Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord"

Transkript

1 Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord 2012 vfl.dk

2 Layout Tryk Videncentret for Landbrug, Erhvervsjura Printbutikken, Videncentret for Landbrug 2 Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord

3 Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord 2012 vfl.dk Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord 3

4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Aftalegrundlag Grundbeløb Deklarationer Erstatning for ledningsdeklaration Erstatning for inspektions- og servicebrønde samt overvågningsboringer Erstatning for boring til drikkevandsforsyning Erstatning for pumpestationer til spildevandsanlæg Erstatning for bassiner mv Adgangsveje Erstatning for afgrødetab Erstatning for strukturskade ved gravearbejde o.l Erstatning for øvrige ulemper ved ledningsanlæg Sagkyndig bistand Erstatningsbeløbenes regulering, udbetaling og forrentning Anlægsarbejdets udførelse Skader på ledninger Voldgift Ikrafttræden og opsigelse af aftalen Bilag 1Hvad skal med i en deklaration for spildevandsanlæg? Bilag 2 Forhåndsaftale om etablering af vandforsyningsanlæg Bilag 3 Vejledning til deklaration for vandforsyningsledning Bilag 4 Deklaration for vandforsyningsanlæg Bilag 5 Deklaration for vandforsyningsledning Bilag 6 Afgrødeerstatninger Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord

5 1. Indledning Når et vandforsyningsanlæg eller et spildevandsanlæg skal placeres på privatejede arealer, kan det ske enten ved frivillig aftale eller ved en ekspropriation. Denne landsaftale beskriver de principper, der gælder ved placering af vandforsynings- og spildevandsanlæg med henblik på at indgå en frivillig aftale. 2. Aftalegrundlag Denne landsaftale om erstatninger for anbringelse af vandforsynings- og spildevandsanlæg i almindelig landbrugsjord er indgået imellem Landbrug & Fødevarer, Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA) og Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD). Aftalen omfatter vandforsynings- og spildevandsanlæg, der efter aftale med lodsejer etableres i almindelig landbrugsjord. Aftalen giver mulighed for, at der kan etableres ét eller flere drikkevands- og spildevandsanlæg med tilhørende vand- og spildevandsledninger samt el- og styrekabler (i det følgende benævnt som ledninger) inden for det samme deklarationsareal. De anførte erstatningsbeløb er gældende for De udbetalte erstatningsbeløb er engangserstatninger. Der tillægges ikke moms til erstatningsbeløbet. Aftalen omfatter ikke landbrugsjord i udviklingsområder, det vil sige landbrugsarealer, der er beliggende i byzone eller sommerhusområde efter reglerne i lov om planlægning samt arealer i landzone, der eksempelvis efter offentlige planer kan udnyttes til andet end jordbrugsmæssige formål. For sådanne landbrugsarealer aftales erstatningen særskilt. Generelt kan aftale om placering af et vandforsynings- eller et spildevandsanlæg på en landbrugsejendom ske på en af følgende måder: 1. Frivillig aftale 2. Ekspropriation 3. Voldgift kun erstatning Frivillig aftale Efter forhandling mellem lodsejer og anlægsvirksomhed kan der indgås frivillig aftale om både anbringelse og erstatning. Erstatningsbeløbet fastsættes normalt efter nærværende aftale. Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord 5

6 Ekspropriation Såfremt der ikke kan opnås enighed om placering eller erstatning, kan anlægsvirksomheden anmode om ekspropriation. For at kunne ekspropriere er det en forudsætning, at projektet gennemføres af hensyn til almenvellet, jf. grundlovens 73. Hjemmel til ekspropriation findes i lov om vandforsyning og lov om miljøbeskyttelse med tilhørende bekendtgørelser. Selve ekspropriationsproceduren følger som hovedregel de regler, der er beskrevet i lov om offentlige veje. Voldgift kun erstatning Hvis parterne er enige om anlæggets placering, men ikke om erstatningen, kan parterne eventuelt aftale, at erstatningsspørgsmålet afgøres ved voldgift, jf. afsnit Grundbeløb Ved indgåelse af aftale om placering af et vandforsynings- eller et spildevandsanlæg på en landbrugsejendom udbetales et grundbeløb. Beløbet udgør kr. pr. lodsejer. Grundbeløbet skal bl.a. dække følgende omkostninger hos grundejeren: modtagelse og gennemgang af materialet. besøg af anlægsvirksomhed. forhandlingen om indgrebet og erstatningen. drøftelse af anlægsarbejdets udførelse, herunder udlevering af eventuelt drænkort mv. deltagelse i afleveringsforretning og endelig opgørelse af erstatning. drøftelse af sagen med en rådgiver. grundbeløbet kan evt. nedsættes, hvis ledningen alene går gennem smalle udyrkede arealer og ejendommen i øvrigt ikke berøres. Om definition af udyrkede arealer, se pkt Deklarationer For at sikre anlægsvirksomhedens rettigheder og adgang til anlæg og ledninger skal der tinglyses en deklaration på ejendommen. Forslag til deklarationstekster fremgår af bilag 1-5. Grundejeren giver derved anlægsvirksomheden ret til at anlægge og på ubestemt tid drive, vedligeholde og udskifte såvel anlæg som ledninger med alt nødvendigt udstyr. Deklarationsarealet omkring ledninger med en diameter over ø20 cm udgør minimum et areal på 4 meter i bredden. For øvrige anlæg kan deklarationsarealet aftales individuelt. Samtidig forpligter anlægsvirksomheden sig til at gennemføre etablering af anlægget samt driften af ledninger mv. på sådanne måder, at det efter omstændighederne i mindst muligt 6 Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord

7 omfang forhindrer den fortsatte landbrugsmæssige udnyttelse af jorden. Det tilstræbes, at ledninger etableres med minimumsdybde på 1,10 meter jorddække over ledningerne. Hvis det ikke er tilfældet, skal det fremgå af deklarationen. I øvrigt bør placeringen fremgå af deklarationsridset. 5. Erstatning for ledningsdeklaration For pålæg af deklaration i forbindelse med nedlægning af ledninger på almindelig landbrugsjord ydes der en engangserstatning. Erstatningsbeløbene for de forskellige ledningstyper fremgår af det skema, der er vist nedenfor. Erstatningen udgør et beløb pr. lb. m ledning plus et beløb for det servitutbelagte areal. Beløbet pr. lb. m afhænger af ledningsanlæggets størrelse. Der kan placeres en eller flere ledninger inden for de angivne kasser. Erstatningen pr. lb. m og deklaration fastsættes ud fra følgende: Anlægsbredde op til over ø20 og over ø50 og over ø20 cm op til ø50 cm op til ø100 cm ø100 cm Deklarationsareal 4 m Ydersiden af Ydersiden af (min.) ledningen/ ledningen/ ledningerne + 2 m ledningerne + 2 m Erstatning pr. lb. m 14,33 kr. 19,11 kr. 26,28 kr. 33,84 kr. For anlæg op til ø20 cm betales ikke et beløb pr. lb. m for de første 100 m. Hvor der pålægges et deklarationsareal, betales der tillige 2,99 kr. pr. m² deklarationsareal. Det bemærkes, at der både skal betales et beløb pr. lb. m og pr. m² deklarationsareal. Såfremt et areal i forvejen er pålagt tilsvarende rådighedsindskrænkninger i medfør af tidligere pålagt deklaration, for hvilken erstatning er givet, nedsættes erstatningen under hensyn hertil. 6. Erstatning for inspektions- og servicebrønde samt overvågningsboringer Ved en inspektions- og servicebrønd forstås en brønd, der er placeret på ledninger under, i eller over terræn, og som anvendes ved inspektion, udluftning, rengøring mv. Begrebet dækker ikke pumpestationer, installationsanlæg og råvandsboringer til indvinding af drikkevand. Dimensionen varierer typisk fra 35 cm til 125 cm. 100 cm og 125 cm brønde afsluttes oftest med en kegle, der reducerer diameteren, så dækslet er 60 cm. Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord 7

8 Brønde under terræn placeres mindst 80 cm under jordoverfladen. For sådanne brønde betales 50 % af nedennævnte beløb. Ved en overvågningsboring forstås en pejle- eller prøvetagningsboring, der er ført til terræn. Boringen anvendes ikke til permanent indvinding af vand, men typisk til at indsamle data om grundvandets beliggenhed og kvalitet. Der skal være adgang til brønde og boringer mod erstatning for eventuel forvoldt skade. For anbringelse af brønde og boringer i fri mark betales en erstatning på kr. pr. brønd. Det er forudsat, at der kun beslaglægges et mindre areal, der omfatter selve brønden eller boringen. For anbringelse af brønde og boringer, der helt er placeret i ejendomsskel eller i udyrkede arealer, betales en erstatning, der svarer til 1/3 af erstatningen i fri mark. Afstanden fra den permanente dyrkningsgrænse til brøndkant eller boring skal være mindst ½ m. Udyrkede arealer er f.eks. klit-, mose- og hedearealer samt krat. Ved placering af brønde og boringer delvist i ejendomsskel, hvor afstanden til brøndkant eller boring er under ½ m, betales en erstatning på 2/3 af erstatningen i fri mark. Tilsvarende beløb betales, hvis brønden eller boringen placeres helt op mod skel. Ved sløjfning af ejendomsskel eller opdyrkning af det udyrkede areal skal der i de tilfælde, hvor der er udbetalt en mindre erstatning end for en brønd/boring placeret i fri mark, ske en opregulering til den på sløjfningstidspunktet gældende erstatningssats for brønde/boringer i fri mark med fradrag af det tidligere udbetalte erstatningsbeløb, som indeksreguleres efter gældende regler. Såfremt en brønd eller en overvågningsboring bliver placeret i skel imellem to ejendomme, skal erstatningen deles i forhold til brøndens/boringens placering på de to ejendomme. 7. Erstatning for boring til drikkevandsforsyning For at beskytte en drikkevandsboring mod forurening skal der i henhold til lov om miljøbeskyttelse oprettes et beskyttelsesområde omkring boringen, hvor der ikke må tilføres gødning, bekæmpelsesmidler eller i øvrigt anbringes eller bruges stoffer på en måde, der kan udsætte drikkevandsanlægget for forurening. For boringen og et område på mindst 10 meter fra boringen er det derfor nødvendigt at pålægge arealet en deklaration om dyrkningsophør, der skal tinglyses på ejendommen. 8 Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord

9 Placeres drikkevandsboringen på et landbrugsareal, vil der derfor ske en begrænsning i den landbrugsmæssige drift, og der skal derfor betales en engangserstatning, der beregnes som en arealerstatning for det areal, der pålægges deklaration om dyrkningsophør, og en erstatning for varige og øvrige ulemper ved placering af vandforsyningsboringen. For placering af boringen med pålæg om deklaration af et areal på 20 x 20 meter i fri mark eller langs skel betales en engangserstatning på kr. pr. boring, der omfatter såvel arealsom ulempeerstatning. Ved placering af boringen i et hjørne af marken, d.v.s. hvor der er skel på 2 sider, betales en erstatning, der svarer til 2/3 af ovennævnte beløb. Ved placering af boringen i udyrkede arealer betales en erstatning, der svarer til 1/3 af ovennævnte beløb. Udyrkede arealer er f.eks. klit-, mose- og hedearealer samt krat. Hvis der skal pålægges dyrkningsrestriktioner på arealer ud over de 10 meter, skal der i hvert enkelt tilfælde aftales en erstatning, der svarer til det reelle tab som følge af rådighedsindskrænkningen. Erstatningen herfor vil eventuelt kunne aftales i henhold til Vejledning om dyrkningsaftaler, der er indgået imellem de to vandværksforeninger og Landbrug & Fødevarer. 8. Erstatning for pumpestationer til spildevandsanlæg Ved etablering af pumpestationer udgår et areal af dyrkningen. Arealets størrelse vil variere afhængig af, hvad det er for en pumpestation, der er tale om. Pumpestationer vil kunne inddeles i forskellige kategorier afhængig af, hvor stort areal de beslaglægger. For pumpestationer, som beslaglægger op til 6 m², betales en erstatning på kr./station. Ved placering af pumpestationer op til 6 m² i eller langs ejendomsskel eller i udyrkede arealer betales samme andel af erstatning som for brønde, jf. afsnit 6. Ved sløjfning af ejendomsskel eller ved opdyrkning af det udyrkede areal skal der i de tilfælde, hvor der er udbetalt en mindre erstatning end for en pumpestation placeret i fri mark, ske en regulering til den på sløjfningstidspunktet gældende erstatningssats for pumpestationer placeret i fri mark med fradrag af det tidligere udbetalte erstatningsbeløb, som indeksreguleres efter gældende regler. Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord 9

10 Hvis pumpestationen beslaglægger mere end 6 m², fastsættes erstatningen for arealafståelse og ulemper efter nærmere aftale. 9. Erstatning for bassiner mv. Ved etablering af kloakanlæg kan det være nødvendigt at etablere bassiner til aflastning af kloaksystemet f.eks. i de tilfælde, hvor der kommer kraftig regn. Bassiner kan etableres som åbne jordbassiner, åbne eller lukkede betonbygværker eller som rørbassiner. Bassiner kan kombineres med overløbsbygværker, hvorfra vandet i ekstreme situationer kan afledes til kysten eller et vandløb. Erstatningen for arealafståelse og ulemper fastsættes efter nærmere aftale. 10. Adgangsveje For at kunne komme til et anlæg f.eks. en boring, pumpestation eller lignende kan det være nødvendigt at erhverve en færdselsret. Færdselsretten kan enten erhverves ved, at der anlægges en ny vej eller ved, at der erhverves ret til at køre ad en eksisterende vej eller hen over landbrugsarealerne uden anlæg af vej. Hvis der skal etableres en egentlig vej, erhverves arealerne til handelsprisen. Derudover kan der blive tale om at betale en ulempeerstatning. Hvis der sikres en færdselsret over landbrugsarealerne ved en særskilt deklaration, betales der erstatning som for pålæg af deklaration pr. m² for ledninger. 11. Erstatning for afgrødetab Såfremt der opstår tab af afgrøder i forbindelse med anbringelse af ledningsanlæg på den enkelte ejendom, ydes der erstatning for afgrødetab i overensstemmelse med de satser, der er angivet i bilag 6. Tilsvarende erstatning ydes ved senere drifts-, reparations- og udskiftningsarbejder. Når der er tale om økologiske eller biodynamiske afgrøder, ydes der erstatning efter bilag 6, hvis det kan dokumenteres, at ejendommen er godkendt til dyrkning af økologiske afgrøder. I tilfælde af at der er tale om afgrøder, som ikke omfattes af bilag 6, eller når det kan dokumenteres ved udbytteniveau og afregningspriser, at der er tale om et større afgrødetab, aftales erstatningen særskilt, eventuelt under medvirken af en af landbrugets konsulenter og en af anlægsvirksomhedernes konsulenter. 10 Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord

11 Kan der ved flerårige afgrøder påvises efterfølgende afgrødetab, godtgøres det mod dokumentation. 12. Erstatning for strukturskade ved gravearbejde o.l. Anlægs-, reparations- og tilsynsarbejde, der indebærer opgravning af jorden og/eller kørsel med tunge maskiner (f.eks. rendegraver, traktor eller lastbil), medfører, at jordens normale struktur ændres, hvorved jordens ydeevne forringes i de følgende år. Udføres arbejdet på en sådan måde, at jordens struktur kun ændres i mindre grad, ydes erstatning for let strukturskade. Ved let strukturskade forstås nedlægning af jordledninger med kæderendegraver eller små gravemaskiner på bælte. Der betales for hele arbejdsarealet, dog minimum for 4 m s bredde. For let strukturskade ydes der 0,41 kr. pr. m² for konventionelt dyrkede arealer og 0,82 kr. pr. m² for økologisk dyrkede afgrøder. Hvis arbejdet udføres med rendegraver lige efter høst, og jorden er tør, betales der høj strukturskade efter nedenstående satser for minimum 1 m og let strukturskade for det resterende areal. Der betales for hele arbejdsarealet, dog minimum for 4 m s bredde. Hvis ledningen nedlægges ved jordfortrængning, og der ikke køres på arealet, betales ikke erstatning for strukturskade. De steder, der opgraves, betales efter nedenstående satser. I andre tilfælde end nævnt ovenfor afregnes strukturskaden efter følgende tabel, dog minimum for 4 m i bredden: Grundværdi Kontantværdi efter seneste almindelige vurdering eller årsregulering kr. pr. ha kr. pr. m² Indtil , , , ,17 over ,46 Beløbene er fastsat som et gennemsnitsbeløb. Der vil derfor skulle betales for alle berørte arealer. For udyrkbare arealer som f.eks. klit-, mose- og hedearealer samt krat vil der kun, når ganske særlige forhold gør sig gældende, kunne ydes erstatning for strukturskade. Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord 11

12 Viser der sig som følge af anlægsarbejder at være ekstraordinært store skader på arbejdsarealet som følge af gravning mv., og den udbetalte erstatning ikke giver fuld dækning for tabet, kan lodsejeren forlange spørgsmålet om en sådan erstatning taget op igen indtil 5 år efter anlægsarbejdets afslutning. Parterne søger ved forhandling at blive enige om den ekstra erstatning, der skal til for at dække hele tabet. Der kan eventuelt inddrages en planteavlskonsulent i vurdering af strukturskadens omfang, men det skal aftales mellem parterne, hvem der skal betale for denne bistand. Såfremt der ikke opnås enighed, kan det aftales, at erstatningen fastsættes af en voldgiftsret, jf. afsnit Erstatning for øvrige ulemper ved ledningsanlæg For øvrige ulemper betales der særskilt erstatning. Erstatningen for disse ulemper er ofte individuelle. Der må i hvert enkelt tilfælde forhandles om størrelsen af denne erstatning. Der kan nævnes følgende eksempler på mulige ulemper: a. Driftsmæssige ulemper under arbejdets udførelse kan opstå i forbindelse med lodsejerens markarbejde, midlertidigt opstillet kreaturhegn, omveje mv. b. Skader som følge af berøring af markdræn, vandingsanlæg o.l. c. Nærføring til eksisterende bygninger, som hindrer kommende bygningsudvidelser. d. Nødvendig ekstra stenindsamling. e. Retablering af privat vej eller haveanlæg. f. Sløjfning af læhegn eller markdiger. 14. Sagkyndig bistand Efter ekspropriationslovgivningen kan en lodsejer få dækket nødvendige udgifter til sagkyndig bistand, herunder til konsulentbistand mv. Beløbet fastsættes af Taksationskommissionen eller Overtaksationskommissionen. Hvis en sag afgøres af en voldgift, kommission eller af domstolene, er det den pågældende instans, som fastsætter beløbet for nødvendige udgifter til sagkyndig bistand. Ved frivillige aftaler vil det i hvert enkelt tilfælde skulle aftales, hvor meget en lodsejer skal have til dækning af nødvendige udgifter til sagkyndig bistand. Grundbeløbet, som alle lodsejere får udbetalt, dækker drøftelse af sagen med en rådgiver. Nødvendige udgifter derudover betales af anlægsvirksomheden efter nærmere aftale. 12 Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord

13 15. Erstatningsbeløbenes regulering, udbetaling og forrentning a. Regulering Erstatningsbeløbene under afsnit 3, 5, 6, 7, 8, 12 og 17 indeksreguleres hvert år pr. 1. januar. Reguleringen sker proportionalt med det seneste års udvikling i nettoprisniveauet for september måned. Således sker reguleringen pr. 1. januar 2013 med en registreringsfaktor, der beregnes som forholdet mellem nettoprisindekset for henholdsvis september 2012 og september Nettoprisindekset for september 2011 er 128,4. Erstatningsbeløbene for afgrødetab aftales hvert år. b. Udbetaling Erstatningsbeløbene som nævnt ovenfor under afsnit 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og evt. 14 udbetales uden rentetillæg senest 4 uger efter, der er truffet aftale om etablering af anlægget, med mindre andet er aftalt. I de tilfælde, hvor rettighedserhvervelsen sker ved ekspropriation, udbetales erstatningsbeløbene efter ekspropriationsreglerne i den lov, der indeholder hjemmel til ekspropriation til det pågældende anlæg. Beløbene anført under afsnit 11, 12, 13 og evt. 14 udbetales uden rentetillæg senest 14 dage efter den i afsnit 16 nævnte afleveringsforretning. Der vil dog kunne udbetales á conto beløb tidligere. c. Forrentning Erstatninger, der skal forrentes, forrentes efter de lovfastsatte ekspropriationsregler. d. Bortforpagtede arealer Erstatningen for bortforpagtede arealer udbetales efter nærmere aftale med lodsejer og forpagter og under hensyntagen til de foreliggende forpagtningsaftaler. e. Panthaversamtykke Udbetaling af erstatningsbeløbene vil normalt ske uden panthaversamtykke. Ved visse større erstatninger kan der blive tale om, at der skal indhentes et sådant samtykke, som i så fald sker ved anlægsvirksomhedens foranstaltning. Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord 13

14 16. Anlægsarbejdets udførelse Det er anlægsvirksomheden, der over for lodsejerne har ansvaret for arbejdets udførelse samt pligt til at orientere om det forestående arbejde. Ved fastsættelse af erstatningsbestemmelserne i nærværende aftale er det forudsat, at anlægsarbejdet og eventuelle reparationsarbejder udføres på en rimelig og ordentlig måde. Herved forstås bl.a.: at muldjord og råjord så vidt muligt holdes adskilt ved opgravningen, og at muldjorden søges lagt øverst ved retablering, at anlægsvirksomheden afleverer arbejdsarealet ryddet, planeret og enten pløjet, grubet eller harvet efter nærmere aftale med lodsejeren umiddelbart inden overfladearbejdets afslutning, og at markdræn, vandingsanlæg, o.l., der berøres af ledningsanlæg, retableres ved anlægsvirksomhedens foranstaltning eller på dennes bekostning, så funktionen ikke forringes herved. Når anlægsarbejder på en lodsejers grund afsluttes, forestår anlægsvirksomheden en afleveringsforretning, som skal finde sted under anlægsvirksomhedens såvel som lodsejerens tilstedeværelse. Afleveringsforretningen holdes straks efter, at anlægsarbejdet er færdigt. Det kan eventuelt ske med bistand af en landbrugskonsulent og en konsulent fra anlægsvirksomhederne. Under afleveringsforretningen indgås der endelig aftale om arbejdsarealets størrelse, herunder omfanget af afgrøde- og strukturskade samt øvrige ulempers omfang og varighed. Såfremt et ledningsanlægs tilstedeværelse medfører væsentlige meromkostninger for gennemførelse af kommende afvandingsprojekter, er ledningsejeren forpligtet til at deltage med halvdelen af sådanne merudgifter. De nærmere vilkår for projektets gennemførelse fastsættes ved forhandling mellem parterne. Kan der ved forhandling ikke opnås enighed, afgøres sagen ved voldgift. Udgifterne ved udbedring af andre skader end strukturskader, som kommer for dagen på et senere tidspunkt, godtgøres ligeledes, såfremt skaderne kan henføres til anlæggets etablering. Skaderne skal anmeldes til og besigtiges af anlægsvirksomheden. Ved uenighed om årsagen til skaden og eventuel erstatning herfor henvises til reglerne om voldgift i afsnit Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord

15 17. Skader på ledninger Beskadiges en jordledning inklusive brønde under terræn, hvor enten det er til vand eller spildevand, erstatter skadevolder anlægsmyndighedernes udgifter til udbedring af skaden i overensstemmelse med dansk rets almindelige erstatningsregler. Er skadevolder ejer eller forpagter af det servitutbelagte areal, kan anlægsvirksomhedens erstatningskrav højst udgøre det beløb, der er udbetalt i servituterstatning ved nutidig opgørelse dog maks kr. Disse begrænsninger gælder dog ikke, hvis skaden er sket med fortsæt. Hvis skadevolder har en forsikring, som dækker skaden helt eller delvist, gælder begrænsninger i anlægsmyndighedernes krav kun for den del af kravet, som ikke dækkes forsikringen. 18. Voldgift Såfremt der mellem parterne opstår en tvist, som der ikke kan opnås enighed om, nedsættes en voldgift til at afgøre tvisten. Voldgiftsretten består af tre medlemmer: et medlem udpeges af vedkommende lodsejer, et medlem udpeges af vedkommende anlægsvirksomhed og et medlem, der fungerer som opmand. Opmanden udpeges af de to voldgiftsmænd eller i mangel af enighed af byretsdommeren i den retskreds, hvor ejendommen er beliggende. Voldgiftsretten fastsætter selv proceduren for sagens behandling for retten, jf. dog bestemmelserne i lov om voldgift. Voldgiftsretten fastsætter honoraret til voldgiftsrettens medlemmer og bestemmer, hvilken del hver part skal betale. Voldgiftsretten kan i sin kendelse fordele parternes omkostninger til sagkyndig bistand samt voldgiftsrettens øvrige omkostninger. 19. Ikrafttræden og opsigelse af aftalen Nærværende aftale træder i kraft ved underskrivelse og kan af begge parter opsiges med et års skriftligt varsel til den 1. januar hvert år. Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord 15

16 Bilag 1 Hvad skal med i en deklaration for spildevandsanlæg? Inspiration til udarbejdelse af deklaration i forbindelse med anbringelse af spildevandsanlæg i landbrugsjord. Hvilke matr. nr. Det kan være hensigtsmæssigt at lave en deklaration for alle de berørte matrikler under et. Ud over at alle matrikler skal nævnes, skal de gentages, når der omtales de specifikke forhold omkring de enkelte anlægskomponenter, der ønskes pålagt en deklaration. Anmelder Indledende generel tekst. Det skal angives, hvem det er, der anmelder ønsket om, at der foretages en deklaration på de enkelte ejendomme. Det kan være kommunen, landinspektøren eller andre. Undertegnede ejer/ejere af matr. nr. xx, matr. nr. bestemmer herved for mig og fremtidige ejere af nævnte matr. nr. At en kloak m.m. som vist på vedhæftede rids er etableret på ejendommene. Ledningen Evt. pumpestation Teknisk installation Deklarationsbælte 1 At kloakledningerne på matr. nr.... skal henligge uforstyrret, og ledningsejeren står for vedligeholdelsen. At de pumpestationer inkl. udluftninger, der er placeret på matr. nr.... skal tåles, og ledningsejeren skal have ret til adgang til pumpestationerne inkl. udluftningerne i forbindelse med eftersyn, reparation og vedligeholdelse. At det målerskab, styringsskab og elskab samt elledninger, der er placeret på matr. nr....tillige skal tåles, og der gives ledningsejeren lov til adgang til disse i forbindelse med eftersyn, reparation og vedligeholdelse. At for følgende ejendomme gælder det, at bebyggelse, større træplantninger, udgravning og anbringelse af hegn ikke må foretages inden for en given afstand (se aftalegrundlaget) til hver side af et lodret plan gennem ledningen for matr. nr.... Inden for samme bælte må intet iværksættes, som kan være til hinder for anlæggets beståen. 16 Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord

17 Deklarationsbælte 2 Uenighed At for følgende ejendomme gælder det, at bebyggelse, større træplantninger, udgravning og anbringelse af hegn ikke må foretages inden for en given afstand (se aftalegrundlaget) til hver side af et lodret plan gennem ledningen for matr. nr.... Inden for samme bælte må intet iværksættes, som kan være til hinder for anlæggets beståen. (kan gentages ved ændrede afstande). Ledningsejeren erstatter eventuelle skader forvoldt ved eftersyn, reparation og vedligeholdelse. I tilfælde af uenighed om erstatningen fastsættes denne af en voldgift nedsat i henhold til punkt 18 i aftale om anbringelse af vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord. Spildevandsanlægget bestående af ledninger, brønde, pumpestationer, skabe m.m. er pålagt ejendommene af (navn på ledningsejer/kommune/forsyning). Påtaleret Der henvises til vedhæftede rids. Påtaleretten tilkommer ledningsejeren. På nuværende tidspunkt er ledningsejeren... Denne deklaration om kloakledninger og pumpestationer m.m. begæres tinglyst på matr. nr.... Underskrift Alle ejere af alle matr. nr. Med hensyn til pantegæld, servitutter og øvrige byrder henvises til ejendommenes blad i tingbogen Dato: Ejer af matr. nr.... Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord 17

18 Bilag 2 Forhåndsaftale om etablering af vandforsyningsanlæg Mellem Vandforsyning og Ejer af matr.nr. er der truffet aftale om etablering af vandforsyningsanlæg med tilhørende vandledninger, deklarationsareal, adgangsveje, el- og styrekabler, hegn og beplantning mv., som vist på vedlagte projektplan. Anlægget etableres efter de retningslinjer, der fremgår af Landsaftalen Anbringelse af vandforsynings- og spildevandsanlæg i almindelig landbrugsjord, der er indgået imellem Landbrug & Fødevarer, Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) og DANVA. 1) Hvis boringen giver tilstrækkeligt og kvalitetsmæssigt tilfredsstillende vand, meddeler ejeren herved tilladelse til vandforsyningsanlæggets tilstedeværelse og drift på vilkår, som det er anført på det vedhæftede deklarationsudkast. Ejeren er bekendt med deklarationens vilkår og villige til at underskrive deklarationen, når vandforsyningsanlægget er etableret. Det forudsættes, at anlægget er etableret senest, i modsat fald genforhandles aftalen. Erstatning for anlæggets etablering betales i henhold til Landsaftalen. Erstatning udbetales senest 30 dage efter ejerens underskrift af deklarationen, og beløbets størrelse beregnes ud fra de gældende takster i Landsaftalen for det pågældende år. Erstatning for afgrøde- og strukturskade og andre omkostninger beregnes særskilt og evt. først efter opmåling, når arbejdet er afsluttet. Beløbet udbetales efter reglerne i Landsaftalen. 18 Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord

19 2) Hvis anlægget ikke skal anvendes, sløjfes boringen, og arealet retableres af vandværket. Erstatningsbeløb som nævnt ovenfor bortfalder, og i stedet udbetales en engangserstatning for afgrøde- og strukturskade og andre ulemper for den pågældende periode, beregnet efter reglerne i Landsaftalen. Bemærkninger: Dato Dato Dato Ejer Vandværksformand Bestyrelsesmedlem Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord 19

20 Bilag 3 Vejledning til deklaration for vandforsyningsledning Tinglysningsafgiften er på kr pr. deklaration. Afgiften er den samme, uanset antallet af matrikelnumre deklarationen omfatter. Vandværker kan derfor sikre sine rettigheder til en ledning, der forløber over én eller flere matrikler/ejendomme, ved at tinglyse en enkelt deklaration, blot alle matrikelnumre skrives ind i den samme deklaration, og alle grundejerne underskriver. Bemærk, at såfremt der er flere ejere af den samme ejendom, så skal alle underskrive deklarationen. Tinglysningsafgiften er stadig kr. Eksempel på formulering af deklaration, der omfatter flere matr. nr. 1. afsnit Alle matrikler, som omfattes af tinglysningen, indføres i deklarationen. Undertegnede ejere af matr. nr. 1, 7 og 9 Silkeborg Ejerlav, Silkeborg samt 2a og 19b Balle Mark, Silkeborg erklærer herved på egne og fremtidige ejeres vegne osv. 20 Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord

Landsaftale 2009. om erstatninger for anbringelse af vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord

Landsaftale 2009. om erstatninger for anbringelse af vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord S:\Landboret\Landsaftaler\Aftaler 2009\Aftale om erstatning-ny landsaftale 2009 Landsaftale 2009 om erstatninger for anbringelse af vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord 1. Indledning Når et vandforsyningsanlæg

Læs mere

Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord

Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord 2013 vfl.dk Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord 2013 Layout Tryk Videncentret for Landbrug, Erhvervsjura Printbutikken, Videncentret for Landbrug 2 Vand-

Læs mere

Spildevands- og vandforsyningsanlæg i privatejede arealer ekskl. landbrugsarealer.

Spildevands- og vandforsyningsanlæg i privatejede arealer ekskl. landbrugsarealer. Spildevands- og vandforsyningsanlæg i privatejede arealer ekskl. landbrugsarealer. Regulativ for erstatninger ved etablering af vandforsynings- og spildevandsanlæg. 2008. Regulativ for erstatning for anlæg

Læs mere

VAND- OG SPILDE- VANDSANLÆG I LANDBRUGSJORD 2015

VAND- OG SPILDE- VANDSANLÆG I LANDBRUGSJORD 2015 VAND- OG SPILDE- VANDSANLÆG I LANDBRUGSJORD 2015 2 VAND- OG SPILDEVANDSANLÆG I LANDBRUGSJORD VAND- OG SPILDE- VANDSANLÆG I LANDBRUGSJORD 2015 VAND- OG SPILDEVANDSANLÆG I LANDBRUGSJORD 2015 er udgivet af

Læs mere

Teleledninger i landbrugsjord

Teleledninger i landbrugsjord Teleledninger i landbrugsjord 2009 Foto på forsiden: Frits Halvorsen A/S Indhold side Aftalens omfang... 3 Servituterstatning... 3 Afgrødeerstatning... 3 Erstatning for strukturskader... 4 Erstatning for

Læs mere

Teleledninger i landbrugsjord

Teleledninger i landbrugsjord Teleledninger i landbrugsjord 2010 Indhold side Aftalens omfang...3 Servituterstatning...3 Afgrødeerstatning...4 Erstatning for strukturskader...5 Erstatning for ekstraordinær strukturskade...5 Erstatning

Læs mere

Aftalen omfatter vandforsynings- og spildevandsanlæg, der efter aftale med lodsejer etableres i almindelig landbrugsjord.

Aftalen omfatter vandforsynings- og spildevandsanlæg, der efter aftale med lodsejer etableres i almindelig landbrugsjord. Indhold 1. Indledning... 2 2. Grundlag... 2 3. Grundbeløb... 3 4. Deklarationer... 4 5. Erstatning for ledningsdeklaration... 4 6. Erstatning for inspektions- og servicebrønde samt overvågningsboringer...

Læs mere

VAND- OG SPILDE- VANDSANLÆG I LANDBRUGSJORD 2016

VAND- OG SPILDE- VANDSANLÆG I LANDBRUGSJORD 2016 VAND- OG SPILDE- VANDSANLÆG I LANDBRUGSJORD 2016 2 VAND- OG SPILDEVANDSANLÆG I LANDBRUGSJORD VAND- OG SPILDE- VANDSANLÆG I LANDBRUGSJORD 2016 VAND- OG SPILDEVANDSANLÆG I LANDBRUGSJORD 2016 er udgivet af

Læs mere

TORVET 1. 5750 RINGE. Vedrørende: Arealoverførsler mellem matr.nr. 26-p m.fl. Skærup By, Skærup og matr.nr. 26-n Skærup By, Skærup

TORVET 1. 5750 RINGE. Vedrørende: Arealoverførsler mellem matr.nr. 26-p m.fl. Skærup By, Skærup og matr.nr. 26-n Skærup By, Skærup LANDINSPEKTØR STEEN N0RGAARD Andelsselskabet Skærup Vandværk c/o Steen L. Kristensen Klosterbakken 36 Skærup 7080 Børkop TORVET 1. 5750 RINGE TLF. 62 62 25 50 www.fynsland.dk BANK: Danske Bank 4692-0010830532

Læs mere

1 Indledning... 2 2 Aftalens gyldighedsområde og principper... 2 3 Erstatning for anbringelse af jordkabler og mindre transformerstationer...

1 Indledning... 2 2 Aftalens gyldighedsområde og principper... 2 3 Erstatning for anbringelse af jordkabler og mindre transformerstationer... Indhold side 1 Indledning... 2 2 Aftalens gyldighedsområde og principper... 2 3 Erstatning for anbringelse af jordkabler og mindre transformerstationer... 4 4 Erstatning for anbringelse af luftledningsanlæg...

Læs mere

Dansk Energi Rosenørns Allé 9 1970 Frederiksberg C. I samarbejde med: Tlf. 35 300 400 Fax. 35 300 401 de@danskenergi.dk www.danskenergi.

Dansk Energi Rosenørns Allé 9 1970 Frederiksberg C. I samarbejde med: Tlf. 35 300 400 Fax. 35 300 401 de@danskenergi.dk www.danskenergi. Dansk Energi Rosenørns Allé 9 1970 Frederiksberg C I samarbejde med: Tlf. 35 300 400 Fax. 35 300 401 de@danskenergi.dk www.danskenergi.dk Elanlæg på landbrugsjord Landsaftale for elanlæg på landbrugsjord

Læs mere

Elanlæg på landbrugsjord

Elanlæg på landbrugsjord Elanlæg på landbrugsjord Landsaftale for elanlæg på landbrugsjord 2007 2 Indhold 1 Indledning 2 2 Aftalens gyldighedsområde og principper 3 3 Erstatning for anbringelse af jordkabler og mindre transformerstationer

Læs mere

Elanlæg på landbrugsjord

Elanlæg på landbrugsjord Elanlæg på landbrugsjord Landsaftale for elanlæg på landbrugsjord 2004 1 Indledning Dansk Landbrug og Dansk Energi har med virkning fra 1. september 2004 indgået en aftale om standardiserede principper

Læs mere

EL- OG FIBERANLÆG PÅ LANDBRUGSJORD

EL- OG FIBERANLÆG PÅ LANDBRUGSJORD Dansk Energi Rosenørns Allé 9 1970 Frederiksberg C Tlf. 35 300 400 Fax. 35 300 401 de@danskenergi.dk www.danskenergi.dk I SAMARBEJDE MED: EL- OG FIBERANLÆG PÅ LANDBRUGSJORD LANDSAFTALE FOR EL- OG FIBERANLÆG

Læs mere

EL- OG FIBERANLÆG PÅ LANDBRUGSJORD

EL- OG FIBERANLÆG PÅ LANDBRUGSJORD ISSN: 2246-6843 Dansk Energi Vodroffsvej 59 1900 Frederiksberg C Tlf. 35 300 400 Fax. 35 300 401 de@danskenergi.dk www.danskenergi.dk I SAMARBEJDE MED: EL- OG FIBERANLÆG PÅ LANDBRUGSJORD LANDSAFTALE FOR

Læs mere

Elanlæg på landbrugsjord

Elanlæg på landbrugsjord Elanlæg på landbrugsjord Landsaftale for elanlæg på landbrugsjord 2008 2 Indhold 1 Indledning 3 2 Aftalens gyldighedsområde og principper 3 3 Erstatning for anbringelse af jordkabler og mindre transformerstationer

Læs mere

El- og fiberanlæg på landbrugsjord

El- og fiberanlæg på landbrugsjord Dansk Energi Rosenørns Allé 9 1970 Frederiksberg C Tlf. 35 300 400 Fax. 35 300 401 de@danskenergi.dk www.danskenergi.dk I samarbejde med: El- og fiberanlæg på landbrugsjord Landsaftale for el- og fiberanlæg

Læs mere

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL EKSPROPRIATIONSPROTOKOL vedr. Ekspropriation til rådighedsret over spildevandsledning i Fårup Åstedsforretning afholdt den 21. marts 2017 I anledning af påtænkt ekspropriation vedrørende erhvervelse af

Læs mere

ISSN: EL- OG FIBERANLÆG PÅ LANDBRUGSJORD

ISSN: EL- OG FIBERANLÆG PÅ LANDBRUGSJORD ISSN: 2246-6843 EL- OG FIBERANLÆG PÅ LANDBRUGSJORD LANDSAFTALE FOR EL- OG FIBERANLÆG PÅ LANDBRUGSJORD 2016 INDHOLD 1 INDLEDNING 03 2 AFTALENS GYLDIGHEDSOMRÅDE OG PRINCIPPER 03 3 ERSTATNING FOR ANBRINGELSE

Læs mere

DEKLARATION. Aalborg Kommune, Vandforsyningen, Sønderbro 53, 9000 Aalborg

DEKLARATION. Aalborg Kommune, Vandforsyningen, Sønderbro 53, 9000 Aalborg Matr.nr.: Ejerlav : Kommune: Amt: 2b og 3b mfl. Uttrup, Aalborg Jorder Aalborg Nordjyllands 3 Anmelder: Landinspektør-firmaet Nellemann & Bjørnkjær Strandvejen 18 9 Aalborg Tlf. 98134655 Sagsnr. 1632 Afgift

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om kloakering af Ydbyvej v/gettrup. 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m.

Dagsorden. Borgerinformation om kloakering af Ydbyvej v/gettrup. 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m. Dagsorden Borgerinformation om kloakering af Ydbyvej v/gettrup 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m. Hvem er Thisted Vand? Thisted Kommune Ejer 100% alle aktier Thisted Drikkevand A/S Før

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT Tingbogen AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 20.05.2016-1007301872 TINGLYSNINGSDATO: 20.05.2016 07:51:00 EJENDOM: Adresse: Sømandshvilevej 35 0005hx Adresse: Sømandshvilevej 33 0005hy

Læs mere

Til beboermøde vedr. transportledning fra Sorring til Linå via Mollerup inkl. regnvandsbassin. Onsdag den 18. januar 2012

Til beboermøde vedr. transportledning fra Sorring til Linå via Mollerup inkl. regnvandsbassin. Onsdag den 18. januar 2012 Til beboermøde vedr. transportledning fra Sorring til Linå via Mollerup inkl. regnvandsbassin Onsdag den 18. januar 2012 Dagsorden 1. Velkommen v/ Jan Pedersen, Spildevandschef 2. Baggrund for projektet

Læs mere

Aktuelt tinglyst dokument

Aktuelt tinglyst dokument Aktuelt tinglyst dokument Dokument: Dato/løbenummer: 05.03.2015-1006152099 Senest påtegnet: 05.03.2015 22:18:16 Ejendom: Adresse: Japanvej 17 4200 Slagelse 0006k 0006bk 0006bq 0006br 0006bt : Tekniske

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om kloakering af del Kobberøvej. 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m.

Dagsorden. Borgerinformation om kloakering af del Kobberøvej. 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m. Dagsorden Borgerinformation om kloakering af del Kobberøvej 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m. Hvem er vi Projektleder Flemming Geipel Mobil 30 51 57 07 Projektmedarbejder Keld Kjeldsen

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 24.06.2014-1005433413 TINGLYSNINGSDATO: 24.06.2014 13:59:06 EJENDOM: Adresse: Adresse: Resdal Bakke 11A 0001p Resdal Bakke 11B 0001ae SERVITUT: MYNDIGHED:

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 10.12.2015-1006943794 TINGLYSNINGSDATO: 10.12.2015 13:37:10 EJENDOM: Adresse: Tusindfryd 1 0004a 0004e SERVITUT: MYNDIGHED: Silkeborg Kommune Søvej

Læs mere

D E K L A R A T I O N (Deklaration for Spildevandslaug)

D E K L A R A T I O N (Deklaration for Spildevandslaug) Matr.nr. :... Anmelder:... Ejerlav :... Tlf.... Kommune : Esbjerg Sagnr.... Afgift kr.... D E K L A R A T I O N (Deklaration for Spildevandslaug) Underskrevne ejer / ejere af den / de på vedhæftede kortbilag

Læs mere

Anmelder: Geopartner Landinspektører A/S Birk Centerpark 24 7400 Herning Tlf. 9712 5811 CVR-nr. 20014784 J.nr. 1705512 - tgj Deklaration om transformerstation med teknikskabe og underjordisk kabelanlæg

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 29.11.2012-1004109289 TINGLYSNINGSDATO: 29.11.2012 14:56:10 EJENDOM: Adresse: Kejlstrup Tværvej 11 0001hk Balle By, Balle 0031q Ø. Kejlstrup, Gødvad

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland HIN50 samt ændring af kloakopland HIN47 for planlagt boligområde ved Haarvej i Hinnerup Sagsnr. 710-2016-2801 Udgivelsesdato 5. januar

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 26.03.2010-1000697446 TINGLYSNINGSDATO: 0040ax Adresse: Bauneholmvej 54 0015m 0012d 0012a 0015o 0012e 0015i Adresse: Klodgårdsvej 4 0024i 0024h 0024c

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2014 FORSLAG: Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2012-2015. Separatkloakering af Nansensvej, Horsens TEKNIK OG MILJØ 1 INDLEDNING... 3 2 PLANLÆGNINGSGRUNDLAG... 3 2.1 LOVGRUNDLAG...

Læs mere

tinglysningssvar_ f-4aec-42c3-98dd-991ae2598c9f.txt

tinglysningssvar_ f-4aec-42c3-98dd-991ae2598c9f.txt =========================================================================== ===== SERVITUT =========================================================================== ===== 0001bs Adresse: Egensevej 155

Læs mere

Aktuelt tinglyst dokument

Aktuelt tinglyst dokument Aktuelt tinglyst dokument Dokument: Senest påtegnet: Adresse: Dronningevænget 18 0008af Adresse: Kongevejen 41 0001al Adresse: Kongevejen 51 0016u Adresse: Kongevejen 65 0024a Adresse: Kongevejen 66 0008b

Læs mere

UDKAST AF 15.05.2014. Deklaration om hegning, beplantning, færdselsret, forsynings- og afløbsledninger

UDKAST AF 15.05.2014. Deklaration om hegning, beplantning, færdselsret, forsynings- og afløbsledninger LE34 Hillerød Helsingørgade 50 3400 Hillerød Tlf: 4826 4888 Web: www.le34.dk Projekt: 131853 Dokument: D14-057800 Side 1 af 4 UDKAST AF 15.05.2014 Deklaration om hegning, beplantning, færdselsret, forsynings-

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan

Billund Kommunes Spildevandsplan Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Tillæg nr. 4 Tillægget omfatter: Ny trykledning mellem Donslund og Stenderup-Krogager Nedlæggelse af Donslund Renseanlæg 5. marts 2015 Endelig 14/31068 1. Indledning

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 29.08.2014-1005600294 TINGLYSNINGSDATO: 29.08.2014 08:52:43 EJENDOM: Adresse: Gammelskovvej 14 6534 Agerskov Matrikelnummer: 0070 Matrikelnummer: 0171

Læs mere

AREALFORTEGNELSE NR. 1 Etablering af transmissionsledning til Hørby. Hobro Varmeværk a.m.b.a.

AREALFORTEGNELSE NR. 1 Etablering af transmissionsledning til Hørby. Hobro Varmeværk a.m.b.a. Hobro Varmeværk a.m.b.a. AREALFORTEGNELSE NR. 1 Etablering af transmissionsledning til Hørby Fortegnelse over ejere og brugere af ejendomme, der vil blive berørt af en ekspropriation, som Mariagerfjord

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 14.03.2013-1004370187 TINGLYSNINGSDATO: 14.03.2013 14:48:46 EJENDOM: Adresse: Klintebjergvej 87 0009æ 0010d 0009a 0009z 0027f 0009m 0029c 0005u 0009c

Læs mere

Til interesserede. den 7. juli Arealudvikling Aarhus. Salgsmateriale for regnvandsbassin i Lystrup

Til interesserede. den 7. juli Arealudvikling Aarhus. Salgsmateriale for regnvandsbassin i Lystrup Til interesserede Den 7. juli 2013 Salgsmateriale for regnvandsbassin i Lystrup Vedlagt dette brev er salgsmaterialet for regnvandsbassin ved Gråmøllevej i Lystrup, som er annonceret til salg første gang

Læs mere

DEKLARATION. Ovennævnte beplantningsbælter og beplantning i øvrigt projekteres, udføres og plejes 1 år efter etablering ved kommunens foranstaltning.

DEKLARATION. Ovennævnte beplantningsbælter og beplantning i øvrigt projekteres, udføres og plejes 1 år efter etablering ved kommunens foranstaltning. Anmelder: Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde DEKLARATION De på vedhæftede rids angivne ejendomme, matr.nr. 18 c, 18 m, 18 k, 18 i, 18 l, 18 p, 18 u, 18 t, 18 n, 18 o, 18 q, 18 r og 18

Læs mere

DEKLARATION. Ovennævnte beplantningsbælter og beplantning i øvrigt projekteres, udføres og plejes 1 år efter etablering ved kommunens foranstaltning.

DEKLARATION. Ovennævnte beplantningsbælter og beplantning i øvrigt projekteres, udføres og plejes 1 år efter etablering ved kommunens foranstaltning. Anmelder: Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde DEKLARATION De på vedhæftede rids angivne ejendomme, matr.nr. 18 c, 18 m, 18 k, 18 i, 18 l, 18 p, 18 u, 18 t, 18 n, 18 o, 18 q, 18 r og 18

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan ØDUM RØVED. Ødum øst. Ødum syd. Røved øst

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan ØDUM RØVED. Ødum øst. Ødum syd. Røved øst Favrskov Kommune Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2009-2012 ØDUM RØVED Ødum øst Røved øst Ødum syd Dokumentnr. 710-2012-7454 Version 1 Udgivelsesdato 12. januar 2012 Udarbejdet Anette Paulin Hansen Kontrolleret

Læs mere

SERVITUT. PÅTALEBERETTIGET: Den Selvejende Institution Sognefogedgården Hjørringvej 180B 9900 Frederikshavn CVR: 34686491

SERVITUT. PÅTALEBERETTIGET: Den Selvejende Institution Sognefogedgården Hjørringvej 180B 9900 Frederikshavn CVR: 34686491 SERVITUT EJENDOM: Adresse: Flade Engvej 7 Landsejerlav: Flade, Frederikshavn Jorder Matrikelnummer: 0014a EJER: Frederikshavn kommune Rådhus Alle 100 CVR: 29189498 PÅTALEBERETTIGET: Den Selvejende Institution

Læs mere

Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Vejen Kommune

Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Vejen Kommune Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Transportledning samt det justerede betalingsprincip ved Bobøl Deponi Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering

Læs mere

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse:

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse: HANDELSVILKÅR Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til Navn: CVR nr. Adresse: en ca. 2.045 m2 stor del af litra 7000 t beliggende ved Jellingvej/E.T. Jørgensensvej, 7100 Vejle (i det følgende

Læs mere

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Forslag til: Favrskov Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012 Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 1.1 Offentliggørelse og vedtagelse...3

Læs mere

Aktuelt tinglyst dokument

Aktuelt tinglyst dokument Aktuelt tinglyst dokument Dokument: Senest påtegnet: Grædstrupvej 5L 0002aa 0002p 0019f Horsensvej 2 0003a 0003dn 0003do Ring Søpark 53 0003ek Søkildevej 11P 0004ga Søkildevej 11L 0004ka : 09.12.2016 10:28:57

Læs mere

Bonefeld & Bystrup A/S

Bonefeld & Bystrup A/S Matr.nr. 35-ce Visborg By, Visborg Anmelder: Landinspektør-firmaet, Tlf. 76 28 60 60 Tinglysningsafgift 1400,- kr. J.nr. 27608 kwo Deklaration i anledning af udstykning af Bøgelunden i Hadsund om bebyggelse

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 09.03.2012-1003408036 TINGLYSNINGSDATO: 09.03.2012 10:42:01 EJENDOM: Adresse: Dalgårdsvej 2 0172 0083 0042 1153 0032 0032 Adresse: Vestagervej 4B 1229

Læs mere

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 11 Spildevandsplan 2008-2011 LAR på kommunens materielgård og genbrugsplads i Brørup Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Oktober 2010 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 11.04.2014-1005286989 TINGLYSNINGSDATO: 11.04.2014 12:35:52 EJENDOM: Adresse: Thunøgade 6 Adresse: Havnegade 4 0023al SERVITUT: MYNDIGHED: ODDER KOMMUNE

Læs mere

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej Ejendomme 27. august 2013/AB Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD Storparceller på Halmstadvej Storparcellerne Parcel A (ca. 13.788 m2) Parcel B (ca. 10.755 m2) Begge parceller er beliggende på Halmstadvej

Læs mere

Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Transportledning fra Maltbæk til Vejen Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Vejen Kommune

Læs mere

Tillæg nr. 05 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 05 Spildevandsplan Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 05 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Nyt kloakopland ved Skodborghuskrydset Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Vejen Kommune Tillæg

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om kloakering af Røde Anes Vej - Hovedgaden

Dagsorden. Borgerinformation om kloakering af Røde Anes Vej - Hovedgaden Dagsorden Borgerinformation om kloakering af Røde Anes Vej - Hovedgaden 1. Velkomst m/kaffe og brød 2. Hvem er vi 3. Gennemgang af årsagen til denne miljøindsats (Natur- og miljøafdelingen) 4. Projektgennemgang

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT

FORPAGTNINGSKONTRAKT FORPAGTNINGSKONTRAKT Underskrevne (herefter benævnt bortforpagter) NN (CPR-nr) (adresse) bortforpagter herved til medunderskrevne (herefter benævnt forpagter): Pilelauget (CVR-nr) (adresse) en del af jorden

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme Matr.nr. : 63-e,63-f,63-g,63-h,63-i,63-k,63-l 63-m,63-n,63-o,63-p og 63-q Anmelder Ejerlav : Nr. Uttrup By, Hvorup Kommune : Aalborg Region : Nordjylland Tlf. 98 24 75 11 Sagnr. 32418 BO603-12 D E K L

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Undertegnede Navn: Adresse:_ By og postnr.: Telefon nr.: E.mail CVR nr: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 4 Til Spildevandsplan 2010-2015

Forslag til Tillæg nr. 4 Til Spildevandsplan 2010-2015 Forslag til Tillæg nr. 4 Til Spildevandsplan 2010-2015 Transportledning Nymindegab - Nr. Nebel 1 Tillæg nr. 4 til Varde Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 Udgiver: Varde Kommune Udgivelsesår: 2014 Titel:

Læs mere

SERVITUT. EJENDOM: Adresse: Lille Elstedvej Lystrup. Matrikelnummer: EJER: ICT EJENDOMME A/S Sindalsvej Risskov CVR:

SERVITUT. EJENDOM: Adresse: Lille Elstedvej Lystrup. Matrikelnummer: EJER: ICT EJENDOMME A/S Sindalsvej Risskov CVR: SERVITUT EJENDOM: Adresse: Lille Elstedvej 101 8520 Lystrup 0005l 0007f 0007b 0005c EJER: ICT EJENDOMME A/S Sindalsvej 15 8240 Risskov CVR: 21755095 PÅTALEBERETTIGET: MYNDIGHED: ANMODER: AREALANVENDELSE:

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Aktuelt tinglyst dokument

Aktuelt tinglyst dokument Aktuelt tinglyst dokument Dokument: Dato/løbenummer: 24.01.2013-1004244873 Senest påtegnet: Ejendom: Adresse: Baunehøjvej 7 Veddelev By, Himmelev 0011l Adresse: Klostervej 23 Himmelev By, Himmelev 0004ck

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012. Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012. Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde Favrskov Kommune Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012 Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde 324 Nyt kloakopland for nyt boligområde ved Nørregade i Hinnerup, Lokalplanområde

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012. Hadsten Nord. Hadbjerg Nord. Futting. Grundfør. Søften Sydøst

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012. Hadsten Nord. Hadbjerg Nord. Futting. Grundfør. Søften Sydøst Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012 Hadsten Nord Hadbjerg Nord Futting Grundfør Søften Sydøst Dokumentnr. 710-2012-85982 Version 1 Udgivelsesdato 5. december 2011 Udarbejdet Anette

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

SERVITUT. EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 6400 Sønderborg. Matrikelnummer: 0052. EJER: MØLLEBUGTEN ApS Pilene 10 6470 Sydals CVR: 35402012

SERVITUT. EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 6400 Sønderborg. Matrikelnummer: 0052. EJER: MØLLEBUGTEN ApS Pilene 10 6470 Sydals CVR: 35402012 SERVITUT EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 Landsejerlav: Stovgård, Dybbøl Matrikelnummer: 0052 EJER: MØLLEBUGTEN ApS Pilene 10 6470 Sydals CVR: 35402012 Underskrevet i henhold til fuldmagt af: Fuldmagtsordning

Læs mere

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup Favrskov Kommune Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup Dokumentnr. 710-2015-128138 Udgivelsesdato 13. maj 2015 Udarbejdet Shakawan Amin og Erik Pedersen Kontrolleret

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 17/2015 Placering af kloakledninger, pumpestationer og regnvandsbassiner samt udtræden for overfladevand ved separering af kloakken

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkt 1-2, og byrådet for så vidt angår punkt 3-7.

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkt 1-2, og byrådet for så vidt angår punkt 3-7. Pkt. 223 Salg af ejendom Sagsnr. 192615 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal træffes beslutning om bevilling til salg af ejendommen Ringstedgade nr. 6 og bemyndigelse til forvaltningen til at underskrive

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021. Tillæg nr. 5. Endelig version

Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021. Tillæg nr. 5. Endelig version Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Tillæg nr. 5 Endelig version Tillægget omfatter: Reduktion af overløb i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

SERVITUT. EJENDOM: Adresse: Blomstervej Tilst. Matrikelnummer:

SERVITUT. EJENDOM: Adresse: Blomstervej Tilst. Matrikelnummer: SERVITUT EJENDOM: Adresse: Blomstervej 15 8381 Tilst Landsejerlav: Tilst By, Tilst Matrikelnummer: 0004he EJER: EJENDOMSSELSKABET ÅRHUS ERHVERVSPARK ApS Fynsvej 9 5500 Middelfart CVR: 27959334 PÅTALEBERETTIGET:

Læs mere

Udbygningsaftale. Mellem. Landbrug & Fødevarer. Århus Kommune

Udbygningsaftale. Mellem. Landbrug & Fødevarer. Århus Kommune Udbygningsaftale Mellem Landbrug & Fødevarer og Århus Kommune Mellem Landbrug og Fødevarer Axeltorv, Axeltorv 3 1609 København V Cvr. nr. 25529529 (herefter benævnt Ejeren ) og Aarhus Kommune Rådhuset

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund, matr. nr., Tagård, Humlum. Grunden er beliggende Bakke Alle, Humlum. Grunden er på

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted (i det følgende kaldt bortforpagter) bortforpagter herved til

FORPAGTNINGSKONTRAKT. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted (i det følgende kaldt bortforpagter) bortforpagter herved til FORPAGTNINGSKONTRAKT Journalnr.: Billund Kommune Jorden Rundt 1 7200 Grindsted (i det følgende kaldt bortforpagter) bortforpagter herved til [Navn] [Vejnavn] [Postnr. og by] (i det følgende kaldt forpagter)

Læs mere

Overdragelse af private fælleskloakker og private kloakker i fællesareal til Værløse Kloakforsyning

Overdragelse af private fælleskloakker og private kloakker i fællesareal til Værløse Kloakforsyning Overdragelse af private fælleskloakker og private kloakker i fællesareal til Værløse Kloakforsyning Ordningen gælder i Furesø Kommune for de ejendomme, der er tilsluttet Værløse Kloakforsyning. Baggrund

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Matr.nr. 15afb, Nørremarken, Ribe Jorder Beliggende Industrivej 63, 6760 Ribe Arealet, der fremgår af vedhæftede matrikelkort, udgør 3.275 m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE Mellem

Læs mere

Protokol for åstedsforretning afholdt Tirsdag d. 16. december 2008 Greve Kommune Ekspropriation ved Vendalsbakke

Protokol for åstedsforretning afholdt Tirsdag d. 16. december 2008 Greve Kommune Ekspropriation ved Vendalsbakke Landinspektørens j.nr. 082320 Protokol for åstedsforretning afholdt Tirsdag d. 16. december 2008 Greve Kommune Ekspropriation ved Vendalsbakke Den 16. december 2008 afholdt Greve Kommune åstedsforretning

Læs mere

ZLRO Elrovej 1 8900 Randers Tlf, 8710 1520 - Fax 8710 1521

ZLRO Elrovej 1 8900 Randers Tlf, 8710 1520 - Fax 8710 1521 Fast afgift: kr. Procentafgift: kr. I alt: kr. Akt: skab nr. / (Udfyldes af tinglysningskontoret) Ø:j L't 2 E 'Ejerlav: Matr. nr.: Ejerlejlighedsnr.: Gade og husnr.: a 5 a,,5 93,9r Roma lt Sy, Kristrup

Læs mere

Servitut. Ejendom: Matrikelnummer: Matrikelnummer: Ejer: Landbrugsstyrelsen Nyropsgade København V Cvr-nr.:

Servitut. Ejendom: Matrikelnummer: Matrikelnummer: Ejer: Landbrugsstyrelsen Nyropsgade København V Cvr-nr.: Servitut Ejendom: Matrikelnummer: 0065c Matrikelnummer: 0085 Ejer: Påtaleberettiget: Myndighed: Anmoder: Arealanvendelse: Anvendelsesforhold Servitut tekst: Vådområde Haverslev Mølleå Vådområdedeklaration

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

Aktuelt tinglyst dokument

Aktuelt tinglyst dokument Aktuelt tinglyst dokument Dokument: Dato/løbenummer: 10.12.2015-1006942692 : Dokument type: Senest påtegnet: Adresse: Engkær 2 0040ax 0040ay Adresse: Engkær 1 0040bk Adresse: Engkær 3 0040bl Adresse: Engkær

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere