Økonomiudvalget. Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget. Referat"

Transkript

1 Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl Sluttidspunkt for møde: Kl Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Mandag den 30-september-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Mogens Johansen deltog ikke i behandlingen af punkterne 230,231, 232 og 239 Mødedeltagere: Arne Ebsen, Christian Ulrich, Finn Olsen, Mogens Johansen, Torkil Christensen åben

2 Økonomiudvalget, mandag den 30-september-2002 Indholdsfortegnelse Til efterretning - for åbne døre Til efterretning - Kommunernes Landsforening Til efterretning - Fyns ErhvervsCenter-Tic Til efterretning - Den Fælles sydfynske udviklingsstrategi Til behandling - for åbne døre Kursus Ansøgning om tilskud til det jysk-fynske erhvervssamarbejde Udpegning af medlem til styregruppen vedr. motorvejsprojekt Ligningsredegørelse 2001/ Kvartalsrapport Anlægsbevilling - Låneoptagelse til indskud i Landsbyggefonden Forslag til enhedstakst i daginstitutioner pr. 1. januar Ansøgning om tilskud til projekt "Bevarelse og udvikling i den gamle del af Vester Skerninge" Naturgas Fyn vedr. Budgetudkast Helhedsorienteret sagsbehandling Borgermøder i år Budget 2003 og overslagsårene Information til pressen Bilagsliste åben

3 Økonomiudvalget, mandag den 30-september-2002 Side 205 Til efterretning - for åbne døre 230. Til efterretning - Kommunernes Landsforening J.nr.:. Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Kommunernes Landsforening fremsender rapporten Skatteforvaltningen Personalesituationen pr. 01. januar 2002 et aktuelt billede af personaleudviklingen i de kommunale skatteforvaltninger. Rapporten viser, at skatteforvaltningerne med anvendelse af færre ressourcer har formået at opretholde en høj produktivitet og kvalitet i opgaveløsningen. (Bilag dok rapport ligger i sagen.) Fraværende: Mogens Johansen Til efterretning Til efterretning - Fyns ErhvervsCenter-Tic J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Fra Fyns ErhvervsCenter-TIC foreligger referat af bestyrelsesmøde den 29. august Bilag ligger i sagen dok Fraværende: Mogens Johansen Til efterretning.

4 Økonomiudvalget, mandag den 30-september-2002 Side Til efterretning - Den Fælles sydfynske udviklingsstrategi J.nr.: P20 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Der foreligger referat af møde den 28. august 2002 vedr. Fælles udviklingsstrategi. Bilag ligger i sagen dok. nr Fraværende: Mogens Johansen Til efterretning.

5 Økonomiudvalget, mandag den 30-september-2002 Side 207 Til behandling - for åbne døre 233. Kursus. J.nr.: I00 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Kommuneforeningerne i Fyns, Ribe og Vejle amter indbyder i samarbejde med KL til kurset Brugeren og kvaliteten i centrum frit valg og brugerundersøgelser. Formålet med kurset er skabe en debat i egen kommune om at udvide det frie valg, inddrage brugerne mere og styrke kvalitetsudviklingen. Kurset afholdes torsdag, den 14. november 2002 kl på Hotel Vojens. Pris pr. deltager: 675,- kr../. Vedlagt: - Program for kursus dok. nr Mogens Johansen og Michael Vinther deltager Ansøgning om tilskud til det jysk-fynske erhvervssamarbejde J.nr.: P20 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Kommuneforeningen i Fyns Amt har behandlet en henvendelse fra 8 regionale kommuneforeningsrepræsentanter i den politiske styregruppe om kommunal medfinansiering af sekretariatsudgifterne. Kommuneforeningens bestyrelse anbefaler, at kommunerne yder et tilskud på 25,4 øre pr. indbygger til dækning af kommunernes andel af sekretariatsudgifterne. Egebjerg kommunes befolkningstal pr : indbyggere. Udgiften udgør i alt: 2.235,- kr.

6 Økonomiudvalget, mandag den 30-september-2002 Side 208 (Ansøgning ligger i sagen dok nr ) Notat: Egebjerg Kommunes ydede bidrag i året 2001 med kr indbyggere / 17 øre pr. indbygger. Udsættes til næste møde, idet Økonomiudvalget ønsker en redegørelse for årsag til takstforhøjelse samt nytte af samarbejdet Udpegning af medlem til styregruppen vedr. motorvejsprojekt J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Sydfyns Erhvervsråd og Fyns ErhvervsCenter-TIC har afholdt et fællesmøde den 20. juni 2002 på Hotel Svendborg for alle berørte kommuner og erhvervsråd fra Odense til og med Langeland og Ærø ang. de muligheder og udfordringer, der følger med Rute 9-vejens omdannelse til motorvej. På mødet vedtoges at nedsætte en styregruppe bestående af en repræsentant for kommunen og/eller en repræsentant for kommunens erhvervsråd. Det må forventes, at Repræsentanten for erhvervsrådet formelt kan repræsentere kommunen. Borgmesteren indstiller at Kommunalbestyrelsesmedlem Ove Engstrøm repræsenterer kommunen. Godkendt.

7 Økonomiudvalget, mandag den 30-september-2002 Side Ligningsredegørelse 2001/2002 J.nr.: K07 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Skatteafdelingen fremsender Redegørelse for ligningsplanperioden /. Vedlagt: - Redegørelse dok nr Indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse Kvartalsrapport J.nr.:. Sagsid.: Initialer: svl Åben sag Økonomiafdelingen fremsender regnskabsrapport pr på 1. Kommunens samlede budget - Hovedkonto Økonomiudvalgets område - Hovedkonto ad. 1. Socialudvalget kvartalsrapport udviser et forventet merforbrug på 5,6 mio. kr., de øvrige fagudvalg forventer at budgetterne holder. På hovedkonto 07 og 08 renter og finansforskydninger/finansiering vil økonomiafdelingen i lighed med tidligere år foretage en budgetopfølgning på ad. 2 Som oplyst på temadagen i august er det direktionen forventning pr , at budgettet på økonomiudvalgets område kan holde der vil pr blive foretaget en nøje

8 Økonomiudvalget, mandag den 30-september-2002 Side 210 opfølgning samtidig med, at der vil blive fremsendt oplæg på gennemførelse af den pålagte rammebesparelse i 2002 på kr på økonomiudvalgets budgetområde. Økonomirapporter pr på hovedkonto samt på økonomiudvalgets eget fagområde på hovedkonto ligger i sagen. Godkendt Anlægsbevilling - Låneoptagelse til indskud i Landsbyggefonden 2002 J.nr.: Ø20 Sagsid.: Initialer: svl Åben sag Økonomiafdelingen fremsender ansøgning om en anlægsbevilling indtægt som låneoptagelse til indskud i landsbyggefonden vedr. Seniorbofællesskab kr Støttecenter kr I budgettet for 2002 er der vedr. seniorbofællesskabet budgetlagt følgende Indskud i landsbyggefonden kr Grundsalg og byggemodning kr Låneoptagelse kr der er ikke budgetlagt indskud og låneoptagelse vedrørende støttecenteret. De faktiske tal som nu kendes bliver Seniorbofællesskab Indskud i Landsbyggefonden kr Grundsalg og byggemodning kr Låneoptagelse kr

9 Økonomiudvalget, mandag den 30-september-2002 Side 211 Støttecenter Indskud i Landsbyggefonden kr Låneoptagelse kr Renter og afdrag på lån vedrørende støttecenter er finansieres af driftrammen til centeret afsat på konto 05. Låneoptagelse er budgetlagt som et 20 arrigt lån. Da der nu er tale om et væsentlig lavere lån - samt at der er mulighed for et lavere forrentet lån - anbefaler økonomiafdelingen at lånet optages som et 10 arrigt lån til en variabel rente p.t. på ca. 3,5% - idet de budgetlagte renter og afdrag vil kunne dække udgifterne til et sådant lån. Tilretning af budgetbeløbene vedrørende indskud i landsbyggefonden, låneoptagelse samt renter og afdrag, foretages i forbindelse med budgetopfølgningen på konto 07 og 08 i november /. Vedlagt: Bevillingsskema - dok Indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse Forslag til enhedstakst i daginstitutioner pr. 1. januar 2003 J.nr.: Sagsid.: Initialer: ber Åben sag Hidtil har der været beregnet en takst for hver institution, og der er derfor i alt 9 forskellige takster for forældrebetaling i børnehaver og integrerede institutioner. Det har ofte givet anledning til spørgsmål og forundring fra nye forældre, som har skullet tage stilling til hvilken institution, de har ønsket at benytte. Spørgsmålet om enhedstakst blev drøftet i Kommunalbestyrelsen i.f.m. budgetlægningen for Det blev besluttet, at revurdere på forslaget i.f.m. budgetlægningen for Økonomiafdelingen har beregnet forslag til enhedstakst vedr. forældrebetaling i daginstitutioner i år 2003.

10 Økonomiudvalget, mandag den 30-september-2002 Side 212 Endvidere er der foretaget beregning af den faktiske pris på en vuggestueplads og børnehaveplads i de to integrerede institutioner. Nuværende takst er en enhedstakst for begge institutionspladser. Beregningerne er foretaget på baggrund af budgetforslaget for 2003, som det foreligger til 1. behandlingen. Forslagene har ikke været sendt til høring hos daginstitutionernes bestyrelse. Flg. bilag ligger i sagen: - forslag til enhedstakster - forslag til vuggestuepris og børnehavepris i de to integrerede institutioner. Børne- og Kulturudvalgets beslutning den Forslaget fremsendes til høring i daginstitutionerne. Nedenstående høringssvar er indkommet. De 2 daginstitutioner der ikke har fremsendt har ingen bemærkninger. Bilag: Kirkeby børnehave (69138) Filippahuset (69139) Bøgehaven (69140) Søvang (69141) Mariehønen (69142) Solsikken (69143) Bulderby (69145) Børne- og Kulturudvalgets beslutning den Indstilles til Kommunalbestyrelsen, at der indføres enhedstakster på Dagplejeplads Vuggestueplads Børnehaveplads./. Vedlagt: Forslag til dagplejetakst og enhedstakster på børnehaver - dok. nr Fraværende: Mogens Johansen Tilbagesendes til Børne- og Kulturudvalget til fornyet behandling.

11 Økonomiudvalget, mandag den 30-september-2002 Side Ansøgning om tilskud til projekt "Bevarelse og udvikling i den gamle del af Vester Skerninge" J.nr.: Ø40 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Rudi Rusfort Kragh fik i foråret tilsagn om kr. fra Indenrigsministeriets Landistriktspulje til en forundersøgelse af den gamle del af Vester Skerninge. Formålet ved undersøgelse er at skabe så stor viden som muligt om området forud for udarbejdelse af en bevarende lokalplan. For at skabe forståelse for det bevarende islæt i en sådan lokalplan er det vigtigt at grundlaget er i orden. Det er gået galt andre steder og det ønsker beboerne ikke i denne sag. Det samlede budget er på ca kr. og Rudi Rusfort Kragh er gået i gang med andre ansøgninger. På den baggrund ansøges Økonomiudvalget om kr. til projektet. Efter aftale med ansøger har sagen været henlagt en periode, og han har efterfølgende på et møde foreslået projektet ændret til et Mål 2- projekt med Egebjerg Kommune som ansøger til midler til infrastruktur. Han foreslår samtidig at de allerede bevilgede kr. fra Landistriktspulje overføres til Egebjerg Kommune. Herved kan de sammen med de midler Egebjerg Kommune evt. vil bevilge udgøre kommunes del af finansieringen på 50 %. Rudi Rusfort Kragh har undersøgt i Indenrigsministeriet og fået bekræftet at bevillingen kan overføres til Egebjerg Kommune, når blot formålet at gennemføre den nævnte undersøgelse fastholdes. Rudi Rusfort Kragh opretholder sin ansøgning om kr. fra Egebjerg Kommunes udviklingspulje samt at Egebjerg Kommune herefter overtager projektet som et Mål 2 projekt../. Vedlagt: - Ansøgning af dok Projektmateriale, - dok Økonomi: kr. fra Landdistriktspuljen overføres til Egebjerg Kommune, der supplerer med kr. fra Udviklingspuljen. I alt kommunale kroner, der evt. kan udløse et tilsvarende beløb fra Mål 2. Samlet budget kr., der anvendes til forundersøgelser. Disse kan færdiggøres i løbet af nogle måneder, hvorefter der kan udarbejdes en bevarende lokalplan. Det indstilles, at Egebjerg bevilger kr. fra udviklingspuljen under forudsætning af, at de kr. kan overføres til kommunen og at projektet godkendes som Mål 2-projekt.

12 Økonomiudvalget, mandag den 30-september-2002 Side 214 Udsættes, idet der ønskes en redegørelse for følgende forhold: 1) Har teknik- og miljøafdelingen den fornødne kapacitet til udarbejdelse af lokalplan? 2) Kan der opnås tilskud fra Mål 2-midlerne? 3) Kan de kr. fra Landdistriktspuljen overføres til 2003? 241. Naturgas Fyn vedr. Budgetudkast 2003 J.nr.: S55 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Bestyrelsen for Naturgas Fyn har behandlet 1. udkast til budget for 2003 og oversendt forslaget til 2. behandling i bestyrelsen den 8. oktober. Her forventes budgettet indstillet til godkendelse på repræsentantskabets møde den 31. oktober. For at give borgmesteren som er Egebjerg Kommunes repræsentant eventuelle bemærkninger med til Repræsentantskabets møde forelægges budgettet til Økonomiudvalgets behandling../. Budgetforslaget fremgår af vedlagte notat, dok , og selve budgetmaterialet ligger i sagen. Siden først i 90-erne har der været budgetteret med en gældsafvikling i 2008, og Naturgas Fyn har i modsætning til andre regionale selskaber i hele perioden haft en god økonomi der har muliggjort at dette mål hvert år har været realistisk. I marts 2000 blev der i Folketinget indgået et bredt forlig der skal sikre at der sker en harmonisering af det danske gasmarked til det store marked i EU. Det indebære at fritagelse for afgift på naturgas som siden starten på naturgasudbygningen har været grundlaget for selskabernes økonomi skal bortfalde. I stedet vil indtægterne ved køb og salg af naturgas samt transporttariffer fremover være den eneste indtægtskilde der skal muliggøre en afvikling af den meget store anlægsgæld. Kommunerne som ejer Naturgas Fyn hæfter for denne gæld. Budgetlægningen for 2001 var første gang at de nye markedsvilkår var grundlaget, og det betød at afvikling af gælden blev udsat til Også i budgettet for 2002 samt i indeværende budget tilstræbes en afvikling i Med baggrund i et lidt dårligere regnskab i 2oo2 end forventet, vil der være en gæld ved udgangen af 2002 der er ca. 11 mill. kr. højere. Det bliver der taget højde for i budgetforslaget ligesom der er regnet med en realrente der i perioden vil stige fra 3 til 4 %. For alligevel at nå målet for en gældsafvikling i 2014 er der indarbejdet en besparelse på driften på 1 mill. kr.

13 Økonomiudvalget, mandag den 30-september-2002 Side 215 svarende til 0,1 %, og der er indregnet en prisstigning hen over perioden der ligger 0,4 % over den prisudvikling der følger af den almindelige inflation. Den nævnte prisstigning må nøje vurderes i årene frem over, og det er Teknik- og Miljøafdelingens vurdering at dette ikke holder på længer sigt. Stigningen vil slå hårdt igennem på de samlede omkostninger til opvarmning og produktion, og det vil føre til at de store kunder der ikke er forpligtet til at aftage naturgas vil se sig om efter andre energikilder. Indstilling: Egebjerg Kommune kan godkende det fremsendte budgetudkast, men med en bemærkning om at der i de nærmeste år skal vurderes på yderligere besparelser, hvis ikke billedet vender. Økonomiudvalget kan ikke godkende det fremsendte budgetudkast med de indlagte takstforhøjelser. Borgmesteren fremfører dette på repræsentantskabsmødet den 31. oktober Helhedsorienteret sagsbehandling. J.nr.: A26 Sagsid.: Initialer: maw Åben sag Helhedsorienteret sagsbehandling blev vedtaget på kommunalbestyrelsens møde den Da der er brugt en hel del arbejdsmæssige ressourcer på indkøring af ny struktur har det praktiske arbejde i arbejdsgruppen ikke været iværksat. Dog har der været møde- og kursusaktivitet for arbejdsgruppen i perioden. Arbejdsgruppen fremlægger her et nyt kommissorium for det administrative arbejde herunder organisering af det praktiske arbejde. Første rapportering af resultater forventes /. Vedlagt: - Kommissorium for det administrative arbejde dok Notat: Marianne Wedderkopp deltager ved sagens behandling. Indstilling: Sagen oversendes til orientering for Kommunalbestyrelsen.

14 Økonomiudvalget, mandag den 30-september-2002 Side 216 Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsens orientering Borgermøder i år 2002 J.nr.:. Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Økonomiudvalget har i møde den besluttet at borgermøde skal afholdes på Stenstrup skole den 29. oktober med emnerne: Indsatsområder/værdier/Planlægning/Rådhusbutik Elektronisk borgerbetjening. Det anbefales, at det fastsatte møde udsættes minimum 1 måned under hensyn til afklaring af budgettets konsekvenser. Mødet udsættes. Forslag til alternative datoer fremlægges på næste møde Budget 2003 og overslagsårene J.nr.: S02 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Fristen for indgivelse af ændringsforslag er tirsdag, den 24. september 2002 kl /. Vedlagte ændringsforslag er indgået: 1. Løsgænger Niels Bo Lauridsen - dok A, B, C og V - dok T. - dok Tekniske ændringsforslag - dok

15 Økonomiudvalget, mandag den 30-september-2002 Side 217./. Vedlagt: Endvidere vedlægges dok nr udarbejdet på baggrund af budgetforlig A,B,C og V De retligt indsendte ændringsforslag oversendes til Kommunalbestyrelsen til 2. behandling, idet det indstilles, at der anvendes den statsgaranterede budgetteringsmodel Information til pressen. J.nr.:. Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Alle.

16 Økonomiudvalget, mandag den 30-september-2002 Side i

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 04-august-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 07-juni-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 19-december-2001

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 20-marts-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 17-marts-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Vicekommunaldirektørens kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 06.10. 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.05 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 16-maj-2001 Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden for Økonomiudvalgets møde den 13. marts 2007 Kl. 15.30 Byrådssalen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Opgørelse af over- /underskud for 2006 for Kerteminde,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 13-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.15 Mødested: lokale 2 Udsendelsesdato: 09-05-2002 Afbud fra:

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Mogens Stampe, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe Ottosen Fraværende:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere