D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme"

Transkript

1 Matr.nr. : 63-e,63-f,63-g,63-h,63-i,63-k,63-l 63-m,63-n,63-o,63-p og 63-q Anmelder Ejerlav : Nr. Uttrup By, Hvorup Kommune : Aalborg Region : Nordjylland Tlf Sagnr BO D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg Afgift kr ,- Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme matr. Nre. 63-e,63-f,63-g,63-h,63-i,63-k,63-l,63-m,63-n,63-o,63-p og 63-q Nr. Uttrup By, Hvorup bestemmer i henhold til 5, stk.3 i bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 herved bindende for de til enhver tid værende ejere af ejendommen / ejendommene og ejendomme udstykket herfra, at ejerne har pligt til at være medlem af et spildevandslaug i henhold til følgende: VEDTÆGTER FOR Spildevandslauget for Gyldenløvesvej Navn: 1. Foreningens navn er Spildevandslauget for Gyldenløvesvej Hjemsted: 2. Foreningens hjemsted er Aalborg Kommune Formål: 3. Foreningens formål er at anlægge, drive og vedligeholde et fællesprivat spildevandsanlæg inden for kloakoplandsgrænsen for det offentlige spildevandsanlæg i Aalborg Kommune. Foreningen skal sikre overholdelse af tilslutningstilladelsen til det offentlige spildevandsanlæg, jf. miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 3.

2 Foreningen forestår etablering, registrering, drift og vedligeholdelse af det fællesprivate spildevandsanlæg i overensstemmelse med offentlige myndigheders bestemmelser, og udfører de opgaver, der i øvrigt henlægges til foreningen i medfør af lovgivningen. Registreringen udføres som angivet i Norm for registrering af ledninger, Dansk Standard 462. Medlemmer: 4. Foreningens medlemmer er de nuværende og kommende ejere af de nævnte og på vedhæftede kortbilag angivne ejendomme. De pågældende ejere er pligtige til at være medlemmer af foreningen. Medlemskabet fortsætter, indtil foreningen har modtaget en meddelelse om et ejerskifte af den pågældende faste ejendom. Ved ejerskifte ophører det pågældende medlems rettigheder og forpligtelser, dog således at medlemmet hæfter for det tilgodehavende, som foreningen eventuelt måtte have pr. ejerskiftedatoen. Det er videre en forudsætning, at den hidtidige ejer skriftligt sender foreningen meddelelse om ejerskifte tillige med oplysning om den nye ejers navn og private adresse. 5. Hele spildevandsanlægget (hovedledninger, brønde og stikledninger) fra offentlig stikledning og frem til den enkelte tilsluttede ejendoms helårsbeboelse vedligeholdes af foreningen. Det enkelte medlem af foreningen er pligtig at holde sit private spildevandsanlæg + eventuel del af hovedledning, i god og forsvarlig stand. Medlemmerne må ikke foretage ændringer eller rettelser på foreningens spildevandsanlæg. Fejl eller mangler derved skal af den, der konstaterer dem, uopholdeligt meddeles til foreningens formand eller i dennes fravær næstformanden. Ligeledes må intet medlem i en afstand af 2,0 m fra ledninger eller brønde opføre grundmur eller foretage større træplantninger eller iværksætte noget, der er til hinder for adgangen til ledningerne. Foreningen er om nødvendigt forpligtet til at holde de til foreningen tilhørende installationer forsikrede. Udgiftsfordelingen: 6. Foreningens årlige udgifter til drift af spildevandsanlægget fordeles på medlemmerne med lige store andele, der afholdes af medlemmernes kontingentindbetalinger. Størrelsen af det årlige kontingent fastsættes på foreningens ordinære generalforsamling. Bestyrelsen er berettiget til om nødvendigt at finansiere ekstraordinære udgifter, der er opstået som følge af uforudsete driftsforstyrrelser/myndighedskrav eller lignende, ved optagelse af et lån i et pengeinstitut med en afdragsprofil på ikke over 10 år. Betaler et medlem ikke sin gæld til foreningen senest 1 måned efter påkrav, skal bestyrelsen gøre foreningens krav gældende ad retslig vej. Hæftelsen:

3 Medlemmerne hæfter ikke personligt for selskabets forpligtelser. Generalforsamling: 7. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem. Sammen med indkaldelsen udsendes dagsorden, regnskab for det forløbne år samt budget for det kommende år. Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til foreningens formand senest 14. dage før generalforsamlingen og af bestyrelsen udsendes til medlemmerne senest samtidig med indkaldelsen. Hvis der på generalforsamlingen skal forhandles forslag, hvis vedtagelse kræver særlig majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning truffet af generalforsamlingen, bestyrelsen, revisor eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra medlemmer, der repræsenterer mindst 1/10 af det samlede medlemsantal. Generalforsamlingen afholdes i Aalborg Kommune. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning. 4. Fremlæggelse af budget til godkendelse. 5. Indkomne forslag. 6. Fastsættelse af kontingent. 7. Valg af bestyrelse. 8. Valg af revisor. 9. Eventuelt. 8. Ret til at deltage i generalforsamlingen har enhver, der er medlem på generalforsamlingens tidspunkt, eller som møder med skriftlig fuldmagt. 9. På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme pr. ejendom. Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpel stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. 10. Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller foreningens opløsning kræves dog, at 2/3 af medlemmerne er til stede på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af medlemmerne, men er forslaget vedtaget med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede medlemsskare, indkaldes snarest muligt til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede medlemsskare.

4 Fuldmagt til den 1. generalforsamling er gyldig også til den 2., med mindre der foreligger en udtrykkelig tilbagekaldelse. Vedtægtsændringer skal tinglyses. 11. Generalforsamlingen vælger ved simpelt stemmeflertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivelse og dennes resultater. Stemmeafgivelse sker skriftligt, når dirigenten bestemmer dette, eller det vedtages med 2/3 majoritet af de tilstedeværende repræsenterede medlemmer. På generalforsamlingen kan beslutning kun træffes om de forslag, der har været optaget i dagsorden og udsendt til medlemmerne samt ændringsforslag hertil. 12. Over det på generalforsamlingen passerede indføres beretning i foreningens forhandlings-protokol, der underskrives af dirigenten. Foreningens ledelse: 13. Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse bestående af minimum 3 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. I lige år er 2 medlemmer på valg. I ulige år er 1 eller 3 medlemmer på valg. Genvalg kan finde sted. Den ordinære generalforsamling vælger tillige 1 suppleant til bestyrelsen samt revisor og revisorsuppleant. Valgperioden for disse er ét år. Bestyrelsesmedlemmer, som er indtrådt ved supplering, fungerer indtil førstkommende generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen afholder møde så ofte et bestyrelsesmedlem ønsker dette. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst formanden og et andet bestyrelsesmedlem er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Over bestyrelsens møder føres en protokol, som underskrives af bestyrelsen på det efterfølgende bestyrelsesmøde. Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse. Regnskab og revision: 14. Foreningens regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor. Foreningens regnskabsår løber fra den 1/1 til den 31/12 Foreningens første regnskabsår løber fra den 1/ til 31/ Opløsning: 15. Opløsning af foreningen forudsætter, at foreningens forpligtigelser er overdraget til anden side, og at denne overdragelse skriftligt er godkendt af Aalborg Kommune.

5 Opløsning af foreningen kan herefter ske på en generalforsamling, der er indkaldt med dette for øje, og beslutning herom skal vedtages med den majoritet, der fremgår af 12. Når opløsning er vedtaget, vælger bestyrelsen en likvidationskomité til at forestå afviklingen. Når foreningens eventuelle aktiver og passiver er realiseret, opkræves eventuelt underskud eller udloddes eventuelt overskud til foreningens medlemmer. Som foreningens medlemmer betragtes de personer, der ifølge tingbogen er adkomsthavere til de pågældende ejendomme pr. den dato, hvor likvidationen er vedtaget. Tinglysning m.v.: 16. Nærværende deklaration begæres tinglyst på matr.nre.: 63-e,63-f,63-g,63-h,63-i,63-k,63-l,63-m,63-n 63-o,63-p og 63-q Nr. Uttrup By, Hvorup Påtaleberettiget er Aalborg Kommune samt spildevandslauget Gyldenløvesvej Med hensyn til allerede påhvilende pantehæftelser, servitutter og byrder henvises til tingbogens udvisende. Nørresundby, den Som ejer af matr.nr.63-e, 63-f,63-g, 63-h,63-i,63-k,63-l,63-m,63-n,63-o,63-p og 63-q Nr. Uttrup By, Hvorup... Som ejer af ovennævnte matr.nre.

6

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL J.nr. 039704-0011 PEC/MBL Vedtægter for Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001 holst-law.com Vedtægter Grundejerforening

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforening

Vedtægter for Grundejerforening Vedtægter for Grundejerforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Gyldenløvesvej 40-50, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Grundejerforeningens adresse er den til enhver tid

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er. 2 Foreningens hjemsted er Allerød kommune under Hillerød Ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 Foreningens

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE Matr.nr.: Del nr. af matr.nr. 9 qv, 9 ae, 9 aq, 9 cb, 9 d, 9 ol Skævinge By, Skævinge. Beliggende: Kaj Sommers Vej 3320 Skævinge Anmelder: Advokat Heidi Ø. Skovgaard Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf.nr.

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN J.nr.: 65-38847 MØDERET FOR HØJESTERET Mæglergaarden Frederiksgade 1 5700 Svendborg Laurahus Kompagnistræde 20A, 1. 1208 København K Tlf. 70 25 21 15 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN Foreningens

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere