betænkning om det grønlandske retsvæsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "betænkning om det grønlandske retsvæsen"

Transkript

1 betænkning om det grønlandske retsvæsen BIND 7 RESUME litteratur og bilag DEN GRØNLANDSKE RETSVÆSENSKOMMISSION Betænkning nr. 1442/2004

2 Kronologisk fortegnelse over betænkninger Frist- og forældelsesregler på skatte- og afgiftsområdet 1427 Reform af den civile retspleje II 1428 Retssikkerhedskommissionens betænkning 1429 Forenklinger i jordlovgivningen 1430 Betænkning fra Udvalget om Aktieoptioner 1431 Betænkning om straffeprocessuelle tvangsindgreb over for børn under den kriminelle lavalder 1432 Valgret under udlandsophold 1433 Betænkning om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af byggematerialer 1434 Strukturkommissionens betænkning 1435 Betænkning om den militære straffelov, retsplejelov og disciplinarlov 1436 Betænkning om reform af den civile retspleje III 1437 Et nyt udligningssystem 1438 Forældelse af strafansvaret for særlovsovertrædelser m.v Betænkning om bortvisning af voldelige og truende personer fra hjemmet 1440 Betænkning om revision af forbrugeraftaleloven 1441 Straffelovrådets betænkning om forældelsesretlige spørgsmål 2004 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63, 2100 København Ø Telefon Fax

3 BETÆNKNING OM DET GRØNLANDSKE RETSVÆSEN BIND 7 LITTERATUR OG BILAG DEN GRØNLANDSKE RETSVÆSENSKOMMISSION Betænkning nr

4 Betænkning 1442 om det grønlandske retsvæsen Publikationen kan bestilles hos Danmark.dk s netboghandel Telefon Publikationen kan hentes på Justitsministeriets hjemmeside ISBN ISBN (Internet) Bind 1 Generelt om retsvæsnet ISBN Bind 2 Retsplejen og domstolene ISBN Bind 3 Kriminaliteten og kriminalforsorgen ISBN Bind 4 Politiet, opfølgning mv. ISBN Bind 5 Lovudkast 1. del ISBN Bind 6 Lovudkast 2. del ISBN Bind 7 Litteratur og bilag ISBN kr. inkl. moms Kalaallit nunaanni eqqartuussiveqarneq pillugu isumalliutissiissut 1442 ISBN ISBN (Internet) Atuagaq 1 Eqqartuussiveqarneq pillugu nalinginnaasut ISBN Atuagaq 2 Eqqartuussisaaseq eqqartuussiviillu ISBN Atuagaq 3 Pinerlunniartarneq aamma pinerluttunik isumaginnittoqarfik ISBN Atuagaq 4 Politiit, malitseqartitsineq il.il. ISBN Atuagaq 5 Inatsisissatut missingiut immikkoortoq 1 ISBN Atuagaq 6 Inatsisissatut missingiut immikkoortoq 2 ISBN Atuagaq 7 Atuakkat atorneqartut ilanngussallu ISBN kr. inkl. moms Resume ISBN kr. inkl. moms Naalisarnera ISBN kr. inkl. moms Summary ISBN kr. inkl. moms Tryk: Schultz Grafisk

5 2059 Indholdsoversigt Bind 1 Generelt om retsvæsnet Afsnit I Indledning Afsnit II Retssystemet generelt Afsnit III Befolkningen og retssystemet Afsnit IV Nogle tværgående problemstillinger Afsnit V Sproget Bind 2 Retsplejen og domstolene Afsnit VI Domstolenes organisation og personale Afsnit VII Rettergangsfuldmægtige, forsvarere, advokater og retshjælp Afsnit VIII Fælles bestemmelser for alle retssager mv Afsnit IX Civile sagers behandling Afsnit X Kriminalsagers behandling Afsnit XI Appel, genoptagelse og fuldbyrdelse (fogedsager) Bind 3 Kriminaliteten og kriminalforsorgen Afsnit XII Kriminaliteten Afsnit XIII Kriminalpræventive foranstaltninger Afsnit XIV Kriminalloven almindelige bestemmelser, de enkelte forbrydelser mv Afsnit XV Foranstaltningssystemet Afsnit XVI Fuldbyrdelse af foranstaltninger

6 2060 Afsnit XVII Behandling af tilbageholdte og detentionsanbragte Bind 4 Politiet, opfølgning mv. Afsnit XVIII Politiets virksomhed Afsnit XIX Opfølgning på kommissionens forslag Afsnit XX Kommissionens forslag til råd og udvalg mv Afsnit XXI Samlede økonomiske konsekvenser Afsnit XXII Overførsel til hjemmestyret Bind 5 Lovudkast 1. del Afsnit XXIII Udkast til retsplejelov for Grønland med bemærkninger Bind 6 Lovudkast 2. del Afsnit XXIV Udkast til kriminallov for Grønland med bemærkninger Afsnit XXV Bind 7 Udkast til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser i forbindelse med ikrafttræden af ny retsplejelov og kriminallov for Grønland med bemærkninger Litteratur og bilag Afsnit XXVI Litteratur- og bilagslister Bilag Resume

7 2061 Indholdsfortegnelse Afsnit XXVI Litteratur- og bilagslister Kommissionens tidligere udgivelser Bilag optrykt med betænkningen Væsentlige bilag i øvrigt, der ikke er offentliggjorte, men som er indgået i kommissionens bilagssamling Alfabetisk litteraturliste Kronologisk litteraturliste Bilag Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 A Notat vedrørende det grønlandske retsvæsen i relation til den europæiske Menneskerettighedskonvention, Det Danske Center for Menneskerettigheder, august Notat om visse aspekter af den grønlandske retspleje og forholdet til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, Justitsministeriet, 14. maj Notat om visse statsretlige spørgsmål i forbindelse med Den Grønlandske Retsvæsenskommissions overvejelser om en ny kredsdommerordning for Grønland, Justitsministeriet, 16. september Bilag 3 B Supplerende notat om visse statsretlige spørgsmål i forbindelse med Den Grønlandske Retsvæsenskommissions overvejelser om en ny kredsdommerordning for Grønland, Justitsministeriet, 24. april Bilag 3 C Bilag 3 D Notits om forholdet mellem grundlovens 64, 2. pkt., og forskellige modeller til domstolsstruktur i Grønland, Justitsministeriet, 20. september Brev af 21. september 2002 fra Den Grønlandske

8 2062 Retsvæsenskommission til Justitsministeriet om modeller for retsvæsnets fremtidige struktur Bilag 3 E Brev af 23. september 2002 fra Justitsministeriet til Den Grønlandske Retsvæsenskommission om modeller for retsvæsnets fremtidige struktur Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Notat om de generelle principper for overførsel af kompetence til hjemmestyret under den gældende hjemmestyreordning, Den Grønlandske Retsvæsenskommission v/kirsten Trolle, 31. maj Notat om muligheden for at overføre retterne, politiet og kriminalforsorgen i Grønland til det grønlandske hjemmestyre, Justitsministeriet og Statsministeriet, november Resume af indstilling og anbefalinger om indførelse af samfundstjeneste i Grønland, Samfundstjenestearbejdsgruppen (en arbejdsgruppe under Den Grønlandske Retsvæsenskommission), august

9 2063 Afsnit XXVI Litteratur- og bilagslister 1. Kommissionens tidligere udgivelser Undersøgelser (offentliggjorte på grønlandsk og på dansk) Rapport nr. 1: Befolkningen og politiet En undersøgelse af den grønlandske befolknings erfaringer med og holdninger til politiets arbejde. Udgivet april 1996, offentliggjort november Rapport nr. 2: I kredsretten En undersøgelse af parter og tiltaltes oplevelse af retshandlinger i de grønlandske kredsretter. Udgivet april 1996, offentliggjort november Rapport nr. 3: Politiets arbejdsvilkår i Grønland. Udgivet januar 1997, offentliggjort oktober Rapport nr. 4: Anstalt Tilsyn Pension. En undersøgelse af foranstaltningernes gennemførelse i praksis oplevet af dømte og personale. Udgivet oktober 1997, offentliggjort marts Rapport nr. 5: Flergangskriminelle En undersøgelse af grønlandske flergangskriminelle, der sociale baggrund, kriminalitet og karriere. Udgivet august 1998, offentliggjort november Rapport nr. 6: Recidivundersøgelse En registerundersøgelse af recidivister i Grønland i perioden Udgivet august 2000, offentliggjort november Rapport nr. 7: Kriminaliteten i Grønland Omfang, årsager og handlemuligheder. Udgivet april 2003, offentliggjort november Rapporter (offentliggjorte) - Om ofres situation, november 1996 (grønlandsk og dansk) - Midtvejsnotat, februar 1997 (grønlandsk og dansk) - Rapport fra Retsvæsenskommissionens konference den marts 1997 i Nuuk (grønlandsk og dansk) - Statusnotat, oktober 1997 (dansk) - Rapport fra kommissionens konference den 1. december 1997 i København (dansk) Debat- og informationsaviser Avis nr. 1: Indeholder i korte træk retsvæsenets problemer i forhold til inddrivelse af bødeforlæg, kommunefogedernes manglende detentionsmuligheder, ofrenes manglende muligheder for hjælp, et spørgsmål om straf og/eller hjælp, magtforhold mellem bisiddere og anklagemyndighed, regler og arbejdsvilkår i anstalter. Udgivet februar 1996.

10 2064 Avis nr. 2: Avis nr. 3: Avis nr. 4: Avis nr. 5: Indeholder oplysninger om retshjælpsforholdene, bisidderes kvalifikationer og uddannelsesforhold, fremtidige foranstaltningsforhold, udpluk af centrale spørgsmål fra befolkningen, herunder om retssikkerhedsspørgsmål, sproget i retten, retsbevidsthed, anmeldelse mv. Avisen indeholder endvidere politikernes synspunkter vedrørende kommissionens arbejde, politiets manglende overholdelse af dets forpligtigelser mv. Endelig indeholder avisen information om den nye vejledningsafdeling i landsretten, som skulle styrke kredsretterne. Udgivet april Behandler kommissionens forslag om oprettelse af Retten i Grønland, kommunefogedernes og tilsynsførendes arbejds- og uddannelsesforhold, retshjælpen og kredsdommeruddannelse. Udgivet november Beskriver bl.a. kommissionens væsentligste ændringsforslag og indeholder artikler om retshjælp og uddannelse af bisiddere. Udgivet august Indeholder en summarisk gennemgang af kommissionens endelige forslag, som de ser ud i betænkningen. Udgives i forlængelse af kommissionens betænkning i Bilag optrykt med betænkningen Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3 A. Bilag 3 B. Bilag 3 C. Bilag 3 D. Bilag 3 E. Bilag 4. Bilag 5. Notat vedrørende det grønlandske retsvæsen i relation til den europæiske Menneskerettighedskonvention, Det Danske Center for Menneskerettigheder, august Notat om visse aspekter af den grønlandske retspleje og forholdet til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, Justitsministeriet, 14. maj Notat om visse statsretlige spørgsmål i forbindelse med Den Grønlandske Retsvæsenskommissions overvejelser om en ny kredsdommerordning for Grønland, Justitsministeriet, 16. september Supplerende notat om visse statsretlige spørgsmål i forbindelse med Den Grønlandske Retsvæsenskommissions overvejelser om en ny kredsdommerordning for Grønland, Justitsministeriet, 24. april Notits om forholdet mellem grundlovens 64, 2. pkt., og forskellige modeller til domstolsstruktur i Grønland, Justitsministeriet, 20. september Brev af 21. september 2002 fra Den Grønlandske Retsvæsenskommission til Justitsministeriet om modeller for retsvæsnets fremtidige struktur. Brev af 23. september 2002 fra Justitsministeriet til Den Grønlandske Retsvæsenskommission om modeller for retsvæsnets fremtidige struktur. Notat om de generelle principper for overførsel af kompetence til hjemmestyret under den gældende hjemmestyreordning, Den Grønlandske Retsvæsenskommission v/kirsten Trolle, 31. maj Notat om muligheden for at overføre retterne, politiet og kriminalforsorgen i Grønland til det grønlandske hjemmestyre, Justitsministeriet og Statsministeriet, november 1997.

11 Resume af indstilling og anbefalinger om indførelse af samfundstjeneste i Grønland, Samfundstjenestearbejdsgruppen (en arbejdsgruppe under Den Grønlandske Retsvæsenskommission), august Væsentlige bilag i øvrigt, der ikke er offentliggjorte, men som er indgået i kommissionens bilagssamling Eksterne udtalelser og redegørelser, indhentet af kommissionen Anstalt, Tilsyn, Ungdomspension, Helene Brochmann, Forskningsudgave (kriminalforsorgsgruppens bilag 62) Interviews om politiet til opfølgning af undersøgelsen Befolkningen og politiet, Helene Brochmann og Naja Joelsen, september 1997 (kommissionsbilag 175) Gerningsmandsprincippet, foranstaltninger, ofre mv., Helene Brochmann, 8. juni 1996 (kriminalforsorgsgruppens bilag 45) Værgeordningerne for grønlandsk indsatte, anbragte og tvangsindlagte, Anders Meilvang, 1. marts 1998 (kriminalforsorgsgruppens bilag 71) Andre veje til løsning af konflikter, Annika Snare, juni 1998 (kommissionsbilag 226) Interne redegørelser og notater mv. Baffin Island. Studierejse med det canadiske retsvæsen i maj 1998, ved Martha Labansen, Jens Møller og Per Walsøe, 23. juni 1998 (kommissionsbilag 248) Uddannelsesgruppens redegørelse om uddannelse og dygtiggørelse af de forskellige personalegrupper inden for det grønlandske retsvæsen med henblik på iværksættelse af en forsøgsordning, maj 1995 (kommissionsbilag 192) Evalueringsrapport vedrørende besøgsrejser i forbindelse med forsøgsordningen med uddannelse og dygtiggørelse af retsvæsenets personale, Tinne Thomassen og Anders Meilvang, september 1995 (kommissionsbilag 92) Landsdommerens rapport om Vejledningsafdelingens virksomhed i 1995, januar 1996 (kommissionsbilag 93) Landsdommerens notat om Grønlands Landsrets Vejledningsafdelings virke siden november 1996, marts 1997 (kommissionsbilag 155) Landsdommerens rapport vedrørende Vejledningsafdelingens virksomhed frem til april 1997, maj 1997 (kommissionsbilag 168) Uddannelsesgruppens redegørelse om det hidtidige forløb af forsøgsordningen med uddannelse mv. og om iværksættelse af et forsøg med uddannelse af kredsdommere, august 1997 (kommissionsbilag 174) Retsplejegruppens forslag til uddannelse af bisiddere, udarbejdet af arbejdsgruppen vedrørende bisiddernes/de fremtidige forsvareres uddannelse mv., august 1998 (kommissionsbilag 243) Politimesteren i Grønland den 28. marts 1997, Materiale vedrørende politiets grunduddannelse i Grønland samt politiets forberedende lederuddannelse sammesteds (ikke udsendt som bilag) Politimesteren i Grønland den 6. maj 1997, Oplistning af klager over politiets adfærd (ikke udsendt som bilag)

12 2066 Politimesteren i Grønland, undersøgelse vedr. bygdedetentioner, august 1998 (kommissionsbilag 255) Domsundersøgelse lokale sædvaner i Grønland, Nina Krarup, 1998 (kommissionsbilag 302) Redegørelse vedrørende ankepraksis, Finn Meinel 1997 (kommissionsbilag 198) Beskrivelse af kriseberedskabet i Qaqortoq vinteren 1997/1998, Lisbeth Søvndahl Pedersen (kommissionsbilag 217) Notat af møde den 14. november 1996 med Socialreformkommissionen (kommissionsbilag 143) Indstilling om oprettelse af en central tolkefunktion for statens centrale myndigheder i Nuuk fra juni 1997 (kommissionsbilag 156, rev. 1) Notat af 26. januar 2000 om Betydning for kommissionens arbejde af ILO-konvention nr. 169 af 28. juni 1989 vedrørende oprindelige folk og stammefolk i selvstændige stater, artikel 8-12 (kommissionsbilag 199, rev. 1) Indstilling vedrørende tvangsinddrivelse i Grønland fra 3. april 2000 (kommissionsbilag 321) Indstilling om en forsøgsordning med videoafhøring af børn i sædelighedssager fra januar 2001 (kommissionsbilag 364) 4. Alfabetisk litteraturliste Listen er udarbejdet af Finn Breinholt Larsen (litteratur til og med 1995) og af David Højmark (litteratur fra 1996 til og med 2002). Abrahamsen 1990 Finn Abrahamsen, Nogle bemærkninger til Agnete Weis Bentzons bemærkninger, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 26. årg. (1) Adelvard 2002 Rune Adelvard, Med lidt lirken og pragmatisk sindelag interview med Aggu Rossing Olsen, Socialrådgiveren, nr. 17, 2002 Adelvard 2002 Rune Adelvard, Sprint for en ny personlighed, Socialrådgiveren, nr. 17, 2002 Adolphsen 1998 Jes Adolphsen, The planned development of Greenland , Department of Development and Planning, Aalborg University Agersnap 1965 Torben Agersnap, Kredsretternes opgaver siden 1951 (fortsat), Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 1. årg. (2)

13 2067 Agersnap 1965 Torben Agersnap, Kredsretternes behandling af indgåede sager m.v., Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 1. årg. (3-4) Agersnap & Bentzon 1967 Torben Agersnap og Agnete Weis Bentzon (red.), Retspleje i Grønland, 4. kredsdommermøde, Knud Rasmussens højskole, Holsteinsborg Agersnap 1999 Torben Agersnap, Grønland: på vej mod et nyt retssystem? Agersnap & Bentzon 2002 Torben Agersnap og Agnete Weis Bentzon, Læg og lærd i Grønlands retsvæsen , Dansk Polarcenter Andresen 1991 Erling Andresen, Skandaløs retspleje i Grønland, Politiken , bragt i Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 27. årg. (2) Andresen 1994 Erling Andresen, Menneskerettighederne og Grønlands retsvæsen, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 30. årg. (1) Bardtrum 1972 Helge Bardtrum, Gennemførelse af foranstaltninger efter kriminalloven, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 7. årg. (1-4) Beckett 1972 Jørgen Beckett, Samarbejdet mellem politiet og kredsretterne, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 7. årg. (1-4) Behn 1971 Ole Behn, Ulykkesforsikring i Grønland, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 6. årg. (3-4) Behn 1980 Ole Behn, Arbejdsskadeforsikring i stedet for lovpligtig ulykkesforsikring i Grønland, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 13. årg. (1-2) Bendsen 1975 Hans Bendsen, Faderskabssager, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 8. årg. (3-4) Bendsen 1975 Hans Bendsen, Retsplejelovens kapitel 7, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 8. årg. (3-4)

14 2068 Bentzon & Goldschmidt & Lindegaard 1950 Agnete Weis Bentzon, Verner Goldschmidt & Per Lindegaard, Den juridiske ekspedition og dens arbejde i Grønland , Det Grønlandske Selskabs Årsskrift Bentzon 1961 Agnete Weis Bentzon, Familie og ægteskab i Vestgrønland I: Opløsning af ægteskab, Udvalget for samfundsforskning i Grønland, København Bentzon 1963 Agnete Weis Bentzon, Familie og ægteskab i Vestgrønland II: Familiens organisation og økonomiske administration (stencil med bilag 15), udarbejdet for Det grønlandske Lovudvalg, København Bentzon 1966 Agnete Weis Bentzon, The structure of the judicial system and its function in a developing society, Acta Sociologica, vol. 10 no. 12 Bentzon 1967 Agnete Weis Bentzon, Artikler om retsplejens vilkår i de grønlandske samfund, København Bentzon 1967 Agnete Weis Bentzon, Den grønlandske retsplejelovs baggrund og lovens rammer, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 3. årg. (2-3) Bentzon 1967 Agnete Weis Bentzon, Kredsretternes interne virke, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 3. årg. (2-3) Bentzon 1967 Agnete Weis Bentzon, Landsrettens kontakt med kredsretterne , Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 3. årg. (2-3) Bentzon 1967 Agnete Weis Bentzon, Personellet ved domstolene i Grønland , Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 3. årg. (1) Bentzon 1967 Agnete Weis Bentzon, Retsplejens organisation i de grønlandske samfund, Ministeriet for Grønland, København Bentzon 1967 Agnete Weis Bentzon, Retsplejeorganisationens materielle vilkår , Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 3. årg. (2-3)

15 2069 Bentzon 1968 Agnete Weis Bentzon, Artikler om retsplejens virke og vilkår i de grønlandske samfund. Under medarbejde af Torben Agersnap og Guldborg Chemnitz, København Bentzon 1968 Agnete Weis Bentzon, Familiens organisation i de grønlandske samfund, København Bentzon 1968 Agnete Weis Bentzon, Familiens økonomiske administration og ejendelenes tilhørsforhold i de vestgrønlandske samfund. En retssociologisk undersøgelse, København Bentzon 1968 Agnete Weis Bentzon, Lovgivningsproblemer i et udviklingsområde. Kulturelle og geografiske begrænsninger for indførelse af retsenhed mellem Danmark og Grønland, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 4. årg. (1) Bentzon & Agersnap 1969 Agnete Weis Bentzon & Torben Agersnap (red.), Samfund og politik i Grønland problemer og perspektiver, København Bentzon 1969 Agnete Weis Bentzon, Om grønlandske økonomiske fællesskaber og skifter af mindre boer, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 4. årg. (3-4) Bentzon 1972 Agnete Weis Bentzon, Samarbejdet mellem kredsret og andre myndigheder i skiftesager, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 7. årg. (1-4) Bentzon 1977 Agnete Weis Bentzon, Community Involvement in the Juridical Process, Narssarssuaq Bentzon 1978 Agnete Weis Bentzon, Om retten i et overgangssamfund, Festskrift till Per Stjernquist, Juridiska Föreningen i Lund Bentzon 1978 Agnete Weis Bentzon, Ret og reformer i Grønland, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 11. årg. (2) Bentzon 1978 Agnete Weis Bentzon, Tugt, vold og voldtægt i Grønland, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab

16 2070 Bentzon 1979 Agnete Weis Bentzon, Ret og reformer, En retssociologisk undersøgelse af lægdommersystemet i det grønlandske overgangssamfund , del I: Kredsretternes vilkår, del II: Kredsretternes virke, København Bentzon 1981 Agnete Weis Bentzon, Om overgangssamfund og retspleje, Retfærd 16 Bentzon & Brøndsted 1984 Agnete Weis Bentzon & Henning Brøndsted, Recognition, repression, transformation of customary law in Greenland during the last forty years of transition to capitalism, H. Finkler (ed.), Transactions from the XIth International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences, Ottawa Bentzon 1986 Agnete Weis Bentzon, Law and legislation in Greenland during transition from colonial status to home rule status ( ), Law & Anthropology: Internationales Jahrbuch für Rechtsanthropologie, Wien Bentzon 1989 Agnete Weis Bentzon, Nogle bemærkninger om erstatningsspørgsmåls behandling under kriminalsagen og om tilbageholdelse, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 25. årg. (2-3) Bentzon 1990 Agnete Weis Bentzon, Landsretten som første instans, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 26. årg. (1) Bentzon 1991 Agnete Weis Bentzon, A Longitudinal Study of the District Courts in Greenland and of the Greenlandic Lay Judge and his Lay Assessors, Paper to Northern Justice Societies møde i Sitka, april 1991 Bentzon 1991 Agnete Weis Bentzon, Grønlandsk kriminalret og medierne, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 27. årg. (2) Bentzon 1992 Agnete Weis Bentzon, Kriminallovens historiske baggrund. Nogle kommentarer til foranstående fremstilling, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 28. årg. (2) Bentzon 1992 Agnete Weis Bentzon, Menneskerettigheder og grønlandsk ret, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 28. år. (2)

17 2071 Bentzon 1992 Agnete Weis Bentzon (referent), Spørgsmål til kredsdommerne om bisidderne i kriminelle sager, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 28. årg. (3-4) Bentzon 1992 Agnete Weis Bentzon, State, law and the extended family in development countries. A comparison of Greenland and Mozambique, Law & Anthropology: Internationales Jahrbuch für Rechtsanthropologie, Wien (ikke publiceret) Bentzon 1995 Agnete Weis Bentzon, Den grønlandske kriminalret og den danske kulturmøde og konflikt: En beretning fra en deltagende observatør, Retfærd, 18. årg., nr. 68, nr. 1, 1995 Bentzon 1997 Agnete Weis Bentzon, Eksport af ret: En arbejdsnote, Årsberetning/Retsvidenskabeligt Institut B 1997 Bentzon 1997 Agnete Weis Bentzon, Retskultur og retspleje: et møde med den grønlandske retsvæsenskommission, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 33. årg. (1) Bentzon 1998 Agnete Weis Bentzon, Henning Brøndsted nekrolog, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 34. årg. (2) Bentzon 1998 Agnete Weis Bentzon, Kvalitet og legitimitet i lovforberedelsen, Årsberetning/Retsvidenskabeligt Institut B 1998 Bentzon 1998 Agnete Weis Bentzon, Per M. Lindegaard nekrolog, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 34. årg. (2) Bentzon 2000/2001 Agnete Weis Bentzon, Et enestående retsplejesystem: Den grønlandske retspleje gennem 50 år, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 36. årg. (2) Bentzon 2000/2001 Agnete Weis Bentzon, Moderne administration af de grønlandske domstole nu og fremover, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 36. årg. (2) Betænkning 1950 Betænkning afgivet af den juridiske ekspedition til Grønland , bd. 1-6 ved A.W. Bentzon, V. Goldschmidt og P. Lindegaard, København

18 2072 Betænkning 1950 Grønlandskommissionens betænkning 2. Politiske og administrative forhold. Retsplejen, København Betænkning 1951 Betænkning afgivet af den permanente straffelovskommission over udkast til straffelov for Grønland, København Betænkning 1968 Betænkning om det kriminalretlige sanktionssystem m.v. i Grønland, nr. 500, København Betænkning 1975 Betænkning om kriminallovens sanktionssystem. Grønlands landsråd Betænkning 1978 Betænkning over forslag til lov om ændring af kriminallov for Grønland, afgivet af folketingsudvalg , Folketingstidende blad 730 Betænkning 1990 Betænkning vedrørende kriminalpolitiske spørgsmål i Grønland afgivet i februar 1990, Justitsministeriet og Grønlands landsstyre Bjerregaard 1987 Kirsten Bjerregaard, Stadfæstelse og kundgørelse af grønlandske love og forordninger, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 21. årg. (3) Bjerrum 1981 Peder Bjerrum, Regelfastsættelse for Grønland før og efter hjemmestyrets indførelse, upubliceret opgave Bloch 1997 Laurits Bloch, Østgrønland under hjemmestyret baseret på en artikel til Grønlands Universitets antologi om retsforhold og samfund i Grønland, Neriusaaq Blume, Ketscher & Bentzon 1998 Peter Blume, Kirsten Ketscher & Agnete Weis Bentzon, Ret og skønsomhed i en overgangstid, Akademisk Forlag Brochmann 2001 Helene Brochmann, Detention in Greenland: Night-time correctional institutions, probation and hostel for juvenile offenders as seen by inmates and staff, Commission for Scientific Research in Greenland Bruhn 1995 Mogens Bruhn, Projekt Grønland, Dansk Politi 1995, nr. 1

19 2073 Bryld & Helweg 1992 Tine Bryld og Pernille Kløvedal Helweg, De nederste i Herstedvester, København Bryld & Helweg 1993 Tine Bryld og Pernille Kløvedal Helweg, Abel, København Bryld 1998 Tine Bryld, I den bedste mening, Atuakkiorfik Brøndsted 1968 Henning Brøndsted, Retshjælp og fri proces i Grønland, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 4. årg. (2) Brøndsted 1969 Henning Brøndsted, Kriminallovudvalgets forslag om ændringer i kriminallovens, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 5. årg. (1-2) Brøndsted 1970 Henning Brøndsted, Retsplejen i det nordlige Canada, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 5. årg. (3-4) Brøndsted 1973 Henning Brøndsted, Ruling in Greenland and Forms of Integration into Denmark, Le peuple esquimau ajourd'hui et demain/the Eskimo People today and tomorrow, Publications du Centre d'etudes Arctiques, Bibliotheque Arctique et Antarctique, Paris et La Haye Brøndsted 1975 Henning Brøndsted, Kriminalsager, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 8. årg. (3-4) Brøndsted 1978 Henning Brøndsted, Kriminalloven efter ændringerne fra 1979, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 11. årg. (3-4) Brøndsted 1979 Henning Brøndsted, De nye regler i kriminalloven, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 12. årg. (3-4) Brøndsted 1981 Henning Brøndsted, Den grønlandske kriminallovs anvendelse i praksis og sammenstødet mellem dansk og grønlandsk retstradition, Retfærd 16 Brøndsted 1986 Henning Brøndsted, Anmeldelse af Leif Senholt: Den grønlandske kriminalret, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 19. årg. (1-2)

20 2074 Brøndsted 1986 Henning Brøndsted, Grønlands rets og politivæsen. Træk af udviklingen efter 1950, Politihistorisk selskab, Årsskrift 1986 Brøndsted 1990 Henning Brøndsted, Skal kriminalloven revideres? En anmeldelse af betænkningen vedrørende kriminalpolitiske spørgsmål i Grønland, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 26. årg. (2-3) Brøndsted 1991 Henning Brøndsted, Det grønlandske retsvæsen, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 27. årg. (3-4) Brøndsted 1991 Henning Brøndsted, Grønlandsk retspleje, en replik, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 27. årg. (2) Brøndsted 1991 Henning Brøndsted, Kriminalpolitik i Grønland, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 27. årg. (3-4) Bærenholdt 2002 Jørgen Ole Bærenholdt, Coping strategies and regional policies social capital in the Nordic peripheries, Nordic Council of Ministers Carlsen & Goldschmidt 1974 Niels Martin Carlsen og Ditte Bentzon Goldschmidt, En analyse af de grønlandske domstoles tilbageholdelsespraksis i perioden , Delrapport, Arbejdsnoter, Institut for organisation og arbejdssociologi Carlsen 2000 Bent Carlsen, Moderne administration af de grønlandske domstole Det grønlandske retsvæsens 50 års jubilæum, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 36. årg. (2) Chemnitz & Goldschmidt 1973 Gudrun Chemnitz og Verner Goldschmidt, Afvigeren og tolerancen. Foreløbige resultater af igangværende undersøgelser af kriminalforsorgen og det grønlandske samfund, Tidsskriftet Grønland Chemnitz & Goldschmidt 1976 Gudrun Chemnitz og Verner Goldschmidt, Kriminalitetsproblemer i to grønlandske bysamfund, København

21 2075 Chemnitz 1993 Karl Chemnitz, Iskrystaller perspektiver på vold og aggression med særlig henblik på Grønland, upubliceret speciale, Århus Christrup 1976 Henrik Christrup, Retlige problemer i forbindelse med efterforskning og indvinding af olie og naturgas på den grønlandske kontinentalsokkel, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 9. årg. (3-4) Criminal Code 1970 The Greenland Criminal Code/Translated at The Center for Studies in Criminal Justice, University of Chicago Law School with an introduction by Verner Goldschmidt, London Dam 1972 Alfred Dam, Gennemførelse af foranstaltninger efter kriminalloven, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 7. årg. (1-4) Davidsen 1992 Agnethe Davidsen, Oplæg til generel drøftelse vedr. civile sager, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 28. årg. (3-4) Europarådet 1987 Europarådets Standard minimumsregler for behandling af indsatte, De europæiske fængselsregler, 1987 Europarådet 1994 Europarådets anbefaling nr. R (92) 16 vedrørende europæiske regler om samfundssanktioner og foranstaltninger, 1994 Franzin 1999 Kunuk Franzin, Opiumskrigen i Grønland: En harmløs fortælling fra Nuuk fortalt af en grønlænder, Atuagkat Frøsig 1979 Kristian Frøsig, Børns erstatningsansvar, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 12. årg. (3-4) Gad 1974 Finn Gad, Retssituationen i Vestgrønland , Finn Gad, Fire detailkomplekser i Grønlands historie , København Geleff 1969 C. Geleff, Den mindreåriges stilling under retssagen, Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 5. årg. (1-2)

22 2076 Gerthsen 2000 Abel Gerthsen, Kredsdommeruddannelsen , Tidsskrift for Grønlands Retsvæsen, 36. årg. (2) Goldschmidt 1950 Verner Goldschmidt, Kriminalitet i Thule, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab Goldschmidt 1953 Verner Goldschmidt, Bør Grønland have en straffelov?, Tidsskriftet Grønland Goldschmidt 1953 Verner Goldschmidt, Grønlandske rets og moralbegreber under omstøbning, Tidsskriftet Grønland Goldschmidt 1954 Verner Goldschmidt, Den grønlandske kriminallov og dens sociologiske baggrund, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab Goldschmidt 1954 Verner Goldschmidt, Grønlands kriminallov og dens forudsætninger, Tidsskriftet Grønland Goldschmidt 1955 Verner Goldschmidt, Retshåndhævelsens aktuelle problemer i Grønland, Tidsskriftet Grønland Goldschmidt 1956 Verner Goldschmidt, Retshævelsens problemer endnu engang, Tidsskriftet Grønland Goldschmidt 1957 Verner Goldschmidt, Retlig adfærd. En analyse af retsmyndighederne med eksempler særlig fra den kriminelle retspleje i Grønland, bd. I-II, København Goldschmidt 1959 Verner Goldschmidt, Grönlands Psyche und Recht, Dänische Rundschau, nr. 14 Goldschmidt 1963 Verner Goldschmidt, New trends in studies on Greenland social life. Criminal law in changing Greenland, Folk, vol. 5 Goldschmidt 1966 Verner Goldschmidt, Primary sanction behaviour, Acta Sociologica, vol. 10, no. 12 Goldschmidt 1970 Verner Goldschmidt, Kriminalretten under ændring i Grønland, Agnete Weis Bentzon og Torben Agersnap (red.), Samfund og politik i Grønland, København

betænkning om det grønlandske retsvæsen

betænkning om det grønlandske retsvæsen betænkning om det grønlandske retsvæsen BIND 1 2 3 4 5 6 7 RESUME Generelt om retsvæsnet DEN GRØNLANDSKE RETSVÆSENSKOMMISSION Betænkning nr. 1442/2004 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2003 1426

Læs mere

betænkning om det grønlandske retsvæsen

betænkning om det grønlandske retsvæsen betænkning om det grønlandske retsvæsen 1 2 3 4 5 6 7 RESUME Resume DEN GRØNLANDSKE RETSVÆSENSKOMMISSION Betænkning nr. 1442/2004 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2003 1426 Frist- og forældelsesregler

Læs mere

betænkning om det grønlandske retsvæsen

betænkning om det grønlandske retsvæsen betænkning om det grønlandske retsvæsen BIND 1 2 3 4 5 6 7 4 RESUME Politiet, opfølgning mv. DEN GRØNLANDSKE RETSVÆSENSKOMMISSION Betænkning nr. 1442/2004 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2003

Læs mere

Peter Kramp, Gorm Gabrielsen, E. Linde-Jensen og Tine Vigild. Preben Wolf, Flemming Balvig, Annika Snare og Berl Kutchinsky

Peter Kramp, Gorm Gabrielsen, E. Linde-Jensen og Tine Vigild. Preben Wolf, Flemming Balvig, Annika Snare og Berl Kutchinsky Forskningsrapport nr. 31 Alkoholvaner blandt kriminalforsorgens klientel. En undersøgelse af alkoholforbrug og -misbrug, behandlingsmotivation, behandlingsbehov mv. blandt indsatte i fængsler og klienter

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retssystemet DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSYSTEMET Nu skal vi hæve blikket for at få overblik over hele retssystemet. I dette kapitel kan du blive klogere på hvilke domstole

Læs mere

Under debatten blev en række spørgsmål rejst, som jeg i det følgende skal forsøge at besvare eller kommentere.

Under debatten blev en række spørgsmål rejst, som jeg i det følgende skal forsøge at besvare eller kommentere. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut Inatsisinillu atortitsinermut Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie og Justitsvæsen Landstingets Lovudvalg Her Vedr.: Spørgsmål

Læs mere

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed.

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed. UPR-FOLKEHØRING I NUUK 2015 OM RETSSIKKERHED 2 2. M A J 2 0 1 5 Grønlands Råd for Menneskerettigheder afholdt i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og Naalakkersuisut (den grønlandske regering)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejelov for Grønland (Styrket indsats for kredsretterne m.v.)

Forslag. Lov om ændring af retsplejelov for Grønland (Styrket indsats for kredsretterne m.v.) 05. februar 2014 FM 2014/135 Hermed fremsættes følgende beslutningsforslag i henhold til 33 i Forretningsordenen for Inatsisartut: Forslag til inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

Retspsykiatri som et fagområde

Retspsykiatri som et fagområde Retspsykiatri som et fagområde Baggrund Den retspsykiatriske virksomhed kendetegnes typisk ved, at opgaverne for den lægelige behandling, bedømmelse og udtalelse stilles udefra og har til baggrund, at

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. marts 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. marts 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. marts 2009 10. marts 2009. Nr. 183. Bekendtgørelse om bevaring og kassation af anklagemyndighedens arkivalier I medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Grønlandsudvalget 2013-14 GRU Alm.del Bilag 17 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2012-5209 / lth 11. november 2013 UDKAST Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14 3. Opfølgning...15 4. Underretning...16 2 Den 8. februar 2000 foretog jeg og

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet Jura/International E-mailes til lth@sm.dk og jur-inter@sm.dk

Social- og Integrationsministeriet Jura/International E-mailes til lth@sm.dk og jur-inter@sm.dk Social- og Integrationsministeriet Jura/International E-mailes til lth@sm.dk og jur-inter@sm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Rasmus Højbjerg Jacobsen CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Program Hvem er jeg? Hvad er rationalet bag analyserne?

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Forslag til opgaver: På rejse blandt inuit

Forslag til opgaver: På rejse blandt inuit Forslag til opgaver: På rejse blandt inuit Læs Inge Kleivans artikel om Knud Rasmussen og evt. Jens Dahls Nunarput ultima Thule i Inuit, mennesker og samfund. Hvad ville Knud Rasmussen have set, hvis han

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol Folkekirkens mellemkirkelige Råd Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Middelfart, d. 5. februar 2010 J.nr. 013 JSS/jn MKR 1/10 Protokol fra møde i Folkekirkens

Læs mere

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser AFSNIT I DOMSMAGTEN MV. KAPITEL 1 DOMSMAGTENS ORGANISATION MV. Organisation. Retterne.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser AFSNIT I DOMSMAGTEN MV. KAPITEL 1 DOMSMAGTENS ORGANISATION MV. Organisation. Retterne. 27. august 2007 EM 2007/51 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser AFSNIT I DOMSMAGTEN MV. KAPITEL 1 DOMSMAGTENS ORGANISATION MV. Organisation Retterne Til 1 Efter bestemmelsen foreslås det,

Læs mere

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG 3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG STATUS 3.4.1 FORVALTNING I GRØNLAND. MELLEM NATIONALSTAT OG KOMMUNE. ANNE SKORKJÆR BINDERKRANTZ Et ofte overset aspekt i nordisk forvaltningsforskning drejer

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. juni 2012 Sag 64/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Wilhelm Malling, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Ammassalik Kredsret den 1. juli

Læs mere

Om retsprincipper. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Jørgen Dalberg-Larsen (red.) Per Andersen Jens Evald Pia Justesen Ole Bruun Nielsen

Om retsprincipper. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Jørgen Dalberg-Larsen (red.) Per Andersen Jens Evald Pia Justesen Ole Bruun Nielsen Jørgen Dalberg-Larsen (red.) Bettina Lemann Kristiansen Per Andersen Jens Evald Pia Justesen Ole Bruun Nielsen Sten Schaumburg-Müller (red.) Om retsprincipper Jurist- og Økonomforbundets Forlag Bogens

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl Barnets Reform Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl 1 Program Introduktion til barnets reform Forståelsesramme Udvalgte bestemmelser fra barnets reform i lov om social service Hvad mon ændringerne

Læs mere

Anstalten Ved Herstedvester

Anstalten Ved Herstedvester Anstalten Ved Herstedvester Side 2 Fotograferet i 1950 Side 3 Anstaltens historie Anstalten ved Herstedvester blev opført i 1935 og var dengang ledelsesmæssigt underlagt Statsfængslet i Vridsløselille.

Læs mere

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud KLAGENÆVNET FOR UDBUDS ÅRSBERETNING FOR 2010 I henhold til 27, stk. 4, i Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. maj 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. maj 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. maj 2008 30. april 2008. Nr. 305. Retsplejelov for Grønland VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retsstaten DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSTATEN Har du tænkt over, hvorfor politikerne ikke kan blande sig i domstolenes afgørelser, eller hvorfor det er vigtigt, at der er

Læs mere

Betænkning om forbedring af voldtægtsofres. Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg

Betænkning om forbedring af voldtægtsofres. Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Betænkning om forbedring af voldtægtsofres retsstilling Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg BETÆNKNING NR. 1458 KØBENHAVN 2005 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2004 1436 Betænkning

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn

Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn INDHOLD 1. Indledning... 1 1.1. Kommissorium...1 1.2. Straffelovrådets sammensætning... 2 2. Seksuelt misbrug af børn...3

Læs mere

LÆGESEKRETÆRELEVERNES KONFERENCE 2014

LÆGESEKRETÆRELEVERNES KONFERENCE 2014 LÆGESEKRETÆRELEVERNES KONFERENCE 2014 Forbryderens værste fjende Tid: 26. februar 2014 kl. 09.00 14.30 Sted: Handelsfagskolen i Skåde Arrangører: Hold 39 Antal deltagere: 76 Konferencier: Camilla Østergaard

Læs mere

Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov

Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov med kommentarer This page intentionally left blank Nils Black Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov med kommentarer Jurist-

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 17. december 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2013-731-0034 Dok.: 937263 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Juridiske kandidatvalgfag

Juridiske kandidatvalgfag Fagansvar Fagnr. Fagtitel CJ CMJ NB! F15 E15 F16 E16 F17 E17 Studienævn By ECTS Timer Bemærkninger Kristina Maria Siig nyt Artikelskrivning x x X X X X X X Jura Odense 10 Vejl. Del af talentudviklingsprogam

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. juni 2012 Sag 69/2012 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Lund Poulsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Uummannaq Kredsret den 21.

Læs mere

STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN

STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Erstatningsrettens udvikling 1 I. Indledning 1 II. Dogme- og kulturhistoriske tilbageblik 2 III. Idéhistoriske

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget REU alm. del - O Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-792-0051 Dok.: HHM40078 Besvarelse af spørgsmål nr. 87 af 4. april 2005 fra Folketingets Retsudvalg.

Læs mere

Socialpædagogisk regelsamling

Socialpædagogisk regelsamling Christian Breinholt og Jørgen Christiansen Socialpædagogisk regelsamling nye rammer for det pædagogiske arbejde 4. udgave forord Forord Socialpædagogisk regelsamling nye rammer for det pædagogiske arbejde

Læs mere

Børneloven. med kommentarer

Børneloven. med kommentarer Børneloven med kommentarer This page intentionally left blank Lone Birgitte Christensen & Jonna Waage Børneloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006 Børneloven med kommentarer 1. udgave,

Læs mere

Side 1 af 6 UDDRAG AF Ministeriet for Grønlands lovbekendtgørelse nr. 99 af 21. marts 1984 Ajourført med ændringer til og med 12. juni 1996. Kapitel 7 Fuldbyrdelse af domme m.v. A. Civile sager 1. Tvangsfuldbyrdelse

Læs mere

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff.

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff. med den sovende værtinde, som troede, det var hendes fniskilte ægtefælle). 1 DIK 1996-98.196 0 ikke dømt for både 218, stk. 2, og 221, da forurettede nok havde forvekslet T med en anden, men straks havde

Læs mere

Flemming Balvig DET VOLDSOMME SAMFUND. Om vold som problem og fængsel som løsning. Fortid og nutid. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Flemming Balvig DET VOLDSOMME SAMFUND. Om vold som problem og fængsel som løsning. Fortid og nutid. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Flemming Balvig Fortid og nutid BIND I DET VOLDSOMME SAMFUND Om vold som problem og fængsel som løsning Jurist- og Økonomforbundets Forlag ISBN 87-574-9085-6 Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2000 Det

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Vejledning til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten

Vejledning til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten Vejledning til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten udarbejdet af Ingrid Obdrup Bogen kan bl.a. købes på forlagetepsilon.dk Opgaverne med kommentarer til læreren kan downloades fra forlagetepsilon.dk

Læs mere

KEND DIN RET. RetsLex

KEND DIN RET. RetsLex KEND DIN RET RetsLex Domstolsstyrelsen 2012 INDHOLD Forord 3 Rettens arbejde 4 Sagstyper 4 Civile sager 4 Straffesager 5 Fogedsager 6 Skiftesager 7 Tinglysning 7 Notar 8 Straffesagen: 8 Aktører og forløb

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Lovovertrædere og retfærdighed:

Lovovertrædere og retfærdighed: Sekretariatet krim@krim.dk og www.krim.dk Fiskergade 33-37, 8000 Århus C. Tlf.: 70 22 22 42, f ax.: 87 32 12 99 Landsforeningen Krim Retfærdig straf Indlæg af advokat Claus Bonnez, Landsforeningen KRIM,

Læs mere

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 9. januar 2015 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami sul.all.no. K

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at forbedre retssikkerheden ved administrativt tildelt isolation

Forslag til folketingsbeslutning om at forbedre retssikkerheden ved administrativt tildelt isolation Beslutningsforslag nr. B 93 Folketinget 2009-10 Fremsat den 17. december 2009 af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Anne Baastrup (SF), Meta Fuglsang (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt 1871-1872 M. H. Petersen Maler Clemen Toft N. Meilsøe N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1872-1873 Maler Clemen Toft N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1873-1874 N. C. Petersen 1874-1875

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Orientering for domsmænd

Orientering for domsmænd Orientering for domsmænd om kriminalsagers behandling Marts 2010 1 Jeg byder dig hjertelig velkommen som domsmand ved kredsretterne i Grønland. fremgangsmåde, I skal følge, når I afviklinger af kriminalsager.

Læs mere

Offerdirektivet anerkender behovet for individuel beskyttelse af ofrene, og etablerer fire hovedkategorier

Offerdirektivet anerkender behovet for individuel beskyttelse af ofrene, og etablerer fire hovedkategorier CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Offerdirektivet Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

Publications. TENLAW: Tenancy Law and Housing Policy in Multi-level Europe - National Report for Denmark Juul-Sandberg, J. 9 May 2014 134 p.

Publications. TENLAW: Tenancy Law and Housing Policy in Multi-level Europe - National Report for Denmark Juul-Sandberg, J. 9 May 2014 134 p. Jakob Juul-Sandberg Professor WSR Department of Law Postal address: Campusvej 55 5230 Odense M Denmark Email: jju@sam.sdu.dk Mobile: 50804535 Phone: 65503051 Publications Inhabilitet hos advokater, der

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 30. maj 2013 Sted: Hotel Nyborg Strand Tidspunkt: Kl. 16.00 Til stede: Steen Nedergaard Jensen / formand Torben Jacobsen / næstformand Thomas

Læs mere

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 Sag 130/2014 Anklagemyndigheden mod T Holding A/S (advokat Jens H. Elmerkjær) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Lyngby den 7. februar

Læs mere

Idræt & Jura. Nyt Juridisk Forlag

Idræt & Jura. Nyt Juridisk Forlag Idræt & Jura Nyt Juridisk Forlag Bogen»Idræt & Jura«er en samlet fremstilling af idrætsjuraen i Danmark. Bogen er udarbejdet til brug for undervisningen i faget idrætsjura ved idrætsuddannelsen på Aarhus

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

Om retspolitik. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Om retspolitik. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jens Evald Sten Schaumburg-Müller Jørgen Dalberg-Larsen Ole Fenger Marianne Holdgaard Bettina Lemann Kristiansen Ole Bruun Nielsen Jens Vedsted-Hansen Om retspolitik Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere