/ ARCHAEOLOGICAL REPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "/ ARCHAEOLOGICAL REPORT"

Transkript

1 KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT 2014 Adelgade 12 Sankt Annæ Kvarter, Garnisons Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt KBM 4043 Stine Wozniak

2 Københavns Museum Vesterbrogade København V Telefon: Fax: Københavns Museum 2014

3 Indhold 1 Resume Undersøgelsens forhistorie Administrative data Øvrige data Topografi, terræn og undergrund Metode Resultater Arkæologiske kontekster Sammenfatning Referencer Litteratur Appendix Liste over figurer Liste over tabeller

4 Figur 1. Kort over København med udgravningen markeret med rød stjerne. Københavns Museum

5 1 Resume I forbindelse med etablering af fjernvarme Adelgade 12 registreredes fundamenter samt kulturlag fra tals bebyggelse på grunden. Perioder: nyere tid, Anlæg: murværk, nedgravninger, kulturlag. Nøgleord: byudvikling, Helsingørsgade. Due to the establishing of district heating at Adelgade 12 the Museum of Copnehgane registrered foundationwalls and culturelayers from the 18 th and 19 th Century. Periods: th Century. Features: foundationwalls, cuts, culturelayers. Keywords:urbanization, Helsingørsgade. 5

6 2 Undersøgelsens forhistorie Ved etablering af fjernvarme på matriklen Adelgade 12 foretog Københavns Museum en arkæologisk forundersøgelse, der påbegyndtes d.25. april 2014 og afsluttedes 5. maj Området ligger indenfor Københavns volde på et areal, der er udpeget som kulturarvsareal, hvilket indebærer, at der under jordarbejder må forventes at påtræffe omfangsrige og væsentlige spor efter hovedstadens tidligste bebyggelse samt øvrige tilsvarende aktiviteter. Tidligere gravninger på grunden og i nærområdet bekræfter det store arkæologiske potentiale. To tidligere gravninger på nærværende matrikel i henholdsvis 2005 og 2013 (KBM3114 & KBM3974), der har resulteret i et solidt kendskab til grundens historie, og giver således et godt indblik i de forventede arkæologiske forekomster. Registrering af middelalderlige vejlag, repræsenterende vejen, der førte fra byen mod Helsingør, kaldet Helsingørsvejen (senere Helsingørsgade), mure og kældre fra de saneringsmodne smalle huse med dybe baggårde fyldt med bag- og sidehuse, skure og lokummer og ikke mindst aktiviteter tilknyttet forskellige erhverv tilbage til 1700-tallet, der endeligt blev nedrevet i 1940 ernes krigsår er blandt de forventede fremkomster. Udover ovenstående gravninger er der yderligere i nærområdet gjort nedenstående arkæologiske iagttagelser. Sb. Nr KBM nr. Beskrivelse Adresse År Udgravning af dele af den efterreformatoriske befæstning, samt bygning og vandledning fra samme periode Registrering af vejlag fra middelalderen og senere samt efterreformatorisk bygning Ved fjernvarmearbejder i Adelgade blev der registreret kulturlag fra efterreformatorisk tid Ved omfattende fjernvarmearbejder på Borgergade blev der registreret kulturlag fra middelalderen og efterreformatorisk tid samt bygningslevn fra Gothersgade 26 Helsingørsgade 2005 Adelgade Borgergade 13-17A &

7 efterreformatorisk tid Ved fjernvarmearbejde langs elværk-grundens østlige afgrænsning blev der registreret fundament fra tidligere bebyggelse i området, givetvis fra tallet Ved fjernvarmearbejder på Kronprinsesse og i baggårdene mod Adelgade blev der registreret levn fra den tidligere, efterreformatoriske periode samt opfyld i den sløjfede voldgrav Forundersøgelse på grunden afslørede, at de øverste 50 cm er kraftigt forstyrrede, derunder begynder fundamenterne fra den tidligere bebyggelse samt aflejrede kulturlag at komme. Uden j.nr. Registrering af 4 kvadratiske træbrønde, ca. 1,2 meter i diameter. Uden j.nr. Ved gravearbejder på grunden blev affald fra et pottemagerværksted registreret. Efterretning om pottemagerovne. Dateret til 1670 erne. Uden j.nr. Registrering af murdekoration på bindingsværksmur afdækket i forbindelse med nedrivning af ejendom. Borgergade Kronprinsessegade Borgergade 9-11 Adelgade (det nuværende Adelgade 48 og kryds med Sølvgade). Adelgade 21 (det nuværende Adelgade 7-11) Adelgade Tabel 1. Tidligere arkæologiske udgravninger i området. 7

8 3 Administrative data Bygherre på projektet var Hofor Varme, der ligeledes, som bygherre bekostede undersøgelserne jf. Museumslovens 26 stk. 2, 1. pkt. om arkæologiske undersøgelser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. Entreprenør på projektet var NCC. Beretningen og kommunikation med Hofor, Kulturstyrelsen og andre involverede parter forbundet med undersøgelsen er at finde i museets sags- og dokumenthåndteringssystem edoc. Beretningen ligger endvidere på museets arkivdrev. Originaldokumentation opbevares hos Københavns Museum under journalnummer KBM4043 Adelgade 12 og internt sagsnummer En elektronisk kopi af beretningen sendes til Kulturstyrelsen og en fysisk kopi til bygherre. 8

9 4 Øvrige data Det arkæologiske arbejde påbegyndtes d.28. april 2014 og afsluttedes d.5. maj s.å. Feltarbejdet blev varetaget af Københavns Museum ved daglig leder og beretningsansvarlig arkæolog Stine Wozniak delvist afløst af arkæolog Karen Green Therkelsen, der ligeledes var ansvarlig for opmåling. Den indledende sagsbehandling blev udført af museumsinspektør Niels Grumløse, og udgravningsansvarlig var museumsinspektør Hoda El- Shaunoby. 9

10 5 Topografi, terræn og undergrund Udgravningen var placeret på den nordlige del af matriklen Adelgade 12. Tværs henover grunden løb tidligere Helsingørsgade. Helsingørsgade er et levn af den middelalderlige rute mellem København og Helsingør. Vejen har givetvis fungeret som forbindelsesrute mellem de to byer gennem hele middelalderen og dele af renæssancen. Ville man under Christian d. 4. i 1590 erne køre langs kysten fra København til Helsingør, kunne man forlade byen ad Østerport, også kaldet Røde Port, for enden af Østergade og forsætte mod venstre over det, der senere skulle blive til Kongens Nytorv. Turen gik videre nordover ad en landevej, Helsingørsvejen, mellem voldgraven og nogle haveparceller, som lå på relativ tør grund ud til Øresund. Herfra forsatte vejen over en dæmning mellem den delvist tilgroede Sortedams Sø og Øresund, omtrent hvor Østerbrogade i dag ligger. Udsynet langs vejen var præget af strandenge og skov, indtil man på flere mils afstand fik Frederik den 2. s Kronborg i sigte (H. Langberg 1992 s.37). Det er først omkring 1500-tallet, at området uden for det middelalderlige København, mellem de middelalderlige volde og det som senere skulle blive til Kastellet, blev bebygget. Indtil da har det ligget hen som mark- og engarealer, med små haveparceller og enkelte småhuse. Indtil kastellets opførsel blev påbegyndt, blev kreaturer ført ind og ud af byen ad Østerport og drevet langs Helsingørsvejen ud til Fælleden, omtrent hvor Fælledparken i dag ligger. Under Kastellets opførsel var færdslen ad Helsingørsvejen begrænset idet Østerport var lukket. Først i 1676 blev porten genåbnet. Christian den 4. s vision for København var at udvide byens areal og gøre den til en moderne og driftig handelsby. Et af hans forbillede var Amsterdam, der var opdelt i store grundstykker og bebygget med rige købmandsgårde. Kongen gennemførte en fuldstændig omlægning af forsvarsanlæggene, idet de ældre anlæg blev sløjfet, og nye volde med fremskudte bastioner og voldgrave blev anlagt. I 1606 opkøbte han alle haver og grunde mellem den daværende Østervold (sløjfet i 1640) og kysten. I begyndelsen af 1600-tallet var kvarteret mellem Østerport og Sankt Annæ Skanse, det som senere skulle blive til Kastellet, præget af bedsteborgeres og enkelte adeliges landsteder. Der lå blegepladser, teglgård og svovlplads, haver og marker. Området udenfor Østerport, det senere Kongens Nytorv, fungerede som markedsplads for købmændene fra Halland og Skåne, der lagde til her med deres skibe og falbød deres varer på pladsen. I folkemunde døbtes pladsen hurtigt Hallandsåsen bl.a. efter købmændenes oprindelse. Pladsen henlå i årtier i et slemt byggerod og benyttedes som endestation for meget af byens affald. Kongens opkøb af områderne uden for de middelalderlige volde var en begyndelse til gennemførselen af visionen om en handelsby der ikke lå tilbage for Europas største. De første planer over Ny-København, fra , viser en fordobling af byens areal med et radiært gadenet 10

11 strålende, ud fra en stor, ottekantet plads, beskyttet af den nye Østervold. Gaderne skulle nå ud til bastionerne og forbindes med hovedstrøgene i den middelalderlige by. Planen blev imidlertid opgivet i 1640 erne under Frederik d. 3., men da var Nyboder (1630) allerede bygget og strækningen af Helsingørsgade mellem Adelgade og Borgergade husede bedsteborgerskabets landsteder. De skrå gadeforløb, der kan genfindes i kvarteret i dag, er Gammelvagt ved Nyboder samt et lille skråt gavlforløb i Borgergade 7, som angiver Helsingørsgades sydvestlige facadelinie. Gaden har forbundet Borgergade og Adelgade, indtil den faldt for 1940 ernes saneringsplaner. I 1649, under Frederik d. 3., blev der lavet en helt ny plan for kvarteret med strenge krav til lige gader, der krydsede hinanden i rette vinkler. Manden bag planen var Axel Urup, der senere blev udnævnt til rigsingeniør. Den centrale plads i Urups byplan skulle være Kongens Nytorv, hvilket forbandt den middelalderlige by med Ny-København. Planen skulle opfyldes bl.a. ved hjælp af ekspropriationer mod erstatning af allerede afsatte og i nogle tilfælde allerede bebyggede grunde. Det korte skrå forløb af Helsingørsgade der lå mellem Borgergade og Adelgade, blev bevaret takket være et kongeligt beskærmelsesbrev af den 7. oktober Brevet var udstedt til tyskeren Peter Bülche, der i 1638 blev Christian den 4. og senere Frederik den 3. s livlæge. Bülche erhvervede den sydøstligste, meget store parcel på hjørnet af Borgergade og Helsingørsgade i midten af 1600-tallet. I 1676 overførtes hele Ny-København, eller Sankt Annæ kvarter, som det nu hed fra den udenbys til den indenbys jordebog og blev dermed en del af byen. Området omkring Helsingørsgade gik fra at huse bedsteborgernes landsteder til at blive et decideret bykvarter med alt det, der hørte med til en sådan betegnelse - bl.a. en mere broget beboerskare. Gaderne i det nye kvarter fik imidlertid navne efter Adelen, Borgere, Konger, Klerke, Dronninger, Prinser og Prinsesser. Kvarteret blev bebygget i en blanding af boder, huse, gårde og købmandsgårde eller brændevinsgårde. Alene i Adelgade lå der i 1728 ikke færre end 17 af slagsen. De fine huse var placeret ud til hovedstrøgene, mens baggaderne var præget af lave småhuse af bindingsværk, der husede fattigfolk med mange børn. Husene var i starten bygget som enfamilieshuse, med stenkælder og blot et par etager høje. Ofte var der erhverv i stueetagen, mens familien boede på første salen. Boderne var typisk lejeboliger i én, højst to etager, uden kælder. 11

12 6 Metode Det arkæologiske arbejde udførtes som forundersøgelse, hvilket vil sige, at museet i tæt dialog med gravemandskabet på pladsen, fulgte og overvågede gravearbejdet, og løbende registrerede arkæologiske levn og synlig stratigrafi. Der udgravedes i alt 80 m3 i et tracé, der udløb fra den allerede eksisterende skakt til skellet i østlig retning og herfra langs skellet mod syd. Traceet berørte i den forbindelse et mindre stykke af arealet fra udgravningen i 2013 (KBM3974). Alle arkæologiske anlæg og startigrafier registreredes løbende med GPS, fotograferedes og blev beskrevet. Der fremkom ingen arkæologiske fund til hjemtagning. Figur 2. Gravning langs matrikelskellet. Foto: Københavns Museum

13 7 Resultater 7.1 Arkæologiske kontekster Fundamentsrester Der fremkom i alt dele fra 4 stenkonstruktioner alle murværk i tegl, heraf et enkelt på fundamentssten. De 3 murforløb (5004, 5010, 5035) var alle NV- SØ-orienteret, og flugter dermed med den tidligere omtalte Helsingørsgade omtrent 15 meter nordøst herfor. Murforløbene lå vinkelret på en tidligere udgravet murforløb (5519, KBM3974, 2013) og udgør formentlig den bagerste del af den tidligere bygning på matriklen 318, hvis facade og sidemure blev afdækket under udgravningen i 2013 (KBM3974, 2013). Figur 3. Figuren viser matriklen 318 (nordvest) og matrikel 319 (sydligst) markeret med blåt fra udgravningen 2013 (KBM3974) og nærværende udgravning markeret med rødt. Bygningens bagmur ses i 90 grader vinkel på sidemurene registreret i Københavns Museum Bygningen består af flere faser og er ombygget og udvidet ad flere omgange. Således har den tidligste bygning på matriklen formentlig dækket både matrikel 318 og 319, men er i 1700-tallet delt i to matrikler, og en enkel smal bygning er derefter opført på matriklen

14 Figur 4. Murværkerne 5004, 5010, Københavns Museum Ved gravningen i 2013 registreredes den formodede mur mod baggården (4957, KBM3974), men vinklen er skæv i fht bygningens øvrige orientering. Til matriklen blev derudover ved gravningen i 2013 afdækket ildsted, nedrivningslag og brolægning i baggård. Meget taler for at det er den egentlige bagmur, der er fremkommet ved nærværende gravning. I så fald må brolægningen fra gravningen i 2013 tolkes som værende gulv i bygningen. Hører murværket 5004, 5010 til frontbygningen vil denne i så fald have haft en dybde på godt 15 meter, hvilket på ingen måde er usandsynligt, men kræver nærmere undersøgelse for endeligt at konkludere, men tegl og mørtel fra murværk 5004 er af samme karakter som den tidligere udgravede sidemur; gul flensborgtegl og hård, grå mørtel. Murværket repræsenterer forskellige faser fra perioden tallet. Murværket 5035 flugter ligeledes med Helsingørsgade og de øvrige omtalte murværk, men er løst og rodet bygget op. Murværket kan være ødelagt under nedrivning eller været opført som midlertidig løsning. Delen af murværk i feltets vestligste del er kun en lille del af et vestliggende fundament, men kan ikke nærmere præciseres Trækonstruktioner Der fremkom en NØ-SV-liggende planke (100002) i en længde af 2,34 m under tidligere registreret murforløb (KBM3974), men ikke flugtende 14

15 hermed. I forbindelse med planken fremkom en lodretstående stolpe (100005). Ingen af konteksterne havde umiddelbart relation til det fremkomne murværk, men kan repræsentere en mindre bygning, der må formodes at høre til en tidligere fase af udnyttelse på matriklen (se nedenfor) Nedgravninger og øvrige lag Der registreredes 2 nedgravninger i feltets sydligste del (100009, ). Begge var gravet gennem undergrund og tolkedes i felten som værende nedgravninger til stolper. Udover fylden i ovenstående nedgravninger (100006, ) registreredes 2 fyldskifter placeret henholdsvis vest og øst for planken (100002), hvoraf fyldet øst herfor var af mere hummøs karakter, mens fyldet vest for planken var leret med plamager af uomsat organisk materiale, og dermed havde karakter af møddingslag. Lagene kan i forbindelse med ovenstående trækonstruktion afspejle en mindre træbygning henholdsvis indenfor og udenfor, der efter alt at dømme har ligget på matriklen i tidlig 1700-tallet. 15

16 8 Sammenfatning Forundersøgelsen lå i umiddelbar forlængelse af udgravningen fra 2013 (KBM3974) og dermed på et i forvejen grundigt undersøgt areal. Resultaterne fra undersøgelsen kan umiddelbart relateres til den tidligere arkæologiske udgravning. Således er der føjet ny viden til en af matriklerne belyst ved den tidligere udgravning (matrikel 318), der med stor sandsynlighed har strakt sig længere ind på grunden end hidtil antaget, og har fået en yderligere formodet tilbygning tilknyttet matriklens tidlige fase. Undersøgelsen bidrager til yderligere belysning af kvarterets udvikling fra roligt mondænt kvarter præget af landlige ejendomme med store haver udenfor voldene til et tæt bebygget kvarter indenfor volden. Fremtidige undersøgelser vil øge muligheden for at etablere en sammenhængende stratigrafi over områdets udvikling fra middelalder til nyere tid.. 16

17 9 Referencer 9.1 Litteratur Langberg, Harald: Historiske Meddelelser om København. Bulshes gård, som mønten nu er. Københavns Mønt Ramsing, H. U.: Københavns Historie og Topografi I-III. Rosenkjær, H. N. Fra det underjordiske København. Geologiske og historiske undersøgelser. København. Det Schønbergske Forlag

18 10 Appendix 10.1 Liste over figurer Figur 1. Kort over København med udgravningen markeret med rød stjerne Figur 2. Gravning langs matrikelskellet Figur 3. Oversigt over matrikel Figur 4. Murværkerne Liste over tabeller Tabel 1. Tidligere arkæologiske udgravninger

De Fem Halder. Kan man kigge gennem jorden?

De Fem Halder. Kan man kigge gennem jorden? De Fem Halder Kan man kigge gennem jorden? Pilotprojekt til implementering af ikke-destruktive arkæologiske undersøgelsesmetoder (IDA) i Dansk Middelalderarkæologi Viborg Middelalderseminar 3 Lars Agersnap

Læs mere

KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT. Nikolaj Plads 10 KBM 4014. Jacob Mosekilde

KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT. Nikolaj Plads 10 KBM 4014. Jacob Mosekilde KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT Nikolaj Plads 10 KBM 4014 Jacob Mosekilde Københavns Museum Vesterbrogade 59 1620 København V Telefon: +45 33 21 07 72 Fax: +45 33 25 07 72

Læs mere

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder 1 Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder Martin Mikkelsen Udgravningsfeltet ved Langmosegård. I baggrunden Tulsbjerge med mange fredede gravhøje. Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 20

Læs mere

SBM1003 Skovsgårde del 1

SBM1003 Skovsgårde del 1 SBM1003 Skovsgårde del 1 Kulturhistorisk rapport Hørning (Sønder) sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.02.05. Sb.nr. 41. Kulturhistorisk rapport for den systematiske udgravning af

Læs mere

Detektorfund - hvad skal vi med dem?

Detektorfund - hvad skal vi med dem? Detektorfund - hvad skal vi med dem? Dokumentation og registrering af bopladser med detektorfund fra jernalder og middelalder Rapport fra et bebyggelseshistorisk seminar på Hollufgård den 26. oktober 1998

Læs mere

aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie Annual of the Royal Society of Northern Antiquaries

aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie Annual of the Royal Society of Northern Antiquaries aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie Annual of the Royal Society of Northern Antiquaries 2006 Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab København 2009 2009 Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab Frederiksholms

Læs mere

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Kulturministeriet Kulturarvsstyrelsen Juni 2009 Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Kulturministeriet, Kulturarvsstyrelsen 2009 Redaktion: Jette Bang

Læs mere

På basis af det i forslaget oplyste er linieføringen skitseret i Figur 7.7 og tilslutning til Helsingørmotorvejen skitseret i Figur 7.8.

På basis af det i forslaget oplyste er linieføringen skitseret i Figur 7.7 og tilslutning til Helsingørmotorvejen skitseret i Figur 7.8. Den foreslåede alternative linieføring vedrører den vestlige del af Nordhavnsvej og tilslutningen til Helsingørmotorvejen. Det antages, at den østlige del af Nordhavnsvej har linieføring som Vejforslag

Læs mere

Sæby en af Danmarks. mådeligste flækker. Af Jens Thidemann. Nordjyllands Kystmuseum, Sæby

Sæby en af Danmarks. mådeligste flækker. Af Jens Thidemann. Nordjyllands Kystmuseum, Sæby Sæby en af Danmarks mådeligste flækker Af Jens Thidemann Nordjyllands Kystmuseum, Sæby D en første december 1808 ankom James McDonald til, hvad han senere beskrev som et ubehageligt logi i en lille kysthavn

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

Søetatens Pigeskole. en fortælling om Borgergade 111 i Nyboder. Udgivet af Realea A/S

Søetatens Pigeskole. en fortælling om Borgergade 111 i Nyboder. Udgivet af Realea A/S Søetatens Pigeskole en fortælling om Borgergade 111 i Nyboder Udgivet af Realea A/S Søetatens Pigeskole en fortælling om Borgergade 111 i Nyboder Af Dorthe Bendtsen Udgivet af Realea A/S Indhold Forord..........................

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

DA MILJØET KOM TIL BYEN. Fotografier af Niels Hurup

DA MILJØET KOM TIL BYEN. Fotografier af Niels Hurup DA MILJØET KOM TIL BYEN Fotografier af Niels Hurup Bent Flyvbjerg DA MILJØET KOM TIL BYEN Fotografier af Niels Hurup Dansk Byplanlaboratorium Byplanhistoriske Noter Da miljøet kom til byen Bent Flyvbjerg

Læs mere

Skovenes udbredelse før landboreformerne

Skovenes udbredelse før landboreformerne Peder Dam Skovenes udbredelse før landboreformerne Skovene blev og bliver generelt stadigt opfattet som en positiv landskabstype der var mangel på skov og tømmer i Danmark efter middelalderen, og forfattere

Læs mere

Vejledning om pleje af fredede fortidsminder

Vejledning om pleje af fredede fortidsminder Vejledning om pleje af fredede fortidsminder Kulturministeriet Kulturarvsstyrelsen Juni 2009 Vejledning om pleje af fredede fortidsminder Kulturministeriet, Kulturarvstyrelsen 2009 Redaktion: Torben Dehn

Læs mere

Arkæologi som Forretning

Arkæologi som Forretning Arkæologi som Forretning om en diskurs med uheldige konsekvenser af Jette Rostock I 2002 trådte den nuværende museumslov i kraft og som noget nyt skal den arkæologiske undersøgelse betales af bygherre.

Læs mere

OVER LADEGAARDEN TIL SUNDHOLM

OVER LADEGAARDEN TIL SUNDHOLM Aksel Beldring & Kaare Olsen OVER LADEGAARDEN TIL SUNDHOLM Opholdssteder for udstødte, hjemløse med flere i København gennem mere end 100 år. Hvor kunne de bo, når ingen andre ville vide af dem? OVER LADEGAARDEN

Læs mere

MULIGHEDER MED KVALITET

MULIGHEDER MED KVALITET MULIGHEDER MED KVALITET - en arkitekturpolitik for Randers Kommune RANDERS BYKERNE BYRÅDETS ARKITEKTURPOLITIK Randers Kommune skal kendes som en attraktiv kommune og et godt sted at bo. Kommunens smukke

Læs mere

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Ungdom på erhvervsuddannelserne Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Rikke Brown Arnt Louw Vestergaard Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet Erhvervsskolernes

Læs mere

NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER

NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER NY BRUG AF DANSKE KIRKEBYGNINGER Publikationen er udgivet af Realdania og Kirkefondet. Publikationen er udarbejdet af Dansk Bygningsarv og Varmings Tegnestue. Oplag:

Læs mere

Fra Den Jydske Handelshøjskole til Århus Købmandsskole

Fra Den Jydske Handelshøjskole til Århus Købmandsskole Fra Den Jydske Handelshøjskole til Århus Købmandsskole En skolebygning gennem 100 år af Henrik Fode Fra Den Jydske Handelshøjskole Til Århus Købmandsskole er udgivet i anledning af skolebygningens 100

Læs mere

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG AF BIRGITTE KLEIS, ARKITEKT MAA DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Vejledning om tilsyn med fortidsminder og sten- og jorddiger

Vejledning om tilsyn med fortidsminder og sten- og jorddiger Vejledning om tilsyn med fortidsminder og sten- og jorddiger Kulturministeriet Kulturarvsstyrelsen Juni 2009 Vejledning om tilsyn med fortidsminder og sten- og jorddiger Kulturministeriet, Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

Den Kolde Krigs anlæg

Den Kolde Krigs anlæg Den Kolde Krigs anlæg Af Peer Henrik Hansen, Thomas Tram Pedersen og Morten Stenak Kulturstyrelsen 2013 0 Baggrund... 2 1. Indledning... 4 2. Den Kolde Krigs anlæg i litteraturen... 5 3. Omstilling til

Læs mere

Den decentrale leder

Den decentrale leder Den decentrale leder En undersøgelse af vilkårene for ledelse i kommunernes decentrale serviceinstitutioner Af Kurt Klaudi Klausen, Johannes Michelsen og Dan Michael Nielsen Institut for Statskundskab,

Læs mere

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010 Indblik og udsyn NYESTE TID 1918-2010 Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog Indblik og udsyn Historie for 9. klasse Lærerens håndbog Forlaget Meloni 2010 System: Indblik og udsyn Til systemet hører

Læs mere

Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere