Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord"

Transkript

1 Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord 2012 vfl.dk

2 Layout Tryk Videncentret for Landbrug, Erhvervsjura Printbutikken, Videncentret for Landbrug 2 Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord

3 Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord 2012 vfl.dk Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord 3

4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Aftalegrundlag Grundbeløb Deklarationer Erstatning for ledningsdeklaration Erstatning for inspektions- og servicebrønde samt overvågningsboringer Erstatning for boring til drikkevandsforsyning Erstatning for pumpestationer til spildevandsanlæg Erstatning for bassiner mv Adgangsveje Erstatning for afgrødetab Erstatning for strukturskade ved gravearbejde o.l Erstatning for øvrige ulemper ved ledningsanlæg Sagkyndig bistand Erstatningsbeløbenes regulering, udbetaling og forrentning Anlægsarbejdets udførelse Skader på ledninger Voldgift Ikrafttræden og opsigelse af aftalen Bilag 1Hvad skal med i en deklaration for spildevandsanlæg? Bilag 2 Forhåndsaftale om etablering af vandforsyningsanlæg Bilag 3 Vejledning til deklaration for vandforsyningsledning Bilag 4 Deklaration for vandforsyningsanlæg Bilag 5 Deklaration for vandforsyningsledning Bilag 6 Afgrødeerstatninger Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord

5 1. Indledning Når et vandforsyningsanlæg eller et spildevandsanlæg skal placeres på privatejede arealer, kan det ske enten ved frivillig aftale eller ved en ekspropriation. Denne landsaftale beskriver de principper, der gælder ved placering af vandforsynings- og spildevandsanlæg med henblik på at indgå en frivillig aftale. 2. Aftalegrundlag Denne landsaftale om erstatninger for anbringelse af vandforsynings- og spildevandsanlæg i almindelig landbrugsjord er indgået imellem Landbrug & Fødevarer, Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA) og Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD). Aftalen omfatter vandforsynings- og spildevandsanlæg, der efter aftale med lodsejer etableres i almindelig landbrugsjord. Aftalen giver mulighed for, at der kan etableres ét eller flere drikkevands- og spildevandsanlæg med tilhørende vand- og spildevandsledninger samt el- og styrekabler (i det følgende benævnt som ledninger) inden for det samme deklarationsareal. De anførte erstatningsbeløb er gældende for De udbetalte erstatningsbeløb er engangserstatninger. Der tillægges ikke moms til erstatningsbeløbet. Aftalen omfatter ikke landbrugsjord i udviklingsområder, det vil sige landbrugsarealer, der er beliggende i byzone eller sommerhusområde efter reglerne i lov om planlægning samt arealer i landzone, der eksempelvis efter offentlige planer kan udnyttes til andet end jordbrugsmæssige formål. For sådanne landbrugsarealer aftales erstatningen særskilt. Generelt kan aftale om placering af et vandforsynings- eller et spildevandsanlæg på en landbrugsejendom ske på en af følgende måder: 1. Frivillig aftale 2. Ekspropriation 3. Voldgift kun erstatning Frivillig aftale Efter forhandling mellem lodsejer og anlægsvirksomhed kan der indgås frivillig aftale om både anbringelse og erstatning. Erstatningsbeløbet fastsættes normalt efter nærværende aftale. Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord 5

6 Ekspropriation Såfremt der ikke kan opnås enighed om placering eller erstatning, kan anlægsvirksomheden anmode om ekspropriation. For at kunne ekspropriere er det en forudsætning, at projektet gennemføres af hensyn til almenvellet, jf. grundlovens 73. Hjemmel til ekspropriation findes i lov om vandforsyning og lov om miljøbeskyttelse med tilhørende bekendtgørelser. Selve ekspropriationsproceduren følger som hovedregel de regler, der er beskrevet i lov om offentlige veje. Voldgift kun erstatning Hvis parterne er enige om anlæggets placering, men ikke om erstatningen, kan parterne eventuelt aftale, at erstatningsspørgsmålet afgøres ved voldgift, jf. afsnit Grundbeløb Ved indgåelse af aftale om placering af et vandforsynings- eller et spildevandsanlæg på en landbrugsejendom udbetales et grundbeløb. Beløbet udgør kr. pr. lodsejer. Grundbeløbet skal bl.a. dække følgende omkostninger hos grundejeren: modtagelse og gennemgang af materialet. besøg af anlægsvirksomhed. forhandlingen om indgrebet og erstatningen. drøftelse af anlægsarbejdets udførelse, herunder udlevering af eventuelt drænkort mv. deltagelse i afleveringsforretning og endelig opgørelse af erstatning. drøftelse af sagen med en rådgiver. grundbeløbet kan evt. nedsættes, hvis ledningen alene går gennem smalle udyrkede arealer og ejendommen i øvrigt ikke berøres. Om definition af udyrkede arealer, se pkt Deklarationer For at sikre anlægsvirksomhedens rettigheder og adgang til anlæg og ledninger skal der tinglyses en deklaration på ejendommen. Forslag til deklarationstekster fremgår af bilag 1-5. Grundejeren giver derved anlægsvirksomheden ret til at anlægge og på ubestemt tid drive, vedligeholde og udskifte såvel anlæg som ledninger med alt nødvendigt udstyr. Deklarationsarealet omkring ledninger med en diameter over ø20 cm udgør minimum et areal på 4 meter i bredden. For øvrige anlæg kan deklarationsarealet aftales individuelt. Samtidig forpligter anlægsvirksomheden sig til at gennemføre etablering af anlægget samt driften af ledninger mv. på sådanne måder, at det efter omstændighederne i mindst muligt 6 Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord

7 omfang forhindrer den fortsatte landbrugsmæssige udnyttelse af jorden. Det tilstræbes, at ledninger etableres med minimumsdybde på 1,10 meter jorddække over ledningerne. Hvis det ikke er tilfældet, skal det fremgå af deklarationen. I øvrigt bør placeringen fremgå af deklarationsridset. 5. Erstatning for ledningsdeklaration For pålæg af deklaration i forbindelse med nedlægning af ledninger på almindelig landbrugsjord ydes der en engangserstatning. Erstatningsbeløbene for de forskellige ledningstyper fremgår af det skema, der er vist nedenfor. Erstatningen udgør et beløb pr. lb. m ledning plus et beløb for det servitutbelagte areal. Beløbet pr. lb. m afhænger af ledningsanlæggets størrelse. Der kan placeres en eller flere ledninger inden for de angivne kasser. Erstatningen pr. lb. m og deklaration fastsættes ud fra følgende: Anlægsbredde op til over ø20 og over ø50 og over ø20 cm op til ø50 cm op til ø100 cm ø100 cm Deklarationsareal 4 m Ydersiden af Ydersiden af (min.) ledningen/ ledningen/ ledningerne + 2 m ledningerne + 2 m Erstatning pr. lb. m 14,33 kr. 19,11 kr. 26,28 kr. 33,84 kr. For anlæg op til ø20 cm betales ikke et beløb pr. lb. m for de første 100 m. Hvor der pålægges et deklarationsareal, betales der tillige 2,99 kr. pr. m² deklarationsareal. Det bemærkes, at der både skal betales et beløb pr. lb. m og pr. m² deklarationsareal. Såfremt et areal i forvejen er pålagt tilsvarende rådighedsindskrænkninger i medfør af tidligere pålagt deklaration, for hvilken erstatning er givet, nedsættes erstatningen under hensyn hertil. 6. Erstatning for inspektions- og servicebrønde samt overvågningsboringer Ved en inspektions- og servicebrønd forstås en brønd, der er placeret på ledninger under, i eller over terræn, og som anvendes ved inspektion, udluftning, rengøring mv. Begrebet dækker ikke pumpestationer, installationsanlæg og råvandsboringer til indvinding af drikkevand. Dimensionen varierer typisk fra 35 cm til 125 cm. 100 cm og 125 cm brønde afsluttes oftest med en kegle, der reducerer diameteren, så dækslet er 60 cm. Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord 7

8 Brønde under terræn placeres mindst 80 cm under jordoverfladen. For sådanne brønde betales 50 % af nedennævnte beløb. Ved en overvågningsboring forstås en pejle- eller prøvetagningsboring, der er ført til terræn. Boringen anvendes ikke til permanent indvinding af vand, men typisk til at indsamle data om grundvandets beliggenhed og kvalitet. Der skal være adgang til brønde og boringer mod erstatning for eventuel forvoldt skade. For anbringelse af brønde og boringer i fri mark betales en erstatning på kr. pr. brønd. Det er forudsat, at der kun beslaglægges et mindre areal, der omfatter selve brønden eller boringen. For anbringelse af brønde og boringer, der helt er placeret i ejendomsskel eller i udyrkede arealer, betales en erstatning, der svarer til 1/3 af erstatningen i fri mark. Afstanden fra den permanente dyrkningsgrænse til brøndkant eller boring skal være mindst ½ m. Udyrkede arealer er f.eks. klit-, mose- og hedearealer samt krat. Ved placering af brønde og boringer delvist i ejendomsskel, hvor afstanden til brøndkant eller boring er under ½ m, betales en erstatning på 2/3 af erstatningen i fri mark. Tilsvarende beløb betales, hvis brønden eller boringen placeres helt op mod skel. Ved sløjfning af ejendomsskel eller opdyrkning af det udyrkede areal skal der i de tilfælde, hvor der er udbetalt en mindre erstatning end for en brønd/boring placeret i fri mark, ske en opregulering til den på sløjfningstidspunktet gældende erstatningssats for brønde/boringer i fri mark med fradrag af det tidligere udbetalte erstatningsbeløb, som indeksreguleres efter gældende regler. Såfremt en brønd eller en overvågningsboring bliver placeret i skel imellem to ejendomme, skal erstatningen deles i forhold til brøndens/boringens placering på de to ejendomme. 7. Erstatning for boring til drikkevandsforsyning For at beskytte en drikkevandsboring mod forurening skal der i henhold til lov om miljøbeskyttelse oprettes et beskyttelsesområde omkring boringen, hvor der ikke må tilføres gødning, bekæmpelsesmidler eller i øvrigt anbringes eller bruges stoffer på en måde, der kan udsætte drikkevandsanlægget for forurening. For boringen og et område på mindst 10 meter fra boringen er det derfor nødvendigt at pålægge arealet en deklaration om dyrkningsophør, der skal tinglyses på ejendommen. 8 Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord

9 Placeres drikkevandsboringen på et landbrugsareal, vil der derfor ske en begrænsning i den landbrugsmæssige drift, og der skal derfor betales en engangserstatning, der beregnes som en arealerstatning for det areal, der pålægges deklaration om dyrkningsophør, og en erstatning for varige og øvrige ulemper ved placering af vandforsyningsboringen. For placering af boringen med pålæg om deklaration af et areal på 20 x 20 meter i fri mark eller langs skel betales en engangserstatning på kr. pr. boring, der omfatter såvel arealsom ulempeerstatning. Ved placering af boringen i et hjørne af marken, d.v.s. hvor der er skel på 2 sider, betales en erstatning, der svarer til 2/3 af ovennævnte beløb. Ved placering af boringen i udyrkede arealer betales en erstatning, der svarer til 1/3 af ovennævnte beløb. Udyrkede arealer er f.eks. klit-, mose- og hedearealer samt krat. Hvis der skal pålægges dyrkningsrestriktioner på arealer ud over de 10 meter, skal der i hvert enkelt tilfælde aftales en erstatning, der svarer til det reelle tab som følge af rådighedsindskrænkningen. Erstatningen herfor vil eventuelt kunne aftales i henhold til Vejledning om dyrkningsaftaler, der er indgået imellem de to vandværksforeninger og Landbrug & Fødevarer. 8. Erstatning for pumpestationer til spildevandsanlæg Ved etablering af pumpestationer udgår et areal af dyrkningen. Arealets størrelse vil variere afhængig af, hvad det er for en pumpestation, der er tale om. Pumpestationer vil kunne inddeles i forskellige kategorier afhængig af, hvor stort areal de beslaglægger. For pumpestationer, som beslaglægger op til 6 m², betales en erstatning på kr./station. Ved placering af pumpestationer op til 6 m² i eller langs ejendomsskel eller i udyrkede arealer betales samme andel af erstatning som for brønde, jf. afsnit 6. Ved sløjfning af ejendomsskel eller ved opdyrkning af det udyrkede areal skal der i de tilfælde, hvor der er udbetalt en mindre erstatning end for en pumpestation placeret i fri mark, ske en regulering til den på sløjfningstidspunktet gældende erstatningssats for pumpestationer placeret i fri mark med fradrag af det tidligere udbetalte erstatningsbeløb, som indeksreguleres efter gældende regler. Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord 9

10 Hvis pumpestationen beslaglægger mere end 6 m², fastsættes erstatningen for arealafståelse og ulemper efter nærmere aftale. 9. Erstatning for bassiner mv. Ved etablering af kloakanlæg kan det være nødvendigt at etablere bassiner til aflastning af kloaksystemet f.eks. i de tilfælde, hvor der kommer kraftig regn. Bassiner kan etableres som åbne jordbassiner, åbne eller lukkede betonbygværker eller som rørbassiner. Bassiner kan kombineres med overløbsbygværker, hvorfra vandet i ekstreme situationer kan afledes til kysten eller et vandløb. Erstatningen for arealafståelse og ulemper fastsættes efter nærmere aftale. 10. Adgangsveje For at kunne komme til et anlæg f.eks. en boring, pumpestation eller lignende kan det være nødvendigt at erhverve en færdselsret. Færdselsretten kan enten erhverves ved, at der anlægges en ny vej eller ved, at der erhverves ret til at køre ad en eksisterende vej eller hen over landbrugsarealerne uden anlæg af vej. Hvis der skal etableres en egentlig vej, erhverves arealerne til handelsprisen. Derudover kan der blive tale om at betale en ulempeerstatning. Hvis der sikres en færdselsret over landbrugsarealerne ved en særskilt deklaration, betales der erstatning som for pålæg af deklaration pr. m² for ledninger. 11. Erstatning for afgrødetab Såfremt der opstår tab af afgrøder i forbindelse med anbringelse af ledningsanlæg på den enkelte ejendom, ydes der erstatning for afgrødetab i overensstemmelse med de satser, der er angivet i bilag 6. Tilsvarende erstatning ydes ved senere drifts-, reparations- og udskiftningsarbejder. Når der er tale om økologiske eller biodynamiske afgrøder, ydes der erstatning efter bilag 6, hvis det kan dokumenteres, at ejendommen er godkendt til dyrkning af økologiske afgrøder. I tilfælde af at der er tale om afgrøder, som ikke omfattes af bilag 6, eller når det kan dokumenteres ved udbytteniveau og afregningspriser, at der er tale om et større afgrødetab, aftales erstatningen særskilt, eventuelt under medvirken af en af landbrugets konsulenter og en af anlægsvirksomhedernes konsulenter. 10 Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord

11 Kan der ved flerårige afgrøder påvises efterfølgende afgrødetab, godtgøres det mod dokumentation. 12. Erstatning for strukturskade ved gravearbejde o.l. Anlægs-, reparations- og tilsynsarbejde, der indebærer opgravning af jorden og/eller kørsel med tunge maskiner (f.eks. rendegraver, traktor eller lastbil), medfører, at jordens normale struktur ændres, hvorved jordens ydeevne forringes i de følgende år. Udføres arbejdet på en sådan måde, at jordens struktur kun ændres i mindre grad, ydes erstatning for let strukturskade. Ved let strukturskade forstås nedlægning af jordledninger med kæderendegraver eller små gravemaskiner på bælte. Der betales for hele arbejdsarealet, dog minimum for 4 m s bredde. For let strukturskade ydes der 0,41 kr. pr. m² for konventionelt dyrkede arealer og 0,82 kr. pr. m² for økologisk dyrkede afgrøder. Hvis arbejdet udføres med rendegraver lige efter høst, og jorden er tør, betales der høj strukturskade efter nedenstående satser for minimum 1 m og let strukturskade for det resterende areal. Der betales for hele arbejdsarealet, dog minimum for 4 m s bredde. Hvis ledningen nedlægges ved jordfortrængning, og der ikke køres på arealet, betales ikke erstatning for strukturskade. De steder, der opgraves, betales efter nedenstående satser. I andre tilfælde end nævnt ovenfor afregnes strukturskaden efter følgende tabel, dog minimum for 4 m i bredden: Grundværdi Kontantværdi efter seneste almindelige vurdering eller årsregulering kr. pr. ha kr. pr. m² Indtil , , , ,17 over ,46 Beløbene er fastsat som et gennemsnitsbeløb. Der vil derfor skulle betales for alle berørte arealer. For udyrkbare arealer som f.eks. klit-, mose- og hedearealer samt krat vil der kun, når ganske særlige forhold gør sig gældende, kunne ydes erstatning for strukturskade. Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord 11

12 Viser der sig som følge af anlægsarbejder at være ekstraordinært store skader på arbejdsarealet som følge af gravning mv., og den udbetalte erstatning ikke giver fuld dækning for tabet, kan lodsejeren forlange spørgsmålet om en sådan erstatning taget op igen indtil 5 år efter anlægsarbejdets afslutning. Parterne søger ved forhandling at blive enige om den ekstra erstatning, der skal til for at dække hele tabet. Der kan eventuelt inddrages en planteavlskonsulent i vurdering af strukturskadens omfang, men det skal aftales mellem parterne, hvem der skal betale for denne bistand. Såfremt der ikke opnås enighed, kan det aftales, at erstatningen fastsættes af en voldgiftsret, jf. afsnit Erstatning for øvrige ulemper ved ledningsanlæg For øvrige ulemper betales der særskilt erstatning. Erstatningen for disse ulemper er ofte individuelle. Der må i hvert enkelt tilfælde forhandles om størrelsen af denne erstatning. Der kan nævnes følgende eksempler på mulige ulemper: a. Driftsmæssige ulemper under arbejdets udførelse kan opstå i forbindelse med lodsejerens markarbejde, midlertidigt opstillet kreaturhegn, omveje mv. b. Skader som følge af berøring af markdræn, vandingsanlæg o.l. c. Nærføring til eksisterende bygninger, som hindrer kommende bygningsudvidelser. d. Nødvendig ekstra stenindsamling. e. Retablering af privat vej eller haveanlæg. f. Sløjfning af læhegn eller markdiger. 14. Sagkyndig bistand Efter ekspropriationslovgivningen kan en lodsejer få dækket nødvendige udgifter til sagkyndig bistand, herunder til konsulentbistand mv. Beløbet fastsættes af Taksationskommissionen eller Overtaksationskommissionen. Hvis en sag afgøres af en voldgift, kommission eller af domstolene, er det den pågældende instans, som fastsætter beløbet for nødvendige udgifter til sagkyndig bistand. Ved frivillige aftaler vil det i hvert enkelt tilfælde skulle aftales, hvor meget en lodsejer skal have til dækning af nødvendige udgifter til sagkyndig bistand. Grundbeløbet, som alle lodsejere får udbetalt, dækker drøftelse af sagen med en rådgiver. Nødvendige udgifter derudover betales af anlægsvirksomheden efter nærmere aftale. 12 Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord

13 15. Erstatningsbeløbenes regulering, udbetaling og forrentning a. Regulering Erstatningsbeløbene under afsnit 3, 5, 6, 7, 8, 12 og 17 indeksreguleres hvert år pr. 1. januar. Reguleringen sker proportionalt med det seneste års udvikling i nettoprisniveauet for september måned. Således sker reguleringen pr. 1. januar 2013 med en registreringsfaktor, der beregnes som forholdet mellem nettoprisindekset for henholdsvis september 2012 og september Nettoprisindekset for september 2011 er 128,4. Erstatningsbeløbene for afgrødetab aftales hvert år. b. Udbetaling Erstatningsbeløbene som nævnt ovenfor under afsnit 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og evt. 14 udbetales uden rentetillæg senest 4 uger efter, der er truffet aftale om etablering af anlægget, med mindre andet er aftalt. I de tilfælde, hvor rettighedserhvervelsen sker ved ekspropriation, udbetales erstatningsbeløbene efter ekspropriationsreglerne i den lov, der indeholder hjemmel til ekspropriation til det pågældende anlæg. Beløbene anført under afsnit 11, 12, 13 og evt. 14 udbetales uden rentetillæg senest 14 dage efter den i afsnit 16 nævnte afleveringsforretning. Der vil dog kunne udbetales á conto beløb tidligere. c. Forrentning Erstatninger, der skal forrentes, forrentes efter de lovfastsatte ekspropriationsregler. d. Bortforpagtede arealer Erstatningen for bortforpagtede arealer udbetales efter nærmere aftale med lodsejer og forpagter og under hensyntagen til de foreliggende forpagtningsaftaler. e. Panthaversamtykke Udbetaling af erstatningsbeløbene vil normalt ske uden panthaversamtykke. Ved visse større erstatninger kan der blive tale om, at der skal indhentes et sådant samtykke, som i så fald sker ved anlægsvirksomhedens foranstaltning. Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord 13

14 16. Anlægsarbejdets udførelse Det er anlægsvirksomheden, der over for lodsejerne har ansvaret for arbejdets udførelse samt pligt til at orientere om det forestående arbejde. Ved fastsættelse af erstatningsbestemmelserne i nærværende aftale er det forudsat, at anlægsarbejdet og eventuelle reparationsarbejder udføres på en rimelig og ordentlig måde. Herved forstås bl.a.: at muldjord og råjord så vidt muligt holdes adskilt ved opgravningen, og at muldjorden søges lagt øverst ved retablering, at anlægsvirksomheden afleverer arbejdsarealet ryddet, planeret og enten pløjet, grubet eller harvet efter nærmere aftale med lodsejeren umiddelbart inden overfladearbejdets afslutning, og at markdræn, vandingsanlæg, o.l., der berøres af ledningsanlæg, retableres ved anlægsvirksomhedens foranstaltning eller på dennes bekostning, så funktionen ikke forringes herved. Når anlægsarbejder på en lodsejers grund afsluttes, forestår anlægsvirksomheden en afleveringsforretning, som skal finde sted under anlægsvirksomhedens såvel som lodsejerens tilstedeværelse. Afleveringsforretningen holdes straks efter, at anlægsarbejdet er færdigt. Det kan eventuelt ske med bistand af en landbrugskonsulent og en konsulent fra anlægsvirksomhederne. Under afleveringsforretningen indgås der endelig aftale om arbejdsarealets størrelse, herunder omfanget af afgrøde- og strukturskade samt øvrige ulempers omfang og varighed. Såfremt et ledningsanlægs tilstedeværelse medfører væsentlige meromkostninger for gennemførelse af kommende afvandingsprojekter, er ledningsejeren forpligtet til at deltage med halvdelen af sådanne merudgifter. De nærmere vilkår for projektets gennemførelse fastsættes ved forhandling mellem parterne. Kan der ved forhandling ikke opnås enighed, afgøres sagen ved voldgift. Udgifterne ved udbedring af andre skader end strukturskader, som kommer for dagen på et senere tidspunkt, godtgøres ligeledes, såfremt skaderne kan henføres til anlæggets etablering. Skaderne skal anmeldes til og besigtiges af anlægsvirksomheden. Ved uenighed om årsagen til skaden og eventuel erstatning herfor henvises til reglerne om voldgift i afsnit Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord

15 17. Skader på ledninger Beskadiges en jordledning inklusive brønde under terræn, hvor enten det er til vand eller spildevand, erstatter skadevolder anlægsmyndighedernes udgifter til udbedring af skaden i overensstemmelse med dansk rets almindelige erstatningsregler. Er skadevolder ejer eller forpagter af det servitutbelagte areal, kan anlægsvirksomhedens erstatningskrav højst udgøre det beløb, der er udbetalt i servituterstatning ved nutidig opgørelse dog maks kr. Disse begrænsninger gælder dog ikke, hvis skaden er sket med fortsæt. Hvis skadevolder har en forsikring, som dækker skaden helt eller delvist, gælder begrænsninger i anlægsmyndighedernes krav kun for den del af kravet, som ikke dækkes forsikringen. 18. Voldgift Såfremt der mellem parterne opstår en tvist, som der ikke kan opnås enighed om, nedsættes en voldgift til at afgøre tvisten. Voldgiftsretten består af tre medlemmer: et medlem udpeges af vedkommende lodsejer, et medlem udpeges af vedkommende anlægsvirksomhed og et medlem, der fungerer som opmand. Opmanden udpeges af de to voldgiftsmænd eller i mangel af enighed af byretsdommeren i den retskreds, hvor ejendommen er beliggende. Voldgiftsretten fastsætter selv proceduren for sagens behandling for retten, jf. dog bestemmelserne i lov om voldgift. Voldgiftsretten fastsætter honoraret til voldgiftsrettens medlemmer og bestemmer, hvilken del hver part skal betale. Voldgiftsretten kan i sin kendelse fordele parternes omkostninger til sagkyndig bistand samt voldgiftsrettens øvrige omkostninger. 19. Ikrafttræden og opsigelse af aftalen Nærværende aftale træder i kraft ved underskrivelse og kan af begge parter opsiges med et års skriftligt varsel til den 1. januar hvert år. Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord 15

16 Bilag 1 Hvad skal med i en deklaration for spildevandsanlæg? Inspiration til udarbejdelse af deklaration i forbindelse med anbringelse af spildevandsanlæg i landbrugsjord. Hvilke matr. nr. Det kan være hensigtsmæssigt at lave en deklaration for alle de berørte matrikler under et. Ud over at alle matrikler skal nævnes, skal de gentages, når der omtales de specifikke forhold omkring de enkelte anlægskomponenter, der ønskes pålagt en deklaration. Anmelder Indledende generel tekst. Det skal angives, hvem det er, der anmelder ønsket om, at der foretages en deklaration på de enkelte ejendomme. Det kan være kommunen, landinspektøren eller andre. Undertegnede ejer/ejere af matr. nr. xx, matr. nr. bestemmer herved for mig og fremtidige ejere af nævnte matr. nr. At en kloak m.m. som vist på vedhæftede rids er etableret på ejendommene. Ledningen Evt. pumpestation Teknisk installation Deklarationsbælte 1 At kloakledningerne på matr. nr.... skal henligge uforstyrret, og ledningsejeren står for vedligeholdelsen. At de pumpestationer inkl. udluftninger, der er placeret på matr. nr.... skal tåles, og ledningsejeren skal have ret til adgang til pumpestationerne inkl. udluftningerne i forbindelse med eftersyn, reparation og vedligeholdelse. At det målerskab, styringsskab og elskab samt elledninger, der er placeret på matr. nr....tillige skal tåles, og der gives ledningsejeren lov til adgang til disse i forbindelse med eftersyn, reparation og vedligeholdelse. At for følgende ejendomme gælder det, at bebyggelse, større træplantninger, udgravning og anbringelse af hegn ikke må foretages inden for en given afstand (se aftalegrundlaget) til hver side af et lodret plan gennem ledningen for matr. nr.... Inden for samme bælte må intet iværksættes, som kan være til hinder for anlæggets beståen. 16 Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord

17 Deklarationsbælte 2 Uenighed At for følgende ejendomme gælder det, at bebyggelse, større træplantninger, udgravning og anbringelse af hegn ikke må foretages inden for en given afstand (se aftalegrundlaget) til hver side af et lodret plan gennem ledningen for matr. nr.... Inden for samme bælte må intet iværksættes, som kan være til hinder for anlæggets beståen. (kan gentages ved ændrede afstande). Ledningsejeren erstatter eventuelle skader forvoldt ved eftersyn, reparation og vedligeholdelse. I tilfælde af uenighed om erstatningen fastsættes denne af en voldgift nedsat i henhold til punkt 18 i aftale om anbringelse af vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord. Spildevandsanlægget bestående af ledninger, brønde, pumpestationer, skabe m.m. er pålagt ejendommene af (navn på ledningsejer/kommune/forsyning). Påtaleret Der henvises til vedhæftede rids. Påtaleretten tilkommer ledningsejeren. På nuværende tidspunkt er ledningsejeren... Denne deklaration om kloakledninger og pumpestationer m.m. begæres tinglyst på matr. nr.... Underskrift Alle ejere af alle matr. nr. Med hensyn til pantegæld, servitutter og øvrige byrder henvises til ejendommenes blad i tingbogen Dato: Ejer af matr. nr.... Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord 17

18 Bilag 2 Forhåndsaftale om etablering af vandforsyningsanlæg Mellem Vandforsyning og Ejer af matr.nr. er der truffet aftale om etablering af vandforsyningsanlæg med tilhørende vandledninger, deklarationsareal, adgangsveje, el- og styrekabler, hegn og beplantning mv., som vist på vedlagte projektplan. Anlægget etableres efter de retningslinjer, der fremgår af Landsaftalen Anbringelse af vandforsynings- og spildevandsanlæg i almindelig landbrugsjord, der er indgået imellem Landbrug & Fødevarer, Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) og DANVA. 1) Hvis boringen giver tilstrækkeligt og kvalitetsmæssigt tilfredsstillende vand, meddeler ejeren herved tilladelse til vandforsyningsanlæggets tilstedeværelse og drift på vilkår, som det er anført på det vedhæftede deklarationsudkast. Ejeren er bekendt med deklarationens vilkår og villige til at underskrive deklarationen, når vandforsyningsanlægget er etableret. Det forudsættes, at anlægget er etableret senest, i modsat fald genforhandles aftalen. Erstatning for anlæggets etablering betales i henhold til Landsaftalen. Erstatning udbetales senest 30 dage efter ejerens underskrift af deklarationen, og beløbets størrelse beregnes ud fra de gældende takster i Landsaftalen for det pågældende år. Erstatning for afgrøde- og strukturskade og andre omkostninger beregnes særskilt og evt. først efter opmåling, når arbejdet er afsluttet. Beløbet udbetales efter reglerne i Landsaftalen. 18 Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord

19 2) Hvis anlægget ikke skal anvendes, sløjfes boringen, og arealet retableres af vandværket. Erstatningsbeløb som nævnt ovenfor bortfalder, og i stedet udbetales en engangserstatning for afgrøde- og strukturskade og andre ulemper for den pågældende periode, beregnet efter reglerne i Landsaftalen. Bemærkninger: Dato Dato Dato Ejer Vandværksformand Bestyrelsesmedlem Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord 19

20 Bilag 3 Vejledning til deklaration for vandforsyningsledning Tinglysningsafgiften er på kr pr. deklaration. Afgiften er den samme, uanset antallet af matrikelnumre deklarationen omfatter. Vandværker kan derfor sikre sine rettigheder til en ledning, der forløber over én eller flere matrikler/ejendomme, ved at tinglyse en enkelt deklaration, blot alle matrikelnumre skrives ind i den samme deklaration, og alle grundejerne underskriver. Bemærk, at såfremt der er flere ejere af den samme ejendom, så skal alle underskrive deklarationen. Tinglysningsafgiften er stadig kr. Eksempel på formulering af deklaration, der omfatter flere matr. nr. 1. afsnit Alle matrikler, som omfattes af tinglysningen, indføres i deklarationen. Undertegnede ejere af matr. nr. 1, 7 og 9 Silkeborg Ejerlav, Silkeborg samt 2a og 19b Balle Mark, Silkeborg erklærer herved på egne og fremtidige ejeres vegne osv. 20 Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord

Landsaftale 2009. om erstatninger for anbringelse af vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord

Landsaftale 2009. om erstatninger for anbringelse af vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord S:\Landboret\Landsaftaler\Aftaler 2009\Aftale om erstatning-ny landsaftale 2009 Landsaftale 2009 om erstatninger for anbringelse af vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord 1. Indledning Når et vandforsyningsanlæg

Læs mere

VAND- OG SPILDE- VANDSANLÆG I LANDBRUGSJORD 2015

VAND- OG SPILDE- VANDSANLÆG I LANDBRUGSJORD 2015 VAND- OG SPILDE- VANDSANLÆG I LANDBRUGSJORD 2015 2 VAND- OG SPILDEVANDSANLÆG I LANDBRUGSJORD VAND- OG SPILDE- VANDSANLÆG I LANDBRUGSJORD 2015 VAND- OG SPILDEVANDSANLÆG I LANDBRUGSJORD 2015 er udgivet af

Læs mere

Teleledninger i landbrugsjord

Teleledninger i landbrugsjord Teleledninger i landbrugsjord 2009 Foto på forsiden: Frits Halvorsen A/S Indhold side Aftalens omfang... 3 Servituterstatning... 3 Afgrødeerstatning... 3 Erstatning for strukturskader... 4 Erstatning for

Læs mere

1 Indledning... 2 2 Aftalens gyldighedsområde og principper... 2 3 Erstatning for anbringelse af jordkabler og mindre transformerstationer...

1 Indledning... 2 2 Aftalens gyldighedsområde og principper... 2 3 Erstatning for anbringelse af jordkabler og mindre transformerstationer... Indhold side 1 Indledning... 2 2 Aftalens gyldighedsområde og principper... 2 3 Erstatning for anbringelse af jordkabler og mindre transformerstationer... 4 4 Erstatning for anbringelse af luftledningsanlæg...

Læs mere

TORVET 1. 5750 RINGE. Vedrørende: Arealoverførsler mellem matr.nr. 26-p m.fl. Skærup By, Skærup og matr.nr. 26-n Skærup By, Skærup

TORVET 1. 5750 RINGE. Vedrørende: Arealoverførsler mellem matr.nr. 26-p m.fl. Skærup By, Skærup og matr.nr. 26-n Skærup By, Skærup LANDINSPEKTØR STEEN N0RGAARD Andelsselskabet Skærup Vandværk c/o Steen L. Kristensen Klosterbakken 36 Skærup 7080 Børkop TORVET 1. 5750 RINGE TLF. 62 62 25 50 www.fynsland.dk BANK: Danske Bank 4692-0010830532

Læs mere

Elanlæg på landbrugsjord

Elanlæg på landbrugsjord Elanlæg på landbrugsjord Landsaftale for elanlæg på landbrugsjord 2007 2 Indhold 1 Indledning 2 2 Aftalens gyldighedsområde og principper 3 3 Erstatning for anbringelse af jordkabler og mindre transformerstationer

Læs mere

EL- OG FIBERANLÆG PÅ LANDBRUGSJORD

EL- OG FIBERANLÆG PÅ LANDBRUGSJORD Dansk Energi Rosenørns Allé 9 1970 Frederiksberg C Tlf. 35 300 400 Fax. 35 300 401 de@danskenergi.dk www.danskenergi.dk I SAMARBEJDE MED: EL- OG FIBERANLÆG PÅ LANDBRUGSJORD LANDSAFTALE FOR EL- OG FIBERANLÆG

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om kloakering af Ydbyvej v/gettrup. 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m.

Dagsorden. Borgerinformation om kloakering af Ydbyvej v/gettrup. 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m. Dagsorden Borgerinformation om kloakering af Ydbyvej v/gettrup 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m. Hvem er Thisted Vand? Thisted Kommune Ejer 100% alle aktier Thisted Drikkevand A/S Før

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om kloakering af del Kobberøvej. 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m.

Dagsorden. Borgerinformation om kloakering af del Kobberøvej. 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m. Dagsorden Borgerinformation om kloakering af del Kobberøvej 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m. Hvem er vi Projektleder Flemming Geipel Mobil 30 51 57 07 Projektmedarbejder Keld Kjeldsen

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 09.03.2012-1003408036 TINGLYSNINGSDATO: 09.03.2012 10:42:01 EJENDOM: Adresse: Dalgårdsvej 2 0172 0083 0042 1153 0032 0032 Adresse: Vestagervej 4B 1229

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme Matr.nr. : 63-e,63-f,63-g,63-h,63-i,63-k,63-l 63-m,63-n,63-o,63-p og 63-q Anmelder Ejerlav : Nr. Uttrup By, Hvorup Kommune : Aalborg Region : Nordjylland Tlf. 98 24 75 11 Sagnr. 32418 BO603-12 D E K L

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

I købesummen er inkluderet alle byggemodningsudgifter, ekskl. fællesantenne, el, vand, varme mm.

I købesummen er inkluderet alle byggemodningsudgifter, ekskl. fællesantenne, el, vand, varme mm. Køb & Salg Januar 2015 Vilkår for salg af parcel til blandet bolig og erhverv på Vesterled 6, Endrup. Købesum: kr. 100.845,00. Beløbet er inkl. tilslutningsbidrag til kloak. I købesummen er inkluderet

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T. for. arealer uden bygninger

F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T. for. arealer uden bygninger F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T for arealer uden bygninger Under forbehold af provstiudvalgets godkendelse bortforpagter præsteembede/kirke ved menighedsråd til navn: adresse: hele/en del af embedets/kirkens

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Undertegnede Navn: Adresse:_ By og postnr.: Telefon nr.: E.mail CVR nr: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- ~nmelder: LandinspektØrfirmaet Nellemann Vesteraa 1 W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren - - 62al - 62bs Undertegnede ejere

Læs mere

KØBSAFTALE VILKÅR: En eventuel tilbagetræden skal ske uden udgift for sælger, og køber har ikke krav på forrentning af den erlagte købesum.

KØBSAFTALE VILKÅR: En eventuel tilbagetræden skal ske uden udgift for sælger, og køber har ikke krav på forrentning af den erlagte købesum. Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I BRAMMING, ØST Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtaget på den stiftende generalforsamling, onsdag, den 25. september 1968. Ændret på generalforsamlingen den 24. juni 1978 og den 9. juni

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Udbygningsaftale. Mellem. Landbrug & Fødevarer. Århus Kommune

Udbygningsaftale. Mellem. Landbrug & Fødevarer. Århus Kommune Udbygningsaftale Mellem Landbrug & Fødevarer og Århus Kommune Mellem Landbrug og Fødevarer Axeltorv, Axeltorv 3 1609 København V Cvr. nr. 25529529 (herefter benævnt Ejeren ) og Aarhus Kommune Rådhuset

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I VELDBÆK Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune CVR nr.

Læs mere

Erhvervs- og industriarealer

Erhvervs- og industriarealer Salgsbetingelser Erhvervs- og industriarealer Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Side 2 af 6 Alle arealer er forbeholdt erhvervsbebyggelse, jf. gældende lokalplan. I områder

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede matr. nr. 1 uv Trollesminde, Hillerød Jorder/1 ux Trollesminde, Hillerød Jorder indtegnet

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr:

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION TIL FORBEDRING AF VEJE Pjecen beskriver, hvad der sker, når staten eksproprierer. Hvad ekspropriation betyder Hvorfor der er en Ekspropriationskommission,

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg Januar 2015 Vilkår for salg af parcelhusgrunde i Kravnsøparken, Hjerting. Købesum: Kr. 812,50 pr. m² grundareal inkl. moms. På grundene med husnr. 30, 32 og 34 er der et servitutbelagt areal,

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: tilbyder

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Forpagtningskontrakt (Jordforpagtning)

Forpagtningskontrakt (Jordforpagtning) Forpagtningskontrakt (Jordforpagtning) Nr.: XXXXX Bortforpagter: Herning Kommune Torvet 7400 Herning CVR.nr: 29189919 Forpagter: navn vejnavn og nr. postnr evt. email evt. Tlf CVR:nr: Mærke om landbrugspligt

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

UDKAST TIL KØBSAFTALE

UDKAST TIL KØBSAFTALE UDKAST TIL KØBSAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. EJENDOMMEN 2. KØBESUM OG BETALINGSBETINGELSER 3. OVERTAGELSE 4. SKÆRINGSDAG 5. INKLUDERET I KØBESUMMEN 6. FORPLIGTELSER UDENFOR KØBESUMMEN 7. SERVITUTTER 8.

Læs mere

EJENDOM: ----------------------------- Adresse: Kobækvej 32 4230 Skælskør Landsejerlav: Skælskør Markjorder Matrikelnummer: 0097a

EJENDOM: ----------------------------- Adresse: Kobækvej 32 4230 Skælskør Landsejerlav: Skælskør Markjorder Matrikelnummer: 0097a ================================================================================ SERVITUT ================================================================================ Adresse: Kobækvej 32 4230 Skælskør

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425 inkl. moms. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425 inkl. moms. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg December 2013 Vilkår for salg af byggegrund til brug for beboelse, beliggende Majgårdsparken, Januarvej/Februarvej i Andrup Købesum: Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425

Læs mere

V E D T Æ G T E R. f o r V A N D V Æ R K. A. m. b. a.

V E D T Æ G T E R. f o r V A N D V Æ R K. A. m. b. a. V E D T Æ G T E R f o r V E S T E R H A S S I N G V A N D V Æ R K A. m. b. a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 9. maj 2012, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er: VESTER

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

Sjølundsparkens deklarationer

Sjølundsparkens deklarationer Sjølundsparkens deklarationer (herunder om- og tilbygningsbestemmelse & tegltage) Deklaration (1977). 1. Områdefastsættelse 1. Undertegnede ejer af det på vedlagte kortbilag 1 viste område, omfattende

Læs mere

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG Afsnitsleder Lise Højmose Kristensen Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne ATV Jord og Grundvand Praktiske

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Havrevang, Lunderskov

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Havrevang, Lunderskov KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Havrevang, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg Juni 2015 Vilkår for salg af parcelhusgrunde i Kløvholmparken, Hjerting. Købesum: Kr. 750,00 pr. m² grundareal inkl. moms. Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2009. Gældende regler. Forslag til ændringer. Side 1 af 5. Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag

Ordinær generalforsamling 2009. Gældende regler. Forslag til ændringer. Side 1 af 5. Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag Vedtægt for Kystsikringslaget - Ålsgårde Boderne Ellekilde (Vedtaget 14-08-2000, godkendt 14.08.2001). 1. Kystsikringslagets dannelse Ålsgårde kystsikringslag er oprettet i henhold til lov nr. 235 af 12.

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og overdrager herved til

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og overdrager herved til Matr.nr. 14 a og 14 pn Ballerup by, Pederstrup Beliggenhed: Hold-an Vej 152 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og overdrager herved til xxxxxxxxxxxxx

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag

Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag 1. Kystsikringslagets dannelse. Ålsgårde kystsikringslag er oprettet i henhold til lov nr. 235 af 12. juni 1922 (ændret ved lov nr. 108 af 5. marts 1988 og senere ændringer)

Læs mere

Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning

Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. marts 2014. Herning Kommune.

Læs mere

SERVITUT EJENDOM: Matrikelnummer: EJER: Tønder kommune. 29.08.2014 07:43:20 Side 1 af 16

SERVITUT EJENDOM: Matrikelnummer: EJER: Tønder kommune. 29.08.2014 07:43:20 Side 1 af 16 SERVITUT 0030af 0030ag 0030ah 0030ai 0030ak 0030al 0030am 2480m 2480n 2480o 2480p 2480q 2480r 2480s 2480t 29.08.2014 07:43:20 Side 1 af 16 29.08.2014 07:43:20 Side 2 af 16 PÅTALEBERETTIGET: 29.08.2014

Læs mere

Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø

Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø an Sp n ge ve j Ca. 14.250 m2 rgv ej st ve d Ny Es bje vej Møn Næ Industrivej Humlevej Rosagervej

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Hvidkærgårdsparken, Vamdrup.

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Hvidkærgårdsparken, Vamdrup. Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Hvidkærgårdsparken, Vamdrup. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Steenbjerg 40, Christiansfeld

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Steenbjerg 40, Christiansfeld KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Steenbjerg 40, Christiansfeld Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Tlf.: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf:

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

LEJEKONTRAKT. EJENDOM: Adresse: Ovnstrupvej 6 9352 Dybvad. Matrikelnummer: 0009. Matrikelnummer:

LEJEKONTRAKT. EJENDOM: Adresse: Ovnstrupvej 6 9352 Dybvad. Matrikelnummer: 0009. Matrikelnummer: LEJEKONTRAKT EJENDOM: Adresse: Ovnstrupvej 6 9352 Dybvad 0034r 0037d 0008n 0034q 0006t 0006a 0008h 0006n 0006u 0008s 0009 UDLEJER: Kristian Søndergaard Jensen Ovnstrupvej 6 9352 Dybvad CPR: 161063-****

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

(Lejekontraktens løbetid kan ikke overstige 30 år).

(Lejekontraktens løbetid kan ikke overstige 30 år). . KONTRAKT OM LEJE AF SOMMERHUSGRUND Mellem den danske stat, Naturstyrelsen, som udlejer og nedenstående lejer oprettes følgende kontrakt angående leje af et areal. Navn: Adresse: Telf.: Grund nr.: Beliggende:

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020. Omø Renseanlæg

Teknik og Miljø 2012. Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020. Omø Renseanlæg Teknik og Miljø 2012 Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020 Omø Renseanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund...3 2 Tillæggets omfang...3 2.1 Erhvervelse af rettigheder...3 2.2

Læs mere

Vejledning til lov om mark- og vejfred

Vejledning til lov om mark- og vejfred Vejledning til lov om mark- og vejfred Mark og Vejfredsloven (Husdyransvar og grundejerfred) (Se mark og vejfredsloven indsat under Love) Ifølge Mark og Vejfredsloven er det således, at en ejer skal erstatte

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

SERVITUT EJENDOM: Hyrdehøj Bygade 248B 4000 Roskilde. Matrikelnummer: EJER: Roskilde kommune Rådhusbuen 1 4000 Roskilde CVR: 29189404

SERVITUT EJENDOM: Hyrdehøj Bygade 248B 4000 Roskilde. Matrikelnummer: EJER: Roskilde kommune Rådhusbuen 1 4000 Roskilde CVR: 29189404 SERVITUT EJENDOM Adresse Landsejerlav Matrikelnummer Hyrdehøj Bygade 248B Engmarken, Roskilde Jorder 0023c EJER Roskilde kommune Rådhusbuen 1 CVR 29189404 PÅTALEBERETTIGET Roskilde kommune Rådhusbuen 1

Læs mere

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind April 2014 12/40451 Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind 1. Oplysninger om grunden Glentevænget 4 er en parcel på ca. 1.603 m 2 og Glentevænget 4B er på ca. 1.782 m 2 parcellerne er

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Nordic Synergy Park, Etape 1, delområde 2C

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Nordic Synergy Park, Etape 1, delområde 2C Oktober 2013 NSP KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Nordic Synergy Park, Etape 1, delområde 2C Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.:

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK 1. Selskabet, der er stiftet den 12. november 1904, er et interessentskab. Selskabet har hjemsted i Bramsnæs kommune. 2. Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Parcelhusgrunde Hedensted Kommune

Parcelhusgrunde Hedensted Kommune Salgsbetingelser for grunde byggemodnet efter den 1. januar 2007 Parcelhusgrunde Hedensted Kommune o Tjørnevej 6 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1. De kommunale byggegrunde sælges i henhold

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev 733 Hejsager, Halk Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal Samlet ejendomsværdi: 2010 Samlet grundværdi: 774

Læs mere