Reglementer for Nordborg Roklub

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reglementer for Nordborg Roklub"

Transkript

1 Reglementer for Nordborg Roklub revideret august

2 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 4 Side 4 Side 5 Side 5 Side 6 Side 6 Side 6 Side 7 Side 7 Side 7 Side 8 Side 14 Roningen Materiellet Korttursstyrmandsret Langtursstyrmandsret Styrmændene (gælder alle bådtyper) Rojournalen Nøgler In og outriggerroning Instruktion (gælder alle bådtyper) Frironing (gælder alle bådtyper) Outriggermateriel Outriggerprøve Kajakreglement Langtursreglement for Nordborg Roklub 2

3 Roningen Rochefen har den daglige ledelse af roningen, og træffer de nødvendige dispositioner med hensyn til benyttelse af materiellet efter de af bestyrelsen udstukne direktiver. Det daglige roområde, som er bekendgjort ved opslag i klubhuset er begrænset mod nord til en linie Lønsemade mm. / Varnæshoved og mod sys til en linie Ballebro / Hardeshøj. Der må endvidere roes 1-dagesture langs kysten af Als til Lusig / Sandvig, samt til Købingsmark. Kaproningshold udtages af bestyrelsen Langtursroning - se klubbens og DFfR s langtursreglement. Ingen må være på vandet efter mørkets frembrud uden rochefens specielle tilladelse. Udenfor den af bestyrelsen fastsatte rosæson må bådene ikke benyttes medmindre der gives tilladelse af bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter en særlig sæson for scullerroning. Denne sæson ligger indenfor den almindelige sæson. Badning og udspring fra båden må ikke finde sted. Er en båd tildelt for et bestemt tidsrum, skal tiderne, bådens afgangs og hjemkomsttid nøje overholdes. Hvis en bådbesætning ikke inden 15 min. efter den fastsatte tid, har indfundet sig i bådehuset, kan rochefen eller dennes stedfortræder forlange besætningen suppleret med tilstedeværende medlemmer som ønsker at ro eller eventuelt på anden måde disponere over materiellet. Alle både skal være bemandet med det antal roere, de er konstruerede til. Der må ikke medtages passagerer og bådene må ikke overbelastes. Der er følgende undtagelse: Børn må fra 1. maj til 30. september medtages som passagerer i inriggere. Redningsveste skal benyttes. Ansvaret tillægges forældrene fuldt ud. Passageren må kun medtages såfremt en af forældrene er med i båden. Ansvarshavende styrmand og rovagten skal acceptere passageren. Der må kun være en passager i båden. Passageren anbringes foran styrmanden på bundbrædderne. 3

4 Ingen ture med passagerer må gå udenfor en linje Lynge/Lønsemade Barnets navn skal fremgå af rojournalen eller noteres som kommentar til turen. Materiellet Materiellet må kun benyttes efter indhentet tilladelse fra rochefen eller dennes stedfortræder (rovagten. Materiellet skal behandles med den største omhu og forsigtighed. Der skal udvises forsigtighed ved landgang. Båden skal beskyttes mod overlast hvis den er taget på land eller ligger fortøjet. Enhver forefunden eller forekommen beskadigelse skal noteres i bogen: MANGLER VED MATERIELLET. Materielforvalteren fører tilsyn med materiellet og dets anbringelse på land. Enhver anvisning fra ham/hende i så henseende er medlemmerne pligtige til at følge. Scullernes vægtgrænser skal respekteres. Se opslag ved pulten med rojournalen. Opslag i bådehuset vedrørende benyttelse af materiellet er at tage som et supplement til reglementet og er underkastet samme regler med hensyn til overholdelse. Korttursstyrmandsret Friroede medlemmer kan opnå korttursstyrmandsret ved at deltage i og opnå et tilfredsstillende resulstat på et korttursstyrmandskursus og derefter af bestyrelsen skønnes egnet til at få tildelt korttursstyrmandsret. I særlige tilfælde kan bestyrelsen tildele et medlem korttursstyrmandsret, f.eks. hvis der i den indeværende sæson ikke afholdes et korttursstyrmandskursus. En bådbesætning med en korttursstyrmand (ansvashavende) under 16 år, skal ro under opsyn og der må ikke roes længere end til en linie Lynge/ Lønsemande mm. 4

5 Langtursstyrmandsret Medlemmer over 18 år der har opnået korttursstyrmandsret og har deltaget i flere langture, kan opnå langtursstyrmandsret med at deltage i og opnå et tilfredsstillede resultat på et af DFfR s langtursstyrmandskurser, og derefter skønnes egnet af bestyrelsen til at få tildelt langtursstyrmandsret. Styrmændene (gælder alle bådtyper) Den i ro-/langtursjournalen noterede styrmand, og kun ham/hende, har det fulde ansvar. Han/hun skal stedse erindre, at vedkommende er bestyrelsens repræsentant og under hele turen er ansvarlig for holdets optræden. Enhver forefalden skødesløshed ved benyttelsen af materiellet, uorden eller brud på disciplinen meldes straks til rochefen der i grovere tilfælde indberetter sagen til bestyrelsen. Styrmændene udtages af bestyrelsen. Ingen både må gå ud uden at en af bestyrelsen udnævnt styrmand er ombord og påtager sig førerskabet og det dermed forbundne ansvar. Afvigelse fra ovenstående må kun ske efter indhentet tilladelse fra rochefen/ bestyrelsen. Den af rochefen/bestyrelsen i sådanne tilfælde udpegede fører, påtager sig da de en styrmand påhvilende ansvar og pligter, og der må ikke roes længere en til en linie Lynge/Lønsemade mm. Styrmanden påser, inden bådens afgang, at bundpropperne er fastskruede, at båden er forsynet med stander, flag, redningsveste, øsekar og bådshage. Ved længere ture desuden fendere og værktøj. Styrmanden har ansvaret for materiellets forsvarlige behandling på turen, samt for at det bagefter bliver skyllet, aftørret og kørt på plads i bådehuset. Rojournalen I rojournalen noteres ved bådens afgang: Bådens navn Turens mål Dato og klokkeslæt for afgangen Besætningens navne og medlemsnumre Styrmandens navn og medlemsnummer Hvis der planlægges ophold på turen skal forventet hjemkomsttid noteres i journalen. 5

6 Efter hjemkomsten noteres i rojournalen: Dato og klokkeslæt for hjemkomsten. Eventuelt ændret bestemmelsessted Antal km Eventuelle andre oplysninger Nøgler A-nøgler er til indgangsdøren og depotrummet. B-nøgler er til indgangsdøren A-nøgler må kun udleveres til bestyrelsesmedlemmer, aktive instruktører og rovagter. Et medlem kan efter anmodning og efter bestyrelsens godkendelse, få udleveret en B-nøgle mod betaling af et af bestyrelsen fastsat depositum. Ved tab af en nøgle skal der betales nyt depositum ved udlevering af ny nøgle. Nøgler må kun udleveres til medlemmer over 18 år. Gæstenøglen må kun benyttes af gæsteroere. In og outriggerroning Bestyrelsen bestemmer i hvert enkelt tilfælde, hvem der kan opnå ret til at ro i de forskellige bådtyper. - Hver prøve skal godkendes af mindst 2 instruktører. Instruktion (gælder alle bådtyper) Medlemmet skal instrueres i følgende: Kommandoer og manøvrer Rotaget Styreteknik Landgang Fortøjning Klargøring og rengøring af båden Redningsvesten 6

7 Medlemmet skal være bekendt med følgende: Sømærker og søvejsregler Bådens opbygning Det daglige roområde Opvarmning Løfteteknik Der skal aflægges en svømmeprøve på 300 m hvert år før sæsonstart. Frironing (gælder alle bådtyper) Man skal kunne klargøre båden. Kommandoerne skal udføres og udstedes korrekt, manøvrering skal være tilfredsstillende og rotaget skal være sikkert. Outriggermateriel Er man friroert i outrigger kan der gives tilladelse til at ro uden opsyn, og til at ro til en linje Lynge/Hardeshøj/Lønsemade mm. Outriggerprøve Man skal kunne klargøre båden. Rotaget skal være sikkert og man skal kunne skodde, sætte i, sætte hårdt i og vende båden ved skiftevis at ro med den ene åre og skodde med den anden. - Efter en kæntring, skal man kunne vede båden på ret køl og komme op i den igen. 7

8 Havkajakreglement 1 Instruktion. For at kunne deltage i kajakroning må ethvert medlem overfor bestyrelsen have afgivet en skriftlig erklæring om at være i besiddelse af svømmefærdighed og skal endvidere, når det er muligt, aflægge prøve for den af bestyrelsen udpegede svømmekontrollant på at kunne svømme 600 meter uden hvil, flyde og træde vande. Ingen svømmeprøve må være mere end et år gammel. Nye roere instrueres af en uddannet instruktør eller en af bestyrelsen udpeget person, og ror altid under instruktion indtil frigivelse er opnået. Alle roere er efter instruktion (EPP 1) ansvarlige for egen ind- og udskrivning i rojournalen ved roning. Den nye roer skal gennemgå et EPP 1 kursus eller tilegnes tilsvarende egenfærdigheder, inden deltagelse på ture under instruktion. Instruktionen skal som minimum følge retningslinierne, udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF), for opnåelse af EPP-certifikat. Bestyrelsen kan via indstilling til DKF udstede EPP-certifikat. Børneroere må kun benytte bådene sammen med deres forældre eller sammen med en anden myndig roer, der skriftligt har fået overdraget forældreansvaret. 2 Vagthavende. Enhver roer skal, såvel under roning som under ophold i klubben, rette sig efter rovagtens anvisninger. Rovagten kan indberette overtrædelse af vedtægter og reglement til bestyrelsen, der tager stilling til overtrædelsen. Rovagten kan bestemme holdenes sammensætning, hvilke både de forskellige hold kan benytte og under spidsbelastning i hvilken tid. Rovagten kan i dårligt vejr, under rengøring og reparation erklære roforbud. 8

9 3 Frigivelse. Nye roere kan af bestyrelsen frigives, efter indstilling af klubbens instruktør/ instruktører. Frigivelse kræver gennemgået EPP 2 kursus og udvist sikkerhed i selvredning, makkerredning og roning/manøvrering af kajakken. For opretholdelse af frigivelsesniveau, skal der årligt for den af bestyrelsen udpegede kontrollant, forevises en makkerredning samt en selvredning på EPP 2 niveau. Frigivelse giver ret til deltagelse i roning på ture med turleder. 4 Korttursleder. Efter på tilfredsstillende vis at have gennemgået klubbens kortturskursus, kan bestyrelsen efter indstilling fra instruktøren tildele den frigivne roer turlederstatus. Turlederen kan medtage frigivne roere på tur i dagligt rofarvand. Turlederen er til enhver tid ansvarlig for turens sikkerhed og har ret til, med henvisning til sikkerheden, at vælge roerne der påtages ansvar for. Korttursleder har ret til at ro alene og kan medtage indtil 4 frigivne roere. 5 Langtursleder (EPP3). Langturslederstatus udenfor dagligt rofarvand kan af bestyrelsen tildeles roere med EPP 3-certifikat, som har fungeret som turleder eller langtursstyrmand i dag dagligt rofarvand i minimum en sæson. Bestyrelsen har mulighed for at dispensere herfor i specielle situationer. Langturslederen kan medtage indtil 4 frigivne roere. 6 Turleder. Turlederne har ansvaret for, at kajakkerne med tilbehør behandles på ansvarlig måde. Skulle materiellet tage skade, skal turlederen indføre meddelelse herom i skadesprotokollen. For skader og reparation af materiellet er hele holdet ansvarligt. Turlederne bærer ansvaret for, at ingen roer, der er idømt roforbud, karantæner, som ikke har betalt kontingent eller aflagt svømmeprøve deltager i roningen. Enhver roer skal under hele turen ubetinget rette sig efter turlederens anvisniger. Turens varighed regnes fra omklædningens begyndelse til materiellet er rengjort og bragt på plads. 9

10 7 Udstyr. Enhver roer er ansvarlig for at der under roning medbringes/anvendes: 1. Lænsepumpe eller øsekar. 2. Pagajflyder. 3. Pagajsnor. 4. CE-godkendt svømmevest. (skal bæres) 5. Skørt. Beklædning tilpasset forholdene. Enhver turleder er ansvarlig for at der under roning medbringes: 1. Bugserline af hver anden roer. 2. Mobiltelefon eller lignende. 3. Førstehjælpsudstyr tilpasset forholdene. Reservepagaj. 8 Frigivet kajakroer. Har ret til at anvende klubbens kajakmateriel og privat materiel i klubregi - efter følgende retningslinier, inden for sæsonen: Der skal som hovedregel altid ros med landføling! år: Kun på vandet i følge med instruktør eller en frigivet kajakroer år: Må ro alene til Æ gaf og retur men ikke ind mod Mjels Vig. Må ro med følgebåd til Lynge eller Lønsemade m.m. samt Mjels Vig. Over 18 år: Må ro alene til Hardeshøj eller Lønsemade m.m. 9 Kajakret. Kan tildeles personer, som opfylder nedenstående betingelser: Er fyldt 18 år. Er frigivet gennem klubbens kursus for kajakroere ( eller fra anden klub). 10

11 Har roet mindst 250 km i kajak. Har gennemgået og bestået prøve i EPP2 Kajakret giver umiddelbart tilladelse til roning inden for det daglige roområde og tillige uden for samme efter reglerne nedenfor. 10 Ikke frigivne samt roere uden kajakret. Ikke frigivne må ro i de samme roområder som frigivne, såfremt de er i følge med en frigiven. Roere uden kajakret må ro i de samme roområder som roere med kajakret, såfremt de er i følge med en roer med kajakret. Der må dog ikke være mere end én uden tilladelse sammen med én med tilladelse. Dvs. ikke frigivne må ikke ro alene uden til Æ Gaf og ind mod Mjels Vig. Roere uden kajakret må ikke ro alene uden for Æ gaf og ind mod Mjels Vig. 11 Rofarvand. Stk. 1. Almindelig korttur foretages i dagligt roområde, der afgrænses af: Mod syd: Langs kysten til Hardeshøj. Mod nord: Langs kysten til Lønsemade. Kort med området indtegnet er ophængt i klubben. Stk. 2. Langtursroning kan kun fortages efter skriftlig tilladelse fra rochefen eller et andet bestyrelsesmedlem. Langtursroningen skal i øvrigt foregå i overensstemmelse med DFfR s langtursreglement. 11

12 12 Hensyn til vejrforhold. Ingen kajak må fjerne sig længere fra land, end at mandskabet kan bjærge sig selv og kajakken i land. Ved optrækkende uvejr, blæst eller tåge skal der straks søges land. En kajakroer, som er på tur, skal følge kystlinien så nær, at roeren til stadighed har føling med land. Ved dette forstås, at man under alle forhold er i stand til at bjærge sig selv i land. Dog er det tilladt, når de meteorologiske forhold er gunstige (dvs. roligt vejr uden hverken udsigt til uvejr, blæst eller tåge) at sætte over bugter og vige. Det er dog under ingen forhold tilladt at ro længere fra land end 2,5 kilometer. Kan en tur på grund af vejrforhold, havari eller lignende forhold ikke gennemføres, og kajakken lægges op, skal klubben omgående underrettes. Undladelse heraf vil medføre erstatningsansvar ved eventuel eftersøgning. Lægges kajakken op, henligger den for kajakroerens ansvar, og det er kajakroerens ansvar, at kajakken snarest muligt bringes hjem. 13 Natroning/hjemkomst. Kajakkerne skal være hjemme ved mørkets frembrud, med mindre turen på forhånd er indskrevet med hjemkomst efter mørkets frembrud og medangivelse af hjemkomsttidspunkt på langtursbladene. Natroning skal ledes af en langtursturleder og der skal medbringes korrekt lys. (hvidt klart lysende hele vejen rundt og synlig på 3,5 km's afstand) Denne praksis gælder ture i dagligt roområde. Der må ikke roes natroning i trafikeret farvand. Der skal indhentes tilladelse til turen fra rochefen eller et medlem fra bestyrelsen. 14 Roning i spirituspåvirket tilstand er ikke tilladt dvs. promillegrænse på maksimalt 0,50. Tobaksrygning i klubbens lokaler er forbudt. 12

13 15 Gæster. Gæster fra andre ro- og kajakklubber skal have rochefens samtykke for at kunne deltage i roningen og er undergivet Nordborg Roklubs reglement og hus regler. Har man et EPP bevis, (Euro Paddle Pass) niveau osv. fra anden klub/ kursusudbyder skal dette fremvises klubben. 16 Kajaksæsonen. Stk. 1. Kajaksæsonen følger ro sæsonen fra standerhejsning til standerstrygning. Roning i kajak skal foregå i våd- eller tørdragt frem til 1. maj eller længere, såfremt vand-temperaturen fortsat er lav. Stk. 2. Frigivne og erfarne/kvalificerede roere har mulighed for at deltage i vinterroning efter indstilling og ledelse af langturslederen. Stk. 3. Under vinterroning stilles der særlige krav til høj sikkerhed, herunder skal der udvises ekstrem høj opmærksomhed på deltagernes beklædning (minimum heldragt, flydedragt, tørdragt eller lign.). Udstyret godkendes af langturslederen. Stk. 4. Turlederen er ansvarlig for at der under vinterroning medbringes: Ekstra tørt og varmt tøj. Varme drikke. Hurtigenergi. (chokolade ell. lign.) Grej til etablering af ly for vind og vejr. Stk. 5. Bestyrelsen udnævner årligt langtursledere med beføjelse til brug af klubbens grej ved vinterroning. Turlederen skal være bekendt med førstehjælp i forbindelse med underafkøling. Stk. 6. Vinterroning skal altid foregå tæt på land, således at roeren kan bjærge sig selv i land. Der må ikke være is mellem kajak og kyst. Vinterroning i dagligt roområde må af hensyn til bjærgning kun foregå ud for strandstrækning. Stk. 7. Vinterroning kan kun foretages efter tilladelse fra rochefen eller et andet bestyrelsesmedlem. 13

14 17 Privat materiel. Der må i klubben gerne anvendes eget materiel. Det er dog ejerens eget ansvar at gøre sig bekendt med følgende: At evt. opbevaring udelukkende sker på eget ansvar og risiko. Nordborg Roklub kan ikke gøres ansvarlig for kajakken og dertil hørende udstyr. At Nordborg Roklub under ingen omstændigheder er ansvarlig for forsikring af ejendelene. At ved brug af eget materiel i enhver forbindelse med Nordborg Roklub, er anvendelse underlagt samme sikkerhedsregler og reglementer, som ved brug af klubbens materiel (ro journaler rengøring respekt for materiel osv.). Ved opbevaring af kajak m.m. i klubben skal klubbens aftaleseddel underskrives og reglerne derfor skal efterleves. LANGTURSREGLEMENT FOR NORDBORG ROKLUB Udover de i DFfR s langtursreglement givne bestemmelser gælder for langtursroning i NORDBORG ROKLUB også følgende bestemmelser: LANGTURE Ved langture forstås ture som går uden for linierne Lønsemade m.m. / Varnæshoved og Hardeshøj / Ballebro. DELTAGELSE For deltagelse i langture fordres, at deltagerne er friroede, at deltagerne i det indeværende år har aflagt en svømmeprøve på mindst 300 meter og at deltagerne skal have roet mindst 50 km., samt af bestyrelsen er anset for kvalificeret til langtursroning. For deltagelse i langture over 50 km fordres at deltagerne, for at have opnået den fornødne erfaring, har roet mindst 200 km. TILLADELSE Henvendelser om og tilladelser til langtur og tildeling af materiel til en sådan, rette af styrmanden til langtursrochefen senest dagen før turens planlagte begyndelse. Langtursrochefen skal være bekendt med turens rute og bestemmelsessted og tidsrummet indenfor hvilken turen er planlagt. Deltagerne skal afgive en underskreven erklæring om, at have gjort sig bekendt med de i DFfR s 14

15 langtursreglement givne bestemmelser, der findes opslået i bådehuset. MATERIELLET Til langturen må kun det af rochefen anviste materiel benyttes. Styrmanden skal i god tid kontrollere det tildelte materiel og afgive meddelelse om forefundne mangler til materielforvalteren i så god tid, at manglerne kan udbedres inden turens påbegyndelse. STYRMANDSRET Styrmandsret på langture (ansvarshavende) gives kun til de af bestyrelsen udpegede langtursstyrmænd. (Navne på disse er opslået i bådehuset). STYRMANDEN Styrmanden har overfor bestyrelsen ansværet for holdets optræden såvel i båden som på land. Desuden skal han sørge for, at bestemmelserne for langtursroning nøje overholdes. Han/hun har pligt og myndighed til, i påkommende tilfælde, at afbryde turen og eventuelt lade hjemrejsen foregå over land. Deltagerne på langture skal følge styrmandens bestemmelser og afgørelser, såvel på land som i båden og er overfor ham/hende ansvarlige for deres optræden hvor han/hun ikke er til stede. Styrmanden er berettiget til øjeblikkelig at afbryde turen, hvis deltagerne ikke retter sig efter hans/hendes bestemmelser, tilsigtede sikkerhed eller værdig optræden. Styrmanden er ansvarlig for, at bådeholdet ikke ror i spirituspåvirket tilstand og at bådeholdet iagttager mådehold med hensyn til spiritusnydelse, når dette går i land. LANGTURSJOURNAL Langture indføres i en særlig LANGTURSJOURNAL HJEMKOMSTEN Ved hjemkomsten fra en heldags-, weekend-, eller ferielangtur renspules båden med ferskvand både indvendig og udvendig og aftørres grundigt. -o-o-o-o-o-o-o-o- UD OVER KLUBBENS LANGTURSREGLEMENT SKAL DET TIL ENHVERT TID GÆLDENDE LANGTURSREGLEMENT FRA DFFR FØLGES! 15

16 Ændringslog: : Ændret farvand til Købingsmark. 16

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker Generelt Korsør Roklub er medlem af Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) og er i den forbindelse forpligtiget til at overholde de af DKF vedtagne regler og

Læs mere

Reglement for Danske Studenters Roklub 2007

Reglement for Danske Studenters Roklub 2007 Reglement for Danske Studenters Roklub 2007 1. Generelt DSR er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Dansk Kano og Kajak Forbund. Al færden i forbindelse med roning skal foregå på en for klubben,

Læs mere

ROREGLEMENT. Redigeret af bestyrelsen sidste gang d. 14.04. 2015. Aarhus Roklub. Hjortholmsvej 2. 8000 Århus C. Stiftet 1886

ROREGLEMENT. Redigeret af bestyrelsen sidste gang d. 14.04. 2015. Aarhus Roklub. Hjortholmsvej 2. 8000 Århus C. Stiftet 1886 ROREGLEMENT Redigeret af bestyrelsen sidste gang d. 14.04. 2015 Aarhus Roklub Hjortholmsvej 2 8000 Århus C Stiftet 1886 Medlem af DFfR under DIF og FISA GENERELT 1 1. Medlemmerne er pligtige til at rette

Læs mere

Risskov Roklubs klubreglement Gældende fra 1. april 2016

Risskov Roklubs klubreglement Gældende fra 1. april 2016 Risskov Roklubs klubreglement Gældende fra 1. april 2016 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER Enhver roer er klubbens repræsentant, hvad enten den pågældende opholder sig i eller udenfor klubben. Rovagt: Enhver

Læs mere

Skelskør Roklub Kajak Reglement.

Skelskør Roklub Kajak Reglement. Skelskør Roklub Kajak Reglement. 1. Formål og gyldighed. 1Al kajakroning i Skelskør Roklubs regi følger de sikkerhedsbestemmelser, der er udarbejdet Dansk Kano og Kajak Forbund. 2Dette reglement, som er

Læs mere

Thisted Ro- og Kajakklub Reglement og sikkerhedsbestemmelser marts 2015

Thisted Ro- og Kajakklub Reglement og sikkerhedsbestemmelser marts 2015 1: Formål og gyldighed Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at fremme sikker roning i Thisted Ro- og Kajakklub Disse sikkerhedsbestemmelser supplerer DKF s sikkerhedsbestemmelser og Dansk Forening

Læs mere

Nyborg Roklubs ROREGLEMENT

Nyborg Roklubs ROREGLEMENT Roreglementet gælder for alle medlemmer og for alle bådtyper, undtagen kajakker. Kajakker har et særskilt reglement. Ved tilfælde af kæntring, og hvor båden efterlades, ring 114 og til en fra Nyborg Roklubs

Læs mere

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund.

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Kolding Dame- Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Reglement: 1 Sæson Sæsonen

Læs mere

Nykøbing Falster Roklub - Sikkerhedsbestemmelser for kajakroning

Nykøbing Falster Roklub - Sikkerhedsbestemmelser for kajakroning Nykøbing Falster Roklub - Sikkerhedsbestemmelser for kajakroning Udgave November 2015 - Udkast til medlemmerne 1 Formål og gyldighed Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at fremme sikker kajakroning

Læs mere

Roning er tilladt fra ½ time før solopgang til ½ time efter solnedgang. Roning udenfor dette tidsrum er natroning.

Roning er tilladt fra ½ time før solopgang til ½ time efter solnedgang. Roning udenfor dette tidsrum er natroning. oklubs RO Formål Nyborg Roklubs kajakreglement har til formål at udstikke rammer, der tilgodeser både sikkerhed og trivsel i klubben. Det er ønsket at give medlemmerne de optimale muligheder, så de på

Læs mere

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i.

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i. Roreglement Dagligt rofarvand Dagligt rofarvand er Tissø. Roning skal foregå fra 100 til 300 m fra søbredden. Den enkeltes ansvar Du har som roer i et fartøj medansvar for sejladsen og sikkerheden. Du

Læs mere

Retningslinier for instruktion for inrigger- og kajakroere. Revideret og godkendt på bestyrelsesmøde den 7. april 2011

Retningslinier for instruktion for inrigger- og kajakroere. Revideret og godkendt på bestyrelsesmøde den 7. april 2011 Retningslinier for instruktion for inrigger- og kajakroere. Revideret og godkendt på bestyrelsesmøde den 7. april 2011 Hver kanin betaler et instruktionsgebyr. For kajakkaniner er det 500 kr. For inriggerkaniner

Læs mere

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i kajakker

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i kajakker Godkendt af bestyrelsen den 20. juni 2012 Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i kajakker Kajakreglement Dette reglement er gældende for de af Strib Ro- og Kajakklubs medlemmer, der måtte ønske

Læs mere

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde Godkendt af bestyrelsen den 20. juni 2012 Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde Rovagten leder den daglige roning og træffer de nødvendige dispositioner med hensyn til benyttelse af materiellet,

Læs mere

1 Formål og gyldighed 2 Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning

1 Formål og gyldighed 2 Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning 1 Formål og gyldighed 2 Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning Bestemmelserne gælder for roning i Hobro Ro- og Kajakklubs kajakker, og for roning i private kajakker i klubsammenhæng. Bestemmelsernes

Læs mere

Deltagerkvalifikationer

Deltagerkvalifikationer Deltagerkvalifikationer 1. stk. 1 Skanderborg Roklubs Reglement (Senest revideret af bestyrelsen 26. juni 2014) a) Kun medlemmer, der er i besiddelse af fornøden svømmefærdighed, har adgang til deltagelse

Læs mere

Roreglement for Herning Roklub

Roreglement for Herning Roklub 1. Generelt Herning Roklub er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR). Al færden i forbindelse med roning skal foregå på en for klubben og rosporten værdig måde. Nærværende reglement fastsætter, sammen

Læs mere

RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB

RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB Side 1 af 9 Ro reglement for Kalundborg Roklub Opdateret af bestyrelsen 28. marts 2015 Indhold: 1. Generelt 2. Dagligt rofarvand 3. Sikkerhed 4. Benyttelse af klubbens udstyr

Læs mere

ÅREBLADET. Morgenroning 9. sep. 2015. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Madaften Løvfaldstur på Gudenåen Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Morgenroning 9. sep. 2015. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Madaften Løvfaldstur på Gudenåen Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 9 Sept. 2015 34. årgang Morgenroning 9. sep. 2015 Læs inde i bladet... Figur 1 Figur 2 Figur 3 Formandens hjørne Madaften Løvfaldstur på Gudenåen Aktivitetskalender

Læs mere

Reglement for Rørvig Sejlklub (RØS). I dette reglement gives bestemmelser for

Reglement for Rørvig Sejlklub (RØS). I dette reglement gives bestemmelser for Marts 2015 Reglement for Rørvig Sejlklub (RØS). Dette reglement gælder for alle aktiviteter i Rørvig Sejlklub. Visse af bestemmelserne gælder efter deres indhold dog kun for juniormedlemmer af Rørvig Sejlklub,

Læs mere

ROREGLEMENT. Roklubben Furesø s daglige rofarvand er Furesø, Vejlesø, Farum Sø, Bagsværd Sø og Lyngby Sø.

ROREGLEMENT. Roklubben Furesø s daglige rofarvand er Furesø, Vejlesø, Farum Sø, Bagsværd Sø og Lyngby Sø. ROREGLEMENT Roklubben Furesø Medlem af Dansk Forening for Rosport Under Dansk Idræts Forbund Vedtaget af bestyrelsen den 24 november 2014, gældende fra vintersæsonens start i 2015 Afsnit A. Roning i dagligt

Læs mere

Egen erfaring og viden om kajak, vejr og kulde. Vandtemperatur. Afstand til kysten. Soloroning eller gruppe, herunder erfaring i gruppen.

Egen erfaring og viden om kajak, vejr og kulde. Vandtemperatur. Afstand til kysten. Soloroning eller gruppe, herunder erfaring i gruppen. Sikkerhedsregler Egen erfaring og viden om kajak, vejr og kulde. Vandtemperatur. Afstand til kysten. Soloroning eller gruppe, herunder erfaring i gruppen. Egne færdigheder kajakteknisk. Udstyr, kajak,

Læs mere

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i alle robåde

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i alle robåde Generelt KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i alle robåde Korsør Roklub er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og er i den forbindelse forpligtiget til at overholde de af DFfR vedtagne regler

Læs mere

Regler og anbefalinger

Regler og anbefalinger Kano og kajakklubben Nord Regler og anbefalinger Vedtaget på klubbens ekstraordinære generalforsamling 10. maj 2012 Regler og Anbefalinger for Nords medlemmer, vedtaget 2012 Side 1 af 9 0. Indledning I

Læs mere

Viborg Ro- og Kajakklub Erik Menvedsvej Viborg januar Reglement for Viborg Ro- og Kajakklub

Viborg Ro- og Kajakklub Erik Menvedsvej Viborg januar Reglement for Viborg Ro- og Kajakklub Viborg Ro- og Kajakklub Erik Menvedsvej 28-30 Udkast 8800 Viborg januar 2013 A. Generelt B. Roreglement Reglement for Viborg Ro- og Kajakklub Dette reglement er udarbejdet af bestyrelsen og erstatter tidligere

Læs mere

Korttursreglement. Sidst revideret 2010. Skelskør Roklub

Korttursreglement. Sidst revideret 2010. Skelskør Roklub Korttursreglement Sidst revideret 2010 Skelskør Roklub Korttursreglement 1. Formål m.v. 1. Nærværende reglement gælder for den daglige roning i Skelskør Roklub. 2. Det daglige rofarvand dækker Skælskør

Læs mere

Vedtægter & reglementer

Vedtægter & reglementer Vedtægter & reglementer Sidst revideret 2010 Skelskør Ro og Kajakklub Vedtægter Side 3 Vedtægter er redigeret efter afholdt generalforsamling d. 27/2 2009. Korttursreglement Side 10 Korttursreglement er

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for Rungsted Kajakklub (roreglement)

Sikkerhedsbestemmelser for Rungsted Kajakklub (roreglement) Sikkerhedsbestemmelser for Rungsted Kajakklub (roreglement) 1. Indledning Af klubbens vision fremgår, at Rungsted Kajakklub skal give mulighed for at dyrke sikker kajakroning. Sikkerhedsbestemmelserne

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser. Den 20. februar 2014

Sikkerhedsbestemmelser. Den 20. februar 2014 Sikkerhedsbestemmelser Den 20. februar 2014 Quick guide Erfaringsniveau, rettigheder og forudsætninger Rettigheder: lodret kolonne til venstre Niveauer: øverste vandrette celle Forudsætninger: I grå felter

Læs mere

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT.

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT. HVIDOVRE ROKLUB Medlem af DFfR under DIF Roreglement og Vinter roreglement Hvidovre Roklub Vedtaget på medlemsmøde den 16. september 2014. ROREGLEMENT. Reglementet for Hvidovre Roklubs roaktiviteter. Dette

Læs mere

Love for Kajakklubben Viking

Love for Kajakklubben Viking D. 10. feb. 2009: Bestyrelsens forslag om revideringer og ændringer i vedtægter: Love for Kajakklubben Viking 1 Navn, beliggenhed og stander Klubbens navn er Kajakklubben Viking. Dens hjemsted er stranden

Læs mere

Revideret efter 1. ekstraord. gen. fors. 11. marts 2015. Reglement for HADSUND ROKLUB. Roning En livsstil.

Revideret efter 1. ekstraord. gen. fors. 11. marts 2015. Reglement for HADSUND ROKLUB. Roning En livsstil. Revideret efter 1. ekstraord. gen. fors. 11. marts 2015. Reglement for HADSUND ROKLUB Roning En livsstil. 1 Gældende reglement Klubreglement. 1. Medlemmerne er pligtige til at rette sig efter enhver bestemmelse

Læs mere

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT.

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT. HVIDOVRE ROKLUB Medlem af DFfR under DIF Roreglement og Vinter roreglement Hvidovre Roklub Medlemsmøde d. 6. November 1997 (rettes til Medlemsmøde 16. september 2014) ROREGLEMENT. Reglementet for Hvidovre

Læs mere

Roreglement for Hellerup Roklub

Roreglement for Hellerup Roklub gældende roning i inrigger og outrigger både. Rosæson 1 Rosæsonen, hvis nøjagtige længde fastlægges af bestyrelsen, går maximalt fra ultimo marts til og med oktober. Styrmandsvagten 2 Ved rosæsonens begyndelse

Læs mere

ROKLUBBEN STEVNS RO-REGLEMENT

ROKLUBBEN STEVNS RO-REGLEMENT Side 1 af 5 1. Klubbens Hjemsted og Farver. Klubbens hjemsted er Stevns, DK. Klubbens farver er Rød og Hvid. Klubpåklædningen afhænger af aktivitet og vejrlig. Samlet gælder at reglement for påklædningen

Læs mere

ROREGLEMENT FOR ISHØJ ROKLUB

ROREGLEMENT FOR ISHØJ ROKLUB ROREGLEMENT FOR ISHØJ ROKLUB Indhold: Dagligt farvand og langture for Ishøj Roklub Opnåelse af rettigheder i Ishøj Roklub DFfR's langtursreglement Revideret september 2008 ROREGLEMENT FOR ISHØJ ROKLUB

Læs mere

Regler & Anbefalinger

Regler & Anbefalinger Kano og kajakklubben Nord Regler & Anbefalinger Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling d. 25. marts 2015 Regler og Anbefalinger for Nord, vedtaget marts 2015 Side 1 af 12 0. Indledning På de følgende

Læs mere

Aarhus Roklub ROREGLEMENT. Revideret af bestyrelsen sidste gang d Aarhus Roklub. Hjortholmsvej Århus C.

Aarhus Roklub ROREGLEMENT. Revideret af bestyrelsen sidste gang d Aarhus Roklub. Hjortholmsvej Århus C. Aarhus Roklub ROREGLEMENT Revideret af bestyrelsen sidste gang d. 07.04.2014 Aarhus Roklub Hjortholmsvej 2 8000 Århus C Stiftet 1886 Medlem af DFfR under DIF og FISA GENERELT 1 1. Medlemmerne er pligtige

Læs mere

Reglement for Nakskov Roklub

Reglement for Nakskov Roklub Reglement for 1 Klubhuset Klubhuset er bygget af medlemmerne. Derfor har alle medlemmer pligt til at værne om det. Tobaksrygning er ikke tilladt i klubhuset. Værkstedet kan benyttes af alle aktive medlemmer.

Læs mere

REGLEMENT FOR EGÅ ROSPORT

REGLEMENT FOR EGÅ ROSPORT REGLEMENT FOR EGÅ ROSPORT 1. Rodragt Klubbens officielle rodragt består af rød bluse og sorte shorts samt evt. sort træningsdragt. Bluse og træningsdragt bør være forsynet med klubbens stander og navn.

Læs mere

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling. www.odense-roklub.dk

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling. www.odense-roklub.dk Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling www.odense-roklub.dk Velkommen i Odense Roklub Vi er rigtig glade for, at du vil være medlem af Odense Roklub. Vi håber, at du vil synes at Odense Roklub er et

Læs mere

REGLEMENT FOR ROSKILDE ROKLUB

REGLEMENT FOR ROSKILDE ROKLUB Afsnit 1 Roområde, rotidspunkter REGLEMENT FOR ROSKILDE ROKLUB 1: Dette reglement er gældende for medlemmer af Roskilde Roklub, og er udfærdiget med bemyndigelse i vedtægter for Roskilde Roklub 20. Reglementet

Læs mere

Lynæs Qajaq s sikkerhedsbestemmelser for kajakroning.

Lynæs Qajaq s sikkerhedsbestemmelser for kajakroning. Lynæs Qajaq s sikkerhedsbestemmelser for kajakroning. 1 Fysisk form/helbred. Alle nye medlemmer skal orienteres om risikoen ved at ro kajak, hvis man har en sygdom, der kan medføre lammelse eller bevidsthedstab.

Læs mere

Reglement for Danske Studenters Roklub 2012

Reglement for Danske Studenters Roklub 2012 Reglement for Danske Studenters Roklub 2012 1. Generelt DSR er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Dansk Kano og Kajak Forbund. Al færden i forbindelse med roning skal foregå på en for klubben,

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Strømmen Middelfart

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Strømmen Middelfart Sidst revideret Maj 2015 Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Strømmen Middelfart 1. Formål og gyldighed Formålet med sikkerhedsbestemmelserne er at fremme sikker kajakroning i Kajakklubben Strømmen.

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler m.m. for Kajakklubben Strømmen -gældende fra februar 2006-1. Sikkerhedsregler 2. Ordensregler 3.

Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler m.m. for Kajakklubben Strømmen -gældende fra februar 2006-1. Sikkerhedsregler 2. Ordensregler 3. Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler m.m. for Kajakklubben Strømmen -gældende fra februar 2006-1. Sikkerhedsregler 2. Ordensregler 3. Kursus Sikkerhedsbestemmelser: 1.1 Alle aktive medlemmer skal orienteres

Læs mere

Kajakreglement for Hellerup Roklub

Kajakreglement for Hellerup Roklub Kajakreglement for Hellerup Roklub Indhold 1. Adgang til kajakroning... 2 2. Kajakstatus... 2 3. Kajaksæsoner... 2 4. Dagligt kajakområde... 2 5. Sommer-ro-område... 2 Turkajak... 2 Havkajak... 2 6. Unge

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Krogen vedtaget af bestyrelsen 2015-06-01. Bestemmelserne gælder i overensstemmelse med DKF s sikkerhedsbestemmelser både for klubbernes medlemmer og deres gæster og gælder for al roning

Læs mere

Ry Roklub: Klubreglement 2016

Ry Roklub: Klubreglement 2016 Indhold 1 Roklubbens medlemmer... 4 1.1 U-roere... 4 1.1.1 "Yngste roere"... 4 1.1.2 Juniorer... 4 1.2 Seniorer... 4 1.3 C-holdet... 4 1.4 Passive medlemmer... 4 1.5 Egne børn... 4 1.6 Nye medlemmer...

Læs mere

Esbjerg Roklubs RO- & SIKKERHEDSREGLEMENT for in og out riggede både

Esbjerg Roklubs RO- & SIKKERHEDSREGLEMENT for in og out riggede både Esbjerg Roklubs RO- & SIKKERHEDSREGLEMENT for in og out riggede både Indholdsfortegnelse: side Generelle regler 2 Svømmefærdigheder og lign - dispensation 2 Bådenes anvendelsesområder 3 Korttursstyrmand

Læs mere

Hvad enhver roer bør vide

Hvad enhver roer bør vide Hvad enhver roer bør vide Danske Studenters Roklub, april 2005 1 Formål. Denne vejledning for roere og styrmænd i DSR er udarbejdet med det formål at præcisere forhold af sikkerhedsmæssig karakter i relation

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Krogen vedtaget af bestyrelsen 2015-06-01. Bestemmelserne gælder i overensstemmelse med DKF s sikkerhedsbestemmelser både for klubbernes medlemmer og deres gæster og gælder for al roning

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser og generelle retningslinjer for Jordløse Boldklubs Kajakafdeling

Sikkerhedsbestemmelser og generelle retningslinjer for Jordløse Boldklubs Kajakafdeling Sikkerhedsbestemmelser og generelle retningslinjer for Jordløse Boldklubs Kajakafdeling A: Sikkerhedsbestemmelser for Jordløse Boldklubs Kajakafdeling 1 Formål og gyldighed Sikkerhedsbestemmelserne skal

Læs mere

Politik og retningslinjer for ro- og andre rettigheder. Opdateret af bestyrelsen

Politik og retningslinjer for ro- og andre rettigheder. Opdateret af bestyrelsen Politik og retningslinjer for ro- og andre rettigheder. Opdateret af bestyrelsen 03.03.2014 Roretten. Frigivelse som roer sker efter tilfredsstillende gennemført rouddannelse, i henhold til uddannelseskort,

Læs mere

Esbjerg Roklubs RO- & SIKKERHEDSREGLEMENT for turkajakker, havkajakker, polokajakker og surfkajakker

Esbjerg Roklubs RO- & SIKKERHEDSREGLEMENT for turkajakker, havkajakker, polokajakker og surfkajakker Esbjerg Roklubs RO- & SIKKERHEDSREGLEMENT for turkakker, havkakker, polokakker og surfkakker Indholdsfortegnelse: side Fælles Regler for robåde og kakker 1 Svømmefærdigheder og lign - dispensation 2 Bådenes

Læs mere

Kursusmuligheder i 2016

Kursusmuligheder i 2016 Kursusmuligheder i 2016 Hvis du vil lære at ro kajak, så har vi mange kursusmuligheder i Kerteminde Kajakklub. Først og fremmest vil vi invitere dig til at deltage i et Åbent Hus-arrangement, som vi har

Læs mere

Holbæk Roklub. Reglementer. Stiftet 10. juni 1886. Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund.

Holbæk Roklub. Reglementer. Stiftet 10. juni 1886. Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund. Reglementer Holbæk Roklub Stiftet 10. juni 1886 Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund. Holbæk Roklub Reglementer Klub reglement Side 1 af 18 KLUB Reglement 1 1. Holbæk Roklub

Læs mere

Reglement for Aalborg Roklub

Reglement for Aalborg Roklub Forord Elektronisk afskrift af et udateret reglement. Afskrevet og omformateret d. 22. november 2001 af Tomas Kristensen. Revideret foråret 2006 vedr. område for daglig roning mod vest. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Politik og retningslinjer for ro- og andre rettigheder.

Politik og retningslinjer for ro- og andre rettigheder. Politik og retningslinjer for ro- og andre rettigheder. Opdateret af bestyrelsen 14.04.2015 Roretten. Frigivelse som roer sker efter tilfredsstillende gennemført rouddannelse, i henhold til uddannelseskort,

Læs mere

Vedtægter. Lyngby Kanoklub

Vedtægter. Lyngby Kanoklub Vedtægter for Lyngby Kanoklub Navn og formål... 1 Medlemmer... 2 Udmeldelse og eksklusion... 3 Ordensreglement... 3 Bådpladser... 4 Sikkerhedsbestemmelser... 5 Generalforsamling... 5 Bestyrelse... 6 Regnskab...

Læs mere

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer.

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.1 Formål KOMMANDOER At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.2 Indledning En god styrmand skal kunne give sit mandskab korrekte, præcise og klare kommandoer i

Læs mere

HOLTE ROKLUB. Roning i Kajak. Frederikslundsvej 41B, 2840 Holte, Tlf. 4542 4232 www.holte-roklub.dk 2004 SP, LM, NKA

HOLTE ROKLUB. Roning i Kajak. Frederikslundsvej 41B, 2840 Holte, Tlf. 4542 4232 www.holte-roklub.dk 2004 SP, LM, NKA HOLTE ROKLUB Frederikslundsvej 41B, 2840 Holte, Tlf. 4542 4232 www.holte-roklub.dk Roning i Kajak 2004 SP, LM, NKA Indholdsfortegnelse 1 KAJAK ROREGLEMENT... 3 1.1 D AGLIGE RO - OMRÅDER :... 3 1.2 R ONINGEN...

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn Vedtægter for Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn 1. Hestehovedet Lystbådehavn er en selvejende institution med hjemsted i Nakskov. 2. Institutionens formål er at leje og drive Hestehovedet

Læs mere

Regler for Vinter-roning i Stouby kajak fællesskab.

Regler for Vinter-roning i Stouby kajak fællesskab. Regler for Vinter-roning i Stouby kajak fællesskab. Hvis man ror i tidsrummet mellem standerstrygning i 31. oktober og til standerhejsning i 1. april, skal man overholde en række bestemmelser. I det tidsrum

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB Tegning af STANDER 1. NAVN Clubbens navn er MARSELISBORG KAJAK CLUB, hjemsted Århus kommune. Clubben er stiftet 1. november 1928. 2. FORMÅL Stk. 1. Clubbens formål

Læs mere

Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog

Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog Nærværende reglement er udfærdiget jævnfør 9 i vedtægterne for Kolding Roklub. Overtrædelse af reglementet kan medføre nægtet adgang til klubben, og / eller

Læs mere

Esbjerg Roklubs RO- & SIKKERHEDSREGLEMENT for in- og out-riggere

Esbjerg Roklubs RO- & SIKKERHEDSREGLEMENT for in- og out-riggere Esbjerg Roklubs RO- & SIKKERHEDSREGLEMENT for in- og out-riggere Indholdsfortegnelse: side Fælles Regler for robåde og kajakker 1 Svømmefærdigheder og lign - dispensation 2 Bådenes anvendelsesområder 3

Læs mere

Nykøbing F. Roklub. Reglement Nykøbing F. Roklub

Nykøbing F. Roklub. Reglement Nykøbing F. Roklub Reglement Nykøbing F. Roklub 1. Hvem må ro Kun aktive medlemmer af klubben må benytte materiellet uden særlig tilladelse fra bestyrelsen. Roere fra andre klubber kan dog af bestyrelsen få tilladelse til

Læs mere

I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til. Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2015

I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til. Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2015 I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2015 som afholdes i klubben tirsdag d. 24. marts 2015 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægt for HADSUND ROKLUB

Vedtægt for HADSUND ROKLUB Vedtægt for HADSUND ROKLUB Roning En livsstil. 1 Gældende Love Forslag til ny vedtægt 1. Foreningens navn er Hadsund Roklub. Dens hjemsted er Hadsund i Mariagerfjord kommune. 2. Hadsund Roklubs formål

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: Maj 2013 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af fartøjer

Læs mere

Love. for Dragør Kajak Klub

Love. for Dragør Kajak Klub Love for Dragør Kajak Klub Marts 2010 GENERALFORSAMLING Alle medlemmer indkaldes. Her vedtages lovændringer og bestyrelsen vælges. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed BESTYRELSEN Er på syv

Læs mere

Instruktion i kommandoerne.

Instruktion i kommandoerne. Instruktion i kommandoerne. Velkommen til Risskov Roklub. Roklubben er fra 1935 og har altid ligget på Bellevue Strand. Vi er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under D.I.F. Vores daglige rofarvand

Læs mere

ROREGLEMENT. 22. juli 2015. Thorsminde Coastal Roklub. Skolegade 25, Thorsminde 6990 Ulfborg. Stiftet 2015. Medlem af DFfR under DIF og FISA.

ROREGLEMENT. 22. juli 2015. Thorsminde Coastal Roklub. Skolegade 25, Thorsminde 6990 Ulfborg. Stiftet 2015. Medlem af DFfR under DIF og FISA. ROREGLEMENT 22. juli 2015 Thorsminde Coastal Roklub Skolegade 25, Thorsminde 6990 Ulfborg Stiftet 2015 Medlem af DFfR under DIF og FISA Generelt 1. Den daglige roning foregår under ledelse af bestyrelsen.

Læs mere

2. Hovedbestyrelsens beretning Herunder Ordens- og Amatørudvalgets beretning Udvalgsformændene ganske kort

2. Hovedbestyrelsens beretning Herunder Ordens- og Amatørudvalgets beretning Udvalgsformændene ganske kort Dansk Forening for Rosport www.roning.dk 26. februar 2016 DFfR s ordinær generalforsamling den 12. marts 2016 Endelig Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Hovedbestyrelsens beretning Herunder Ordens-

Læs mere

Sikkerhedsbetemmleser for Kano og Kajak aktiviteter i Korsør Roklub

Sikkerhedsbetemmleser for Kano og Kajak aktiviteter i Korsør Roklub Sikkerhedsbetemmleser for Kano og Kajak aktiviteter i Korsør Roklub 1: Formål og gyldighed Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at fremme sikker kano og kajakroning i Korsør Roklub. Disse sikkerhedsbestemmelser

Læs mere

Roregl ement. 1.3 Dagligt rofarvand er Lyngby Sø, Bagsværd Sø og Kanalen, Furesøen, Vejlesø og Sundet fra Rungsted til Svanemøllen/Kalkbrænderihavnen.

Roregl ement. 1.3 Dagligt rofarvand er Lyngby Sø, Bagsværd Sø og Kanalen, Furesøen, Vejlesø og Sundet fra Rungsted til Svanemøllen/Kalkbrænderihavnen. Roregl ement 1. Daglig roning 1.1 Aktive medlemmer, som inden for de seneste 2 år har bevist at kunne svømme 300 m., kan deltage i klubbens daglige roning. For unge under 18 år efterprøves svømmefærdigheden

Læs mere

INDHOLD. Regler for roning 2. Langtursreglement. Vinterroningsreglement for robåd. Vinterroningsreglement for kajak 8. Materiel 9

INDHOLD. Regler for roning 2. Langtursreglement. Vinterroningsreglement for robåd. Vinterroningsreglement for kajak 8. Materiel 9 INDHOLD Regler for roning 2 Langtursreglement Vinterroningsreglement for robåd 6 7 Vinterroningsreglement for kajak 8 Materiel 9 Frederiksværk Ro- og Kajakklub Havnelinien 14 Postboks 71 3300 Frederiksværk

Læs mere

Vind mellem 4 og 8 m/sekundet og bølger. Oppakning som til tur eller vægt svarende til det (20 30 kg).

Vind mellem 4 og 8 m/sekundet og bølger. Oppakning som til tur eller vægt svarende til det (20 30 kg). Havkajakinstruktør Arbejdspapir og uddybning til vejledende retningslinier Revideret 18 maj 2004 Gramattisk rettet 21 sep 2004 Kendt farvand: Sommerhalvåret: Aspiranten skal være bekendt med områdets specielle

Læs mere

Indbydelse til & Reglement for Jysk Maraton 2014

Indbydelse til & Reglement for Jysk Maraton 2014 Indbydelse til & Reglement for Jysk Maraton 2014 DISTANCE & RUTE (1/1 maraton, 42.195 sømil - 78.145 meter, ½ maraton, 39.075 meter). Start Aarhus Lystbådehavn, fra en lige linje ud i havnebassinet fra

Læs mere

Vedtægter for Sæby Ro- & Kajakklub

Vedtægter for Sæby Ro- & Kajakklub Vedtægter for Sæby Ro- & Kajakklub 1 1 Navn og hjemsted 1. Klubbens navn er: Sæby Ro- & Kajakklub 2. Klubbens hjemsted er: 9300 Sæby 2 Formål 1. Klubben virker i tilknytning til Dansk Forening for Rosport

Læs mere

på Vejlefjordskolen Sikkerhedsinstruks for kajakaktiviteter Vejlefjordskolen maj 2013 Side 1 af 8

på Vejlefjordskolen Sikkerhedsinstruks for kajakaktiviteter Vejlefjordskolen maj 2013 Side 1 af 8 KAJAK på Vejlefjordskolen Sikkerhedsinstruks for kajakaktiviteter Vejlefjordskolen maj 2013 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af rederen 2. Beskrivelse af sejladsaktiviteter 3. Identifikation

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser (roreglement)

Sikkerhedsbestemmelser (roreglement) Sikkerhedsbestemmelser (roreglement) Vedtaget af bestyrelsen den 28 april 2015 1. Indledning skal give dig mulighed for at dyrke sikker kajakroning. Sikkerhedsbestemmelserne udbygger Dansk Kano og Kajak

Læs mere

KLUB ABC. Værd at vide fra A til Å

KLUB ABC. Værd at vide fra A til Å KLUB ABC Værd at vide fra A til Å Juni 2013 Adresseændring Adresseændringer skal af hensyn til udsendelse af klubbladet og opkrævning af kontingent meddeles skriftligt til klubbens sekretær. Det er altså

Læs mere

VEDTÆGTER REGLEMENTER

VEDTÆGTER REGLEMENTER VEDTÆGTER OG REGLEMENTER (REVIDERET FEBRUAR ) TØNDER ROKLUB Medlem af D.F.f.R. under D.I.F. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Side Forord... Side Vedtægter for Tønder Roklub... Side Reglement

Læs mere

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse.

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse. Referat af generalforsamling i Tange Roklub onsdag den 8. februar 2012 i klubhuset DAGSORDEN IFLG. VEDTÆGTERNE 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Mogens Bruun TET AKTIVIT. pålæg. 29. maj. 26. maj. Åbent hus, med. Madpakketur fra. 5. maj. skole) (Skansevejens. 31 maj, 21:000 12:000 18:000 -

Mogens Bruun TET AKTIVIT. pålæg. 29. maj. 26. maj. Åbent hus, med. Madpakketur fra. 5. maj. skole) (Skansevejens. 31 maj, 21:000 12:000 18:000 - Aktivitetsplan 2016 2016 DATO TID AKTIVIT TET 3. april 11:000 5. april 19:000-21:000 Standerhejsning Efter standerhejsningen er Fredericia Roklub vært ved et glas vin, og der vil efterfølgende være lidt

Læs mere

Instruktion havkajak

Instruktion havkajak Instruktion havkajak Discipliner for havkajak 24-04-2009 Fredericia Roklub Per Jørgensen Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Side 12: Side 14: Side 15: Skadesforebyggende

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser og roregler

Sikkerhedsbestemmelser og roregler Jyllinge sejlklub Kajakafdelingen Sikkerhedsbestemmelser og roregler 1: Formål og gyldighed 1.1. Formål: Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at supplere DKF s sikkerhedsbestemmelser, så de afspejler

Læs mere

Kajakuddannelse i Hellerup Roklub

Kajakuddannelse i Hellerup Roklub Kajakuddannelse i Hellerup Roklub Indhold 1. Kajakroer-status... 2 2. Aspirant - Roning... 2 3. Frigivelseskrav for aspiranter... 2 4. Kajakroere frigivet i anden kajakklub eller kursusudbyder... 2 5.

Læs mere

Varde Roklub HÅNDBOGEN

Varde Roklub HÅNDBOGEN Varde Roklub HÅNDBOGEN NYTTIG VIDEN OM: Klubbens historie Love og regler Bestyrelsen Klubhuset Materiellet Kommandoer Opdateret maj 2014 Roklubbens historie Varde Roklub blev stiftet den 9. maj 1939 på

Læs mere

Vedtægter for Ribe Roklub

Vedtægter for Ribe Roklub Vedtægter for Ribe Roklub Ændret 12/11 2013 1 Klubbens navn er Ribe Roklub og klubben er hjemmehørende i Ribe i Esbjerg Kommune. Klubbens formål er rosportens fremme under Dansk Forening for Rosport (DFfR)

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Velkommen til Ry Roklub! Med dette lille hæfte vil vi gerne byde nye medlemmer velkommen og fortælle lidt om mulighederne i Ry Roklub.

Velkommen til Ry Roklub! Med dette lille hæfte vil vi gerne byde nye medlemmer velkommen og fortælle lidt om mulighederne i Ry Roklub. Velkommen til Velkommen til Ry Roklub! Med dette lille hæfte vil vi gerne byde nye medlemmer velkommen og fortælle lidt om mulighederne i Ry Roklub. Hvad er Ry Roklub? Ry Roklub blev stiftet i 1948 og

Læs mere

Sejlreglement 2010. Skibslaget Sebbe Als

Sejlreglement 2010. Skibslaget Sebbe Als Sejlreglement 2010 Skibslaget Sebbe Als Revideret og godkendt af bestyrelsen Februar 2010 1 Reglementet Gælder for skibe, naust og udstyr under skibslaget Sebbe Als og er udarbejdet for bedst muligt at

Læs mere

SR s Ro- og Sikkerhedsreglement April 2017

SR s Ro- og Sikkerhedsreglement April 2017 SR s Ro- og Sikkerhedsreglement April 2017 I. Generelle regler 1. Formål Formålet med dette reglement er at fremme sikker roning for alle bådtyper i Skovshoved Roklub. Reglementet supplerer lovgivningen,

Læs mere

HOBRO ROKLUB. Klubbesøg 14. april 2015

HOBRO ROKLUB. Klubbesøg 14. april 2015 HOBRO ROKLUB Klubbesøg 14. april 2015 HVEM ER JEG? KAN MAN BLIVE FOR GAMMEL TIL AT RO? Hvad er jeres eget bud? I har rederansvaret = I definerer svaret på spørgsmålet DFfR s holdning = JA. Det kan man

Læs mere

EPP 3 Forudsætninger EPP 2 el. tilsvarende samt tre forskellige ture i vindstyrke 5-8 m/s. Have roet min. 100 km indenfor 1 år.

EPP 3 Forudsætninger EPP 2 el. tilsvarende samt tre forskellige ture i vindstyrke 5-8 m/s. Have roet min. 100 km indenfor 1 år. Om EPP3 Niveauet Niveauet sigter på sikker roning på havet i vindstyrker på op til 5-8 m/s. [note 1]. Fokus er lagt på udvikling af roerens evne til at vurdere forholdene, håndtere problemer der opstår,

Læs mere

Kære Kanin. Hellerup Roklub - Kaninhåndbog 2

Kære Kanin. Hellerup Roklub - Kaninhåndbog 2 Opdateret 9. april 2013 Kære Kanin Velkommen til Hellerup Roklub. Vores eget billede i Hellerup Roklub er, at vi står for god romotion på vandet, kombineret med naturoplevelser og rart socialt samvær.

Læs mere

Oktober 2015 REGLEMENT FOR BENYTTELSE AF KAJAKKER HOS NORRPORTEN

Oktober 2015 REGLEMENT FOR BENYTTELSE AF KAJAKKER HOS NORRPORTEN Oktober 2015 REGLEMENT FOR BENYTTELSE AF KAJAKKER HOS NORRPORTEN Dette reglement er gældende for alle kajakbrugere, der måtte ønske at benytte Norrportens kajakker. Enhver der ønsker at ro kajak skal gøre

Læs mere