KBM 4040 Rigshospitalet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KBM 4040 Rigshospitalet"

Transkript

1 KØBENHAVNS MUSEUM ARKÆOLOGISK RAPPORT 2014 KBM 4040 Rigshospitalet Udenbys Klædebo Kvarter (matr.nr. 6210), Simeon-St. Johannes sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. Kulturstyrelsens j.nr.: /KBM-0001 Niels H. Andreasen

2 Københavns Museum Vesterbrogade København V Telefon: Fax: Forsideillustration: Sygeplejerskebygning DT (Det Kongelige Biblioteks Billedbase) Københavns Museum

3 Indholdsfortegnelse 1 Resumé Undersøgelsens forhistorie Administrative data Øvrige data Topografi, terræn, undergrund Målesystem Udgravningsmetode Undersøgelsens resultater Fremtidigt arbejde Referencer Fotoliste

4 1 Resumé Dansk Forud for anlægsarbejder på Rigshospitalet undersøgte Københavns Museum Patienthotellets haveanlæg for kulturspor. Ved forundersøgelsen blev der gravet 80 meter søgegrøft med et samlet afgravet areal på 144 kvadratmeter. Forundersøgelsen gav ingen resultater af arkæologisk interesse. Perioder: 1900-tallet Anlæg: Nøgleord: Rigshospitalet, Blegdams Fælled English Prior to construction of a new wing at Rigshospitalet the Museum of Copenhagen carried out an archaeological pre-investigation at the patient hotel garden. Two test trenches measuring a total of 80 meters resulted in an excavated area of 144 square meters. The pre-investigation yielded no results of archaeological interest. Periods: 1900s Features: Key words: Rigshospitalet, the Commons 4

5 Figur 1. Det berørte område markeret med rød cirkel. 5

6 2 Undersøgelsens forhistorie Rigshospitalet nedriver en del af den bestående bygningsmasse og anlægger blandt andet en ny nordfløj til patientbehandling langs Frederik V s Vej på den nordøstlige del af Rigshospitalets grund (Fig. 1). I den forbindelse modtog museet d en henvendelse fra Martin Bruun, Region Hovedstaden, vedrørende det kommende byggeri. Der er tidligere gjort en del fund fra både sten- og jernalderen i dels den nærliggende Fælledpark og dels på selve Rigshospitalets grund, da man opførte den seneste sekvens af bygninger i 1970 erne (Tabel 1). 1 Fælledparken, og tidligere dele af Fælleden, udgør et af de sidste, større åbne områder i Københavns Kommune, der ikke er dannet på inddæmmet og opfyldt areal. Det vurderes derfor som værende et område, der som udgangspunkt har et større arkæologisk potentiale end de mere udbyggede områder af brokvarterne, hvor en intensiv bebyggelse har fundet sted de sidste ca. 120 år. På denne baggrund blev det besluttet at foretage en prøvegravning forud for det aktuelle arbejde for at afdække eventuelle spor af bebyggelse eller anden aktivitet fra forhistorisk tid Københavns Museum afsendte budget til Kulturstyrelsen Københavns Museum modtog Kulturstyrelsens godkendelse af budgettet Københavns Museum afsendte budget til bygherre, museet modtog samme dag bygherres godkendelse af budgettet. SB.nr. Lokalitet År Beskrivelse Øster Fælled 1910 & 1938 I 1910 blev en gravhøj i Fælledparken sløjfet, deri en Neolitisk hellekiste ( f.kr.), der blev udgravet. I 1938 blev højen fortsat sløjfet, hvorved endnu en hellekiste blev undersøgt Østerfælled Fælledparken 1995 KBM Opsamling af pilespids, dolkskaft og skraber samt en mængde flækker og et stykke bøsseflint. Uvist hvad der hører til sb-nr og Sen Neolitikum ( f.kr.). Opsamling af senneolitisk pilespids, dolkskaft og skraber. Der udover en mængde flækker og et stykke bøsseflint Rigshospitalet (Amager Fælled) 1970 Nationalmuseets 1.afdeling 7921/96. Fund af flere flint- og bjergartsredskaber i jorden kørt ud på Amager Fælled fra byggeri på Rigshospitalet. Blandt andet fund fra Brommekulturen (ca f.kr f.kr.) samt fladehuggede genstande Borgmester Jensens Allé 2009 KBM Arkæologisk prøvegravning på 375 m 2 i forbindelse med etablering af boldbane. Ingen arkæologiske fund bortset fra enkelte keramikskår fra 17- og 1800-tallet. Fælledparken 2013 KBM Forundersøgelse forud for anlæggelse af metrosatstion ved Vibenhus Runddel (ej afrapporteret endnu). Forundersøgelsen afdækkede en grube og en række nedgravninger indeholdende jernalderkeramik. Desuden løsfundne flintafslag fra stenalderen. Tabel 1. Arkæologiske fund og observationer i området omkring Rigshospitalet. 1 Stensager

7 3 Administrative data Bygherre på projektet var Region Hovedstaden, Det Nye Rigshospital, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø. Undersøgelserne blev bekostet af Det Nye Rigshospital som bygherre jf. Museumslovens 26 stk. 2, 1. pkt. om arkæologiske undersøgelser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. Beretningen og kommunikation med Rigshospitalet, Kulturstyrelsen og andre interessenter forbundet med undersøgelsen er at finde i museets sags- og dokumenthåndteringssystem edoc. Beretningen ligger endvidere på museets arkivdrev. Originaldokumentation opbevares hos Københavns Museum under journalnummer KBM 4040 Rigshospitalet og internt sagsnummer En elektronisk kopi af beretningen sendes til Kulturstyrelsen og en fysisk kopi til bygherre. 4 Øvrige data Undersøgelsen blev startet d. 12. februar 2014 og afsluttet samme dag. Feltarbejdet blev varetaget af Københavns Museum med den indledende sagsbehandling udført ved museumsinspektør Niels Grumløse. Udgravningsansvarlig var museumsinspektør Hoda El-Sharnouby. Daglig leder og beretningsansvarlig var arkæolog Niels Andreasen. Derudover deltog arkæolog Lars Haugesten. Ved undersøgelsen blev der benyttet en gravemaskine stillet til rådighed af bygherres entreprenør. 5 Topografi, terræn, undergrund Terrænet er let faldende fra den nordlige del af Nørrebro, som er karakteriseret af en lav bakke, der har sit højeste punkt i kote +18 meter ved krydset Jagtvej-Tagensvej. Herfra er der et svagt fald mod Blegdams Fælled og Søerne i sydøstlig retning. Undergrunden på arealet består af gulligt moræneler med få større sten. Blegdams Fælled blev oprindeligt anvendt til kreaturgræsning, men efterhånden overgik arealerne til militært øvelsesterræn, inden Fælledparken blev dannet mellem 1906 og Blegdamsvej blev anlagt allerede i 1600-tallet. Igennem den sidste halvdel af 1800-tallet havde der været et stadigt pres på for at bebygge Fælleden, og i blev Rigshospitalet opført på 40 tønder land af den sydvestlige del af Blegdams Fælled (Fig. 2). Hospitalet var opbygget som 10 patientpavilloner samlet omkring et haveanlæg og omkranset af fløjbygninger og en omfattende randbebyggelse med undersøgelsesog behandlingsfaciliteter, undervisningslokaler, boliger, stalde m.v. 2 En af de oprindelige bygninger, tegnet af arkitekt Martin Borch, omfattede den røde murstensbygning, som ligger på Frederik V s Vej og som i dag huser Patienthotellet. Oprindeligt var bygningen opført som 2 Illustreret Tidende 1910,

8 Sygeplejerskebygning og skulle, ifølge den oprindelige byggeplan, have været opført helt nede ved Blegdamsvej. Imidlertid blev den opført længere mod nordvest på dens nuværende placering. Figur. 2. Kort fra begyndelse af 1900-tallet over Blegdams, Nørre- og Østerfælled med det areal markeret på Blegdams Fælled, som var afsat til det planlagte Rigshospital. Generalstabens Topografiske Afdeling Målesystem Opmålinger er foretaget i forhold til Patienthotellet med målebånd. De målfaste skitsetegninger blev indskannet elektronisk, derefter georefereret, og efterfølgende overført til museets digitale registreringssystem IntraSIS under sagsnummer 2014:2. 8

9 7 Udgravningsmetode Ved forundersøgelsen blev der anlagt to søgegrøfter (Z og Z100006) på henholdsvis 41.5 og 38.5 meter henover den nuværende græsplæne i haveanlægget for derigennem at afdække spor efter mulige arkæologiske levn i undergrunden (Fig. 3-5). Dermed blev der ved forundersøgelsen undersøgt et areal på omtrent 144 kvadratmeter. Søgegrøfterne blev trukket med en gravemaskine på gummibælter. Der anvendtes en 1,8 meter bred rabatskovl uden tænder, og grøfterne blev trukket i horisontale lag ca. 5 cm ad gangen. Den opgravede jord blev placeret direkte ved siden af grøften for at blive fyldt i igen umiddelbart efter undersøgelsen. Grøfterne var orienterede fra nordvest til sydøst, parallelt med Patienthotellet og dets haveanlæg. Efter afgravningen af muldlaget blev den blotlagte undergrund afrenset med skovl, hvor løs jord kunne skjule eventuelle fyldskifter. Den opgravede jord blev gennemgået med en metaldetektor X-Terra 305 med fravalg af jern. 8 Undersøgelsens resultater Grøfterne blev gravet til en dybde af cm, hvilket svarede til tykkelsen af muldlaget i haveanlægget. Under muldlaget fandtes gulligt undergrundsler, som indeholdt få, større sten. I grøfterne observeredes flere mindre, diffuse fyldskifter, hvoraf et havde rektangulær form i fladen. Ved snitning kunne det erkendes, at fyldskifterne ikke var af oldtidskarakter. Formentlig er der tale om nedgravninger fra tidligere faser af beplantning i haveanlægget. Et andet fyldskifte var påviseligt recent, da der i fylden fremkom et rustent trådsøm og et glasfragment af nyere dato. Fyldskifterne blev ikke dokumenteret. Bortset fra disse fyldskifter samt en nyere drængrøft var søgegrøfterne uforstyrrede af recente aktiviteter, og der fandtes ingen anlæg af arkæologisk interesse. Det bemærkedes, at grænsen mellem muldhorisonten og undergrunden var uforstyrret, hvilket peger på, at der ikke har fundet betydelige afgravninger sted i haven ved dens anlæggelse, og at den nederste del af muldhorisonten derfor må formodes at være intakt, siden arealet blev inddraget fra Blegdams Fælled i begyndelsen af 1900-tallet. Den opgravede jord blev undersøgt for eventuelle genstande, men der var bemærkelsesværdigt få genstande i muldhorisonten. Disse omfattede grønt og klart flaskeglas af nyere dato, en grønglaseret flise af hvidt, hårdbrændt keramik, to trådsøm, en aluminiumskapsel, og et stykke flettet bånd af uidentificeret materiale. Endelig fandtes et hvidbrændt, krakeleret stykke flint, der dog ikke kunne identificeres som et forhistorisk afslag. Det sparsomme genstandsmateriale skal ses i sammenhæng med den ret sene udvikling af området til sammenhængende bebyggelse og arealets status som græsningseng og efterfølgende haveanlæg. 9

10 Figur 3. Oversigtsplan med grøfternes placering. 10

11 Figur 4. Oversigtsfoto taget fra Centralkompleksets 16. etage. Blik mod nordøst med Patienthotellet og Fælledparken i baggrunden. I Patienthotellets haveanlæg ses de to søgegrøfter. Figur 5. Søgegrøfterne set mod sydøst. 11

12 Sammenfatning Der fremkom ingen anlæg eller fund af arkæologisk interesse på det forundersøgte areal. De få fund fra muldlaget tilhører alle Nyere Tid. Arealet frigives derfor, da de på baggrund af forundersøgelsen ikke skønnes at indeholde arkæologiske interesser. 9 Fremtidigt arbejde Selv om den aktuelle undersøgelse ikke frembragte fund af arkæologisk interesse skal det understreges, at tidligere fund peger på muligheden for sten- og jernalderforekomster samt oldtidsbebyggelse på Fælledparkens arealer. Det vil derfor fortsat fra museets side anbefales, at der forud for kommende anlægsarbejder i parken udføres arkæologiske forundersøgelser. 10 Referencer Grumløse, N.P Fælledparken etape 1. Beretningsrapport. Københavns Museum. Grumløse, N.P Fælledparken etape 2. Beretningsrapport. Københavns Museum. Stensager, A.O Fund af ældre stenalders redskaber i København. Historiske Meddelelser om København, Illustreret Tidende d. 28. august Årgang 51, nr Fotoliste IntraSIS Foto nr. Motiv Dato Init DSC-0176 DSC-0181 Søgegrøfterne set mod SØ Søgegrøft set mod NV DSC-0182 Oversigtsfoto af haveanlægget med søgegrøfter DSC-0184 Oversigtsfoto af Patienthotellet med Fælledparken NHA NHA NHA NHA 12

KBM 3972 Hotel d Angleterre

KBM 3972 Hotel d Angleterre KØBENHAVNS MUSEUM / MUSEUM OF COPENHAGEN KBM 3972 Hotel d Angleterre Matrikel 369 (Kongens Nytorv 34 / Hovedvagtsgade 1-3), Købmager Kvarter, Helligånds Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. KUAS j.nr.

Læs mere

/ ARCHAEOLOGICAL REPORT

/ ARCHAEOLOGICAL REPORT KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT 2014 Adelgade 12 Sankt Annæ Kvarter, Garnisons Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt KBM 4043 Stine Wozniak Københavns Museum Vesterbrogade

Læs mere

Kaningård II. Af: Claudio Casati

Kaningård II. Af: Claudio Casati Kaningård II Beretning over arkæologisk undersøgelse af cirka 7 m2 og detaljeret udgravning af cirka 2 m2. Fund af anlægsstrukturer og kulturlag fra maglemosekultur (og yngre stenalder). Gennemført i perioden

Læs mere

HAVNEGADE & ISLANDS PLADS

HAVNEGADE & ISLANDS PLADS KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT 2012 HAVNEGADE & ISLANDS PLADS Beretning for arkæologiske undersøgelser i forbindelse med Broer over Inderhavnen Nyhavns Hoved samt området

Læs mere

SBM1003 Skovsgårde del 1

SBM1003 Skovsgårde del 1 SBM1003 Skovsgårde del 1 Kulturhistorisk rapport Hørning (Sønder) sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.02.05. Sb.nr. 41. Kulturhistorisk rapport for den systematiske udgravning af

Læs mere

Arløse ødekirke NÆM 2006:157 Rapport for forskningsgravning

Arløse ødekirke NÆM 2006:157 Rapport for forskningsgravning Arløse ødekirke NÆM 2006:157 Rapport for forskningsgravning Korfundamentsgrøften, A53, af den middelalderlige kirke i Arløse Næstved Museum NÆM 2007:156 Arløse Førslev Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, tidl.

Læs mere

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 1 Stenshede en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 5 cm Skår til to lerkar samt en del af en flintflække fundet i grube K7. Bygherre: Bjerringbro Kommune Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur 1 Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur Martin Mikkelsen og Mikkel Kieldsen 1cm 1cm Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 19 Bygherre: Asger Risgaard ISBN 978-87-87272-57-5 2 Indledning. Nogle

Læs mere

Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder

Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder 1 Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder Mikkel Kieldsen Kulturhistorisk Rapport Viborg Stiftsmuseum 2011 Bygherrerapport nr. 52 Bygherre:

Læs mere

Hulager - bebyggelse fra ældre bronzealder

Hulager - bebyggelse fra ældre bronzealder Hulager - bebyggelse fra ældre bronzealder Casper Sørensen Billede taget fra udgravningen. Viser K1, hvor landmålerstokkene er sat i de tagbærende stolpehuller. Landmålerstokkene til højre viser indgangen.

Læs mere

SYDVESTJYSKE MUSEER. Årsberetning ÅRSBERETNING 2011

SYDVESTJYSKE MUSEER. Årsberetning ÅRSBERETNING 2011 SYDVESTJYSKE MUSEER Årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse 3 Ledelsesberetning 5 Arkæologi 7 Historie 8 Formidling 9 Samlingen 10 Undersøgelser 19 Udstillinger og aktiviteter 21 Publikationer og foredrag

Læs mere

Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder

Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder Mikkel Kieldsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 35 Bygherre: Dennis A. Eriksen & Brian Sønderby ISBN 978-87-87272-78-0 2 Indledning. At Tapdrup har en

Læs mere

KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT. Nikolaj Plads 10 KBM 4014. Jacob Mosekilde

KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT. Nikolaj Plads 10 KBM 4014. Jacob Mosekilde KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT Nikolaj Plads 10 KBM 4014 Jacob Mosekilde Københavns Museum Vesterbrogade 59 1620 København V Telefon: +45 33 21 07 72 Fax: +45 33 25 07 72

Læs mere

De Fem Halder. Kan man kigge gennem jorden?

De Fem Halder. Kan man kigge gennem jorden? De Fem Halder Kan man kigge gennem jorden? Pilotprojekt til implementering af ikke-destruktive arkæologiske undersøgelsesmetoder (IDA) i Dansk Middelalderarkæologi Viborg Middelalderseminar 3 Lars Agersnap

Læs mere

UDGIVER: Museum Lolland-Falster Frisegade 40 4800 Nykøbing F ISSN: 1904-6251 ISBN: 87-87179-74-1 TRYK: MUSEUM LOLLAND-FALSTER PRIS: 75,-

UDGIVER: Museum Lolland-Falster Frisegade 40 4800 Nykøbing F ISSN: 1904-6251 ISBN: 87-87179-74-1 TRYK: MUSEUM LOLLAND-FALSTER PRIS: 75,- ÅRSSKRIFT 2011 UDGIVER: Museum Lolland-Falster Frisegade 40 4800 Nykøbing F ISSN: 1904-6251 ISBN: 87-87179-74-1 TRYK: MUSEUM LOLLAND-FALSTER PRIS: 75,- SPONSORER i 2011: 69 MUSEUM LOLLAND-FALSTER ÅRSSKRIFT

Læs mere

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder 1 Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder Martin Mikkelsen Udgravningsfeltet ved Langmosegård. I baggrunden Tulsbjerge med mange fredede gravhøje. Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 20

Læs mere

15.00-18.00 Orientering i de faglige grupper - se programmer for de enkelte grupper

15.00-18.00 Orientering i de faglige grupper - se programmer for de enkelte grupper 1/51 Kultur-, naturhistorisk- og kunstfagligt orienteringsmøde på Hotel Comwell Kolding 12.-14. november 2014 12. nov. 2014 10.00-10.30 Ankomst. (Bemærk: Indkvartering først fra kl. 14.00) 10.30-10.45

Læs mere

Ring SøPark l. Forslag til Lokalplan 3-2009, Brædstrup by Forslag til Kommuneplantillæg 2-2009 TEKNIK OG MILJØ

Ring SøPark l. Forslag til Lokalplan 3-2009, Brædstrup by Forslag til Kommuneplantillæg 2-2009 TEKNIK OG MILJØ Ring SøPark l Forslag til Lokalplan 3-2009, Brædstrup by Forslag til Kommuneplantillæg 2-2009 TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 3-2009 Offentliggørelse For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at

Læs mere

Stanghedevej 13 -bebyggelse fra yngre jernalder

Stanghedevej 13 -bebyggelse fra yngre jernalder Stanghedevej 13 -bebyggelse fra yngre jernalder Mikkel Kieldsen Kulturhistorisk Rapport Viborg Museum 2015 Bygherrerapport nr. 81 Bygherre: Jens og Jacob Adler Jensen ISBN 978-87-92778-40-6 2 Indledning

Læs mere

Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15

Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15 Ishøj kommune Plan, Bygge og Miljøcenter Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Torslunde 2/32014 Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15 Efter den uheldige proces omkring manglende

Læs mere

Forslag af 24. juni 2014. Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby. Kommuneplantillæg nr. 12. Lokalplan 5.37

Forslag af 24. juni 2014. Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby. Kommuneplantillæg nr. 12. Lokalplan 5.37 Forslag af 24. juni 2014 Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby Kommuneplantillæg nr. 12 Lokalplan 5.3 Lokalplanlægning Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Detektorfund - hvad skal vi med dem?

Detektorfund - hvad skal vi med dem? Detektorfund - hvad skal vi med dem? Dokumentation og registrering af bopladser med detektorfund fra jernalder og middelalder Rapport fra et bebyggelseshistorisk seminar på Hollufgård den 26. oktober 1998

Læs mere

Om brug af Zostera. Uddrag af: Årets Gang 2004. Beretning for Kalundborg og Omegns Museum. Kalundborg 2005.

Om brug af Zostera. Uddrag af: Årets Gang 2004. Beretning for Kalundborg og Omegns Museum. Kalundborg 2005. Uddrag af: Årets Gang 2004. Beretning for Kalundborg og Omegns Museum. Kalundborg 2005. 75 Taget med tang isolerede tilfælde fra arkæologernes arbejdsmark Om brug af Zostera Af Jens Nielsen Mennesket har

Læs mere

Motorvejen Høgild - Brande 8. oktober 2007

Motorvejen Høgild - Brande 8. oktober 2007 Motorvejen Høgild - Brande 8. oktober 2007 2 Motorvejen Høgild-Brande Den 14 km lange motorvej fra Herning til Brande tager sin begyndelse umiddelbart øst for Høgild. Den midlertidige etapeafslutning fjernes,

Læs mere

Multi Arena i Høje Taastrup. Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997 for Københavns Amt. Retningslinier og VVM-redegørelse

Multi Arena i Høje Taastrup. Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997 for Københavns Amt. Retningslinier og VVM-redegørelse Multi Arena i Høje Taastrup Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997 for Københavns Amt Retningslinier og VVM-redegørelse maj 2001 Multi Arena i Høje Taastrup Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997

Læs mere

Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING SYDVESTJYSKE MUSEER

Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING SYDVESTJYSKE MUSEER Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 2008 - et museumshistorisk år 5 Den Antikvariske Afdeling 6 Den Museologiske Afdeling 9 Undersøgelser 14 Udstillinger og aktiviteter 15 Publikationer og foredrag 16 Kurser,

Læs mere

Udbygning af Panum Komplekset Del 2. Miljøredegørelse: VVM Redegørelse og Miljørapport Inklusive ikke teknisk resume

Udbygning af Panum Komplekset Del 2. Miljøredegørelse: VVM Redegørelse og Miljørapport Inklusive ikke teknisk resume Udbygning af Panum Komplekset Del 2. Miljøredegørelse: VVM Redegørelse og Miljørapport Inklusive ikke teknisk resume Del 1. Kommuneplantillæg inkl. resume af miljørapport Offentliggjort som forslag 27.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM STRUER KOMMUNE DECEMBER 2008 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den

Læs mere

"PANUM II" Lokalplan nr. XXX. Bilag 1

PANUM II Lokalplan nr. XXX. Bilag 1 "PANUM II" Lokalplan nr. XXX Bilag 1 Indhold Redegørelse for lokalplanen...3 Baggrund... 3 Lokalplanområdet og kvarteret... 5 Byggeønsker...6 Lokalplanens indhold... 7 Lokalplanen set i forhold til mål

Læs mere