskov Kommune medgive, at indholdet i en sine steder havde fået ʻuheldig ordlydʼ, som kunne udlægges sådan, at kommunen havde forsøgt at påvirke de ansatte til at afstå fra at ytre sig kritisk om kommunen i den offentlige debat herunder på facebookgruppen ʻForældre i Gribskovʼ. Den 24. november 2015 udsendte den ansvarlige direktør for børne- og ungdomsområdet derfor en præciserende til samme ledergruppe, som havde været adressat for HR-afdelingens mail den 14. oktober I den præciserende understregede direktøren bl.a., at medarbejderne i Gribskov Kommune nyder samme grad af ytringsfrihed som andre offentlige ansatte herunder at medarbejderne har ret til at udtale sig offentligt om egne tjenesteforhold. Direktøren beklagede samtidig overfor institutionslederne, at kommunens havde givet anledning til tvivl om rækkevidden af medarbejdernes ytringsfrihed. Samtidig med direktørens beklagelse af ens ordlyd blev regelgrundlaget for medarbejdernes ytringsfrihed gennemgået med henvisning til navnlig Justitsministeriets vejledning nr. 87 af 14. september 2006 om offentlige ansattes ytringsfrihed og Personalestyrelsens (m.fl.) vejledning om ʻGod adfærd i det offentligeʼ (2007). Det var således afgørende for Gribskov Kommune, gennem præcisering af regelsættet for offentlige ansattes ytringsfrihed, at understrege overfor institutionsledere og ansatte, at kommunen fuldt ud anerkender medarbejdernes ret til, uhindret, at deltage i den offentlige debat herunder til på egne veje at ytre sig om egne tjenesteforhold. 10/13

11 Den præciserende blev samtidig med afsendelsen til institutionslederne fremsendt til samtlige centerchefer i Gribskov Kommune til orientering. en af 24. november 2015 har ikke givet anledning til bemærkninger fra institutionsledeme, ligesom mailen ikke (efter det oplyste) har været omtalt i pressens dækning af sagen. Om forholdet mellem offentligt ansattes ytringsfrihed og loyalitetspligten har kommunen bl.a. anført følgende i sin udtalelse: Det klare retlige udgangspunkt er således, at en ansat er berettiget til, uhindret, at udtrykke sin personlige mening om en given sag offentligt herunder om emner, der vedrører medarbejderens eget arbejdsområde. Uagtet det klare retlige udgangspunkt om beskyttelsen af de ansattes ytringsfrihed, gælder der dog visse begrænsninger i rækkevidden ytringsfrihedsbeskyttelsen. Eksempelvis må en offentligt ansat person ikke uberettiget videregive fortrolige eller tavshedsbelagte oplysninger, som vedkommende har fået kendskab til i forbindelse med varetagelsen af tjenesten. ( ) ( ) at en arbejdsgiver vil være berettiget til at stille krav om, at medarbejderne ikke bør ytre sig på ʻen urimelig grov mådeʼ om f.eks. tjenesteforholdene på vedkommendes tjenestested. ( )en arbejdsgiver [må] kunne stille krav om, at en medarbejder ikke offentligt fremsætter åbenbart urigtige oplysninger om væsentlige forhold på medarbejdernes arbejdsplads på en så kvalificeret måde, at hensynet til medarbejderens ʻværdighed som offentligt ansatʼ bliver kompromitteret ved ytringens fremsættelse i det offentlige rum. Modsætningsvis betyder ovenstående, at der gælder ʻen vis tålegrænseʼ for offentlige arbejdsgivere, således at en medarbejders eventuelle udtalelser om mindre betydningsfulde forhold på arbejdspladsen, ikke vil kunne udløse tjenstlige reaktioner. En offentlig arbejdsgiver vil også kunne fastsætte visse krav til de ansattes ʻloyalitetʼ overfor arbejdspladsen. Arbejdsgiverens krav til medarbejdernes loyalitet medfører imidlertid ikke yderligere indskrænkninger i 11/13

12 medarbejderens ret til ytringsfrihed, end det som er anført ovenfor vedr. ʻdecorumʼ og ʻloyalitetʼ. Der henvises særligt til Personalestyrelsens m.fl. vejledning ʻGod adfærd i det offentligeʼ (2007), p. 16 om forholdet mellem offentligt ansattes ytringsfrihed og kravet om ansattes loyalitet. Det er først i de tilfælde, hvor en ansat, offentligt, har fremsat meget grove (verbale) angreb mod tjenestestedet, eller har fremsat åbenbart urigtige beskyldninger om væsentlige forhold på arbejdspladsen, at en arbejdsgiver (eventuelt) vil være berettiget til at reagere tjenstligt overfor medarbejderen. Hvornår en ytring, mere konkret, kan antages at have et indhold, som er så ʻgroftʼ eller indeholder ʻåbenbart urigtige beskyldninger om væsentlige forhold på tjenestestedetʼ, vil bero på en nøje vurdering i det enkelte tilfælde. Med de få begrænsninger som kan udledes af det ovenfor anførte, er det således Gribskov Kommunens opfattelse, at det, som det klare retlige udgangspunkt, ikke vil være i strid med kommunens interne retningslinjer, herunder loyalitetspligten, hvis de ansatte ytrer sig om egne tjenesteforhold i den offentlige debat. Isoleret set er det fortsat Gribskov Kommunes opfattelse, at kvalificerede brud på loyalitetspligten, konkret, vil kunne udløse tjenstlige reaktioner, jf. det ovenfor anførte om ʻmeget grove angreb og åbenbart urigtige beskyldninger om væsentlige forhold på arbejdspladsenʼ. Kommunen har i sine afsluttende bemærkninger til mig bl.a. konkluderet følgende om sagen: Sammenfattende er det Gribskov Kommunes opfattelse, at kommunens af 14. september 2015, oprindeligt, var tænkt som en ʻservicemeddelelseʼ til medarbejderne, som skulle bidrage til at forhindre nye tjenestesager i at opstå. Videre er det Gribskov Kommunes opfattelse, at kommunens interne retningsliner om god medarbejderadfærd skal forstås i snæver overensstemmelse med Justitsministeriets vejledning nr. 87 af 14. september 2006 om offentlige ansattes ytringsfrihed samt Personalestyrelsens m.fl. vejledning om ʻGod adfærd i det offentligeʼ (2007). 12/13

13 Der kan således ikke indfortolkes mere vidtgående begrænsninger i rækkevidden af medarbejdernes ytringsfrihed efter kommunens interne retningslinjer om god medarbejderadfærd, end det som tillige kan udledes af føromtalte vejledninger fra bl.a. Justitsministeriet. Gribskov Kommune skal defor sammenfattende medgive, at en til institutionslederne den 14. oktober 2015 (trods ens umiddelbart saglige hensigt) kunne opfattes som et forsøg på at påvirke medarbejdere til ikke at ytre sig kritisk om egne tjenesteforhold i det offentlige rum herunder på facebookgruppen ʻForældre i Gribskovʼ. Tilsvarende medgiver Gribskov Kommune sammenfattende, at det ikke var ʻhensigtsmæssigtʼ, at en den 14. oktober 2015 blev afsendt til ʻen større og ubestemt kreds af medarbejdereʼ, som måtte formodes (fremadrettet) at ville indmelde sig i facebookgruppen ʻForældre i Gribskovʼ dog uden at enkeltpersoner i denne kreds konkret havde udtalt sig på en måde, som var i strid med Gribskov Kommunens interne regler om god medarbejderadfærd. Som følge af de ovenfor nævnte omstændigheder har Gribskov Kommune, som beskrevet ovenfor, beklaget at ens indhold har givet anledning til tvivl om rækkevidden af medarbejdernes ytringsfrihed. Samtidig har kommunen præciseret regelsættet for offentlige ansattes ytringsfrihed med det formål at understrege, at Gribskov Kommunes medarbejdere nyder samme grad af ytringsfrihed, som andre offentlige ansatte herunder at ytringsfriheden kun begrænses af de forhold, som kommunen har redegjort for tidligere i denne besvarelse. Med henvisning til ovenstående er det herefter min [kommunens] opfattelse, at Gribskov Kommune har foretaget de nødvendige og påkrævede tiltag for at understrege overfor medarbejderne, at ansatte i Gribskov Kommune nyder samme grad af ytringsfrihed som andre offentlige ansatte. Afslutningsvis skal jeg [kommunen] oplyse, at Ombudsmandens udtalelse i den aktuelle sag vil blive drøftet i kommunens koncernledelse (som består af direktionen og centerchefer) med henblik på videndeling i den øvrige organisation. 13/13

2016-2. Kommunes e-mail om de ansattes loyalitetspligt var en uberettiget begrænsning af deres ytringsfrihed. 21. januar 2016

2016-2. Kommunes e-mail om de ansattes loyalitetspligt var en uberettiget begrænsning af deres ytringsfrihed. 21. januar 2016 2016-2 Kommunes e-mail om de ansattes loyalitetspligt var en uberettiget begrænsning af deres ytringsfrihed En forælder oprettede en offentligt tilgængelig Facebook-gruppe, hvor aktuelle forhold på børne-

Læs mere

Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K 28-06-2016. Ytringsfrihed i Forsvaret

Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K 28-06-2016. Ytringsfrihed i Forsvaret Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Vejledning om ytringsfrihed

Vejledning om ytringsfrihed Inspirationsnotat nr. 22 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 23. oktober 2013 Vejledning om ytringsfrihed Anbefalinger Hovedudvalget bør drøfte, hvordan kommunen eller regionen får tilvejebragt en grundlæggende

Læs mere

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 26 84 00 Email

Læs mere

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Oktober 2016

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Oktober 2016 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 1 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 26 84 00 Email

Læs mere

RETNINGSLINJE OM YTRINGSFRIHED OG BRUGEN AF SOCIALE MEDIER

RETNINGSLINJE OM YTRINGSFRIHED OG BRUGEN AF SOCIALE MEDIER RETNINGSLINJE OM YTRINGSFRIHED OG BRUGEN AF SOCIALE MEDIER Vedtaget af Hovedudvalget maj 2016 GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK / RETNINGSLINJE OM / YTRINGSFRIHED OG BRUGEN AF SOCIALE MEDIE R SIDE 2 /

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

Gennemgang af regler om tavshedspligt samt oplysningspligt i den offentlige forvaltning. Seminar om ældreområdet nov.2012.

Gennemgang af regler om tavshedspligt samt oplysningspligt i den offentlige forvaltning. Seminar om ældreområdet nov.2012. Gennemgang af regler om tavshedspligt samt oplysningspligt i den offentlige forvaltning. Seminar om ældreområdet 27-29. nov.2012. Tavshedspligt for offentligt ansatte. HR: Ytringsfrihed- man kan deltage

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Forsvarschefens udtalelser i en tale var misvisende og kunne skabe usikkerhed om de ansattes ret til at ytre sig kritisk

Forsvarschefens udtalelser i en tale var misvisende og kunne skabe usikkerhed om de ansattes ret til at ytre sig kritisk 2016-31 Forsvarschefens udtalelser i en tale var misvisende og kunne skabe usikkerhed om de ansattes ret til at ytre sig kritisk Under et oplæg for de ansatte på en af Forsvarets kaserner anførte forsvarschefen,

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Ytringsfrihed. RegionsTRmøde 28. maj 2013

Ytringsfrihed. RegionsTRmøde 28. maj 2013 Ytringsfrihed RegionsTRmøde 28. maj 2013 Start Hvornår har du sidst været i tvivl om din ytringsfrihed? Hvornår har du sidst stået med et politisk problem? Summegruppesnakketing Det er februar måned. Fire

Læs mere

Jeg har udtalt mig om sagen på baggrund af Odder Kommunes brev af 6. maj 2010 med kopi af instruksen.

Jeg har udtalt mig om sagen på baggrund af Odder Kommunes brev af 6. maj 2010 med kopi af instruksen. Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

God adfærd i Horsens Kommune

God adfærd i Horsens Kommune God adfærd i Horsens Kommune hr og jura God adfærd i Horsens Kommune I Horsens Kommune har vi et fælles ansvar for at respektere de forvaltningsretslige principper, når vi udfører vores arbejde og leverer

Læs mere

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780 FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej 56-58 8260 Viby J Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

2015-49. Telefonsamtale om en læges kritiske hjemmeside var i strid med reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed. 28.

2015-49. Telefonsamtale om en læges kritiske hjemmeside var i strid med reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed. 28. 2015-49 Telefonsamtale om en læges kritiske hjemmeside var i strid med reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed En læge havde en hjemmeside, der kritiserede regionens beslutning om at indføre akuttelefonen

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. ulovlig praksis

Baggrundsnotat vedr. ulovlig praksis Baggrundsnotat vedr. ulovlig praksis - Ytringsfrihed, tavshedspligt og reaktionsmuligheder Demokrati og åbenhed er grundlæggende værdier i den offentlige sektor, og det er derfor både naturligt og vigtigt,

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

Politiets Efterretningstjeneste PET Klausdalsbrovej Søborg Praksis hos PET om information til journalister

Politiets Efterretningstjeneste PET Klausdalsbrovej Søborg Praksis hos PET om information til journalister Politiets Efterretningstjeneste PET Klausdalsbrovej 1 2860 Søborg Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-15 Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Sundhedsvæsenets

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K 07-06-2015. ministeriets sagsnr. 1407441

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K 07-06-2015. ministeriets sagsnr. 1407441 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

SIG DET HØJT OG FAGLIGT. Sig din mening det gør en forskel og så er det tilmed en rettighed

SIG DET HØJT OG FAGLIGT. Sig din mening det gør en forskel og så er det tilmed en rettighed F O A f a g o g a r b e j d e SIG DET HØJT OG FAGLIGT Sig din mening det gør en forskel og så er det tilmed en rettighed 1 Grundloven giver dig ytringsfrihed Den danske grundlov beskytter retten til at

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø 07-03-2013. Sag 200717966 inspektion af Skovvænget den 18.

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø 07-03-2013. Sag 200717966 inspektion af Skovvænget den 18. Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

H Ø R I N G O V E R B E T Æ N K N I N G N R. 1 5 5 3 / 2 0 1 5 O M

H Ø R I N G O V E R B E T Æ N K N I N G N R. 1 5 5 3 / 2 0 1 5 O M Justitsministeriet Stats- og Menneskeretskontoret jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 0 3 C BA@HUMANR I G H T S. D K M E N

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager.

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager. 2012-7 Retningslinjer for kommunale lægekonsulenters arbejde Ombudsmanden og Social- og Integrationsministeriet var enige om, at ministeriet ikke uden udtrykkelig lovhjemmel kunne fastsætte retligt bindende

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

I to breve til ombudsmanden præciserede kommunen, hvordan de fremadrettede begrænsninger nærmere skulle forstås.

I to breve til ombudsmanden præciserede kommunen, hvordan de fremadrettede begrænsninger nærmere skulle forstås. 2015-46 Advarsel til kommunalt ansat opfyldte ikke de almindelige krav om klarhed En kommunalt ansat fik en skriftlig advarsel, med den begrundelse at hun ikke forvaltede sin faglige rolle professionelt.

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Vejledning for ledere Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Hovedudvalget i Region Syddanmark Dit ansvar og dine muligheder som leder, når medarbejdere udsættes for chikane, injurier eller

Læs mere

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde Beretning nr. 13 Folketinget 2014-15 Beretning afgivet af Retsudvalget den 13. maj 2015 Beretning om forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Gymnasielærer kunne ikke afskediges for at have sendt kritik af skolen til medlemmer af Folketingets Finansudvalg

Gymnasielærer kunne ikke afskediges for at have sendt kritik af skolen til medlemmer af Folketingets Finansudvalg 2016-37 Gymnasielærer kunne ikke afskediges for at have sendt kritik af skolen til medlemmer af Folketingets Finansudvalg En gymnasielærer sendte en e-mail til medlemmer af Folketingets Finansudvalg, hvor

Læs mere

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven 2015-54 Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven Et forældrepar klagede til ombudsmanden over, at deres søn blev undervist i en folkeskole

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 499 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00123-1/LBI 2/11 Den 23. juni 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Ombudsmandens behandling af sager om offentligt ansattes ytringsfrihed

Ombudsmandens behandling af sager om offentligt ansattes ytringsfrihed PRÆSENTATION AF OMBUDSMANDENS BERETNING FOR 2009 PÅ DET OFFENTLIGE DEBATMØDE MED RETSUDVALGET DEN 30. NOVEMBER 2010 Ved afdelingschef Kaj Larsen 17. november 2010 Ombudsmandens behandling af sager om offentligt

Læs mere

1.0 Brug af Facebook og andre sociale medier - anbefalinger til medarbejdere i Gribskov Kommune

1.0 Brug af Facebook og andre sociale medier - anbefalinger til medarbejdere i Gribskov Kommune 1.0 Brug af Facebook og andre sociale medier - anbefalinger til medarbejdere i Gribskov Kommune "Kan det jeg skriver på Facebook, om kommunen, mine chefer og mine kollegaer, få konsekvenser for min ansættelse?"

Læs mere

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009 Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 496 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. Fax +45 33 13 25 12 +45 33

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Grov kommentar overskred grænserne for offentligt ansattes ytringsfrihed loyalitetspligt ikke relevant

Grov kommentar overskred grænserne for offentligt ansattes ytringsfrihed loyalitetspligt ikke relevant 2017-1 Grov kommentar overskred grænserne for offentligt ansattes ytringsfrihed loyalitetspligt ikke relevant En seniorjobber i en kommune skrev nogle kommentarer på Facebook til en artikel om fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Indfødsretsudvalget IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt

Indfødsretsudvalget IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt Indfødsretsudvalget 2013-14 IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM VIDEREGIVELSE AF FORTROLIGE OPLYSNINGER I FORBINDELSE MED SAGER OM INDFØDSRETS MEDDELELSE Sammenfatning: Straffelovens

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. august 2015 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00085-2/PH 2/7 Den 20. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en opfølgningsrapport om inspektion den 24. februar

Læs mere

Kurt Pedersen Ølsvej Hobro Klage over Statsadvokaten i Viborgs afgørelser

Kurt Pedersen Ølsvej Hobro Klage over Statsadvokaten i Viborgs afgørelser Kurt Pedersen Ølsvej 13 9500 Hobro Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009

Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009 Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00076-1/ATG3 2/11 Indholdsfortegnelse Ad 3.6. Samlet bedømmelse af de bygningsmæssige forhold... 3 Ad 5.

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K Ministeriets sagsnr. 16/11123, FN s børnekonvention og privatskolerne

Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K Ministeriets sagsnr. 16/11123, FN s børnekonvention og privatskolerne Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler.

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 8. oktober 2003 af Arresthuset i Hjørring. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER. FOU samrådsspørgsmål N vedrørende forsvarschefens udtalelser og offentligt ansattes ytringsfrihed

DET TALTE ORD GÆLDER. FOU samrådsspørgsmål N vedrørende forsvarschefens udtalelser og offentligt ansattes ytringsfrihed Forsvarsudvalget 2015-16 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER FOU samrådsspørgsmål N vedrørende forsvarschefens udtalelser og offentligt ansattes ytringsfrihed Torsdag

Læs mere

Hvad må jeg sige og skal jeg sige fra? Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed mv.

Hvad må jeg sige og skal jeg sige fra? Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed mv. Hvad må jeg sige og skal jeg sige fra? Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed mv. Forord Whistleblowerordningen i Københavns Kommune er vedtaget af Borgerrepræsen tationen. Ordningen giver kommunens

Læs mere

YTRINGSFRIHED OG TAVSHEDSPLIGT. Vibeke Borberg, forskningschef, ph.d. i medieret Danmarks Medie og Journalisthøjskole

YTRINGSFRIHED OG TAVSHEDSPLIGT. Vibeke Borberg, forskningschef, ph.d. i medieret Danmarks Medie og Journalisthøjskole YTRINGSFRIHED OG TAVSHEDSPLIGT Vibeke Borberg, forskningschef, ph.d. i medieret Danmarks Medie og Journalisthøjskole OPLÆG FOR REGION MIDTJYLLAND AFDELINGSLEDERE I PSYKIATRIEN DEN 29. FEBRUAR 2016 VIBEKE

Læs mere

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009 2009 4-5 Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven En borger klagede til ombudsmanden over at kommunen og det sociale nævn havde afvist at godkende hendes udgifter til bil som rimelige

Læs mere

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010 2010 14-1 Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen En handicappet borger fik af sin kommune afslag på tilskud til udskiftning af et udstødningsrør på sin bil. Det sociale

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann (Lov om CO 2-kvoter) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Nilan A/S OVER Energistyrelsens

Læs mere

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Jeg har nu gennemgået Integrationsministeriets redegørelse for ministeriets opfattelse af vejledningspligten

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

I det følgende vil Miljøstyrelsen fremkomme med de bemærkninger, som jeres henvendelse giver anledning til.

I det følgende vil Miljøstyrelsen fremkomme med de bemærkninger, som jeres henvendelse giver anledning til. Landboforeningen Gefion Fulbyvej 15 4180 Sorø Erhverv J.nr. MST1240-00260 Ref. Tisov/Suish Den 12. juli 2010 Landboforeningen Gefions henvendelse til Ombudsmanden vedr. kommunernes administration af reglerne

Læs mere

God adfærd i det offentlige - kort og godt. December 2007

God adfærd i det offentlige - kort og godt. December 2007 God adfærd i det offentlige - kort og godt December 2007 God adfærd i det offentlige - kort og godt December 2007 God adfærd i det offentlige - kort og godt Udgivet december 2007 Udgivet af Personalestyrelsen

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

DM en fagforening for højtuddannede. Ytringsfrihed. for ansatte i det private

DM en fagforening for højtuddannede. Ytringsfrihed. for ansatte i det private DM en fagforening for højtuddannede Ytringsfrihed for ansatte i det private Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

2015-27. Afskedigelse af tjenestemand med rådighedsløn frem for omplacering. 8. juni 2015

2015-27. Afskedigelse af tjenestemand med rådighedsløn frem for omplacering. 8. juni 2015 2015-27 Afskedigelse af tjenestemand med rådighedsløn frem for omplacering 8. juni 2015 Justitsministeriet afskedigede en tjenestemand på grund af besparelser og stillingsnedlæggelser i den politikreds,

Læs mere

Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64

Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64 Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Nørregade 21 0900 København C 2. juli 2008 Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64 Cybercity har d.

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Mette og Fedor Steeman Planetparken Rødding Flytning af Fjordskolen

Mette og Fedor Steeman Planetparken Rødding Flytning af Fjordskolen Mette og Fedor Steeman Planetparken 24 6630 Rødding Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

2015-58. Kommunes retningslinjer om politianmeldelse af vold og chikane mod kommunens ansatte

2015-58. Kommunes retningslinjer om politianmeldelse af vold og chikane mod kommunens ansatte 2015-58 Kommunes retningslinjer om politianmeldelse af vold og chikane mod kommunens ansatte Efter at have behandlet en konkret sag, hvor en kommunal specialskole havde anmeldt en 10-årig elev til politiet

Læs mere

Hverken tillidshverv eller loyalitetspligt indskrænkede ytringsfrihed. Ansats kritik af DR-program var dog i urimeligt grov form

Hverken tillidshverv eller loyalitetspligt indskrænkede ytringsfrihed. Ansats kritik af DR-program var dog i urimeligt grov form 2018-8 Hverken tillidshverv eller loyalitetspligt indskrænkede ytringsfrihed. Ansats kritik af DR-program var dog i urimeligt grov form 22. marts 2018 En medarbejder i DR, der arbejdede som planlægger

Læs mere

Kommunalvalget 2017 er en oplagt mulighed for at påvirke rammerne for det sociale arbejde og dermed rammerne for dit arbejdsliv.

Kommunalvalget 2017 er en oplagt mulighed for at påvirke rammerne for det sociale arbejde og dermed rammerne for dit arbejdsliv. Notat Dato 17. maj 2017 MEB Side 1 af 8 Inspirationskatalog: - Sæt det sociale arbejde på dagsordenen ved kommunalvalget 2017 Kommunalvalget 2017 er en oplagt mulighed for at påvirke rammerne for det sociale

Læs mere

Advarsel på utilstrækkeligt grundlag. Ombudsmandens udtalelse. 23. september 2010

Advarsel på utilstrækkeligt grundlag. Ombudsmandens udtalelse. 23. september 2010 2010 20-13 Advarsel på utilstrækkeligt grundlag Et forbund klagede på vegne af en socialpædagog over en skriftlig advarsel. Begrundelsen for advarslen var at pædagogen havde involveret forældre til beboere

Læs mere

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen.

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. januar 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 28. januar 2002 af Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt. I rapporten udtalte jeg kritik og afgav henstilling

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. august 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af venterum på Politistationen i Holbæk. I rapporten bad jeg Politimesteren i Holbæk om oplysninger

Læs mere

Statens Forsvarshistoriske Museum har over for mig den 14. august 2012 bl.a. udtalt følgende:

Statens Forsvarshistoriske Museum har over for mig den 14. august 2012 bl.a. udtalt følgende: Statens Forsvarshistoriske Museum Frederiksholms Kanal 29 1220 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Inhabilitet i forbindelse med ny skolestruktur

Inhabilitet i forbindelse med ny skolestruktur Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der ikke er grundlag for at antage, at Næstved Byråd har handlet i uoverensstemmelse med reglerne om inhabilitet ved at erklære to kommunalbestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Brug af sociale medier i SUF

Brug af sociale medier i SUF Brug af sociale medier i SUF Indhold Indledning... 3 Retningslinjer og politikker... 3 Ytringsfrihed... 3 Når du bruger Facebook på jobbet... 4 Når du deltager i debatten... 4 Tænk i øvrigt over:... 4

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

til ulovlig praksis! 2

til ulovlig praksis! 2 Sig nej 1 til ulovlig praksis! 2 Brug din ytringsfrihed Ledelsen i en kommune fortæller socialrådgiverne, at de ikke må anbringe flere børn i år, fordi kassen er tom. Socialrådgiverne i et jobcenter føler

Læs mere

Ikke hjemmel til obligatorisk digital selvbetjeningsløsning ved klage over parkeringsafgift. Vejledning på hjemmeside

Ikke hjemmel til obligatorisk digital selvbetjeningsløsning ved klage over parkeringsafgift. Vejledning på hjemmeside 2015-36 Ikke hjemmel til obligatorisk digital selvbetjeningsløsning ved klage over parkeringsafgift. Vejledning på hjemmeside En kommune skrev på sin hjemmeside, at borgere, der ønskede at klage over en

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 24. januar 2006 af Psykiatrisk Afdeling Herning. I rapporten anmodede jeg afdelingsledelsen om nærmere oplysninger

Læs mere

Beretning. udvalgets virksomhed

Beretning. udvalgets virksomhed Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne Alm.del UET - Beretning 1 Offentligt Beretning nr. 7 Folketinget 2005-06 Beretning afgivet af Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne den 13. september

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Knud Haugmark Skelhøjvej 25 C, 1. th. 2800 Kongens Lyngby 27-10-2014. Fødevareministeriets Klagecenters afgørelse af 6.

Knud Haugmark Skelhøjvej 25 C, 1. th. 2800 Kongens Lyngby 27-10-2014. Fødevareministeriets Klagecenters afgørelse af 6. Knud Haugmark Skelhøjvej 25 C, 1. th. 2800 Kongens Lyngby Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed (patientklager, erstatningsankesager, international sygesikring) Finsensvej 15 2000 Frederiksberg 04-06-2016

Styrelsen for Patientsikkerhed (patientklager, erstatningsankesager, international sygesikring) Finsensvej 15 2000 Frederiksberg 04-06-2016 Styrelsen for Patientsikkerhed (patientklager, erstatningsankesager, international sygesikring) Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere