M edlemsblad for. www. lok alhistoriske- forening. dk 7. årgang nr. 2 - Sommer Nive Mølle. Akvarel af Uffe Juul Nielsen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "M edlemsblad for. www. lok alhistoriske- forening. dk 7. årgang nr. 2 - Sommer 2013. Nive Mølle. Akvarel af Uffe Juul Nielsen."

Transkript

1 M edlemsblad for K A R L E B O L O K A L H I S T O R I S K E F O R E N I N G www. lok alhistoriske- forening. dk 7. årgang nr. 2 - Sommer 2013 Nive Mølle. Akvarel af Uffe Juul Nielsen.

2 Formanden har ordet Karlebo Lokalhistoriske Forening s medlemsblad Rytterskolen, udkommer 4 gange årligt og udsendes bl.a. til foreningens medlemmer. www. lok alhistoriske- forening. dk FORSIDEBILLEDET Forsidebilledet viser Nive Møllegård, som Uffe Juul Nielsen så den i 1990*). Bygningen er imidlertid ikke den ældste. Det fortæller Jens Erik Christiansen om i sin interessante artikel Træk af Nive Mølles historie. Her kan man bl.a. læse følgende:»om formiddagen d. 28. maj blev der observeret ild i taget tæt ved mejeriafdelingens skorsten. I løbet af kort tid havde ilden bredt sig i de knastørre stråtage, og vandmøllen og alle de omgivende bygninger nedbrændte totalt.»tilbage staaer nu kun den lille Veirmølle nogle Hundrede Alen borte som Vagt for den store Brandtomt«, som Hørsholm Avis skrev.«*) Akvarellen kan købes som postkort på Fredensborg Lokalhistoriske Museum i Avderød. I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Formanden har ordet side 3 Træk af Nive Mølles historie side 4 Karlebos stenkister i 1838 side 16 Nivågaard Teglværks Ringovne side 21 Redaktør Flemming Jappsen Holtebakken Nivå Tlf.: Grafiker og illustrator Per Eckart Hansen Mariehøj Nivå Tlf.: Tryk: 600 eksemplarer. ISSN: X Deadline for bidrag til næste udgave af medlemsbladet er mandag den 2. september Materiale til redaktøren modtages gerne elektronisk. Eftertryk er tilladt efter aftale med redaktøren. Kære medlemmer! Da Karlebo Lokalhistoriske Forening blev dannet i 1976 havde man to ønsker. At få etableret et lokalhistorisk arkiv, og få indrettet et lokalhistorisk museum i Rytterskolen i Avderød. Begge dele er for længst gået i opfyldelse. Arkivet er idag en del af Fredensborg Arkiverne på rådhuset i Kokkedal, mens det tidligere Karlebo Museum er forvandlet til Fredensborg Lokalhistoriske Museum. Vores forening har stadigvæk det formelle og juridiske ansvar for driften af museet, men dette sker i et stadigt tættere samarbejde med Fredensborg- Humlebæk Lokalhistoriske Forening (FHLF). Nævnes bør det gode samarbejde i forbindelse med særudstillingen om de fire store bysamfund, Nivå, Fredensborg, Kokkedal og Humlebæk. Samarbejdet fortsætter ved etableringen af særudstillingen om Fredensborg Slot i Nævnes bør også samarbejdet om museets skoletjeneste, hvor formanden for FHLF, Bent Skov Larsen, på fornemste vis har taget over efter overlærer Uffe Juul Nielsen. Sidste år holdt Bent et foredrag om landsbyen Langstrups historie ved vor forenings generalforsamling. I 2013 har tidligere bibliotekschef i Fredensborg-Humlebæk Kommune, Ernst Tursø, holdt foredrag om maleren Ole Kielberg fra Humlebæk. Hans lille vignet af museet i Avderød er foreningens logo. Den 20. juni kan man deltage i en byvandring i Fredensborg by, hvor Ernst er guide. Endelig gennemførte vore to foreninger den 1. juni en vellykket bustur i fællesskab rundt i Fredensborg Kommune med Bent og undertegnede som guider. Der lød mange skeptiske røster ved sammenlægningen af vore to kommuner i På nogle områder har nogen sikkert oplevet det som en udfordring. Men når det drejer sig om at formidle vores rige kulturarv, så har vore to foreninger taget udfordringen op. Dette har resulteret i et positivt og fremragende samarbejde til gavn og glæde for vore mange medlemmer såvel som for Fredensborg Kommunes borgere. Med venlig lokalhistorisk hilsen Niels Storgaard Simonsen, Formand 2 3

3 Træk af Nive Mølles historie. Af Jens Erik Christiansen. Sjælland, og efter en periode, hvor landet havde været hærget af borgerkrig og den sorte død, har der været et behov for at gøre status: Hvilke indtægter kunne kirken regne med i fæsteafgifter, og hvor mange gårde lå øde hen? Landsbyen Nive, der ikke har noget med det nuværende Nivå at gøre, lå lidt sydvest for møllestedet. Om den og møllen hedder det i jordebogen (oversat fra latin): I Nive er der 4 gårde, hvoraf de to er øde samt tre husmandssteder... Endvidere er der i nærheden af Nive et vandmøllested, hvoraf der blev givet 30 mark penge, mens det var bebygget. Det sidste tyder på at møllen var ødelagt og ude af drift på dette tidspunkt. 1689: Når man læser nedenstående beskrivelse af møllen, får man indtryk af, at det har været næste umuligt at drive den som en rentabel virksomhed. Men når man får at vide at der er tale om en taksationsforretning til bestemmelse af, hvor meget mølleren skulle betale i skat, forstår man det bedre. Han har klart været interesseret i at lade mølledriften fremstå så ringe som muligt. (Sproget er moderniseret lidt.) Nive Mølle ca Mølledammen havde et areal på ca. 1 tdr. land, men er nu tømt for vand. Det ses at goldslusen (nederst) er åben. Det fremgår også, hvor vandet kom ud efter at have været gennem turbinen. De fleste bygninger eksisterer stadig. (FredensborgArkiverne) Nive Mølle blev drevet af vand fra Usserød Å. Den lå/ligger tæt ved det sted, hvor denne å løber sammen med Nive Å, ca. 1,5 km fra sidstnævntes udløb i Øresund. Nive Å hedder officielt Nivå, men da det samtidig er navnet på en bebyggelse, er der mange i lokalsamfundet der for at undgå misforståelser foretrækker at anvende åens gamle navn. Således også her. Ca. 1375: Nive Mølle er den ældste mølle i Fredensborg Kommune, vi har oplysninger om. Den er nævnt i den såkaldte Roskildebispens Jordebog fra ca Bispestolen i Roskilde ejede på dette tidspunkt omkring 1/6 af al jord på Karleboe Sogn Nibbe mølle. Består udi tvende underfalds-vandhjul, det ene bruges til brødkorn, det andet til malt og gryn-korn, som males. Samme mølles beskaffenhed er således, at den tit og ofte hindres [i at arbejde] af følgende årsager: Når det er vestenstorm [skal formentlig være østenstorm] står strandvandet op på møllehjulene, så de ikke kan have deres fulde gang, og om foråret, når vintervandet kommer fra den forbigående å bag møllehjulene [der hentydes til Nive Å], så stærkt vand, at det undertiden står en halv alen op på vandhjulene, så der ikke kan males, mens mølleren nødes til at lade goldslusen [sluse, hvor vandet ledes uden om møllehjulene] åbne og lade vandet løbe til unytte, og ofte sker det, at strandvandet og det andet ovennævnte vand [dvs. fra Nive Å] samles og mødes bag ved møllen, så vandet rejser sig så højt, at det går ind i møllehuset og stuen. Om sommeren er det nødvendigt at samle vand, thi når Udserøds Mølle ej kan male, kan Nibbe Mølle ej, efterdi vandet kommer fra Udserøds Mølle. [Der følger herefter en beregning af, hvor meget møllen kan indtjene og sættes i skat efter, hvis den kører nat og dag og helligdagene fraregnes. Der 4 5

4 Kort over Nive fra ca forhindre; kan nat og dag stampe = 100 alen á 1 skilling, der hvert år lægges til det andet, så der årlig tjenes 16 rigsdaler. N I V E M Ø L L E M Ø LLE V E J VA N D M Ø LLE N G Å R D Ca. 1770: En stubmølle blev opført på bakken vest for møllen. Møllen havde oprindelig kun en enkelt kværn, men fik senere installeret en mere. Stubmøllen har været et supplement til vandmøllen. Ca. 1800: Den lille landsby Nive blev nedlagt og jorderne, ca. 65 tdr. land, blev tillagt G Å R D N I V E Å N I V E Å Øverst til venstre er stubmøllen indtegnet (på kortet Nive Mølle). Af hensyn til tydeligheden er vandløb og søer/damme tegnet op med blågrå farve, Møllevej med brun og bygninger med rød. Vandmøllen er den vinkelformede bygning. Nive bestod på dette tidspunkt af kun to gårde. Billedmanipulation der viser placeringen af stubmøllen samt de to små gårde der er markeret på kortet. er vel tale om taksationsmændenes nøgterne vurdering.]...møllen årlig i 290 dage kan indtjene 32 tønder, 11 2 skæppe, 5 potter. Her ved denne mølle findes intet fiskeri eller andre forhold, mens mølleren må holde samme mølles reparation på sin egen bekostning samt mølledæmningen, som er vidtløftig [omfattende], ved lige. Dog findes ved samme mølle en stampe eller valkemølle, som drives ved det ene møllehjul, hvor der efter høsten stampes vadmel i nogle uger til vinteren det Området i dag med Nive mølle (vandmøllen) i baggrunden. Foto: Per Eckart Hansen 6 7

5 Nive Mølle, der indtil da havde været stort set jordløs. Ved vandmøllen blev der efterhånden bygget stalde, lade m.m. 1837: I en beskrivelse hedder det, at vandmøllen drives ved underfaldsvand med 2 hjul. Den har 3 kværne, og med tilstrækkeligt vand kan den male 4 tdr. korn i timen : I 1862 købte grosserer Alfred Hage egnens største gård, Nivaagaard, og i 1869 føjede han Nive Mølle til sine besiddelser. I 1872 overgik det hele til sønnen Johannes Hage, der var en usædvanlig personlighed, og som med sit initiativ på en række områder kom til at præge egnen. Den gamle Nive Vandmølle. Affotografering af maleri af kunstneren Frans Schwartz ( ). Hvor det originale maleri befinder sig, vides ikke. (Hørsholm Egns Museums arkiv) Nive Vandmølle omkring år Der var på dette tidspunkt tilknyttet både mejeri og bageri til møllen, og mon ikke de hvidklædte kvinder har været beskæftiget i disse afdelinger. Ikke mindre end 19 personer er med på billedet, men kun navnene på de to drenge på bænken til venstre kendes. Det er Hans og Carl, sønner af møllerforpagterparret Jensine og Thorvald Madelung. (FredensborgArkiverne) 8 9

6 Han døde i 1923 og testamenterede alt hvad han ejede til Den hageske Stiftelse, der ifølge fundatsen skal hjælpe syge mennesker til helbredelse og lindring 1870: Stubmøllen blev revet ned og erstattet af en hollandsk mølle. I brandtaksationen oplyses det at møllen var 21 alen (13,1 m) høj og med et vingefang på 34 alen (21,3 m). Den var beklædt med spån og rummede en melkværn, en skalkværn og en sigte. Beskrivelsen af den tyder på at der var tale om en jordhollænder, hvor vinger, krøjeværk og perse (bremse) blev betjent fra jorden. 1893: Om formiddagen d. 28. maj blev der observeret ild i taget tæt ved mejeriafdelingens skorsten. I løbet af kort tid havde ilden bredt sig i de knastørre stråtage, og vandmøllen og alle de omgivende bygninger nedbrændte totalt. Tilbage staaer nu kun den lille Veirmølle nogle Hundrede Alen borte som Vagt for den store Brandtomt, som Hørsholm Avis skrev. Men det hele blev genopført og taget i brug i løbet af 7 måneder. Bygningerne er dem, der eksisterer i dag. I de to lave sidebygninger var der henholdsvis mejeri (mod øst) og bageri. I stedet for vandhjul blev der installeret en turbine, der kunne yde HK. Turbinen lå inde i selve møllen i en vandstue. Vandets faldhøjde var ca. 2 m. Senere blev møllen yderligere forsynet med en 25 HK elektromotor. Turbine og el-motor kunne hver for sig klare normal drift af møllen. Møllen havde en fransk kværn og to skrå-kværne samt sigter m.m. 1902: I en storm julenat har vindmøllens perse ikke kunnet holde vingerne; de løb løbsk og satte møllen i brand. Det fortælles at ingen bemærkede, hvad der var sket, før næste morgen, da møllen var væk. Den blev ikke genopført. Nive Mølle set fra vest. Ca (FredensborgArkiverne) : I 1908 forpagtede Søren Sørensen møllen, og han blev efterfulgt af sønnen Kristian i I 1944 ophørte forpagtningen, formentlig som følge af uenighed mellem Den hageske Stiftelse og Kristian Sørensen om hvem der 10 11

7 skulle afholde en række reparationsudgifter på møllen og gårdanlægget. Der var forhandlinger i gang med en ny mølleforpagter, men pludselig og tilsyneladende uden nærmere forklaring afbrød stiftelsen disse forhandlinger. I stedet rykkede Humlebæk Flisefabrik, der var blevet hjemløs ved Humlebæk Teglværks brand i december 1943, ind, og alt mølleinventar, kværne, sigter osv. blev fjernet, men ikke turbinen. Sandsynligvis har flisefabrikkens tilbud på forpagtningsafgift/leje været bedre end møllerens. Flisefabrikken skiftede i øvrigt navn til Nivå Flisefabrik. Dermed var mere end 600 års møllevirksomhed på Nive Mølle ophørt. Kommentarer: Titel på og forfatter til visen kendes ikke. Den kan sikkert synges på melodien til den gamle soldatervise fra de slesvigske krige og Ved Bov, der slog en kugle mig et hul faldera.. Visen blev bragt i en artikel i det husstandsomdelte blad KarleBOrgeren, 2. årg. nr. 1, februar Bladet blev udgivet af Venstre i Karlebo Kommune. Artiklen hedder Nive Mølle og den forsvundne landsby. Nive og er skrevet af Palle Sørensen (P.S.) ( ), der er født og opvokset på møllen. Hans store fritidsinteresse var lokalhistorie. Palle Sørensen var således med til at stifte Karlebo Lokalhistoriske Forening, hvis formand har også var i en periode. Ved sin død var han æresmedlem af foreningen. Visen indgår i artiklen i følgende sammenhæng: Mølleriet på Nive Vand- og Vindmølle går tilsyneladende sin rolige gang frem til 1893, hvor vandmøllen nedbrænder. Man påbegyndte omgående genopførelsen, og det er de bygninger, der findes på stedet i dag. Der har åbenbart ikke været helt udelt tilfredshed blandt håndværkerne, der var beskæftiget ved byggeriet, hvilket følgende lejlighedsvise udtrykker. Den har åbenbart verseret på egnen, idet den er fundet andetsteds opskrevet med blyant bag i en kogebog: Ved Nivågård en mølle bygges skal - En vise, der måske handler om Nive Mølle. v. Jens Erik Christiansen. Nive Mølle Foto: Flemming Jappsen En lille kuriositet er de indmurede fugle rede rør i gavlen af beboelses bygningen. De er formentlig fremstillet af drænrør fra Nivågaard teglværk, formet inden brænding. Tilsvarende rør forefindes også på husgavl ved ringovnen. Ved Nivågård en mølle bygges skal faldera, det frøs og sneede, så det var en gru faldera, men vi forsynet os med uldent tøj faldera, så det hele for os blev en spøg faldera. Men Nivå havde og kaserner to, den ene af dem, de os overlod, men det var ikke af den bedste slags, som de i sådan vinter bød til falds. Thi da vi ind af døren kom, befandt vi os et firkantet rum, og møblementet, det var ikke stort, to bænke stod omkring et usselt bord. Fortsættes 12 13

8 Og ej en gang en seng, vi kunne få, nej! kun en simpel kasse med lidt straa, og deri et par dækkener det var alt, hvori vor usle krop om aftenen faldt. Og ej en gang lidt mad vi kunne få, halvanden dag omkring vi måtte gå, til sidst vi ind til Søren Jensen kom, og han var os venlig, god og from. Vi fortalte straks vor store nød, og bad ham bønligt om et stykke brød, og straks madammen ud i køkkenet sprang, for at få kaffekanden rask i gang. Der fik vi os et rigtig godt kvarter, så dagen kun for os blev en placer, men når så den lange aften kom, så trasked vi i kasernen om. En plageånd vi også havde få t, en møllersvend, der ligned en pertot, med pels og et par træsko på, et rigtigt eksemplar af nummer to. Hans navn jeg ikke opskrive vil, man ved jo ej, hvad det kan føre til, folk kender ham, ja selv det mindste barn, men det kun for et rigtigt gammelt skarn. Han ville gå i form af inspektør, han kritiserede som det sig bør, han sagde mit om alt, hvad ej var hans, vi havde ej hørt mage her til lands. Så længe, at der ingen trapper var, så længe var der fred for denne nar, thi træskoerne og så den store krop, af hønsestigen ej kunne komme op. Kasert blev alt, hvad han fik øje på, port, trapper, toppen, stikken lige så, ja, selv indkjørslen, den var rent forkert, men enden blev, at han blev decentert. Nu tror jeg, at jeg ende vil min sang faldera, for møllen, den er færdig og i gang faldera, men jeg skal huske møllen til jeg dør - faldera for sådan har ej jeg oplevet før faldera. Sidste sætning antyder at P.S. har haft kendskab til flere udgaver af visen. Han har desværre ikke forsynet artiklen med kildehenvisninger, og derfor er det hidtil ikke lykkedes at finde frem til, hvor han har den fra, heller ikke til den omtalte kogebog. Det må antages at han har gjort retstavningen mere nutidig. Om visen kun kan knyttes til Nive Mølle, er for mig tvivlsomt. Jeg forestiller mig at der kan være tale om en vise, som har været sunget blandt møllebyggersvende (måske navere), og så har de udskiftet stednavnene med nogle andre, når de arbejdede på en anden mølle. Det skal dog siges at Nive Mølle hørte under Nivaagaard, i dag Den hageske Stiftelse. Men ellers er der ikke noget i visen, der klart peget på området ved Nivå. HVIS visen er skrevet på baggrund af byggearbejde på Nive Mølle, kan der være tale om to årstal: I 1870 blev den da eksisterende stubmølle erstattet af en hollandsk mølle. I næstsidste strofe omtales indkjørslen, og dette peger på at der har været tænkt på den hollandske vindmølle, der nedbrændte i 1902 og ikke blev genopført

9 Som tidligere nævnt nedbrændte vandmøllen i Det skete i maj måned og allerede i december samme år, blev den nye mølle taget i brug. Byggeperioden falder altså inden for et tidsrum, hvor der kan have været frost og sne, som omtalt i første strofe. Men jeg kan ikke umiddelbart få det til at passe med, at møllens ejer, godsejer Johannes Hage skulle have ladet sine arbejdsfolk nærmest gå for lud og koldt vand. Såfremt nogen har kendskab til andre versioner af visen, er jeg meget interesseret i kopier. Karlebos stenkister i 1838 Af Asger Berg Et lille brev fra sognefoged, gårdmand Ole Hansen, Avderød, til amtsfuldmægtig Henrik Carsten Ørsleff i Frederiksborg fortæller om sognets infrastrukturproblemer i Den slags skrivelser kan man sikkert finde flere af, hvis man graver i de offentlige arkiver, men pudsigt er det, at dette brev er dukket op i 2012 under et gulv i Hillerød i forbindelse med en renovering af et gammelt hus. Der er to ting, der ligger Ole Hansen på sinde i brevet af 30. april For det første vil han orientere amtsfuldmægtig Ørslev om problemet med sammenstyrtede eller helt manglende stenkister ved de amtslige veje. En stenkiste er et mindre underløb eller gennemløb under en vej, formet som en kasseformet rende og bygget af kløvede sten. Sådan en stenkiste kunne altså sikre imod oversvømmelse af vejen, og det kunne nok være nødvendigt at aflede vandet fra grøfterne en aprildag, når vinteren rinder i grøft og i grav. I en efterskrift til brevet meddeler Ole Hansen dog, at han har ladet 4 husmænd reparere på stenkisterne, så vejen i hvert fald midlertidigt kan passeres, indtil den årstid kommer, da de kan sættes om. Stenkiste ved Storedam. Kisten er lidt forfalden men fungerer stadig. (drænrør er installeret senere) Foto: Flemming Jappsen Det andet formål med brevet er at minde om en regning, som han havde indsendt til amtet i efteråret 1837, men som tilsyneladende er blevet glemt eller negligeret. Den regning drejede sig om en godtgørelse til nogle lodsejere, der havde lidt skade i forbindelse med grusgravning i Hirschholm Distrikt. Regningen var sendt til den gamle vejfiskal Hans Dahlerup han var død et par måneder før men hans søn, den unge fuldmægtig Carl Emil Dahlerup, havde i januar lovet at tage sig af det, skriver Ole Hansen i brevet. Titlen vejfiskal var i øvrigt ved at blive forældet i 1838 den blev formelt afskaffet i Vejfiskalen var en embedsmand, som havde til opgave at føre tilsyn med et områdes veje, åbenbart altså med hjælp fra sognefogederne. På næste side gengives en transskription af brevet. Enkelte huller, der bl.a. måske skyldes mus under gulvbrædderne, har jeg efter bedste evne med de få manglende ord i parentes, så sammenhængen sikres. Ole Hansens stavemåde er bevaret bl.a. for at vise sprogets tydelige dialektpræg. Han skriver fx ny i stedet for nu, di for de og sammelstyrdede i stedet for 16 17

10 sammenstyrtede. I noterne har jeg forsøgt at identificere de 14 personer, der nævnes i brevet. (Brevet kan ses på Fredensborg Lokalhistoriske Museum) Til Hr Veifiskal Orsløw og Fulgmægtig paa Amts kontorret i Frederiksborg Ifølge (min) Embedspligt haver jeg ber(eist) mine Sog(ne) Veie og fundet følgende Steenkist(er) der er sammelstyrdede og maae omsættes først 1 stor Broe ved Heslerød paa Mads Sørensen(s) lod 2 en Kiste paa Ole Hansen(s) lod i Auderød 3 en dito paa Rasmus Nielsens lod i Karlebo 4 en dito paa Kirkelte Overdrev 5 en ditto paa Niels Larsen(s) lod Karlebo Overdrev 6 en ditto paa Jørgen Andersen(s) lod ditto 7 en dito paa Søren Hansen(s) lod i Gunderød Nye Kister 1 En Tvert over Veien 10 Allen lang paa Holger Hansen(s) lod Karleboe Overdrev 2 en ditto 10 Allen lang paa Andreas Nielsen(s) lod Karleboe Overdrev 3 2 st indkørsel Kister paa den Nye Indgrøftede Vei paa Jørgen Andersen(s) lod i Auderød 4 Alen lange Jeg undertegnede forespørg(er Vei)fiskallen om ikke han har Regningen som ieg og Jørgen Jørgensen tilsend(t)e Veifiskal Dahlerup forrige Efter Aar for vor Forretning over Grusgraverne i Hirschholm Distrikt da nu Beregningen over Gotgørelsen til di der har lidt Skade er kommet til Amtstuen men Regningen er udebleven. Jeg Talede med den unge Dahlerup i Janvari Maanet og da haffde han Forretningen og Regningen og lovede mig at tilsende dem Beg(g)e Deele. (. H)vis di ny haver bekommet den (, beder jeg, om) di da vilde skrive mig til der om. Vilde di da ikke være af den Godhed at Talle med Greven der om og om jeg ikke (skulle s)krive en Ny Regning. Auderød den 30 April 1838 Ole Hansen, Sognefoged Til Hr Veifiskal Orsløw NB Jeg (har) brugt 4 Huusmænd til at ( ) sætte di sammelfaldne Steenkister at Folk kan Pasere over og Aarets tiid kommer at di kan omsættes. Ole Hansen De nævnte personer, bl.a. ud fra Folketællingen 1840: 1. Veifiscal Orsløw. Købmand og amtsfuldmægtig Henrik Carsten Ørsleff, Frederiksborg, 38 år i Ole Hansen, Sognefoged. Gårdmand Ole Hansen, Avderød, 54 år i Mads Sørensen, ved Heslerød. Måske smeden Mads Sørensen, Lønholt, 40 år i Rasmus Nielsen, Karlebo. Gårdmand Rasmus Nielsen, Karlebo, 38 år i Niels Larsen, Karlebo Overdrev. Der er to mulige parcellister og arbejdsmænd af det navn på Karlebo Overdrev, hhv. 40 år og 57 år i Jørgen Andersen, Karlebo Overdrev. Måske husmand Jørgen Andersen, Karlebo by, 47 år i 1840, eller en lod ejet af nedenstående Jørgen Andersen i Avderød. 7. Søren Hansen, Gunderød. Gårdmand Søren Hansen, Gunderød, 36 år i Holger Hansen, Karlebo Overdrev. Tømmermand Holger Hansen Wibe, Karlebo Overdrev, 45 år i Andreas Nielsen, Karlebo Overdrev. Parcellist og arbejdsmand Andreas Nielsen, Karlebo Overdev, 40 år i Jørgen Andersen, Auderød. Gårdmand Jørgen Andersen, Avderød, 59 år i Jørgen Jørgensen. Måske husmand Jørgen Jørgensen, Gunderød, 43 år i Veifiskal Dahlerup. Hospitalsforstander, postmester, vejfiskal Hans Dahlerup, født 1758, død 30. januar 1838 i Hillerød. 13. unge Dahlerup. Carl Emil Dahlerup ( ), søn af ovennævnte, cand. jur. og fuldmægtig hos byfogeden i Hillerød Greven. Amtmand, kammerherre, grev Hans Schack Knuth, Frederiksborg ( ), amtmand over Frederiksborg Amt

11 Om industri-monumentet Nivaagaard Teglværks Ringovn. Af Børge Neerdal Udsnit af ringovnens smukt renoverede facade. Foto: Flemming Jappsen Et smukt eksempel på en Stenkiste fra 1700 tallet, Søbækken i Espergærde. Foto, Arkitekt MAA Jan Arnt. I øvrigt henvises til en informativ artikel af Jan Arnt vedrørende stenkisten. (Søg på internettet: Stenkister Opdagelse af stenkiste i Søbækken fik den tyske ingeniør og opfinder Friedrich Hoffmann patent på en ovn til udførelse af total kontinuerlig teglbrænding. De herefter konstruerede cirkelrunde ovne blev banebrydende for teglværksindustrien, dels fordi de sikrede en uafbrudt brænding ved hjælp af en cirkulær»vandrende ildzone«, og dels fordi overskydende varme fra brændingen blev anvendt til forvarmning af tørrede teglprodukter

12 Ringovnen i Nivå er i dag det eneste bevarede eksemplar af Hoffmanns ovne i Danmark. Den viser og fortæller historien om den teknologiske udvikling, der fra midten af 1800-tallet fandt sted i såvel Danmark som øvrige europæiske lande. Den illustrerer samtidig et næsten forsvundet industrimiljø. Vor ringovn blev taget i brug i 1870 og først lukket i Når den var tændt blev der produceret op til mursten eller andet tegl pr. døgn, altså samlet næsten en milliard tegl i sine knap 100 år. Nivaagaard Teglværk blev derved egnens største arbejdsplads med over 100 medarbejdere. I årene efter 1960 medførte den bygningsindustrielle udvikling imidlertid lukning af mange teglværker. Fra over 200 teglværker i 1950`erne i Danmark er der nu ca. 20 tilbage - alle fuldt automatiserede og med kun få ansatte. Nivaagaard Teglværk lukkede helt ned i Men i 1985 blev Ringovnen fredet og dermed reddet som teglværksmuseum for eftertiden. Teglværkets gamle smedie blev restaureret i I teglværksindustrien stod smeden for tilsyn og vedligeholdelse af de mange maskiner og anordninger på teglværket. I Nivå var det også smeden, der passede de små jernbaner, der tilkørte ler fra udgravningerne og senere befordrede færdigprodukter først til udskibninger fra molen ved Øresund og siden til Nivå station efter Kystbanens åbning i Teglværkets arkiv oplyser, at mange af Københavns bro-kvarterer er opført af sten fra Ringovnen, ligesom Syd-sverige har været storaftager af tegl fra Nivå. I sæson 2013 er Ringovnen åben hver søndag kl. 13 til 17 i skolernes sommerferie fra 30/6 til 11/8 og i efterårsferien den 13. og 20. oktober. Rundvisninger alle åbningsdage kl og 15.15, hvorunder smeden har ild i sin buldrende esse! Derudover kan der aftales besøg med rundvisninger for grupper og skoleklasser på øvrige dage frem til 31. oktober på Læs gerne mere om teglværket og ringovnen med sin spændende historie på Lergravene er stadig meget synlige i området. De vandfyldte lergrave er til stor gavn for lokale beboere og lystfiskere (fiskekort påkrævet), idet de danner grundlag for et rigt plante og dyreliv. I dag kan man gå tur langs og omkring søerne og måske endda få øje på ringovnens skorsten. Foto: Flemming Jappsen 22 23

13 M edlemsblad for K A R L E B O L O K A L H I S T O R I S K E F O R E N I N G www. lok alhistoriske- forening. dk Rytterskolens historie Bladets navn, Rytterskolen, stammer fra den bygning, hvor Fredensborg Lokalhistoriske Museum i Avderød holder til. Bygningen har siden 1976 desuden været hjemsted for Karlebo Lokalhistoriske Forening. Bygningen blev opført 1723 som en af 241 skoler, der alle byggedes helt ens i landets 12 såkaldte rytterdistrikter, hvor der skulle oprettes et antal ryttereskadroner. Derfor kaldes de rytterskoler, men af datiden blev de formelt kaldt de kongelige skoler i rytterdistrikterne, fordi kongen, d.v.s. staten, byggede skolerne. Bygningen har således rummet den tidligere Karlebo Kommunes ældste skole og fungerede som skole i 200 år indtil 1923, hvor den overgik til boligformål. Her holdt også det første demokratisk valgte folkestyre i Karlebos historie, sogneforstanderskabet, sit konstituerende møde, 11. januar 1842.

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 Bestyrelsens beretning for 2014 Karlebo Lokalhistoriske Forening Bestyrelsesarbejdet Bestyrelsen har i 2014 afholdt 9 bestyrelsesmøder. Derudover har formanden udsendt 5 såkaldte

Læs mere

Vandets kredsløb Den samlede mængde af vand, der findes på kloden, bevæger sig i et evigt kredsløb.

Vandets kredsløb Den samlede mængde af vand, der findes på kloden, bevæger sig i et evigt kredsløb. DET VIGTIGE VAND Vandets kredsløb Den samlede mængde af vand, der findes på kloden, bevæger sig i et evigt kredsløb. VIDSTE DU DET? Vand er en forudsætning for alt liv. Ingen levende organismer, hverken

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Til læreren. Side 1. Hirschholm Slot

Til læreren. Side 1. Hirschholm Slot Undervisningsmateriale til brug forud for besøg i Ringovnen i Nivå. Materialet er beregnet til indskolingen. På alle Fredensborg Kommunes skoler findes bogen Folk omkring Ringovnen - år 1900 som klassesæt.

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

KULTURMILJØER I ÅRHUS AMT

KULTURMILJØER I ÅRHUS AMT KULTURMILJØER I ÅRHUS AMT Kommune-nummer: 701 Kommune-navn: Ebeltoft Lokalitet: Femmøller Emne: Landområde Registreringsdato: April 2004 Registrant: Sven Allan Jensen as Femmøller Femmøller ligger i en

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Tidligere møller i Rørvig

Tidligere møller i Rørvig Rørvig Mølle Rørvig Mølle blev tilbage i 1928 overtaget af Rørvig Naturfredningsforening, som dengang hed Foreningen til Værn om Rørvig Sogns Naturskønhed, to år efter foreningens oprettelse i 1926. Foreningen

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt.

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt. Løve Mølles historie Den første mølle, der helt klart kan erkendes i byen, blev bygget i 1860. Nogle kilder vil vide, at der i endnu ældre tider skal have ligget en stubmølle i Løve, men det sikre bevis

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 09: Nivaagaard og teglværkerne

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 09: Nivaagaard og teglværkerne Kortlægning af kulturmiljøer 2014 09: Nivaagaard og teglværkerne Kolofon Udgivet November 2014 Udgivet af Fredensborg Kommune Center for Plan og Miljø Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal www.fredensborg.dk

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt Historie Næsten midt mellem Holbæk og Kalundborg ligger den lille havneby Havnsø i bunden af Nekselø bugten. Stedet har formentlig sin oprindelse tilbage i 1300-tallet og har lige fra starten fungeret

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

ET STYKKE DANSK BYGNINGSHISTORIE

ET STYKKE DANSK BYGNINGSHISTORIE monier præsenterer ET STYKKE DANSK BYGNINGSHISTORIE DANTEGL FRA VOLSTRUP TEGLVÆRK ANNO 1882 Sni Sni O Uden nakke Uden nakke Uden nakke Uden nakke et naturligt produkt, der blot bliver smukkere med årene

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Gennem de seneste år har der inden for erhvervslivet været fokuseret en del på de forskellige selskabskonstruktioner og ejerforhold.

Gennem de seneste år har der inden for erhvervslivet været fokuseret en del på de forskellige selskabskonstruktioner og ejerforhold. Fortælling 1 Fortælling af Direktør Jørgen Hage, Den Hageske Stiftelse Del 1 Virksomheden, Nivaagaard- og dens ejerledere Gennem de seneste år har der inden for erhvervslivet været fokuseret en del på

Læs mere

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger Ældre og handicappede borgere kan visiteres igennem visitationen til følgende boligtyper ældrebolig og plejebolig. Ældrebolig tilbydes

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15 Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø John Nielsen T ønder kommune har henvendt sig til undertegnede vedrørende 2 dispensationssager, og jeg vil samtidig med

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

SVANEMØLLEN Svaneke.

SVANEMØLLEN Svaneke. SVANEMØLLEN Svaneke. Løse og nedfaldende egespåner 2010 Tilstand Beklædning, vinduer og døre. Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN 2013 Indledning. Ved møllen opførelse blev både skrog og hat beklædt med

Læs mere

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 Karréen YRSA.RO blev oprindelig tegnet i ren jugendstil i 1905 af arkitekt J.P. Rasmussen, Utterslev for malermester Holger Hansen, der var en stor grundejer i området.

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Leve Livet. Nr. 24 Januar 2015

Leve Livet. Nr. 24 Januar 2015 Leve Livet Nr. 24 Januar 2015 Indhold Godt Nytår 3 Månedens fødselsdage 4 Siden sidst 4 Mindeord 5 Livet leves 6 Sangbogen 25 Beboeroversigt 26 Rart at vide 27 Månedskalender 28 Redaktion Ann-Lene Aagaard,

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Lav jeres egen vandmølle Placering: ved kornmøllen

Lav jeres egen vandmølle Placering: ved kornmøllen Lav jeres egen vandmølle Placering: ved kornmøllen Der har været fem vandmøller i Mallings Kløft, og I står nu ved den første, der har været brugt til at male korn. Det var vigtigt for mølleren at få så

Læs mere

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 Program Onsdag, den 21. maj 2008 Ankomst og indkvartering på Hotel Scandic Plaza, Banegårdspladsen. Hotellet ligger i centrum af Århus 200 meter fra Banegården

Læs mere

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen 1 Hærvejen Fra Kongeåen til Grænsen Kongeåen Skodborghus Stursbøl Kro / Cafe Ellegård Langdysserne ved Holmstrup Immervad Bro Hærulfstenen Strangelshøj

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag Svinkløv Kulturmiljø nr. 62 Tema Badehotel, helligkilde Sted/topografi Svinkløv-plateauet, der er beliggende ud mod Skagerrak. Kulturmiljøet omfatter arealerne omkring Svinkløv Badehotel inkl. området

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010

Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010 Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010 Udbedring af uafsluttet skjulte fejl observeret efter gennemførslen af Projekt færdiggørelse fra 2010, samt renovering af 2 ventilationsanlæg. E/F Krudttårnsbakken,

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling ? Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling Laurits hus 1. Hvor sover Laurits? A. På gulvet ved ildstedet B. På bordet, der kan klappes sammen. C. På en bænk langs væggen 2. Sover Gertrud i en seng?

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere