Taxaregning på 807 kr. i henhold til Rejsegaranti, hvoraf Movia alene vil refundere 300 kr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Taxaregning på 807 kr. i henhold til Rejsegaranti, hvoraf Movia alene vil refundere 300 kr."

Transkript

1 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: Klageren: XX 2200 København N Indklagede: Movia CVR: Klagen vedrører: Taxaregning på 807 kr. i henhold til Rejsegaranti, hvoraf Movia alene vil refundere 300 kr. Ankenævnets sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg SAGSFREMSTILLING: Klageren reklameret til indklagede: Den 8. april Klagegebyr modtaget i ankenævnet: Den 15. maj Sagens omstændigheder: Klageren skulle den 30. marts 2013 rejse med buslinje 102 A fra Præstø Rutebilstation i retning mod Køge. Bussen havde planmæssig afgang kl. 14:06, men blev aflyst grundet nedbrud. Den næste planmæssige afgang ville være kl. 15:06, hvorfor klageren telefonisk kontaktede Movia Kundecenter hhv kl. 14:13 og kl. 14:15. Klageren afbrød den første samtale og ringede derefter op igen. Den seneste samtale med Kundecenterets medarbejder blev optaget, og en udskrift af lydfilen er blevet forelagt ankenævnet, hvorfor ankenævnet er bekendt med indholdet af samtalen. Af samtalen fremgår det, at Movia-medarbejderen informerede klageren om, at han kunne gøre brug af Rejsegarantien og bestille en taxa. Klageren modtog information om, at han kunne tage en taxa til det busstoppested, hvortil han skulle være rejst med bussen, og at Movia dækker op til 300 kr. Klageren spurgte om Movia ikke bare kunne betale en taxa, da de stod tre passagerer, der skulle samme vej, og taxaen skulle køre ruten alligevel. Moviamedarbejderen svarede, at Movia ikke kunne betale en taxa, men at klageren selv skulle lægge pengene ud, for at gøre brug af Rejsegarantireglerne. Idet der ikke var nogen taxa i Præstø, fandt Moviamedarbejderen telefonnummeret til Vordingborg Taxa til klageren, og samtalen blev afsluttet.

2 2 Ifølge klageren valgte han dernæst sammen med sin søn og en tredje passager at tage en taxi fra Præstø til Køge. Sidstnævnte stod af i Dalby. Den samlede taxi-regning blev på 807 kr., som klageren den 8. april 2013 anmodede om at få godtgjort i henhold til rejsetidsgarantien. Movia godkendte klagerens ansøgning, men alene for et beløb på 300 kr. Klagerens ansøgning om Rejsegaranti samt taxa-bon: PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: Klageren: Ønsker refusion af hele taxi-udgiften på i alt 807 kr. og har til støtte herfor gjort gældende, at bus 102A med retning mod Køge som havde afgang fra Præstø rutebilstation d. 30 marts kl. 14:06 blev aflyst grundet motorproblemer, og den næste bus afgik først kl. 15:06, hvorfor Movias trafikinformation oplyste ham, om at de skulle tage en taxi, at han bestilte en Dantaxi, der kørte ham, hans søn og en anden passager, han ikke kender navnet på, til Dalby, at turen startede kl. 14:45, og de var fremme i Køge kl. 15:27, hvilket bonen kan bevidne. I alt kostede turen 807 kr.,

3 3 at han skal have hele beløbet, fordi han betalte for dem alle 3, hvilket kun er rimeligt, når han har lagt ud for 2 andre passagerer, at han ikke kan huske, at kundeservicemedarbejderen nævnte, at der var en pris på 300 kr. pr. person, og han havde ikke mulighed for at gå på hjemmesiden, på Præstø rutebils station, at der ikke blev oplyst noget om beløb, og at han ikke oplyste antal personer, der ventede på den aflyste bus, at han forventede og troede, at han gjorde en god gerning. Indklagede: Fastholder refusion af 300 kr. i henhold til rejsetidsgarantien og har til støtte herfor gjort gældende, at afgørelsen er sket efter gældende retningslinjer, som fremgår af Movia s hjemmeside: Vi refunderer op til 300 kroner af din taxatur 7-14 dage efter, vi har modtaget din ansøgning, at Movia s Kundecenter oplyser, at man kan køre for op til 300 kr. Der bliver ikke nævnt noget om, at det er pr. person. Er der kunder der spørger ind til dette, så får de at vide, at man ikke kan samle sig 3 mennesker og køre for 3 x 300 kr., at ideen med rejsegarantien er, at kunden kan komme videre til et andet korrespondancepunkt, hvis rejsen skal fortsætte, at Movia optager indkomne samtaler til Movia Kundecenter, og har aflyttet den konkrete samtale for at afklare, hvad der præcist er sagt mellem Movia og kunden: Klageren ringede ind to gange: KL. 14:13 I den første samtale oplyste klageren, at linje 102A kl. 14:06 ikke var kommet til Præstø. Under samtalen fortalte klageren, at der komen bus i horisonten. Movias medarbejder spurgte ind til, om det var linje 102A, og om der stod ikke i rute på bussen. Det svarede klageren ikke på, Movia medarbejder sagde hallo et par gange, men pludselig var samtalen afbrudt. Kl. 14:15 I den anden samtale oplyste klageren, at linje102a kl. 14:06 ikke var kommet til Præstø. Movias medarbejder tjekkede og oplyste, at afgangen var udgået pga. busnedbrud. Movia medarbejder oplyste nu, at klageren kunne gøre brug af rejsegarantien op til 300 kr. fra Præstø og til det ønskede stoppested, men at klageren var nødt til selv at lægge ud og henviste til Movias hjemmeside, hvor der ligger ansøgningsskema, samt at den originale taxakvittering skulle indsendes. Klageren spurgte, om Movia ikke bare betalte, for vi er jo 3 herfra. Dette afviste Movias medarbejder og fastholdt, at klageren selv skulle lægge ud for en taxa, hvis han ville bruge rejsetidsgarantireglerne. Klageren sagde okay og fortalte, at der ikke var taxa i Præstø. Movias medarbejder slog op i telefonbogen og fandt Vordingborg Taxa og oplyste telefonnummeret til klageren. Samtalen afsluttedes herefter. Vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger et ansvarsgrundlag, udover rejsegarantien: Som oplyst var årsagen til at bussen udeblev den pågældende dag, at den havde tabt en ventilatorrem. Der var således tale om et teknisk forhold, som må anses for uundgåeligt og naturligt forekommende i forbindelse med busdrift. Sådanne uforudsete tekniske problemer kan således aldrig

4 4 helt undgås. Det er forventeligt og almindeligt kendt, at forsinkelser forekommer i den kollektive trafik, og at der ikke kan forventes erstatning for enhver forsinkelse. De fleste trafikselskaber, herunder også Movia, har dog i erkendelse af at kunderne skal kunne stole på den kollektive trafik, indført rejsegaranti på forskellige betingelser. Er der tale om forsinkelser af mere end 20 minutters varighed, træder Movias rejsegaranti i kraft, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt. I denne sag er rejsegarantien udbetalt i henhold til de betingelser, Movia har fastsat, og som er udtryk for rimelige aftalevilkår. Henset til at bussen er vedligeholdt efter almindelig professionel standard, er det vores opfattelse, at der ikke er tale om et ansvarsgrundlag, når en bus udgår af tekniske årsager. Movia stiller i sine udbudsbetingelser og kontrakter samt gennem løbende kvalitetsopfølgning, krav til sine operatører om at busmateriellet er tilstrækkeligt vedligeholdt, således at driften opretholdes på tilfredsstillende vis. Det gøres derfor gældende, at hverken Movia eller Movias operatør har handlet culpøst. Det er Movias opfattelse, at der ikke er et ansvarsgrundlag, og at klageren dermed ikke er berettiget til erstatning eller kompensation på andet grundlag end rejsegarantien, som allerede er udbetalt. Den afgørelse, som sekretariatet henviser til ( ), kan efter vores opfattelse ikke direkte sammenlignes med nærværende sag, idet der efter det oplyste angiveligt var tale om forbikørsel. Ved vurderingen af om der foreligger et ansvarsgrundlag, er en sådan situation væsentligt forskellig fra et teknisk problem med bussen. SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER: På sekretariatets foranledning har Movia hørt operatøren om baggrunden for, at den pågældende bus udgik og har fået oplyst, at der skete busnedbrud som følge af, at bussen havde tabt en ventilatior-rem. ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: Retsgrundlaget: Fra Movia Rejsegaranti: Er vi mere end 20 min. forsinket, kan du tage en taxa på vores regning. Hos Movia gør vi alt for at komme frem til tiden. Vores rejsegaranti er derfor blot en ekstra sikkerhed for, at du kommer frem. Er en af vores busser eller lokalbaner mere end 20 min. forsinket eller er bussen kørt forbi dig, selvom du stod ved stoppestedet og var synlig for chaufføren, kan du tage en taxa på vores regning. Sådan foregår det: Du lægger selv ud for taxaturen. Husk at få kvitteringen! Herefter udfylder du ansøgningsskemaet, som du finder og printer her. Du kan også finde det i bussen i folderen om rejsegaranti. Movia skal modtage ansøgningsskemaet sammen med den originale taxakvittering senest 14 dage efter hændelsen. Vi refunderer op til 300 kroner af din taxatur 7-14 dage efter, vi har modtaget din ansøgning. Rejsegarantien gælder: Hvis bussen eller lokalbanen er mere end 20 min. forsinket Hvis bussen kører forbi stoppestedet uden at stoppe, også selvom du har været der til tiden samt været synlig for chaufføren og der er mindst 20 min. til næste afgang Kun for den del af turen, hvor det var planlagt at benytte Movias busser eller lokalbaner Fra stoppested til stoppested eller station til station Rejsegarantien gælder ikke:

5 5 Ved force majeure (eks. betalingsstandsning), arbejdsnedlæggelser og vejr, hvor Movia ikke har en reel chance for at overholde køreplanen, fx ved orkan eller snestorm Ved planlagte busændringer, der er annonceret på moviatrafik.dk og/eller MitMovia senest 24 timer før Ved planlagte lokalbaneændringer, der er annonceret på lokalbanen.dk og regionstog.dk senest 24 timer før For rejser med Flextrafik For øvrige omkostninger som følge af forsinkelsen, fx fly-, tog- eller teaterbilletter For mistede korrespondancer til øvrige busser eller tog For din forsinkelse på den samlede rejse (fx hvis forsinkelse på én bus medfører at du kommer for sent til din næste bus. Den konkrete sag: Movia har af egen drift indført bestemmelser om Rejsegaranti i sine forretningsbetingelser, og Movia har derfor også været berettiget til at fastlægge de nærmere retningslinjer for udbetaling af Rejsegarantien. Ankenævnet lægger til grund, at Movia som udgangspunkt har accepteret klagerens ansøgning om rejsegaranti på baggrund af det passerede den pågældende dag. Efter Rejsegarantireglerne kan den enkelte passager bestille en taxa fra sit oprindelige stoppested og frem til destinationsstoppestedet. Movia refunderer efterfølgende passagerens taxa-udgift, dog højst op til 300 kr., hvis ansøgningen godkendes. I den konkrete situation ville det have betydet, at hver af de tre passagerer, som klageren nævnte i sin samtale med Movia, havde været berettiget til at bestille en taxa med retning mod Køge, hvorefter Movia ville refundere 300 kr. af taxaregningen til hver af passagererne. Movia har under denne sag anført, at deres Kundecenter oplyser, at man kan køre for op til 300 kr., og at det ikke nævnes, at det er pr. person, men hvis der er kunder, som spørger ind til dette, får de at vide, at man ikke kan samle sig 3 mennesker og køre for 3 x 300 kr. Ankenævnet lægger til grund, som det fremgår af udskriften af lydoptagelsen, at klageren under samtalen med Kundecenteret gjorde opmærksom på, at de var tre personer, som ikke var kommet med bussen, og at de skulle samme vej. Movias medarbejder svarede efterfølgende, at klageren selv skulle lægge pengene ud, hvis han ville gøre brug af Rejsegarantien, men reagerede ikke direkte på klagerens oplysning om, at de var tre personer. Ankenævnet finder på den baggrund, at klageren havde en berettiget forventning om, at det var i orden i relation til rejsegarantien, at de tre personer sammen tog en taxi til Køge, hvilket endda viste sig at blive billigere for Movia end den løsning, som følger af rejsegarantireglerne, hvorefter de tre passagerer hver i sær ville have været berettiget til en godtgørelse på 300 kr., svarende til en udgift for Movia på i alt 900 kr., ved indsendelse af taxabon. Ankenævnet finder derfor, at Movia skal godtgøre klageren det fulde beløb for taxaen på i alt 807 kr.

6 6 Ankenævnet træffer herefter følgende AFGØRELSE: Movia skal udbetale det resterende beløb til taxaen til klageren. Klagerens betalingskrav er fremsat i klageformularen, som blev sendt til Movia den 15. maj 2013 fra ankenævnets sekretariat. Efter rentelovens 3, stk. 2, skal der betales rente, når der er forløbet 30 dage efter afsendelse eller fremsættelse af et betalingskrav. Klageren kan derfor kræve restbeløbet forrentet fra den 15. maj 2013 med rentelovens rentesats, som ifølge 5 fastsættes til en årlig rente, der svarer til den fastsatte referencesats med et tillæg på 7 pct. Som referencesats anses den officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. den 1. januar og den 1. juli det pågældende år. Movia skal endvidere i medfør af lov om forbrugerklager 17, stk. 3 som tilsluttet selskab i sagsomkostninger til Ankenævnet for Bus, Tog og Metro betale kr. inkl. moms, jf. vedtægterne 18, stk. 2, jf. bilag A og 9 i bekendtgørelse om omkostninger ved godkendte private klagenævn. Beløbet skal betales inden 30 dage efter, at Movia har modtaget ankenævnets opkrævning, som sendes i særskilt faktura. Hvis indklagede ikke vil anse sig for bundet af afgørelsen, skal dette meddeles ankenævnets sekretariat skriftligt inden 30 dage efter afgørelsens dato. Indklagedes navn vil herefter blive offentliggjort på en liste på ankenævnets hjemmeside, med mindre indklagede har anlagt sag ved domstolene om de forhold, som klagen har omfattet. Da klageren har fået medhold i klagen, tilbagebetales klagegebyret jf. vedtægterne 26, stk. 4. Hver af parterne kan anlægge sag ved domstolene om de forhold, som klagen har vedrørt. Klageren henvises til at søge yderligere oplysning om eventuel bistand i forbindelse med sagsanlæg på og /eller eget forsikringsselskab om eventuel forsikringsretshjælp. På ankenævnets vegne, den 23. september Tine Vuust Nævnsformand

I toget faldt klageren i snak med en anden passager, der rejste på en OneDay - billet.

I toget faldt klageren i snak med en anden passager, der rejste på en OneDay - billet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0161 Klageren: XX 7800 Skive Indklagede: Arriva CVR nr: 1842 9101 Klagen vedrører: Arriva oplyste i billetsalg ikke den billigst billetpris,

Læs mere

Kontrolafgift 750 kr. for manglende zone. Automat stemplet forkert zone?

Kontrolafgift 750 kr. for manglende zone. Automat stemplet forkert zone? 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0212 Klageren: Indklagede: XX 2610 Rødovre Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift 750 kr. for manglende zone. Automat stemplet forkert

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort samt inddrivelsesomkostninger på i alt 311,09 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort samt inddrivelsesomkostninger på i alt 311,09 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0374 Klageren: XX 3200 Helsinge Indklagede: CVRnummer: Movia v/lokalbanen Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling

Læs mere

Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift samt udgifter til korrespondance/tlf.

Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift samt udgifter til korrespondance/tlf. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0044 Klageren: XX 9900 Frederikshavn Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog Klagen vedrører: Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0067 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Movia CVR nr.: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. for løst billede i stamkortet på periodekort samt klage over metrostewards adfærd.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. for løst billede i stamkortet på periodekort samt klage over metrostewards adfærd. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0327 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY 2000 Frederiksberg Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt sagsbehandlingstid.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt sagsbehandlingstid. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0205 Klageren: XX 2800 Lyngby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR nummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0160 Klageren: XX 2650 Hvidovre Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt uddannelseskort.

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt uddannelseskort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0025 Klageren: (X) på vegne (Y) 6950 Ringkøbing Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde kun sedler.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde kun sedler. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0166 Klageren: XX på vegne YY 6840 Oksbøl Indklagede: ARRIVA Tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde

Læs mere

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0123 Klageren: XX på vegne af YY Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: 400 kr. som i følge DSB skyldes

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt abonnementskort.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt abonnementskort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0049 Klageren: Indklagede: XX DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt

Læs mere

Godtgørelse af 2.844 kr. for 62 eller 65 sygedage, svie og smerte, udgift til lægeerklæring, taxa, ødelagt ur samt mistet buskort, foto og klagegebyr.

Godtgørelse af 2.844 kr. for 62 eller 65 sygedage, svie og smerte, udgift til lægeerklæring, taxa, ødelagt ur samt mistet buskort, foto og klagegebyr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0408 Klageren: XX 3000 Helsingør Indklagede: Trafikselskabet Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Godtgørelse af 2.844 kr. for 62

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0195 Klageren: Indklagede: XX 2100 København Ø Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Ved kontrol af de rejsendes rejsehjemmel blev der udstedt en kontrolafgift på 600 kr. kl. 16.20.

Ved kontrol af de rejsendes rejsehjemmel blev der udstedt en kontrolafgift på 600 kr. kl. 16.20. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0242 Klageren: XX på egne vegne og på vegne sin svigersøn YY 9000 Ålborg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S Klagen vedrører:

Læs mere

Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 15. april 2011 med S-tog linje E, der ikke standser mellem Lyngby og Hellerup.

Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 15. april 2011 med S-tog linje E, der ikke standser mellem Lyngby og Hellerup. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0122 Klageren: XX 2850 Nærum Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip på mobilklippekort

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip på mobilklippekort AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0265 Klageren: Indklagede: XX 2730 Herlev Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. pålagt i Metro i forbindelse med gratis søndag i S-tog.

Kontrolafgift på 750 kr. pålagt i Metro i forbindelse med gratis søndag i S-tog. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0066 Klageren: XX på vegne af YY 2000 Frederiksberg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S. Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0337 Klageren: Advokat XX på vegne YY 8310 Tranbjerg Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering.

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for rejse i Metroen med S-more klippekort.

Kontrolafgift på 600 kr. for rejse i Metroen med S-more klippekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0158 Klageren: Indklagede: XX Metroselskabet I/S c/o Metroservice Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for rejse i Metroen med S-more

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr., samt adfærd i forbindelse med kontrollen.

Kontrolafgift på 750 kr., samt adfærd i forbindelse med kontrollen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0179 Klageren: XX 2400 Kbh. NV Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr., samt adfærd i forbindelse med kontrollen.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg Klagen er modtaget i nævnet den 22. marts 2010. Sagen angår spørgsmålet, om det

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 12037 Klager: N.N Indklaget: CVR-nr.: 33 15 45 77 Asnæs Classic Race Auto & Mc ApS Rødhøj 6 4550 Asnæs Klagen vedrører: Reparation af bil Modtagne dokumenter:

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0027 afsagt den 16. juni 2015 ****************************** KLAGER ES (3 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Trier Ski A/S Trier Ski A/S REJSEMÅL Skirejse.

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 12949 Klager: NN Indklaget: CVR-nr.: 10 14 31 52 ES Motor ApS Vallensbækvej 6 2605 Brøndby Klagen vedrører: Reparation af bil Modtagne dokumenter: 1. Forbrugerens

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E. i sag nr. 260/04. afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Ægypten, Hurghada. 10.06.- 17.06.2004.

REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E. i sag nr. 260/04. afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Ægypten, Hurghada. 10.06.- 17.06.2004. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 260/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Ægypten, Hurghada. 10.06.- 17.06.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt 8.390 kr. Manglende bagage

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 33/06. afsagt den 14. december 2006 ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 33/06. afsagt den 14. december 2006 ****************************** REJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 33/06 afsagt den 14. december 2006 ****************************** REJSEMÅL Safari, Sydafrika og Mozambique. 8.7.-24.7.2005. Sydafrika 9.7.- 16.7.2005 og Mozambique

Læs mere