Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat"

Transkript

1 Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl Sluttidspunkt for møde: Kl Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 20-marts-2002 Kommunalbestyrelsens mødelokaler Ingen. Arne Ebsen, Birger Jensen, Christian Ulrich, Finn Olsen, Hanne Staff, Jens Himmelstrup, Karen Strandhave, Mie Bendrup, Mogens Johansen, Niels Bo Lauridsen, Orla Hansen, Ove Engstrøm, Steen Gundertofte, Torben Frost, Torben Nielsen, Torkil Christensen, Vibeke Rindom åben

2 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 20-marts-2002 Indholdsfortegnelse Til efterretning - for åbne døre Til efterretning - Kommuneforeningen i Fyns Amt Til efterretning - Regnskab 2001 / Budget Til behandling - for åbne døre Lokalplan Forslag for boligområdet VESTERVANGEN i Vester Skerninge Opførelse af 16 boliger i seniorbofælleskabet Tusindfryd Tillægsbevilling - Modtageklasse Stenstrup skole Anlægsbevilling - renovering af pumpestationer Ekstraordinær låneoptagelse Henvendelse fra Kommunalbestyrelsesmedlem Niels Bo Lauridsen SPØRGETID Bilagsliste...i åben

3 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 20-marts-2002 Side 43 Til efterretning - for åbne døre 70. Til efterretning - Kommuneforeningen i Fyns Amt J.nr.: A04 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Fra Kommuneforeningen i Fyns Amt foreligger referat af det konstituerende møde i Kommuneforeningen den 15. februar 2002 på Odense Rådhus. (Bilag ligger i sagen.) Til efterretning. 71. Til efterretning - Regnskab 2001 / Budget 2002 J.nr.:. Sagsid.: Initialer: Åben sag Status v/borgmesteren. Til efterretning.

4 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 20-marts-2002 Side 44 Til behandling - for åbne døre 72. Lokalplan Forslag for boligområdet VESTERVANGEN i Vester Skerninge J.nr.: P16 Sagsid.: Initialer: ols Åben sag Som følge af seniorbofællesskabet Tusindfryd fremsendes forslag til lokalplan til behandling../.lokalplanforslag er vedlagt Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Fraværende: Rita Pedersen Lokalplan rettes til med de bemærkninger, der fremkom på mødet. Forslaget indstilles til kommunalbestyrelsen og fremlægges i 8 uger. Da lokalplanen er en sammenskrivning af bestemmelserne fra nugældende lokalplan 2.1 og samt nye bestemmelser for området til et seniorkollektiv placeret mod nord i planen, holdes der ikke borgermøde om forslaget../. Forslag til lokalplan vedlagt Kommunalbestyrelsens beslutning den Fraværende: Rita Pedersen Godkendt til offentlig fremlæggelse i 8 uger. Forslag til lokalplan nr har været fremlagt og der er indkommet 7 indsigelser/bemærkninger til forslaget. Dokumentoversigt med kopi af disse er vedlagt. Dokumentoversigt Dokumenter i sag vedrørende Lokalplan til boligformål i Vester Skerninge Dokid SagsID Dokdato Sagsbenavn Dok.part Dok.type Dokument- Beskrivelse ols Poul Pedersen, Vestervangen 71, 5762 Ve- Indgående Foreslår bestemmelser om campingvogne, både og lignende ændret.

5 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 20-marts-2002 Side 45 ster Skerninge ols Preben Melgaard, Vestervangen 93, 5762 Vester Skerninge ols Politimesteren i Svendborg, Tvedvej 2, 5700 Svendborg ols Fyns Amt, Miljø- og Arealafdelingen ols Direktoratet for fødevareerhverv ols Svendborg og Omegns Museum, Grubbemøllevej 13, 5700 Svendborg ols Lars Lykke Hansen, Skerningegårdsvej, 5762 Vester Skerninge Bemærkninger: Indgående Problemer i forbindelse med etablering af strømforsyning - transformator taget ud af lokalplanen Indgående Ingen bemærkninger til det fremsendte forslag til lokalplan Indgående Ingen bemærkninger til en endelig vedtagelse af lokalplanforslaget for et område til boligformål i V.Skerninge. Indgående Veto mod lokalplanen, om del af Skerningegårds arealer Indgående Ingen kommentarer til det fremsendte forslag til lokalplan Indgående Ønsker jorden ud af landbrugsdriften og ind i byzone Ad. 01) Ad. 02) Pkt foreslås ændret til: at campingvogne, både og lignende, der anbringes i området må ikke være til gene for beboerne. Der gøres opmærksom på at strømforsyningen ikke altid er tilfredsstillende, men at kontrolmålinger foretaget af Sydfyns elforsyning viser at spændingen er i orden. Beboerne er dog ikke tilfredse og ønsker derfor, at der er mulighed for at

6 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 20-marts-2002 Side 46 Ad. 03) Ad. 04) Ad. 05) Ad. 06) Ad. 07) opsætte en transformer tættere ved. Muligheden eksisterede i den forrige lokalplan, men er taget ud af denne. Ingen bemærkninger. Ingen bemærkninger fra Fyns amt. Direktoratet for FødevarErhverv nedlægger veto på tre forhold: Områder til landbrugsdrift og ligger i landzone, bør ikke være omfattet af lokalplan. Dette gælder område E. Af lokalplanens redegørelse skal det fremgå, hvad der skal ske med restejendommen på 2.7 ha, hvis ejendommen med bygninger udstykkes. Dette gælder område D (Egebjerggården). Det skal endvidere fremgå af planen, at gennemførelsen kræver tilladelse fra andre myndigheder. Ingen bemærkninger. Ejeren af område E er af den opfattelse, at området bør overføres til byzone, hvis landbrugsloven skal efterleves. Ovennævnte betyder, at Teknik- og miljøudvalget skal forholde sig til de fremsendte bemærkninger, og samtidig betyder det at lokalplanen ikke kan vedtages endeligt, før Direktoratet for FødevareErhverv har ophævet vetoet. Ovennævnte betyder ligeledes, at lokalplanforslage skal behandles i Økonomiudvalget før lokalplanen sendes i Kommunalbestyrelsen. Kommentarer til ovennævnte: Sammenholder man bemærkningerne i pkt. 1 i bilag 05 og bemærkningerne i bilag 07 fremstår der det problem, at område E, der er pålagt landbrugspligt, siden første lokalplan har været behæftet med begrænsninger efter særlig aftale med landbrugsministeriet. Sidenhen er forholdene præciseret og strammet op, således at ejere af landbrugsejendomme skal stilles mere lige i forhold til loven. Efter min vurdering giver det to muligheder for område E: Enten tages området ud af lokalplanen, hvorved ideen og det oprindelige grundlag for at sikre områdets beboere mod miljømæssige gener forsvinder. Dette er hverken i ejers eller kommunens interesse. Eller området overføres til byzone, som de fleste alligevel har troet det var. Herved tilgodeser vi områdeejers interesser, og giver samtidig ejer de formelle rettigheder for at kræve området overtaget af kommunen. Disse rettigheder har ejer været frataget siden den første lokalplan. Det fastholder samtidig ide og grundlag for, at området er indeholdt i lokalplanen til sikkerhed for, at beboerne er beskyttet mod miljømæssige gener. Af bemærkningerne i bilag 05 for område D fremgår det, at Direktoratet for FødevareErhverv ønsker en redegørelse for hvad der skal ske med landbrugsarealerne, hvis ejendommen udstykkes. Samtidig har direktoratet oplyst at anvendelsesbestemmelserne i lokalplanen skal ændres, så der er sammenhæng mellem de landbrugspligtige arealer og det område D må anvendes til. Efter min vurdering har kommunen følgende mulighed: Der skal indarbejdes en forklaring på landbrugsarealernes fremtidige anvendelse, og Der skal udarbejdes en oversigt og en beskrivelse over de landbrugsarealer, som hører til stuehuset på område D (Egebjerggården). De to sidste punkter skal beskrives i lokalplanen.

7 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 20-marts-2002 Side 47 Indstilling: Det indstilles, at forannævnte drøftes med henblik på at foretage de nødvendige ændringer som vist i Ændringsark, hvorefter sagen videresendes qua Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen med anmodning om endelig vedtagelse af lokalplan /. Dokumentoversigt + bilag /. Ændringsark./. Lokalplan med de foreslåede ændringer indarbejdet. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Indstilling godkendt men punkt ændres som: - Mulighed for bølgeeternit B7 udgår og - tagpap med listedækning skal indføjes som en mulighed. I punkt gives ligeledes mulighed for tagpap med listedækning../. Dokumentoversigt + bilag /. Ændringsark./. Lokalplan med de Teknik- og miljøudvalgets ændringer indarbejdet. Godkendt. 73. Opførelse af 16 boliger i seniorbofælleskabet Tusindfryd J.nr.: Ø52 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Boligselskabet BSB har på vegne af BSB Egebjerg, afdeling 12 sendt skema A med anmodning om at Egebjerg Kommune godkender støtte efter almenboligloven. Der planlægges for 16 boliger fordelt på 8 stk. 2-rumsboiger på 67 m 2 og 8 stk. 3-rumsboliger på 80 m 2 samt et fælleshus på 130,5 m 2. Byggeriet er planlagt og disponeret af de kommende beboere der gennem en møderække i en studiekreds er kommet frem til netop denne boligform i et seniorbofællesskab. Det kan bemærkes af den enkelte bolig synes lille, men gruppe har satset på et stort fælleshus. Der er afgivet 10 m 2 fra hver lejlighed til fælleshuset.

8 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 20-marts-2002 Side 48 De samlede udgifter er beregnet til 16,965 mill. kr. der finansieres ved optagelse af realkreditlån på 91 %, kommunalt tilskud på 7 % og beboerindskud på 2 %. Teknik- og Miljøafdelingen har gennemgået skemaet med fordeling af de beregnede udgifter. Det ser generelt fornuftigt ud og den samlede byggeudgift er holdt under det vejledende rammebeløb fremskrevet fra Med de anførte udgifter vil huslejen blive på 715 kr. pr. m 2 pr. år svarende til henholdsvis kr. pr. mdr. Bygherren foreslår at byggearbejdet udbydes i begrænset udbud i hovedentreprise. Denne udbudsform har hidtil kun været anvendt ved mindre entrepriser. Ellers har arbejdet været udbudt i fagentrepriser i åbent udbud. Den valgte udbudsform er lidt billigere i omkostninger, og det er vanskeligt at garantere at det åbne udbud vil give en lavere pris der kan modsvare denne merudgift. Vore lokale håndværkere vil få svært ved at gøre sig gældende med hovedudbud og vil være begrænset til underhåndstilbud til nogle af de større udenbys firmaer. Egebjerg Kommune skal derfor tage stilling til om der skal kræves en anden udbudsform../. Skema A ligger i sagen og afdelingens notat til gennemgang af sagen er vedlagt Indstilling: Det indstilles til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at skema A godkendes med en samlet anskaffelsessum på 16,965 mill. kr. Økonomiudvalgets beslutning den Oversendes til Kommunalbestyrelsen med indstilling. Endvidere indstilles, at byggearbejdet udbydes i begrænset udbud i hovedentreprise. Ændringsforslag fremsat af borgmesteren (A): Arbejdet udbydes i fagentrepriser, udbudt i begrænset licitation Indbudt licitation. Ændringsforslaget vedtaget enstemmigt. Godkendt.

9 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 20-marts-2002 Side Tillægsbevilling - Modtageklasse Stenstrup skole J.nr.: Sagsid.: Initialer: elh Åben sag Egebjerg Kommune modtog i slutningen af afghanske og 3 sudanske elever hvoraf de 9 er undervisningspligtige. Eleverne er fra 7 17 år. De sudanske elever har modtaget lidt undervisning i flygtningelejr, men ellers har eleverne aldrig modtaget undervisning. Familierne er bosiddende i Stenstrup skoles distrikt, og modtageklassen oprettes derfor på Stenstrup skole. Vi må desuden forvente, i nærmeste fremtid, at modtage 3 irakiske elever år, der også vil blive bosat i Stenstrup skoles distrikt. For at opfylde undervisningsforpligtigelsen er modtageklassen startet pr. 1. december Den første måned med 1 lærer men pr. 1/ med 2 lærer som er ansat i tidsbegrænsede stillinger frem til 1/ På grund af det ringe kendskab til eleverne, er modtageklassen i første omgang planlagt frem til 1/ Der skal i maj måned ske en evaluering af forløbet og fremtidige behov. Ifølge lovgrundlag: Vejledning om organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever og Bekendtgørelse nr. 63 af 28 januar 1998 om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog er der udarbejdet en handlingsplan for modtageklassen på Stenstrup skole. En modtageklasse må højst spænde over 3 klassetrin og elevtallet i klassen må ikke overstige 12 ved skoleårets start. Undervisningen i modtageklassen ophører, når eleverne kan deltage i hele den almindelige undervisning, dog senest efter 2 års forløb. Dette gælder dog ikke for elever, der optages i folkeskolen efter afslutningen af de yngste klassetrin, og som ikke tidligere har modtaget undervisning i at læse. Der er i handleplanen 2 modtageklasser med udgangspunkt i aldersfordelingen. Den samlede økonomi for budgetåret 2002 er kr. som er beskrevet i vedlagte opstilling. Økonomiafdelingen har beskrevet Udligning og tilskud på flygtningeområdet på notatark af Flygtningekonsulent Mogens Buch Olsen og skoleinspektør Hans Bach er indbudt til mødet kl

10 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 20-marts-2002 Side 50./. Vedlagt:: - Handleplan for oprettelse af modtageklasse (44431) - Notat vedr. tilskud og udligning, flygtninge (45866) Børne- og Kulturudvalgets beslutning den Indstilles til Økonomiudvalget, at modtageklassen gennemføres som beskrevet. der ansøges om en tillægsbevilling iflg. vedlagte oplæg../. Vedlagt: - Skemaer Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles. Arne Ebsen tager forbehold../. Supplerende notat af vedr. oprettelse af modtageklasse i Egebjerg Kommune vedlagt. Godkendt. 75. Anlægsbevilling - renovering af pumpestationer J.nr.: G01 Sagsid.: Initialer: joh Åben sag Teknik og Miljøafdelingen ansøger om anlægsbevilling på kr til renovering af pumpestationer. Bevillingen finansieres af beløb afsat i budget 2002 sted. nr Renovering af eksisterende pumpestationer kr med tillæg af sted. nr Rådighedsbeløb byggestyring kr Anlægsbevillingen til renovering af pumpestationer skal ses i sammenhæng med et ønske om en forbedring af de arbejdsmiljømæssige forhold omkring de store pumpestationer, idet pum-

11 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 20-marts-2002 Side 51 perne efter en ombygning vil blive tøropstillet, sålede at der vil blive en let adgang til at servicer stationen. Indstilling Teknik og Miljøafdelingen indstiller at den ansøgte anlægsbevilling pr kr frigives til renovering pumpestationer. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Indstilles til godkendelse../. Skemaer vedlagt. Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles. Godkendt. 76. Ekstraordinær låneoptagelse 2002 J.nr.: Ø20 Sagsid.: Initialer: svl Åben sag I møde den 07. marts 2002 drøftede Økonomiudvalget kommunens regnskabsresultat for 2001 samt Regeringen og Kommunernes Landsforenings henstilling om gennemgang af budget I samme forbindelse drøftes muligheden for at hjemtage yderligere lån på 2,3 mio. på den ikke udnyttede låneramme for 2001 fra forsyningsområdets anlægsarbejder. Der er på forsyningsområdet automatisk låneadgang til brutto anlægsudgifterne, idet der ikke skal modregnes eventuelle tilslutningsbidrag. Praksis i Egebjerg Kommune har altid været at vi optog lån til netto udgifterne. Da der i 2001 har været tilslutningsbidrag på 2,3 mio. kr. kan der inden udgangen af marts optages et tilsvarende lån. Økonomiudvalget var enige om, at lånemuligheden skulle udnyttes til en styrkelse af kassebeholdningen. Finansieringen sker på det skattefinansierede område.

12 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 20-marts-2002 Side 52 Lånet hjemtages som et 5 årrigt variabelt forrentet lån på baggrund af nationalbankens diskonto, p.t. en forrentning på 3,59%, med kvartårlige terminer. Lånet kan ved hver rentetermin helt eller delvis indfries eller konverteres til et fast forrentet lån. Med baggrund i ovenstående fremsender økonomiafdelingen ansøgning om en anlægsbevilling på kr , samt en tillægsbevilling på indtægt kr til låneoptagelse, samt udgift kr til afdrag og kr til renter i I forbindelse med budgetlægningen for 2003 indarbejdes afdrag og renter i basisbudgettet. Bevillingen medfører en forøgelse af kassebeholdningen i 2002 på netto kr /. Skema vedlagt Økonomiudvalgets indstilling vil foreligge ved Kommunalbestyrelsens møde Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles, at lånet på 2.3 mill. hjemtages. Godkendt. 77. Henvendelse fra Kommunalbestyrelsesmedlem Niels Bo Lauridsen J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: Åben sag Kommunalbestyrelsesmedlem Niels Bo Lauridsen har anmodet om at følgende beslutningsforslag optages på dagsordenen til kommunalbestyrelsesmødet den 20. marts 2002: Med baggrund i spørgsmål fra Sonja Christensen på kommunalbestyrelsesmødet den 13. februar 2002 fremsættes følgende begrundede beslutningsforslag. For at sikre de frivillige organisationer der arbejder i Egebjerg bedre økonomiske vilkår, foreslås det, at 115 midlerne hæves med kr., så beløbet der er til

13 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 20-marts-2002 Side 53 rådighed, er i overensstemmelse med det beløb, Egebjerg Kommune har modtaget i bloktilskud fra staten til det område. Beløbet finansieres fra kommunens udviklingspulje (064853). Arbejdet i de frivillige organisationer værdsættes af kommunalbestyrelsen. Forslaget skal sikre, at de frivillige organisationer ikke taber gejsten. For stemte 1 (Niels Bo Lauridsen) Øvrige stemte imod. 78. SPØRGETID. J.nr.: A10 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag (Ingen skriftlige spørgsmål indgået.) Ingen.

14 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 20-marts-2002 Side i Bilagsliste 74. Tillægsbevilling - Modtageklasse Stenstrup skole 1. Handleplan for oprettelse af modtageklasse 2. Notat vedr. tilskud og udligning, flygtninge

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 19-december-2001

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 16-maj-2001 Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 06.10. 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.05 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 04-august-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 07-juni-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 17-marts-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Vicekommunaldirektørens kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Yrsa Theisen, Asta Freund Fraværende: Bemærkninger: Byrådet godkendte ved

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 18. marts 2015 Tid 14:00 Sted NB. Fraværende ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den 31. maj 20 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen Referat af byrådets møde den 24. januar 2006 Beslutningsreferat Byrådet Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Bemærkninger: Fraværende: den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-11:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 19. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-9:30 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 28. oktober 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere