Niels Frederiksen, Karleby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Niels Frederiksen, Karleby"

Transkript

1 Niels Frederiksen, Karleby Af Louis S. Hansen Vi har mange mindesmærker i Lejre Kommune, men alt for sjældent standser man op, betragter dem og undersøger hvem det rent faktisk er, som mindes. Ved Kornerup står en stor sten med indskrift og et profilportræt i metal. Mindestenen rejstes i Ved stenen er Niels Frederiksens Vej - vinkelret på landevejen. Mindestenen for Niels Frederiksen på overvejen ved afkørslen til Kattinge Foto: Louis S. Hansen Både vejnavnet og stenen er en hædersbevisning til en mand, som sikkert de færreste kender i dag, men han var højt skattet af mange i sin samtid, idet hans store arbejde for ikke mindst mindre landbrugere var imponerende. Niels Frederiksen blev født 23. februar 1874 på ejendommen Toftekærgård ved Lille Karleby. Ejendommen havde et jordtilliggende på ca. 70 tønder land.

2 Karlebyvej nr. 62. Niels Frederiksens barndomshjem, i dag. Foto; Louis S. Hansen Som så mange i samtiden deltog han allerede som 10-årig i markarbejde, hvor arbejdsdagen startede kl. 4. Efter morgenarbejdet vandrede han ca. 3 ½ km til skole, så det kunne af og til knibe med koncentrationen. En forstående lærer bar heldigvis over med, at han og andre jævnaldrende tog et blund i nogle af skoletimerne. Men i vågen tilstand sugede han viden til sig, og hans lærer havde blik for, at der var krummer i drengen. Niels fik hurtigt lært at læse, og ældre familiemedlemmer nød, at han ofte læste aviser højt for dem. Især politiske spørgsmål kom til at interessere den opvakte dreng mere og mere. Han var dygtig til landbrugserhvervet, og han sparede penge sammen, så han kunne tage et vinterophold fra 1892 til 1893 på den på den fynske Køng Højskole. Efter tilbagekomst til hjemegnen blev han blandt andet aktiv i den lokale Skytte- og Gymnastikforening, hvor han tillige var formand i 8 år. I 1894 blev han sammen med broderen Kristian forpagter af barndomshjemmet Torftekærgård. Som 29-årig blev han i 1903 gift med Karen Rasmussen og overtog hendes barndomshjem i Store Karleby. Det var et husmandssted med 7 tønder land, der efterhånden blev øget til 18 tønder. De fik et lykkeligt ægteskab med 6 børn, men især i de første år af deres ægteskab havde de det temmelig hårdt i økonomisk henseende. Indtægterne fra landbruget måtte suppleres med indtjening fra arbejdet som mælkekusk for det lokale andelsmejeri. To år efter giftermålet dannedes partiet Det Radikale Venstre, der havde forbedringer af levevilkårene for Danmarks små landbrugere og dårligt stillede byboere som en mærkesag. En væsentlig årsag til, at Niels Frederiksen meldte sig ind i partiet, hvor han hurtig. gjorde han sig gældende på grund af sin regelrette adfærd og flid, så han blev højt respekteret i vide kredse. I 1908 startede han en lokal husmandsforening. Samme år blev han medlem af hovedbestyrelsen for De Samvirkende Sjællandske Husmandsforeninger for i 1911 at overtage formandsposten.

3 Ligeledes i 1911 indvalgtes han i Roskilde Amtsråd, hvor han havde sæde indtil Tillige blev han medlem af Landbokommissionen af Ikke nok med det. Han blev valgt til Folketinget i 1913, hvor han straks markerede sig på bedste vis. Under 1. verdenskrig som medlem af Den Overordentlige Kommission sørgede han for, at alle samfundsgrupper ikke blot de velstillede - fortsat blev forsynet med varer. Niels Frederiksen var folketingsmedlem til 1935 og blev formand for Det Radikale Venstres rigsdagsgruppe (Folketings- og daværende Landstingsgruppe under ét) fra 1929 til Her fik han stor indflydelse på ikke blot samtidens politiske beslutninger i almindelighed, men i særdeleshed på lovgivning omkring jordspørgsmål. Niels Frederiksen som hus- og rigsdagsmand på vej til et af sine mange udvalgsmøder. (Jensenius i Berlingske Tidende) Trods den stadig omsiggribende politiske aktivitet fortsatte Niels Frederiksen med at drive landbrug på ejendommen i Store Karleby, der i dag har adressen Karlebyvej 134, til Karen Rasmussens barndomshjem. Karlebyvej 134. Foto: Louis S. Hansen

4 Men med den større arbejdsbyrde blev det nødvendigt at bo nærmere et trafikknudepunkt, så familien brød op fra hjemstavnen og flyttede til Roskilde. For det blev efterhånden hele Danmark, som var Niels Frederiksens arbejdsplads, ikke mindst på grund af arbejdet i Statens Jordlovsudvalg. Statens Jordlovsudvalg Gennem tiden har der i Danmark været nedsat diverse landbokommissioner. En af de mest kendte var Den Store Landbokommission fra 1786, hvis arbejde gav stødet til de store landboreformer i slutningen af det 18. århundrede, herunder ophævelsen af bøndernes stavnsbånd i I 1911 nedsattes atter en landbokommission, i hvilken Niels Frederiksen fik sæde. Kommissionen fik til opgave at forberede lovudkast til reformer for økonomisk set svagt stillede befolkningsgrupper, der ønskede at arbejde med jorden og som havde behov for ordentlige boligforhold. Jordlovgivning var nemlig en hovedinteresse for Niels Frederiksen. Da Statens Jordlovsudvalg nedsattes i 1919 blev han udvalgets formand, hvad han var helt frem til I den periode oprettedes næsten nye husmandsbrug, og Niels Frederiksen havde en stor del af æren herfor. I samme tidsrum kom nye gartnerier til. Sunde boliger og kolonihaver oprettedes til arbejderfamilier og til andre erhvervsgrupper med beskedne indtægter. Det betød forbedring af mange almindelige danskeres tilværelse. Da Statens Jordlovsudvalg i 1919 dannedes, var der i Danmark stor interesse for oprettelse af husmandsbrug på arealer, som havde været godsejerjorder. Dette år blev de såkaldte oktoberlove, som muliggjorde oprettelse af nye husmandsbrug, vedtaget. Året efter oprettelsen af Statens Jordlovsudvalg blev det store landbrug Egholm i Hornsherred udstykket. Det havde Niels Frederiksens særlige bevågenhed, da Egholms jorder befandt sig på hans egn. Mange udstykninger fulgte. Blandt andet afgav godset Bregentved ved Haslev jord til 139 husmandsbrug. I perioden 1920 til 1940 afstod eksempelvis 12 sjællandske, 9 fynske, 5 jyske og 3 godser på Lolland-Falster hver jord til mellem 25 og 49 nye husmandsbrug. Der blev ikke tale om store jordtilliggender til hvert husmandssted kun ca. 10 til 14 tønder land men almindeligvis var det ganske frugtbar jord, så et sådant brug kunne i samtiden føde en familie, uden det var nødvendigt at tage ekstraarbejde udenfor bedriften, hvad Niels Frederiksen gang på gang markerede, når nye husmandsbrugs jorder diskuteredes. Målt med nutidens alen lyder det ikke imponerende med så begrænsede arealer pr. brug; heller ikke det kvadratmeterantal, der almindeligvis kalkuleredes med til stuehuse (80 til 90 kvadratmeter) og udhuse, lader m.v. på ca. 130 til 150 kvadratmeter, men det er jo kun i de seneste årtier, at indstilling til leve- og boligstandard er ændret markant. For mange unge mennesker, som påtænkte en tilværelse på et husmandsbrug, kunne det være et problem at rejse den fornødne startkapital. Derfor fik Niels Frederiksen og hans samarbejdspartnere i Statens Jordlovsudvalg udvirket to muligheder. Enten kunne en ung husmand købe jorden til markedspris og opnå lån fra staten svarende til 90 procent af købesummen for jorden og for udgifterne til opførelse af såvel stuehus som avlsbygninger, eller også kunne jorden erhverves fra den såkaldte jordfond. Efter den sidste model skulle husmanden ikke købe jorden, idet den ejedes af staten. Hvert år skulle betales en leje af jorden udregnet på baggrund af, hvad der skønnedes at give det mest fordelagtige udbytte ved jordens dyrkning. Såfremt husmanden ejede sin jord, kunne han sælge den samt husmandsstedets bygninger til markedspris. Ellers kunne han ved salg kun få penge for bygninger, maskiner, besætning samt for eventuelt iværksatte forbedringer. Rent selveje gav ikke sikkerhed overfor markedsprissvingninger; omvendt ville en husmand, der havde lejet jord via jordfonden kun få et begrænset udbytte ved salg, selv om jordpriserne eventuelt var blevet høje.

5 Uanset hvilken af de to modeller en ung husmand ville foretrække, var det en inspiration til at starte for sig selv for mange tusind mennesker i Niels Frederiksens samtid. De Samvirkende Danske Husmandsforeninger hædrede blandt andet ham og 5 andre politikere, der var aktive for vedtagelsen af oktoberlovene i 1919 ved at lade maleren Johannes Nielsen portrættere de pågældende. Maleriet blev skænket til Folketinget i 1952, hvor det fortsat kan beses. Niels Frederiksen ses stående i den højre del af billedet, mens han betragter den anden stående person, venstrepolitikeren Søren Brorsen. De øvrige politikere er socialdemokraten Mads Jensen-Aale, venstremanden Vilhelm Pinholt, socialdemokraten Hans Rasmussen og yderst til højre Niels Frederiksens partifælle Jens Holdgaard. Alsidig virksomhed Statens Jordlovsudvalg fik mange opgaver; ikke alle umiddelbart indlysende for husmændenes talsmand. Niels Frederiksen var eksempelvis ikke begejstret for, at udvalget i 1935 overtog statens store arealer i Store Vildmose ud fra den betragtning, at arealerne ikke var egnede til husmandsbrug. Hans ord desangående: Jamen, Herregud, det er jo slet ikke jord! huskes stadig. Det var udstykning, der var Niels Frederiksens hjertesag. Som formand for Jordlovsudvalget havde han blandt andet bemyndigelse til at foretage indstillinger om køb af ejendomme og jordarealer, fra hvilke der kunne foretages udstykninger, godkendelse af udstykningsplaner, vilkår for erhvervelse af jordarealer til de enkelte husmandsbrug samt vilkår for drift at arealer, der administreredes af Jordlovsudvalget.

6 Niels Frederiksen var opstillet i Lejre kredsen, der i dag hedder Lejre-Køge Kredsen, og i 1928 skænkede Det radikale Venstre og Husmandsforeningen Hyllinge-Lyndby et maleri fra det gamle Lejre. Maleriet findes nu på Bramsnæs arkiv. En vellidt mand Gang på gang blev Niels Frederiksen rost for sit arbejde og med god grund. Da han i 1934 fyldte 60 år, blev han behørig fejret, og Johan Skjoldborg, der frem for nogen var husmændenes digter, hyldede blandt andet fødselaren med følgende ord: Kære Niels Frederiksen. Jeg skrev om det, jeg digtede om husmændene, men du udførte det, du rejste dem! Frederiksen var vellidt på grund af sin lune væremåde, sin store faglige indsigt og sin økonomiske sans. I en del af hans sparsomme fritid nød han at gå på jagt. I al gemytlighed blev han kaldt Danmarks største jagtherre, fordi han som formand for Jordlovsudvalget kunne dyrke fritidsinteressen på de arealer, som udvalget administrerede og som ikke var udstykket. Det drejede sig på et vist tidspunkt om ca tønder land. Han var kendt som en dygtig skytte. Det blev der i samtiden talt meget om. En bemærkning kom efter sigende fra hans partifælle, folketingsmedlem Oluf Steen, der på en andejagt på Fyn sammen med diverse andre politikere fra Det Radikale Venstre udtalte: Jeg får større og større respekt for formanden (for Jordlovsudvalget, red.) Når han skyder, falder ænderne ned. Når I andre plaffer løs, flyver de op! Tegneren Herluf Jensenius portrætterede en gang Niels Frederiksen i jagtudstyr med hund og cigar. Frederiksen var godt fornøjet med tegningen, men udtalte dog: Jeg kan tilgive Jensenius meget, men ikke at han lader mig gå på jagt med en puddelhund.

7 Tegneren Herluf Jensenius tegning I 1948 udkom en glimrende og fortsat læseværdig bog på 192 sider: Manden der hentede Jorden. En Bog om Niels Frederiksen af Johannes Christiansen. Den beskriver et liv på landet, som nu er historie, og samtidig tegner bogen et levende portræt af den dynamiske og fine personlighed, som Frederiksen var. Da Niels Frederiksen kort tid før sin død 20. december 1951 indstillede sit mangeårige virke, var det som en højt respekteret mand, der kunne se tilbage på store og fortjenstfulde resultater; først og fremmest på sit livsværk: Husmandsstandens sociale højnelse. Derfor er det fuldt forståeligt, at man kun to år efter hans død rejste ham det flotte minde ved landevejen i Kornerup. Ved højtideligheden 29. oktober 1953, hvor mindesmærket afsløredes, var repræsentanter for familie, venner og husmandsbevægelsen til stede, men også daværende landbrugsminister Jens Smørum og en af dennes forgængere i embedet, Kristen Bording. Så et godt råd, kære læser: Når du kommer forbi,. Giv dig tid til at dvæle lidt ved det hædrende minde, der er rejst over en af Lejre Kommunes fordums ildsjæle. Anvendt litteratur: Via internettet under Niels Frederiksen, Karleby, artiklerne Blå bog: Formænd og styrelseschefer Udstykningstiden Samt: Diverse materialer fra Arkiverne i Lejre.

Pionererne på Bubbel Mark

Pionererne på Bubbel Mark Pionererne på Bubbel Mark Af Thomas Norskov Kristensen, Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune Luftfoto over Bubbel Mark, 2009. I de markerede områder ses husmandsbrugene, som i 1927 blev udstykket fra

Læs mere

LANDBOREFORMERNE OG DEN NYERE JORDLOVGIVNING

LANDBOREFORMERNE OG DEN NYERE JORDLOVGIVNING LANDBOREFORMERNE OG DEN NYERE JORDLOVGIVNING Karsten Kyed, tidligere lektor ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet Selv om vi i dag befinder os i en periode med omfattende

Læs mere

Livet i en husmandsfamilie

Livet i en husmandsfamilie Livet i en husmandsfamilie Jens Sofus Mandal Andersen FORORD Forside tegningen er formentlig tegnet efter hukommelse af forfatteren, men det vides ikke med sikkerhed. Fortællingen beror på Sofus Mandals

Læs mere

1. DEC. 2014 JULEN 2014 JULEKORTET

1. DEC. 2014 JULEN 2014 JULEKORTET Glædelig jul FRA FAMILIEN NEBEL I HOLSTEBRO BRYLLUP EN FANTASTISK DAG, AT TÆNKE TILBAGE PÅ NYT HUS ANNA ANCHERS VEJ 138 I HOLSTEBRO INGEN KRÆFT VI HAR MEGET AT TAKKE GUD FOR JULEKORTET Kære familie og

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

Et boligselskab bliver stiftet

Et boligselskab bliver stiftet Et boligselskab bliver stiftet Maleri af Helsingørs borgmester og boligselskabets initiativtager Peder Christensen. Portrættet, der hænger på Helsingør Rådhus, er malet af H. C. Bärenholdt. 75 år er gået,

Læs mere

Folkets århundrede. -demokrati og velfærd FOR LIV OG BRØD GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET! VEJEN FREM HVAD NU? ARBEJDS- SPØRGSMÅL

Folkets århundrede. -demokrati og velfærd FOR LIV OG BRØD GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET! VEJEN FREM HVAD NU? ARBEJDS- SPØRGSMÅL Folkets århundrede -demokrati og velfærd FOR LIV OG BRØD GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET! VEJEN FREM HVAD NU? ARBEJDS- SPØRGSMÅL Folkets århundrede INTRODUKTION Det er en stor del af vores selvforståelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon. Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997. Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand

INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon. Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997. Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997 Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand Fra Rochdale til Skaade Andelsbevægelsens og Skaade Forbrugsforenings

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 46 2007 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 samt efter aftale Telefon: 4343 5838

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN

ÅRSBERETNING 2014 VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN ÅRSBERETNING 2014 VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN 1 INDHOLD Forord 5 Fokus på det uventede ekstra 7 Kontaktcentret er det første, du møder 11 Jeg gør jo bare mit arbejde 13 Alle går hjem med noget

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

LS INTERTANK LEO SØRENSEN Trueholmvej 2 DK-8381 Tilst Tel. + 45 8745 1599 www.intertank.dk. 50 år i transportens tjeneste Leo Sørensen

LS INTERTANK LEO SØRENSEN Trueholmvej 2 DK-8381 Tilst Tel. + 45 8745 1599 www.intertank.dk. 50 år i transportens tjeneste Leo Sørensen LS INTERTANK LEO SØRENSEN Trueholmvej 2 DK-8381 Tilst Tel. + 45 8745 1599 www.intertank.dk 50 ÅR I TRANSPORTENS TJENESTE SÅDAN KAN DET GÅ 50 år i transportens tjeneste Leo Sørensen INDHOLD Tanke/Tidsfordriv...3

Læs mere

Hårby. Foto: Ole Nissen. Hårby

Hårby. Foto: Ole Nissen. Hårby Foto: Ole Nissen Hårby Af Vibe Roepstorff og Ester Huusmann Byens navn stammer muligvis fra det gamle mandsnavn Hår eller Harde, og byen nævnes allerede i nogle skøder i 1264. Senere har en kilde angivet

Læs mere

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Februar 2014 Byrådsmedlem og Gruppeformand, Kjeld A. Espersen "Vi er i en tid hvor det er interessen for en bog, der sætter den landspolitiske dagsorden. Jeg tænker

Læs mere

Historien om Gevninge Udstillingen resulterede i mange nye fotos, hvoraf et udvalg præsenteres her i bladet.

Historien om Gevninge Udstillingen resulterede i mange nye fotos, hvoraf et udvalg præsenteres her i bladet. LETHRICA ÅRGANG 8, NR. 16 DE HISTORISKE FORENINGER I LEJRE KOMMUNE OKTOBER 2013 Historien om Gevninge Udstillingen resulterede i mange nye fotos, hvoraf et udvalg præsenteres her i bladet. I DETTE NUMMER:

Læs mere

Historier fra vores Grundejerforening og fra menneskene, der har levet her!

Historier fra vores Grundejerforening og fra menneskene, der har levet her! H www.tranegildestrand.dk Historier fra vores Grundejerforening og fra menneskene, der har levet her! I anledning af Grundejerforeningens 70 års jubilæum 2014 www.tranegildestrand.dk Indhold: Hvorfor holder

Læs mere

Højskolens elever 1893-1953 i tal

Højskolens elever 1893-1953 i tal Fjerde del Indledende bemærkninger Højskolens elever 1893-1953 i tal I denne sidste del af bogen skal resultaterne af en statistisk bearbejdning af dataene for elevholdene fra årene 1893-1953 fremlægges.

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

Fagbevægelsens. historie. Niels Finn Christiansen. Politiske ideer Statsmagtens omfang

Fagbevægelsens. historie. Niels Finn Christiansen. Politiske ideer Statsmagtens omfang Fagbevægelsens Niels Finn Christiansen historie Politiske ideer Statsmagtens omfang 1 Fagbevægelsens historie Et temahæfte udgivet af FIU Forfatter: Niels Finn Christiansen, historiker, dr. phil. Grafisk

Læs mere

S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011

S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011 S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011 Valgkampen 2011 blev blæst i gang den 13. november i Slagelse med besøg af Helle Thorning Schmidt og Villy Søvndal.

Læs mere

1.000 kr. for meget pr. måned

1.000 kr. for meget pr. måned l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d ViLejere 02 M a j 2 0 1 3 www.lejerneslo.dk 1.000 kr. for meget pr. måned 180.000 lejerne betaler for meget. Ved du nok om din husleje? Lejerne vinder 6 ud af

Læs mere

En pioner i Arbejderbevægelsen. O.V.Høft. Udgivet af ASRA. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt

En pioner i Arbejderbevægelsen. O.V.Høft. Udgivet af ASRA. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt En pioner i Arbejderbevægelsen O.V.Høft Udgivet af ASRA Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt En pioner i Arbejderbevægelsen O.V.Høft Lemvig Redaktion: Elky Madsen Leo Skaaning Bent Kruuse Jørn

Læs mere

PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder. Af Claus Larsen. i København i dette efterår. på Det kongelige Bibliotek,

PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder. Af Claus Larsen. i København i dette efterår. på Det kongelige Bibliotek, 116 ESSAY PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder Af Claus Larsen Under Golden Days-festivalen i København i dette efterår afholdtes på Det kongelige Bibliotek en række arrangementer om Det

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 24 APRIL 2015 INDHOLD: SIDE 4: Kværndrup Fjernvarme etablerer solvarmeanlæg SIDE 6: Årets frivillig- sociale ildsjæl SIDE 8: Kværndrup på vægten SIDE 9: 3E-Butikken skaber energi OBS Kirkeblad og Program

Læs mere

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen.

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen. S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 4-2009 30. årgang Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! ALis Tribler Helle Blak Ebbe Henriksen Emine Koca Bodil Knudsen Mogens Knudsen Claes Dudzinski

Læs mere