Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat. Finn Olsen, Jens Himmelstrup, Vibeke Rindom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat. Finn Olsen, Jens Himmelstrup, Vibeke Rindom"

Transkript

1 Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Den 19-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl Sluttidspunkt for møde: Kl Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Kommunalbestyrelsens mødelokale Finn Olsen, Jens Himmelstrup, Vibeke Rindom Arne Ebsen, Birger Jensen, Christian Ulrich, Finn Olsen, Hanne Staff, Jane Kierans, Jens Himmelstrup, Karen Strandhave, Mie Bendrup, Mogens Johansen, Niels Bo Lauridsen, Orla Hansen, Ove Engstrøm, Steen Gundertofte, Torben Frost, Torben Nielsen, Vibeke Rindom åben

2 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 19-maj-2004 Indholdsfortegnelse 44. Godkendelse af dagsorden. 63 Til behandlling - for åbne døre Film Fyn I/S - Regnskab Kvartalsrapport , Social- og arbejdsmarked Kommunalreform - forhandlingsstart Seniorbofællesskab på Teglbakken i Stenstrup Tillæg nr. 6 til Kommuneplan og Lokalplan for et område til blandet bolig og erhverv i Hundstrup Kommunalbestyrelsen Spørgetid Til behandling - for lukkede døre Lukket sag: Alkoholbevilling Bilagsliste åben

3 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 19-maj-2004 Side Godkendelse af dagsorden. J.nr.: Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Godkendt. Til behandling - for åbne døre 45. Film Fyn I/S - Regnskab 2003 J.nr.: A23 Sagsid.: Initialer: svl Åben sag Faaborg Kommune der er regnskabsførende for Film Fyn I/S, fremsender resultatopgørelser for perioden og balance pr for Film Fyn I/S Database Film Fyn Info I/S Revisionen af regnskaberne, der er foretaget af Kommunernes Revision, har ikke givet anledning til bemærkninger. Yderligere dokumenter i sagen findes i den fælles GroupWise mappe - Regnskaberne med revisionspåtegning (dok ) Økonomiudvalgets beslutning den Fraværende: Christian Ulrich Indstilles til godkendelse.

4 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 19-maj-2004 Side 64 Bilag: Regnskab 2003 FilmFyn Info I/S og FilmFyn Info I/S Database begge med revisionspåtegning (128366) Godkendt. 46. Kvartalsrapport , Social- og arbejdsmarked J.nr.: Sagsid.: Initialer: ber Åben sag Vicekommunaldirektøren og økonomiafdelingen har i samarbejde foretaget budgetopfølgning på området på baggrund af kvartalsrapporten pr Der er udarbejdet notat, som beskriver afvigelserne, og den forventede udvikling i resten af Konklusion: Med det forbrug der har været på området i januar kvartal 2004 omregnet til årsbasis, og de øvrige faktorer, som det er muligt at tage højde for pr , forventes et merforbrug på netto 3,3 mill. Kroner. Som der tidligere er gjort opmærksom på vedrører de 1,7 mill. Kr. flygtningeområdet, hvor der i 2004 og i overslagsårene er budgetlagt med for stort grund- og programtilskud. Bilag er fremsendt til kopi, men er samtidig vedlagt elektronisk. Socialudvalgs beslutning den Kvartalsrapport taget til efterretning. Det indstilles til Økonomiudvalget, at der gives en tillægsbevilling på 1,7 mill. kr. til flygtningeområdet. Yderligere dokumenter i sagen findes i den fælles Group Wise mappe - Bevillingsskema (dok )

5 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 19-maj-2004 Side 65 Økonomiudvalgets beslutning den Fraværende: Christian Ulrich Indstilles til godkendelse. Bilag: opfølg 1. kvt, soc/arbm. (126655) Tillægsbevilling, skema vedr. integration (130486) Godkendt. 47. Kommunalreform - forhandlingsstart J.nr.: Sagsid.: Initialer: ssm Åben sag Regeringen har netop fremlagt oplæg til kommunalreform. Oplægget kan læses på Regeringen forudsætter, at kommunerne inden udgangen af 2004 overvejer sammenlægninger med en eller flere andre kommuner, evt. vurderer at de er tilstrækkeligt bæredygtige til at fortsætte som selvstændig enhed. Det er naturligvis ikke til at vide, hvorledes de forestående forhandlinger om en kommunalreform vil lande. Herunder er det uklart, efter hvilke kriterier en kommunes bæredygtighed i givet fald skal bedømmes på og af hvem. For imidlertid ikke at tabe nogle måneder, indstiller direktionen, at Egebjerg Kommune sammensætter en mindre politisk/administrativ delegation, hvis opgave bliver at foretage de første, sonderende drøftelser med andre kommuner som minimum Svendborg og Gudme. De sonderende drøftelser finder sted inden for rammer, udstukket af Kommunalbestyrelsen, suppleret med tilsvarende drøftelser vedr. evt. køb og salg af ydelser, såfremt kommunerne bevares uændrede. Første møde kan finde sted inden sommerferien.

6 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 19-maj-2004 Side 66 Økonomiudvalgets beslutning den Fraværende: Christian Ulrich Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at Økonomiudvalget i den indledende fase udgør forhandlingsdelegationen. Kommunaldirektøren deltager. Kommunaldirektørens supplerende bemærkninger af Såfremt Kommunalbestyrelsen følger indstillingen, bør der udarbejdes en strategi for kommunens kommende sonderende forhandlinger med potentielle samarbejdskommuner. Gennem en sådan strategi udstikkes nogle rammer for, hvorledes drøftelserne bør gribes an. Herigennem sikres, at kommunens kommende forhandlingsdelegation(er) får et mandat af Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen tog hul på sådanne drøftelser på temamøde og ordinært møde den I forlængelse heraf indstilles det, at Kommunalbestyrelsen drøfter en strategi for de kommende forhandlinger, og at strategien tager udgangspunkt i ledergruppens oplæg af (dok ), idet der i denne sammenhæng ses bort fra oplæggets betragtninger vedr. det regionale niveau. Bilag: Kommunalreform - høringssvar til Økonomiudvalget (123392) Økonomiudvalgets beslutning den Indstilling godkendt../. Vedlagt: - Borgmesterens oplæg af til forhandlingsgrundlag dok Ændringsforslag fra Niels Bo Lauridsen (løsgænger): Kommunalbestyrelsen gøres bekendt med, hvilke opgaver og hvad det betyder for borgerne, der foreslås udlagt af regeringen ved en kommunalreform. Med baggrund i denne dialog/oplysning tages der beslutning om, man kan overleve som selvstændig kommune. Hvis Egebjerg må gå med i en større kommune, optages der forhandlinger med Gudme og Svendborg. For: Niels Bo Lauridsen Imod: C V, A samt Arne Ebsen Stemte ikke: Det ny Venstre og Torben Nielsen - Ændringsforslag fra Det ny Venstre :

7 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 19-maj-2004 Side 67 Forslag om dialog/temamøde til afklaring af, om Egebjerg kan fortsætte som selvstændig før sommerferien. For: Det ny Venstre, Niels Bo Lauridsen Imod: C, V, A Stemte ikke: Arne Ebsen og Torben Nielsen - Ændringsforslag fra Det ny Venstre Forslag om at gruppeformændene og kommunaldirektøren udgør forhandlingsdelegationen i den indledende runde. For: Det ny Venstre, Niels Bo Lauridsen, Arne Ebsen, Torben Nielsen Imod: 9 (A, C, V) - Ændringsforslag fra Borgmesteren: Kattelemmen er ikke med i forhandlingsdelegationens oplæg For: A, C, V og Niels Bo Lauridsen Imod: Arne Ebsen, Torben Nielsen Stemmer ikke: Det ny Venstre - Indstilling fra Økonomiudvalget: For: A, C, V og Hanne Staff Imod: Mie Bendrup, Arne Ebsen, Torben Nielsen, Niels Bo Lauridsen. 48. Seniorbofællesskab på Teglbakken i Stenstrup J.nr.: Ø52 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag På initiativ af Ældrerådet er der dannet en gruppe, der er ved at undersøge mulighederne for at danne et Seniorbofællesskab i Stenstrupområdet. Egebjerg Kommune har givet tilsagn om at der kan anvises en grund i den kommende udstykning ved Teglbakken i Stenstrup. Gruppen har antaget Boligtrivsel i Centrum v/ Ole Bang som konsulent til at forberede sagen. Ole Bang skal bistå gruppen i planlægningsfasen. Opgaven er gennem en række møder og studiekredse at sammensætte en gruppe af potentielle beboere, at skabe en fælles forståelse af

8 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 19-maj-2004 Side 68 at bo i et seniorfællesskab, at udbyde opgaven som bygherre til et boligselskab og rådgiverydelsen til et arkitekt- og/eller et ingeniørfirma, samt at afslutte byggeriet klar til indflytning. For denne ydelse er der aftalt et honorar på kr. incl. moms. Honoraret kommer først til udbetaling, når der er sikkerhed for, at byggeriet kan gennemføres dvs. når Egebjerg Kommune har godkendt skema B. Honoraret indgår i byggeregnskabet. I forbindelse med budgetforliget har denne sag været drøftet. På den baggrund har Borgmesteren over for gruppen udtrykt Egebjerg Kommunes positive holdning til at bakke projektet op. Det betyder at Egebjerg Kommune i budgetlægningen for 2005 skal afsætte et beløb til grundbidrag på 7 % af anskaffelsessummen. Der planlægges med 15 boliger. På baggrund af de rammebeløb, der med ny lovgivning kommer til at gælde, bliver kommunens udgift på 1,260 mill. kr. Ud over dette engangsbeløb, der er et lån til Landsbyggefonden, får Egebjerg Kommune en årlig udgift til boligydelser til beboerne efter de regler, der gælder for lejere i almennyttige boliger. Indstilling: Ved budgetlægningen for 2005 afsættes 1,260 mill. kr. til kommunal grundkapital til nævnte bebyggelse. Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles til budgetdrøftelserne Boligtrivsel i Centrum v/ Ole Bang som konsulent har ved brev af 19. marts søgt om lov til at Seniorboliggruppen antager en arkitekt og en forretningsfører. Det var ikke forudsat, at det skulle ske allerede nu, men gruppen ønsker at fremme sagen og få gang i projektet. Yderligere anføre de, at ved hjælp af rådgivere forventer de også at få indflydelse på udarbejdelse af den lokalplan som er i gang. Ved indgåelse af aftaler med såvel forretningsfører som arkitekt vil gruppen stille som vilkår, at der ikke udbetales honorar, hvis projektet opgives, eller det ikke kan godkendes af Egebjerg Kommune som støtteberettiget projekt. Inden der tages stilling til ansøgningen, skal udvalget tage stilling til, om dette byggeri eventuelt skal gennemføres som privat udlejningsbyggeri med direkte anlægsstøtte fra Staten. Der er en ændring af loven om denne støttemulighed på vej igennem Folketinget, og det forventes, at den vil få virkning fra efteråret. Som lovforslaget er nu, kan der gives der op til 20 % af anlægssummen i tilskud efter ansøgning. Det ligger endnu ikke fast, hvordan ansøgningsproceduren vil være, men forslaget bygger på, at der udpeges nogle områder i landet, hvor behov for lejligheder er særligt stort. Det bliver kun i disse områder der kan søges om støtte. Med en ramme i 2004 på 190 mill. kr. kan der søges om tilskud til mellem 400 og 450 lejligheder. Med dette antal og forbeholdt særlige områder er det ikke sandsynligt, at Egebjerg Kommune eller Sydfyn kommer i betragtning. En lokal investor og et lokal byggefirma har meldt sig og tilbudt at opføre de ønskede seniorboliger, hvis der kan gives støtte efter nævnte nye lov.

9 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 19-maj-2004 Side 69 Som det fremgår, er det usikkert om muligheden bliver en realitet Egebjerg Kommune, men før der tages stilling til ansøgningen fra Boligtrivsel i Centrum, skal finansieringen afklares. Skal seniorkollektivet opføres som privat udlejningsbyggeri med støtte, eller skal det, som forudsat opføres som almennyttigt boligbyggeri? Hvis der bygges privat sparer Egebjerg Kommune et beløb på 1,26 mill. kr., som er det beløb, der er forudsat som grundkapital. Indstilling: Boligtrivsel i Centrum får lov til at ansætte arkitekt og forretningsfører uden økonomiske bindinger for seniorgruppen eller Egebjerg Kommune. Det er en betingelse, at valget sker efter en udbudsrunde, som krævet i loven om almennyttigt boligbyggeri. Som begrundelse for ikke at vente, til det er afgjort, om der kan søges støtte til privat boligbyggeri kan anføres, at det er meget tvivlsomt, om denne mulighed kommer til Sydfyn. Et signal om at vente, vil give en stor usikkerhed blandt de ældre, der har tegnet sig for en bolig i det planlagte seniorkollektiv. Økonomiudvalgets beslutning den Fraværende: Christian Ulrich Indstilles til godkendelse. Godkendt - herunder, at beløbet indstilles til budgetdrøftelserne Tillæg nr. 6 til Kommuneplan og Lokalplan for et område til blandet bolig og erhverv i Hundstrup. J.nr.: Sagsid.: Initialer: ols Åben sag Ved brev af 6. februar har foreningen, Den selvforsynende landsby sendt en forespørgsel til 4 fynske kommuner, herunder Egebjerg Kommune for at afklare om der kan planlægges for et projekt med husstande. Med de aktiviteter projektet skal kunne rumme vil der være behov for køb af minimum 15 ha jord. Den godkendte Teknik- og miljøudvalget, at Teknik- og Miljøafdelingen bemyndiges til at indlede drøftelser med ansøger og potentielle lodsejere i de nævnte områder for at afdække muligheden for at realisere idéen.

10 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 19-maj-2004 Side 70 Ovennævnte er nu nået ind i en fase, hvor udvalget må tage stilling til det videre forløb, og drøfte indhold og igangsætning af en lokalplan, for det område der giver mulighed for etablering af den selvforsynende landsby. Det udpegede område er beliggende i Hundstrup, og er delvist omfattet af lokalplan (Gl. 2.10). Denne lokalplan skal ændres og der skal udarbejdes et tillæg til kommuneplanen. Områdets muligheder vil blive gennemgået på mødet, og der bliver mulighed for at drøfte forudsætninger til planens indhold f.eks. skal der tillades fri byggestil, såsom halm, træ, ler, tegl, Strandskaller og mange andre, skal udformningen være fri for krav, 1, 1½, 2 eller 2½ etage, og hvor skal der placeres erhvervsbygninger, integreret i boligen eller bolig erhverv hver for sig nær ved eller adskilt af vej eller mark. Hvad med den fredede landbrugsejendom, skal den være base for erhvervsbygninger, fællesfaciliteter eller? Indstilling: Det anbefales, at udvalget drøfter ovennævnte parametre og, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen og et lokalplanforslag, som giver mulighed for etablering af Den selvforsynende landsby. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Fraværende: Jens Himmelstrup Lokalplan og tillæg igangsættes. Byggestil, højder, materialevalg og erhvervsmuligheder blev drøftet og udvalget ønsker et oplæg at tage stilling ud fra der kan tilgodese ansøgers ønsker til området. Der foreligger nu en grovskitse til Forslag til lokalplan (Område til boliger og landbrug). Forslaget giver plads til ca. 20 boliger afhængig af grundstørrelse. Den modtog afdelingen nogle bemærkninger og en mere detaljeret skitse til områdets indretning. Den rummer plads til ca. 25 boliger. Det udsendte forslag indeholder en meget omfattende redegørelse, fordi Den selvforsynende landsby også agter at bruge lokalplanen til markedsføring, og fordi konceptet er meget omfattende og har en høj nyhedsinteresse. Teksten fra den eksisterende lokalplan kommer fortsat til at omfatte det område, som er bebygget i dag. Denne tekst er ikke med i det udsendte materiale. Der er taget højde for de ønsker der ligger fra CVC-auto. Der er ligeledes taget højde for de konflikter, som kan opstå mellem erhverv og boliger. Grovskitsen til lokalplanforslag er således ikke redigeret endeligt, ligesom den endelige afgrænsning skal klares endeligt af med Fyns Amt og Den selvforsynende landsby. og skal derfor tilbage inden der kan fremsendes et endeligt lokalplanforslag. Indstilling: Det fremsendte materiale foreslår drøftet så indhold og skelet kan danne grundlag for et færdigt forslag til lokalplan 11.01, således at afdelingen kan få afklaret de sidste detaljer../. Forslag til lokalplan vedlagt

11 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 19-maj-2004 Side 71 Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Der udarbejdes et forslag med baggrund i drøftelserne på mødet og med nedennævnte bemærkninger indarbejdet: Placering af parkering skal afklares med foreningen og arealet ved indgang til område ved CVC auto skal friholdes. Den viste placering af lokalt renseanlæg forholdsvist tæt på boligkvarteret ved Tjørnevej/Birkevej kan være betænkelig, og skal vurderes særskilt. Skurvogne eller campingvogne skal placeres på den enkelte byggelod og skal fjernes når det enkelte hus er færdig. Vognen må max være i området i 2 år. Tillæg 06 og Lokalplanforslag foreligger nu i sin blivende form. Der har været nyt møde med Den selvforsynende landsby, hvor det blev aftalt, at de fremsender sidste forslag redigering af forord og bilag. Materialet løbes igennem på mødet. Inden tillæg og forslag fremsendes til kommunalbestyrelsen klargøres de til offentlig fremlæggelse i 8 uger i perioden februar-april 2004 incl. borgermøde midtvejs. Endelig vedtagelse forventes at kunne foretages senest i juni. Indstilling: Tillæg nr 06 til kommuneplanen og Forslag til lokalplan nr fremsendes til kommunalbestyrelsens godkendelse og efterfølgende offentlige fremlæggelse indeholdende borgermøde i Hundstrup midtvejs i høringsperioden. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Indstilles../. Lokalplanforslag indeholdende Tillæg 06 til Egebjergplanen vedlagt Kommunalbestyrelsens beslutning den Indstillingen godkendt. Forslaget fremlægges i offentlig høring i 8 uger. Tillæg nr. 6 og lokalplanforslag nr har været fremlagt til gennemsyn i perioden 28. januar marts I høringsperioden blev holdt borgermøde tirsdag den 9. marts 2004 kl i "Filippahuset" i Hundstrup. Som det fremgår af vedlagte sammenfatning blev der fremsendt en del bemærkninger, der er vedhæftet sammenfatningen. Tillæg nr. 6 og lokalplanforslag nr er herefter tilrettet i et omfang, som det fremgår af sammenfatningen. Indstilling: Tillæg nr 06 til kommuneplanen og Forslag til lokalplan nr fremsendes til kommunalbestyrelsens endelige godkendelse.

12 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 19-maj-2004 Side 72 Bilag: Høringssvar - Den selvforsynende Landsby (129176) Høringssvar - Fyns Amt (127174) Høringssvar - Svendborg Museum (126913) Høringssvar (126741) Høringssvar (126642) Høringssvar - Referat fra mødet 9. marts 2004 i Hundstrup (125110) Høringssvar - naturgasforsyning (124291) Høringssvar, Politimesteren (121198) Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Lokalplanen indstilles med de rettelser der er indarbejdet og som det fremgår af samlebilag, som blev udleveret på mødet. Yderligere ændres 4, stk. 2 for område I og III fra 1000 m 2 til 1200 m 2, og højden på afskærmende beplantning fastsættes til 1,8 m for sammenhængende bevoksning og op til 12 m for enkeltstående træer eller buske. Vedlagt Tillæg nr. 6 og lokalplanforslag nr tilrettet i henhold til Teknik-miljøudvalgets beslutning Høringssvar - Sammenfatning af bemærkninger (127586) Høringssvar - Den selvforsynende Landsby (129176) Høringssvar - Fyns Amt (127174) Høringssvar - Svendborg Museum (126913) Høringssvar (126741) Høringssvar (126642) Høringssvar - Referat fra mødet 9. marts 2004 i Hundstrup (125110) Høringssvar - naturgasforsyning (124291) Høringssvar, Politimesteren (121198) - Ændringsforslag fra V: 9, stk. 3 suppleres med følgende: Ubebyggede arealer må kun benyttes til oplag i et omfang, som efter kommunalbestyrelsens vurdering kan forenes med de hensyn til lokalplanen skal varetage. Der kan stilles krav om afskærmning m.m. ved oplag som tillades i området. Indstilling med ændringsforslag godkendt.

13 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 19-maj-2004 Side Kommunalbestyrelsen J.nr.: A23 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Borgmesteren meddeler, at fra den 02. juni 2004 vil Kommunalbestyrelsesmedlem Torben Frost på grund af midlertidig sygdom være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned. I henhold til Styrelseslovens 15 stk. 4 skal Kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede. Notat: Stedfortræderindkaldelse kræver i henhold til stl. 15 stk. 2 at forhindringen (helbredstilstand m.m.) har en varighed af mindst 1 måned. Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender stedfortræderindkaldelsen indtræder Asger Bent Bjerre, der er valgt som 1. stedfortræder på Socialdemokratiets liste i kommunalbestyrelsen fra den 02. juni Notat: Den gruppe som har indvalgt det pgl. medlem kan iflg. Stl. 28 stk. 2 bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalg så længe hindringen varer. På det konstituerende møde den var flg. valggruppe anmeldt: A, B C og V hvor Torben Frost blev valgt til følgende hverv: som medlem - Socialudvalg - Klageråd vedr. hjemmehjælp som stedfortræder: - Børn- og Unge udvalg. Gruppens indstilling til besættelse af posterne vil forelægge ved mødet. Indstillingerne godkendt. Stedfortræder godkendt.

14 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 19-maj-2004 Side Spørgetid. J.nr.: Sagsid.: Initialer: bip Åben sag (Ingen skriftlige spørgsmål indgået.) Ingen. 52. Lukket sag: Alkoholbevilling Til behandling - for lukkede døre

15 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 19-maj-2004 Side i

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 03-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Christian Ulrich

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.25 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Ingen. Mødedeltagere: Den 21-januar-2004

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 17.11.2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.55 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 18. august 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 06.10. 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.05 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat. Kommunalbestyrelsens mødelokaler. Ændret til V. Skerninge skoles kantine

Kommunalbestyrelsen. Referat. Kommunalbestyrelsens mødelokaler. Ændret til V. Skerninge skoles kantine Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 09-oktober-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00. Ændret til kl. 19.15. Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.45. Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 15.12.2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Den 18-juni-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 24-april-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Rita Pedersen Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: onsdag den 24. januar 2001 Starttidspunkt for møde: 13 Sluttidspunkt for møde: 16,20 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Mandag den 02-juni-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 09,30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16,00 Mødested: Stenstrup Plejehjem Udsendelsesdato: 28-05-2003 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Socialudvalget 2002-05 Referat

Socialudvalget 2002-05 Referat Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 25-november-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15,00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22,05 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 20-11-2002 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 08-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 19-juni-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 17.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 17-april-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 22-april-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.30 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 18-04-2002 Afbud

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 05-juni-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 8.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 31-05-2002 Afbud fra: Steen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 27-april-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: 07.02.2003 Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 12-februar-2003

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: Onsdag den 25. april 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.15 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 18-april-2001

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: onsdag den 14. februar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.30 Sluttidspunkt for møde: 16.15 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Asger Bjerre

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Mandag den 30-september-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Mogens

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-september-2002 Udvalgsværelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato:?????? Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 13. juni 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Fredag, den 17. juni 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 9.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 11.35 Mødested: Kommunalbest. lokale Udsendelsesdato: 13.juni 2005

Læs mere

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Deltagere: Mogens Johansen, Birger Jensen, Arne Ebsen, Finn Olsen, Christian Ulrich Finn Olsen forlod mødet kl. 15.30. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 20-marts-2002

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Torsdag den 30-maj-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Ingen. Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Mandag den 27-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.35 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: 23-01-2003 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: tirsdag den 09. januar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.30 Sluttidspunkt for møde: 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 22-oktober-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 01. februar 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 12-januar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 28-november-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 15-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumannns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 16.03.2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 10-februar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 28-januar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.45 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 14-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 10-01-2003

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 13-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.15 Mødested: lokale 2 Udsendelsesdato: 09-05-2002 Afbud fra:

Læs mere

76 Frit valg på ældreområdet J.nr.: 16.08.00.P00 Sagsid.: 69187 Initialer: MaH Åben sag

76 Frit valg på ældreområdet J.nr.: 16.08.00.P00 Sagsid.: 69187 Initialer: MaH Åben sag Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: onsdag, den 24. november 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.25 Mødested: Udsendelsesdato: 19.11.04 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Onsdag den 04-september-2002 Rådhuset Udsendelsesdato: 30-08-2002 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Onsdag, den 15. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.45 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 20-juni-2001

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 27-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 10.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.30 Mødested: STENSTRUP PLEJEHJEM Udsendelsesdato: 23-05-2002

Læs mere

Socialudvalg Dagsorden

Socialudvalg Dagsorden Socialudvalg Dagsorden Dato: Mandag den 13-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18,00 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: 13-01-2003 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 09.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 14.50 Onsdag den 28-november-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 06-september-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 11-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale Kultur Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Onsdag den 22-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Mie Bendrup,

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat. Dato: Onsdag, den 22. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat. Dato: Onsdag, den 22. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18. Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Onsdag, den 22. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.10 Mødested: Udsendelsesdato: 17.09.2004 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22-maj-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Niels Bo

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Dagsorden Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Dagsorden Dato: Onsdag den 23. maj 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne Ebsen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Onsdag den 26-september-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.30 Onsdag den 12-december-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 21-marts-2001

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 06-juni-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 12.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 16.02.2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat. Bodøvej 1, Svendborg - Grønnemosevej 24, Svendborg

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat. Bodøvej 1, Svendborg - Grønnemosevej 24, Svendborg Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Den 22-oktober-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Udsendelsesdato: 16-10-2003 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: tirsdag den 06. februar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.00 Sluttidspunkt for møde: 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Niels Bo Lauridsen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 18. januar 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Ingen Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 21-juni-1 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Torsdag den 21-juni-1 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget 2003 Dagsorden Dato: Tirsdag den 11-februar-2003 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato:?????? Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 24-05-2005. Mødetidspunkt: 16:00-19:00. Mødested: Mødelokale 2

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 24-05-2005. Mødetidspunkt: 16:00-19:00. Mødested: Mødelokale 2 Børne- og Kulturudvalg Mødedato: Mødetidspunkt: 16:00-19:00 Mødested: Mødelokale 2 Indkaldelsesdato: Fredag den 27-05-2005 Deltagere: Steen Gundertofte, Hanne Staff, Orla Hansen, Vibeke Rindom Bemærkninger:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Tirsdag den 22-oktober-2002 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Onsdag den 10-oktober-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat. fra Økonomiudvalget

Referat. fra Økonomiudvalget Referat fra Økonomiudvalget Mødedato: Mandag den 23. februar 2015 Mødetidspunkt: 9:00-10:30 Mødested: Deltagere: Borgmesterens mødelokale Johnny Søtrup (V), Jesper Frost Rasmussen (V), Henrik Vallø (C),

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 19-april-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.45 Tirsdag den 13-november-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 09-11-01 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat. Christian Ulrich, Karen Strandhave, Orla Hansen

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat. Christian Ulrich, Karen Strandhave, Orla Hansen Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Den 21-april-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.45 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

! " #!# !## $% ,%21% #%.%!%$

!  #!# !## $% ,%21% #%.%!%$ ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+),#) -(%.#%/( *01%!%,%21% $+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333 -(%.#%/( #%.%!%$ 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333,# 56#$%% $%00$,7

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Onsdag, den 04. august 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 17-marts-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Vicekommunaldirektørens kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: tirsdag den 06. februar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.00 Sluttidspunkt for møde: 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.45 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Onsdag den 15-maj-2002 Kommunalbestyrelsens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 11-marts-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.45 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 07-03-2002 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 05-april-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 11.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.25 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 18-december-2002 Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Torsdag, den 09. januar 2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale

Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale Deltagere: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen, Hanne Staff, Mogens Johansen, Torben Nielsen,

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat

Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: 21. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 22.09.04 Afbud

Læs mere

!"! # # ## $% #$/$ $4

!! # # ## $% #$/$ $4 !"! # # ## $% &#$ '()*$$')$+),-#).($/#$0( *12$ $,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$ $4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 78#4$$ 4$114,9!"

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.50 Onsdag den 12-september-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Den 17-december-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato: Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 10-juni-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18:15 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 06-06-2002 Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 15-november-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Orla Hansen

Læs mere