Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat"

Transkript

1 Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den Starttidspunkt for møde: Kl Sluttidspunkt for møde: Kl Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Finn Olsen. Arne Ebsen, Birger Jensen, Christian Ulrich, Finn Olsen, Hanne Staff, Jane Kierans, Jens Himmelstrup, Karen Strandhave, Mie Bendrup, Mogens Johansen, Asger Bjerre, Orla Hansen, Ove Engstrøm, Steen Gundertofte, Vibeke Rindom, Torben Frost, Torben Nielsen.

2 Indholdsfortegnelse 28. Godkendelse af dagsorden Til efterretning for åbne døre 29. Til efterretning Kommuneforeningen i Fyns Amt Til behandling for åbne døre 30. Kommunesammenlægning Egebjerg, Gudme og Svendborg Kommuner, forpligtende samarbejder med Langeland og Ærø. 31. Regnskab 2004 for Fællesindkøb. 32. Pædagogiske læreplaner i dagtilbud. 33. Tilkendegivelse til Arbejdsmarkedsstyrelsen vedr. etablering af jobcenter. 34. Årlig opfølgning på kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Budget 2005 Anlæg og lån. 36. Udbygning af bibliotek ved Stenstrup skole. 37. Bevilling til vedligeholdelse og salg af Ulbølle skole. 38. Anlægsbevilling Kloakering af parceller på Morten Peters Vej, Stenstrup 39. Anlægsbevilling Byggemodning af parceller på Morten Peters Vej, Stenstrup 40. Seniorbofællesskabet, Højmarken i Stenstrup skema A. 41. Ombygning af Stenstrup Plejehjem og opførelse af 12 ældreboliger skema A. 42. Kommunalbestyrelsen 43. SPØRGETID Til behandling for lukkede døre 44. Ejendom

3 28. Godkendelse af dagsorden Godkendt. Til efterretning for åbne døre 29. Til efterretning - Kommuneforeningen i Fyns Amt J.nr.: A04 Sagsid.: 05/ Initialer: bip Åben sag Kommuneforeningen i Fyns Amt fremsender - referat fra generalforsamlingen den 18. marts 2005 på Odense Congress Center - referat af bestyrelsens møde den 18. marts Bilag ligger i sagen. - Generalforsamlingen referat lb.nr. 05/ Bestyrelsen referat lb.nr Til efterretning. Til behandling for åbne døre 30. Kommunesammenlægning Egebjerg, Gudme og Svendborg Kommuner, forpligtende samarbejder med Langeland og Ærø. J.nr.: Sagsid.: 04/ /8499 Initialer: ssm Åben sag I december måned 2004 ansøgte de 3 kommunalbestyrelser Gudme, Egebjerg og Svendborg Indenrigs- og Sundhedsministeriet om sammenlægning pr. 1. januar 2007.

4 Samtidig godkendtes i de 3 kommunalbestyrelser, at den nye kommune kan indgå forpligtende samarbejder med små kommuner. Der godkendtes samtidig aftale om forpligtende samarbejde med den ny Langeland Kommune. Efterfølgende er der modtaget forslag til forpligtende kommunalt samarbejde med den nye Svendborg Kommune og den nye Ærø Kommune. Forslag fremlagt i sagen. Der fremlægges forslag til svarbrev til Indenrigs- og Sundhedsministeriet: "Ved brev af 4. marts 2005 meddeler Indenrigs- og Sundhedsministeriet, at ministeriet forventer at give endelig meddelelse om godkendelse af sammenlægningen af Egebjerg, Gudme og Svendborg kommuner senest den 1. juli Samtidig meddeles, at de 3 langelandske kommuner Rudkøbing, Sydlangeland og Tranekær har indgivet ansøgning om sammenlægning, samt indgivet ønske om, at den nye kommune skal indgå forpligtende kommunalt samarbejde, og at dette skal omfatte den nye kommune bestående af Egebjerg, Gudme og Svendborg. Det er en forudsætning for ministeriets godkendelse af sammenlægningen på Langeland, at der indgås et forpligtende samarbejde i overensstemmelse med det fremlagte lovforslag (L 69). Ministeriet anmoder Egebjerg, Gudme og Svendborg kommuner om inden den 1. maj 2005 at meddele, hvilke kommuner, der skal indgå i et forpligtende samarbejde. 1. Det bemærkes, at Egebjerg, Gudme og Svendborg har indgået principaftale med kommunalbestyrelserne i Rudkøbing, Sydlangeland og Tranekær om forpligtende kommunalt samarbejde. 2. Samtidig bemærkes yderligere, at kommunalbestyrelserne i Egebjerg, Gudme og Svendborg i forbindelse med godkendelse af nærværende brev ligeledes har godkendt en foreløbig aftale om forpligtende samarbejde mellem den nye Svendborg Kommune og den nye Ærø Kommune, der etableres pr. 1. januar Som svar på Ministeriets ovennævnte henvendelse kan de 3 kommunalbestyrelser Egebjerg, Gudme og Svendborg anføre: - Kommunalbestyrelserne er enige om at indgå forpligtende kommunalt samarbejde mellem den nye Svendborg Kommune og henholdsvis den nye Langeland Kommune og den nye Ærø Kommune. - Den nye Svendborg Kommune skal være bemyndiget til at varetage udøvelsen af opgaverne inden for hvert af de i 1, stk. 2, nr. 1-5, i forslag til lov om forpligtende kommunale samarbejder nævnte opgaveområder. Der er ved nærværende vedtagelse ikke godkendt fravigelser fra lovgivningens regler, jfr. 11 i forslaget til lov om forpligtende kommunale samarbejder. De 3 kommunalbestyrelser forhandler gerne sådanne fravigelser, såfremt Indenrigs- og Sundhedsministeren godkender disse fravigelser." Bilag ligger i sagen. (Indenrigs- og sundhedsministeriets skrivelse dok. nr. 05/6306.) Forslaget behandles af den politiske styregruppe på mødet den 4. april 2005.

5 Indstilling: Den Politiske Styregruppe anbefaler, at de 3 kommuner afsender fællesbrevet vedr. de forpligtende samarbejder pr med Ærø og Langeland. Godkendt. 31. Regnskab 2004 for Fællesindkøb J.nr.: Sagsid.: 04/ /8800 Initialer: MIV Åben sag Regnskab 2004 for Fællesindkøb er modtaget fra kommunaldirektøren i Årslev. Resultatet viser et samlet overskud på godt kr. Bestyrelsen for Fællesindkøb har den 15. marts 2005 vedtaget at overføre overskuddet til Bestyrelsen har tidligere aftalt med kommunerne, at der som minimum kunne bruges godt kr af dette overskud til videreuddannelse af personalet i Fællesindkøb. Revisionen i Årslev har gjort opmærksom på, at alle 10 kommunalbestyrelser i Fællesindkøb skal behandle sagen med henblik på den ønskede overførsel af den enkelte kommunes andel af overskuddet fra 2004 til Egebjerg Kommunes andel af overskuddet udgør kr Det indstilles, at regnskabet oversendes til Kommunalbestyrelsens godkendelse og at overskuddet for så vidt angår Egebjerg Kommunes andel også godkendes til overførsel. Bilag - Regnskab 2004 for Fællesindkøb samt fordeling af overskud (dok 8798). Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Godkendt.

6 32. Pædagogiske læreplaner i dagtilbud J.nr.: Sagsid.: 04/ /8830 Initialer: elh Åben sag Folketinget har den 25. marts 2004 vedtaget en ændring af Lov om social service (Pædagogiske læreplaner i dagtilbud til børn). Formålet med lovændringen er at sætte øget fokus på læring i dagtilbud for derigennem at bidrage til at ruste alle børn i endnu højere grad til livet i et moderne samfund. Det enkelte dagtilbud skal udarbejde en pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen ½-2 år og aldersgruppen fra 3 år til skolealderen, der giver rum for leg, læring og udvikling. For den kommunale dagpleje udarbejdes læreplanen samlet for alle dagplejehjem tilknyttet den kommunale dagpleje. Socialministeriet udsender en bekendtgørelse om emnet senest i starten af juni Temaer og overordnede mål vil fremgå af bekendtgørelsen, og det bliver bindende, at den lokale læreplan skal behandle de seks temaer: sprog, sociale kompetencer, personlige kompetencer, kulturelle udtryksformer og værdier, natur og naturfænomener samt krop og bevægelse. Dagtilbuddets forældrebestyrelse samt kommunalbestyrelsen godkender den pædagogiske læreplan. Læreplanen skal evalueres årligt af forældrebestyrelsen i dagtilbuddet med henblik på eventuel justering. Loven træder i kraft den 1. august Det er ikke en forudsætning, at den pædagogiske læreplan i det enkelte dagtilbud er udarbejdet og godkendt på dette tidspunkt, men arbejdet skal som minimum påbegyndes. Det foreslås, at der nedsættes en arbejdsgruppe til at udarbejde oplæg til implementering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud til børn i Egebjerg Kommune. Arbejdsgruppen foreslås sammensat af pædagogisk konsulent (formand), dagplejeleder, 2 repræsentanter for daginstitutionslederne samt 2 forældrerepræsentanter valgt af Bestyrelser på Tværs. Pædagogisk konsulent deltager i mødet kl Børne- og kulturudvalget 2004s beslutning den Oplæg blev godkendt. Arbejdsgruppen vedrørende pædagogiske læreplaner har udarbejdet nogle overordnede mål for de pædagogiske læreplaner. Arbejdsgruppen har bestræbt sig på, at opsætte nogle realistiske mål. Der en kort indledning omhandlende lovgrundlaget. Herefter er der inden for hvert tema beskrevet, hvad børnene skal have mulighed for at møde i dagtilbuddet indenfor temaet og vi giver nogle bud på, hvordan målene kan nås. Materialet er vedlagt.

7 Pædagogisk konsulent Henriette Korch og Peter Dam deltager i mødet kl Børne- og Kulturudvalgets beslutning den Forslaget sendes til høring med høringsfrist til 1. februar Der er modtaget høringssvar fra daginstitutionerne og dagplejen. Arbejdsgruppen har behandlet høringssvarene vedrørende de overordnede mål for de pædagogiske læreplaner. Generelle kommentarer fra arbejdsgruppen Arbejdsgruppen er glade for, at høringssvarene overvejende er positive og at flere tilkendegiver, at de overordnede mål kan blive et godt udgangspunkt for arbejdet med de pædagogiske læreplaner. Arbejdsgruppen har bevidst valgt ikke at definere et overordnet udviklings- og lærings syn. Vores erfaring er, at dette skal gøres lokalt, når vi ønsker at alle skal tage ejerskab af disse definitioner. De overordnede mål har fokus på det uformelle og det mere formelle læringsmiljø, da arbejdsgruppen finder begge dele vigtige. Det er personalet, der skal beskrive praksis og forældre skal tænkes ind som en ressource i hverdagen. Det enkelte dagtilbud skal i deres lokale læreplan beskrive, hvordan de vil understøtte udsatte børns læring, da det er dem der har kendskab til børnene. Barnets alsidige personlige udvikling og sociale kompetencer hænger nøje sammen, og derfor finder vi det er vigtigt, at noget nævnes begge steder. Dagplejelederen og daginstitutionslederen i arbejdsgruppen er garanter for, at de overordnede mål er realistiske i forhold til normeringer m.m. De opstillede handlinger er tænkt som inspiration til dagtilbuddene. De overordnede mål giver fortsat plads til mangfoldighed og forskellighed i de enkelte dagtilbud. Der er udkommet noget udmærket evalueringsmateriale, hvilket vi vil melde ud til personale og bestyrelser i dagtilbud. På baggrund af høringssvarene vil arbejdsgruppen foreslå følgende ændringer: Pædagogiske læreplaner i dagtilbud til børn Denne overskrift ændres til: Pædagogiske læreplaner til børn i dagtilbud. Krop og bevægelse At udvikle grundlæggende motoriske færdigheder som at: gå, løbe, rulle, hoppe springe, cykle, klatre, danse, dramatisere m.m., danse og dramatisere m.m. undlades. Følgende handling tilføjes: Være opmærksom på at servere og lave indbydende, sund og varieret mad til børnene. Naturen og naturfænomener Give børnene mulighed for at systematisere deres omverden og ved selvsyn at forstå sammenhænge, der ellers kan være svære at forstå, ændres til: Give børnene mulighed for at systematisere deres omverden og ved selvsyn at forundres og forstå nye sammenhænge.

8 Kulturelle udtryksformer og værdier At stifte bekendtskab med moderne medier ændres til forskellige medier. Sikre at børnene møder moderne medier, så de kan deltage i samtaler, samvær og leg med andre børn, ændres til : Sikre at børnene møder medier, der kan inspirere til samtale, samvær og leg. Arbejdsgruppen er glad for de konstruktive tilbagemeldinger, og vi vil gerne sende vores kommentarer ud til personale og bestyrelser i dagtilbuddene i form af et fælles brev. Henriette Korch og Peter Dam er indbudt til mødet kl Beslutning i Børne- og Kulturudvalg den Indstilles til godkendelse. Det indstilles tillige, at Kommunalbestyrelsen bemyndiger Børne- og Kulturudvalget til at godkende de konkrete læreplaner for den enkelte institution og dagplejen. Bilag - forslag til Pædagoiske læreplaner til børn i dagtilbud - lb.nr. 05/8808 Indstillingerne godkendt. 33. Tilkendegivelse til Arbejdsmarkedsstyrelsen vedr. etablering af jobcenter J.nr.: A00 Sagsid.: 04/ Initialer: BB Åben sag Med aftalen om kommunalreformen indføres et nyt og samlet beskæftigelsessystem. Beskæftigelsesindsatsen skal for alle målgrupper varetages i nye jobcentre. Der er mulighed for, at vælge mellem 3 typer af jobcentre: A-jobcenter - der varetager alle opgaver for kommunale målgrupper og som minimum de generelle serviceopgaver for forsikrede ledige, der er tæt på arbejdsmarkedet. Stat og kommune samarbejder om indsatsen for nyledige og ledige tæt på arbejdsmarkedet. B-jobcenter - der varetager alle opgaver for kommunale målgrupper og alle opgaver for de forsikrede ledige. B-jobcentrene varetager derudover alle opgaver for forsikrede ledige, der visiteres fra et

9 A-jobcenter. Stat og kommune samarbejder om hele indsatsen for de kommunale målgrupper og de forsikrede ledige. C-jobcenter - kommunen varetager alle opgaver for kommunale målgrupper og, efter delegation fra staten, hele indsatsen for de forsikrede ledige. I C-jobcentrene er der således kun èn myndighed - kommunen - som varetager beskæftigelsesindsatsen for alle målgrupper. Der forventes etableret ca. 10 C-centre rundt i landet. Resten af centrene vil være enten A eller B centre. Kommunerne skal inden 1. oktober 2005 fremsende tilkendegivelse om hvilken type jobcenter kommunen ønsker. Ministeren udmelder placeringen af A-, B- og C-jobcentre ultimo 2005/primo Ved udpegningen af C-jobcentre vil der bl.a. blive lagt vægt på, at C-jobcentre udvælges blandt: Kommuner med forskellige typer arbejdsmarked Kommuner, så der sikres en geografisk spredning af C- jobcentre i hele landet Arbejdsmarkedsstyrelsen har indledt en møderække med samtlige kommuner, med det formål at indlede en dialog, hvor der gensidigt kan udveksles synspunkter og informationer, som er relevante for den videre proces. Svendborg, Gudme og Egebjerg kommuner er i skrivelse modtaget anmodet om, at møde med Arbejdsmarkedsstyrelsen den Den har der været afholdt møde mellem de tre kommuners embedsmænd som varetager beskæftigelsesindsatsen i de nuværende kommuner. Det blev besluttet, at anbefale, at der fremsendes tilkendegivelse til Arbejdsmarkedsstyrelsen om, etablering af ét C-jobcenter i den nye kommune. Det forventes samtidig, at Koordinationsudvalgets opgaver overgår til lokalt Beskæftigelsesråd i 2006 efter beslutning herom i Sammenlægningsudvalget. Koordinationsudvalget for Svendborg, Gudme og Egebjerg kommuner har på møde den behandlet anbefalingen vedr. tilkendegivelse af jobcenter. Udvalget tog indstillingen, om etablering af C-jobcenter, til efterretning. LO s repræsentant Anne Jørgensen, ønskede ført til referat, at hun ikke var enig. Hun anbefalede tilkendegivelse af B-jobcenter. Indstilling: Det indstilles at Socialudvalget, anbefaler tilkendegivelse af etablering af C-jobcenter i den nye kommune. Bilag: Lb.nr. 9538: Uddrag fra Beskæftigelsesministeriets Jobcenterguide Socialudvalgets beslutning den : Det Sociale Udvalg godkendte indstillingen om anbefaling af etablering af C-jobcenter i den nye kommune. Orla Hansen ønskede ført til referat, at han ikke var enig i indstillingen, idet han ikke er enig i etablering af jobcentre generelt.

10 Ændringsforslag fra C: Udsættes for at blive drøftet på temamøde inden endelig beslutning For stemte: C, Asger Bjerre og Orla Hansen Imod stemte: Øvrige Socialudvalgets indstilling godkendt med 13 stemmer. Imod: Orla Hansen (A) Undlader: Liste C Orla Hansen går imod etablering af jobcentre. Kan derfor ikke stemme for hverken A-, B- eller C-centre. 34. Årlig opfølgning på kvalitetsstandarder i hjemmeplejen 2005 J.nr.: Sagsid.: 04/ Initialer: mah Åben sag : Kommunalbestyrelsen skal en gang årligt foretage opfølgning på servicedeklaration og kvalitetsstandarder i hjemmeplejen. De reviderede standarder er sendt til høring i ældrerådet. Indstilling: At den reviderede servicedeklaration og de reviderede kvalitetsstandarder, sammen med evt. høringssvar fra ældrerådet, indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse. Bilag: Servicedeklaration og kvalitetsstandarder er fremsendt med posten Notat: Servicedeklarationen og kvalitetsstanderne har været til høring i ældrerådet, hvor de er godkendt. Socialudvalgs beslutning den Indstilling godkendt. Godkendt.

11 35. Budget 2005 anlæg og lån J.nr.: Sagsid.: 04/ /8831 Initialer: svl Åben sag Dagsordentekst udleveret på mødet den Økonomiudvalgets beslutning den Oversendes til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den kl Bilag - notat af vedr. Budget 2005 Anlæg og lån Dok. nr Økonomiudvalgets beslutning den Der er den 20. april 2005 indgået aftale mellem alle politiske partier og grupper i kommunalbestyrelsen om anlæg/låneoptagelser Aftalen indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse. Bilag - aftale af 20. april 2005 dok Godkendt. 36. Udbygning af bibliotek ved Stenstrup skole. J.nr.: Sagsid. 04/ Initialer: elh Åben sag Kommunalbestyrelsen besluttede, ved vedtagelse af budget 2005, at der skal ske en udbygning af bibliotek ved Stenstrup skole. Den samlede sum for udbygning udgør 1,8 mill. kr. Projektet skal inden påbegyndelse godkendes af Indenrigsministeriet. Der ønskes en drøftelse af visioner for et kommende bibliotek ved Stenstrup skole.

12 Efter oplæg fra ledende bibliotekar Jens Chr. Horn Andersen og skolebibliotekskonsulent Lars Damm Jensen nedsættes 2 grupper. - Grupperne har 30 min. til at drøfte en vision for et kommende kombibibliotek ved Stenstrup skole. - Grupperne skal lægge til grund og derfor ikke diskutere at der indtil videre vil være 2 edb-systemer (folkebib. og skolebib.) - Visionerne skal indeholde synspunkter på en fremtidssikret model, der kan indpasses i den nye storkommune. Efter gruppedrøftelserne fremlægges gruppens resultat. Udvalget tager herefter stilling til, hvilken bibliotekstype udvalget ønsker at lægge til grund for ansøgningen til Indenrigsministeriet. Reglerne om, at Indenrigsministeriet skal godkende anlægsbevilliger på mere end 1 mill. kr. skyldes, at ministeriet kun vil acceptere større anlæg som vurderes at passe i en ny kommunestruktur. På den baggrund kan det ikke udelukkes, at ministeriet vil have forskellig holdning til, om det er et Folkebibliotek eller Kombibibliotek. Følgende er indbudt til mødet: Skoleinspektør Anette Hüttel, skolebibliotekar Ingrid Balle, Viceinspektør Steen Grønning, Skolebibliotekskonsulent Lars Damm Jensen og ledende bibliotekar Jens Chr. Horn Andersen, bibliotekar Per Stavnsbjerg og fuldmægtig Hanne Jørgensen. Børne- og Kulturudvalgets beslutning den Oplæg fra de 2 arbejdsgrupper sammenskrives og danner grundlag for ansøgning til Indenrigsministeriet. Der er fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet modtaget godkendelse på anlægsprojektet på i alt kr. Arbejdsgruppernes visioner for et kommende bibliotek ved Stenstrup skole, der blev lagt til grundlag for ansøgningen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, er følgende: Det er planen med udbygningen, at der åbnes mulighed for et samarbejdende bibliotekssystem, der: - giver et lokalt forankret læringsmiljø, videns- og kulturcenter. - skal give mulighed for at tilbyde et fristed og værested for alle aldersgrupper med udstillinger og arrangementer. Det skal samtidig være et vigtigt mødested for børnene i modtageklassen og de voksne indvandrere der er i lokalområdet. - skal give mulighed for fællesarrangementer og en god udnyttelse af fælles faciliteter og materialesamlingerne og dermed give en synergieffekt.

13 - kan danne center for borgerservice for den nordlige del af kommunen. Samtidig kan skolebibliotek og folkebibliotek i de fælles åbningstider udvide samarbejdet, og det giver også mulighed for at bibliotekerne kan supplere hinandens åbningstider og dermed frembringe en bedre service, såvel for skolen som for de øvrige borgere i området. - er en fremtidssikret model, der kan indpasse i den nye storkommune (Egebjerg Gudme og Svendborg), idet det på sigt har mulighed for at udvikle sig til et kombibibliotek men her afventes nærmere aftale med de kommuner der vil indgå i den kommende kommune. Der ønskes en drøftelse af anlægsprojektet, og samtidig foreslås det : - at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af 2 rep. fra biblioteket og 2 rep. fra Stenstrup skole. - at der udarbejdes forslag til skitse af Teknik- og miljøafdelingen. - at skitseforslaget fremlægges for Børne- og kulturudvalget den 25. januar Ledende bibliotekar Jens Chr. Horn Andersen deltager i mødet kl Børne- og Kulturudvalgets beslutning den Indstillingen følges. Arbejdsgruppen nedsættes. Den nedsatte arbejdsgruppe har udarbejdet forslag til skitse til folkebibliotek ved Stenstrup Skole. Arbejdsgruppen har diskuteret flere forskellige muligheder for placering af biblioteksbygningen og efter en inspirationstur til biblioteker i Aarhus og omegn er de nået frem til vedlagte skitseforslag. Placeringen: målet har været at knytte skolens pædagogiske servicecenter og biblioteket sammen, således at de to institutioner kan arbejde tæt sammen og udvikle bibliotekerne. Dette gøres ved at etablere en glasgang mellem de to bygninger, som både kan tjene som indgang fra skolen til folkebiblioteket, men også kan bruges som et opholdsrum med borde og stole og måske til udstillinger. Biblioteksbygningen er lagt således, at den ikke skygger og tager lys fra det pædagogiske servicecenter og heller ikke fjerner lyskilden til det klasseværelse, som ligger i kælderen af Stenstrup skole. Men i stedet ligger længere over mod kirkegården. Biblioteksbygningen vil komme til at ligge mod nord ud mod skolevej og er således let synlig og tilgængelig for lånere, som kommer udefra. Bygningen forslås bygget efter ridehal/kostalprincippet. (således som udvalget tidligere er blevet præsenteret for med billeder fra Egå kombibibliotek i et plan. Konstruktionen vil bestå af standardelementer af jern, beklædt med stålplader vekslende med træbeklædning af lærk. Bygningen vil maksimalt kunne blive på 200 m2. Indgangen tænkes placeret i højre side af bygningen ud mod Skolevej, hvor der i forlængelse af indgangen tænkes placeret toiletter og kontor. Vi forestiller os biblioteksrummet indrettet med høj rejsning og med åben kip, med gavlen i nord helt i glas. Der vil også blive et bånd af vinduer oppe under taget og ovenlysvinduer. Bilag - Skitser dok. 4176

14 Skoleleder Anette Hüttel og Biblioteksleder Jens Chr. Horn Andersen er indbudt til mødet. Kl Indstilling: Det anbefales at der arbejdes videre med skitseforslaget og at anlægsbevillingen søges frigivet. Børne- og Kulturudvalgets beslutning den Anbefalingen følges. Økonomiafdelingens bemærkninger: Der søges om en anlægsbevilling på 1.8 mill. kr. til udbygning af bibliotek ved Stenstrup Skole. Det svarer til det beløb der er afsat i investeringsoversigten for Det har derfor ingen indflydelse på kassen. Økonomiudvalgets beslutning den : Oversendes til næste møde, hvor kulturudvalgsformand, kulturchef og biblioteker inviteres. Økonomiudvalgets beslutning den Oversendes til det ekstraordinære Økonomiudvalgsmøde den Økonomiudvalgets beslutning den Det indstilles til Kommunalbestyrelsen, at der arbejdes videre med skitseforslaget, og at der frigives en anlægsbevilling på kr. 1,8 mill til projektet. Godkendt. 37. Ansøgning om bevilling til vedligeholdelse og salg af Ulbølle skole. J.nr.: P00 Sagsid.: 04/15632 dok 05/8716 Initialer: svl Åben sag : Salg af Ulbølle skole til Idrætsefterskolen Ulbølle Som opfølgning på kommunalbestyrelsens beslutning om salg af Ulbølle skole til Idrætsefterskolen Ulbølle fremsender økonomiafdelingen ansøgning om

15 en anlægsbevilling samt tillæg til rådighedsbeløb til salg af Ulbølle skole indtægt kr Købesummen berigtiges ved en kontant udbetaling på kr samt 1 pantebrev på kr der afvikles over 30 år, 1 pantebrev på kr der afvikles over 25 år og 1 pantebrev på kr der afvikles over 30 år. Der er i budget 2005 ikke afsat midler til projektet. en driftsbevilling på kr til gennemførelse af manglende vedligeholdelsesarbejder på skolen inden den overtages af Idrætsefterskolen Ulbølle. De ansøgte bevillinger medfører netto et træk på kassen i 2005 på kr I sagen forefindes oversigt over fordelingen af bevillingerne dok 05/8730. Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles til godkendelse. Godkendt. 38. Anlægsbevilling - Kloakering af 12 parcelhusgrunde og 3 storparceller på Morten Peters Vej i Stenstrup J.nr.: G10 Sagsid.: 05/ Initialer: ers/kis Åben sag Som nævnt på andet punkt har Teknik og Miljøafdelingen fået udarbejdet et projekt for området, ved Morten Peters Vej. Der kan byggemodnes 2 storparceller der er i privat eje, samt 1 storparcel og 12 parcelhusgrunde, som Egebjerg Kommune ejer og udbyder til salg i foråret. Storparcellen er planlagt solgt til det nye seniorkollektiv i Stenstrup med byggestart senest efter sommerferien. Et projekt for kloakering af området er klar og vil blive gennemgået på mødet. Hvis projektet kan godkendes, vil det sammen med byggemodningen blive udbudt i licitation, og arbejdet kan igangsættes umiddelbart efter, at Kommunalbestyrelsen har behandlet bevillingen i april. Vi forventer, at grundene kan udbydes til salg i maj med overtagelse omkring august. Kr. Kr. Kloakering: Entreprenørarbejder Projektering 8 % af kr Byggestyring 4½% af kr Samlede udgifter til kloak

16 Indtægter: Parcelhusgrunde giver 12 bidrag af kr Storparcellerne kan give 26 bidrag af kr Samlede indtægter for kloakbidrag Indstilling: Teknik- og Miljøudvalget søger om anlægsbevilling til kloakering af området med en udgift på kr. og en indtægt på kr. Udgiften finansieres af tilslutningsbidrag for 14 boliger, der forfalder i Teknik og Miljøudvalgets beslutning den Indstilling godkendt. Økonomiafdelingens bemærkninger: Der søges om en anlægsbevilling samt tillæg til rådighedsbeløb på udgift kr samt indtægt på kr til kloakering af udstykning på Morten Peters Vej i Stenstrup. Bevillingen medfører en forøgelse af kassen i 2005 på kr og påvirker samtidig mellemregningen med kloakforsyningen. Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles til godkendelse. Godkendt. 39. Anlægsbevilling - Byggemodning af 12 parcelhusgrunde og 3 storparceller på Morten Peters Vej i Stenstrup J.nr.: G10 Sagsid.: 05/ Initialer: ers/kis Åben sag Det er snart nogle år siden, de sidste parcelhusgrunde på Teglbakken er solgt, og der har længe kun været 1 grund tilbage på Hasselvænget. Denne grund er nu solgt til overtagelse 1. april, og på det seneste har der været stor interesse for nye parcelhusgrunde.

17 Derfor har Teknik og Miljøafdelingen fået udarbejdet et projekt for området ved Morten Peters Vej. Der kan blive 2 storparceller, der er i privat eje samt 1 storparcel og 11 parcelhusgrunde, som Egebjerg Kommune ejer og udbyder til salg i foråret. Storparcellen er planlagt solgt til det nye seniorkollektiv i Stenstrup. Udstykningsplanen er klar og vil blive gennemgået på mødet. Hvis planen kan godkendes, vil byggemodningen blive udbudt i licitation, og arbejdet kan igangsættes umiddelbart efter, at Kommunalbestyrelsen har behandlet bevillingen i april. Vi forventer at grundene kan udbydes til salg i maj med overtagelse omkring august. Kr. Kr. Omkostninger: Markedsføring Skødeomkostninger Udstykning Omkostninger i alt Byggemodning: Entreprenørarbejder Slidlag Fjernvarme Tilslutning el Tv-antenne Grønne områder og beplantning Gang og Cykelsti langs Sdr. Ringvej Vejbelysning Projektering Byggemodning i alt Uforudsete udgifter, ca. 5 % af Samlede udgifter til byggemodning excl. moms Indstilling: Teknik- og Miljøudvalget søger om anlægsbevilling på kr. til byggemodning af området. Udgiften finansieres af rådighedsbeløb til byggemodning ( kr.), rådighedsbeløb til byggemodning af boliger samt jordkøb i nord ( kr.) samt indtægter ved grundsalg, som i 2004 blev tilført kasse midlertidig. Som beskrevet sælges der en grund i 2005 til seniorkollektivet, der kan dække en eventuel manglende finansiering. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Indstilling godkendt. Økonomiafdelingens bemærkninger. Der søges om en anlægsbevilling udgift kr samt indtægt kr netto kr Nettobevillingen finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2005 til byggemodninger kr samt stamvej Teglbakken kr Det resterende beløb på kr finansieres af

18 kassen, idet dette svarer til merindtægter fra grundsalg 2004, som jfr. tidligere beslutninger kan anvendes til igangsætning af nye udstykninger. Bevillingen medfører således samlet et træk på kassen i 2005 på kr Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles til godkendelse. Godkendt. 40. Seniorbofællesskab, Højmarken i Stenstrup, skema A J.nr.: Ø52 Sagsid.: 05/ Initialer: ers Åben sag En gruppe interesserede har i en længe periode arbejdet på at etablere et bofællesskab, med Boligtrivsel i Centrum som rådgiver, og Kommunalbestyrelsen besluttede i maj 2004 at de kunne ansætte en arkitekt og et boligselskab som driftsherre. Gruppen har arbejdet med projektet og i marts 2005 besluttede Økonomiudvalget at tildele opgaven som bygherre til OK-Bolig A/S, efter en afholdt konkurrence. Det er det samme boligselskab, der tidligere blev valgt som driftsherre. OK-Bolig A/S har ved brev af 30. marts sendt skema A til Kommunalbestyrelsens behandling. Samtidig anmodes om godkendelse af Den almene selvejende OK-ældreboligorganisation, Seniorbofællesskabet Højmarken. Ved behandling af skema A tager Egebjerg Kommune stilling til, om byggesagen kan gennemføres inden for rammerne for Lov om almene boliger, og hvis sagen godkendes, gives der tilsagn om støtte både fra kommunen og staten efter reglerne i nævnte lov. Herefter kan byggeriet færdigprojekteres og udsendes i licitation. Når licitationen er gennemført kan byggeriets økonomi opgøres endeligt. Det sker ved skema B, som er en detailberegning af den samlede økonomi. Hvis den stadig kan holdes for rammerne i loven godkendes igangsætning, og økonomien fastlåses. Projektet indeholder 4 boliger på 67,5 m 2 og 10 boliger på 88,6 m 2, og heraf opføres der et fælleshus på 121 m 2. Den støtteberettigede anskaffelsessum er opgjort til kr., og

19 huslejen er beregnet til 795 kr. pr. m 2 pr. år. Hertil skal beboerne regne med en årlig udgift til forbrug på 185 kr. pr. m 2 pr. år. Den beregnede leje ligger i den lave ende af huslejen i tilsvarende nyt alment boligbyggeri. I sagen ligger tegninger for byggeriet, og på mødet vil Teknik og Miljøafdelingen gennemgå disse og skema A. Indstilling: Skema A samt en foreløbig husleje på 795 kr. pr. m 2 pr. år indstilles til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse. Samtidig indstilles godkendelse af Den almene selvejende OK-ældreboligorganisation, Seniorbofællesskabet Højmarken. Bilag - Vedtægter lb.nr Venteliste- og tilbudsregler, lb. nr Aftale om byggeplanlægning lb. nr Skema A, lb. nr Følgebrev lb. nr Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles til godkendelse, idet rammebeløbet forhøjes med kr p.g.a. forhøjet grundpris. Godkendt. 41. Ombygning af Stenstrup Plejehjem og opførelse af 12 ældreboliger, skema A J.nr.: S00 Sagsid.: 05/ Initialer: ers Åben sag Gennem godt 2 år har Hjemmeplejen og Teknik og Miljøafdelingen arbejdet med mulighederne for at ombygge Stenstrup Plejehjem efter lov om almene boliger. Socialudvalget har løbende fulgt sagen, og i december valgte udvalget det projekt, der skal gennemføres. Kommunalbestyrelsen har flugt sagen på 2 temamøder og den 6. april var der politiske forhandlinger om finansiering af Egebjerg Kommunes andel af projektet. Der er derfor nu grundlag for behandling af støttesagen efter lov om almene boliger, godkendelse af Skema A.

20 Ved behandling af skema A tager Egebjerg Kommune stilling til, om byggesagen kan gennemføres inden for rammerne for Lov om almene boliger, og hvis sagen godkendes, gives der tilsagn om støtte både fra kommunen og staten efter reglerne i nævnte lov. Herefter kan byggeriet færdigprojekteres og udsendes i licitation. Når licitationen er gennemført kan byggeriets økonomi opgøres endeligt. Det sker ved skema B, som er en detailberegning af den samlede økonomi. Hvis den stadig kan holdes inden for rammerne i loven godkendes igangsætning, og økonomien fastlåses. Projektet indeholder 12 ældreboliger 30 plejehjemsboliger, 8 boliger for demente samt 8 aflastningsboliger. boligerne er på gennemsnit 75 m 2, dog er aflastningsboligerne kun på 50 m 2. Den støtteberettigede anskaffelsessum er opgjort til kr., og huslejen er foreløbig beregnet til 888 kr. pr. m 2 pr. år. Hertil skal beboerne regne med en årlig udgift til forbrug på 150 kr. pr. m 2 pr. år. Den foreløbige leje ligger over den beregnede husleje i det første oplæg i 2003, men stadig inden for rammerne af tilsvarende nyt alment boligbyggeri som ældreboliger. Samtidig med godkendelse af skema A godkendes oprettelse af en kommunal boligorganisation som køber boligdelen af Stenstrup Plejehjem. På mødet vil Teknik og Miljøafdelingen gennemgå projektet, baggrunden for økonomiberegningerne samt skema A. Teknik og Miljøafdelingen håber sagen kan behandles, selv om dette materiale ikke udsendes med dagsorden. Det har været vigtigt for det videre arbejde, at der snart træffes beslutninger, så projekteringen kan igangsættes. Ud over skema A, skal Socialudvalget starte en bevillingssag til finansiering af servicedelen og Egebjerg Kommunes udgifter til grundkapital. Indstilling: Skema A samt en foreløbig husleje på 888 kr. pr. m 2 pr. år indstilles til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse. Samtidig indstilles oprettelse af en kommunal boligorganisation som køber boligdelen af Stenstrup Plejehjem. Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles til godkendelse. På Økonomiudvalgets møde gennemgik Teknik- og Miljøafdelingen den overordnede økonomi for Egebjerg Kommune, hvis projekterne både i Stenstrup og Ollerup gennemføres. Det er en opdatering af det notat, der har været brugt siden starten i For at give Kommunalbestyrelsen en mulighed for at overskue økonomien i projektet bruges dette skema frem for Skema A. Som det fremgår at Beregningsdelen til beslutningsgrundlag, Den kommunale økonomi, side 1 bliver den kommunale medfinansiering lidt mindre end ved budgetlægningen. Den endelige økonomi kendes dog først, når skema B er godkendt for begge projekter, og derfor kan der stadig være usikkerhed om den endelige underfinansiering.

Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat

Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: 14. februar 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Jane Kierans,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 11-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale Kultur Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 17.11.2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.55 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 15.12.2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat

Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: 14. marts 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 10.03.05 Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 18. august 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 24-april-2002

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 05-juni-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 8.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 31-05-2002 Afbud fra: Steen

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-september-2002 Udvalgsværelse

Læs mere

76 Frit valg på ældreområdet J.nr.: 16.08.00.P00 Sagsid.: 69187 Initialer: MaH Åben sag

76 Frit valg på ældreområdet J.nr.: 16.08.00.P00 Sagsid.: 69187 Initialer: MaH Åben sag Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: onsdag, den 24. november 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.25 Mødested: Udsendelsesdato: 19.11.04 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 06.10. 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.05 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Mandag, den 07. marts 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 15.50 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: onsdag den 14. februar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.30 Sluttidspunkt for møde: 16.15 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Asger Bjerre

Læs mere

Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale

Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale Deltagere: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen, Hanne Staff, Mogens Johansen, Torben Nielsen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat. Kommunalbestyrelsens mødelokaler. Ændret til V. Skerninge skoles kantine

Kommunalbestyrelsen. Referat. Kommunalbestyrelsens mødelokaler. Ændret til V. Skerninge skoles kantine Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 09-oktober-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00. Ændret til kl. 19.15. Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.45. Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 10-februar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: 07.02.2003 Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 12-februar-2003

Læs mere

Socialudvalget 2002-05 Referat

Socialudvalget 2002-05 Referat Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 25-november-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15,00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22,05 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 20-11-2002 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.15 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 18-april-2001

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: onsdag den 24. januar 2001 Starttidspunkt for møde: 13 Sluttidspunkt for møde: 16,20 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.25 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Ingen. Mødedeltagere: Den 21-januar-2004

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: 28. september 2004 Starttidspunkt for møde: 16.00 Sluttidspunkt for møde: 20.00 Mødested: Udvalgsværelse 2. Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: Onsdag den 25. april 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 24-05-2005. Mødetidspunkt: 16:00-19:00. Mødested: Mødelokale 2

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 24-05-2005. Mødetidspunkt: 16:00-19:00. Mødested: Mødelokale 2 Børne- og Kulturudvalg Mødedato: Mødetidspunkt: 16:00-19:00 Mødested: Mødelokale 2 Indkaldelsesdato: Fredag den 27-05-2005 Deltagere: Steen Gundertofte, Hanne Staff, Orla Hansen, Vibeke Rindom Bemærkninger:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Rita Pedersen Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 13. juni 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 14-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 10-01-2003

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 06-september-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Den 18-juni-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Deltagere: Mogens Johansen, Birger Jensen, Arne Ebsen, Finn Olsen, Christian Ulrich Finn Olsen forlod mødet kl. 15.30. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 28-januar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.45 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 19-juni-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 17.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Mandag den 02-juni-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 09,30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16,00 Mødested: Stenstrup Plejehjem Udsendelsesdato: 28-05-2003 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat. Dato: Onsdag, den 22. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat. Dato: Onsdag, den 22. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18. Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Onsdag, den 22. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.10 Mødested: Udsendelsesdato: 17.09.2004 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat. Finn Olsen, Jens Himmelstrup, Vibeke Rindom

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat. Finn Olsen, Jens Himmelstrup, Vibeke Rindom Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Den 19-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Onsdag den 22-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Mie Bendrup,

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 03-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Christian Ulrich

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 16.03.2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Mandag den 27-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.35 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: 23-01-2003 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 16.02.2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Fredag, den 17. juni 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 9.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 11.35 Mødested: Kommunalbest. lokale Udsendelsesdato: 13.juni 2005

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 28-november-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 27-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 10.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.30 Mødested: STENSTRUP PLEJEHJEM Udsendelsesdato: 23-05-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 06-juni-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 12.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Onsdag den 10-oktober-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Dagsorden Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Dagsorden Dato: Onsdag den 23. maj 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne Ebsen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 17-april-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget 2003 Dagsorden Dato: Tirsdag den 11-februar-2003 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato:?????? Afbud fra:

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: 24. januar 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Onsdag den 26-september-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Tirsdag den 22-oktober-2002 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 13:15-17:00. Mødested: Mødelokale 2

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 13:15-17:00. Mødested: Mødelokale 2 Økonomiudvalg Mødedato: Mødetidspunkt: 13:15-17:00 Mødested: Mødelokale 2 Indkaldelsesdato: Tirsdag den 07-06-2005 Deltagere: Mogens Johansen, Birger Jensen, Arne Ebsen, Finn Olsen, Christian Ulrich Bemærkninger:

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Torsdag den 30-maj-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Ingen. Mødedeltagere:

Læs mere

Socialudvalg Dagsorden

Socialudvalg Dagsorden Socialudvalg Dagsorden Dato: Mandag den 13-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18,00 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: 13-01-2003 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 22-oktober-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 08-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.50 Onsdag den 12-september-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10-oktober-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: tirsdag den 09. januar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.30 Sluttidspunkt for møde: 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Mandag den 30-september-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Mogens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Torsdag den 21-juni-1 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Onsdag den 04-september-2002 Rådhuset Udsendelsesdato: 30-08-2002 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 20-marts-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 27-april-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 09.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 14.50 Onsdag den 28-november-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

6!1 3$1 #7,911 ;,;!," &! $ 3$ " #7,9$$ $! <

6!1 3$1 #7,911 ;,;!, &! $ 3$  #7,9$$ $! < ! "# $!$!$$ %& '$ ()*+(*,*-%$*.)/$0) +12! -32 4, 55555555555555555555 () 55555555555555555555, 55555555555555555555.)/$0) $/!4 55555555555555555555 +( 55555555555555555555 -%$ &7$411 $41 "7$48 $937 44,$1!11

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 22-april-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.30 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 18-04-2002 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Dagsorden. Mødedato: Tirsdag den 14-06-2005. Mødetidspunkt: 15:00-21:00. Mødested: Mødelokale 2

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Dagsorden. Mødedato: Tirsdag den 14-06-2005. Mødetidspunkt: 15:00-21:00. Mødested: Mødelokale 2 Børne- og Kulturudvalg Mødedato: Mødetidspunkt: 15:00-21:00 Mødested: Mødelokale 2 Indkaldelsesdato: Torsdag den 09-06-2005 Deltagere: Steen Gundertofte, Jane Kierans, Hanne Staff, Orla Hansen, Vibeke

Læs mere

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22-maj-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Niels Bo

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato:?????? Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 01. februar 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.45 Tirsdag den 13-november-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 09-11-01 Afbud

Læs mere

!"! # # ## $% #$/$ $4

!! # # ## $% #$/$ $4 !"! # # ## $% &#$ '()*$$')$+),-#).($/#$0( *12$ $,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$ $4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 78#4$$ 4$114,9!"

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget 2003. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget 2003. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget 2003 Referat Dato: Den 09-december-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 15-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumannns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 13-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.15 Mødested: lokale 2 Udsendelsesdato: 09-05-2002 Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.30 Onsdag den 12-december-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

! " #!# !## $% ,%21% #%.%!%$

!  #!# !## $% ,%21% #%.%!%$ ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+),#) -(%.#%/( *01%!%,%21% $+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333 -(%.#%/( #%.%!%$ 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333,# 56#$%% $%00$,7

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: tirsdag den 06. februar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.00 Sluttidspunkt for møde: 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 05-april-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 11.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 18. januar 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Ingen Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 10-juni-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18:15 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 06-06-2002 Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: tirsdag den 06. februar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.00 Sluttidspunkt for møde: 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Niels Bo Lauridsen,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 17. februar 2004, kl. 18:00 Åben sag: 152. Efterretning Åben sag: 153. Aftalestyring Åben sag: 154. Midtpunktet

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.00 Tirsdag den 18-juni-2002 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.25 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 18-december-2002 Kommunalbestyrelsens

Læs mere