Ref. Anbri/molut 4640 Fakse Den 14. juni 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ref. Anbri/molut 4640 Fakse Den 14. juni 2012 bem@affaldplus.dk mla@affaldplus.dk"

Transkript

1 AffaldPlus, Fakse Miljøanlæg Roskilde v/ Bente Munk og Morten Larsen J.nr. MST Præstøvej 105A Ref. Anbri/molut 4640 Fakse Den 14. juni Påbud om ændring af positivliste for affald der modtages på Fakse Miljøanlæg Miljøstyrelsen Roskilde giver hermed Fakse Miljøanlæg påbud om ændring af positivliste mv. for affald der må modtages på Fakse Miljøanlæg på celler for henholdsvis mineralsk, blandet og inert affald. Påbuddet gives efter deponeringsbekendtgørelsens 1 1 og 14 stk 5 og miljøbeskyttelseslovens 2 41, stk 1 Vilkår 6.1, vilkår 6.2, vilkår 6.3, vilkår 6.4, vilkår 6.5, vilkår 6.6, vilkår 7.6 og vilkår 7.7 i Revideret miljøgodkendelse Fakse Miljøanlæg april 2005, ophæves. Ovenstående vilkår erstattes af følgende vilkår: 1. På anlægget må udelukkende modtages affald som ifølge kommunale regulativer er klassificeret som deponeringsegnet eller affald som jf. affaldsbekendtgørelsens 3 4 stk 2, er klassificeret som deponeringsegnet og som er optaget på anlæggets positivliste jvf. Vilkår 9, 10 og 11. Affaldet må ikke være omfattet af vilkår Der må ikke deponeres farligt affald. Der må ikke deponeres affald der ifølge affaldsbekendtgørelsens 50 og andre bekendtgørelser ikke må deponeres. Der må ikke deponeres affald, der ifølge affaldsbekendtgørelsen, eller andre bekendtgørelser, skal forberedes med henblik på genbrug, genanvendes, eller nyttiggøres eller bortskaffes ved forbrænding. Der må ikke deponeres affald, som ikke har været underkastet forbehandling herunder sortering med mindre, at en forbehandling ikke vil nedbringe mængden af affaldet eller farerne for menneskers 1 Bekendtgørelse om deponeringsanlæg bek. Nr. 719 af 24/ Lov om Miljøbeskyttelse, lovbek. Nr 879, 26/ Bekendtgørelse om affald bek. Nr 224 af 7./ Miljøstyrelsen Roskilde Ny Østergade Roskilde Tlf Fax CVR EAN (drift) (tilskud)

2 sundhed eller miljøet. Jvf. deponeringsbekendtgørelsen bilag 3 punkt Affald der må modtages på anlægget skal have dokumentation for, at affaldet har gennemgået en grundlæggende karakterisering eller overensstemmelsestest. 4. Al dokumentation skal kontrolleres jf 21 stk 1 punkt 1-4 i deponeringsbekendtgørelsen. Kontrol med dokumentation skal udføres af person med A- bevis eller kvalifikationer der kan sidestilles hermed. Al dokumentation skal opbevares i minimum 10 år. 5. Ved enhver modtagelse af affald, skal der foretages en visuel inspektion ved indgangen til deponeringsanlægget og på selve deponeringsstedet, for at overvåge at affaldet ikke indeholder affald, der ikke må deponeres. 6. Affald der indeholder genanvendeligt og forbrændingsegnet affald, eller affald der ikke er omfattet af positivliste, må ikke tilføres deponering og skal afvises inden aflæsning. Hvis affaldet undtagelsesvist er aflæsset, skal hele læsset fjernes igen, eller affald der ikke må deponeres skal udsorteres inden deponering. 7. Der skal udføres jævnligt stikprøvekontrol med blandet affald, som minimum 1 gang pr måned, og på mistanke om uoverensstemmelse mellem affaldets indhold og den medfølgende dokumentation. 8. Resultatet af stikprøvekontrollen skal rapporteres til tilsynsmyndigheden. I de første 2 år, 1 gang månedligt, og herefter en gang årligt. Antallet af læs med fejlindhold jf vilkår 6 skal oplyses i årsrapporten, med beskrivelse af de afhjælpende foranstaltninger. 9. Inert affald: På deponeringsenheder der er godkendt til at modtage Inert affald må der modtages Inert affald, som er omfattet af nedenstående beskrivelser eller er blandinger heraf og kan henføres til de nævnte EAK-koder. Det er en forudsætning for modtagelsen, at affaldet overholder definitionen på Inert affald og har gennemgået den grundlæggende karakterisering eller overensstemmelsestest, hvor testningen viser, at affaldet overholder grænseværdierne for faststofindhold og udvaskning, jf. deponeringsbekendtgørelsens bilag 3. Ikke-genanvendeligt glas i form af knuste ruder, kontamineret glas, glasvæv mv, ikke-genanvendeligt keramik, ikke-genanvendelige isoleringsmaterialer, rester af ikke genanvendeligt beton og tegl tilført fra nedrivningsarbejder, sorteringsanlæg, genbrugspladser og storskraldsordninger og blandinger heraf. Affald fra fremstilling af glas og glaspro- EAK-kode dukter Bygnings og nedrivningsaffald (herunder opgravet jord fra forurenede grunde) Beton, mursten, tegl og keramik Affaldsglas, EAK-Kode Blandinger af beton, mursten, tegl og keramik, Bygnings og nedrivningsaffald (herunder opgravet jord fra forurenede grunde) isoleringsmateriale og asbesthol- EAK-kode Isoleringsmateriale, (uden asbest) 2

3 dige byggematerialer Bygnings og nedrivningsaffald(herunder opgravet jord fra forurenede grunde)- træ, glas og plast Affald fra affaldsbehandlingsanlæg, spildevandrensningsanlæg uden for produktionstedet samt fremstilling af drikkevand ellervand til industrielt brug. -Affald fra mekanisk behandling af affald (f.eks. sortering, neddeling, sammenpresning og pelletering), ikke andetsteds specificeret Kommunalt affald(husholdningsaffald og ligende handels-, industri- og institutionsaffald), herunder separat indsamled efraktioner. - Andet kommunalt indsamlet affald EAK-Kode Glas EAK-kode Andet affald (herunder blandinger af materialer) fra mekanisk behandling af affald, EAK-kode Storskrald EAK-kode Kommunalt indsamlet affald ikke andet steds specificeret. 10. Mineralsk affald: På deponeringsenheder der er godkendt til at modtage mineralsk affald, må der modtages affald, som er omfattet af nedenstående beskrivelser eller af blandinger heraf, og kan henføres til de nævnte EAKkoder. Det er en forudsætning for modtagelsen, at affaldet overholder definitionen på mineralsk affald og har gennemgået den grundlæggende karakterisering. Deponeringsegnede asbestholdige materialer og blandinger heraf, der ikke skal tilføres forsortering. Jord med asbest, asbestholdig bygge og anlæg affald, Asbestholdige kompositmaterialer, tagplader o.lign., bundede asbestfibre eller asbestfibre emballeret i tæt og egnet emballage. Asbestaffald kan deponeres på enhed for mineralsk affald uanset TOC indhold. Bygnings og nedrivningsaffald (herunder opgrave jord fra forurende grunde) - Isoleringsmateriale og asbestholdige byggematerialer EAK-kode Asbestholdige byggematerialer Støbesand fra jern- og metalstøberier uden indhold at tungmetaller og andre stoffer der gør affaldet farligt. Affaldet må ikke være genanvendeligt eller rensningsegnet. Affald fra jernstøberier EAK-kode Brugte støbekerner og forme, Affald fra metalstøberier EAK-kode Brugte støbekerner og forme, Affald ikke andet sted specificeret i listen - affald fra foringer og ildfaste materialer EAK-kode Andre foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer, EAK-kode Foringer og ildfaste materialer fra ikke metallurgiske processer, Ikke-genanvendeligt forurenet jord, slagger, sten, boremudder og havbundsedimenter, der ikke er rensningsegnet. Jorden, sten, slagger boremudder og havbundsedimenter må ikke være forurenet med stoffer over farligheds- 3

4 kriteriet. Vandholdigt affald skal afvandes inden deponering. Affald fra termiske processer EAK-Kode Bundaske, slagge kedelstøv EAK-kode og Affald fra slaggebehandling og ubehandlet slagge EAK-Kode Ovnslagge Ovnslagge Bygnings og nedrivningsaffald (herunder opgravet jord fra forurenede grunde: Jord og sten EAK-kode Jord herunder opgravet jord fra forure- EAK-kode nede grunde), - sten og klap materialer Affald fra efterforskning, minedrift, brydning og fysisk og kemisk behandling af mineraler boremudder og boreaffald Bygnings og nedrivningsaffald (herunder opgravet jord fra forurenede grunde) gipsbaserede byggematerialer Bygnings og nedrivningsaffald (herunder opgravet jord fra forurenede grunde) Andet bygnings og nedrivningsaffald Affald fra forbrænding eller pyrolyse af affald Affald fra mekanisk behandling af affald (f.eks. sortering, neddeling, sammenpresning og pelletering), ikke andetsteds specificeret Ballast fra banespor, EAK-kode Ferskvandsboremudder og boreaffald EAK-kode Andet affald ikke andet steds specificeret. EAK-Kode Gipsbaserede byggematerialer. EAK-kode Blandet bygnings og nedrivningsaffald EAK-Kode Bundaske og slagge, EAK-kode Andet affald (herunder blandinger af materialer) fra mekanisk behandling af affald, Andet kommunalt indsamlet affald EAK-kode Kommunalt indsamlet affald ikke andet steds specificeret. 11. Blandet affald: På deponeringsenheder der er godkendt til at modtage blandet affald, må der modtages affald, som er omfattet af nedenstående beskrivelser eller er blandinger heraf, og kan henføres til de nævnte EAKkoder. Det er en forudsætning for modtagelsen, at affaldet overholder definitionen på blandet affald og har gennemgået den grundlæggende karakterisering eller overensstemmelsestest. På celler for blandet affald, må der desuden modtages affaldfraktioner og affaldstyper, der er nævnt under inert og mineralsk affald, hvis TOC indholdet overstiger 50 g pr kg tør prøve, eller hvis andet i den grundlæggende karakterisering viser, at affaldet ikke kan deponeres på celle for inert eller mineralsk affald. Asbestaffald kan modtages på celle for blandt affald eller mineralsk affald uafhængig af TOC indhold.(se vilkår 12 til vilkår 17) Ikke genanvendeligt hård og blød PVC i form af kasserede produkter af PVC 4

5 og PVC indeholdende kridt. PVC indsamlet fra genbrugspladser/storskraldsdordninger, sorteringsanlæg, nedrivningsarbejder samt produktionsaffald. Affaldet skal kunne henføres til en af nedenstående EAKkoder. Affald fra formning, tildannelse samt fysisk og mekanisk overfladebehandling af metal og plast. EAK-kode Andet affald, ikke andet steds specificeret EAK-kode Plast Affald ikke andets sted specificeret i listen udtjente kørertøjer osv Bygnings og nedrivningsaffald EAK-kode Plast Affald fra mekanisk behandling af affald EAK-kode (f.eks. sortering, neddeling, sammenpresning og Plast og Gummi pelletering) Kommunalt indsamlet affald EAK-kode Plast Ikke-genanvendeligt, ikke- forbrændingsegnet og ikke-farligt slam fra spildevandsrensningsanlæg. Slammet skal have et tørstofindhold på 15-20%. Slam med jord sten, grus og andre materialer der ikke kan frasorteres. Ikkeforbrændingsegnet riste stof og ikke-genanvendeligt og ikke-rensningsegnet affald fra sandfang Affald fra affaldsbehandlingsanlæg, EAK-Kode spildevandsrensningsanlæg uden for Ristegods produktionsstedet samt fra fremstilling EAK-kode af drikkevand eller vand til industiel Affald fra Sandfang brug. affald fra spildevandsreningsanlæg ikke andet steds specficeret Slam fra behandling af byspildevand EAK-Kode EAK-Kode Slam fra biologisk behandling af industrispildevand EAK-Kode Slam fra anden behandling af industripildevand Ikke-rensningsegnet, ikke-forbrændingsegnet og ikke-farligt affald fra opfej fra gader og pladser, Kommunalt indsamlet affald (husholdsningsaffald og ligende handels-, industri og institutionsaffald) herunder separat indsamlede fraktioner andet kommunalt indsamlet affald EAK-Kode Affald fra gadefejning Foranstaltninger ved deponering af Asbest 12. For at undgå spredning af fibre skal der samme dag, som der er blevet deponeret asbestholdigt affald, foretages overdækning af asbestaffaldet med et hensigtsmæssigt materiale enten jord eller andet mineralsk affald med tilsvarende egenskaber. Støvende asbest der ikke er indpakket i plast skal enten være fugtigt eller overdækkes øjeblikkeligt. Afdækningen skal have en lagtykkelse på minimum 0,2 meter. 5

6 13. Det er ikke tilladt at foretage kompaktering af deponeret asbestholdigt affald, ligesom al unødvendig færdsel med køretøjer på området, hvor der er deponeret asbestaffald, skal undgås. 14. Asbestaffald skal deponeres på særskilte celler eller deponeringsenheder for mineralsk eller blandet affald. På enheder eller celler hvor der er deponeret asbest, skal der etableres slutafdækning, så snart deponeringen er ophørt. 15. I forbindelse med årsrapporten, skal Affaldplus indsende en oversigtsplan med angivelse af hvor der er deponeret asbestholdigt affald. 16. På lukkede deponeringsenheder, hvor der er deponeret asbestholdigt affald, skal der træffes foranstaltninger, der sikrer, at der ikke udføres anlægsarbejder eller boring af huller på området, som kan give anledning til frigivelse af asbestfibre. 17. På lukkede deponeringsenheder, hvor der er deponeret asbestholdigt affald, skal der træffes passende foranstaltninger f.eks. i form af indhegning for at begrænse eventuel udnyttelse af eller adgang til arealet med henblik på at undgå, at mennesker eller dyr kommer i kontakt med affaldet. Miljøteknisk vurdering, kommentarer til vilkår. Vilkår 1 Ifølge deponeringsbekendtgørelsens 14 stk. 5 skal positivlisten fastsættes som vilkår i godkendelsen. Tilsynsmyndigheden fastsætter efterfølgende ændringer af positivlisten efter anmodning fra deponeringsanlægget efter 14 i deponeringsbekendtgørelsen eller efter foranledning af tilsynsmyndigheden, i påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41 stk. 1. Miljøstyrelsen Roskilde vurderer, at de gældende vilkår for positivlister for Fakse Miljøanlæg ikke lever op til gældende deponeringsbekendtgørelse. Efter opfordring modtog Miljøstyrelsen Roskilde en ansøgning om optagelse af visse affaldstyper på positivlisten for Fakse Miljøanlæg. Ansøgningen er kun efterkommet for visse affaldstyper, da flere af de ansøgte vurderes til at som udgangspunkt at være ikke-deponeringsegnet. Ifølge affaldsbekendtgørelsens kapitel 3, 4 stk. 2 afgør kommunalbestyrelsen om affald er farligt affald, emballageaffald, genanvendeligt affald, forbrændingsegnet affald eller deponeringsegnet affald. Ifølge Kapitel 2, 3 punkt 17 er, Deponeringsegnet affald: affald som ikke er egnet til genanvendelse eller til forbrænding. Ifølge 12 skal den kommunale affaldshåndtering ske i overensstemmelse med følgende affaldshierarki 1) forberedelse med henblik på genbrug. 2) genanvendelse, 3) anden nyttiggørelse, 4) bortskaffelse. Ifølge Bilag 6A i Affaldsbekendtgørelsen er deponering på og i jorden en bortskaffelses -metode, dvs. deponering af affald er nederst i affaldshierarkiet. I 12, stk. 2 og stk. 3 åbnes der mulighed for, at kommu- 6

7 nalbestyrelsen kan fravige kravet om at følge affaldshierarkiet for visse affaldsstrømme, hvis disse fravigelser er begrundet i en livscyklusvurdering og sker med henblik på at opnå det bedste miljømæssige resultat jf. miljøbeskyttelseslovens 1 og 3. Hvis affald der tilføres anlægget indeholder affaldsfraktioner der ifølge kommunale affaldsregulativer og bestemmelser i affaldsbekendtgørelsen (jf. vilkår 2) skal genbruges, genanvendes, nyttiggøres eller forbrændes, skal kommunalbestyrelsen altså have taget aktivt stilling til, at affaldet alligevel skal bortskaffes ved deponering. I praksis skal affaldet følges af en konkret klassificering fra oprindelseskommunen. Affaldet kan dog, uanset kommunalbestyrelsens klassificering som deponeringsegnet, kun modtages på anlægget, hvis affaldet er omfattet af anlæggets positivliste. Vilkår 2 Ifølge Affaldsbekendtgørelsen må følgende affaldsfraktioner ikke deponeres: Flydende affald - emballeret eller ikke emballeret jvf. Affaldsbekendtgørelsens 50 punkt 1, jvf. 3 nr. 22. Miljøstyrelsens Roskilde vurderer at flydende affald er affald med et tørstof indhold på mindre end 15-20%. Affald som under deponeringsforholdene er eksplosivt, brandnærende, brandfarligt eller ætsende jvf. Affaldsbekendtgørelsens 50 punkt 2. jvf. affaldsbekendtgørelsens bilag 4. Klinisk risikoaffald jvf. Affaldsbekendtgørelsens 50 punkt 3 og som er defineret i Miljøstyrelsens vejledning om Håndtering af klinisk risikoaffald. Dæk med en udvendig diameter på under 1,4 m jf. Affaldsbekendtgørelsens 50 punkt 4. Ituskårne dæk jvf. Affaldsbekendtgørelsens 50 punkt 5. Affald der ikke har været underkastet en forbehandling som defineret i Affaldsbekendtgørelsens 3 nr. 22. Kravet til forbehandling forinden deponering kan dog fraviges af kommunalbestyrelsen, hvis en forbehandling ikke vil nedbringe mængden af affaldet eller farerne for menneskers sundhed eller miljøet, jvf. Affaldsbekendtgørelsens 50 punkt 6. Imprægneret træ, jvf. affaldsbekendtgørelsen 35( træder i kraft den 1/1 1012) Forbrændingsegnet affald jvf. definitionen i 3 nr. 25 i Affaldsbekendtgørelsen. 7

8 Affald der efter lovgivningen, herunder et regulativ vedtaget af kommunal- bestyrelsen, skal indsamles eller anvises til genanvendelse, dette er minimum Genanvendeligt papir jvf. Affaldsbekendtgørelsens 26 og 75 Genanvendeligt pap jvf. Affaldsbekendtgørelsens 27 og 75 Genanvendeligt Plast og genanvendeligt plastemballageaffald jvf. Affaldsbekendtgørelsens 31 og 75 Genanvendeligt Glasemballageaffald og genanvendeligt glas jvf. Affaldsbekendtgørelsens 29 og 75 Genanvendeligt Metalemballageaffald og genanvendeligt jern og metal jvf. Affaldsbekendtgørelsens 30 og 75 Genanvendeligt PVC jvf Affaldsbekendtgørelsens 33 og 75 Genanvendeligt Bygge og anlægsaffald, som minimumomfatter: Natursten, uglaseret tegl, beton, blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton, jern og metal, gips, stenuld, jord, asfalt, blandinger af beton og asfalt, og genanvendelige termoruder jvf Affaldsbekendtgørelsens 74 4 Elektronikbekendtgørelsen, Bilskrotbekendtgørelsen 5, Batteribekendtgørelsen 6 o lignende bekendtgørelser der stiller særlige krav til håndtering af affald Ifølge deponeringsbekendtgørelsens bilag 3 punkt 1. må der ikke deponeres affald, som ikke har været underkastet en forbehandling herunder sortering, med mindre, at en forbehandling ikke vil nedbringe mængden af affaldet eller farerne for menneskers sundhed eller miljøet. Deponeringsbekendtgørelsen og affaldsbekendtgørelsen krav til forbehandling ligner hinanden. Men efter affaldsbekendtgørelsen er det kommunalbestyrelsen, der som myndighed skal afgøre om affald skal til forbehandling, mens det er Miljøstyrelsen Roskilde, der er myndighed i forhold til vilkår sat efter bilag 3 i deponeringsbekendtgørelsen. Der kan altså fx opstå en situation den kommunale myndighed klassificerer affaldet som deponeringsegnet, mens tilsynsmyndigheden for deponerings- 4 Bekendtgørelse nr. 644 af 27. juni 2005 om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 5 Bekendtgørelse om håndtering af motordrevne kørertøjer og affaldsfraktioner heraf - nr af 20/12/ med senere ændringer 6 Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer. Bek. Nr. 1186, af 7. december

9 anlægget vurderer at affaldet skal igennem en forbehandling for at affaldet er omfattet af positivlisten. Vilkår 3 Krav til dokumentation og muligheder for fravigelse er beskrevet i deponeringsbekendtgørelsens kapitel 6 med bilag 3 og bilag 6. Jvf. deponeringsbekendtgørelsens 15 er affaldsproducenten forpligtiget til at sikre, at der sker en grundlæggende karakterisering af affaldet i overensstemmelse med retningslinjerne i deponeringsbekendtgørelsens bilag 3 og bilag 6 og jvf. 19 og 20. Affaldsproducenten har ansvaret for at den grundlæggende karakterisering inkl. testning, er udført korrekt for den aktuelle affaldstype. Deponeringsanlægget må ikke modtage affaldet, hvis der ikke forelægger den fornødne dokumentation. Ifølge 17 kan deponeringsanlægget fravige kravet om grundlæggende karakterisering, når tilsynsmyndigheden har fastsat program for en overensstemmelsestestning. Vilkår 4 Ifølge deponeringsbekendtgørelsens kapitel 7 21 stk. 1-5 skal der ved enhver modtagelse føres kontrol med om den fornødne dokumentation er til stede. Dette gælder også dokumentation i forhold til Forordning nr. 1013/2006 om overførsel af affald. Dertil skal der ske en visuel inspektion af affaldet ved indgangen og ved begrundet mistanke skal deponeringsanlægget foretage en yderligere kontrol af om affaldet er sorteret korrekt og er i overensstemmelse med dokumentationen. Jvf. deponeringsbekendtgørelsen 21 stk punkt 1 til 4, samt stk 3 kontrol med dokumentation for indholdet og oprindelsen samt registrering af det tilførte affald skal udføres af person med A-bevis jf. deponeringsbekendtgørelsens 21 stk 2. Ifølge 16 stk. 5 i deponeringsbekendtgørelsen skal deponeringsanlægget opbevare alle relevante oplysninger fra den grundlæggende karakterisering i minimum 10 år. Miljøstyrelsen vurderer, at alle relevante oplysninger indbefatter alt dokumentation for indvejet affald og dokumentation for stikprøvekontrollen, der skal sikre, at der udelukkende tilføres affald der er omfattet af positivlisten og hvor der er udført grundlæggende karakterisering Vilkår 5 Når affaldet bliver læsset af, skal aktiviteten overvåges af driftspersonalet. Kontrollen skal sikre at affaldet er sorteret og ikke indeholder forbrændingsegnet eller genanvendelsesegnet affald, eller affald der ikke er omfattet af anlæggets positivliste. Med begrundet mistanke om uoverensstemmelse mellem dokumentationen og affaldets indhold, skal der foretages yderligere kontrol med affaldet. Jvf. deponeringsbekendtgørelsens 21 stk 4. Vilkår 6 Deponeringsbekendtgørelsen indeholder ikke bestemmelser om, hvad der skal ske hvis driftspersonalet opdager væsentlige mængder af genanvendeligt og forbrændingsegnet, farligt affald eller andet ikke-deponerbart affald i det aflæssede affald. Miljøstyrelsen Roskilde vurderer, at hvis overvågningsarbejdet skal have en virkning på kvaliteten af det deponerede affald, skal der foretages afhjælpende handlinger i denne situation. Genanvendeligt og forbrændingsegnet affald organisk af- 9

10 fald skal som minimum udsorteres til forbrænding. Væsentlige mængder af genanvendeligt ikke-organisk affald skal udsorteres til genanvendelse. Væsentlige mængder af genanvendeligt PVC affald skal udsorteres til genanvendelse. Afhjælpende foranstaltninger i forhold til væsentlige mængder af andet affald der ikke er omfattet af positivlisten skal afklares med Miljøstyrelsen Roskilde. Vilkår 7 Med blandet affald skal der udføres en yderligere kontrol i form af en stikprøvekontrol. Ved stikprøvekontrol skal affaldet læsses af på en sorteringsplads og sortes i følgende fraktioner: deponeringsegnet, blandet -, genanvendeligt -, forbrændingsegnet og farligt affald jvf deponeringsbekendtgørelsens bilag 3 afsnit 7.4. Stikprøvekontrollen skal udføres minimum 1 gang månedligt og på mistanke om at affaldet indeholder andet end blandet affald eller ikke er i overensstemmelse med dokumentationen. Resultaterne af stikprøvekontrollen skal rapporteres til tilsynsmyndigheden i form af billede dokumentation, og en vurdering eller vejning af mængderne af de udsorterede fraktionerne Vilkår 8 Dokumentation for de afhjælpende foranstaltninger skal sendes til Miljøstyrelsen Roskilde. Vilkår 9 Ifølge Deponeringsbekendtgørelsens 3 punkt 23) skal der ved Inert affald forståes: Inert affald er en delmængde af ikke-farligt affald, som ikke undergår signifikante fysiske, kemiske eller biologiske forandringer, og som har et indhold af total organisk kulstof (TOC) på maksimalt 30 g per kg tør prøve. Inert affald er hverken opløseligt eller brændbart eller på anden måde fysisk eller kemisk reaktivt, det er ikke bionedbrydeligt og har ingen negativ indflydelse på andet materiale, det kommer i berøring med, på en sådan måde, at det kan formodes at ville medføre forurening af miljøet eller skade menneskers sundhed. Affaldets totale indhold af forurenende stoffer og den totale udvaskelighed af disse samt perkolatets økotoksicitet skal være af ubetydeligt omfang og må navnlig ikke bringe kvaliteten af grundvand eller overfladevandområder i fare. (deponeringsbekendtgørelsens 3 punkt 23) Den grundlæggende karakterisering af inert affald(jvf vilkår 3) skal indeholde en udvaskningstest jvf deponeringsbekendtgørelsens bilag 3 punkt 2.2 punkt 4 og punkt 2.4 og bilag 6. Vilkår 10 Ved Mineralsk affald forståes: Mineralsk affald er en delmængde af ikke-farligt affald, som primært består af uorganisk, mineralsk materiale med et indhold af total organisk kulstof (TOC) på maksimalt 50 g per kg tør prøve. Mineralsk affald må kun i begrænset omfang kunne opløses i eller reagere kemisk med vand. (deponeringsbekendtgørelsens 3 punkt 28) Asbestaffald kan deponeres på enhed for mineralsk affald uanset TOC indhold. Jvf konsekvensen af formulering i bilag 6.2 om asbestaffald i deponeringsbekendtgørelsen. Vilkår 11 10

11 Ved Blandet affald forstås: Blandet affald er en delmængde af ikke-farligt affald, som består af en blanding af organisk og uorganisk materiale med et indhold af total organisk kulstof (TOC) på 50 g eller mere pr. kg tør prøve. (deponeringsbekendtgørelsens 3 punkt 8) Den grundlæggende karakterisering af blandet affald indeholder ikke en udvaskningstest. Det eneste krav til blandet affald er, at det skal have et TOC indhold over 50 mg/kg og være klassificeret som deponeringsegnet affald. Vilkår 12 til 17 Baggrunden for vilkår om håndtering af asbestaffald findes i deponeringsbekendtgørelsens Bilag 3 afsnit 6.3 Deponering af asbestaffald på deponeringsanlæg for mineralsk affald og afnit 7.2 Deponering af asbestaffald på deponeringsanlæg for blandet affald, hvor der stilles præcise krav til deponering af asbest. Vilkår for modtagelse og overdækning gives fremadrettet, men vilkår for markering af områder med deponeret asbest gives også bagudrettet. I Fakse Miljøanlæg eksisterende godkendelse fra 2005, som er givet efter deponeringsbekendtgørelsen fra 2001, stilles der ingen særlige krav ved deponering af asbestholdigt affald. Med ændringen af deponeringsbekendtgørelsen 31. marts 2009, kom der med bekendtgørelsen særlige krav til deponering af asbestholdigt affald. Den 22. september 2009, gør Miljøcenter Roskilde Fakse Miljøanlæg Ved I/S Fasan opmærksom på at disse bestemmelser gælder for deponering af asbestholdigt affald på Fakse Miljøanlæg. Miljøstyrelsen Roskilde vurderer, at det af hensyn til kommende brugere af arealet efter nedlukning af depotet, er afgørende vigtigt at der ligger en klar og dækkende oversigt over, hvor der er deponeret asbestholdigt affald på hele depotområdet. Det vil være meget uhensigtsmæssigt, hvis kun de områder, hvor der er deponeret asbest efter denne afgørelse er truffet, vil være markeret som områder med deponeret asbest. Modsat fald kunne man få det indtryk, at det er uproblematisk at udføre gravearbejde i områder, der ikke er markeret. AffaldPlus vil ikke have væsentlige udgifter eller gener ved at udfærdige denne plan, der dækker deponering af asbest fra deponiets etablering. Derfor stiller Miljøstyrelsen Roskilde vilkår om at der fra årsrapporten for 2012 skal være en oversigtplan over alle områder hvor der er deponeret asbest, uanset hvor stor en delmængde asbest udgør af den samlede mængde af affald deponeret på det konkrete område. Fremover skal der i hver årsrapport være en oversigtplan for deponeret asbest. Øvrige oplysninger Udkast til afgørelse har været sendt i 2. varsel overfor AffaldsPlus Fakse Miljøanlæg den 2/ Den 4. maj 2012 har udkast til påbud om positivliste været fremsendt til udtalelse hos Fakse Kommune jf. godkendelsesbekendtgørelsens 6 stk. 2. Fakse Kommune har den 24. maj fremsendt bemærkning til udkast til påbud. Fakse Kommune stiller opklarende spørgsmål til adskillelsen mellem affald der kører til det kommende miljøgodkendte sorteringsanlæg og affald der aflæsses direkte til deponering. Offentliggørelse og annoncering 11

12 Afgørelsen er annonceret tirsdag den 19. juni og kan ses på eller kan fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen Roskilde. Spørgsmål om afgørelsen besvares på eller Klagevejledning Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens Klagen sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller og skal være modtaget senest den 17. juni 2012 kl Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Natur og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur og Miljøklagenævnets hjemmeside, Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage. En klage har opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Søgsmål Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder, fra påbuddet er meddelt. Med venlig hilsen Annemarie Brix Miljøstyrelsen Roskilde Ny Østergade Roskilde Tlf.:

Plastaffald (undtagen emballager) Affald fra organisk-kemiske processer EAK-kode

Plastaffald (undtagen emballager) Affald fra organisk-kemiske processer EAK-kode Positivliste På deponeringsenheder godkendt til at modtage blandet affald må der modtages affald, som er omfattet af nedenstående beskrivelser eller er blandinger heraf og kan henføres til de nævnte EAK-koder.

Læs mere

Afgørelse om ændring af positivliste ved tilføjelse af ny affaldstype til positivlisten for Audebo Affaldsdeponi

Afgørelse om ændring af positivliste ved tilføjelse af ny affaldstype til positivlisten for Audebo Affaldsdeponi 1 Audebo Affaldsdeponi Hagesholmvej 7 4532 Gisling Att: Lena Hjalholt sendt som mail til: lhh @karanoveren.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-01450 Ref. suand/anbri Den 15. december 2014 Afgørelse om ændring

Læs mere

Som varslet med brev af 24. maj 2016 påbydes I/S Skovsted Losseplads beliggende Kanstrupvej 3, 7700 Thisted hermed ændring af positivliste.

Som varslet med brev af 24. maj 2016 påbydes I/S Skovsted Losseplads beliggende Kanstrupvej 3, 7700 Thisted hermed ændring af positivliste. I/S Skovsted Losseplads Asylgade 30 7700 Thisted Virksomheder J.nr. MST-1272-00105 Ref. chccl/bevch Den 10.06. 2016. Sendt digitalt til CVR: 30811526 Sendt pr. e-mail til Søren Funder: SFL@thisted.dk og

Læs mere

Blandet bygnings- og nedrivningsaffald bortset fra. affald henhørende under 17 09 01 og 17 09 03

Blandet bygnings- og nedrivningsaffald bortset fra. affald henhørende under 17 09 01 og 17 09 03 Randers Affaldsterminal Romalt Boulevard 64 8960 Randers SØ (sendt digitalt til CVR nr. 29189668) Att.: Søren Kristiansen (sk@randers.dk) og Tom Østergaard (toe@randers.dk) Virksomheder J.nr. MST-1272-01213

Læs mere

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse Skive Kommune Skive Renovation 4-S Kåstrupvej 20 7860 Spøttrup Plan- og Virksomhedsafdelingen J.nr. AAR-432-00120 Ref. krrst/nijol 5. november 2010 Skive renovation 4-S Afgørelse om ændringer til positivliste

Læs mere

Skibstrup Affaldscenter. Positivliste

Skibstrup Affaldscenter. Positivliste Bilag 1. Revideret positivliste Meddelt ved påbud dateret 29. junin2016 Virksomheder Ref. NIJOL/ Den 29. juni 2016 Skibstrup Affaldscenter. Positivliste Positivliste for deponeringsenheder for inert, mineralsk

Læs mere

Affaldstype EAK kode Kriterier for forbrænding af affaldstypen Dagrenovation og

Affaldstype EAK kode Kriterier for forbrænding af affaldstypen Dagrenovation og Kara/Noveren I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Virksomheder J.nr. MST-1272-00973 Ref. clben/susbe Den 2. oktober 2013 Påbud om vilkårsændring, vilkår B2, liste over affald der må forbrændes i ovn 6 Kara/Noveren

Læs mere

EAK-kode Affaldstype Bemærkninger

EAK-kode Affaldstype Bemærkninger Skive Renovation 4-S Kåstrupvej 20-22 7860 Spøttrup Sendt elektronisk til: 4-s@4-s.dk Med kopi til Svend Pedersen, svp@skivekommune.dk og Carl Ejnar Fjordside, cefj@skivekommune.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00111

Læs mere

Nomi 4S i/s Kåstrup Losseplads Kåstrupvej Spøttrup. Virksomheder J.nr. MST Ref. NIJOL/ Den 29. august 2016

Nomi 4S i/s Kåstrup Losseplads Kåstrupvej Spøttrup. Virksomheder J.nr. MST Ref. NIJOL/ Den 29. august 2016 Nomi 4S i/s Kåstrup Losseplads Kåstrupvej 20 7860 Spøttrup Virksomheder J.nr. MST-1272-1612 Ref. NIJOL/ Den 29. august 2016 Sendt digitalt til CVR nr. 14760504 Att.: Carsten H. Zaar (cza@nomi4s.dk), Carl

Læs mere

I/S Skovsted Losseplads Optagelse af nye affaldstyper på positivliste for blandet affald

I/S Skovsted Losseplads Optagelse af nye affaldstyper på positivliste for blandet affald I/S Skovsted Losseplads Aarhus Kanstrupvej 3 J.nr. MST-1272-00105 Hillerslev Ref. inlth/nijol 7700 Thisted Dato 9. maj 2012 Kun sendt pr. mail til: sl@thisted.dk Med kopi til Søren Funder Larsen sfl@thisted.dk

Læs mere

Som varslet med brev af 19. maj 2016 påbydes Deponi Syd hermed ændring af positivlisten for blandet affald for Måde og Grindsted Deponi.

Som varslet med brev af 19. maj 2016 påbydes Deponi Syd hermed ændring af positivlisten for blandet affald for Måde og Grindsted Deponi. Deponi Syd I/S Ådalen 7 C 6600 Vejen Virksomheder J.nr. MST-1272-00749/MST- 1272-01792 Ref. jemma/anved Den 25. maj 2016 Påbud om ændring af positivliste for blandet affald på Måde og Grindsted Deponi.

Læs mere

Påbud om ændring af positivliste for affald der modtages på Audebo Affaldsdeponi

Påbud om ændring af positivliste for affald der modtages på Audebo Affaldsdeponi 1 KARA/NOVEREN Håndværksvej 70 4000 Roskilde Roskilde J.nr. MST-1272-00632 Ref. suand/anbri Den 29. juni 2012 Påbud om ændring af positivliste for affald der modtages på Audebo Affaldsdeponi Miljøstyrelsen

Læs mere

Påbud om ændring af positivliste for Skibstrup Affaldscenter

Påbud om ændring af positivliste for Skibstrup Affaldscenter Skibstrup Affaldscenter v/ Forsyning Helsingør A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Virksomheder J. nr. MST 1272-009894 Ref. NIJOL Den 29. juni 2016 Sendt digitalt til CVR nr. 64502018 Att.: Lena Christiansen

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST Ref. ADHAU/Nijol Den 26. september Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej Rønne

Virksomheder J.nr. MST Ref. ADHAU/Nijol Den 26. september Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej Rønne Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Sendt digitalt til BOFA Affaldsbehandlingscenter, CVR 26696348 cc til Cæsar Funch Jensen cfj@bofa.dk og Steffen Gerdes scg@bofa.dk Virksomheder J.nr.

Læs mere

Afgørelse om modtagelse af nye affaldstyper på virksomheden Freiberg og Jespersen A/S på Geestruplund 2, 6534 Agerskov

Afgørelse om modtagelse af nye affaldstyper på virksomheden Freiberg og Jespersen A/S på Geestruplund 2, 6534 Agerskov Freiberg og Jespersen A/S Geestruplund 2 6534 Agerskov Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Direkte tlf.: 74929208 Mail: IF@toender.dk Sags id.: 07.17.00-P19-1-12 Ks: cjo 6. september 2013 Afgørelse

Læs mere

Ravnshøj Miljøanlæg, Stenvej 8, Frederikshavn

Ravnshøj Miljøanlæg, Stenvej 8, Frederikshavn AVØ A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendes kun på e-mail til lbhu@forsyningen.dk; forsyningen@forsyningen.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00132 Ref. Bevch/Anaje Den 17. juni 2013 Ravnshøj Miljøanlæg,

Læs mere

Til KL og Kommunerne. Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald

Til KL og Kommunerne. Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald Til KL og Kommunerne Jord & Affald J.nr. MST-7543-00007 Ref. Lejni Den 5. juli 2011 Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald 1. Indledning Den 25. maj 2011 kom Regeringen med en

Læs mere

Påbuddet om vilkår for modtagelse af pcb-holdigt affald skal være efterkommet inden pcb-holdigt affald påbegyndes deponeret.

Påbuddet om vilkår for modtagelse af pcb-holdigt affald skal være efterkommet inden pcb-holdigt affald påbegyndes deponeret. Nomi4S I/S, Kåstrup Losseplads Kåstrupvej 20 7860 Spøttrup Sendes pr. digital post til CVR nr. 14760504 og til: Carsten Zaar Hansen, cza@nomi4s.dk Carl Ejnar Fjordside, CFj@nomi4s.dk Virksomheder J.nr.

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Denne anmodning imødekommes hermed. Der vedlægges en opdateret positivliste bilag 1.

Denne anmodning imødekommes hermed. Der vedlægges en opdateret positivliste bilag 1. Odense Renovation Strandløkkevej 100 5270 Odense N Virksomheder J.nr. MST-1272-00688 Ref. jemma Den 20. maj 2016 Påbud om ændring af positivliste for mineralsk affald for Odense Nord Miljøcenter. Ny revideret

Læs mere

Påbud om ændring af positivliste for affald, der modtages på Skibstrup Affaldscenter

Påbud om ændring af positivliste for affald, der modtages på Skibstrup Affaldscenter 1 Forsyning Helsingør Haderslevvej 25 3000 Helsingør Roskilde J.nr. MST-1272-00237 Ref. Amj/suand Den 21. september 2012 Påbud om ændring af positivliste for affald, der modtages på Skibstrup Affaldscenter

Læs mere

Den nye affaldsbekendtgørelse - hvad betyder den for din virksomhed?

Den nye affaldsbekendtgørelse - hvad betyder den for din virksomhed? Den nye affaldsbekendtgørelse - hvad betyder den for din virksomhed? Morten Therkildsen Peter L. Madsen Reno Djurs I/S Disposition Baggrund for de nye regler Ny ansvarsfordeling i forhold til genanvendeligt

Læs mere

Byggeaffald-Regelgrundlaget. Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Byggeaffald-Regelgrundlaget. Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Byggeaffald-Regelgrundlaget Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition Ved (forventet) frembringelse MBL om pligten til affaldsforebyggelse og pligt til at undgå forurening ABK

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg

Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg natur & miljø 2016 Affaldshierarkiet Forberedelse med henblik på genbrug Genanvendelse Anden materialenyttiggørelse eller energiudnyttelse

Læs mere

Vejledning om bly i byggematerialer

Vejledning om bly i byggematerialer Vejledning om bly i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2013 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

EAK kode Beskrivelse af affaldstyper Supplerende beskrivelse af affaldstyper

EAK kode Beskrivelse af affaldstyper Supplerende beskrivelse af affaldstyper Farligt affald EAK kode Beskrivelse af Supplerende beskrivelse af 01 Affald fra efterforskning, minedrift, brydning og fysisk og kemisk behandling af mineraler 01 03 07 Andet affald indeholdende farlige

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 27-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

BILAG 3. Restkapacitet. Opstartet/ Forventes opstartet. Nuværende /fremtidig aktivitet. Areal m 2. Volumen m 3. pr. ultimo 2009.

BILAG 3. Restkapacitet. Opstartet/ Forventes opstartet. Nuværende /fremtidig aktivitet. Areal m 2. Volumen m 3. pr. ultimo 2009. 1 BILAG 3 Etape 1 C 2 A 2 B 2 C 3 A 3 B 4 A 4 B 5 A 5 B 5 K 6 A 6 B SD Status i drift / i drift etableret etableret etableret i drift. Skal ombygges Etableres - ej i drift i drift Nuværende /fremtidig

Læs mere

Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-06-2011 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 3 7 Overtrædelse

Læs mere

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Fælles netværksmøde Dakofas netværk for affalds jura og bygge- og anlægsaffald 7. Marts 2013 Kontorchef Dorte Balle Hermansen, Jord & Affald,

Læs mere

Ravnshøj Miljøanlæg, Stenvej 8, Frederikshavn: Afgørelse om klassificering af deponeringsenhed til mineralsk affald og ændringer til positivliste.

Ravnshøj Miljøanlæg, Stenvej 8, Frederikshavn: Afgørelse om klassificering af deponeringsenhed til mineralsk affald og ændringer til positivliste. AVØ A/S Knivholtvej 14 9900 Frederikshavn Sendt elektronisk til: genbrug@avoe.dk Att: Tore Vedelsdal (tv@avoe.dk) og Lisbeth Hultfeldt (lch@avoe.dk) Plan- og Virksomhedsafdelingen J.nr. AAR-432-00141 Ref.

Læs mere

Miljøgodkendelse af H.J. Hansen s nedknusningsanlæg til neddeling af betontagplader.

Miljøgodkendelse af H.J. Hansen s nedknusningsanlæg til neddeling af betontagplader. H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S Havnegade 100 D 5000 Odense C CVR 25485270 By- og Udviklingsforvaltningen Industri Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 Miljøgodkendelse - ændring af vilkår på

Læs mere

Bekendtgørelse om affald 1)

Bekendtgørelse om affald 1) Bekendtgørelse om affald 1) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk. 2-4, 51,

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af omlæssehal for affald

Tillæg til miljøgodkendelse af omlæssehal for affald TEKNIK OG MILJØ Dato: 22. februar 2010 Sagsnr.: 2009120205E Tillæg til miljøgodkendelse af omlæssehal for affald Fasterholtgårdvej 10, 7400 Herning VirksomhedsMiljø Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald i Herning Kommune

Regulativ for erhvervsaffald i Herning Kommune Regulativ for erhvervsaffald i Herning Kommune Ikrafttrådt 1. januar 2012 1 I Generel del...3 1 Formål m.v...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3 4 Registrering af udenlandske virksomheder...3 5 Gebyrer...4

Læs mere

I alt tilført 117.389 117.706 49 Kalk til røgrensning 1.476 1.468 I alt 118.865 119.174

I alt tilført 117.389 117.706 49 Kalk til røgrensning 1.476 1.468 I alt 118.865 119.174 Kraftvarmeværket Fraført til deponering 17 Sorteret affald fra deponi 1.015 3.598 18 Depotaffald afhentet 7.875 10.944 19 Neddelt affald fra deponi 4.524 9.051 101 Dagrenovation K 31.151 31.905 131 Øvrigt

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. I/S Aars Varmeværk Dybvad Mølle Vej 1 9600 Aars Virksomheder J.nr. MST-1270-01424 Ref. clben/cllch Den 12. januar 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for modtagelse og forbrænding af importeret RDF-affald

Læs mere

12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode

12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode 12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode Affald fra husholdninger og lignede affald fra andre kilder 1 Dagrenovation (Blandet

Læs mere

Esbjerg Affaldshåndtering,

Esbjerg Affaldshåndtering, Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato marts 2017 Esbjerg Affaldshåndtering, Farligt. Affaldsfraktioner der modtages Telefon 76 16 18 91 Telefax 76 16 18 99 eah93@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk Esbjerg

Læs mere

Tilføjelse af ny affaldstyper på positivliste for enhed IIa hos Reno Djurs I/S, Balle, jf. 15 stk.5

Tilføjelse af ny affaldstyper på positivliste for enhed IIa hos Reno Djurs I/S, Balle, jf. 15 stk.5 Reno Djurs I/S Nymandsvej 11 8444 Balle Virksomheder J.nr. MST-1272-00116 Ref. jemma/bevch Den 7. april 2015 Kun sendt elektronisk til: renodjurs@renodjurs.dk; mth@renodjurs.dk, plm@renodjurs.dk Norddjurs@norddjurs.dk

Læs mere

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om PCB i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Februar 2013 1 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Håndtering af bygge- og anlægsaffald WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ

Håndtering af bygge- og anlægsaffald WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ Håndtering af bygge- og anlægsaffald TEKNIK OG MILJØ Har du styr på sorteringen af byggeog anlægsaffaldet? Bygherrens ansvar Hvad enten du er selvbygger, arkitekt, håndværker, entreprenør, bygherre eller

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Notat J.nr. MST-771-00018 Ref. JESJU/LLN/KAVJE Den 8. september 2010 NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald samt screening for PCB-holdigt affald 1.0 STAMOPLYSNINGER Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Opførelsessår: Bygningsnr.: Renoveringsår:

Læs mere

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Notat Fra: Lars Høier 05. februar 2010 Dokumentnr.: 51042 Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Der er i januar 2010 kommet to nye bekendtgørelser på affaldsområdet: Affaldsbekendtgørelsen,

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald 1.1 Bygge og anlægsaffald 1.1.1 Bilaget er gældende bygge- og anlægsaffald fra, og omfatter al opbevaring, håndtering og indsamling af bygge- og anlægsaffald til direkte genbrug,

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald. -anvendelse og bortskaffelse

Bygge- og anlægsaffald. -anvendelse og bortskaffelse Bygge- og anlægsaffald -anvendelse og bortskaffelse Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars, Version 1, 2014, dok. nr. - JEAA 2 Bygge- og anlægsaffald. Der findes særlige regler for bygge-

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Aarhus Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Aarhus Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Aarhus Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse af 13. maj 2014. GP Metal A/S, Naverland 36, 2600 Glostrup. 8. marts 2016. Miljø & Teknik

Tillæg til Miljøgodkendelse af 13. maj 2014. GP Metal A/S, Naverland 36, 2600 Glostrup. 8. marts 2016. Miljø & Teknik 8. marts 2016 Miljø & Teknik Tillæg til Miljøgodkendelse af 13. maj 2014 GP Metal A/S, Naverland 36, 2600 Glostrup Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: Affaldscenter Tandskov, Tandskovvej 17C, 8600 Silkeborg

MILJØGODKENDELSE. For: Affaldscenter Tandskov, Tandskovvej 17C, 8600 Silkeborg Silkeborg Genbrug Og Affald A/S Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Att: Erich Bech [EHUB@Silkeborgforsyning.dk] 06-11-2014 MILJØGODKENDELSE For: Affaldscenter Tandskov, Tandskovvej 17C, 8600 Silkeborg Matrikel

Læs mere

Ravnshøj Miljøanlæg, Stenvej 8, Frederikshavn

Ravnshøj Miljøanlæg, Stenvej 8, Frederikshavn AVØ A/S Knivholtvej 14 9900 Frederikshavn Sendes kun på e-mail til lbhu@forsyningen.dk og tovd@forsyningen.dk Aarhus J.nr. MST-1272-00132 Ref. bevch/anaje Den 14. juni 2012 Ravnshøj Miljøanlæg, Stenvej

Læs mere

Alle virksomheder skal sortere deres affald

Alle virksomheder skal sortere deres affald Alle virksomheder skal sortere deres affald Affald fra virksomheder Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffald og svarerne Spørgsmål: Skal virksomheder sortere deres affald? Svar: Ja, affaldssortering er

Læs mere

Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald - herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald

Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald - herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald - herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Anmeldelse af farligt affald ved alt nybyggeri

Læs mere

Positivliste for enhed 4.2.2. Kystnært beliggende enhed for blandet affald

Positivliste for enhed 4.2.2. Kystnært beliggende enhed for blandet affald Randers Affaldsterminal Randers Kommune Teknisk Forvaltning Laksetorvet 8900 Randers Plan og Virksomhed J.nr. AAR-432-00120 Ref. krrst/linha 8. december 2010 Att.: Jørgen Niemann Randers Affaldsterminal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306. Lovtidende A 2012 Udgivet den 20. december 2012 17. december 2012. Nr. 1306. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) I medfør af 45 a, 46 a, stk. 1 og 2, 48, stk. 4 og 8, 73, 80, stk. 1, 88, 89 b, 92

Læs mere

Jordregulativ. Dato XXXX

Jordregulativ. Dato XXXX Jordregulativ Dato XXXX Indholdsfortegnelse 1. Formål, lovgrundlag og definitioner... 3 Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 3 2. Gyldigheds - og anvendelsesområder... 3 Ordning for jord som er

Læs mere

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på Slagelse forbrænding

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på Slagelse forbrænding AffaldPlus Slagelse forbrænding Dalsvinget 11 4200 Slagelse v/ Ole J. Andersen Peter Valsøe MST- Roskilde J.nr. Ref. anbri Den 31. marts 2011 Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier

Læs mere

Sorteringspjece for i samarbejde med Marius Pedersen A/S

Sorteringspjece for i samarbejde med Marius Pedersen A/S Sorteringspjece for i samarbejde med Marius Pedersen A/S For at optimere affaldshåndteringen på alle JAKON A/S s byggepladser er der udarbejdet en sorteringspjece, som kort redegør for, hvordan affaldet

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01748 Ref. MSCHU/ANBRI Den 21. oktober 2015 MILJØGODKENDELSE Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse af

Læs mere

Påbydes hermed at vilkår 4 og 5 i afgørelse af 29. august 1997 ophæves og erstattes af nyt:

Påbydes hermed at vilkår 4 og 5 i afgørelse af 29. august 1997 ophæves og erstattes af nyt: DENEX A/S Tuenvej 120 9900 Frederikshavn CVR nr. 31346959 Virksomheder J.nr. MST-1270-00380 Ref. KATAM/ANTKR Den 12. januar 2015 Påbud ændret egenkontrol iht. ansøgning af 10. december 2010 for DENEX A/S

Læs mere

7. Modtagelse af andet affald end de affaldsarter der fremgår af skema 1 kan ikke ske uden forudgående godkendelse fra Miljøkontrollen.

7. Modtagelse af andet affald end de affaldsarter der fremgår af skema 1 kan ikke ske uden forudgående godkendelse fra Miljøkontrollen. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S 02-09-2015 Sagsnr. 2015-0143145 Dokumentnr. 2015-0143145-6 Endelig vilkårsændring for NORRECCO -

Læs mere

Nedknusningen skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage i forvejen og anmeldelsen skal indeholde:

Nedknusningen skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage i forvejen og anmeldelsen skal indeholde: SCREENING, KORTLÆGNING OG ANMELDELSE AF PCB, FARLIGT AFFALD, SAMT ALM. BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD 1. Oplysninger om ejendom, bygherre og entreprenør 1A. Byggeriets/anlægsarbejdets adresse: Adresse: Postnr:

Læs mere

Containerhaven Rudersdal Kommune

Containerhaven Rudersdal Kommune Containerhaven Rudersdal Kommune Miljøberetning 2007 Indledning Fra årets start blev Containerhavens åbningstider harmoniseret med kommunens anden genbrugsplads, og antallet af åbningstimer blev dermed

Læs mere

ANMELDESKEMA 3. Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer

ANMELDESKEMA 3. Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer Det skal anmeldes til Frederikssund Kommune, hvis der genanvendes bygge- og anlægsaffald som erstatning for

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

Konference for skuemestre, LUU-medlemmer og skolerepræsentanter ejendomsserviceteknikeruddannelsen. Onsdag d. 29. august 2012 i Middelfart Lovgivningen på miljøområdet (samt et bud på udviklingen de kommende

Læs mere

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald i Dragør Kommune 1 Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Tillæg 3 til Regulativ for Erhvervsaffald Dragør Kommune Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald

Læs mere

AUDEBO DEPONI - TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

AUDEBO DEPONI - TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AUDEBO DEPONI - TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE 14. januar 2014 Sags nr. 13/33545 Udarbejdet med rådgivning fra NIRAS A/S Sagsbehandler: Marie Jul Ougaard Tlf. 72 36 41 30 Vilkårsændring af drifts- og åbningstiden

Læs mere

Affaldssortering i landbruget WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ

Affaldssortering i landbruget WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ Affaldssortering i landbruget TEKNIK OG MILJØ Har du styr på affaldssorteringen? Affaldshåndtering med omtanke medvirker til et rent miljø og en sund økonomi for landbruget, Kommunen og samfundet som helhed.

Læs mere

DRIFT- OG SIKKERHEDSINSTRUKS FOR ANLÆG TIL KOMPOSTERING, SORTERING OG OPLAG

DRIFT- OG SIKKERHEDSINSTRUKS FOR ANLÆG TIL KOMPOSTERING, SORTERING OG OPLAG DRIFT- OG SIKKERHEDSINSTRUKS FOR ANLÆG TIL KOMPOSTERING, SORTERING OG OPLAG Gældende udgave, revisionsnummer: 1 Dato: 23.03.2016 Indhold 1.0 Åbningstider... 2 1.1 Aktiviteter på pladsen... 2 1.2 Indvejning

Læs mere

Positivliste for Kommunekemi

Positivliste for Kommunekemi Positivliste for Kommunekemi 01 Affald fra efterforskning, minedrift, brydning og fysisk og kemisk behandling af mineraler 01 03 Affald fra fysisk og kemisk bearbejdning af metalholdige mine-raler 01 03

Læs mere

KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011

KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011 KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011 BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger...12 5 Affaldsmængder pr. indbygger

Læs mere

Vilkårsændring - Modtagelse af ny fraktion på Kattegatvej 35

Vilkårsændring - Modtagelse af ny fraktion på Kattegatvej 35 NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S 26-04-2016 Sagsnr. 2016-0215570 Dokumentnr. 2016-0215570-4 Vilkårsændring - Modtagelse af ny fraktion på Kattegatvej 35 Norrecco A/S har d. 1. april 2016 ansøgt om

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6 2.2 Beregningsmetode...

Læs mere

UDKAST af 08.11.2010. Bekendtgørelsens område m.v.

UDKAST af 08.11.2010. Bekendtgørelsens område m.v. UDKAST af 08.11.2010 Bekendtgørelse om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om genanvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald I medfør af 7, stk. 1, 7 a,

Læs mere

Struer Kommune Regulativ for erhvervsaffald

Struer Kommune Regulativ for erhvervsaffald Struer Kommune Regulativ for erhvervsaffald Forslag 23. september 2010 Rød tekst: Obligatorisk tekst, jf. affaldsbekendtgørelsen, bek. nr. 48 af 13. januar 2010 Generel del... 3 1 Formål m.v... 3 2 Lovgrundlag...

Læs mere

Deponering af jord Er jordplanerne nu sat ud af spil?

Deponering af jord Er jordplanerne nu sat ud af spil? Deponering af jord Er jordplanerne nu sat ud af spil? René Møller Rosendal RenoSam René Møller Rosendal RenoSam Vintermøde om jord og grundvandsforurening 9-10 marts 2010, Vingstedcentret, Bredsten v.

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

Obligatorisk tekst. De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke kildesorteret

Obligatorisk tekst. De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke kildesorteret Nuværende regulativ for erhvervsaffald 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af affald fra virksomheder, jf. 3, nr. 18, i Århus Kommune med henblik på at forebygge

Læs mere

01 00 00 AFFALD FRA MINEDRIFT SAMT EFTERFORSKNING EFTER UDVINDING OG ANDEN BEHANDLING AF MINERALER OG ANDRE RÅSTOFFER

01 00 00 AFFALD FRA MINEDRIFT SAMT EFTERFORSKNING EFTER UDVINDING OG ANDEN BEHANDLING AF MINERALER OG ANDRE RÅSTOFFER 01 00 00 AFFALD FRA MINEDRIFT SAMT EFTERFORSKNING EFTER UDVINDING OG ANDEN BEHANDLING AF MINERALER OG ANDRE RÅSTOFFER 01 03 00Affald fra anden fysisk og kemisk bearbejdning af metalholdige mineraler 01

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them 10-09-2014 MILJØGODKENDELSE For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them Matrikel nr.: 4g, Lindegårde, Them CVR-nummer: 31 85 77 91 P-nummer: 1.017.468.851 Listepunkt

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for opstilling af tre container til brug for køl, frys og spritoplag

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for opstilling af tre container til brug for køl, frys og spritoplag Bavarian Nordic Bøgeskovvej 9 3490 Kvistgård Roskilde J.nr. MST-1272-00747 Ref. suand/hahli Dato 25. maj 2011 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for opstilling af tre container til brug for køl, frys

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben

Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben Roskilde Genbrugsplads December, 2015 By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune Gældende fra 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2 2. Lovgrundlag.2 3. Definitioner 2 4. Registrering af udenlandske virksomheder..2 5. Gebyrer...2

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Miljø- og Fødevareministeriet Miljøstyrelsen Fjernvarme Fyn - Odense Kraftvarmeværk Att. Egon Ravn Hansen Havnegade 120 5000 Odense Virksomheder J.nr. MST-1270-01709 Ref. Johje/Anbri Den 3. juli 2015 Sendt

Læs mere