GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE"

Transkript

1 GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE

2 Kære lærer! Dette spil er udviklet til historieundervisningen i klassetrin. Spillet handler om Grundloven 1915 og har et særligt fokus på de mennesker i datiden, der var forment adgang til stemmeurnerne. Spillet kan deles op i tre sektioner: Forberedelse, selve spillet og efterbehandling. Det er designet, så det kan afvikles på fire lektioner. I kan dog vælge at lade forløbet strække sig over længere tid, hvis I ønsker at bruge mere tid på de enkelte opgaver. Sådan bruger du dette materiale Det anbefales, at du læser hele materialet igennem, inden du afvikler det for eleverne. Når du er parat til at spille med eleverne, printer du denne fil og bruger papiret Oversigt til læreren til at holde øje med, hvor langt du er i spillet. Print også teksterne til eleverne. (Alternativt kan du, hvis eleverne har adgang til hver deres laptop eller tablet, bruge pdf-filerne direkte) I oversigten står der, hvilke spørgsmål og opgaver du bør stille eleverne, for at de får det fulde udbytte af undervisningen. God fornøjelse! LÆRERMATERIALE GRUNDLOVEN 1915 s. 2

3 Didaktisk baggrund for spillet Grundloven 1915 er udviklet med særligt henblik på, at eleverne skal arbejde med historiske scenarier, sådan som de defineres ud fra Forenklede Fælles Mål. De overordnede mål med denne tilgang til historiefaget er, at eleverne skal gøre sig praktiske erfaringer, opnå indsigt i historiske begivenheder og kunne identificere sig med historiske personligheder. I det aktuelle forløb arbejder eleverne ud fra to perspektiver, dels de fem befolkningsgrupper, der ikke var stemmeberettigede (de såkaldte fem f er ), og dels de politikere, som historisk set valgte at tilgodese kvinders og tyendes ønske om stemmeret. Ud fra et moderne synspunkt kan behandlingen af disse grupper virke inhuman, men gennem rollespillet får eleverne indblik i politikernes tankegang. Spillet er kontrafaktisk, hvilket vil sige, at de begivenheder, som eleverne oplever i spillet, ikke er historisk korrekte. Dette giver eleverne mulighed for at udforske, og at handle uden at skulle føle sig bundet op på de historiske fakta. Det er lærerens opgave at perspektivere fra elevernes oplevelse til de virkelige hændelser. Læringsmål Målet for undervisningen er at: Eleven har opnået indsigt i hvordan Grundloven 1915 er indlejret i sin samtid Eleven kan identificere sig med samtidens personligheder og forstå deres perspektiver og ræsonnementer Eleven har gjort sig erfaringer i forhold til, hvad et begrænset demokrati vil sige Eleven kan perspektivere fra datid til nutid. Hvad har ændret sig for de befolkningsgrupper, der er i fokus under forløbet? Hvad er stadig det samme? LÆRERMATERIALE GRUNDLOVEN 1915 s. 3

4 Spørgsmål til elevernes selvevaluering Følgende spørgsmål stilles til eleverne før og efter spillet, for at gøre dem bevidste om egen læring. Bed eleverne om at skrive svarene ned, så de kan sammenligne deres svar før og efter. Hvad ved du om demokratiet i Danmark? 1. Ved du hvornår Danmark blev et demokrati? 2. Hvem måtte stemme før 1915? 3. Hvis over halvdelen af danskerne er kvinder, hvordan kan det så være, at kvinderne først fik stemmeret i 1915? 4. Hvorfor var der nogen, der mente, at kvinder ikke burde have stemmeret? 5. Hvorfor mente man, at tjenestefolk ikke burde have stemmeret? 6. Hvad tror du det betød for Danmark som samfund, at ikke alle måtte stemme? LÆRERMATERIALE GRUNDLOVEN 1915 s. 4

5 OVERSIGT TIL LÆREREN 1 Forberedelse til forløbet I denne del aktiveres elevernes forforståelse. Udlever teksten Da demokratiet blev til i Danmark, så eleverne kan nå at læse den igennem som optakt til forløbet. Når I mødes igen: Tag en snak med eleverne om, hvordan de definerer demokrati, inden I går igang med det egentlige arbejde. ELEVOPGAVE: Hvad er demokrati? Lav hver jeres brainstorm ud fra spørgsmålet Hvad er demokrati? Brug mindmap eller skriv stikord ned. 2De fem f er Forklar eleverne, at I fra nu af kommer til at fokusere på år 1915, som var året, hvor Grundloven blev revideret anden gang. De skal læse om de fem grupper i det danske samfund, der ikke havde stemmeret. Inddel eleverne i 5 grupper, og udlevér teksterne De fem f er, således at grupperne sidder med hver deres beskrivelse. Grupperne skal udføre følgende opgaver: ELEVFREMLÆGGELSER: Eleverne fremlægger deres tekster, og læreren indsamler de 5 lovforslag, hver gruppe har skrevet ned. Lovforslagene kopieres, så der er nok til, at de 5 grupper har et sæt hver. Disse skal bruges senere i forløbet. Tips til at lave fremlæggelser: 1. Læs den udleverede tekst sammen med din gruppe. I kan skiftes til at læse højt for hinanden. Skriv stikord ned, mens I læser. 2. Skriv 5 lovforslag til datidens politkere, som I tror ville gøre livet meget bedre for den samfundsgruppe, som I har læst om. 3: Lav en fremlæggelse af jeres tekst og jeres 5 lovforslag for resten af gruppen. Fremlæggelsen skal tage ca. 5 minutter i alt. -Opdel jeres tekst i så mange afsnit, som I er personer. Giv hvert afsnit en overskrift, inden I fordeler dem imellem jer Husk at bruge jeres egne ord - ikke tekstens. Skriv jeres egne stikord ned, så I kan huske, hvad I skal sige LÆRERMATERIALE GRUNDLOVEN 1915 s. 5

6 3 Præsentation af partierne Fortæl eleverne, at de skal spille et debatspil, hvor de skal spille datidens politikere, og inddel dem i fire grupper. Udlever rollebeskrivelserne med partierne. Bed eleverne om at læse teksterne. Herefter skal eleverne præsentere deres rolle og deres parti. Lad dem gøre dette på skift i rækkefølgen: Højre, Venstre, Socialdemokratisk Forbund, Det Radikale Venstre. BEMÆRK! Der er 32 rollekort i alt, men du skal kun omdele det antal som der er elever til! Sørg for, at partigrupperne bliver omtrent lige store. ELEVOPGAVE: Læs det udleverede rollekort. Du skal nu gøre dig klar til at præsentere din rolle og dit parti. Du bør nævne: Dit partis navn Din rolles navn Dine holdninger Din præsentation bør ikke tage længere end 1/2 minut. 4 Politikerne tager stilling til lovforslagene Udlever kravene fra de 5 f er, der blev formuleret i første lektion, til hvert af de fire partier. Ud fra deres partiers perspektiv skal eleverne nu tage stilling til hvert af de 5 forslag: ELEVOPGAVE: Snak med dine partifæller om, hvad I synes om de fem lovforslag, som I har fået udleveret. Tag stilling til følgende spørgsmål: Hvad vil jeres parti gå med til? Hvad vil I kæmpe for? Hvad er I helt og holdent imod, fordi det ikke passer med jeres værdier? Husk at skrive noter til jeres beslutninger, og gemme dem til senere. LÆRERMATERIALE GRUNDLOVEN 1915 s. 6

7 5 Selve debatspillet Fortæl eleverne, at debatspillet skal til at gå i gang, og at det består af tre dele: Først skal de forhandle i udvalgsgrupper Derefter skal de drøfte deres beslutning med deres eget parti, og beslutte, hvilke love de vil bede om at få med i Grundloven Til sidst skal de vedtage, hvilke nye love, der skal med i Grundloven. 1. Inddel eleverne i fem hold, der går på tværs af partierne. Hvert hold er en udvalgsgruppe, der skal diskutere de 5 forslag fra de 5 f er. Udlevér kravene, så hvert hold beskæftiger sig med hver sit f. Eleverne diskuterer nu de fem lovforslag og tilpasser dem, så alle er enige om forslagene. Det gør ikke noget, at forslagene bliver lavet så meget om, at de ikke længere er til at genkende. 2. Eleverne vender tilbage til deres partier og fremlægger, hvad der er blevet snakket om. Det aftales, hvilke af lovforslagene, som hvert parti vil indstille til den nye grundlov. De må også gerne lave helt nye lovforslag, der ikke har noget at gøre med de fem f ers forslag. TIPS! Det er vigtigt, at eleverne forstår, at man kan forhandle ved f.eks. at tage et lovforslag af bordet, mod at få et andet gennemført. Hold en stram tidsplan! Diskussionerne kan let blive omfattende i tredje afsnit af debatspillet. Hele debatspillet bør tage ca. 45 minutter, med mest vægt på 3. afsnit. 3. Læreren indkalder til Rigsdagen, og præsenterer dagen som d. 5. juni Læreren fungerer som ordstyrer og lader hvert parti præsentere fem lovforslag til Grundloven. Forslagene bliver skrevet op på tavlen. Hvert parti tilkendegiver, hvilke forslag, de vil stemme for, og hvilke de vil stemme imod. De forslag, der får en stemme fra hvert parti, bliver del af den nye Grundlov anno Afslut med at sammenligne elevernes resultater med ændringerne i den virkelige grundlov (hvor kvinder og tyende fik stemmeret). LÆRERMATERIALE GRUNDLOVEN 1915 s. 7

8 Efterbearbejdelse Bed eleverne diskutere med sidemanden: Hvorfor tror du, at din rolle mente, som han gjorde? Eleverne får 1 minut hver. Læreren spørger kort ind til 3-4 elever, for at høre, hvad der er blevet talt om. Eleverne går tilbage i de oprindelige 5 f-grupper igen. Bed eleverne om at løse følgende opgaver: Diskutér/kortlæg: ELEVOPGAVE: - LÆSES HØJT: Hvem er jeres gruppe ( f ) i dag? Hvordan er deres vilkår? Gå på internettet og find eksempler: - I verden - I Danmark Hvad synes I, man kunne gøre for at forbedre vilkårene for jeres f i dag? Synes I, at jeres f er bedre stillet i dag end i 1915? Hvorfor/hvorfor ikke? Lav en præsentation af jeres konklusioner. SPØRGSMÅL TIL VIDERE REFLEKTION OVER FORLØBET - TIL DISKUSSION I KLASSEN: -Hvad betyder stemmeret for et samfund - og hvad betyder det, at ikke alle må stemme? -Synes I, at det er i orden, at man først må stemme, når man er 18? Burde alle have lov til at stemme? -Synes I, at verden er blevet et bedre sted siden 1915? Hvordan og hvordan ikke? TALER (VALGFRIT) Bed partierne om at gå sammen igen, og forberede en tale for deres vælgere om det, der er blevet vedtaget. I talen skal der lægges vægt på, at partiet skal fremstå positivt overfor vælgerne. Efterfølgende kan I diskutere, hvordan man i nutiden ville se tilbage på spillets hændelser, og hvordan de forskellige perspektiver ændrer hvordan man opfatter det, der skete. EVALUERING AF FORLØBET Bed eleverne stille sig op på en række, hvor dem længst mod højre synes, at de har lært meget af forløbet, og dem, der står længst til venstre synes, de har lært lidt. Spørg ind til enkelte elevers oplevelser. Udvælg elever, der har placeret sig forskelligt på skalaen. Spørg i særdeleshed ind til de elever, der placerer sig i yderpositionerne: Hvordan tror de, det kan være, at de har lært/ikke har lært noget af forløbet? Kunne de selv have gjort noget anderledes? Bed herefter eleverne om at tage deres svar på selvevalueringen frem igen. Bed eleverne om at læse spørgsmålene igen, og se, om de kan tilføje noget eller ændre deres svar. Bed eleverne om at diskutere svarene i deres grupper, og fremlægge svarene i plenum. Afslutningsvist formulerer hver gruppe et undringsspørgsmål - det vil sige, et spørgsmål der har med demokrati at gøre og som de mangler at få svar på. LÆRERMATERIALE GRUNDLOVEN 1915 s. 8

BESÆTTELSEN LÆRERMATERIALE

BESÆTTELSEN LÆRERMATERIALE BESÆTTELSEN LÆRERMATERIALE Kære lærer! Dette er et spil, der er udviklet til historieundervisningen til 3.-4. klassetrin. Spillet handler om besættelsestiden i Danmark og giver eleverne mulighed for at

Læs mere

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress 1 Trivsel Pursuit - på jagt efter trivsel Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress Antal deltagere: 5-20 Tid: Ca. 80-110 minutter eks. forberedelse Målgruppe: MED-udvalg

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

SkoleParlamentet. - Folketinget for begyndere. Lærervejledning

SkoleParlamentet. - Folketinget for begyndere. Lærervejledning SkoleParlamentet - Folketinget for begyndere Lærervejledning 1 Lærervejledning til onlinespillet SkoleParlamentet Folketinget for begyndere www.skoleparlamentet.gyldendal.dk (ISBN 978-87-6250578-0) Af

Læs mere

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode dialogmetode Dialogspil en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen på arbejdspladsen. Metoden er

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Kanondag på Skovvangskolen - Patienten

Kanondag på Skovvangskolen - Patienten Kanondag på Skovvangskolen - Patienten Indledning I forbindelse med vores arbejde med skønlitteratur på seminariet, har vi fået muligheden for at overtage tre 7. Klasser til en hel dag med kanontekster.

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven SIDE 1 DANSK avisen i skolehaven DANSK Avisen i skolehaven SIDE 2 DANSK avisen i skolehaven DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 3 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Dette forløb kombinerer arbejdet med at fremstille

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Dramaøvelser -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Af Henriette Rosenbeck, skuespiller og teaterlærer. Følgende er et forsøg på at beskrive en række øvelser og dialogprocesser til

Læs mere

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD?

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? ET INTERAKTIVT TEATER HVOR DU ER MED TIL AT STYRE HANDLINGEN! Forberedelsesmateriale til lærere og erhvervsskoleelever på Handelsskoler Denne forestilling er et samarbejde

Læs mere

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen Hvem bestemmer, hvordan historien fortælles? Hvordan kan historie fortælles fra en regional frem for en national vinkel? Og hvordan vil en

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til ungdomsuddannelserne

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til ungdomsuddannelserne Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til ungdomsuddannelserne Hvem bestemmer, hvordan historien fortælles? Hvordan kan historie fortælles fra en regional frem for en national vinkel? Og hvordan

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Forløb: Oversigt over opgaver. --Mindmap i klassen om motivationer og drivkræfter. Herefter individuel mindmap og parvis refleksion

Forløb: Oversigt over opgaver. --Mindmap i klassen om motivationer og drivkræfter. Herefter individuel mindmap og parvis refleksion lærersider 23 2. OMGANG OM UDDANNELSE OG ARBEJDE 24 lærersider Fokus Ali har valgt et håndværksfag. Film og materiale lægger vægt på valget for de unge, der ikke bryder sig om at læse og skrive, men som

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

meningen med Om tro og livsværdier

meningen med Om tro og livsværdier lærersider 119 meningen med Om tro og livsværdier 120 lærersider Fokus Filmen sætter fokus på tro og livsværdier; og på livets rejser, der kan lede en på sporet af meningen med det hele. Både for de unge,

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere