Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat"

Transkript

1 Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den Starttidspunkt for møde: Kl Sluttidspunkt for møde: Kl Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Finn Olsen. Arne Ebsen, Birger Jensen, Christian Ulrich, Finn Olsen, Hanne Staff, Jane Kierans, Jens Himmelstrup, Karen Strandhave, Mie Bendrup, Mogens Johansen, Asger Bjerre, Orla Hansen, Ove Engstrøm, Steen Gundertofte, Vibeke Rindom, Torben Frost, Torben Nielsen.

2 Indholdsfortegnelse 28. Godkendelse af dagsorden Til efterretning for åbne døre 29. Til efterretning Kommuneforeningen i Fyns Amt Til behandling for åbne døre 30. Kommunesammenlægning Egebjerg, Gudme og Svendborg Kommuner, forpligtende samarbejder med Langeland og Ærø. 31. Regnskab 2004 for Fællesindkøb. 32. Pædagogiske læreplaner i dagtilbud. 33. Tilkendegivelse til Arbejdsmarkedsstyrelsen vedr. etablering af jobcenter. 34. Årlig opfølgning på kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Budget 2005 Anlæg og lån. 36. Udbygning af bibliotek ved Stenstrup skole. 37. Bevilling til vedligeholdelse og salg af Ulbølle skole. 38. Anlægsbevilling Kloakering af parceller på Morten Peters Vej, Stenstrup 39. Anlægsbevilling Byggemodning af parceller på Morten Peters Vej, Stenstrup 40. Seniorbofællesskabet, Højmarken i Stenstrup skema A. 41. Ombygning af Stenstrup Plejehjem og opførelse af 12 ældreboliger skema A. 42. Kommunalbestyrelsen 43. SPØRGETID Til behandling for lukkede døre 44. Ejendom

3 28. Godkendelse af dagsorden Godkendt. Til efterretning for åbne døre 29. Til efterretning - Kommuneforeningen i Fyns Amt J.nr.: A04 Sagsid.: 05/ Initialer: bip Åben sag Kommuneforeningen i Fyns Amt fremsender - referat fra generalforsamlingen den 18. marts 2005 på Odense Congress Center - referat af bestyrelsens møde den 18. marts Bilag ligger i sagen. - Generalforsamlingen referat lb.nr. 05/ Bestyrelsen referat lb.nr Til efterretning. Til behandling for åbne døre 30. Kommunesammenlægning Egebjerg, Gudme og Svendborg Kommuner, forpligtende samarbejder med Langeland og Ærø. J.nr.: Sagsid.: 04/ /8499 Initialer: ssm Åben sag I december måned 2004 ansøgte de 3 kommunalbestyrelser Gudme, Egebjerg og Svendborg Indenrigs- og Sundhedsministeriet om sammenlægning pr. 1. januar 2007.

4 Samtidig godkendtes i de 3 kommunalbestyrelser, at den nye kommune kan indgå forpligtende samarbejder med små kommuner. Der godkendtes samtidig aftale om forpligtende samarbejde med den ny Langeland Kommune. Efterfølgende er der modtaget forslag til forpligtende kommunalt samarbejde med den nye Svendborg Kommune og den nye Ærø Kommune. Forslag fremlagt i sagen. Der fremlægges forslag til svarbrev til Indenrigs- og Sundhedsministeriet: "Ved brev af 4. marts 2005 meddeler Indenrigs- og Sundhedsministeriet, at ministeriet forventer at give endelig meddelelse om godkendelse af sammenlægningen af Egebjerg, Gudme og Svendborg kommuner senest den 1. juli Samtidig meddeles, at de 3 langelandske kommuner Rudkøbing, Sydlangeland og Tranekær har indgivet ansøgning om sammenlægning, samt indgivet ønske om, at den nye kommune skal indgå forpligtende kommunalt samarbejde, og at dette skal omfatte den nye kommune bestående af Egebjerg, Gudme og Svendborg. Det er en forudsætning for ministeriets godkendelse af sammenlægningen på Langeland, at der indgås et forpligtende samarbejde i overensstemmelse med det fremlagte lovforslag (L 69). Ministeriet anmoder Egebjerg, Gudme og Svendborg kommuner om inden den 1. maj 2005 at meddele, hvilke kommuner, der skal indgå i et forpligtende samarbejde. 1. Det bemærkes, at Egebjerg, Gudme og Svendborg har indgået principaftale med kommunalbestyrelserne i Rudkøbing, Sydlangeland og Tranekær om forpligtende kommunalt samarbejde. 2. Samtidig bemærkes yderligere, at kommunalbestyrelserne i Egebjerg, Gudme og Svendborg i forbindelse med godkendelse af nærværende brev ligeledes har godkendt en foreløbig aftale om forpligtende samarbejde mellem den nye Svendborg Kommune og den nye Ærø Kommune, der etableres pr. 1. januar Som svar på Ministeriets ovennævnte henvendelse kan de 3 kommunalbestyrelser Egebjerg, Gudme og Svendborg anføre: - Kommunalbestyrelserne er enige om at indgå forpligtende kommunalt samarbejde mellem den nye Svendborg Kommune og henholdsvis den nye Langeland Kommune og den nye Ærø Kommune. - Den nye Svendborg Kommune skal være bemyndiget til at varetage udøvelsen af opgaverne inden for hvert af de i 1, stk. 2, nr. 1-5, i forslag til lov om forpligtende kommunale samarbejder nævnte opgaveområder. Der er ved nærværende vedtagelse ikke godkendt fravigelser fra lovgivningens regler, jfr. 11 i forslaget til lov om forpligtende kommunale samarbejder. De 3 kommunalbestyrelser forhandler gerne sådanne fravigelser, såfremt Indenrigs- og Sundhedsministeren godkender disse fravigelser." Bilag ligger i sagen. (Indenrigs- og sundhedsministeriets skrivelse dok. nr. 05/6306.) Forslaget behandles af den politiske styregruppe på mødet den 4. april 2005.

5 Indstilling: Den Politiske Styregruppe anbefaler, at de 3 kommuner afsender fællesbrevet vedr. de forpligtende samarbejder pr med Ærø og Langeland. Godkendt. 31. Regnskab 2004 for Fællesindkøb J.nr.: Sagsid.: 04/ /8800 Initialer: MIV Åben sag Regnskab 2004 for Fællesindkøb er modtaget fra kommunaldirektøren i Årslev. Resultatet viser et samlet overskud på godt kr. Bestyrelsen for Fællesindkøb har den 15. marts 2005 vedtaget at overføre overskuddet til Bestyrelsen har tidligere aftalt med kommunerne, at der som minimum kunne bruges godt kr af dette overskud til videreuddannelse af personalet i Fællesindkøb. Revisionen i Årslev har gjort opmærksom på, at alle 10 kommunalbestyrelser i Fællesindkøb skal behandle sagen med henblik på den ønskede overførsel af den enkelte kommunes andel af overskuddet fra 2004 til Egebjerg Kommunes andel af overskuddet udgør kr Det indstilles, at regnskabet oversendes til Kommunalbestyrelsens godkendelse og at overskuddet for så vidt angår Egebjerg Kommunes andel også godkendes til overførsel. Bilag - Regnskab 2004 for Fællesindkøb samt fordeling af overskud (dok 8798). Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Godkendt.

6 32. Pædagogiske læreplaner i dagtilbud J.nr.: Sagsid.: 04/ /8830 Initialer: elh Åben sag Folketinget har den 25. marts 2004 vedtaget en ændring af Lov om social service (Pædagogiske læreplaner i dagtilbud til børn). Formålet med lovændringen er at sætte øget fokus på læring i dagtilbud for derigennem at bidrage til at ruste alle børn i endnu højere grad til livet i et moderne samfund. Det enkelte dagtilbud skal udarbejde en pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen ½-2 år og aldersgruppen fra 3 år til skolealderen, der giver rum for leg, læring og udvikling. For den kommunale dagpleje udarbejdes læreplanen samlet for alle dagplejehjem tilknyttet den kommunale dagpleje. Socialministeriet udsender en bekendtgørelse om emnet senest i starten af juni Temaer og overordnede mål vil fremgå af bekendtgørelsen, og det bliver bindende, at den lokale læreplan skal behandle de seks temaer: sprog, sociale kompetencer, personlige kompetencer, kulturelle udtryksformer og værdier, natur og naturfænomener samt krop og bevægelse. Dagtilbuddets forældrebestyrelse samt kommunalbestyrelsen godkender den pædagogiske læreplan. Læreplanen skal evalueres årligt af forældrebestyrelsen i dagtilbuddet med henblik på eventuel justering. Loven træder i kraft den 1. august Det er ikke en forudsætning, at den pædagogiske læreplan i det enkelte dagtilbud er udarbejdet og godkendt på dette tidspunkt, men arbejdet skal som minimum påbegyndes. Det foreslås, at der nedsættes en arbejdsgruppe til at udarbejde oplæg til implementering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud til børn i Egebjerg Kommune. Arbejdsgruppen foreslås sammensat af pædagogisk konsulent (formand), dagplejeleder, 2 repræsentanter for daginstitutionslederne samt 2 forældrerepræsentanter valgt af Bestyrelser på Tværs. Pædagogisk konsulent deltager i mødet kl Børne- og kulturudvalget 2004s beslutning den Oplæg blev godkendt. Arbejdsgruppen vedrørende pædagogiske læreplaner har udarbejdet nogle overordnede mål for de pædagogiske læreplaner. Arbejdsgruppen har bestræbt sig på, at opsætte nogle realistiske mål. Der en kort indledning omhandlende lovgrundlaget. Herefter er der inden for hvert tema beskrevet, hvad børnene skal have mulighed for at møde i dagtilbuddet indenfor temaet og vi giver nogle bud på, hvordan målene kan nås. Materialet er vedlagt.

7 Pædagogisk konsulent Henriette Korch og Peter Dam deltager i mødet kl Børne- og Kulturudvalgets beslutning den Forslaget sendes til høring med høringsfrist til 1. februar Der er modtaget høringssvar fra daginstitutionerne og dagplejen. Arbejdsgruppen har behandlet høringssvarene vedrørende de overordnede mål for de pædagogiske læreplaner. Generelle kommentarer fra arbejdsgruppen Arbejdsgruppen er glade for, at høringssvarene overvejende er positive og at flere tilkendegiver, at de overordnede mål kan blive et godt udgangspunkt for arbejdet med de pædagogiske læreplaner. Arbejdsgruppen har bevidst valgt ikke at definere et overordnet udviklings- og lærings syn. Vores erfaring er, at dette skal gøres lokalt, når vi ønsker at alle skal tage ejerskab af disse definitioner. De overordnede mål har fokus på det uformelle og det mere formelle læringsmiljø, da arbejdsgruppen finder begge dele vigtige. Det er personalet, der skal beskrive praksis og forældre skal tænkes ind som en ressource i hverdagen. Det enkelte dagtilbud skal i deres lokale læreplan beskrive, hvordan de vil understøtte udsatte børns læring, da det er dem der har kendskab til børnene. Barnets alsidige personlige udvikling og sociale kompetencer hænger nøje sammen, og derfor finder vi det er vigtigt, at noget nævnes begge steder. Dagplejelederen og daginstitutionslederen i arbejdsgruppen er garanter for, at de overordnede mål er realistiske i forhold til normeringer m.m. De opstillede handlinger er tænkt som inspiration til dagtilbuddene. De overordnede mål giver fortsat plads til mangfoldighed og forskellighed i de enkelte dagtilbud. Der er udkommet noget udmærket evalueringsmateriale, hvilket vi vil melde ud til personale og bestyrelser i dagtilbud. På baggrund af høringssvarene vil arbejdsgruppen foreslå følgende ændringer: Pædagogiske læreplaner i dagtilbud til børn Denne overskrift ændres til: Pædagogiske læreplaner til børn i dagtilbud. Krop og bevægelse At udvikle grundlæggende motoriske færdigheder som at: gå, løbe, rulle, hoppe springe, cykle, klatre, danse, dramatisere m.m., danse og dramatisere m.m. undlades. Følgende handling tilføjes: Være opmærksom på at servere og lave indbydende, sund og varieret mad til børnene. Naturen og naturfænomener Give børnene mulighed for at systematisere deres omverden og ved selvsyn at forstå sammenhænge, der ellers kan være svære at forstå, ændres til: Give børnene mulighed for at systematisere deres omverden og ved selvsyn at forundres og forstå nye sammenhænge.

8 Kulturelle udtryksformer og værdier At stifte bekendtskab med moderne medier ændres til forskellige medier. Sikre at børnene møder moderne medier, så de kan deltage i samtaler, samvær og leg med andre børn, ændres til : Sikre at børnene møder medier, der kan inspirere til samtale, samvær og leg. Arbejdsgruppen er glad for de konstruktive tilbagemeldinger, og vi vil gerne sende vores kommentarer ud til personale og bestyrelser i dagtilbuddene i form af et fælles brev. Henriette Korch og Peter Dam er indbudt til mødet kl Beslutning i Børne- og Kulturudvalg den Indstilles til godkendelse. Det indstilles tillige, at Kommunalbestyrelsen bemyndiger Børne- og Kulturudvalget til at godkende de konkrete læreplaner for den enkelte institution og dagplejen. Bilag - forslag til Pædagoiske læreplaner til børn i dagtilbud - lb.nr. 05/8808 Indstillingerne godkendt. 33. Tilkendegivelse til Arbejdsmarkedsstyrelsen vedr. etablering af jobcenter J.nr.: A00 Sagsid.: 04/ Initialer: BB Åben sag Med aftalen om kommunalreformen indføres et nyt og samlet beskæftigelsessystem. Beskæftigelsesindsatsen skal for alle målgrupper varetages i nye jobcentre. Der er mulighed for, at vælge mellem 3 typer af jobcentre: A-jobcenter - der varetager alle opgaver for kommunale målgrupper og som minimum de generelle serviceopgaver for forsikrede ledige, der er tæt på arbejdsmarkedet. Stat og kommune samarbejder om indsatsen for nyledige og ledige tæt på arbejdsmarkedet. B-jobcenter - der varetager alle opgaver for kommunale målgrupper og alle opgaver for de forsikrede ledige. B-jobcentrene varetager derudover alle opgaver for forsikrede ledige, der visiteres fra et

9 A-jobcenter. Stat og kommune samarbejder om hele indsatsen for de kommunale målgrupper og de forsikrede ledige. C-jobcenter - kommunen varetager alle opgaver for kommunale målgrupper og, efter delegation fra staten, hele indsatsen for de forsikrede ledige. I C-jobcentrene er der således kun èn myndighed - kommunen - som varetager beskæftigelsesindsatsen for alle målgrupper. Der forventes etableret ca. 10 C-centre rundt i landet. Resten af centrene vil være enten A eller B centre. Kommunerne skal inden 1. oktober 2005 fremsende tilkendegivelse om hvilken type jobcenter kommunen ønsker. Ministeren udmelder placeringen af A-, B- og C-jobcentre ultimo 2005/primo Ved udpegningen af C-jobcentre vil der bl.a. blive lagt vægt på, at C-jobcentre udvælges blandt: Kommuner med forskellige typer arbejdsmarked Kommuner, så der sikres en geografisk spredning af C- jobcentre i hele landet Arbejdsmarkedsstyrelsen har indledt en møderække med samtlige kommuner, med det formål at indlede en dialog, hvor der gensidigt kan udveksles synspunkter og informationer, som er relevante for den videre proces. Svendborg, Gudme og Egebjerg kommuner er i skrivelse modtaget anmodet om, at møde med Arbejdsmarkedsstyrelsen den Den har der været afholdt møde mellem de tre kommuners embedsmænd som varetager beskæftigelsesindsatsen i de nuværende kommuner. Det blev besluttet, at anbefale, at der fremsendes tilkendegivelse til Arbejdsmarkedsstyrelsen om, etablering af ét C-jobcenter i den nye kommune. Det forventes samtidig, at Koordinationsudvalgets opgaver overgår til lokalt Beskæftigelsesråd i 2006 efter beslutning herom i Sammenlægningsudvalget. Koordinationsudvalget for Svendborg, Gudme og Egebjerg kommuner har på møde den behandlet anbefalingen vedr. tilkendegivelse af jobcenter. Udvalget tog indstillingen, om etablering af C-jobcenter, til efterretning. LO s repræsentant Anne Jørgensen, ønskede ført til referat, at hun ikke var enig. Hun anbefalede tilkendegivelse af B-jobcenter. Indstilling: Det indstilles at Socialudvalget, anbefaler tilkendegivelse af etablering af C-jobcenter i den nye kommune. Bilag: Lb.nr. 9538: Uddrag fra Beskæftigelsesministeriets Jobcenterguide Socialudvalgets beslutning den : Det Sociale Udvalg godkendte indstillingen om anbefaling af etablering af C-jobcenter i den nye kommune. Orla Hansen ønskede ført til referat, at han ikke var enig i indstillingen, idet han ikke er enig i etablering af jobcentre generelt.

10 Ændringsforslag fra C: Udsættes for at blive drøftet på temamøde inden endelig beslutning For stemte: C, Asger Bjerre og Orla Hansen Imod stemte: Øvrige Socialudvalgets indstilling godkendt med 13 stemmer. Imod: Orla Hansen (A) Undlader: Liste C Orla Hansen går imod etablering af jobcentre. Kan derfor ikke stemme for hverken A-, B- eller C-centre. 34. Årlig opfølgning på kvalitetsstandarder i hjemmeplejen 2005 J.nr.: Sagsid.: 04/ Initialer: mah Åben sag : Kommunalbestyrelsen skal en gang årligt foretage opfølgning på servicedeklaration og kvalitetsstandarder i hjemmeplejen. De reviderede standarder er sendt til høring i ældrerådet. Indstilling: At den reviderede servicedeklaration og de reviderede kvalitetsstandarder, sammen med evt. høringssvar fra ældrerådet, indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse. Bilag: Servicedeklaration og kvalitetsstandarder er fremsendt med posten Notat: Servicedeklarationen og kvalitetsstanderne har været til høring i ældrerådet, hvor de er godkendt. Socialudvalgs beslutning den Indstilling godkendt. Godkendt.

11 35. Budget 2005 anlæg og lån J.nr.: Sagsid.: 04/ /8831 Initialer: svl Åben sag Dagsordentekst udleveret på mødet den Økonomiudvalgets beslutning den Oversendes til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den kl Bilag - notat af vedr. Budget 2005 Anlæg og lån Dok. nr Økonomiudvalgets beslutning den Der er den 20. april 2005 indgået aftale mellem alle politiske partier og grupper i kommunalbestyrelsen om anlæg/låneoptagelser Aftalen indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse. Bilag - aftale af 20. april 2005 dok Godkendt. 36. Udbygning af bibliotek ved Stenstrup skole. J.nr.: Sagsid. 04/ Initialer: elh Åben sag Kommunalbestyrelsen besluttede, ved vedtagelse af budget 2005, at der skal ske en udbygning af bibliotek ved Stenstrup skole. Den samlede sum for udbygning udgør 1,8 mill. kr. Projektet skal inden påbegyndelse godkendes af Indenrigsministeriet. Der ønskes en drøftelse af visioner for et kommende bibliotek ved Stenstrup skole.

12 Efter oplæg fra ledende bibliotekar Jens Chr. Horn Andersen og skolebibliotekskonsulent Lars Damm Jensen nedsættes 2 grupper. - Grupperne har 30 min. til at drøfte en vision for et kommende kombibibliotek ved Stenstrup skole. - Grupperne skal lægge til grund og derfor ikke diskutere at der indtil videre vil være 2 edb-systemer (folkebib. og skolebib.) - Visionerne skal indeholde synspunkter på en fremtidssikret model, der kan indpasses i den nye storkommune. Efter gruppedrøftelserne fremlægges gruppens resultat. Udvalget tager herefter stilling til, hvilken bibliotekstype udvalget ønsker at lægge til grund for ansøgningen til Indenrigsministeriet. Reglerne om, at Indenrigsministeriet skal godkende anlægsbevilliger på mere end 1 mill. kr. skyldes, at ministeriet kun vil acceptere større anlæg som vurderes at passe i en ny kommunestruktur. På den baggrund kan det ikke udelukkes, at ministeriet vil have forskellig holdning til, om det er et Folkebibliotek eller Kombibibliotek. Følgende er indbudt til mødet: Skoleinspektør Anette Hüttel, skolebibliotekar Ingrid Balle, Viceinspektør Steen Grønning, Skolebibliotekskonsulent Lars Damm Jensen og ledende bibliotekar Jens Chr. Horn Andersen, bibliotekar Per Stavnsbjerg og fuldmægtig Hanne Jørgensen. Børne- og Kulturudvalgets beslutning den Oplæg fra de 2 arbejdsgrupper sammenskrives og danner grundlag for ansøgning til Indenrigsministeriet. Der er fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet modtaget godkendelse på anlægsprojektet på i alt kr. Arbejdsgruppernes visioner for et kommende bibliotek ved Stenstrup skole, der blev lagt til grundlag for ansøgningen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, er følgende: Det er planen med udbygningen, at der åbnes mulighed for et samarbejdende bibliotekssystem, der: - giver et lokalt forankret læringsmiljø, videns- og kulturcenter. - skal give mulighed for at tilbyde et fristed og værested for alle aldersgrupper med udstillinger og arrangementer. Det skal samtidig være et vigtigt mødested for børnene i modtageklassen og de voksne indvandrere der er i lokalområdet. - skal give mulighed for fællesarrangementer og en god udnyttelse af fælles faciliteter og materialesamlingerne og dermed give en synergieffekt.

13 - kan danne center for borgerservice for den nordlige del af kommunen. Samtidig kan skolebibliotek og folkebibliotek i de fælles åbningstider udvide samarbejdet, og det giver også mulighed for at bibliotekerne kan supplere hinandens åbningstider og dermed frembringe en bedre service, såvel for skolen som for de øvrige borgere i området. - er en fremtidssikret model, der kan indpasse i den nye storkommune (Egebjerg Gudme og Svendborg), idet det på sigt har mulighed for at udvikle sig til et kombibibliotek men her afventes nærmere aftale med de kommuner der vil indgå i den kommende kommune. Der ønskes en drøftelse af anlægsprojektet, og samtidig foreslås det : - at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af 2 rep. fra biblioteket og 2 rep. fra Stenstrup skole. - at der udarbejdes forslag til skitse af Teknik- og miljøafdelingen. - at skitseforslaget fremlægges for Børne- og kulturudvalget den 25. januar Ledende bibliotekar Jens Chr. Horn Andersen deltager i mødet kl Børne- og Kulturudvalgets beslutning den Indstillingen følges. Arbejdsgruppen nedsættes. Den nedsatte arbejdsgruppe har udarbejdet forslag til skitse til folkebibliotek ved Stenstrup Skole. Arbejdsgruppen har diskuteret flere forskellige muligheder for placering af biblioteksbygningen og efter en inspirationstur til biblioteker i Aarhus og omegn er de nået frem til vedlagte skitseforslag. Placeringen: målet har været at knytte skolens pædagogiske servicecenter og biblioteket sammen, således at de to institutioner kan arbejde tæt sammen og udvikle bibliotekerne. Dette gøres ved at etablere en glasgang mellem de to bygninger, som både kan tjene som indgang fra skolen til folkebiblioteket, men også kan bruges som et opholdsrum med borde og stole og måske til udstillinger. Biblioteksbygningen er lagt således, at den ikke skygger og tager lys fra det pædagogiske servicecenter og heller ikke fjerner lyskilden til det klasseværelse, som ligger i kælderen af Stenstrup skole. Men i stedet ligger længere over mod kirkegården. Biblioteksbygningen vil komme til at ligge mod nord ud mod skolevej og er således let synlig og tilgængelig for lånere, som kommer udefra. Bygningen forslås bygget efter ridehal/kostalprincippet. (således som udvalget tidligere er blevet præsenteret for med billeder fra Egå kombibibliotek i et plan. Konstruktionen vil bestå af standardelementer af jern, beklædt med stålplader vekslende med træbeklædning af lærk. Bygningen vil maksimalt kunne blive på 200 m2. Indgangen tænkes placeret i højre side af bygningen ud mod Skolevej, hvor der i forlængelse af indgangen tænkes placeret toiletter og kontor. Vi forestiller os biblioteksrummet indrettet med høj rejsning og med åben kip, med gavlen i nord helt i glas. Der vil også blive et bånd af vinduer oppe under taget og ovenlysvinduer. Bilag - Skitser dok. 4176

14 Skoleleder Anette Hüttel og Biblioteksleder Jens Chr. Horn Andersen er indbudt til mødet. Kl Indstilling: Det anbefales at der arbejdes videre med skitseforslaget og at anlægsbevillingen søges frigivet. Børne- og Kulturudvalgets beslutning den Anbefalingen følges. Økonomiafdelingens bemærkninger: Der søges om en anlægsbevilling på 1.8 mill. kr. til udbygning af bibliotek ved Stenstrup Skole. Det svarer til det beløb der er afsat i investeringsoversigten for Det har derfor ingen indflydelse på kassen. Økonomiudvalgets beslutning den : Oversendes til næste møde, hvor kulturudvalgsformand, kulturchef og biblioteker inviteres. Økonomiudvalgets beslutning den Oversendes til det ekstraordinære Økonomiudvalgsmøde den Økonomiudvalgets beslutning den Det indstilles til Kommunalbestyrelsen, at der arbejdes videre med skitseforslaget, og at der frigives en anlægsbevilling på kr. 1,8 mill til projektet. Godkendt. 37. Ansøgning om bevilling til vedligeholdelse og salg af Ulbølle skole. J.nr.: P00 Sagsid.: 04/15632 dok 05/8716 Initialer: svl Åben sag : Salg af Ulbølle skole til Idrætsefterskolen Ulbølle Som opfølgning på kommunalbestyrelsens beslutning om salg af Ulbølle skole til Idrætsefterskolen Ulbølle fremsender økonomiafdelingen ansøgning om

15 en anlægsbevilling samt tillæg til rådighedsbeløb til salg af Ulbølle skole indtægt kr Købesummen berigtiges ved en kontant udbetaling på kr samt 1 pantebrev på kr der afvikles over 30 år, 1 pantebrev på kr der afvikles over 25 år og 1 pantebrev på kr der afvikles over 30 år. Der er i budget 2005 ikke afsat midler til projektet. en driftsbevilling på kr til gennemførelse af manglende vedligeholdelsesarbejder på skolen inden den overtages af Idrætsefterskolen Ulbølle. De ansøgte bevillinger medfører netto et træk på kassen i 2005 på kr I sagen forefindes oversigt over fordelingen af bevillingerne dok 05/8730. Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles til godkendelse. Godkendt. 38. Anlægsbevilling - Kloakering af 12 parcelhusgrunde og 3 storparceller på Morten Peters Vej i Stenstrup J.nr.: G10 Sagsid.: 05/ Initialer: ers/kis Åben sag Som nævnt på andet punkt har Teknik og Miljøafdelingen fået udarbejdet et projekt for området, ved Morten Peters Vej. Der kan byggemodnes 2 storparceller der er i privat eje, samt 1 storparcel og 12 parcelhusgrunde, som Egebjerg Kommune ejer og udbyder til salg i foråret. Storparcellen er planlagt solgt til det nye seniorkollektiv i Stenstrup med byggestart senest efter sommerferien. Et projekt for kloakering af området er klar og vil blive gennemgået på mødet. Hvis projektet kan godkendes, vil det sammen med byggemodningen blive udbudt i licitation, og arbejdet kan igangsættes umiddelbart efter, at Kommunalbestyrelsen har behandlet bevillingen i april. Vi forventer, at grundene kan udbydes til salg i maj med overtagelse omkring august. Kr. Kr. Kloakering: Entreprenørarbejder Projektering 8 % af kr Byggestyring 4½% af kr Samlede udgifter til kloak

16 Indtægter: Parcelhusgrunde giver 12 bidrag af kr Storparcellerne kan give 26 bidrag af kr Samlede indtægter for kloakbidrag Indstilling: Teknik- og Miljøudvalget søger om anlægsbevilling til kloakering af området med en udgift på kr. og en indtægt på kr. Udgiften finansieres af tilslutningsbidrag for 14 boliger, der forfalder i Teknik og Miljøudvalgets beslutning den Indstilling godkendt. Økonomiafdelingens bemærkninger: Der søges om en anlægsbevilling samt tillæg til rådighedsbeløb på udgift kr samt indtægt på kr til kloakering af udstykning på Morten Peters Vej i Stenstrup. Bevillingen medfører en forøgelse af kassen i 2005 på kr og påvirker samtidig mellemregningen med kloakforsyningen. Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles til godkendelse. Godkendt. 39. Anlægsbevilling - Byggemodning af 12 parcelhusgrunde og 3 storparceller på Morten Peters Vej i Stenstrup J.nr.: G10 Sagsid.: 05/ Initialer: ers/kis Åben sag Det er snart nogle år siden, de sidste parcelhusgrunde på Teglbakken er solgt, og der har længe kun været 1 grund tilbage på Hasselvænget. Denne grund er nu solgt til overtagelse 1. april, og på det seneste har der været stor interesse for nye parcelhusgrunde.

17 Derfor har Teknik og Miljøafdelingen fået udarbejdet et projekt for området ved Morten Peters Vej. Der kan blive 2 storparceller, der er i privat eje samt 1 storparcel og 11 parcelhusgrunde, som Egebjerg Kommune ejer og udbyder til salg i foråret. Storparcellen er planlagt solgt til det nye seniorkollektiv i Stenstrup. Udstykningsplanen er klar og vil blive gennemgået på mødet. Hvis planen kan godkendes, vil byggemodningen blive udbudt i licitation, og arbejdet kan igangsættes umiddelbart efter, at Kommunalbestyrelsen har behandlet bevillingen i april. Vi forventer at grundene kan udbydes til salg i maj med overtagelse omkring august. Kr. Kr. Omkostninger: Markedsføring Skødeomkostninger Udstykning Omkostninger i alt Byggemodning: Entreprenørarbejder Slidlag Fjernvarme Tilslutning el Tv-antenne Grønne områder og beplantning Gang og Cykelsti langs Sdr. Ringvej Vejbelysning Projektering Byggemodning i alt Uforudsete udgifter, ca. 5 % af Samlede udgifter til byggemodning excl. moms Indstilling: Teknik- og Miljøudvalget søger om anlægsbevilling på kr. til byggemodning af området. Udgiften finansieres af rådighedsbeløb til byggemodning ( kr.), rådighedsbeløb til byggemodning af boliger samt jordkøb i nord ( kr.) samt indtægter ved grundsalg, som i 2004 blev tilført kasse midlertidig. Som beskrevet sælges der en grund i 2005 til seniorkollektivet, der kan dække en eventuel manglende finansiering. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Indstilling godkendt. Økonomiafdelingens bemærkninger. Der søges om en anlægsbevilling udgift kr samt indtægt kr netto kr Nettobevillingen finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2005 til byggemodninger kr samt stamvej Teglbakken kr Det resterende beløb på kr finansieres af

18 kassen, idet dette svarer til merindtægter fra grundsalg 2004, som jfr. tidligere beslutninger kan anvendes til igangsætning af nye udstykninger. Bevillingen medfører således samlet et træk på kassen i 2005 på kr Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles til godkendelse. Godkendt. 40. Seniorbofællesskab, Højmarken i Stenstrup, skema A J.nr.: Ø52 Sagsid.: 05/ Initialer: ers Åben sag En gruppe interesserede har i en længe periode arbejdet på at etablere et bofællesskab, med Boligtrivsel i Centrum som rådgiver, og Kommunalbestyrelsen besluttede i maj 2004 at de kunne ansætte en arkitekt og et boligselskab som driftsherre. Gruppen har arbejdet med projektet og i marts 2005 besluttede Økonomiudvalget at tildele opgaven som bygherre til OK-Bolig A/S, efter en afholdt konkurrence. Det er det samme boligselskab, der tidligere blev valgt som driftsherre. OK-Bolig A/S har ved brev af 30. marts sendt skema A til Kommunalbestyrelsens behandling. Samtidig anmodes om godkendelse af Den almene selvejende OK-ældreboligorganisation, Seniorbofællesskabet Højmarken. Ved behandling af skema A tager Egebjerg Kommune stilling til, om byggesagen kan gennemføres inden for rammerne for Lov om almene boliger, og hvis sagen godkendes, gives der tilsagn om støtte både fra kommunen og staten efter reglerne i nævnte lov. Herefter kan byggeriet færdigprojekteres og udsendes i licitation. Når licitationen er gennemført kan byggeriets økonomi opgøres endeligt. Det sker ved skema B, som er en detailberegning af den samlede økonomi. Hvis den stadig kan holdes for rammerne i loven godkendes igangsætning, og økonomien fastlåses. Projektet indeholder 4 boliger på 67,5 m 2 og 10 boliger på 88,6 m 2, og heraf opføres der et fælleshus på 121 m 2. Den støtteberettigede anskaffelsessum er opgjort til kr., og

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale

Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale Deltagere: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen, Hanne Staff, Mogens Johansen, Torben Nielsen,

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 04-august-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 19-december-2001

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-december-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 20-marts-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 07-juni-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 06.10. 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.05 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 17-marts-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Vicekommunaldirektørens kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 11:40 Fraværende: Anny Winther REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om regnskab 2007 77 2. Økonomiorientering

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Mandag den 30-september-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Mogens

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 27. februar 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:25 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse,

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007 Åbent referat fra møde i mandag den 25. juni 2007 Mødet startede kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Henning Nielsen Lars Storgaard Indholdsfortegnelse 1. KM - Spørgetid... 4 2. KM - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (Fokus) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5 4. ØU - Tema: Digitalisering

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Pia Dam, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere