Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat"

Transkript

1 Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den Starttidspunkt for møde: Kl Sluttidspunkt for møde: Kl Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Finn Olsen. Arne Ebsen, Birger Jensen, Christian Ulrich, Finn Olsen, Hanne Staff, Jane Kierans, Jens Himmelstrup, Karen Strandhave, Mie Bendrup, Mogens Johansen, Asger Bjerre, Orla Hansen, Ove Engstrøm, Steen Gundertofte, Vibeke Rindom, Torben Frost, Torben Nielsen.

2 Indholdsfortegnelse 28. Godkendelse af dagsorden Til efterretning for åbne døre 29. Til efterretning Kommuneforeningen i Fyns Amt Til behandling for åbne døre 30. Kommunesammenlægning Egebjerg, Gudme og Svendborg Kommuner, forpligtende samarbejder med Langeland og Ærø. 31. Regnskab 2004 for Fællesindkøb. 32. Pædagogiske læreplaner i dagtilbud. 33. Tilkendegivelse til Arbejdsmarkedsstyrelsen vedr. etablering af jobcenter. 34. Årlig opfølgning på kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Budget 2005 Anlæg og lån. 36. Udbygning af bibliotek ved Stenstrup skole. 37. Bevilling til vedligeholdelse og salg af Ulbølle skole. 38. Anlægsbevilling Kloakering af parceller på Morten Peters Vej, Stenstrup 39. Anlægsbevilling Byggemodning af parceller på Morten Peters Vej, Stenstrup 40. Seniorbofællesskabet, Højmarken i Stenstrup skema A. 41. Ombygning af Stenstrup Plejehjem og opførelse af 12 ældreboliger skema A. 42. Kommunalbestyrelsen 43. SPØRGETID Til behandling for lukkede døre 44. Ejendom

3 28. Godkendelse af dagsorden Godkendt. Til efterretning for åbne døre 29. Til efterretning - Kommuneforeningen i Fyns Amt J.nr.: A04 Sagsid.: 05/ Initialer: bip Åben sag Kommuneforeningen i Fyns Amt fremsender - referat fra generalforsamlingen den 18. marts 2005 på Odense Congress Center - referat af bestyrelsens møde den 18. marts Bilag ligger i sagen. - Generalforsamlingen referat lb.nr. 05/ Bestyrelsen referat lb.nr Til efterretning. Til behandling for åbne døre 30. Kommunesammenlægning Egebjerg, Gudme og Svendborg Kommuner, forpligtende samarbejder med Langeland og Ærø. J.nr.: Sagsid.: 04/ /8499 Initialer: ssm Åben sag I december måned 2004 ansøgte de 3 kommunalbestyrelser Gudme, Egebjerg og Svendborg Indenrigs- og Sundhedsministeriet om sammenlægning pr. 1. januar 2007.

4 Samtidig godkendtes i de 3 kommunalbestyrelser, at den nye kommune kan indgå forpligtende samarbejder med små kommuner. Der godkendtes samtidig aftale om forpligtende samarbejde med den ny Langeland Kommune. Efterfølgende er der modtaget forslag til forpligtende kommunalt samarbejde med den nye Svendborg Kommune og den nye Ærø Kommune. Forslag fremlagt i sagen. Der fremlægges forslag til svarbrev til Indenrigs- og Sundhedsministeriet: "Ved brev af 4. marts 2005 meddeler Indenrigs- og Sundhedsministeriet, at ministeriet forventer at give endelig meddelelse om godkendelse af sammenlægningen af Egebjerg, Gudme og Svendborg kommuner senest den 1. juli Samtidig meddeles, at de 3 langelandske kommuner Rudkøbing, Sydlangeland og Tranekær har indgivet ansøgning om sammenlægning, samt indgivet ønske om, at den nye kommune skal indgå forpligtende kommunalt samarbejde, og at dette skal omfatte den nye kommune bestående af Egebjerg, Gudme og Svendborg. Det er en forudsætning for ministeriets godkendelse af sammenlægningen på Langeland, at der indgås et forpligtende samarbejde i overensstemmelse med det fremlagte lovforslag (L 69). Ministeriet anmoder Egebjerg, Gudme og Svendborg kommuner om inden den 1. maj 2005 at meddele, hvilke kommuner, der skal indgå i et forpligtende samarbejde. 1. Det bemærkes, at Egebjerg, Gudme og Svendborg har indgået principaftale med kommunalbestyrelserne i Rudkøbing, Sydlangeland og Tranekær om forpligtende kommunalt samarbejde. 2. Samtidig bemærkes yderligere, at kommunalbestyrelserne i Egebjerg, Gudme og Svendborg i forbindelse med godkendelse af nærværende brev ligeledes har godkendt en foreløbig aftale om forpligtende samarbejde mellem den nye Svendborg Kommune og den nye Ærø Kommune, der etableres pr. 1. januar Som svar på Ministeriets ovennævnte henvendelse kan de 3 kommunalbestyrelser Egebjerg, Gudme og Svendborg anføre: - Kommunalbestyrelserne er enige om at indgå forpligtende kommunalt samarbejde mellem den nye Svendborg Kommune og henholdsvis den nye Langeland Kommune og den nye Ærø Kommune. - Den nye Svendborg Kommune skal være bemyndiget til at varetage udøvelsen af opgaverne inden for hvert af de i 1, stk. 2, nr. 1-5, i forslag til lov om forpligtende kommunale samarbejder nævnte opgaveområder. Der er ved nærværende vedtagelse ikke godkendt fravigelser fra lovgivningens regler, jfr. 11 i forslaget til lov om forpligtende kommunale samarbejder. De 3 kommunalbestyrelser forhandler gerne sådanne fravigelser, såfremt Indenrigs- og Sundhedsministeren godkender disse fravigelser." Bilag ligger i sagen. (Indenrigs- og sundhedsministeriets skrivelse dok. nr. 05/6306.) Forslaget behandles af den politiske styregruppe på mødet den 4. april 2005.

5 Indstilling: Den Politiske Styregruppe anbefaler, at de 3 kommuner afsender fællesbrevet vedr. de forpligtende samarbejder pr med Ærø og Langeland. Godkendt. 31. Regnskab 2004 for Fællesindkøb J.nr.: Sagsid.: 04/ /8800 Initialer: MIV Åben sag Regnskab 2004 for Fællesindkøb er modtaget fra kommunaldirektøren i Årslev. Resultatet viser et samlet overskud på godt kr. Bestyrelsen for Fællesindkøb har den 15. marts 2005 vedtaget at overføre overskuddet til Bestyrelsen har tidligere aftalt med kommunerne, at der som minimum kunne bruges godt kr af dette overskud til videreuddannelse af personalet i Fællesindkøb. Revisionen i Årslev har gjort opmærksom på, at alle 10 kommunalbestyrelser i Fællesindkøb skal behandle sagen med henblik på den ønskede overførsel af den enkelte kommunes andel af overskuddet fra 2004 til Egebjerg Kommunes andel af overskuddet udgør kr Det indstilles, at regnskabet oversendes til Kommunalbestyrelsens godkendelse og at overskuddet for så vidt angår Egebjerg Kommunes andel også godkendes til overførsel. Bilag - Regnskab 2004 for Fællesindkøb samt fordeling af overskud (dok 8798). Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Godkendt.

6 32. Pædagogiske læreplaner i dagtilbud J.nr.: Sagsid.: 04/ /8830 Initialer: elh Åben sag Folketinget har den 25. marts 2004 vedtaget en ændring af Lov om social service (Pædagogiske læreplaner i dagtilbud til børn). Formålet med lovændringen er at sætte øget fokus på læring i dagtilbud for derigennem at bidrage til at ruste alle børn i endnu højere grad til livet i et moderne samfund. Det enkelte dagtilbud skal udarbejde en pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen ½-2 år og aldersgruppen fra 3 år til skolealderen, der giver rum for leg, læring og udvikling. For den kommunale dagpleje udarbejdes læreplanen samlet for alle dagplejehjem tilknyttet den kommunale dagpleje. Socialministeriet udsender en bekendtgørelse om emnet senest i starten af juni Temaer og overordnede mål vil fremgå af bekendtgørelsen, og det bliver bindende, at den lokale læreplan skal behandle de seks temaer: sprog, sociale kompetencer, personlige kompetencer, kulturelle udtryksformer og værdier, natur og naturfænomener samt krop og bevægelse. Dagtilbuddets forældrebestyrelse samt kommunalbestyrelsen godkender den pædagogiske læreplan. Læreplanen skal evalueres årligt af forældrebestyrelsen i dagtilbuddet med henblik på eventuel justering. Loven træder i kraft den 1. august Det er ikke en forudsætning, at den pædagogiske læreplan i det enkelte dagtilbud er udarbejdet og godkendt på dette tidspunkt, men arbejdet skal som minimum påbegyndes. Det foreslås, at der nedsættes en arbejdsgruppe til at udarbejde oplæg til implementering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud til børn i Egebjerg Kommune. Arbejdsgruppen foreslås sammensat af pædagogisk konsulent (formand), dagplejeleder, 2 repræsentanter for daginstitutionslederne samt 2 forældrerepræsentanter valgt af Bestyrelser på Tværs. Pædagogisk konsulent deltager i mødet kl Børne- og kulturudvalget 2004s beslutning den Oplæg blev godkendt. Arbejdsgruppen vedrørende pædagogiske læreplaner har udarbejdet nogle overordnede mål for de pædagogiske læreplaner. Arbejdsgruppen har bestræbt sig på, at opsætte nogle realistiske mål. Der en kort indledning omhandlende lovgrundlaget. Herefter er der inden for hvert tema beskrevet, hvad børnene skal have mulighed for at møde i dagtilbuddet indenfor temaet og vi giver nogle bud på, hvordan målene kan nås. Materialet er vedlagt.

7 Pædagogisk konsulent Henriette Korch og Peter Dam deltager i mødet kl Børne- og Kulturudvalgets beslutning den Forslaget sendes til høring med høringsfrist til 1. februar Der er modtaget høringssvar fra daginstitutionerne og dagplejen. Arbejdsgruppen har behandlet høringssvarene vedrørende de overordnede mål for de pædagogiske læreplaner. Generelle kommentarer fra arbejdsgruppen Arbejdsgruppen er glade for, at høringssvarene overvejende er positive og at flere tilkendegiver, at de overordnede mål kan blive et godt udgangspunkt for arbejdet med de pædagogiske læreplaner. Arbejdsgruppen har bevidst valgt ikke at definere et overordnet udviklings- og lærings syn. Vores erfaring er, at dette skal gøres lokalt, når vi ønsker at alle skal tage ejerskab af disse definitioner. De overordnede mål har fokus på det uformelle og det mere formelle læringsmiljø, da arbejdsgruppen finder begge dele vigtige. Det er personalet, der skal beskrive praksis og forældre skal tænkes ind som en ressource i hverdagen. Det enkelte dagtilbud skal i deres lokale læreplan beskrive, hvordan de vil understøtte udsatte børns læring, da det er dem der har kendskab til børnene. Barnets alsidige personlige udvikling og sociale kompetencer hænger nøje sammen, og derfor finder vi det er vigtigt, at noget nævnes begge steder. Dagplejelederen og daginstitutionslederen i arbejdsgruppen er garanter for, at de overordnede mål er realistiske i forhold til normeringer m.m. De opstillede handlinger er tænkt som inspiration til dagtilbuddene. De overordnede mål giver fortsat plads til mangfoldighed og forskellighed i de enkelte dagtilbud. Der er udkommet noget udmærket evalueringsmateriale, hvilket vi vil melde ud til personale og bestyrelser i dagtilbud. På baggrund af høringssvarene vil arbejdsgruppen foreslå følgende ændringer: Pædagogiske læreplaner i dagtilbud til børn Denne overskrift ændres til: Pædagogiske læreplaner til børn i dagtilbud. Krop og bevægelse At udvikle grundlæggende motoriske færdigheder som at: gå, løbe, rulle, hoppe springe, cykle, klatre, danse, dramatisere m.m., danse og dramatisere m.m. undlades. Følgende handling tilføjes: Være opmærksom på at servere og lave indbydende, sund og varieret mad til børnene. Naturen og naturfænomener Give børnene mulighed for at systematisere deres omverden og ved selvsyn at forstå sammenhænge, der ellers kan være svære at forstå, ændres til: Give børnene mulighed for at systematisere deres omverden og ved selvsyn at forundres og forstå nye sammenhænge.

8 Kulturelle udtryksformer og værdier At stifte bekendtskab med moderne medier ændres til forskellige medier. Sikre at børnene møder moderne medier, så de kan deltage i samtaler, samvær og leg med andre børn, ændres til : Sikre at børnene møder medier, der kan inspirere til samtale, samvær og leg. Arbejdsgruppen er glad for de konstruktive tilbagemeldinger, og vi vil gerne sende vores kommentarer ud til personale og bestyrelser i dagtilbuddene i form af et fælles brev. Henriette Korch og Peter Dam er indbudt til mødet kl Beslutning i Børne- og Kulturudvalg den Indstilles til godkendelse. Det indstilles tillige, at Kommunalbestyrelsen bemyndiger Børne- og Kulturudvalget til at godkende de konkrete læreplaner for den enkelte institution og dagplejen. Bilag - forslag til Pædagoiske læreplaner til børn i dagtilbud - lb.nr. 05/8808 Indstillingerne godkendt. 33. Tilkendegivelse til Arbejdsmarkedsstyrelsen vedr. etablering af jobcenter J.nr.: A00 Sagsid.: 04/ Initialer: BB Åben sag Med aftalen om kommunalreformen indføres et nyt og samlet beskæftigelsessystem. Beskæftigelsesindsatsen skal for alle målgrupper varetages i nye jobcentre. Der er mulighed for, at vælge mellem 3 typer af jobcentre: A-jobcenter - der varetager alle opgaver for kommunale målgrupper og som minimum de generelle serviceopgaver for forsikrede ledige, der er tæt på arbejdsmarkedet. Stat og kommune samarbejder om indsatsen for nyledige og ledige tæt på arbejdsmarkedet. B-jobcenter - der varetager alle opgaver for kommunale målgrupper og alle opgaver for de forsikrede ledige. B-jobcentrene varetager derudover alle opgaver for forsikrede ledige, der visiteres fra et

9 A-jobcenter. Stat og kommune samarbejder om hele indsatsen for de kommunale målgrupper og de forsikrede ledige. C-jobcenter - kommunen varetager alle opgaver for kommunale målgrupper og, efter delegation fra staten, hele indsatsen for de forsikrede ledige. I C-jobcentrene er der således kun èn myndighed - kommunen - som varetager beskæftigelsesindsatsen for alle målgrupper. Der forventes etableret ca. 10 C-centre rundt i landet. Resten af centrene vil være enten A eller B centre. Kommunerne skal inden 1. oktober 2005 fremsende tilkendegivelse om hvilken type jobcenter kommunen ønsker. Ministeren udmelder placeringen af A-, B- og C-jobcentre ultimo 2005/primo Ved udpegningen af C-jobcentre vil der bl.a. blive lagt vægt på, at C-jobcentre udvælges blandt: Kommuner med forskellige typer arbejdsmarked Kommuner, så der sikres en geografisk spredning af C- jobcentre i hele landet Arbejdsmarkedsstyrelsen har indledt en møderække med samtlige kommuner, med det formål at indlede en dialog, hvor der gensidigt kan udveksles synspunkter og informationer, som er relevante for den videre proces. Svendborg, Gudme og Egebjerg kommuner er i skrivelse modtaget anmodet om, at møde med Arbejdsmarkedsstyrelsen den Den har der været afholdt møde mellem de tre kommuners embedsmænd som varetager beskæftigelsesindsatsen i de nuværende kommuner. Det blev besluttet, at anbefale, at der fremsendes tilkendegivelse til Arbejdsmarkedsstyrelsen om, etablering af ét C-jobcenter i den nye kommune. Det forventes samtidig, at Koordinationsudvalgets opgaver overgår til lokalt Beskæftigelsesråd i 2006 efter beslutning herom i Sammenlægningsudvalget. Koordinationsudvalget for Svendborg, Gudme og Egebjerg kommuner har på møde den behandlet anbefalingen vedr. tilkendegivelse af jobcenter. Udvalget tog indstillingen, om etablering af C-jobcenter, til efterretning. LO s repræsentant Anne Jørgensen, ønskede ført til referat, at hun ikke var enig. Hun anbefalede tilkendegivelse af B-jobcenter. Indstilling: Det indstilles at Socialudvalget, anbefaler tilkendegivelse af etablering af C-jobcenter i den nye kommune. Bilag: Lb.nr. 9538: Uddrag fra Beskæftigelsesministeriets Jobcenterguide Socialudvalgets beslutning den : Det Sociale Udvalg godkendte indstillingen om anbefaling af etablering af C-jobcenter i den nye kommune. Orla Hansen ønskede ført til referat, at han ikke var enig i indstillingen, idet han ikke er enig i etablering af jobcentre generelt.

10 Ændringsforslag fra C: Udsættes for at blive drøftet på temamøde inden endelig beslutning For stemte: C, Asger Bjerre og Orla Hansen Imod stemte: Øvrige Socialudvalgets indstilling godkendt med 13 stemmer. Imod: Orla Hansen (A) Undlader: Liste C Orla Hansen går imod etablering af jobcentre. Kan derfor ikke stemme for hverken A-, B- eller C-centre. 34. Årlig opfølgning på kvalitetsstandarder i hjemmeplejen 2005 J.nr.: Sagsid.: 04/ Initialer: mah Åben sag : Kommunalbestyrelsen skal en gang årligt foretage opfølgning på servicedeklaration og kvalitetsstandarder i hjemmeplejen. De reviderede standarder er sendt til høring i ældrerådet. Indstilling: At den reviderede servicedeklaration og de reviderede kvalitetsstandarder, sammen med evt. høringssvar fra ældrerådet, indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse. Bilag: Servicedeklaration og kvalitetsstandarder er fremsendt med posten Notat: Servicedeklarationen og kvalitetsstanderne har været til høring i ældrerådet, hvor de er godkendt. Socialudvalgs beslutning den Indstilling godkendt. Godkendt.

11 35. Budget 2005 anlæg og lån J.nr.: Sagsid.: 04/ /8831 Initialer: svl Åben sag Dagsordentekst udleveret på mødet den Økonomiudvalgets beslutning den Oversendes til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den kl Bilag - notat af vedr. Budget 2005 Anlæg og lån Dok. nr Økonomiudvalgets beslutning den Der er den 20. april 2005 indgået aftale mellem alle politiske partier og grupper i kommunalbestyrelsen om anlæg/låneoptagelser Aftalen indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse. Bilag - aftale af 20. april 2005 dok Godkendt. 36. Udbygning af bibliotek ved Stenstrup skole. J.nr.: Sagsid. 04/ Initialer: elh Åben sag Kommunalbestyrelsen besluttede, ved vedtagelse af budget 2005, at der skal ske en udbygning af bibliotek ved Stenstrup skole. Den samlede sum for udbygning udgør 1,8 mill. kr. Projektet skal inden påbegyndelse godkendes af Indenrigsministeriet. Der ønskes en drøftelse af visioner for et kommende bibliotek ved Stenstrup skole.

12 Efter oplæg fra ledende bibliotekar Jens Chr. Horn Andersen og skolebibliotekskonsulent Lars Damm Jensen nedsættes 2 grupper. - Grupperne har 30 min. til at drøfte en vision for et kommende kombibibliotek ved Stenstrup skole. - Grupperne skal lægge til grund og derfor ikke diskutere at der indtil videre vil være 2 edb-systemer (folkebib. og skolebib.) - Visionerne skal indeholde synspunkter på en fremtidssikret model, der kan indpasses i den nye storkommune. Efter gruppedrøftelserne fremlægges gruppens resultat. Udvalget tager herefter stilling til, hvilken bibliotekstype udvalget ønsker at lægge til grund for ansøgningen til Indenrigsministeriet. Reglerne om, at Indenrigsministeriet skal godkende anlægsbevilliger på mere end 1 mill. kr. skyldes, at ministeriet kun vil acceptere større anlæg som vurderes at passe i en ny kommunestruktur. På den baggrund kan det ikke udelukkes, at ministeriet vil have forskellig holdning til, om det er et Folkebibliotek eller Kombibibliotek. Følgende er indbudt til mødet: Skoleinspektør Anette Hüttel, skolebibliotekar Ingrid Balle, Viceinspektør Steen Grønning, Skolebibliotekskonsulent Lars Damm Jensen og ledende bibliotekar Jens Chr. Horn Andersen, bibliotekar Per Stavnsbjerg og fuldmægtig Hanne Jørgensen. Børne- og Kulturudvalgets beslutning den Oplæg fra de 2 arbejdsgrupper sammenskrives og danner grundlag for ansøgning til Indenrigsministeriet. Der er fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet modtaget godkendelse på anlægsprojektet på i alt kr. Arbejdsgruppernes visioner for et kommende bibliotek ved Stenstrup skole, der blev lagt til grundlag for ansøgningen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, er følgende: Det er planen med udbygningen, at der åbnes mulighed for et samarbejdende bibliotekssystem, der: - giver et lokalt forankret læringsmiljø, videns- og kulturcenter. - skal give mulighed for at tilbyde et fristed og værested for alle aldersgrupper med udstillinger og arrangementer. Det skal samtidig være et vigtigt mødested for børnene i modtageklassen og de voksne indvandrere der er i lokalområdet. - skal give mulighed for fællesarrangementer og en god udnyttelse af fælles faciliteter og materialesamlingerne og dermed give en synergieffekt.

13 - kan danne center for borgerservice for den nordlige del af kommunen. Samtidig kan skolebibliotek og folkebibliotek i de fælles åbningstider udvide samarbejdet, og det giver også mulighed for at bibliotekerne kan supplere hinandens åbningstider og dermed frembringe en bedre service, såvel for skolen som for de øvrige borgere i området. - er en fremtidssikret model, der kan indpasse i den nye storkommune (Egebjerg Gudme og Svendborg), idet det på sigt har mulighed for at udvikle sig til et kombibibliotek men her afventes nærmere aftale med de kommuner der vil indgå i den kommende kommune. Der ønskes en drøftelse af anlægsprojektet, og samtidig foreslås det : - at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af 2 rep. fra biblioteket og 2 rep. fra Stenstrup skole. - at der udarbejdes forslag til skitse af Teknik- og miljøafdelingen. - at skitseforslaget fremlægges for Børne- og kulturudvalget den 25. januar Ledende bibliotekar Jens Chr. Horn Andersen deltager i mødet kl Børne- og Kulturudvalgets beslutning den Indstillingen følges. Arbejdsgruppen nedsættes. Den nedsatte arbejdsgruppe har udarbejdet forslag til skitse til folkebibliotek ved Stenstrup Skole. Arbejdsgruppen har diskuteret flere forskellige muligheder for placering af biblioteksbygningen og efter en inspirationstur til biblioteker i Aarhus og omegn er de nået frem til vedlagte skitseforslag. Placeringen: målet har været at knytte skolens pædagogiske servicecenter og biblioteket sammen, således at de to institutioner kan arbejde tæt sammen og udvikle bibliotekerne. Dette gøres ved at etablere en glasgang mellem de to bygninger, som både kan tjene som indgang fra skolen til folkebiblioteket, men også kan bruges som et opholdsrum med borde og stole og måske til udstillinger. Biblioteksbygningen er lagt således, at den ikke skygger og tager lys fra det pædagogiske servicecenter og heller ikke fjerner lyskilden til det klasseværelse, som ligger i kælderen af Stenstrup skole. Men i stedet ligger længere over mod kirkegården. Biblioteksbygningen vil komme til at ligge mod nord ud mod skolevej og er således let synlig og tilgængelig for lånere, som kommer udefra. Bygningen forslås bygget efter ridehal/kostalprincippet. (således som udvalget tidligere er blevet præsenteret for med billeder fra Egå kombibibliotek i et plan. Konstruktionen vil bestå af standardelementer af jern, beklædt med stålplader vekslende med træbeklædning af lærk. Bygningen vil maksimalt kunne blive på 200 m2. Indgangen tænkes placeret i højre side af bygningen ud mod Skolevej, hvor der i forlængelse af indgangen tænkes placeret toiletter og kontor. Vi forestiller os biblioteksrummet indrettet med høj rejsning og med åben kip, med gavlen i nord helt i glas. Der vil også blive et bånd af vinduer oppe under taget og ovenlysvinduer. Bilag - Skitser dok. 4176

14 Skoleleder Anette Hüttel og Biblioteksleder Jens Chr. Horn Andersen er indbudt til mødet. Kl Indstilling: Det anbefales at der arbejdes videre med skitseforslaget og at anlægsbevillingen søges frigivet. Børne- og Kulturudvalgets beslutning den Anbefalingen følges. Økonomiafdelingens bemærkninger: Der søges om en anlægsbevilling på 1.8 mill. kr. til udbygning af bibliotek ved Stenstrup Skole. Det svarer til det beløb der er afsat i investeringsoversigten for Det har derfor ingen indflydelse på kassen. Økonomiudvalgets beslutning den : Oversendes til næste møde, hvor kulturudvalgsformand, kulturchef og biblioteker inviteres. Økonomiudvalgets beslutning den Oversendes til det ekstraordinære Økonomiudvalgsmøde den Økonomiudvalgets beslutning den Det indstilles til Kommunalbestyrelsen, at der arbejdes videre med skitseforslaget, og at der frigives en anlægsbevilling på kr. 1,8 mill til projektet. Godkendt. 37. Ansøgning om bevilling til vedligeholdelse og salg af Ulbølle skole. J.nr.: P00 Sagsid.: 04/15632 dok 05/8716 Initialer: svl Åben sag : Salg af Ulbølle skole til Idrætsefterskolen Ulbølle Som opfølgning på kommunalbestyrelsens beslutning om salg af Ulbølle skole til Idrætsefterskolen Ulbølle fremsender økonomiafdelingen ansøgning om

15 en anlægsbevilling samt tillæg til rådighedsbeløb til salg af Ulbølle skole indtægt kr Købesummen berigtiges ved en kontant udbetaling på kr samt 1 pantebrev på kr der afvikles over 30 år, 1 pantebrev på kr der afvikles over 25 år og 1 pantebrev på kr der afvikles over 30 år. Der er i budget 2005 ikke afsat midler til projektet. en driftsbevilling på kr til gennemførelse af manglende vedligeholdelsesarbejder på skolen inden den overtages af Idrætsefterskolen Ulbølle. De ansøgte bevillinger medfører netto et træk på kassen i 2005 på kr I sagen forefindes oversigt over fordelingen af bevillingerne dok 05/8730. Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles til godkendelse. Godkendt. 38. Anlægsbevilling - Kloakering af 12 parcelhusgrunde og 3 storparceller på Morten Peters Vej i Stenstrup J.nr.: G10 Sagsid.: 05/ Initialer: ers/kis Åben sag Som nævnt på andet punkt har Teknik og Miljøafdelingen fået udarbejdet et projekt for området, ved Morten Peters Vej. Der kan byggemodnes 2 storparceller der er i privat eje, samt 1 storparcel og 12 parcelhusgrunde, som Egebjerg Kommune ejer og udbyder til salg i foråret. Storparcellen er planlagt solgt til det nye seniorkollektiv i Stenstrup med byggestart senest efter sommerferien. Et projekt for kloakering af området er klar og vil blive gennemgået på mødet. Hvis projektet kan godkendes, vil det sammen med byggemodningen blive udbudt i licitation, og arbejdet kan igangsættes umiddelbart efter, at Kommunalbestyrelsen har behandlet bevillingen i april. Vi forventer, at grundene kan udbydes til salg i maj med overtagelse omkring august. Kr. Kr. Kloakering: Entreprenørarbejder Projektering 8 % af kr Byggestyring 4½% af kr Samlede udgifter til kloak

16 Indtægter: Parcelhusgrunde giver 12 bidrag af kr Storparcellerne kan give 26 bidrag af kr Samlede indtægter for kloakbidrag Indstilling: Teknik- og Miljøudvalget søger om anlægsbevilling til kloakering af området med en udgift på kr. og en indtægt på kr. Udgiften finansieres af tilslutningsbidrag for 14 boliger, der forfalder i Teknik og Miljøudvalgets beslutning den Indstilling godkendt. Økonomiafdelingens bemærkninger: Der søges om en anlægsbevilling samt tillæg til rådighedsbeløb på udgift kr samt indtægt på kr til kloakering af udstykning på Morten Peters Vej i Stenstrup. Bevillingen medfører en forøgelse af kassen i 2005 på kr og påvirker samtidig mellemregningen med kloakforsyningen. Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles til godkendelse. Godkendt. 39. Anlægsbevilling - Byggemodning af 12 parcelhusgrunde og 3 storparceller på Morten Peters Vej i Stenstrup J.nr.: G10 Sagsid.: 05/ Initialer: ers/kis Åben sag Det er snart nogle år siden, de sidste parcelhusgrunde på Teglbakken er solgt, og der har længe kun været 1 grund tilbage på Hasselvænget. Denne grund er nu solgt til overtagelse 1. april, og på det seneste har der været stor interesse for nye parcelhusgrunde.

17 Derfor har Teknik og Miljøafdelingen fået udarbejdet et projekt for området ved Morten Peters Vej. Der kan blive 2 storparceller, der er i privat eje samt 1 storparcel og 11 parcelhusgrunde, som Egebjerg Kommune ejer og udbyder til salg i foråret. Storparcellen er planlagt solgt til det nye seniorkollektiv i Stenstrup. Udstykningsplanen er klar og vil blive gennemgået på mødet. Hvis planen kan godkendes, vil byggemodningen blive udbudt i licitation, og arbejdet kan igangsættes umiddelbart efter, at Kommunalbestyrelsen har behandlet bevillingen i april. Vi forventer at grundene kan udbydes til salg i maj med overtagelse omkring august. Kr. Kr. Omkostninger: Markedsføring Skødeomkostninger Udstykning Omkostninger i alt Byggemodning: Entreprenørarbejder Slidlag Fjernvarme Tilslutning el Tv-antenne Grønne områder og beplantning Gang og Cykelsti langs Sdr. Ringvej Vejbelysning Projektering Byggemodning i alt Uforudsete udgifter, ca. 5 % af Samlede udgifter til byggemodning excl. moms Indstilling: Teknik- og Miljøudvalget søger om anlægsbevilling på kr. til byggemodning af området. Udgiften finansieres af rådighedsbeløb til byggemodning ( kr.), rådighedsbeløb til byggemodning af boliger samt jordkøb i nord ( kr.) samt indtægter ved grundsalg, som i 2004 blev tilført kasse midlertidig. Som beskrevet sælges der en grund i 2005 til seniorkollektivet, der kan dække en eventuel manglende finansiering. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Indstilling godkendt. Økonomiafdelingens bemærkninger. Der søges om en anlægsbevilling udgift kr samt indtægt kr netto kr Nettobevillingen finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2005 til byggemodninger kr samt stamvej Teglbakken kr Det resterende beløb på kr finansieres af

18 kassen, idet dette svarer til merindtægter fra grundsalg 2004, som jfr. tidligere beslutninger kan anvendes til igangsætning af nye udstykninger. Bevillingen medfører således samlet et træk på kassen i 2005 på kr Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles til godkendelse. Godkendt. 40. Seniorbofællesskab, Højmarken i Stenstrup, skema A J.nr.: Ø52 Sagsid.: 05/ Initialer: ers Åben sag En gruppe interesserede har i en længe periode arbejdet på at etablere et bofællesskab, med Boligtrivsel i Centrum som rådgiver, og Kommunalbestyrelsen besluttede i maj 2004 at de kunne ansætte en arkitekt og et boligselskab som driftsherre. Gruppen har arbejdet med projektet og i marts 2005 besluttede Økonomiudvalget at tildele opgaven som bygherre til OK-Bolig A/S, efter en afholdt konkurrence. Det er det samme boligselskab, der tidligere blev valgt som driftsherre. OK-Bolig A/S har ved brev af 30. marts sendt skema A til Kommunalbestyrelsens behandling. Samtidig anmodes om godkendelse af Den almene selvejende OK-ældreboligorganisation, Seniorbofællesskabet Højmarken. Ved behandling af skema A tager Egebjerg Kommune stilling til, om byggesagen kan gennemføres inden for rammerne for Lov om almene boliger, og hvis sagen godkendes, gives der tilsagn om støtte både fra kommunen og staten efter reglerne i nævnte lov. Herefter kan byggeriet færdigprojekteres og udsendes i licitation. Når licitationen er gennemført kan byggeriets økonomi opgøres endeligt. Det sker ved skema B, som er en detailberegning af den samlede økonomi. Hvis den stadig kan holdes for rammerne i loven godkendes igangsætning, og økonomien fastlåses. Projektet indeholder 4 boliger på 67,5 m 2 og 10 boliger på 88,6 m 2, og heraf opføres der et fælleshus på 121 m 2. Den støtteberettigede anskaffelsessum er opgjort til kr., og

19 huslejen er beregnet til 795 kr. pr. m 2 pr. år. Hertil skal beboerne regne med en årlig udgift til forbrug på 185 kr. pr. m 2 pr. år. Den beregnede leje ligger i den lave ende af huslejen i tilsvarende nyt alment boligbyggeri. I sagen ligger tegninger for byggeriet, og på mødet vil Teknik og Miljøafdelingen gennemgå disse og skema A. Indstilling: Skema A samt en foreløbig husleje på 795 kr. pr. m 2 pr. år indstilles til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse. Samtidig indstilles godkendelse af Den almene selvejende OK-ældreboligorganisation, Seniorbofællesskabet Højmarken. Bilag - Vedtægter lb.nr Venteliste- og tilbudsregler, lb. nr Aftale om byggeplanlægning lb. nr Skema A, lb. nr Følgebrev lb. nr Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles til godkendelse, idet rammebeløbet forhøjes med kr p.g.a. forhøjet grundpris. Godkendt. 41. Ombygning af Stenstrup Plejehjem og opførelse af 12 ældreboliger, skema A J.nr.: S00 Sagsid.: 05/ Initialer: ers Åben sag Gennem godt 2 år har Hjemmeplejen og Teknik og Miljøafdelingen arbejdet med mulighederne for at ombygge Stenstrup Plejehjem efter lov om almene boliger. Socialudvalget har løbende fulgt sagen, og i december valgte udvalget det projekt, der skal gennemføres. Kommunalbestyrelsen har flugt sagen på 2 temamøder og den 6. april var der politiske forhandlinger om finansiering af Egebjerg Kommunes andel af projektet. Der er derfor nu grundlag for behandling af støttesagen efter lov om almene boliger, godkendelse af Skema A.

20 Ved behandling af skema A tager Egebjerg Kommune stilling til, om byggesagen kan gennemføres inden for rammerne for Lov om almene boliger, og hvis sagen godkendes, gives der tilsagn om støtte både fra kommunen og staten efter reglerne i nævnte lov. Herefter kan byggeriet færdigprojekteres og udsendes i licitation. Når licitationen er gennemført kan byggeriets økonomi opgøres endeligt. Det sker ved skema B, som er en detailberegning af den samlede økonomi. Hvis den stadig kan holdes inden for rammerne i loven godkendes igangsætning, og økonomien fastlåses. Projektet indeholder 12 ældreboliger 30 plejehjemsboliger, 8 boliger for demente samt 8 aflastningsboliger. boligerne er på gennemsnit 75 m 2, dog er aflastningsboligerne kun på 50 m 2. Den støtteberettigede anskaffelsessum er opgjort til kr., og huslejen er foreløbig beregnet til 888 kr. pr. m 2 pr. år. Hertil skal beboerne regne med en årlig udgift til forbrug på 150 kr. pr. m 2 pr. år. Den foreløbige leje ligger over den beregnede husleje i det første oplæg i 2003, men stadig inden for rammerne af tilsvarende nyt alment boligbyggeri som ældreboliger. Samtidig med godkendelse af skema A godkendes oprettelse af en kommunal boligorganisation som køber boligdelen af Stenstrup Plejehjem. På mødet vil Teknik og Miljøafdelingen gennemgå projektet, baggrunden for økonomiberegningerne samt skema A. Teknik og Miljøafdelingen håber sagen kan behandles, selv om dette materiale ikke udsendes med dagsorden. Det har været vigtigt for det videre arbejde, at der snart træffes beslutninger, så projekteringen kan igangsættes. Ud over skema A, skal Socialudvalget starte en bevillingssag til finansiering af servicedelen og Egebjerg Kommunes udgifter til grundkapital. Indstilling: Skema A samt en foreløbig husleje på 888 kr. pr. m 2 pr. år indstilles til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse. Samtidig indstilles oprettelse af en kommunal boligorganisation som køber boligdelen af Stenstrup Plejehjem. Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles til godkendelse. På Økonomiudvalgets møde gennemgik Teknik- og Miljøafdelingen den overordnede økonomi for Egebjerg Kommune, hvis projekterne både i Stenstrup og Ollerup gennemføres. Det er en opdatering af det notat, der har været brugt siden starten i For at give Kommunalbestyrelsen en mulighed for at overskue økonomien i projektet bruges dette skema frem for Skema A. Som det fremgår at Beregningsdelen til beslutningsgrundlag, Den kommunale økonomi, side 1 bliver den kommunale medfinansiering lidt mindre end ved budgetlægningen. Den endelige økonomi kendes dog først, når skema B er godkendt for begge projekter, og derfor kan der stadig være usikkerhed om den endelige underfinansiering.

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 05-juni-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 8.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 31-05-2002 Afbud fra: Steen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 06.10. 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.05 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.15 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 18-april-2001

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat. Kommunalbestyrelsens mødelokaler. Ændret til V. Skerninge skoles kantine

Kommunalbestyrelsen. Referat. Kommunalbestyrelsens mødelokaler. Ændret til V. Skerninge skoles kantine Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 09-oktober-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00. Ændret til kl. 19.15. Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.45. Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale

Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale Deltagere: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen, Hanne Staff, Mogens Johansen, Torben Nielsen,

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 03-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Christian Ulrich

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 10-februar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 28-januar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.45 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 28-november-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 13. juni 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Mandag den 30-september-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Mogens

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 13-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.15 Mødested: lokale 2 Udsendelsesdato: 09-05-2002 Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 05-april-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 11.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Dagsorden Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Dagsorden Dato: Onsdag den 23. maj 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne Ebsen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 20-marts-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10-oktober-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget Referat

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 21-maj-2002 Starttidspunkt for møde: 16.00 Sluttidspunkt for møde: 21.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff, Vibeke Rindom

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 15-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumannns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Onsdag, den 04. august 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 04-august-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 20-juni-2001

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.45 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Onsdag den 15-maj-2002 Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Torsdag, den 09. januar 2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.30 Onsdag den 12-december-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 17-marts-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Vicekommunaldirektørens kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 27. september 2005 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 27. september 2005 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 8 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 27. september 2005, kl. 13:00 Åben sag: 471. Efterretning Åben sag: 472. Vedtægter for bruger-

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 07-juni-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 07-marts-2002

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 16-maj-2001 Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Onsdag den 08-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Dagsorden

Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Dagsorden Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Dagsorden Dato: Onsdag den 28-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Asger Bjerre

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 14. november 2013 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Resultatmål for projekt: Ekstraordinære initiativer

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg 1 Ved alle kommunens dagtilbud (børnehaver og vuggestuer) vælges en forældrebestyrelse, jf. Dagtilbudsloven. Stk. 2 En forældrebestyrelse består af:

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende fra 1. december 2007 Historik Den 1. januar 1992 blev der indført selvforvaltning og forældrebestyrelser i dagtilbudene i Lyngby-

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Egebjerg Kommune. Konstituerende Kommunalbestyrelsesmøde

Egebjerg Kommune. Konstituerende Kommunalbestyrelsesmøde Egebjerg Kommune Konstituerende Kommunalbestyrelsesmøde I henhold til 6 i Lov om Kommunernes Styrelse indkalder jeg hermed til konstituerende Kommunalbestyrelsesmøde Mandag, den 10. december 2001 kl. 17.00

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget 2003 Referat

Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget 2003 Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget 2003 Referat Dato: Tirsdag den 05-august-2003 Starttidspunkt for møde: 16.00 Sluttidspunkt for møde: 18.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 31-07-2003

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 01-marts-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Mødepunkt 1 Sag: Provstiudvalgskassen (789) Ribe Stift afholder seminar for stiftets provster

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Tid: Onsdag den 06. februar 2013 kl. 09.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Dagsorden: 1. Velkomst Palle Kristensen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 01-december-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 21-10-2009 Mødested: Hansborg, Østergade 48, mødelokale 1-U-2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Helle

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 08.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Torsdag den 02-maj-2002 Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: 25-04-2002 Afbud

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere