Forbrugerprojekter 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbrugerprojekter 2013"

Transkript

1 Forbrugerprojekter 2013 April Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af UV-filtre Baggrund UV-filtre anvendes blandt andet i solcremer, hvor de har til formål at beskytte huden imod solens skadelige UV-stråler og dermed forebygge skader i huden. De samme stoffer kan også anvendes som UV-absorbere i kosmetik med det formål at beskytte selve produktet mod nedbrydning forårsaget af solens stråler. UV-filtre anvendes også i andre produktgrupper, som forbrugere eksponeres for, herunder eksempelvis tekstiler, rengøringsmidler mm. Dette projekt skal kortlægge forekomsten af UV-filtre i forbrugerprodukter generelt, dvs. både når de anvendes som UV-filtre eller UV-absorbere i kosmetik, men også når stofferne har andre mulige anvendelser i produkter, som kan give forbrugerne en eksponering for stofferne. Projektet omfatter både de stoffer, der i henhold til EUs kosmetikdirektiv er godkendt som UVfiltre, og øvrige UV-filtre, der måtte findes i kortlægningen. Formål Formålet er at vurdere, om der kan være en risiko forbundet med anvendelsen af UV-filtre. Der ønskes en kortlægning af anvendelsen af UV-filtre og udfra den eksisterende, tilgængelige viden ønskes en vurdering afuv-filtrenes sundheds- og miljøeffekter. Derudover ønskes en vurdering af den eksponering, forbrugerne kan få for UV-filtre fra forskellige kilder. Projektet har til formål ud fra en samlet tilgang til alle UV-filtrene at udpege områder, hvor der mangler viden, samt at udpege stoffer, der på nuværende grundlag giver anledning til bekymring for forbrugernes sundhed og/eller miljø. Gennemførelse Projektet deles op i tre faser. Efter hver fase skal der foreligge en delrapport, og der tages i samarbejde med Miljøstyrelsen stilling til, hvordan næste fase skal gennemføres. Delrapporterne skal indgå i den endelige rapport. Fase 1: Kortlægning af anvendelsen af UV-filtre

2 Kortlægningen skal vise de produkttyper hvor UV-filtre anvendes. Det undersøges hvilke filtre, der typisk anvendes i kosmetik på det danske marked samt hvilke andre produkttyper, der kan indeholde/afgive UV-filtre, og som forbrugerne har kontakt med. Der kan være tale om en række produkttyper, hvor filtrenes forekomst ikke nødvendigvis fremgår af en deklaration, eksempelvis i tekstiler eller fødevare emballager. Ud fra denne kortlægning udvælges i samarbejde med Miljøstyrelsen hvilke produkttyper, det er relevant at arbejde videre med i projektets næste faser. Fase 2: Analyser Ud fra valg af relevante produkttyper udføres analyser af indhold og/eller migration af UV-filtrene med henblik på at estimere en forbrugereksponering. Såfremt der ikke findes andre væsentlige kilder til eksponering for UV-filtre end kosmetik, udføres ikke analyser, da der i stedet i eksponeringsberegningerne tages udgangspunkt i den maksimalt tilladte koncentration i henhold til kosmetikdirektivet. Der afsættes til kemiske analyser. Fase 3: Fare- og risikovurdering af sundhed og miljø effekter Farevurdering af sundhed og miljø Udfra eksisterende viden tilgængeligt fra SCCS opinions, den åbne litteratur mm ønskes en vurdering af humantoksicitet af UV-filtre, herunder udpegning af kritisk effekt og relevant NOAEL, jf Miljøstyrelsens vejledning til udarbejdelse af forbrugerprojekter. Da data for mange af stofferne er sparsomme kan QSAR forudsigelser og read-across inddrages i det omfang, det er muligt Som baggrund for udredningen kan anvendes Miljøstyrelsens notater med screening af den åbne litteratur samt oversigt over opinions. Notaterne kan fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen. I den miljømæssige vurdering kortlægges for hvert stof, om der i andre sammenhænge er lavet en vurdering i forhold til de definitive PBT kriterier (eksempelvis i EU's PBT gruppe, i forbindelse med risikovurderingsrapporter, etc.). For stoffer, som ikke er vurderede ift. PBT kriterier i andre sammenhænge, laves en vurdering af hvorvidt PBT screeningskriterierne er opfyldt 1. Det skal fremgå om stofferne opfylder PBT kriterier (definitive eller screening) samt de enkelte stoffers miljø (selv)klassificeringer. Til sidstnævnte formål skal Miljøstyrelsens selvklassificeringsliste anvendes i de tilfælde, der ikke kan findes andre informationer om miljøklassificeringer. Der kan tages udgangspunkt i det britiske Environment Agency s rapport UV-filters in cosmetics prioritisation for environmental assessment, 2008 med opdaterede referencer. Rapporten kan fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen. 1 Guidance on information requirements and chemical safety assessment Chapter R.11: PBT Assessment 2

3 For både sundheds- og miljøeffekternes vedkommende skal potentielt hormonforstyrrende effekter ikke inddrages i vurderingen, da disse er vurderet i tidligere projekt. For både sundheds- og miljøeffekternes vedkommende gælder tillige, at det kan forventes at tilgængelige data er yderst sparsomme for en række af stofferne. Der ønskes tillige en oversigt over filtrene i forhold til om de primært beskytter i UVA-området eller UVB-området. Risikovurdering af sundhed Forbrugernes samlede eksponering for de givne UV-filtre vurderes ud fra den potentielle eksponering fra kosmetik samt potentiel eksponering fra de øvrige produktgrupper, som er udvalgt under fase 1. Eksponeringen fra kosmetik findes i eksisterende SCCS opinions eller beregnes ved hjælp af Notes of Guidance (jf Miljøstyrelsens vejledning om udarbejdelse af forbrugerprojekter). Der kan evt. opstilles en tabel med fundne eksponeringsniveauer og MoS for anvendelsen i kosmetik. Til eksponeringen fra kosmetik skal lægges den eksponering der estimeres fra de øvrige produkttyper, som er udvalgt under fase 1 med henblik på at vurdere den samlede eksponering fra de pågældende UV-filtre. Som supplement til eksponeringsberegninger kan anvendes eksisterende data for niveauer målt i befolkningen (biomonitering). Forventet mål Det er målet, at Miljøstyrelsen ved projektets afslutning har et overblik over, hvor UV-filtre anvendes, UV-filtres toksicitet og befolkningens eksponeringsniveau for med udgangspunkt i dette at kunne vurdere om der er behov for yderligere regulering. Økonomi: Maks DKK 2. Kortlægning samt sundheds- og miljømæssig vurdering af konserveringsmidler i kosmetiske produkter Baggrund Konserveringsmidler tilsættes kosmetiske produkter efter behov for at forhindre vækst af svampe og bakterier i produkterne. Kosmetikforordningen 2 indeholder en liste over konserveringsmidler, som er tilladt at anvende i kosmetiske produkter med visse begrænsninger (bilag V). Listen indeholder ca. 60 stoffer. Nogle af disse stoffer er ligeledes reguleret på Forordningens bilag III, som er en liste over stoffer, som må anvendes i kosmetiske produkter med begrænsninger. Nogle af konserveringsmidlerne har vist sig at kunne fremkalde allergi, mens andre mistænkes for at være hormonforstyrrende eller for at danne resistens overfor nogle bakterier. 2 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1223/2009 af 30. november 2009 om kosmetiske produkter 3

4 Derudover er der på biocidområdet nogle biocidaktivstoffer, som ikke længere må anvendes i biocidmidler. Baggrunden for dette kan være konkrete vurderinger, som viser at stoffet udgør en risiko i specifikke biocidprodukter. Det kan også være, at der ikke ligger nok data på stoffet til en eventuel vurdering, eller at man af økonomiske årsager ikke ønsker at dokumentere sikkerheden for at få stoffet godkendt. Der ønskes en samlet tilgang til konserveringsmidlerne, hvor forekomst, anvendelse og effekter af både de mest anvendte konserveringsmidler og deres eventuelle alternativer undersøges. Formål Formålet er at vurdere, om der kan være en risiko forbundet med anvendelsen af konserveringsmidler i kosmetik. Der ønskes en kortlægning af anvendelsen af konserveringsmidler i kosmetiske produkter på det danske marked. Der skal udarbejdes en liste over biocidaktivstoffer, der ikke er tilladte i dag (fase 1). Dernæst ønskes en sundhedsvurdering af de stoffer, som er tilladt at anvende som konserveringsmidler (bilag V), samt en vurdering af om der i kosmetiklovgivningen er taget hensyn til nyere regulering af biocidaktivstoffer (jf. liste udarbejdet under fase 1). Der ønskes desuden en miljøvurdering med fokus på PBT screeningskriterier. Det skal endelig vurderes, om der kan være en risiko ved anvendelsen (den tilladte koncentration) (fase 2). Efterfølgende foretages der kvantitative analyser for nogle stoffer i udvalgte produktgrupper. Til sidst foretages en ny risikovurdering baseret på beregninger for de fundne koncentrationer (fase 3). Gennemførelse Projektet deles op i tre faser. Efter hver fase skal der foreligge en delrapport, og der tages i samarbejde med Miljøstyrelsen stilling til, hvordan næste fase skal gennemføres. Delrapporterne skal indgå i den endelige rapport. Fase 1: Kortlægning af anvendelsen Der ønskes en kortlægning af hvilke konserveringsmidler, der anvendes i kosmetiske produkter på det danske marked. Det antages, at ikke alle tilladte konserveringsmidler anvendes lige ofte. Samtidig med dette skal der udarbejdes en liste over stoffer, som ikke længere må anvendes i biocidlovgivningen som biocidaktivstoffer, men som stadig godt må anvendes i kosmetiske produkter. Det skal begrundes summarisk, evt. i tabelform, hvorfor disse aktivstoffer ikke længere må anvendes i henhold til biocidlovgivningen, såfremt disse oplysninger er tilgængelige. Kun i tilfældet at et eller flere stoffer ikke længere må anvende som biocidaktivstof på grund af uønskede virkninger for sundheden, ønskes dette uddybet. Der skal i denne fase laves en oversigt over alle i kosmetik tilladte konserveringsmidler (bilag V). Dette skema skal tilføjes oplysninger løbende 4

5 i projektet (eksempelvis regulering, klassificeringer/opinions, evt. QSAR, biocidanvendelse osv.). Fase 2: Sundheds- og miljømæssig vurdering samt risikovurdering Sundhed Der laves en indledende screening af alle de i kosmetik tilladte konserveringsmidler (bilag V) med udgangspunkt i SCCS opinions. Der kan evt. opstilles en tabel med oversigt over fundne MoS for de pågældende stoffer. De stoffer, der efter screeningen skal arbejdes videre med, er stoffer, hvor der ikke er beregnet en MoS, hvor MoS er under 100, eller hvor en litteratursøgning viser, at der er væsentlige, data af nyere dato end eksisterende SCCS opinion. For disse potentielle risikostoffer søges data i litteraturen med henblik på at udarbejde en farevurdering. I forhold til beregning af eksponering, anvendes den maksimalt tilladte koncentration. Da der er tale om kosmetiske ingredienser, skal SCCS Notes of Guidance anvendes, jf Miljøstyrelsens vejledning til udarbejdelse af forbrugerprojekter. QSAR forudsigelser og read-across ønskes inddraget i det omfang, det er muligt og relevant. Det skal desuden vurderes, om der i kosmetiklovgivningen er taget hensyn til nyere regulering af biocidaktivstoffer (jf. liste udarbejdet under fase 1). Miljø Da SCCS opinions ikke omhandler miljø skal alle de i kosmetik tilladte konserveringsmidler vurderes for miljø. Det kortlægges for hvert stof, om der i andre sammenhænge er lavet en vurdering i forhold til de definitive PBT kriterier (eksempelvis i EU's PBT gruppe, i forbindelse med risikovurderingsrapporter, etc.). For stoffer, som ikke er vurderede ift. PBT kriterier i andre sammenhænge, laves en vurdering af hvorvidt PBT screeningskriterierne er opfyldt 3. I oversigtskemaet skal det fremgå om stofferne opfylder PBT kriterier (definitive eller screening) samt de enkelte stoffers miljø (selv)klassificeringer. Til sidstnævnte formål skal Miljøstyrelsens selvklassificeringsliste anvendes i de tilfælde, der ikke kan findes andre informationer om miljøklassificeringer. Fase 3: Analyse af indholdsstoffer samt risikovurdering Et antal produkter og kemiske stoffer udvælges i samarbejde med Miljøstyrelsen til analyse for kvantitativt indhold af konserveringsmidler. Stofferne udvælges på baggrund af sundhedsvurderingen og kortlægningen. Der afsættes som udgangspunkt kr. i budgettet til analyser. På baggrund af analyseresultaterne foretages en ny risikovurdering for de aktuelle produkter, hvor den tilladte koncentration erstattes af den målte koncentration i beregningerne. Forventet mål 3 Guidance on information requirements and chemical safety assessment Chapter R.11: PBT Assessment 5

6 Det forventes, at Miljøstyrelsen vil kunne danne sig overblik over de tilladte konserveringsmidler, der anvendes i kosmetiske produkter på det danske marked, samt deres sundhedsmæssige egenskaber og forbrugernes eksponering med henblik på at undersøge, om der er behov for yderligere regulering eller information. Det forventes, at Miljøstyrelsen vil kunne identificere, om nogle af stofferne kan være problematiske i vandmiljøet i forhold til deres mulige PBT egenskaber. Denne viden vil også være nyttig i forbindelse med substitutionsovervejelser. Økonomi: Maks kr. 3. Kortlægning og sundhedsvurdering af methylisothiazolinone i forbrugerprodukter Baggrund Methylisothiazolinone (MI) anvendes som konserveringsmiddel i kosmetik, maling, håndopvaskemidler samt en række andre vandbaserede forbrugerprodukter. MI har traditionelt været anvendt sammen med den tilsvarende chlorforbindelse, MCI, i blandingen MCI/MI Denne blanding er kendt for at kunne fremkalde kontaktallergi, men MI alene er også fundet allergifremkaldende, og Videncenter for Allergi har siden 2010 set en stigning i forekomsten af allergi over for MI. MI i kosmetiske produkt skal deklareres på indholdsdeklarationen. Det gælder også for f.eks. håndopvaskemidler uanset koncentrationen. Det gælder dog ikke for andre kemiske produkter som f.eks. malinger MI har ikke en harmoniseret klassificering, men industrien selvklassificerer stoffet som allergifremkaldende ved hudkontakt og uden en defineret specifik koncentrationsgrænse. Dette betyder, at stoffet skal deklareres ved en koncentration på ppm, og en blanding indeholdende stoffet skal klassificeres ved ppm. En undersøgelse udført af Videncenter for Allergi har vist, at stoffet anvendes i vandbaseret maling i koncentrationer på ppm, dvs. i alle tilfælde koncentrationer, der ifølge lovgivningen ikke kræver hverken mærkning eller deklaration. Det samme kan gøre sig gældende for andre typer af produkter. I nogle tilfælde har man som forbruger derfor ingen mulighed for at fravælge produkter, der indeholder MI. Formål Projektet skal give overblik over, hvilke produkttyper MI anvendes i, og hvilke koncentrationer man typisk anvender i de forskellige produkttyper. Gennemførsel Projektet deles op i tre faser. Efter hver fase skal der foreligge en delrapport, og i samarbejde med Miljøstyrelsen tages der stilling til, hvordan næste fase skal gennemføres. Delrapporterne skal indgå i den endelige rapport. Fase 1: Kortlægning 6

7 Kortlægningen deles op i forskellige produkttyper, da der er stor forskel på hvilke tilgængelige oplysninger, der findes om indholdet i de forskellige produkttyper. For kosmetik tages udgangspunkt i indholdsdeklarationer til at beskrive den kvalitative forekomst af MI i henholdsvis leave-on og rinse-off produkter. Det gælder også for rengøringsmidler, mens indhold af MI i andre produkttyper som f.eks. maling, lim, legetøj osv. må kortlægges ud fra andre tilgængelige kilder. Der kan i visse tilfælde være givet information på deklarationerne for disse produkter. Fase 2: Analyse af indhold Der foretages kvantitative analyser af indholdet af MI i udvalgte prøver inden for de fundne produkttyper. Den endelige analyseplan udarbejdes i samarbejde med Miljøstyrelsen. Fase 3: Eksponering Da Miljøstyrelsen har haft fokus på MI og allergirisiko i de senere år, er der allerede udført en del vurderinger af eksisterende data vedrørende allergi. Der ønskes derfor ikke i nærværende projekt en sundhedsmæssig vurdering. Dog ønskes en vurdering af samlede eksponeringsniveauer fra de forskellige produkttyper i kombination. Forventet mål Det forventes, at Miljøstyrelsen vil kunne danne sig et billede af, hvilke produkttyper MI anvendes i og i hvilke koncentrationer og kan give en vurdering af eksponering fra de forskellige produkttyper. Økonomi: Maks kr. 4. Kortlægning og sundheds- og miljømæssig vurdering af plasttyper Baggrund Der findes mange forskellige typer af plast, som har forskellige egenskaber og som anvendes til forskellige formål. Forskellige plasttyper består af forskellige materialer og forskellige additiver er anvendt. Det norske Klima- og Forurensningsdirektoratet har offentliggjort en rapport 4, der gennemgår 15 forskellige plasttyper mht. typiske anvendelser, egenskaber, additiver, indhold af potentielt farlige stoffer og forbrug af plasten i EU og Norge. 43 kemikalier, der anvendes som additiver eller som kan findes som en bestanddel i en eller flere af de 15 udvalgte plasttyper er herefter kort beskrevet. De 43 kemikalier er udvalgt, da de er identificeret som problematiske, da de enten kan være på kandidatlisten eller på den norske prioriteringsliste. Rapporten giver et godt overblik over plasttyper og mulige indholdsstoffer i plasten. Rapporten går dog ikke i dybden med potentialet for genanvendelse af de forskellige plasttyper eller med mulige alternativer til 4 7

8 de 43 kemikalier, der kan findes i plast. For de 43 kemikalier er det kort vurderet om kemikalierne forventes at kunne migrere fra plastmaterialerne. Formål Der ønskes på baggrund af rapporten fra det norske Klima- og Forurensningsdirektorat en mere dybdegående gennemgang af de 43 kemikaliers potentiale for at migrere ud af plasten, afhængig af hvilket plastmateriale stofferne findes i. Det skal baseres på dels materialet stofferne findes i, stoffets fysisk/kemiske egenskaber samt eksisterende analyser. Der skal herudover foretages en vurdering af om det er relevant at omfatte andre stoffer i vurderingen og en vurdering af potentialet for genanvendelse af plasten. Gennemførsel Projektet deles op i tre faser. Efter hver fase skal der foreligge en delrapport, og der tages i samarbejde med Miljøstyrelsen stilling til, hvordan næste fase skal gennemføres. Delrapporterne skal indgå i den endelige rapport. Fase 1: Kortlægning af relevante stoffer Der skal foretages en kortlægning af om det er relevant at vurdere alle de 43 stoffer der er omtalt i den norske rapport og om flere stoffer bør vurderes. Det er relevant at vurdere eventuelle restmonomere og additiver der umiddelbart vurderes at kunne være problematiske for miljø og sundhed. Dette vurderes ud fra bl.a. stoffer på kandidatlisten, stoffer der er klassificerede som CMR stoffer og stoffer der på anden måde findes på lister over stoffer der er prioriterede. Fase 2: Vurdering af stoffernes potentiale for migration Det skal ud fra stoffernes fysisk/kemiske egenskaber samt eksisterende migrationsanalyser vurderes i hvor stort omfang det vurderes at forbrugere vil blive eksponeret for stofferne. Fase 3: Vurdering af potentiale for genanvendelse Det skal vurderes, om der findes stoffer i plasten, der er så problematiske, at genanvendelse af plasten bliver problematisk. Det skal gøres ved bl.a. at vurdere, om stofferne bliver nedbrudt eller fordamper under genanvendelsesprocessen. Hvis stofferne vurderes at være problematiske i affaldet, skal det vurderes, om det er muligt at udsortere den eller de plasttyper, der kan være problematiske. Forventet mål Et overblik over potentielt problematiske stoffer i plast som man som forbruger kan blive eksponeret for, og en vurdering af potentialet for genanvendelse i forhold til indhold af problematiske stoffer i den genanvendte plast. Økonomi: Maks kr. 8

9 5. Kortlægning og sundheds- og miljømæssig vurdering af bioplast Baggrund Plast fremstilles traditionelt af olie og gas, som er begrænsede ressourcer. De begrænsede ressourcer der bruges til fremstilling af plast er en af grundende til at der stigende fokus på bioplast og på bioplasts potentialer. Bioplast kan være enten plast der er fremstillet af fornybare ressourcer eller plast som er bionedbrydeligt. Bioplast fremstillet af fornybare ressourcer kaldes også biobaseret plast og er ikke nødvendigvis bionedbrydeligt. På den anden side er bionedbrydeligt plast ikke nødvendigvis fremstillet af fornybare ressourcer. Biobaseret plast er umiddelbart ud fra en ressource tankegang fordelagtigt sammenlignet med traditionelt plast, mens bionedbrydeligt plast kan have en fordel i forhold til håndteringen af affald. Bioplast anvendes i dag i nogle former for engangsartikler, primært i fødevareemballage. Den samlede produktion af bioplast udgør formentlig kun omkring 0,1 % af den samlede plastproduktion på verdensplan 5. Der findes flere forskellige typer af bioplast, som har forskellige egenskaber og forskellige fordele afhængig af om det er biobaseret eller bionedbrydeligt. Formål Der ønskes en gennemgang af potentialet for anvendelse af bioplast i Danmark afhængig af om plasten er biobaseret og/eller bionedbrydeligt, samt en gennemgang af hvad det kræver af en forbruger, hvis bioplast skal kunne anvendes med succes i Danmark. Gennemførelse Projektet deles op i 3 faser. Efter hver fase skal der foreligge en delrapport, og der tages i samarbejde med Miljøstyrelsen stilling til, hvordan næste fase skal gennemføres. Delrapporterne skal indgå i den endelige rapport. Fase 1: Definition af bioplast Der findes forskellige opfattelser af hvad bioplast er og defineres. Bioplast skal defineres, hvilket også kræver at det defineres hvad der menes med bionedbrydeligt. Fase 2: Potentiale for anvendelse af bioplast i Danmark Potentialet for hhv. anvendelse af biobaseret og bionedbrydeligt plast skal beskrives. Beskrivelsen skal både indeholde, hvad der i dag kan lade sig gøre og hvad der skal til for at der i fremtiden vil være et potentiale. Fase 3: Krav til forbrugerne 5 d_bilag.pdf 9

10 Hvis potentialet til anvendelse af bioplast i Danmark kræver en ændring i adfærd hos forbrugerne skal dette fremgå. Forventet mål Et overblik over potentialet for anvendelse af biobaseret og/eller bionedbrydelig plast i Danmark. Økonomi: maks kr. 10

Strategi for risikohåndtering af øvrige perfluorerede stoffer

Strategi for risikohåndtering af øvrige perfluorerede stoffer NOTAT Kemikalier J.nr. 001-06320 Ref. logla Den 31. maj 2013 Strategi for risikohåndtering af øvrige perfluorerede stoffer 1. Resume Fluortelomerer og fluorpolymerer udgør størstedelen af den nuværende

Læs mere

Derfor er det en god idé at begrænse din udsættelse for kemikalier og dermed give dig selv ekstra tryghed.

Derfor er det en god idé at begrænse din udsættelse for kemikalier og dermed give dig selv ekstra tryghed. FAKTA Kemiske stoffer som gravide bør være opmærksomme på Som kvinde bør du være ekstra opmærksom på kemikalierne, hvis du har planer om at blive gravid eller allerede er gravid. Om kemikalierne kan påvirke

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 12. marts 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) 1. Resume Stoffet 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)-

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1- dimethylethyl)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1- dimethylethyl) NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 31.maj 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1- dimethylethyl) 1. Resume Stoffet 2,5-di-tert-butylhydroquinon (på Listen over

Læs mere

Samtidig vil Miljøstyrelsen iværksætte et projekt mhp. at kortlægge stoffets forekomst i forbrugerprodukter, herunder modellervoks.

Samtidig vil Miljøstyrelsen iværksætte et projekt mhp. at kortlægge stoffets forekomst i forbrugerprodukter, herunder modellervoks. Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. LESTO Den 31.maj 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,6- hexandioldiglycidylether 1. Resume af risikohåndteringsstrategi Viden om stoffet 1,6- hexandioldiglycidylether

Læs mere

Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 236 Offentligt (03)

Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 236 Offentligt (03) Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 236 Offentligt (03) MILJØstyrelsen 5. marts 2014 Miljøteknologi san MST-133-00002 1 Grund- og nærhedsnotat Kommissionens forslag til beslutning om opstilling af

Læs mere

Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 79 Offentligt

Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 79 Offentligt Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 79 Offentligt Miljøstyrelsen J. nr. MST-133-00002//00042 Miljøteknologi san//7. november 2013 GRUNDNOTAT Kommissionens forslag om opstilling af miljømærkekriterier

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 90 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 90 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 90 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. dep. 001-02451 Ref. Kalvi/fje/behan/kirst Den 19. november 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Kortlægning af kemiske hårfjerningsmidler

Kortlægning af kemiske hårfjerningsmidler Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter Kortlægning nr. 31 2003 Kortlægning af kemiske hårfjerningsmidler Anette Ejersted og Annette Orloff, Miljøstyrelsen 2 Indhold INDHOLD 3 1 FORORD 4 2

Læs mere

SOFT CARE DOVE CREAM WASH H2

SOFT CARE DOVE CREAM WASH H2 Side 1/5 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: Ikke relevant Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Hvordan virker reguleringen

Hvordan virker reguleringen Hvordan virker reguleringen REACH og Arbejdstilsynets regler v. Bent Horn Andersen Kontorchef Arbejdstilsynet Forsyningskæden Brug EU EU EU Stof Råmateriale Produkt Slutbruger Producent SDS Leverandør

Læs mere

Bioplast og miljøet. Hvad er fup og hvad er fakta?

Bioplast og miljøet. Hvad er fup og hvad er fakta? Bioplast og miljøet Hvad er fup og hvad er fakta? Introduktion: Hvad er bioplast? Bioplast anvendes primært som betegnelse for polymerer fremstillet ud fra biologiske råvarer, fx majs. Den mest anvendte

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD)

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 27. januar 2003 FORELØBIG 2002/0216(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

Hvad vil der ske på kemikalieområdet

Hvad vil der ske på kemikalieområdet Hvad vil der ske på kemikalieområdet Henrik Søren Larsen Kontorchef, Miljøstyrelsen Kemikalier På den globale scene På den europæiske scene På den nationale scene Kemikalieregulering 2015 - Hvad skal vi

Læs mere

Miljøstyrelsens aktiviteter med særligt fokus på regulering af hormonforstyrrende stoffer

Miljøstyrelsens aktiviteter med særligt fokus på regulering af hormonforstyrrende stoffer Miljøstyrelsens aktiviteter med særligt fokus på regulering af hormonforstyrrende stoffer Pia Juul Nielsen, Miljøstyrelsen, Kemikalier CeHoS informationsmøde 3. november 2011 Oversigt Baggrund Aktiviteter

Læs mere

CUT-MAX METAL CUTTING COMPOUND

CUT-MAX METAL CUTTING COMPOUND Udstedelsesdato: 15.05.2007 Revisionsdato: 18.03.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

. Kemikalier J.nr. Ref. sidye Den 17. april 2015

. Kemikalier J.nr. Ref. sidye Den 17. april 2015 NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. sidye Den 17. april 2015 Strategi for risikohåndtering af visse parfumestoffer 1. Resume Parfumer anvendes i en lang række forskellige produkter og har for mange mennesker

Læs mere

REACH i kommunen styr på kemikalierne

REACH i kommunen styr på kemikalierne REACH i kommunen styr på kemikalierne REACH står for: Registration (registrering); af de enkelte kemiske stoffer Evaluation (vurdering); af de kemiske stoffers egenskaber og effekter Authorisation (godkendelse);

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 I medfør af 35, stk. 1, 49, stk.

Læs mere

Fødevarekontaktmaterialer (FKM) regler og grænseflade til byggevarer. Jan Petersen Fødevarestyrelsen

Fødevarekontaktmaterialer (FKM) regler og grænseflade til byggevarer. Jan Petersen Fødevarestyrelsen Fødevarekontaktmaterialer (FKM) regler og grænseflade til byggevarer Jan Petersen Fødevarestyrelsen VA-godkendelsesordningen Ophører pr. 1. april 2013 Og hvad så? 2 nye sæt regler: FKM og Byggevarer Regler

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02.

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juli 2015 (OR. en) 10889/15 ENV 485 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 10. juli 2015 til: Komm. dok. nr.: D038860/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/006/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

- Copyright Bureau Veritas. Kosmetik lovgivning

- Copyright Bureau Veritas. Kosmetik lovgivning Kosmetik lovgivning Kosmetiske produkter Definition i henhold til EU s kosmetikforordning Ethvert stof eller enhver blanding, der er bestemt til at komme i kontakt med dele af det menneskelige legemes

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1/6 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: DK 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Methyl- og ethylparaben er vurderet sikre at anvende i de tilladte koncentrationer

Methyl- og ethylparaben er vurderet sikre at anvende i de tilladte koncentrationer NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. 001-06320 Ref. Beand Den 5. februar 2013 Strategi for risikohåndtering af visse parabener 1. Resume Parabener anvendes som konserveringsmidler. De vigtigste anvendelsesområder

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU)

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU) L 164/74 KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 28. maj 2014 om ændring af afgørelse 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU og 2012/721/EU af hensyn til udviklingen i klassificeringen af stoffer

Læs mere

BARDAHL WHEEL CLEANER

BARDAHL WHEEL CLEANER Udfærdigelsesdato: 13.09.2011 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 60200 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/5 Produktnavn: Johnson Soft Care Soft Revisionsdato: 4. april 2012 Erstatter: 1. udgave

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/5 Produktnavn: Johnson Soft Care Soft Revisionsdato: 4. april 2012 Erstatter: 1. udgave Johnson Soft Care Soft SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/5 Produktnavn: Johnson Soft Care Soft 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Johnson Soft Care Soft Varenr.:

Læs mere

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff REACH og CLP ved import fra ikke-eu-lande Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012 Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff Importørens ansvar i forhold til Sikkerhedsdatablade og Eksponeringsscenarier

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet.

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond er at ruste

Læs mere

NOTAT UDKAST. Strategi for risikohåndtering af Cybutryne (Irgarol)

NOTAT UDKAST. Strategi for risikohåndtering af Cybutryne (Irgarol) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. 001-06320 Ref. lesto Den 6. februar 2013 Strategi for risikohåndtering af Cybutryne (Irgarol) 1. Resume Cybutryne (også kaldet Irgarol) har på globalt plan en række anvendelser

Læs mere

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande ved import til Danmark fra ikke-eu lande Seminar Eigtveds Pakhus 3. oktober 2012 Anne Rathmann Pedersen arp@dhigroup.com Senior konsulent, Miljø og Toksikologi Agenda Import? REACH Importør? Kemikalielovgivningen

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. BT stillet af Per Clausen

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. BT stillet af Per Clausen Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 340 Offentligt J.nr. MST-001-03262 Den Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. BT stillet af Per Clausen Spørgsmål: Ministeren bedes redegøre

Læs mere

SPT. Brancheforeningen for Sæbe, Parfume og Teknisk/kemiske artikler. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries

SPT. Brancheforeningen for Sæbe, Parfume og Teknisk/kemiske artikler. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries Om hårfarve Information om hårfarver København den 9. november 2010 En stor del af den danske befolkning farver hår, og det er en kendsgerning, at hårfarve har været anvendt i mange år til at ændre udseende,

Læs mere

Kan forårsage irritation af øjnene, luftvejene og halsen.

Kan forårsage irritation af øjnene, luftvejene og halsen. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203241 - Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Afsnit1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Afsnit 2: FAREIDENTIFIKATION

SIKKERHEDSDATABLAD. Afsnit1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Afsnit 2: FAREIDENTIFIKATION 1(7) SIKKERHEDSDATABLAD Afsnit1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Det vurderes i det lys ikke, at der er behov for at igangsætte yderligere initiativer overfor disse stoffer.

Det vurderes i det lys ikke, at der er behov for at igangsætte yderligere initiativer overfor disse stoffer. NOTAT Kemikalier J.nr. Ref. sidye Den 25. marts 2015 Udkast til Strategi for risikohåndtering af Na og Ca hypochlorit 1. Resume Na og Ca hypoklorit anvendes i store mængder i EU og DK, bl.a. i høj grad

Læs mere

BARDAHL HÅNDRENS. Side 1 af 5. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BARDAHL HÅNDRENS

BARDAHL HÅNDRENS. Side 1 af 5. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BARDAHL HÅNDRENS Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 60300 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

Miljøstyrelsen 13. april 2005 Kemikalieenheden J.nr. D 302-0005

Miljøstyrelsen 13. april 2005 Kemikalieenheden J.nr. D 302-0005 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 158 O Miljøstyrelsen 13. april 2005 Kemikalieenheden J.nr. D 302-0005 Miljøministeriet ksk/mst, sca/mim Ledelsessekretariatet, EU-K GRUNDNOTAT til FOLKETINGETS

Læs mere

REACH guide for plastvirksomheder

REACH guide for plastvirksomheder REACH guide for plastvirksomheder Hvordan kommer din virksomhed i gang med REACH? REACH berører producenter, importører og brugere af kemiske stoffer enten i ren form eller i kemiske produkter eller artikler.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Socko Rex.

SIKKERHEDSDATABLAD Socko Rex. Socko Rex. Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Socko Rex. SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

Kemi i forbrugerprodukter importeret fra lande udenfor EU

Kemi i forbrugerprodukter importeret fra lande udenfor EU Kemi i forbrugerprodukter importeret fra lande udenfor EU Debatmøde: Problematiske stoffer i importerede produkter fra ikke-eu-lande. Tirsdag d. 13. juni 2017 Henrik Søren Larsen Miljøstyrelsen Disposition

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Alpha 93. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Alpha 93. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Høring om udkast til ændring af slagtefjerkræbekendtgørelsen samt konsumægsbekendtgørelsen

Høring om udkast til ændring af slagtefjerkræbekendtgørelsen samt konsumægsbekendtgørelsen Til interne og eksterne høringsparter J.nr.: 2015-28-31-00124/2015-28-31-00125 Dato: 1. februar 2016 Høring om udkast til ændring af slagtefjerkræbekendtgørelsen samt konsumægsbekendtgørelsen Fødevarestyrelsen

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1 l; 5 l; 10 l 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA 5.6.2013 A7-0191/1. Ændringsforslag. Giancarlo Scottà, Oreste Rossi for EFD-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA 5.6.2013 A7-0191/1. Ændringsforslag. Giancarlo Scottà, Oreste Rossi for EFD-Gruppen 5.6.2013 A7-0191/1 1 Titel Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatning til vægtkontrol og om ophævelse

Læs mere

Kapitel 1. Formål og anvendelsesområde

Kapitel 1. Formål og anvendelsesområde Udkast til Bekendtgørelse om register over blandinger og varer, der indeholder eller frigiver nanomaterialer samt producenter og importørers indberetningspligt til registeret 1) I medfør af 42, stk. 1,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 200-543-5

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 200-543-5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1065464 Udarbejdelsesdato: 31-10-2005 Udarbejdet den: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Renser sølv

Læs mere

Udsagn om kosmetik. Tabelrapport

Udsagn om kosmetik. Tabelrapport t Udsagn om kosmetik Tabelrapport Miljøstyrelsen Juni 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 2 1. KORT

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. OP-A, OP-AA, OP-AN Suspension. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. OP-A, OP-AA, OP-AN Suspension. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700021, 40700052, 40700054 500 ml, 750 ml 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. 30. marts 2004

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. 30. marts 2004 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 30. marts 2004 ARBEJDSDOKUMENT om registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemiske stoffer (REACH), om oprettelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. januar 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. januar 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. januar 2016 (OR. en) 5215/16 ADD 1 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 12. januar 2016 til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet COMPET

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.11.2011 KOM(2011) 708 endelig 2011/0311 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage flufenoxuron

Læs mere

Information til Clean Cares kunder, konsulenter og interne vedr. REACH og Clp.

Information til Clean Cares kunder, konsulenter og interne vedr. REACH og Clp. Information til Clean Cares kunder, konsulenter og interne vedr. REACH og Clp. Den 28. november 2008 vedtog Europaparlamentet, efter mere end 15 års indledende arbejde i FN, direktiv nr. EU 1272/2008 omhandlende

Læs mere

Kommissionens Meddelelse af 3. oktober 2012 om anden gennemgang af lovgivningen om nanomaterialer (COM(2012) 572 final)

Kommissionens Meddelelse af 3. oktober 2012 om anden gennemgang af lovgivningen om nanomaterialer (COM(2012) 572 final) NOTAT Kemikalier J.nr. 001-08381 Ref. Vijoh Den 11. januar 2013 RAMMENOTAT til MILJØSPECIALUDVALGET Kommissionens Meddelelse af 3. oktober 2012 om anden gennemgang af lovgivningen om nanomaterialer (COM(2012)

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer KCl 3molar AgCl_791446-791442-505534-505532

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer KCl 3molar AgCl_791446-791442-505534-505532 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn : 791442; 505534; 505532 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0618 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0618 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0618 Bilag 3 Offentligt REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 98/8/EF

Læs mere

Test af 12 vaskeprodukter

Test af 12 vaskeprodukter Se hvad du skal holde dig fra Test af 12 vaskeprodukter Hver gang du vasker dit tøj rent, risikerer du, at parfume, farvestoffer og konserveringsmidler sætter sig i dine bluser, bukser og sengetøj, hvilket

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Træsæbe Natur

SIKKERHEDSDATABLAD Træsæbe Natur Træsæbe Natur Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Træsæbe Natur SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : identifikationsnummer : 61265 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(7) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(7) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablad Sid. 1(7) 1: Sikkerhedsdatablad... Udstedt dato: 2015 07 14 Revideret den: 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr:. Artikelnr: 304, 305. 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Palisanderolie Varenr. 6/3006

Sikkerhedsdatablad. Palisanderolie Varenr. 6/3006 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1052460 Revision: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Renser og giver såvel olieret som matlakeret palisandertræ

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D048947/06.

Hermed følger til delegationerne dokument - D048947/06. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2017 (OR. en) 11470/17 AGRILEG 145 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 20. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D048947/06 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Redegørelse vedrørende miljøfremmede stoffer i gyllen. Den 3. marts 2003

Redegørelse vedrørende miljøfremmede stoffer i gyllen. Den 3. marts 2003 Til ministeren via departementschefen DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER Direktionen J.nr. Ref. TMI Redegørelse vedrørende miljøfremmede stoffer i gyllen. Den 3. marts 2003 Danmarks Miljøundersøgelser offentliggjorde

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 FINOSOL 11445 / 11445P

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 FINOSOL 11445 / 11445P Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator FINOSOL Alginat-isolering Artikelnummern: 11445 / 11445P Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 375 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 375 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 375 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. 001-06878 Ref. FJE/VJO Dep-kirst GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 2011-04-04 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: FHRW130 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om ændring

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 257 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 257 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 257 Offentligt G R UND- OG NÆ RHEDS NOT AT Den 7. februar 2013 Departementet: Ref. Stkj/svfri Sagsnummer: KOMMISSIONENS HENSTILLING om minimumsprincipper for efterforskning

Læs mere

WC frisker til rengøring og lugtforebyggelse i urinaler. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

WC frisker til rengøring og lugtforebyggelse i urinaler. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: BIO WC-frisker Ikke

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360 Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 22/10/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

Bemærk. Dommen kan ses på: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=da&td=all&num=c- 106/14

Bemærk. Dommen kan ses på: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=da&td=all&num=c- 106/14 Bemærk Bemærk venligst, at ECHA vil opdatere dette dokument i den nærmeste fremtid for at tage højde for Domstolens dom af 10. september 2015 i sag C-106/14. Med dommen præciseres anvendelsesområdet for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Wetrok Mepol H

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Wetrok Mepol H Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Lime 370 (Eddike-Citronsyre)

SIKKERHEDSDATABLAD Lime 370 (Eddike-Citronsyre) Lime 370 (Eddike-Citronsyre) Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Lime 370 (Eddike-Citronsyre) PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 14.09.2012 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SANITATION / BIOETHANOL / BIOGAS / E-WASTE / PLASTIC ROADS OPGAVEHÆFTE

SANITATION / BIOETHANOL / BIOGAS / E-WASTE / PLASTIC ROADS OPGAVEHÆFTE SANITATION / BIOETHANOL / BIOGAS / E-WASTE / PLASTIC ROADS OPGAVEHÆFTE Baggrund Dette opgavehæfte indeholder en række forslag til refleksionsøvelser og aktiviteter, der giver eleverne mulighed for at forholde

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 28-11-2007 Revision: 28-11-2007 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Din tandpasta, din håndsprit, din solcreme -

Din tandpasta, din håndsprit, din solcreme - Din tandpasta, din håndsprit, din solcreme - Kan du være tryg ved EUs blåstempling af dem? Hillerød, 26. august 2014 Stephen Wessels Din tandpasta, din håndsprit, din solcreme - Kan du være tryg ved EUs

Læs mere

Høring over udkast til lovforslag om regulering af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere mv.

Høring over udkast til lovforslag om regulering af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere mv. 19. januar 2016 Center for Primær Sundhed, Ældrepolitik og Jura e-mail: primsund@sum.dk c.c.: pkh@sum.dk Strandboulevarden 49 2100 København Ø Tlf +45 3525 7500 Fax +45 3525 7701 www.cancer.dk UNDER PROTEKTION

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Dato: 24/06/2013 Side 1 / 6 SIKKERHEDSDATABLAD AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1. 1. Produktidentifikator: GREEN SHAMPOO 1. 2. Relevante, identificerede anvendelsesområder

Læs mere

SUMA SELECT PUR-ECO A7

SUMA SELECT PUR-ECO A7 Side 1/6 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: 2291295 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

Kan REACH håndtere de problematiske stoffer og hvad kan Danmark gøre?

Kan REACH håndtere de problematiske stoffer og hvad kan Danmark gøre? Kan REACH håndtere de problematiske stoffer og hvad kan Danmark gøre? Lone Mikkelsen Kemikaliefaglig medarbejder Det Økologiske Råd Odense, 12. juni, 2014 Oversigt REACH EU s kemikalieregulering Hvad har

Læs mere

NOTAT. Strategi for risikohåndtering af bisphenol-a-diclycidylether polymer (BADGE polymer) i Danmark

NOTAT. Strategi for risikohåndtering af bisphenol-a-diclycidylether polymer (BADGE polymer) i Danmark NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. SDO Den 31. maj 2013 Strategi for risikohåndtering af bisphenol-a-diclycidylether polymer (BADGE polymer) i Danmark 1. Resume BADGE polymer er på LOUS, da stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tuschierpaste blau_opmærknings-pasta. Denne blanding er ikke klassificeret som farlig i henhold til direktiv 1999/45/EF.

Sikkerhedsdatablad. Tuschierpaste blau_opmærknings-pasta. Denne blanding er ikke klassificeret som farlig i henhold til direktiv 1999/45/EF. Side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller blandingen Andre handelsnavn Ïðèòèðî íàÿ ïàñòà Anvendelse af stoffet eller blandingen Kun

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lubcon Turmosynth VG 2,10,15,32,46,68,100,150,220,460,680,1000,1500

Sikkerhedsdatablad. Lubcon Turmosynth VG 2,10,15,32,46,68,100,150,220,460,680,1000,1500 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 14-05-2009 Revision: 14-05-2009 / HBN Erstatter den:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 2011-04-04 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: FHRK150 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Tex Lime Powder 370 (Blanco Fos Afkalker)

SIKKERHEDSDATABLAD. Tex Lime Powder 370 (Blanco Fos Afkalker) Tex Lime Powder 370 (Blanco Fos Afkalker) Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Tex Lime Powder 370 (Blanco Fos Afkalker) SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Bethien A/S Langebjerg 23 D

Sikkerhedsdatablad. Bethien A/S Langebjerg 23 D Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Leverandør: Udarbejdet den: 12072010 / MPE Bethien A/S Langebjerg 23 D Anvendelse: Makeup farver

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD All Over Shampoo

SIKKERHEDSDATABLAD All Over Shampoo All Over Shampoo Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD All Over Shampoo PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 07.11.2012 1.1. Produktidentifikator Kemikaliets

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Game Antifoam 51

SIKKERHEDSDATABLAD Game Antifoam 51 Game Antifoam 51 Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Game Antifoam 51 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 28.03.2012 1.1. Produktidentifikator Kemikaliets

Læs mere