Undersøgelse vedr. integration og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. Executive Summary

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse vedr. integration og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. Executive Summary"

Transkript

1 Undersøgelse vedr. integration og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. Executive Summary Støttet af Integrationsministeriet har Ringkøbing Fjord Erhvervsråd i oktober 2008 gennemført en kvantitativ undersøgelse blandt lokale virksomheder af praksis for integration og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. Undersøgelsen er suppleret af kvalitative interviews i virksomheder, med henblik på uddybning af udvalgte områder. Analysen peger på, at følgende indsatser må iværksættes for at højne chancen for en succesfuld integration og fastholdelse af arbejdskraften udefra. Styrkelse af modtagefunktionen i det offentlige system Styrkelse af den kulturelle integration Styrkelse af mulighederne for integration af den medrejsende familie Styrkelse af virksomhedsintegrationen For så vidt angår styrkelsen af modtagefunktionen er der behov for samling af information vedr. papirarbejdet for virksomheder og medarbejdere ved disses ankomst til Danmark. Der er behov for reduktion af transaktionsomkostningerne forbundet med mødet med den offentlige sektor, herunder navnlig registreringskrav hos borgerservice, statsforvaltning og skat. Endelig er der behov for et kontaktpunkt for spørgsmål, der rejser sig i kølvandet af ansættelsen af en udenlandsk medarbejder, herunder også en kontaktflade til sprogundervisning, fritidsliv mv. Der søges etableret en one-stop-shop omfattende Skat, Statsforvaltningen i Midtjylland og borgerservice i Ringkøbing-Skjern kommune. Der søges etableret en subsidieret ordning for revisorbistand til udenlandske medarbejdere. Der etableres en hotline med henblik på løbende vejledning af virksomheder og medarbejdere.

2 NOTAT side 2 For så vidt angår styrkelsen af den kulturelle integration er der behov for etablering af et netværk, der kan organisere aktiviteter for den udenlandske arbejdskraft og sikre kontakt til en kreds af integrationsbetydende aktører. Igennem dette netværk kan der sikres bred kontakt på et uformelt grundlag, og herigennem laves temadage, informationsmøder mv. Der etableres en International Klub. Der gennemføres tema- og informationsdage fx mhp. oplysning om rettigheder og pligter på det danske arbejdsmarked. Der søges etableret et frivillighedsnetværk omkring integration af udenlandsk arbejdskraft. For så vidt angår styrkelsen af virksomhedsintegrationen er der behov for kommunikation og deling af best practice for håndtering af den administrative byrde og den ledelsesmæssige udfordring forbundet med håndtering af udenlandsk arbejdskraft. Der gennemføres et kursusforløb for mellemledere mhp. etablering af en minimumstandard og best practice for håndtering af udenlandske medarbejdere. Der udarbejdes et værktøj til brug for etablering af mentorordninger på virksomheden. For så vidt angår styrkelsen af mulighederne for integration af den medrejsende familie er det afgørende, at der sættes øget fokus på udfordringer for institutioner (skoler, børnehaver, vuggestuer og dagplejere) i forbindelse med søgning af udenlandske børn. Der udarbejdes et pilotprojekt for kortlægning og håndtering af udfordringer forbundet med institutionsbåret integration af børn af udenlandsk arbejdskraft. Der udarbejdes et projektoplæg med henblik på styrkelse af ægtefællejob-ordningen.

3 NOTAT side 3 Introduktion På langt sigt mangler vi arbejdskraft i Danmark, og indsatsen for at øge arbejdsstyrken er uanset finanskrise eller økonomisk krise en strategisk udfordring. Flere arbejdskraft-indvandrere vil komme til landet, men nogle rejser af forskellige årsager hurtigt igen. Årsagerne hertil kan være sprogvanskeligheder, manglende netværk, manglende muligheder for at integrere familien, uklarhed om regler og rettigheder mv. Udfordringen skal derfor løses gennem øget arbejdskraftudbud, bedre integration af udenlandsk arbejdskraft og styrkelse af modtagerfunktionen. Ringkøbing Fjord Erhvervsråd har i september og oktober 2008 foretaget en undersøgelse blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune for at undersøge, hvilke udfordringer virksomhederne ser som de største når det gælder integration og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. 23 virksomheder er blevet interviewet og 209 virksomheder har svaret på spørgeskema for at belyse ovenstående problematikker. Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen og de opfølgende interviews. Ansættelse af udenlandsk arbejdskraft opleves generelt som byrdefuldt for virksomhederne som følge af en flerleddet proces, der løber gennem forskellige myndigheder. Der afsættes og anvendes navnlig ved de første ansættelser betydelige administrative ressourcer på at klare papirarbejdet og rådgivningen af medarbejderen. Navnlig på skatteområdet er der muligheder for at forbedre værdikæden gennem mere målrettet vejledning fra myndighedsside og eventuelt en koordineret inddragelse af eksterne rådgivere. Det generelle billede er, at der ønskes samling af kontaktpunkterne og fokusering af de administrative processer forbundet med ansættelsen og på skatteområdet en målrettet serviceindsats over for den udenlandske arbejdskraft.

4 NOTAT side 4 Generelt skelnes ikke fra virksomhedens side mellem danske og udenlandske medarbejdere, og begge grupper nyder de samme privilegier. Der er dog stor forskel på, hvordan der støttes op om de praktiske problemstillinger, der gør sig gældende i den daglige håndtering af den udenlandske arbejdskraft. Mentorordninger, tolkebistand, adgang til sidemandsbistand med praktiske problemstillinger, værkførere som ambassadører og problemknusere er eksempler på tiltag, der er fundet anvendt i forskellig udstrækning i virksomhederne. Fælles er, at der bruges meget tid på at bistå med fx boligsøgning, oprettelse af bankkonti etc. i den første tid af ansættelsen, hvilket øger virksomhedens administrative byrde ved ansættelsesforholdet. Det generelle billede er, at der er stor forskel på den praktiske bistand, den udenlandske arbejdskraft gives af virksomheden. Det er dog gennemgående, at den bistand, der gives, af virksomheden opfattes som særlig ressourcekrævende. Kun få virksomheder er indstillet på at yde denne ekstraordinære bistand i længere tid, og generelt forventes medarbejderen at være selvkørende over en periode på ½ år. Særligt det danske sprog ses ofte som en svært overkommelig, men nødvendig barriere at overvinde for den udenlandske medarbejder. Hvor deltagelse i sprogundervisning nogle steder er et krav for ansættelsen, ses det også, at det er vanskeligt at fastholde deres medarbejdere på sprogundervisning, når det foregår på sprogskolen om aftenen. Derfor er der en stigende tendens til, at virksomhederne tilbyder arbejdsgiverbetalt undervisning på arbejdspladsen lige efter arbejdstid. Generelt mener virksomhederne, at det er vigtigt, at de udenlandske medarbejdere bliver introduceret i dansk arbejdskultur og efterspørger standardiseret information/kurser herom. Omvendt finder flere virksomheder det også meget anvendeligt selv at vide, hvilken arbejdskultur de nye medarbejdere kommer fra for at styrke mellemlederens håndtering af den udenlandske arbejdskraft. Af den kvantitative analyse fremgår det, at hovedparten af virksomhederne har svært ved at se, hvordan et kulturorienteret arbejde kan bidrage til fastholdelsen, og som følge heraf ikke umiddelbart vil bruge ressourcer på en indsats i den forbindelse. Det er karakteristisk, at der ikke afsættes ressourcer i fritiden til at bistå den udenlandske medarbejder med hjælp til at finde fritidsaktiviteter. Enkelte steder har ildsjæle taget den udenlandske medarbejder med i det lokale idrætscenter o.lign. men ud over henvisning til sprogundervisning er det få virksomheder, der engagerer sig i denne del af den udenlandske medarbejders liv. Samtaler har understreget billedet af, at virksomhederne generelt ikke er

5 NOTAT side 5 opmærksomme på den udenlandske medarbejders integration i lokalsamfundet efter relativ kort tid. I flere virksomheder er der dog efterlyst et bredt funderet socialt netværk, der kan tage imod medarbejderen og dennes familie efter fyraften. Virksomhederne er generelt villige til at sikre fleksible ansættelsesbetingelser for at tilgodese pendlere. Der er en overvægt af østeuropæiske faglærte, som har valgt at tage fast bopæl. Typisk hentes familien først til Danmark, efter at virksomheden og lokalområdet er set an. Mange af de udenlandske medarbejdere har dog familien i hjemlandet, da sprog, job, familie, kultur og skolegang for børnene er primære årsager til, at de ikke ønsker at flytte til Danmark. Det er for nogle medarbejdere mere attraktivt at fungere som pendlere og tage indtægten med til hjemlandet. Samtaler med udenlandske medarbejdere bekræfter dette billede og indikerer en positiv sammenhæng mellem stærk profilering af lokalområdet og succesfuld fastholdelse af medarbejderen og vedkommendes familie. Ægtefællens jobmulighed er central for flere adspurgte i forhold til lysten til at flytte permanent til Danmark. Det er således erfaringen fra nogle virksomheder, at ægtefællen med fordel kan tilbydes arbejde i virksomheden for at fastholde medarbejderen. Flere samtaler peger dog på, at virksomhederne ikke har fokus på ægtefællernes jobmuligheder, ligesom sammenhængen mellem medarbejderens og ægtefællens jobmuligheder i forhold til en permanent fastholdelse af arbejdskraften er uudforsket. Kun få af de adspurgte medarbejdere med børn har valgt at bosætte sig i Danmark. Flere virksomheder melder om hyppigt at måtte svare på spørgsmål fra potentielle medarbejdere (især højtuddannede) om standarder for skoler og børnehaver, herunder om der var adgang til international skole. Endelig er der konstateret en manglende gennemsigtighed i forholdet til antallet og karakteren af aktører, der kan påtage sig en integrationsbetydende rolle. Det står klart, at en bred koordination af lokale indsatser for udenlandsk arbejdskraft er nødvendig for at opnå den bedste synenergi og de bedste resultater for integration.

6 NOTAT side 6 Analysen - spørgsmål og svar Hvordan oplever virksomhederne papirgangen ved ansættelse af udenlandsk arbejdskraft: Generelt har alle virksomheder brugt utrolig meget tid på de første ansættelser. Nogle har brugt op til 2 arbejdsdage på det. Arbejdet med papirgangen er afhængig af, hvilket land medarbejderen kommer fra. Generelt har alle et stort ønske om mere overskuelighed og en hotline funktion. Skattereglerne opleves meget uoverskuelige, og virksomhederne oplever, at deres udenlandske medarbejder er forvirrede og utrygge ved skatten. Flere virksomheder har oplevet, at medarbejdere opsiger ansættelsesforholdet, når de gunstige skatteregler bortfalder. Nogle oplever, at det er vigtigt, at de udenlandske medarbejdere har samme skatteregler som danske medarbejdere fra første dag, da virksomhederne ellers får for mange problemstillinger. En virksomhed tilbyder, at virksomhedens revisor laver årsopgørelse, hvilket har vist sig at være til økonomisk fordel for den ansatte. Flere virksomheder har en ansat, der har specialiseret sig i papirgangen. De virksomheder som har flere udenlandske ansatte burger typisk en af de først ankomne udlændinge til at være mentor og hjælper til nyansatte udlændinge. En enkelt virksomhed har i samarbejde med Dansk Metal fået godkendt uddannelsespapir. Fordeling af type medarbejdere: Generelt er der overvægt af faglærte udenlandske medarbejdere. Virksomhederne forsøger ofte at ansætte medarbejdere med samme nationalitet, da det letter både papirgang, sprogbarriere mv. Typisk kommer den ansatte først til Danmark og senere følger familien måske med. Nogle få virksomheder stiller krav om bosættelse til de udenlandske medarbejdere. Nogle virksomheder har lavet ordninger med enten 4 dags arbejdsuge eller flere arbejdstimer hver uge, for så hver 4. eller 5. uge at have fri til en hjemtur til hjemlandet.

7 NOTAT side 7 Generelt flere fast bosiddende blandt østeuropæere. I de adspurgte virksomheder er der flest østeuropæere ansat (I forhold til spørgeskema er 50 % tyske medarbejdere). Hvad har virksomhederne gjort for at integrere de udenlandske medarbejdere? Hovedparten af virksomhederne har hjulpet med at finde bolig og vigtigste fornødenheder i starten. Alle udtaler, at de udenlandske medarbejdere er på lige fod med danske medarbejdere dvs. alle udenlandske medarbejdere har samme regler og tilbud på virksomheden. Nogle virksomheder har tolk med til vigtige infomøder. Nogle virksomheder har fået oversat vigtige informationer på skrift. Nogle virksomheder har oversat arbejdsanvisninger. Nogle få virksomheder har mentor ordning. Generelt tillader virksomhederne, at udlændinge bruger arbejdstid på at hjælpe hinanden med arbejdsrelaterede problemstillinger. En enkelt virksomhed har haft en værkfører, der har introduceret de udenlandske medarbejdere til fritidslivet i lokalsamfundet. Generelt har virksomhederne ikke gjort noget for at introducere udlændingene til fritidsmulighederne i lokalsamfundet. Har virksomhederne været involveret i praktiske foranstaltninger? Hovedparten af virksomhederne har været meget involveret i praktiske foranstaltninger såsom bolig, ansøgning af dokumenter, oprettelse af bankkonto mv. Kun for ganske få virksomheder har det ikke været nødvendigt, men der har det også typisk været ansættelse af ægtefælle eller i forvejen bosiddende medarbejdere.

8 NOTAT side 8 De fleste virksomheder forventer, at de udenlandske medarbejdere kan klare sig selv efter ½ års ansættelse. Har virksomhederne kendt til noget/gjort noget i forhold til muligheder i fritiden. Generelt har virksomhederne ikke gjort noget ud over henvist til sprogundervisning. Nogle få har haft nogle værkførere, der har hjulpet udlændingene i gang i fritiden. Flere virksomheder mener, at udlændingene arbejder så meget (både for at tjene ekstra penge og få frihed til hjemrejser), at de ikke har tid til fritidsaktiviteter. Mange virksomheder har svært ved at finde ressourcer til at hjælpe deres udenlandske medarbejdere i gang i fritiden. Alle virksomheder har fundet det interessant med opbygning af internationalt netværk og vigtigt for deres medarbejdere. Flere virksomheder efterspørger kurser med emner som dansk arbejdskultur, danske skatteregler mv. for udlændinge. Hvilke spørgsmål rejser sig, når de udenlandske medarbejdere har ægtefæller/kærester med til Danmark: Nogle virksomheder har tilbudt arbejde til ægtefæller for at fastholde egne medarbejdere. Mange virksomheder efterspørger større muligheder for job til ægtefællerne. Flere har peget på, at ægtefællerne har behov for praktisk bistand, eksempelvis til afklaring af eksamenspapir. Mange af de udenlandske medarbejdere har familie i hjemland, da sprog, job, familie, kultur og skolegang for børnene er primære årsager til, at de ikke ønsker at flytte til Danmark. Det er mere attraktivt at fungere som pendlere og tage indtægten med til hjemlandet.

9 NOTAT side 9 Hvilke spørgsmål rejser sig når udenlandske medarbejdere har børn med til Danmark? Kun ganske få udenlandske medarbejdere har børn med. Børnene er typisk i børnehavealderen eller voksne børn. Børnehaverne har generelt taget godt imod børnene. En polsk familie har benyttet sig af en polsk dansk skole i Ålborg om lørdagen for at gøre deres børn klar til dansk skole. Virksomheden har hjulpet økonomisk. Nogle virksomheder får henvendelse fra deres udenlandske medarbejdere, som ønsker at tage familien med, omkring mulighederne for deres børn og uddannelse. Bruger virksomhederne mentor ordning? Generelt har virksomhederne ikke mentor ordninger, men brugt sidemandsoplæring. Nogle virksomheder bruger en af deres første udenlandske ansatte til at være mentor i forbindelse med praktiske opgaver. Det er også typisk samme person, som fungerer som oversætter mv. Nogle virksomheder ønsker at indføre mentor ordning men har ikke fået det gjort p.g.a. travlhed. Generelt bruger virksomhederne formanden/værkføreren/afdelingslederen til at varetage de arbejds- og personalemæssige opgaver. (ifølge spørgeskemaet er 50% positive overfor mentor ordning). Hvilke materialer har virksomhederne ytret ønske om at have? Generelt har virksomhederne ytret ønske om oversat informationsmateriale om skat, ferie, sygesikring, fagforening mv. Mange efterlyser også netværksdannelse for deres udenlandske medarbejdere. Materiale til danske medarbejdere om udenlandsk arbejdskraft (hvorfor, hvad kommer de fra mv.)

10 NOTAT side 10 Temaaftener for udenlandske medarbejdere. Materialer med overblik over papirflow i forbindelse med ansættelse. Information om østeuropæisk arbejdskultur. Virksomhedernes holdning og involvering i sprogundervisning. Generelt finder alle virksomhederne det vigtigt med sprogundervisning, da sproget oftest er en barriere. Nogle virksomheder stiller krav om deltagelse på sprogundervisning og resten anbefaler det. Mange virksomheder oplever, at det er svært at fastholde deres medarbejdere på sprogundervisning, når det foregår på sprogskolen om aftenen. Flere virksomheder har haft succes med at have undervisning på arbejdspladsen dette foregår typisk lige efter arbejdstiden. Nogle virksomheder har valgt at tilbyde deres danske medarbejdere sprog undervisning og dermed imødekomme sprogbarriererne. Hvor og hvordan har virksomhederne rekrutteret deres udenlandske medarbejdere? Største parten har rekrutteret de første medarbejdere via rekrutteringsbureau derefter rekrutteret via nuværende medarbejdere. Nogle få har fået direkte henvendelser. Nogle få har benyttet arbejdsformidlingen i Tyskland. Flere virksomheder har oplevet ved direkte henvendelser, at de siger, at de kan mere end de i virkeligheden kan derfor laver nogle enkelte virksomheder små test inden ansættelsen. Flere virksomheder oplever ved at rekruttere via nuværende medarbejdere opnås større sikkerhed i ansættelsen.

11 NOTAT side 11 Hvad oplever virksomhederne fungerer godt i forhold til ansættelse af udenlandske medarbejdere? Generelt oplever alle virksomhederne, at det er meget stabile, pligtopfyldende, fleksible og taknemmelige medarbejdere, der ikke er bange for at tage fat. Nogle virksomheder har oplevet det positivt at forholde sig til en nationalitet Nogle virksomheder har haft gode oplevelser med at afholde mus samtaler for deres udenlandske medarbejdere. Nogle virksomheder har fastholdt nogle af deres egne medarbejdere ved at tilbyde ægtefæller arbejde. Flere virksomheder finder det vigtigt at få de første udenlandske ansatte integreret godt og derefter få personen til at være behjælpelig med kommende ansættelser. Mentor ordning har fungeret godt der, hvor det har været brugt. Ærlighed er nøgleord for mange virksomheder. Måden, udlændingene hjælper hinanden på indbyrdes, har overrasket flere virksomheder. Hvor er vi nu, og hvor skal vi hen? På baggrund af analysen vil behovet for indsats områder være: Styrkelse af modtagefunktionen, styrkelse af kulturel integration, styrkelse af muligheder for medrejsende familie og styrkelse af virksomhedsintegration. Det vil herunder være nødvendigt med udarbejdelse af informationsmaterialer specielt vedr. arbejdsgangen ved ankomsten til Danmark, styrke initiativerne omkring ægtefællejob, etablere internationalt netværk, afholde temadage både for virksomheder og den udenlandske arbejdskraft, synliggørelse af sprogundervisningsmuligheder og etablering af hotline funktion. Det vil endvidere være vigtigt at koordinere Erhvervscentrets indsatser med øvrige lokale indsatser for udenlandsk arbejdskraft for at opnå den bedste synenergi og de bedste resultater.

Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020

Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020 Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020 dt Et s u n u n d s n e liv i wu n e k omm 1 INTEGRATION Indledning Rebild Kommunes Integrationspolitik beskriver de overordnede rammer og det fælles grundlag for

Læs mere

VISION OG STRATEGI. For modtagelse af nye flygtninge og deres familier

VISION OG STRATEGI. For modtagelse af nye flygtninge og deres familier VISION OG STRATEGI For modtagelse af nye flygtninge og deres familier MODTAGELSESPERIODEN INTEGRATIONS- INDSATSEN TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE CIVILSAMFUNDET OG FÆLLESSKABER 2 VISION & STRATEGI FORMÅL Vi anser

Læs mere

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Malene Nordestgaard Laursen Sagsnr. 15.40.00-P20-1-15 Dato:24.2.2016 Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Antallet af borgere omfattet af

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Talepunkter Poul-Erik Pedersen Mangfoldighedsledelse 7.maj. Mangfoldighedsledelse på danske arbejdspladser hvor står vi?

Talepunkter Poul-Erik Pedersen Mangfoldighedsledelse 7.maj. Mangfoldighedsledelse på danske arbejdspladser hvor står vi? Talepunkter Poul-Erik Pedersen Mangfoldighedsledelse 7.maj Mangfoldighedsledelse på danske arbejdspladser hvor står vi? Først og fremmest tak for invitationen og muligheden for at tale ved denne konference.

Læs mere

I nedenstående er der gennemført en analyse af sygefravær, samt en beskrivelse af de tiltag Holstebro Kommune gør for at nedbringe sygefravær.

I nedenstående er der gennemført en analyse af sygefravær, samt en beskrivelse af de tiltag Holstebro Kommune gør for at nedbringe sygefravær. Analyse og aktiviteter i relation til sygefravær Byrådet har på budgetseminaret i august 2012 fokus på sygefravær og mulighederne for at nedbringe sygefraværet til gavn for de sygemeldte og arbejdspladserne.

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK 2012

INTEGRATIONSPOLITIK 2012 INTEGRATIONSPOLITIK 2012 Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget i Nordfyns Kommune besluttede i november 2010, at der skulle udarbejdes en samlet integrationspolitik for Nordfyns Kommune. Politikken er blevet

Læs mere

BILAG 1 GLADSAXE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK JANUAR 2008

BILAG 1 GLADSAXE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK JANUAR 2008 Forord Byrådet besluttede i august 2006 at igangsætte et arbejde med at formulere en integrationspolitik for Gladsaxe Kommune. Resultatet er nu klar. Baggrunden er, at der i disse år stilles øgede krav

Læs mere

Integrationsindsatsen i Vejle Kommune. - I et beskæftigelses- og helhedsorienteret perspektiv

Integrationsindsatsen i Vejle Kommune. - I et beskæftigelses- og helhedsorienteret perspektiv Integrationsindsatsen i Vejle Kommune - I et beskæftigelses- og helhedsorienteret perspektiv 1 Vejle Kommune tænker helhedsorienteret I Vejle Kommune har vi det udgangspunkt, at job er vækst for alle.

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

Oplæg til 3-partsforhandlinger

Oplæg til 3-partsforhandlinger Oplæg til 3-partsforhandlinger 11. februar 2016 Arbejdsmarkedets opbygning og indretning er afgørende for både samfundsudviklingen og den enkeltes hverdag. Alternativet ser derfor frem til de kommende

Læs mere

Trivselspolitik...5. 1. Organisationen...5. 2. Gruppeniveau...5. Bilag...8. A. Tiltag...8. Tiltag:...8 1A...8 1B...8 1C...8 1D...9 1E...9 1F...

Trivselspolitik...5. 1. Organisationen...5. 2. Gruppeniveau...5. Bilag...8. A. Tiltag...8. Tiltag:...8 1A...8 1B...8 1C...8 1D...9 1E...9 1F... Trivselspolitik Indholdsfortegnelse Trivselspolitik...5 Vision og formål...5 1. Organisationen...5 2. Gruppeniveau...5 3. Den enkelte medarbejder...7 4. Lederen...7 Bilag...8 A. Tiltag...8 Tiltag:...8

Læs mere

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogram 2014-2020 v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogrammet 2014-2020 Prioritetsakse 1: Indsatsområder: Prioritetsakse 2: Indsatsområde: Iværksætteri

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Det hænger sammen. Når ledigheden stiger over en længere periode, vokser gruppen af langtidsledige. Dette giver udfordringer

Læs mere

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Udkast til Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere flygtninge

Læs mere

Hvordan virker ressourceforløb? Jobcenter Aarhus

Hvordan virker ressourceforløb? Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 134 Offentligt Hvordan virker ressourceforløb? Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalgets høring - Førtidspensions- og fleksjobreformen med fokus på ressourceforløb

Læs mere

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Af cand pæd psych Lisbeth Lenchler-Hübertz og familierådgiver Lene Bagger Vi har gennem mange års arbejde mødt rigtig mange skilsmissebørn,

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Bilag 13. Hvordan er opstartsperioden forløbet?

Bilag 13. Hvordan er opstartsperioden forløbet? Om ungerådgiveren i headspace+ Vil du fortælle lidt om dig selv? - Hvor længe har du været i Headspace og headspace+? - Har du altid arbejdet indenfor den frivillige sektor? - Uddannelses/beskæftigelsesbaggrund?

Læs mere

DET KAN SKE. for alle

DET KAN SKE. for alle DET KAN SKE for alle Indhold 4 Arbejdsfastholdelse 6 Ret og Pligt (arbejdsevne) 9 Kan jeg sige nej til et arbejde? 10 Hvad er et rimeligt arbejde? 12 Redskaber 17 Nyttige hjemmesider 18 Kontakt 2 Farum

Læs mere

EVALUERING af projekt Mobilt værktøj til mobil medarbejder

EVALUERING af projekt Mobilt værktøj til mobil medarbejder EVALUERING af projekt Mobilt værktøj til mobil medarbejder Pilotprojektet er evalueret ud fra en procesbaseret tilgang til virkningsevalueringen. Evalueringsspørgsmålet: Jobcenter Langeland ønskede at

Læs mere

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Notat om kønsforskelle

Notat om kønsforskelle Notat om kønsforskelle Hvad tilbyder kommuner og arbejdsgiver mænd og kvinder, der har været udsat for en arbejdsulykke? Socialforskningsinstituttet har på foranledning af Arbejdsskadestyrelsen udarbejdet

Læs mere

EARLY WARNINGS ÅRSKONFERENCE DEN 5. NOVEMBER 2015

EARLY WARNINGS ÅRSKONFERENCE DEN 5. NOVEMBER 2015 EARLY WARNINGS ÅRSKONFERENCE DEN 5. NOVEMBER 2015 [DET TALTE ORD GÆLDER] Kære frivillige og konsulenter. Tak for invitationen til arrangementet i dag og muligheden for at give Jer nogle ord med på vejen

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Målopfyldelser 2006 for kontraktstyrede virksomheder på Skoleudvalgets område 559459

Målopfyldelser 2006 for kontraktstyrede virksomheder på Skoleudvalgets område 559459 Pkt.nr. 23 Målopfyldelser 2006 for kontraktstyrede virksomheder på Skoleudvalgets område 559459 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Beskæftigelsessituationen på SOSU-området i Syddanmark

Beskæftigelsessituationen på SOSU-området i Syddanmark Beskæftigelsessituationen på SOSU-området i Syddanmark - Resultater og erfaringer December 2007 - 2 - Beskæftigelsesregion Syddanmark har iværksat en analyse af beskæftigelsessituationen på SO- SU 1 -området

Læs mere

Sprogindsats for Småbørnsområdet

Sprogindsats for Småbørnsområdet Sprogindsats for Småbørnsområdet Indledning Det er fundamentalt for et barns personlige og sociale udvikling, at barnet er i stand til at bruge sproget til at kommunikere med og dermed give udtryk for

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

Socialøkonomiske virksomheder er private og driver erhverv med det formål gennem deres virke og indtjening at fremme sociale formål.

Socialøkonomiske virksomheder er private og driver erhverv med det formål gennem deres virke og indtjening at fremme sociale formål. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til Socialudvalget Status på Regeringens Udvalg for Socialøkonomiske virksomheder På Socialudvalgets møde med Udsatterådet i Københavns

Læs mere

Sæt grænser for det grænseløse arbejde

Sæt grænser for det grænseløse arbejde Sæt grænser for det grænseløse arbejde Grænseløst arbejde bliver stadig mere udbredt. Det giver medarbejderne større frihed til at kombinere arbejde og familieliv, så det passer netop til deres hverdag.

Læs mere

Flere flygtninge og indvandrere ind i arbejdsstyrken

Flere flygtninge og indvandrere ind i arbejdsstyrken HJ03_3 Flere flygtninge og indvandrere ind i arbejdsstyrken Tag udfordringen op Der hersker stadig for stor forskel på flygtninge og indvandreres deltagelse på arbejdsmarkedet i forhold til danskeres -

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016

Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0004938 Dato: 13. august 2015 Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016 Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent I Halsnæs Kommune

Læs mere

Internationaliseringsundersøgelsen 2015

Internationaliseringsundersøgelsen 2015 Internationaliseringsundersøgelsen 2015 Undersøgelsen indeholder 877 respondenter, hvilket svarer til 23,5 % af VIA s 3725 studerende. De internationale studerendes ankomst til Danmark: 1.a Hvad har de

Læs mere

Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere

Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere 1. Overordnet målsætning Med en bevidst rekrutteringsstrategi ønsker vi at fastholde og tiltrække medarbejdere, der kan medvirke til, at Gentofte

Læs mere

DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF

DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF Integration af flygtninge DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF Dok ID: 71561 Kort fortalt DA har 67 markante anbefalinger til ændring af integrationsindsatsen, som regeringen

Læs mere

Koncept. Relocation program. - En indsats for rekruttering, fastholdelse og integration af udenlandsk arbejdskraft i Nordjylland

Koncept. Relocation program. - En indsats for rekruttering, fastholdelse og integration af udenlandsk arbejdskraft i Nordjylland Koncept Relocation program - En indsats for rekruttering, fastholdelse og integration af udenlandsk arbejdskraft i Nordjylland April 2009 1 A. Formål Der etableres et nordjysk rekrutterings-, modtage-

Læs mere

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL Danmark modtager i disse år historisk mange flygtninge. Kommunerne forventes alene i år at modtage op mod 17.000 flygtninge, ligesom der også

Læs mere

Akademikernes bidrag til integration af højtuddannede flygtninge på arbejdsmarkedet

Akademikernes bidrag til integration af højtuddannede flygtninge på arbejdsmarkedet Akademikernes bidrag til integration af højtuddannede flygtninge på arbejdsmarkedet Akademikerne medvirker til at styrke integration og beskæftigelse af flygtninge på det danske arbejdsmarked hurtigt og

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye arbejdskraftindvandring

Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye arbejdskraftindvandring NOTAT Dato: 28. maj 2008 Kontor: Beskæftigelseskontoret J.nr.: 3678 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Kommuneanalyse Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 Del: Der skal saneres i overførselsindkomsterne. Ydelserne skal

Læs mere

1. Projektets mål Projektets mål:

1. Projektets mål Projektets mål: 1. Projektets mål Projektet "Fremme af uddannelse og beskæftigelse indenfor social- og sundhedsområderne for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk" er et nyskabende initiativ, der bliver udviklet

Læs mere

DIALOG. om indvandrere på arbejdspladsen. Dialogværktøj til tillidsrepræsentanten

DIALOG. om indvandrere på arbejdspladsen. Dialogværktøj til tillidsrepræsentanten DIALOG om indvandrere på arbejdspladsen Dialogværktøj til tillidsrepræsentanten Maj 2005 2 DIALOG OM INDVANDRERE PÅ ARBEJDSPLADSEN Der er brug for dialog LO Århus har i 2004 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [22. september 2008 31. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-16-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse

Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse Titel: Bedre inklusion af borgere på kanten af arbejdsmarkedet Udfordringer

Læs mere

Handicap og psykiatripolitik

Handicap og psykiatripolitik Handicap og psykiatripolitik Vedtaget i Byrådet i oktober 2008 Forord Handicap- og Psykiatripolitik er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i den første valgperiode i den nye Middelfart

Læs mere

Flygtninge i Helsingør Kommune orientering marts 2016

Flygtninge i Helsingør Kommune orientering marts 2016 Flygtninge i Helsingør Kommune orientering marts 2016 Helsingør Kommune har fået meddelt en kvote på 172 flygtninge for 2016. Kvoten for 2015 var 134. Det er fortsat et fokusområde at skabe løbende overblik

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Analyse af fraflytningsmønstre og -årsager blandt unge mellem 18 og 25 år i Halsnæs Kommune

Analyse af fraflytningsmønstre og -årsager blandt unge mellem 18 og 25 år i Halsnæs Kommune Analyse af fraflytningsmønstre og -årsager blandt unge mellem 18 og 25 år i Halsnæs Kommune Introduktion Som en del af Handleplanen for vækstinitiativer i 2015/2016 blev det aftalt, at der skulle udarbejdes

Læs mere

Tryghed Under Tag-projekt Fritidsjob i Boligselskabet Fruehøjgaard i Brændgårdsparken, på Fruehøj eller i Fællesbo,

Tryghed Under Tag-projekt Fritidsjob i Boligselskabet Fruehøjgaard i Brændgårdsparken, på Fruehøj eller i Fællesbo, Evaluering: Tryghed Under Tag-projekt Fritidsjob i Boligselskabet Fruehøjgaard i Brændgårdsparken, på Fruehøj eller i Fællesbo, Lyngbyen Forfattere: Stinne Højer Mathiasen, Udviklingskonsulent Maria Arup,

Læs mere

Unge grønlændere bidrager til nye indsigter i det sociale arbejde

Unge grønlændere bidrager til nye indsigter i det sociale arbejde Unge grønlændere bidrager til nye indsigter i det sociale arbejde Et VISO-forløb med antropologisk og psykologisk fokus har givet Grønlænderenheden i Aalborg nye indsigter i, hvordan en gruppe unge grønlændere

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Center for Job og Uddannelse December 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 De overordnede rammer... 3 Trin i den nye refusionsmodel... 3 Mål og indsatser overfor borgere og

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Indien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Indien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport Indien Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 78 København V ida.dk/global +4 8 48 48 Landerapporten Hvert anden år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet for

Læs mere

KORT OG GODT OM LØN VED ANSÆTTELSE AF EN FLYGTNING

KORT OG GODT OM LØN VED ANSÆTTELSE AF EN FLYGTNING KORT OG GODT OM LØN VED ANSÆTTELSE AF EN FLYGTNING LÆS MERE PÅ REGNSKABSSPECIALISTEN.DK ELLER FACEBOOK.COM/REGNSKABSSPECIALISTEN Indhold Gratis råd og vejledning til den administrative håndtering af ansættelsen...

Læs mere

6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper

6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper 6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper Med en universel velfærdsmodel er Danmark mere udsat end mange andre lande i forhold til globaliseringen og migration. Ind- og

Læs mere

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen Notat Sagsnr.: 2014/0001359 Dato: 22. april 2014 Titel: Mentorindsats i Jobcenter Halsnæs Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen Halsnæs Jobcenter

Læs mere

Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer

Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer 7. november 2013 Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer Resumé Efter 18 måneder på ledighedsydelse har mange fleksjobvisiterede mistet troen på at komme i job og samtidig modtager kommunen

Læs mere

Visionen for strategien er, at den skal:

Visionen for strategien er, at den skal: Indledning Mange flygtninge og indvandrere, som kommer til eller vokser op i Holbæk Kommune, klarer sig godt i folkeskole, sprogskole og på job. Nogle oplever dog sproglige, kulturelle og/eller vidensmæssige

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Canada. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Canada. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 3 Canada Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 78 København V ida.dk/global +5 3 8 8 8 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

Individuel forhandlingsret for offentligt ansatte Vejledning. September 2013

Individuel forhandlingsret for offentligt ansatte Vejledning. September 2013 Individuel forhandlingsret for offentligt ansatte Vejledning September 2013 Indhold Del 1: Fordele og ulemper ved individuel lønforhandling... 2 1.1. Individuel lønforhandling i de offentlige overenskomster...

Læs mere

Leder i en sammenlægningsproces

Leder i en sammenlægningsproces Sendes ufrankeret Modtageren betaler portoen Leder i en sammenlægningsproces Ledernes Hovedorganisation Att.: Lederudvikling Vermlandsgade 65 +++ 1048 +++ 2300 København S 11 gode råd til, hvordan kommunale

Læs mere

Opsamling. Programmet for informationsseminaret var som følger:

Opsamling. Programmet for informationsseminaret var som følger: Opsamling Informationsseminar om integrationspålæg 22. oktober 2014, Bella Center I dette notat gives en kort opsamling på informationsseminar afholdt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedrørende

Læs mere

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til Udkast Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (En tidlig forebyggende indsats m.v.) 1 I lov om

Læs mere

8000 Aarhus Kontaktperson: Søren Larsen T: 21660429 E: sl@lomidt.dk

8000 Aarhus Kontaktperson: Søren Larsen T: 21660429 E: sl@lomidt.dk Ansøgning til: RUMMELIG imidt Oplysninger om ansøger: LO Midtjylland 8000 Aarhus Kontaktperson: Søren Larsen T: 21660429 E: sl@lomidt.dk Projektbeskrivelse 1. Baggrund RUMMELIG i midt er et inklusionsprogram,

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

Bilag 3: Opgavebeskrivelse 4. maj 2016. Offentligt udbud af faglig bistand og facilitering af netværk på det socialøkonomiske forretningsområde

Bilag 3: Opgavebeskrivelse 4. maj 2016. Offentligt udbud af faglig bistand og facilitering af netværk på det socialøkonomiske forretningsområde Bilag 3: Opgavebeskrivelse 4. maj 2016 Offentligt udbud af faglig bistand og facilitering af netværk på det socialøkonomiske forretningsområde 0. Definitioner og termer Definerede termer fra Konsulentaftalen

Læs mere

Forældres muligheder for at passe syge børn

Forældres muligheder for at passe syge børn 19.9.2006 Notat 13007 MELA/kiak Forældres muligheder for at passe syge børn Der er store forskelle på forældres muligheder for at passe deres børn, når de bliver syge. Det viser en undersøgelse som FTF

Læs mere

Sådan forhandler du din egen løn. Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen

Sådan forhandler du din egen løn. Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen Sådan forhandler du din egen løn Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen Dansk Journalistforbund Faglig afdeling januar 2005 1. Lønforhandling til ny stilling Spørgsmål: Svar: Spørgsmål:

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge

Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge Mødetidspunkt 02-03-2016 19:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse A & B Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 21:00 Tilstede:

Læs mere

Nedenfor følger en beskrivelse af pejlemærkerne for den fortsatte udvikling af sundhedsordningen samt tilpasningerne i den forbindelse.

Nedenfor følger en beskrivelse af pejlemærkerne for den fortsatte udvikling af sundhedsordningen samt tilpasningerne i den forbindelse. Notat Til: Udvalget for Sundhed og Trivsel samt Hovedudvalget Fra: Sundhed & Trivsel Optimering af sundhedsordningen 1. Baggrund Sundhed & Trivsel har eksisteret siden 2008 og er nu godt forankret i kommunen.

Læs mere

Betegnelsen arbejdsklausuler henviser til bestemmelser vedr. løn- og arbejdsvilkår i en kontrakt mellem bygherre og entreprenør.

Betegnelsen arbejdsklausuler henviser til bestemmelser vedr. løn- og arbejdsvilkår i en kontrakt mellem bygherre og entreprenør. BILAG 1: Overordnede principper for anvendelse af arbejdsklausuler og sociale klausuler i de udbudte kontrakter Helt overordnet skal anvendelse af arbejdsklausuler og sociale klausuler ses i sammenhæng

Læs mere

Aftale om Forebyggelsesfonden

Aftale om Forebyggelsesfonden Aftale om Forebyggelsesfonden 421 millioner kroner til at forebygge nedslidning i 2010 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er enige

Læs mere

Ældre Borgere med anden baggrund end dansk.

Ældre Borgere med anden baggrund end dansk. Ældre Borgere med anden baggrund end dansk. Byrådet har ved budgetforliget for 2015 besluttet, at der skal laves en undersøgelse af, plejebehov og plejemuligheder i forhold til ældre med anden etnisk baggrund

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråds studietur til Berlin 23. 24. oktober 2012

Det Lokale Beskæftigelsesråds studietur til Berlin 23. 24. oktober 2012 Det Lokale Beskæftigelsesråds studietur til Berlin 23. 24. oktober 2012 Efter ønske fra Det Lokale Beskæftigelsesråd i Aalborg Kommune var der arrangeret studietur til Berlin d. 23. 24. oktober 2012. Formålet

Læs mere

Hvad må jeg... når jeg får dagpenge, efterløn mv. FAGLIG FÆLLES AKASSE

Hvad må jeg... når jeg får dagpenge, efterløn mv. FAGLIG FÆLLES AKASSE Hvad må jeg... når jeg får dagpenge, efterløn mv. 1 FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Forskellen på aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde... - Aktiviteter... - Frivilligt, ulønnet arbejde... - Det gælder

Læs mere

Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015. Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland

Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015. Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015 Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland FVU som andetsprog Hvad FVU-læsning er Hvorfor FVU-læsning er et godt tilbud Hvordan FVU-læsning

Læs mere

Medarbejderes muligheder ved opstart af egen virksomhed

Medarbejderes muligheder ved opstart af egen virksomhed Medarbejderes muligheder ved opstart af egen virksomhed Flere levedygtige opstartsvirksomheder fra DTU DTU ønsker, at der etableres nye levedygtige virksomheder baseret på viden og teknologi fra DTU. Det

Læs mere

Vil ledere være selvstændige? En analyse af danske lederes motiver og ønsker om at gå selvstændig

Vil ledere være selvstændige? En analyse af danske lederes motiver og ønsker om at gå selvstændig Vil ledere være e? En analyse af danske lederes motiver og ønsker om at gå Ledernes Hovedorganisation September 2007 Indledning I august 2007 lancerede regeringen programmet Mod nye mål Danmark 2015. Det

Læs mere

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00 »Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«- UgebrevetA4.dk 31-01-2016 22:00:46 LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Nu vender beskæftigelsen

Nu vender beskæftigelsen Marts 2010 Nu vender beskæftigelsen Mere end hver anden virksomhed forventer vækst i løbet af det næste år. Det får beskæftigelsen til at stige svagt i løbet af det næste halve år. Især byggeriet og små

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø Sprogcentret - I. Metode...3 II. Baggrundsvariable...4 II.1. Kønsfordeling...4 II.2. Aldersfordeling...4 II.3. Oprindelsesregion...5 II.4. Uddannelsesmæssig baggrund...5 II.5. Antal år bosat i Danmark...6

Læs mere

Generelt er der stor og positiv interesse for at Erhvervsakademi Sjælland udbyder en akademiuddannelse i EL installation.

Generelt er der stor og positiv interesse for at Erhvervsakademi Sjælland udbyder en akademiuddannelse i EL installation. DOKUMENTATION TIL ANSØGNING OM PRÆKVALIFICERING AF AKADEMIUDDANNELSE I EL-INSTALLATION Erhvervsakademi Sjælland udbyder i dag erhvervsakademiuddannelsen til EL installatør på Campus Nykøbing Falster. Der

Læs mere

Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune

Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune Internationaliseringsudvalget Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Horsens d. 18. august 2014 NOTAT Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune Horsens er en international studieby

Læs mere

Nyt om Mentorskab. nr. 1, december 2006. Pointer fra seminaret Samtale i centrum

Nyt om Mentorskab. nr. 1, december 2006. Pointer fra seminaret Samtale i centrum nr. 1, december 2006 Nyt om Mentorskab Nyt om mentorskab er nyhedsbrev fra socialfondsprojekt Mentorservice. Det første nummer af nyhedsbrevet sendes ud elektronisk. Fra februar 2007 kan vores nyhedsbrev

Læs mere

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen Til Silkeborg 25.11.2015 Folkeoplysningen Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Fra AOF Viborg Aftenskole AOF Midt, Ørnsøvej 5 8600 Silkeborg Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [1. maj 2009 30. april 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-15-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Fra fravær og stress til nærvær og trivsel. Marts 2016

Fra fravær og stress til nærvær og trivsel. Marts 2016 Fra fravær og stress til nærvær og trivsel Marts 2016 2 Vi vil nedbringe sygefravær og forebygge stress De sidste år har der været en stigning i sygefraværet og flere bliver henvist til psykologhjælp på

Læs mere

Kvalitetsreform i den offentlige sektor

Kvalitetsreform i den offentlige sektor Kvalitetsreform i den offentlige sektor - Set i et ledelsesperspektiv Ledernes Hovedorganisation Maj 2007 Indledning Den offentlige sektor står i dag overfor en række udfordringer, såsom højt sygefravær,

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere