Regler & Anbefalinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler & Anbefalinger"

Transkript

1 Kano og kajakklubben Nord Regler & Anbefalinger Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling d. 25. marts 2015 Regler og Anbefalinger for Nord, vedtaget marts 2015 Side 1 af 12

2 0. Indledning På de følgende sider er beskrevet de regler som gælder for s medlemmer og vores gæster. Under afsnit 1. Sikkerhedsbestemmelser og afsnit 3. Lokaler og forplads er desuden indsat en række anbefalinger, som klubben henstiller til bliver fulgt. Samlet kalder vi derfor vores regelsæt for Regler & Anbefalinger. Reglerne er altså det som skal følges, mens anbefalingerne kan betragtes som henstillinger og gode råd, som klubben har en forventning om bliver fulgt, men som det er vanskeligt at håndhæve i praksis. Regler & Anbefalinger er opdelt i følgende afsnit: 1. Sikkerhedsbestemmelser Se side 3 2. Frigivelse Se side 6 3. Lokaler og forplads Se side 8 4. Både og materiel Se side 9 Afsnittene skal læses og forstås i sammenhæng. Efterlevelse og håndhævelse af Regler & Anbefalinger Det er medlemmernes pligt, at sætte sig ind i Regler & Anbefalinger samt at påtage sig medansvar for, at de efterleves såvel af medlemmer som af gæster. Medlemmerne skal holde sig ajour med eventuelle ændringer. Regler & Anbefalinger udleveres og introduceres til alle nye medlemmer af Nord sammen med klubbens vedtægter. Desuden er de tilgængelige på klubbens hjemmeside, De egentlige regler håndhæves af klubbens bestyrelse. Overtrædelse kan medføre karantæne eller eksklusion jf. 9 i klubbens vedtægter. Definitioner Klubbens eget rovand er Mølleåen fra udspringet ved Bastrup Sø til udløbet i Øresund ved Strandmøllen inklusiv alle de tilhørende søer. Vintersæsonen strækker sig fra 1. oktober til 30. april. Sommersæsonen strækker sig fra 1. maj til 30. september. Medlemmer betegnes som børn op til og med det fyldte 14. år og skal indtil da ro efter reglerne for børnefrigivelse. Fra de er fyldt 15. år kan unge voksenfrigives (børn/unge betaler dog børn/ungekontingent til og med det fyldte 25. år uanset frigivelsesreglerne). De nærmere regler for frigivelse af og roning med børn/unge fremgår af afsnit 1 og 2. Gyldighed Regler & Anbefalinger er vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling d. 25. marts 2015, jf. referatet herfra. Regler & Anbefalinger er gyldige fra den dag de er gjort tilgængelige på klubbens hjemmeside. Alle medlemmer vil blive informeret herom via samt via opslag i klubben. Regler og Anbefalinger for Nord, vedtaget marts 2015 Side 2 af 12

3 1. Sikkerhedsbestemmelser Indledning Disse sikkerhedsbestemmelser er udarbejdet i overensstemmelse med de gældende sikkerhedsbestemmelser udstukket af Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) og skal ses som supplement til disse. Klubbens medlemmer skal altså også gøre sig bekendt med DKF s gældende sikkerhedsbestemmelser (se bilag A). Der hvor klubbens sikkerhedsbestemmelser adskiller sig fra DKF s bestemmelser, er det klubbens bestemmelser, som er gældende. Sikkerhedsbestemmelserne indgår som en integreret del af nærværende regelsæt, Regler & Anbefalinger, som er tilgængeligt på klubbens hjemmeside. Det er klubbens bestyrelse, som har ansvaret for at organisere sikkerhedsarbejdet i klubben. Bestyrelsen har ligeledes ansvaret for, at alle klubbens medlemmer gøres bekendt med sikkerhedsbestemmelserne. Klubbens voksenfrigivne medlemmer har selv ansvar for at overholde sikkerhedsbestemmelserne, jf. afsnittet b) Voksenfrigivne medlemmer. I afsnittet l) Anbefalinger om sikkerhed er endvidere angivet en række anbefalinger om sikkerhed, som bestyrelsen ikke har mulighed for direkte at kontrollere, men som alle medlemmer forventes at forholde sig til og efterleve. Sikkerhedsbestemmelserne gælder for alle klubbens medlemmer og for vores gæster. Sikkerhedsbestemmelserne gælder for al kano- og kajakroning som sker med afsæt fra klubben. Dette er uanset, om roningen foregår i eller uden for klubbens eget rovand og uanset om det sker i en af klubbens både eller i en privat båd (med eller uden plads i klubben). Kendskabet til og overholdelsen af klubbens Regler & Anbefalinger sikres i høj grad i forbindelse med indmeldelse i klubben, herunder særligt i forbindelse med frigivelse af børn/unge og af voksne. Klubbens instruktører og trænere har derfor en særlig forpligtelse til at formidle indholdet fyldestgørende og korrekt. Sikkerhedsbestemmelserne i dette afsnit skal derfor ses i tæt sammenhæng med de øvrig afsnit, herunder særligt afsnit 2 om medlemskab og frigivelse. a) Generelle bestemmelser Med mindre andet er angivet i de efterfølgende afsnit, skal medlemmet altid bærer en typegodkendt svømmevest under roning i vintersæsonen og svømmevesten skal altid medbringes i båden i sommersæsonen. Roning både i eget rovand og i andre farvande bør hele året altid ske så kystnært som muligt og således at det ved kæntring er muligt at svømme i land. Se også afsnittet l) Anbefalinger om sikkerhed. Roning skal uanset farvand desuden altid ske i overensstemmelse med de gældende søfartsregler og de gældende regler for ophold og færdsel i naturen, samt under hensyntagen til dem som bor i eller færdes i området. Medlemmer, som har eller får en sygdom, der kan medføre lammelser eller bevidsthedstab skal skriftligt oplyse bestyrelsen herom. Dette gøres som udgangspunkt ved indmeldelse i klubben. Medlemmer og gæster må kun ro i den eller de bådtyper de er frigivet til. Se dog afsnit 2.c og 2.h om turkano. Regler og Anbefalinger for Nord, vedtaget marts 2015 Side 3 af 12

4 b) Voksenfrigivne medlemmer Klubbens voksenfrigivne 1 medlemmer må hele året ro på egen hånd både i klubbens rovand og i andre farvande under iagttagelse af nærværende sikkerhedsbestemmelser. For alle medlemmer, der er voksenfrigivet, sker roning på eget ansvar. Voksenfrigivne medlemmer er altid selv ansvarlige for at være påklædt efter forholdene og for at medbringe nødvendigt rednings- og sikkerhedsudstyr. Alle voksenfrigivne medlemmer skal desuden være bekendt med indholdet i de relevante pjecer fra Søsportens Sikkerhedsråd. Pjecerne er normalt tilgængelige i klublokalet og ellers kan de findes på Pjecerne skal udleveres til alle voksne deltagere på vores begynderhold samt til nye medlemmer i øvrigt. c) Roning på åbent vand Roning på åbent vand, dvs. uden for svømmeafstand til land, må kun foretages i følgeskab med mindst en anden roer. Der skal altid bæres svømmevest ved roning på åbent vand uanset årstiden. Roning på åbent vand bør desuden kun ske under særlig hensyntagen til følgende forhold: Roerens færdigheder, erfaring og kondition Vind og øvrige vejrforhold Vandtemperatur Påklædning og sikkerhedsudstyr d) Vinterroning Vinterroning skal ske under særlig agtpågivenhed i forhold til de punkter som er nævnt ovenfor under c) Roning på åbent vand. Klubben vil mindst en gang om året gennemføre en aktivitet for medlemmerne, der sætter særlig fokus på roning om vinteren, herunder kulde og beklædning. e) Roning i mørke Roning i mørke skal ske under særlig agtpågivenhed i forhold til de punkter som er nævnt ovenfor under c) Roning på åbent vand. Uanset farvand skal roeren ved roning mellem solnedgang og solopgang medbringe en funktionsdygtig lygte. Lyset skal være hvidt, skal lyse konstant (må ikke blinke), skal være synligt 300 meter væk og kunne ses 360 grader rundt. f) Voksne på begynderkursus Der gælder følgende særlige sikkerhedsbestemmelser for voksne som er på begynderkursus: Kursisterne skal altid bære svømmevest indtil de er frigivet. Kursisterne må kun færdes på vandet i følgeskab med uddannede instruktører eller hjælpeinstruktører jf. afsnit 2 om medlemskab og frigivelse. 1 Se afsnit 2 om frigivelse Regler og Anbefalinger for Nord, vedtaget marts 2015 Side 4 af 12

5 g) Børn og unge Der gælder følgende særlige sikkerhedsbestemmelser for børn og unge 2 : Børn og unge som ikke er børnefrigivet må kun ro i sommersæsonen og kun i følgeskab med en af klubbens uddannede instruktører/trænere (se også afsnit 2.f). Børn og unge skal bære svømmevest hele året indtil de bliver voksenfrigivet. I sommersæsonen kan børn/unge, som ikke er voksenfrigivet, dog træne uden vest i forbindelse med træning til deltagelse i stævner. Dette må kun ske efter aftale med bestyrelsen, med skriftligt samtykke fra forældre/vægre og kun i beskyttet farvand og under opsyn af træner/instruktør. Børn og unge som er børnefrigivet må ikke færdes på vandet på egen hånd, men må hele året gerne ro sammen med et voksent medlem som er frigivet til samme bådtype. h) Særligt for løb og stævner Ved deltagelse i officielle stævner og løb gælder, uanset klubbens sikkerhedsbestemmelser, de sikkerhedsbestemmelser som er defineret i forbindelse med det enkelte arrangement, herunder reglerne for brug af svømmevest. i) Gæsteroere Gæsteroere (se også afsnit 4.e) skal følge disse sikkerhedsbestemmelser på lige fod med klubbens medlemmer. Det er det medlem, der tager gæsten med ud, som er ansvarlig for at sætte gæsten ind i sikkerhedsbestemmelserne (og øvrige regler) og sikre sig at gæsten lever op til disse, herunder at gæsten har det nødvendige kendskab til redninger og er fornuftigt påklædt i forhold til vejrforhold og vandtemperatur. j) Personer med handicap eller sygdomme For personer som har et handicap eller en sygdom, der kan påvirke evnen til at færdes sikkert i kano og kajak, vil der om nødvendigt blive udarbejdet særlige sikkerhedsbestemmelser. De særlige sikkerhedsbestemmelser udarbejdes og aftales i et samarbejde mellem bestyrelsen, relevante instruktører og den pågældende person. Erfaringer fra andre klubber indhentes hvis relevant via DKF. k) Sikkerhedsinstruks For arrangementer og undervisningsforløb som gennemføres i regi af klubben for personer, som ikke er medlemmer, skal der udarbejdes særlige sikkerhedsinstrukser jf. Søfartsstyrelsens regler herom. Sikkerhedsinstrukser udarbejdes efter behov og skal være godkendt af bestyrelsen inden den konkrete aktivitet må gennemføres 3. Undtaget herfra er de åbne klubarrangementer, som gennemføres af klubbens instruktører og trænere. l) Anbefalinger om sikkerhed Klubben anbefaler, at enhver rotur sker med udgangspunkt i medlemmets aktuelle form og færdigheder. Desuden henstilles til at bruge sin viden og sunde fornuft og at tilrettelægge tur og påklædning efter vind, vejr og vandtemperatur. Tjek den lokale vejrudsigt inden du tager ud! 2 Se endvidere afsnit 2.e om frigivelse af børn/unge 3 Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet sikkerhedsinstrukser for dragebåde og for polokajakker. Alle gældende sikkerhedsinstrukser er tilgængelige på klubbens hjemmeside. Regler og Anbefalinger for Nord, vedtaget marts 2015 Side 5 af 12

6 Klubben anbefaler endvidere, at man altid ror så kystnært som muligt. Med mindre andet taler for det bør der i sommersæsonen maksimalt ros 50 meter fra land og i vintersæsonen maksimalt ros 25 meter fra land. Klubben henstiller i øvrigt til, at medlemmerne altid er opmærksomme på de kystforhold de ror langs med, i forhold til om det er muligt at komme i land. Dette gælder både i klubbens eget rovand og ved roning andre steder. Dette er særlig vigtigt ved roning om vinteren og ved roning alene. I bilag B er angivet de strækninger i vores eget rovand, hvor det er særlig vanskeligt at komme i land. På samme måde kan det ved pålandsvind være vanskeligt at ro langs ydersiden af molen (hvor sejlklubbens både ligger) pga. refleksbølger. Under langture, og ture uden for klubbens rovand i øvrigt, anbefaler klubben, at man altid bærer svømmevest uanset årstiden. Klubben anbefaler desuden medlemmerne at vedligeholde deres svømmefærdigheder og i øvrigt at supplere kano- og kajakroningen med konditions- og styrketræning. Klubben vil mindst en gang om året gennemføre en aktivitet for medlemmerne, der sætter særlig fokus på svømmefærdigheder. 2. Regler for medlemskab og frigivelse a) Dokumentation af svømmefærdighed Alle der ønsker at blive optaget som medlemmer i klubben skal i henhold til 3.2 i klubbens vedtægter kunne dokumentere, at de kan svømme mindst 600 m. Dokumentationen udgøres af et svømmebevis som maksimalt må være 1 år gammelt og som skal forevises for en instruktør eller et bestyrelsesmedlem i forbindelse med optagelse i klubben. b) Indmeldelsesblanket Alle nye medlemmer skal udfylde og underskrive en indmeldelsesblanket i forbindelse med optagelse i klubben. Der skrives bl.a. under på, at man har gjort sig bekendt med klubbens vedtægter og nærværende regelsæt, og det skal oplyses om man har en sygdom, som kan medføre lammelser eller bevidsthedstab. Blanketten fås ved henvendelses til klubbens kasserer og den udfyldte blanket sendes til kassereren på . Ved optagelse af unge under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre/vægre. c) Generelle regler for frigivelse Al frigivelse i Nord sker på de begynderhold, som hvert år etableres efter aftale mellem bestyrelsen og klubbens instruktørudvalg. Frigivelse i Nord sker for tur-/kapkajak og for havkajak med udgangspunkt i EPP systemet, der anbefales af DKF 4. Basisniveauet for frigivelse er systemets EPP 2 niveau, men i Nord suppleres med krav om bl.a. rutine og sikkerhed. For kapkano og polokajak findes pt. ikke et EPP system, men der tages i Nord udgangspunkt i de samme grundlæggende krav til sikkerhed og rutine, som for de øvrige bådtyper. Frigivelse til kapkano 4 Medlemmer, der er frigivet før EPP systemets indførelse i klubben, ror med samme rettigheder og pligter som medlemmer frigivet efter EPP systemet blev indført. Regler og Anbefalinger for Nord, vedtaget marts 2015 Side 6 af 12

7 eller polokajak sker derfor gennem oplæring af instruktører eller rutinerede medlemmer inden for den pågældende bådtype. Roning i turkano kræver ikke frigivelse, men skal ske i overensstemmelse med nærværende regelsæt. Se også pkt. 2.h nedenfor. d) Regler for frigivelse af voksne nybegyndere Alle voksne medlemmer skal være frigivet inden de må ro på egen hånd. Frigivelse sker gennem et uddannelsesforløb, der afsluttes med en prøve som skal bestås. e) Regler for frigivelse af børn/unge Børn og unge op til og med 14 år børnefrigives gennem et uddannelsesforløb, der afsluttes med en prøve som skal bestås. Generelt følges de sammen retningslinjer som følges for voksenfrigivelse. Unge kan, når de er fyldt 15 år, blive voksenfrigivet, hvis instruktør/træner vurderer, at den enkelte roer har færdigheder og modenhed til det. En ungdomsroer kan i særlige tilfælde blive voksenfrigivet før det fyldte 15. år, såfremt bestyrelse, instruktør/træner, den unge selv og dennes forældre/værge skriftligt erklærer sig indforstået med dette. f) Regler for instruktører Alle instruktører og trænere i Nord skal være uddannet i regi af DKF eller have tilsvarende forudsætninger. Kun instruktører uddannet efter DKF s retningslinjer kan frigive efter EPP systemet. Hjælpeinstruktører og medhjælpere kan uddannes og oplæres i klubben. Instruktører, trænere og alle andre voksne, som bidrager til aktiviteter med børn og unge i Nord, skal, inden de indgår i arbejdet, være clearet af bestyrelsen via udstedelse af en børneattest, jf. lovgivningen herom. g) Regler for planlægning og gennemførsel af frigivelsesforløb Klubbens instruktører, trænere, hjælpeinstruktører og medhjælpere er organiseret i klubbens instruktørudvalg. Det er instruktørudvalget som i samarbejde med bestyrelsen fastlægger de specifikke krav til uddannelse af nybegyndere i Nord, samt hvilke begynderkurser der kan gennemføres i den enkelte sæson. Al frigivelse i Nord gennemføres af klubbens instruktører/trænere. h) Regler for optagelse af frigivne fra andre klubber En person der ønsker at blive optaget i klubben på baggrund af frigivelse fra en anden klub eller med tilsvarende forudsætninger, skal henvende sig til formanden eller kassereren for at få en aftale om medlemskab. Medlemmer, der på denne måde optages i klubben uden at gennemgå et af klubbens frigivelsesforløb, skal introduceres til klubbens vedtægter, vores Regler & Anbefalinger, roprotokol, faciliteter og materiel. Introduktionen gives af et medlem af bestyrelsen og der lægges særlig vægt på sikkerhedsbestemmelserne. For tur/kapkajak og for havkajak skal personens færdigheder inden optagelse vurderes af en af klubbens instruktører i den pågældende bådtype. Personen skal her udvise færdigheder, der som minimum svarer til de krav, der stilles ved frigivelse i Nord. For personer som ønsker medlemskab for at benytte klubbens kapkanoer, turkanoer eller polokajakker skal et medlem med passende erfaring i den relevante bådtype vurdere personens færdigheder. Samtidig gives en grundig indføring i håndtering og brug af klubbens både og materiel. Regler og Anbefalinger for Nord, vedtaget marts 2015 Side 7 af 12

8 3. Lokaler og forplads a) Generelle regler Klubbens egne lokaler omfatter klublokale med køkken og terrasse, bådhal med værksted samt træningslokale. Derudover råder Nord over bad og sauna i kælderen sammen med de øvrige søklubber. Forplads, slæbested og broanlæg er offentlige arealer med adgang for alle. b) Regler for brug af klubbens egne lokaler Klubbens egne lokaler må benyttes til klubaktiviteter, dvs. kammeratligt samvær, sports- og uddannelsesaktivitet, møder, klubfester, samt reparation og vedligehold af klubbens materiel. Det er kun klubbens medlemmer som har adgang til klubbens lokaler, men gæster kan medtages i rimeligt omfang. Medlemmerne har ansvaret for deres gæsters optræden. Overnatning i klubben må kun finde sted efter forudgående aftale med bestyrelsen og skal af sikkerhedshensyn forhåndsanmeldes til kommunen jf. kommunens regler herom. Nøgle til klubbens lokaler udleveres mod depositum af bestyrelsen. Alle døre og porte skal være aflåst, når klubben forlades. Værkstedet må kun anvendes til reparation og vedligehold af klubbens både og materiel. Bestyrelsen udpeger et eller flere medlemmer som har ansvar for dette arbejde. Andre medlemmer kan dog benytte værkstedet til tilsvarende opgaver, herunder reparation og vedligehold af private både og materiel. Dette aftales nærmere med de ansvarlige for værkstedet. Motionsrummet og dets faciliteter må kun anvendes af klubbens medlemmer. Anvendelse sker på medlemmernes eget ansvar 5. Motionsrummet kan dog efter nærmere aftale med bestyrelsen og i begrænset omfang også benyttes af de øvrige søsportsklubber i udvalgte tidsrum. Vedligehold af træningsmaskiner er bestyrelsens ansvar. Ethvert medlem skal rydde op efter sig selv både i køkkenet, det øvre klublokale, på terrassen, i bådhallen og i motionsrummet, og i øvrigt bidrage til den fælles oprydning og rengøring. Der gøres særligt opmærksom på at: Rester af mad- og drikkevarer skal smides ud. Der må ikke efterlades madvarer i køleskabet Opvask skal sættes i opvaskemaskinen som startes og tømmes efter behov Affald skal smides i skraldespandene, som skal tømmes i containerne i baggården efter behov. c) Regler for brug af forplads, slæbested og broanlæg Brug af forplads, slæbested og bådebro skal ske under hensyn til de øvrige brugere af arealet: Bådebro og slæbested skal til enhver tid, være fremkommelig for øvrige brugere Hverken både, padler, pagajer eller udstyr må henlægges eller efterlades på bådebro, samt ved slæbested. Tunge både som turkanoer og havkajakker kan dog kortvarigt lægges klar på eller ved bådebroen, mens der f.eks. hentes en båd mere, eller for at aflåse klubben Løb og voldsom optræden på bådebroen er forbudt. Når mange roere skal på vandet samtidig, f.eks. ved kurser, skal der udvises særligt hensyn. Klargjorte både placeres på de polstrede lægter, der findes under terrassen, og bådene bæres først til bådebroen, når roerne er klar til at gå på vandet. 5 Se også punkt 4.b Regler og Anbefalinger for Nord, vedtaget marts 2015 Side 8 af 12

9 d) Anbefalinger for brug af omklædning og sauna Klubben henstiller til at brug af omklædning og sauna sker under hensyntagen til de øvrige brugere. Enhver skal rydde op efter sig selv, herunder smide skrald ud og tørre gulvet af efter behov. Sand og andet snavs skal skylles af tøj og fødder udendørs inden du går ind i omklædningen. 4. Både og materiel a) Generelt Klubbens både og materiel stilles til rådighed for klubbens medlemmer i forbindelse med kurser og træning. Materiel omfatter bl.a. padler, pagajer, veste, bådtrailere, kano-/kajakvogne, roergometre, træningsmaskiner, klubtelt, etc. I bådhallen forefindes desuden private både og privat materiel. Reglerne i dette afsnit omfatter brug af såvel klubbens både og materiel som det privatejede. b) Regler for håndtering af klubbens både og materiel Klubbens både og romateriel skal behandles hensynsfuldt og på en sådan måde, at skader undgås. Det gælder både ved håndtering og transport på land og ved brug på vandet. Inden en båd lægges på plads efter brug skal medlemmet have rengjort og tørret den af både udvendigt og indvendigt. Klubbens roergometre og øvrige træningsmaskiner skal bruges efter hensigten og efter de anvisninger der står på maskinerne. Om nødvendigt fås instruktion af erfarne brugere. Roergometre og øvrige træningsmaskiner må kun anvendes af unge under 15 år under instruktion og opsyn af instruktør/træner. c) Regler for anmeldelse af skader på både og materiel Hvis der sker skade på en af klubbens både eller andet af klubbens materiel, skal det medlem som er skyld i skaden beskrive skaden i henhold til den instruktion som er opsat ved roprotokollen. Medlemmet må ikke selv reparere skader på både og materiel med mindre det aftales specifikt med den reparationsansvarlige. d) Forsikringer Klubbens forsikringer omfatter kun brand i og tyveri fra bådhallen, samt skader opstået under transport i forbindelse med trafikuheld. Private både og materiel opbevaret i bådhallen skal dækkes via medlemmets private forsikring. e) Regler for brug af roprotokol Alle både der har plads i bådhallen såvel private som klubbåde skal være oprettet i klubbens elektroniske roprotokol. Alle ture med en af disse både skal registres i protokollen inden turen påbegyndes. Ved hjemkost afsluttes turen og det roede antal km. skal registreres 6. Medlemmer, der ror turer i private både, som ikke har plads i bådhallen og dermed ikke er oprettet i roprotokollen kan, efter turen er afsluttet, registrere de roede km i roprotokollen under det særlige nr. 1 - Privat Kajak/Kano uden for klubregi. Denne type af turer må ikke registres under en klubbåd eller en privatbåd med plads i bådhallen 7. 6 Se også pkt. j (underpunkterne 6 og 7) 7 Hvis det sker, giver det en misvisning på statistikken for både privat- og klubbåde. Regler og Anbefalinger for Nord, vedtaget marts 2015 Side 9 af 12

10 f) Regler for gæsteroere Et medlem kan invitere en gæst til at ro med i en af klubbens både men kun på klubbens rovand. Gæsteroerens tur skal registreres særskilt i roprotokollen samtidig med medlemmets registrering. Medlemmet står inde for, at gæsteroerens færdigheder som minimum svarer til de krav, der stilles til klubbens medlemmer. Medlemmet er desuden ansvarlig for, at båd og materiel håndteres i overensstemmelse med klubbens regler. Den samme gæsteroer må kun medtages i et meget begrænset omfang i årets løb, for at undgå en tendens til gratis medlemskab. g) Regler for mærkning af både Såvel klubbåde som private både, der anvendes i klubbens rovand, skal være mærket med klubbens logo som skal være synligt fra begge sider. Ved roning i Farum Sø gælder dette også for private både som ikke har plads i bådhallen. Klistermærke med logo kan erhverves ved henvendelse til bestyrelsen. Private både skal desuden være synligt forsynet med ejerens navn, samt med det nummer som båden har i roprotokollen. Denne angivelse må gerne være på indersiden ved cockpittet. h) Regler for reservation af både og materiel Både skal forhåndsreserveres, hvis de skal anvendes i mere end 12 timer i træk på klubbens rovand og ved alle aktiviteter uden for klubbens rovand. Forhåndsreservationen skal ske senest 7 dage før turen begyndes, og sker ved at sende en til den, som bestyrelsen har udpeget til at stå for reservation af både og materiel. Hvis en af klubbens bådtrailere eller andet materiel ønskes anvendt, skal dette reserveres samtidig. Reservationen er først godkendt, når den udlånsansvarlige har sendt en bekræftelse retur. Sammen med bekræftelsen modtager medlemmet besked om, hvilke betingelser der gælder for udlånet. Den udlånsansvarlige sørger samtidig for at registre reservationen i roprotokollen. Hvis flere deltager i f.eks. et stævne eller en klubtur kan en kontaktperson reservere på gruppens vegne. Kontaktpersonen er ansvarlig for at meddele de øvrige om betingelserne for udlånet. Det er i den forbindelse det enkelte medlem og ikke kontaktpersonen som har ansvaret for den båd og det materiel vedkommende låner af klubben. En båd og andet materiel kan maksimalt lånes ud i 4 dage i træk. Der kan dog dispenseres fra dette hvis udlånet sker i forbindelse med deltagelse i løb, stævner, træning eller uddannelse som på forhånd er aftalt med bestyrelsen. Udlånte både og materiel må kun anvendes af klubbens medlemmer. Hvis flere medlemmer ønsker at reservere den samme båd/materiel i den samme periode prioriteres udlånet i denne rækkefølge: Deltagelse i løb og stævner arrangeret af DKF eller af andre klubber i Danmark, eller deltagelse i internationale stævner Deltagelse i instruktør- og træneruddannelse, eller tilsvarende uddannelse, som er aftalt med bestyrelsen Klubture med åben mulighed for deltagelse for alle medlemmer Private ture i) Særlige regler for klubkanoer og dragebåde Klubbens turkanoer kan frit benyttes af alle voksne medlemmer, samt af unge som er voksenfrigivet. Der må gerne tages gæster med i kanoen, men der skal altid være mindst et medlem i hver kano. Medlemmet er ansvarlig for, at klubbens sikkerhedsregler bliver fulgt, herunder regler om brug af svømmevest for både børn og voksne. Klubbens dragebåde må kun benyttes under ledelse af en af klubbens dragebådsstyrmænd. Regler og Anbefalinger for Nord, vedtaget marts 2015 Side 10 af 12

11 j) Særlige regler for private både Klubbens medlemmer kan, i den grad der er plads, få tildelt en plads i bådhallen til deres private båd. Hvert medlem kan normalt kun have en bådplads. Bestyrelsen udpeger en pladsansvarlig som administrerer klubbens pladser til såvel private som til klubbens både. For private både fører den pladsansvarlige normalt en venteliste. For alle private bådpladser gælder følgende: 1. Alle bådpladser forvaltes af bestyrelsen 2. Retten til en plads er personlig og er tildelt medlemmet. Pladsen kan ikke overdrages til andre heller ikke i det tilfælde, hvor den båd som ligger på pladsen overdrages til et andet medlem. 3. Såfremt et medlem ikke benytter sin plads i et afgrænset tidsrum (f.eks. ved langtur over tre uger) kan pladsen dog efter aftale med den pladsansvarlige og bestyrelsen lånes ud til et andet medlem i den pågældende periode 4. Medlemmets båd må ikke flyttes til en anden placering med mindre det på forhånd er aftalt med den pladsansvarlige 5. Medlemmet må gerne udskifte sin båd med en anden båd, men det skal på forhånd meddeles den pladsansvarlige. 6. De km. der registreres på en privat båd i roprotokollen, må kun være roet af det medlem, som har bådpladsen, eller et medlem af dennes familie (ægtefælle/samlever og børn), såfremt de er medlem af klubben. 7. For at bevare bådpladsen skal private både inden for kalenderåret 1. januar til 31. december som minimum have registreret det antal km/turer i roprotokollen som er kravet til den pågældende bådtype: Kap-, tur-, og havkajakker samt kapkanoer skal minimum have roet 200 km/år. Turkanoer skal som minimum have været ude 8 gange/år. 8. Hvis et medlem i løbet af kalenderåret ikke ser sig i stand til at opfylde kravene pga. af f.eks. skade eller sygdom, skal dette meddeles pr. brev eller til bestyrelsen. Bestyrelsen skal på den baggrund på sit førstkommende møde tage stilling til, om medlemmet kan blive fritaget fra at efterleve kravene i det pågældende år. 9. Det er bestyrelsen som sammen med den pladsansvarlige i løbet af januar måned i det efterfølgende år opgør årets rostatistik og på den baggrund vurderer, om et medlem skal afgive sin bådplads. Hvis der ikke er venteliste til bådpladser eller på anden måde er behov for pladsen, kan bestyrelsen vælge at lade medlemmet beholde bådpladsen. 10. Et medlem, der mister sin bådplads, skal skriftligt orienteres om dette af bestyrelsen inden 1. marts. Medlemmet skal samtidig opfordres til inden for 14 dage at meddele bestyrelsen, hvis der har været særlige forhold i det forgange år, der har gjort, at det ikke har været muligt at opfylde mindstekravet for kilometre/antal ture (jf. punkt 7 ovenfor) og som samtidig har gjort, at der ikke er givet besked, jf. punkt 8 ovenfor. Særlige forhold vil typiske være alvorlig sygdom (egen eller i den nærmeste familie), mens f.eks. glemte registreringer eller problemer med roprotokollen ikke anses som gyldig årsag. Bestyrelsen tager herefter endelig beslutning om, hvorvidt medlemmet kan beholde sin bådplads. Hvis bådpladsen mistes, skal båden være fjernet inden 1. april samme år. 11. En tom bådplads overgår til bestyrelsen, der på baggrund af de aktuelle behov vurderer, om pladsen skal overgå til et medlem på ventelisten eller om pladsen skal inddrages som klubplads. 12. Et medlem, der får tildelt en plads, får skriftligt meddelelse herom af bestyrelsen. Medlemmet skal gøre brug af pladsen, senest tre måneder efter pladsen er tildelt, ellers går pladsen til den næste på ventelisten. Medlemmet skal gøre den pladsansvarlige opmærksom på, når båden er lagt i bådhallen, så den kan få tildelt et nr., blive mærket og blive registreret i protokollen. Regler og Anbefalinger for Nord, vedtaget marts 2015 Side 11 af 12

12 13. Medlemmer kan, i den grad der er plads, også få plads til en privat pagaj eller privat paddel. Dette administreres ligeledes af den pladsansvarlige. Herudover gælder, at en privat båd uden en bådplads ikke må ligge i bådhallen med mindre det specifikt er forhåndsaftalt med den pladsansvarlige eller den ansvarlige for værkstedet. I de tilfælde skal der være en gyldig begrundelse (f.eks. instruktør for kursus), bestyrelsen skal være orienteret og båden må højest ligge i bådhallen i en sammenhængende periode på 6 uger. Private både uden en bådplads som ikke opfylder disse betingelse vil blive fjernet uden varsel og for ejerens regning. Regler og Anbefalinger for Nord, vedtaget marts 2015 Side 12 af 12

Regler og anbefalinger

Regler og anbefalinger Kano og kajakklubben Nord Regler og anbefalinger Vedtaget på klubbens ekstraordinære generalforsamling 10. maj 2012 Regler og Anbefalinger for Nords medlemmer, vedtaget 2012 Side 1 af 9 0. Indledning I

Læs mere

1 Formål og gyldighed 2 Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning

1 Formål og gyldighed 2 Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning 1 Formål og gyldighed 2 Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning Bestemmelserne gælder for roning i Hobro Ro- og Kajakklubs kajakker, og for roning i private kajakker i klubsammenhæng. Bestemmelsernes

Læs mere

Thisted Ro- og Kajakklub Reglement og sikkerhedsbestemmelser marts 2015

Thisted Ro- og Kajakklub Reglement og sikkerhedsbestemmelser marts 2015 1: Formål og gyldighed Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at fremme sikker roning i Thisted Ro- og Kajakklub Disse sikkerhedsbestemmelser supplerer DKF s sikkerhedsbestemmelser og Dansk Forening

Læs mere

Nykøbing Falster Roklub - Sikkerhedsbestemmelser for kajakroning

Nykøbing Falster Roklub - Sikkerhedsbestemmelser for kajakroning Nykøbing Falster Roklub - Sikkerhedsbestemmelser for kajakroning Udgave November 2015 - Udkast til medlemmerne 1 Formål og gyldighed Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at fremme sikker kajakroning

Læs mere

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker Generelt Korsør Roklub er medlem af Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) og er i den forbindelse forpligtiget til at overholde de af DKF vedtagne regler og

Læs mere

Skelskør Roklub Kajak Reglement.

Skelskør Roklub Kajak Reglement. Skelskør Roklub Kajak Reglement. 1. Formål og gyldighed. 1Al kajakroning i Skelskør Roklubs regi følger de sikkerhedsbestemmelser, der er udarbejdet Dansk Kano og Kajak Forbund. 2Dette reglement, som er

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Strømmen Middelfart

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Strømmen Middelfart Sidst revideret Maj 2015 Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Strømmen Middelfart 1. Formål og gyldighed Formålet med sikkerhedsbestemmelserne er at fremme sikker kajakroning i Kajakklubben Strømmen.

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Krogen vedtaget af bestyrelsen 2015-06-01. Bestemmelserne gælder i overensstemmelse med DKF s sikkerhedsbestemmelser både for klubbernes medlemmer og deres gæster og gælder for al roning

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Krogen vedtaget af bestyrelsen 2015-06-01. Bestemmelserne gælder i overensstemmelse med DKF s sikkerhedsbestemmelser både for klubbernes medlemmer og deres gæster og gælder for al roning

Læs mere

Risskov Roklubs klubreglement Gældende fra 1. april 2016

Risskov Roklubs klubreglement Gældende fra 1. april 2016 Risskov Roklubs klubreglement Gældende fra 1. april 2016 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER Enhver roer er klubbens repræsentant, hvad enten den pågældende opholder sig i eller udenfor klubben. Rovagt: Enhver

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for Rungsted Kajakklub (roreglement)

Sikkerhedsbestemmelser for Rungsted Kajakklub (roreglement) Sikkerhedsbestemmelser for Rungsted Kajakklub (roreglement) 1. Indledning Af klubbens vision fremgår, at Rungsted Kajakklub skal give mulighed for at dyrke sikker kajakroning. Sikkerhedsbestemmelserne

Læs mere

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i kajakker

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i kajakker Godkendt af bestyrelsen den 20. juni 2012 Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i kajakker Kajakreglement Dette reglement er gældende for de af Strib Ro- og Kajakklubs medlemmer, der måtte ønske

Læs mere

Kursusmuligheder i 2016

Kursusmuligheder i 2016 Kursusmuligheder i 2016 Hvis du vil lære at ro kajak, så har vi mange kursusmuligheder i Kerteminde Kajakklub. Først og fremmest vil vi invitere dig til at deltage i et Åbent Hus-arrangement, som vi har

Læs mere

Roning er tilladt fra ½ time før solopgang til ½ time efter solnedgang. Roning udenfor dette tidsrum er natroning.

Roning er tilladt fra ½ time før solopgang til ½ time efter solnedgang. Roning udenfor dette tidsrum er natroning. oklubs RO Formål Nyborg Roklubs kajakreglement har til formål at udstikke rammer, der tilgodeser både sikkerhed og trivsel i klubben. Det er ønsket at give medlemmerne de optimale muligheder, så de på

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler m.m. for Kajakklubben Strømmen -gældende fra februar 2006-1. Sikkerhedsregler 2. Ordensregler 3.

Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler m.m. for Kajakklubben Strømmen -gældende fra februar 2006-1. Sikkerhedsregler 2. Ordensregler 3. Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler m.m. for Kajakklubben Strømmen -gældende fra februar 2006-1. Sikkerhedsregler 2. Ordensregler 3. Kursus Sikkerhedsbestemmelser: 1.1 Alle aktive medlemmer skal orienteres

Læs mere

Nyborg Roklubs ROREGLEMENT

Nyborg Roklubs ROREGLEMENT Roreglementet gælder for alle medlemmer og for alle bådtyper, undtagen kajakker. Kajakker har et særskilt reglement. Ved tilfælde af kæntring, og hvor båden efterlades, ring 114 og til en fra Nyborg Roklubs

Læs mere

Love for Kajakklubben Viking

Love for Kajakklubben Viking D. 10. feb. 2009: Bestyrelsens forslag om revideringer og ændringer i vedtægter: Love for Kajakklubben Viking 1 Navn, beliggenhed og stander Klubbens navn er Kajakklubben Viking. Dens hjemsted er stranden

Læs mere

Reglement for Danske Studenters Roklub 2007

Reglement for Danske Studenters Roklub 2007 Reglement for Danske Studenters Roklub 2007 1. Generelt DSR er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Dansk Kano og Kajak Forbund. Al færden i forbindelse med roning skal foregå på en for klubben,

Læs mere

Egen erfaring og viden om kajak, vejr og kulde. Vandtemperatur. Afstand til kysten. Soloroning eller gruppe, herunder erfaring i gruppen.

Egen erfaring og viden om kajak, vejr og kulde. Vandtemperatur. Afstand til kysten. Soloroning eller gruppe, herunder erfaring i gruppen. Sikkerhedsregler Egen erfaring og viden om kajak, vejr og kulde. Vandtemperatur. Afstand til kysten. Soloroning eller gruppe, herunder erfaring i gruppen. Egne færdigheder kajakteknisk. Udstyr, kajak,

Læs mere

Love. for Dragør Kajak Klub

Love. for Dragør Kajak Klub Love for Dragør Kajak Klub Marts 2010 GENERALFORSAMLING Alle medlemmer indkaldes. Her vedtages lovændringer og bestyrelsen vælges. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed BESTYRELSEN Er på syv

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser. Den 20. februar 2014

Sikkerhedsbestemmelser. Den 20. februar 2014 Sikkerhedsbestemmelser Den 20. februar 2014 Quick guide Erfaringsniveau, rettigheder og forudsætninger Rettigheder: lodret kolonne til venstre Niveauer: øverste vandrette celle Forudsætninger: I grå felter

Læs mere

Retningslinier for instruktion for inrigger- og kajakroere. Revideret og godkendt på bestyrelsesmøde den 7. april 2011

Retningslinier for instruktion for inrigger- og kajakroere. Revideret og godkendt på bestyrelsesmøde den 7. april 2011 Retningslinier for instruktion for inrigger- og kajakroere. Revideret og godkendt på bestyrelsesmøde den 7. april 2011 Hver kanin betaler et instruktionsgebyr. For kajakkaniner er det 500 kr. For inriggerkaniner

Læs mere

I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til. Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2015

I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til. Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2015 I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2015 som afholdes i klubben tirsdag d. 24. marts 2015 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Reglementer for Nordborg Roklub

Reglementer for Nordborg Roklub Reglementer for Nordborg Roklub revideret august 2015 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 4 Side 4 Side 5 Side 5 Side 6 Side 6 Side 6 Side 7 Side 7 Side 7 Side 8 Side 14 Roningen Materiellet Korttursstyrmandsret

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser og generelle retningslinjer for Jordløse Boldklubs Kajakafdeling

Sikkerhedsbestemmelser og generelle retningslinjer for Jordløse Boldklubs Kajakafdeling Sikkerhedsbestemmelser og generelle retningslinjer for Jordløse Boldklubs Kajakafdeling A: Sikkerhedsbestemmelser for Jordløse Boldklubs Kajakafdeling 1 Formål og gyldighed Sikkerhedsbestemmelserne skal

Læs mere

Reglement for Rørvig Sejlklub (RØS). I dette reglement gives bestemmelser for

Reglement for Rørvig Sejlklub (RØS). I dette reglement gives bestemmelser for Marts 2015 Reglement for Rørvig Sejlklub (RØS). Dette reglement gælder for alle aktiviteter i Rørvig Sejlklub. Visse af bestemmelserne gælder efter deres indhold dog kun for juniormedlemmer af Rørvig Sejlklub,

Læs mere

ROREGLEMENT. Redigeret af bestyrelsen sidste gang d. 14.04. 2015. Aarhus Roklub. Hjortholmsvej 2. 8000 Århus C. Stiftet 1886

ROREGLEMENT. Redigeret af bestyrelsen sidste gang d. 14.04. 2015. Aarhus Roklub. Hjortholmsvej 2. 8000 Århus C. Stiftet 1886 ROREGLEMENT Redigeret af bestyrelsen sidste gang d. 14.04. 2015 Aarhus Roklub Hjortholmsvej 2 8000 Århus C Stiftet 1886 Medlem af DFfR under DIF og FISA GENERELT 1 1. Medlemmerne er pligtige til at rette

Læs mere

Uddannelsespolitik i Kerteminde Kajakklub Vedtaget af bestyrelsen den 26. januar 2016

Uddannelsespolitik i Kerteminde Kajakklub Vedtaget af bestyrelsen den 26. januar 2016 Uddannelsespolitik i Kerteminde Kajakklub Vedtaget af bestyrelsen den 26. januar 2016 Indledning Vi ønsker i Kerteminde Kajakklub, at klubbens medlemmer er så veluddannede som muligt i kajak og kano for

Læs mere

Status lige nu er at rengøringsordningen ikke fungerer.

Status lige nu er at rengøringsordningen ikke fungerer. Kajakklubben Strømmen Bestyrelsens beretning Sæson 2006-07 Året 2006 var et år med megen aktivitet. Kæmpe indsatser blev leveret af rigtig mange medlemmer i mange forskellige sammenhænge. Mange gamle kæmper

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser og roregler

Sikkerhedsbestemmelser og roregler Jyllinge sejlklub Kajakafdelingen Sikkerhedsbestemmelser og roregler 1: Formål og gyldighed 1.1. Formål: Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at supplere DKF s sikkerhedsbestemmelser, så de afspejler

Læs mere

på Vejlefjordskolen Sikkerhedsinstruks for kajakaktiviteter Vejlefjordskolen maj 2013 Side 1 af 8

på Vejlefjordskolen Sikkerhedsinstruks for kajakaktiviteter Vejlefjordskolen maj 2013 Side 1 af 8 KAJAK på Vejlefjordskolen Sikkerhedsinstruks for kajakaktiviteter Vejlefjordskolen maj 2013 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af rederen 2. Beskrivelse af sejladsaktiviteter 3. Identifikation

Læs mere

HOLTE ROKLUB. Roning i Kajak. Frederikslundsvej 41B, 2840 Holte, Tlf. 4542 4232 www.holte-roklub.dk 2004 SP, LM, NKA

HOLTE ROKLUB. Roning i Kajak. Frederikslundsvej 41B, 2840 Holte, Tlf. 4542 4232 www.holte-roklub.dk 2004 SP, LM, NKA HOLTE ROKLUB Frederikslundsvej 41B, 2840 Holte, Tlf. 4542 4232 www.holte-roklub.dk Roning i Kajak 2004 SP, LM, NKA Indholdsfortegnelse 1 KAJAK ROREGLEMENT... 3 1.1 D AGLIGE RO - OMRÅDER :... 3 1.2 R ONINGEN...

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen. 2. Opfølgning efter General Forsamling

Nyt fra bestyrelsen. 2. Opfølgning efter General Forsamling Den 20. januar 2013 Nyt fra bestyrelsen 1. Økonomien a. Status Klubbens nye kasserer gav status for klubbens økonomi. Der er stadig problemer med likviditeten pga. et likviditetsunderskud i klubben på

Læs mere

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde Godkendt af bestyrelsen den 20. juni 2012 Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde Rovagten leder den daglige roning og træffer de nødvendige dispositioner med hensyn til benyttelse af materiellet,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB Tegning af STANDER 1. NAVN Clubbens navn er MARSELISBORG KAJAK CLUB, hjemsted Århus kommune. Clubben er stiftet 1. november 1928. 2. FORMÅL Stk. 1. Clubbens formål

Læs mere

RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB

RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB Side 1 af 9 Ro reglement for Kalundborg Roklub Opdateret af bestyrelsen 28. marts 2015 Indhold: 1. Generelt 2. Dagligt rofarvand 3. Sikkerhed 4. Benyttelse af klubbens udstyr

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser (roreglement)

Sikkerhedsbestemmelser (roreglement) Sikkerhedsbestemmelser (roreglement) Vedtaget af bestyrelsen den 28 april 2015 1. Indledning skal give dig mulighed for at dyrke sikker kajakroning. Sikkerhedsbestemmelserne udbygger Dansk Kano og Kajak

Læs mere

Materielregler for Vedbæk Kano- og Kajakklub

Materielregler for Vedbæk Kano- og Kajakklub Materielregler for Vedbæk Kano- og Kajakklub Hvorfor materielregler? Det er skønt at ro, og det er vi mange der nyder at gøre året rundt i klubbens materiel. Det giver mange glæder og selvfølgelig også

Læs mere

Kajakreglement for Hellerup Roklub

Kajakreglement for Hellerup Roklub Kajakreglement for Hellerup Roklub Indhold 1. Adgang til kajakroning... 2 2. Kajakstatus... 2 3. Kajaksæsoner... 2 4. Dagligt kajakområde... 2 5. Sommer-ro-område... 2 Turkajak... 2 Havkajak... 2 6. Unge

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Kajakklub 19. februar 2014

Vedtægter for Bornholms Kajakklub 19. februar 2014 Vedtægter for Bornholms Kajakklub 19. februar 2014 1 Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Bornholms Kajakklub, forkortet til BK. Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune, Hasle havn

Læs mere

Retningslinjer for lån og leje af Kulturudvalgets kommunale lokaler

Retningslinjer for lån og leje af Kulturudvalgets kommunale lokaler Retningslinjer for lån og leje af Kulturudvalgets kommunale lokaler Fælles- og Kulturforvaltningen Kulturafdelingen Godkendt Køge Byråd 27. november 2012 Retningslinjer for lån og leje af kommunale lokaler

Læs mere

Siden 1991 har der været et aktivt byggeudvalg med 3 til 5 medlemmer. I 1996 besluttede generalforsamlingen

Siden 1991 har der været et aktivt byggeudvalg med 3 til 5 medlemmer. I 1996 besluttede generalforsamlingen Vejle Kajakklub har i mere end 25 år ønsket eget klubhus på baggrund af de begrænsninger, som de nuværende rammer lægger for social og sportslig aktivitet og udvikling. Siden 1991 har der været et aktivt

Læs mere

Lynæs Qajaq s sikkerhedsbestemmelser for kajakroning.

Lynæs Qajaq s sikkerhedsbestemmelser for kajakroning. Lynæs Qajaq s sikkerhedsbestemmelser for kajakroning. 1 Fysisk form/helbred. Alle nye medlemmer skal orienteres om risikoen ved at ro kajak, hvis man har en sygdom, der kan medføre lammelse eller bevidsthedstab.

Læs mere

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT.

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT. HVIDOVRE ROKLUB Medlem af DFfR under DIF Roreglement og Vinter roreglement Hvidovre Roklub Vedtaget på medlemsmøde den 16. september 2014. ROREGLEMENT. Reglementet for Hvidovre Roklubs roaktiviteter. Dette

Læs mere

Bådlauget Halvtolv. Husorden for Bådskuret (revideret 2012x)

Bådlauget Halvtolv. Husorden for Bådskuret (revideret 2012x) Bådlauget Halvtolv Husorden for Bådskuret (revideret 2012x) Husorden Bådskur Indholdsfortegnelse Illustrationerne er Søværnets oprindelige konstruktionstegninger. Rigsarkivet, Kbh. Indhold: 1. Alment om

Læs mere

Ry Roklub: Klubreglement 2016

Ry Roklub: Klubreglement 2016 Indhold 1 Roklubbens medlemmer... 4 1.1 U-roere... 4 1.1.1 "Yngste roere"... 4 1.1.2 Juniorer... 4 1.2 Seniorer... 4 1.3 C-holdet... 4 1.4 Passive medlemmer... 4 1.5 Egne børn... 4 1.6 Nye medlemmer...

Læs mere

Regulativ Vedlæg til vedtægterne for: Silkeborg Motorbådklub Åhave Alle 9c 8600 Silkeborg

Regulativ Vedlæg til vedtægterne for: Silkeborg Motorbådklub Åhave Alle 9c 8600 Silkeborg Regulativ Vedlæg til vedtægterne for: Silkeborg Motorbådklub Åhave Alle 9c 8600 Silkeborg www.s-m-k.dk < Generalforsamling i klubhuset > Regulativ til vedtægterne for Silkeborg Motorbaadklub er sidst godkendt

Læs mere

Vedtægter & reglementer

Vedtægter & reglementer Vedtægter & reglementer Sidst revideret 2010 Skelskør Ro og Kajakklub Vedtægter Side 3 Vedtægter er redigeret efter afholdt generalforsamling d. 27/2 2009. Korttursreglement Side 10 Korttursreglement er

Læs mere

Regler for leje af beboerhuset. i Hedelyparken. Velkomst... 2. Reservering af beboerhusets lokaler... 2

Regler for leje af beboerhuset. i Hedelyparken. Velkomst... 2. Reservering af beboerhusets lokaler... 2 Regler for leje af beboerhuset i Hedelyparken Vers. 06 april 2010 Indholdsfortegnelse Velkomst... 2 Reservering af beboerhusets lokaler... 2 Lejekontrakt og betaling af leje og depositum... 3 Påbegyndelse

Læs mere

HUSORDEN SAMT HUSDYRREGLEMENT VIBO AFDELING 127 RUNDDELEN I + II

HUSORDEN SAMT HUSDYRREGLEMENT VIBO AFDELING 127 RUNDDELEN I + II BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN SAMT HUSDYRREGLEMENT VIBO AFDELING 127 RUNDDELEN I + II REV. PÅ AFDELINGSMØDE DEN 18. JUNI 2014 INDLEDNING Der findes en lang rækker regler, med baggrund i forskellige love

Læs mere

Bådlauget Halvtolv. Husorden for Bådskuret (Revideret marts 2012, punkt 2.1+2.2 juni 2016)

Bådlauget Halvtolv. Husorden for Bådskuret (Revideret marts 2012, punkt 2.1+2.2 juni 2016) Bådlauget Halvtolv Husorden for Bådskuret (Revideret marts 2012, punkt 2.1+2.2 juni 2016) Husorden Bådskur Indholdsfortegnelse Illustrationerne er Søværnets oprindelige konstruktionstegninger. Rigsarkivet,

Læs mere

Vedtægter. Lyngby Kanoklub

Vedtægter. Lyngby Kanoklub Vedtægter for Lyngby Kanoklub Navn og formål... 1 Medlemmer... 2 Udmeldelse og eksklusion... 3 Ordensreglement... 3 Bådpladser... 4 Sikkerhedsbestemmelser... 5 Generalforsamling... 5 Bestyrelse... 6 Regnskab...

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

lørdag den 6. februar 2016 kl. 14.00

lørdag den 6. februar 2016 kl. 14.00 Indbydelse til generalforsamling i Kano- og Kajakklubben Gudenå lørdag den 6. februar 2016 kl. 14.00 i klubhuset Fællesningen er rykket til kl. 11.00 og der er gule ærter kl. 13.00 Dagsorden i henhold

Læs mere

Regler for Vinter-roning i Stouby kajak fællesskab.

Regler for Vinter-roning i Stouby kajak fællesskab. Regler for Vinter-roning i Stouby kajak fællesskab. Hvis man ror i tidsrummet mellem standerstrygning i 31. oktober og til standerhejsning i 1. april, skal man overholde en række bestemmelser. I det tidsrum

Læs mere

Forsorgshjemmet Aas er et tilbud i henhold til Servicelovens 110 der tilbyder midlertidigt ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt

Forsorgshjemmet Aas er et tilbud i henhold til Servicelovens 110 der tilbyder midlertidigt ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt Forsorgshjemmet Aas er et tilbud i henhold til Servicelovens 110 der tilbyder midlertidigt ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt udsatte og ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig

Læs mere

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 1. NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er kajakklubben Nova, og dens hjemsted er Gentofte. 2. FORMÅL Klubbens formål er at dyrke kajaksporten under betryggende

Læs mere

Vind mellem 4 og 8 m/sekundet og bølger. Oppakning som til tur eller vægt svarende til det (20 30 kg).

Vind mellem 4 og 8 m/sekundet og bølger. Oppakning som til tur eller vægt svarende til det (20 30 kg). Havkajakinstruktør Arbejdspapir og uddybning til vejledende retningslinier Revideret 18 maj 2004 Gramattisk rettet 21 sep 2004 Kendt farvand: Sommerhalvåret: Aspiranten skal være bekendt med områdets specielle

Læs mere

ÅREBLADET. Morgenroning 9. sep. 2015. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Madaften Løvfaldstur på Gudenåen Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Morgenroning 9. sep. 2015. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Madaften Løvfaldstur på Gudenåen Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 9 Sept. 2015 34. årgang Morgenroning 9. sep. 2015 Læs inde i bladet... Figur 1 Figur 2 Figur 3 Formandens hjørne Madaften Løvfaldstur på Gudenåen Aktivitetskalender

Læs mere

Formålet med disse bestemmelser er at styrke sikkerheden ved kano- og kajakroning ved

Formålet med disse bestemmelser er at styrke sikkerheden ved kano- og kajakroning ved Sikkerheds bestemmelser fr Kan g Kajakklubben Limfjrden Dette dkument fastlægger sikkerheds bestemmelser sm er gældende fr medlemmer af Kan g Kajakklubben Limfjrden. Sm udgangspunkt er KKL g medlemmer

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: Maj 2013 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af fartøjer

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Skanderborg Junior Sejlklub er stiftet den 17. marts 1981 og har hjemsted i Skanderborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at

Læs mere

A/B Udbygård. Husorden

A/B Udbygård. Husorden A/B Udbygård Husorden 2016 Indhold Forord... 1 Affald... 2 Altaner... 2 Beboerlokalet... 3 Cykler, ladcykler, barnevogne mv.... 3 Forhaverne og gården... 3 Husdyr... 3 Kældre og loft, samt trappeopgange...

Læs mere

Velkommen til Horsens Kajakklub

Velkommen til Horsens Kajakklub Velkommen til Horsens Kajakklub Vi stiller trænere og materiel til rådighed og forventer så af dig, at du har lysten og viljen til: At lære at ro kajak At du efter endt træning deltager i den sociale del

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub 1 Klubbens navn Klubbens navn er SKANDERBORG KANO- OG KAJAKKLUB. Dens hjemsted er Skanderborg Kommune. 2 Klubbens formål Klubbens formål er at fremme kano- og

Læs mere

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund.

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Kolding Dame- Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Reglement: 1 Sæson Sæsonen

Læs mere

Sikkerhedsbetemmleser for Kano og Kajak aktiviteter i Korsør Roklub

Sikkerhedsbetemmleser for Kano og Kajak aktiviteter i Korsør Roklub Sikkerhedsbetemmleser for Kano og Kajak aktiviteter i Korsør Roklub 1: Formål og gyldighed Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at fremme sikker kano og kajakroning i Korsør Roklub. Disse sikkerhedsbestemmelser

Læs mere

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE Marts 2005 Januar 2012 Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE NAVN: 1. Foreningens navn er Bådelauget Kignæs Mole. Foreningen er stiftet den 3. Juni 1964. Foreningen har hjemsted i Jægerspris (kommune slettes).

Læs mere

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i.

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i. Roreglement Dagligt rofarvand Dagligt rofarvand er Tissø. Roning skal foregå fra 100 til 300 m fra søbredden. Den enkeltes ansvar Du har som roer i et fartøj medansvar for sejladsen og sikkerheden. Du

Læs mere

1. Klubbens navn er Roskilde Fjords Kajakklub og dens hjemsted er Roskilde kommune.

1. Klubbens navn er Roskilde Fjords Kajakklub og dens hjemsted er Roskilde kommune. Love for Roskilde Fjords Kajakklub stiftet d. 6. november 1976 Tilsluttet: Sjælland-Lolland Falster Kajakkreds Dansk Kano- og Kajakforbund Dansk Idrætsforbund Roskilde Idrætsunion 1. Klubbens navn er Roskilde

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 1 Tilsidesættelse af god skik og orden 2 Ansvar 3 Husdyr 4 Toiletter og afløb 5 Skadedyr 6 Høj musik og støj 7 Brug af maskiner etc. 8 Trappeopgange,

Læs mere

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 1. Kære medlem Bestyrelsens ønsker dig og din familie et rigtig godt nytår

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 1. Kære medlem Bestyrelsens ønsker dig og din familie et rigtig godt nytår Nyhedsbrev nr. 1 Den 8. januar 2012 Kære medlem Bestyrelsens ønsker dig og din familie et rigtig godt nytår 2011 Vi har oplevet endnu et fantastisk år i Kerteminde Kajakklub i 2011. Det kan vi især takke

Læs mere

Ansøgningsskema til udviklingspuljen

Ansøgningsskema til udviklingspuljen Ansøgningsskema til udviklingspuljen f6e8db84-191c-45e3-84a4-c2b9f1354a23 Dato 14-10-2014 17:05:49 Blanket ID FO907_766 KLE 18.14.00G01 Side 1 af 5 Ansøger Ansøgningens titel Kajakkker og udstyr til Snaptun

Læs mere

NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE

NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE 1 Klubbens navn og hjemsted: Klubbens navn er Nørresundby Sejlklub, forkortet til N.S.S.. Klubstanderen er et blåt anker på hvid bund med bogstaverne N.S.S. Hjemsted er Aalborg

Læs mere

Formøde den 22. september 2009

Formøde den 22. september 2009 Formøde den 22. september 2009 Deltagere fra bestyrelsen: Tine Christensen, Sven Lyster, Dan R. Petersen, Peter Steffensen, Mads-Peter K. Engelhardt (ref.) Dagsorden: 1) Kommentarer til referatet fra seneste

Læs mere

Vedtægter for Sæby Ro- & Kajakklub

Vedtægter for Sæby Ro- & Kajakklub Vedtægter for Sæby Ro- & Kajakklub 1 1 Navn og hjemsted 1. Klubbens navn er: Sæby Ro- & Kajakklub 2. Klubbens hjemsted er: 9300 Sæby 2 Formål 1. Klubben virker i tilknytning til Dansk Forening for Rosport

Læs mere

Velkommen til sæson 2012

Velkommen til sæson 2012 Velkommen til sæson 2012 Sæson start Så er det atter blevet tid til at byde nye som gamle medlemmer velkommen til en ny tennis sæson den 27. i rækken. Ja du læste rigtig. Det er NU, du skal finde din ketcher

Læs mere

V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G Forslag tilrettet efter generalforsamlingen 15. marts 2016 V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Hanstholm Kolonihaveforening.

Læs mere

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser Frederikssund Roklub Stiftet 29. Maj 1908 Funktionsbeskrivelser - 1 - Revideret juli 2005 Funktionsbeskrivelser for: Bestyrelsen...3 Formand...4 Næstformand...5 Kasserer...6 Kontingentkasserer...7 Nøgleansvarlige...8

Læs mere

HUSORDEN NB Woltershus

HUSORDEN NB Woltershus HUSORDEN NB Woltershus Husordenen gælder alle lejere og andelshavere. Den enkelte lejer/andelshaver har ansvaret for, at husstanden og gæster overholder husordenen. Samme ansvar gælder i forbindelse med

Læs mere

Om Kerteminde Kajakklub

Om Kerteminde Kajakklub Siden er sidst revideret den 2. januar 2016 af GRL Om Kerteminde Kajakklub Kerteminde Kajakklub blev etableret i juni 2005 ved en stiftende generalforsamling og er således stadig en ny klub. Det betyder,

Læs mere

Det gælder din sikkerhed

Det gælder din sikkerhed Det gælder din sikkerhed DU BLIVER HØRT Sikkerhedsregler for arbejde på Esbjerg Kommunes byggepladser For at forbedre sikkerheden er det vigtigt for bygherren at blive orienteret om nærved ulykker Du er

Læs mere

Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport

Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens navn er Esbjerg Tri & Multisport 1.2 Foreningen blev stiftet den 12. november 2005 og har hjemsted i Ny Esbjerg kommune. 2 Formål:

Læs mere

Vedtægter for Kano- og Kajakklubben Nord. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014

Vedtægter for Kano- og Kajakklubben Nord. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Kano og Kajakklubben Nord Vedtægter Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Side 1 af 7 Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED

Læs mere

SR s Ro- og Sikkerhedsreglement April 2017

SR s Ro- og Sikkerhedsreglement April 2017 SR s Ro- og Sikkerhedsreglement April 2017 I. Generelle regler 1. Formål Formålet med dette reglement er at fremme sikker roning for alle bådtyper i Skovshoved Roklub. Reglementet supplerer lovgivningen,

Læs mere

Dialogmøde/Ryttermøde Egum Rideklub. Onsdag den 18. maj 2016

Dialogmøde/Ryttermøde Egum Rideklub. Onsdag den 18. maj 2016 Dialogmøde/Ryttermøde Egum Rideklub. Onsdag den 18. maj 2016 Ca. 40 medlemmer havde valgt at støtte op om dialogmødet. Velkomst ved formanden Anne Larsen. Indlæg ved Jaques: Jaques kunne fortælle at det

Læs mere

Forældremateriale omkring:

Forældremateriale omkring: Forældremateriale omkring: Forældre Version Rev A Side 1 Hockey og godt miljø er en del af i OIK Vi ønsker at OIK skal være et rart sted at komme, med en ordentlig omgangstone både spillerne imellem, men

Læs mere

Skriftlig beretning for perioden 6. april 2014 12. april 2015

Skriftlig beretning for perioden 6. april 2014 12. april 2015 Generalforsamling 12. april 2015 1 Skriftlig beretning for perioden 6. april 2014 12. april 2015 Bestyrelsen har holdt 9 møder i perioden. Referater fra bestyrelsens møder er tilgængelig på hjemmesiden

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Gudenaadalens Efterskoles undervisning og fritidsaktivitet i kano.

Sikkerhedsinstruks for Gudenaadalens Efterskoles undervisning og fritidsaktivitet i kano. Sikkerhedsinstruks for Gudenaadalens Efterskoles undervisning og fritidsaktivitet i kano. 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Gudenaadalens Efterskole Hovedgaden 2 8860 Ulstrup

Læs mere

Referat fra medlemsmøde og Ekstra ordinær generalforsamling Onsdag den 30.09.2009 Kl. 19:00 i Kajakklubben Viking

Referat fra medlemsmøde og Ekstra ordinær generalforsamling Onsdag den 30.09.2009 Kl. 19:00 i Kajakklubben Viking Referat fra medlemsmøde og Ekstra ordinær generalforsamling Onsdag den 30.09.2009 Kl. 19:00 i Kajakklubben Viking Referat: 1. Velkomst Formanden, Svend bød velkommen til medlemsmøde og ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Jyllinge Sejlklub Kajakafdelingen

Jyllinge Sejlklub Kajakafdelingen Jyllinge Sejlklub Kajakafdelingen Vejledning Version 1.0 4. april 2016 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1. Hvorfor rokort.dk?... 4 2. Web... 6 2.1. Adgang... 6 2.1.1. Ret din brugerprofil...

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

Ordinært møde i ÅKS repræsentantskabet onsdag den 4. november 2015

Ordinært møde i ÅKS repræsentantskabet onsdag den 4. november 2015 Ordinært møde i ÅKS repræsentantskabet onsdag den 4. november 2015 Referat: Ad 1) Valg af referent og ordstyrer Referent: Carsten L. Buus (Viking) Ordstyrer: Erik Madsen (Viking) Ad 2) Præsentation af

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015

Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015 Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015 Indhold KAPITEL 1 - ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3 KAPITEL 2 - SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE

Læs mere

1. HUSORDEN. 2. Generelt

1. HUSORDEN. 2. Generelt Husorden afd. 15 1. HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov 2. Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke, hvor

Læs mere

EPP 3 Forudsætninger EPP 2 el. tilsvarende samt tre forskellige ture i vindstyrke 5-8 m/s. Have roet min. 100 km indenfor 1 år.

EPP 3 Forudsætninger EPP 2 el. tilsvarende samt tre forskellige ture i vindstyrke 5-8 m/s. Have roet min. 100 km indenfor 1 år. Om EPP3 Niveauet Niveauet sigter på sikker roning på havet i vindstyrker på op til 5-8 m/s. [note 1]. Fokus er lagt på udvikling af roerens evne til at vurdere forholdene, håndtere problemer der opstår,

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn Vedtægter for Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn 1. Hestehovedet Lystbådehavn er en selvejende institution med hjemsted i Nakskov. 2. Institutionens formål er at leje og drive Hestehovedet

Læs mere

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2005. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2005. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Dansk Kano og Kajak Forbund 2005 BBU aktiviteter Dansk Kano og Kajak Forbund 2005 Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Kære læser Børne og Breddeudvalget byder DKF s medlemmer velkommen

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde den 14.06 2010, kl. 18.30

Referat bestyrelsesmøde den 14.06 2010, kl. 18.30 Referat bestyrelsesmøde den 14.06 2010, kl. 18.30 Til stede var: Kirsten Aagaard Finn Lund Karsten Pedersen Michael Knudsen Henrik Danø Sørensen deltog fra kl. 20.30. Fraværende var: Olav Knudsen Søren

Læs mere

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden

Læs mere