Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat"

Transkript

1 Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den Starttidspunkt for møde: Kl Sluttidspunkt for møde: Kl Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Jens Himmelstrup Arne Ebsen, Birger Jensen, Christian Ulrich, Finn Olsen, Hanne Staff, Jane Kierans, Jens Himmelstrup, Karen Strandhave, Mie Bendrup, Mogens Johansen, Niels Bo Lauridsen, Orla Hansen, Ove Engstrøm, Steen Gundertofte, Vibeke Rindom, Torben Frost, Torben Nielsen.

2 Indholdsfortegnelse 92. Godkendelse af dagsorden Til behandling for åbne døre 93. Skolebestyrelse 94. Budget 2005 og overslagsårene Tillægsbevilling merudgifter til transport af spildevand fra ScanHide til Fåborg 96. Lokalplan Erhvervsområde Gemalvej i Kirkeby. 97. Lokalplan Nyt Boligområde i Stenstrup. 98. Omdannelse af 2 selvejende ungdomsboliginstitutioner til en selvstændig almen boligorganisation samt udpegning af kommunal repræsentant til organisationen. 99. SPØRGETID Til behandling for lukkede døre 100. Alkoholbevilling

3 92. Godkendelse af dagsorden Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsens beslutning : Godkendt. Til behandling for åbne døre 93. Skolebestyrelse J.nr.: A23 Sagsid.: 04/ Initialer: anp Åben sag Sagsfremstilling Mai-Britt Fuglsang anmoder om at udtræde af skolebestyrelsen på Kirkeby skole på grund af personlige årsager som dækker en øget arbejdsmængde og uddannelse. Notat: Suppleant Lene Manniche Elnegaard Hønsehavevej 7, 5771 Stenstrup (Ansøgning ligger i sagen - dok ) Kommunalbestyrelsens beslutning : Godkendt, at Mai-Britt Fuglsang udtræder og Lene Manniche Elnegaard indtræder i Skolebestyrelsen på Kirkeby Skole.

4 94. Budget 2005 og overslagsårene J.nr.: G00 Sagsid.: 04/ Initialer: ssm Åben sag Sagsfremstilling Indstilling af budget 2005 samt overslagsårene /. Vedlagt: - Generelle bemærkninger m.m. til budgetforslag Notat: Indkomne bemærkninger til Budget 2005 bliver indtil budgettet er vedtaget løbende lagt på Egebjerg Kommunes hjemmeside under punktet Budget 2005 Økonomiudvalgets beslutning den Budgetforslaget fremsendes til Kommunalbestyrelsens 1. behandling den , idet Skatteprocent fastsættes til 22,2 % (2004 = 22,2) Kirkeskatteprocent fastsætte til 1,25 % (2004 = 1,25) Grundskyldspromille fastsættes til 6,0 0/00 (2004 = 6,0) Takster fastsættes i henhold til takstblad. Ændringsforslag skal indgives skriftligt til Sekretariatet senest mandag, den 27. september 2004 kl Notat: Økonomiudvalget besluttede på møde den 06. sept at fremsende flg. sag til budgetforhandlingerne - AKT-klassen Egebjerggården. Kommunalbestyrelsens beslutning den Fremsendes til 2. behandling. Niels Bo Lauridsen finder ikke resultatet på det skattefinansierede område tilstrækkeligt til at være forsvarligt. Til Økonomiudvalgets møde den forelå følgende fra: 1. A, B, C, V og Det ny Venstre Budgetforlig dok Løsgænger Niels Bo Lauridsen Ændringsforslag dok

5 3. Liste T og løsgænger Niels Bo Lauridsen Ændringsforslag dok Økonomiudvalgets beslutning den : Budgetforlig og ændringsforslag oversendes til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen den Bilag: - Ændringsforslag m.m. dok , , Afstemningsskemaer - dok Siden Kommunalbestyrelsens 1. behandling er indgået flg. bemærkninger m.m., som kan ses på kommunens hjemmeside: - Hjemmeplejen Nord Høringssvar budget 2005 (128702) - Hjemmeplejen Syd - Høringssvar til besparelsesforslag (128794) - Bestyrelsen ved Børnehaven Troldehøj Kommentarer til budgetforslag (128429) - MED-udvalget ved Børnehaven Troldehøj Bemærkninger til (129020) - MED-udvalget ved Stenstrup Skole Høringssvar budget (129098) - Hovedudvalget Bemærkninger til budget 2005 (129326) - TR-gruppen i kommunens daginstitutioner Kommentarer til budget (129680) - Forældrekredsen ved Troldehøj Høringssvar budget 2005 (129866) Kommunalbestyrelsens beslutning : - Skatteprocent fastsættes til 22,2% - Kirkeskatteprocent fastsættes til 1,25 % - Grundskyldspromille fastsættes til 6,0 o/oo - Takster fastsættes i henhold til takstblad - Der anvendes selvbudgettering af skatter og tilskud. Der stemmes om accept af overskridelsen af frister for indgivelse af ændringsforslag begrundet i den sene afgørelse fra Indenrigsministeriet vedr. lånedispensation. Der henvises til 11 stk. 2 i Forretningsordenen. For en accept stemmer : 12 Imod stemmer: 4 (Liste T og Niels Bo Lauridsen) Niels Bo Lauridsen forbeholder sig muligheden af at indbringe spørgsmålet for Tilsynsrådet. Niels Bo Lauridsen finder ikke resultatet på det skattefinansierede område tilstrækkeligt til at være forsvarligt.

6 95. Tillægsbevilling - merudgifter til transport af spildevand fra ScanHide til Faaborg J.nr.: Sagsid.: 04/ Initialer: ers Åben sag Sagsfremstilling: Der søges om tillægsbevilling på merudgiften i 2004 til transport af spildevand i tankvogn fra Scan Hide til Faaborg Renseanlæg. Merudgiften til transport af spildevand udgør kr. og mindre-udgiften til betaling af spildevandsafgift til Faaborg Kommune andrager kr.. Derfor ansøges om tillægsbevilling på netto merudgiften kr. Fra oktober 2003 har der været lukket for pumpeledningen, der skulle føre spildevandet til Vester Åby og videre til Faaborg Renseanlæg. I stedet er spildevandet blevet kørt i tankbiler til en pumpestation i nærheden af renseanlægget i Faaborg. Ind til videre har Egebjerg Kommune betalt for transporten, men det er et beløb, vi vil forsøge at inddrive. Ifølge aftalen med Faaborg Kommune har vi lov til at levere max 410 m3 spildevand pr. døgn. Spildevandet skal leveres over et tids interval på 14 timer i døgnet. Teknik- og Miljøafdelingen fik i slutningen af 2003 tilbud på transport af spildevand fra lokale firmaer. Dette bevirkede, at transportomkostningerne pr. m3 beløb sig kr. 25,50. Denne aftale løb frem til uge 31 i år. Herefter blev transporten af spildevand på ny udbudt i underhåndsbud for en periode til med mulighed for forlængelse i yderligere et halvt år. Denne tilbudsrunde gav en pris på transport af spildevand på kr./m3 18,75. I perioden fra til er der transporteret ca m3 spildevand. I resten af året forventes et behov for at transportere ca m3 spildevand. Indstilling Teknik- og Miljøafdelingen indstiller, at der meddeles den ansøgte tillægsbevilling på kr. til dækning af meromkostninger til transport af spildevand. Bevillingen finansieres over mellemregningen på kloakforsyningen, hvilket medfører et træk på kassen i 2004 på kr.. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Indstilles. Økonomiafdelingens bemærkninger: Der søges om en tillægsbevilling på kr. til merudgifter til kørsel af spildevand fra Scan- Hide til Faaborg, hvilket påvirker mellemregningen på kloakforsyningen. Tillægsbevillingen medfører således et træk på kassen i 2004 på kr

7 Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles til godkendelse, idet Egebjerg Kommune efterfølgende agter at inddrive de udlagte midler. Kommunalbestyrelsens beslutning : Godkendt. 96. Lokalplan Erhvervsområde Gemalvej i Kirkeby J.nr.: Sagsid.: 04/17551 / Initialer: ers Åben sag Sagsfremstilling: Teknik- og miljøafdelingen fremsender Forslag til lokalplan til behandling. Forslaget lægger op til, at den nuværende lokalplan for området erstattes af dette forslag, som giver mulighed for at en større del af området kan bebygges. Dette forslag tager samtidig højde for, at der i forbindelse med eventuel udvidelse af erhvervsområdet i Stenstrup Syd kan etableres bedre til- og frakørselsforhold mellem Stenstrup Syd og Erhvervsområdet på Gemalvej. Det fremsendte forslag mangler redegørelsesdelen, men som forslaget er udsendt til dette møde, skønnes der at være et godt grundlag for en bredere drøftelse af, om der er nogle forhold, som skal justeres../. Vedlagt forslag til Lokalplan Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Forlængelse af Smedegårdsvej flyttes mod nord, så den kan fortsætte i Nørregårdsvejs forlængelse. Der er ikke aktuelle planer om at udvide Nørregårdsvej, men som en sikkerhed friholdes et areal syd for vejen for bebyggelse. Der indlægges byggelinier på 12 m fra naboejendommen mod nord og fra Nørregårdsvej. Ejendommen kan få 2 indkørsler, hvoraf den ene kan gives op til 20 m. Lokalplanen indstilles til kommunalbestyrelsens behandling med nævnte rettelser og færdiggørelse af redegørelsesdelen.

8 Kommunalbestyrelsens afgørelse den : Godkendt at forslaget fremlægges i offentlig høring i 8 uger. 97. Forslag til lokalplan Nyt Boligområde i Stenstrup. J.nr.: P16 Sagsid.: 04/ Initialer: ers Åben sag Sagsfremstilling Teknik og Miljøudvalget fremsender forslag til Lokalplan til behandling. Udvalget har på en række møder behandlet grundlaget for et lokalplanforslag, og beslutningsgrundlaget for et forslaget er nu på plads. Seniorbofællesskabet Højmarken har sendt deres ønsker til udformning og placering af en grund, og Teknik og Miljøudvalget har undersøgt det omlæggende erhvervs mulige påvirkninger med støj på boligområdet. Vedr. materialevalg er der taget udgangspunkt i bestemmelserne fra det eksisterende boligområde, Teglbakken øst for, men i tråd med udviklingen har udvalget set på mulighederne for, at der også kan bygges træhuse. Muligheden er indarbejdet Seniorbofællesskabet Højmarken har været betænkelig ved om stier gennem området vil give gener for deres bebyggelse. Udvalget har drøftet dette, men ligger vægt på at udstykningen får direkte tilknytning til det grønne område og byens centrum, og det er sikret, at en sti gennem området kan etableres. Linieføring for stien afklares ved detailplanlægning af bebyggelsen, Højmarken. Som det har været kutyme ved tidligere planer, har der været lagt op til, at boligvejene er eller kan optages som offentlige veje. Teknik og Miljøudvalget har ved de årlige budgetforhandlinger konstateret, at det er vanskeligt at få afsat midler til fremtidig drift af nye boligområder Derfor er dette spørgsmål drøftet ved udarbejdelse af de seneste planer. Udvalget har indarbejdet, at hele stamvejen udføres af Egebjerg Kommune i forbindelse med byggemodning af arealet til seniorbofællesskabet, og stamvejen optages som en offentlig vej. Boligvænger og interne stier samt grønne områder udføres af den der byggemodner de enkelte delområder. De forbliver som private, og indtil en grundejerforening oprettes, påhviler vedligeholdelse af disse, den der udstykker delområderne Når halvdelen af parcellerne er solgt oprettes grundejerforening, der modtager skøde på private veje, stier og arealer samt driver disse.

9 Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Planen indstilles som den er forelagt til Kommunalbestyrelsens behandling og fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger. Bilag: - Forslaget vedlægges og dagsordner fra udvalgets behandling ligger i sagen. Kommunalbestyrelsens afgørelse den : Godkendt at forslaget fremlægges i offentlig høring i 8 uger. 98. Godkendelse af omdannelse af 2 eksisterende selvejende ungdomsboliginstitutioner til én selvstændig, almen boligorganisation, samt udpegning af en kommunal repræsentant til denne organisation. J.nr.: A00 Sagsid.: 04/17697/ Initialer: ers Åben sag Sagsfremstilling: Ved brev af 28. september 2004 har de 2 selvejende ungdomsinstitutioner, Toften og Plantagen søgt om omdannelse til en selvstændig, almen boligorganisation med virkning fra 1. november Den nye organisation vil få navnet Brimer-kollegierne. Beslutning om at søge om omdannelse er truffet af bestyrelsen for de 2 selvejende ungdomsboliginstitutioner, Toften og Plantagen. Baggrunden for ansøgningen er det forestående byggeri, hvor der skal opføres ungdomsboliger ved Den frie Lærerskole. Egebjerg Kommune har givet tilsagn om støtte efter Lov om almene boliger til dette byggeri. Modsat tidligere kan nye ungdomsboliger ikke mere opføres, ejes og drives af en selvejende institution, men de eksisterende institutioner kan omdannes til selvstændig, almen boligorganisation, hvorefter de kan udføre denne opgave. Lovgrundlaget er Almenboligloven lov nr. 626 af med ændringer ved lov nr af , lov nr. 485, lov nr.488 samt lov nr. 489 alle af Bestyrelserne har ved det stiftende møde jf. omdannelsesbekendtgørelsens 7 godkendt nye vedtægter for boligorganisationen. Vedtægter skal godkendes af Egebjerg Kommune som hjemstedskommune og tilsynsmyndighed for boligorganisationen.

10 Normalvedtægt for selvstændige almene boligorganisationer er med nødvendige tilføjelser anvendt som skabelon. Dog er der på 3 områder besluttet ændringer: 1. 3, stk. 2,hvor afdelingsbestyrelse er ændret til afdeling 2. 12, hvor der til nr. 4 i stk. 1 et tilføjet jf. stk. 2, som i stk. 2 formuleres Oprettelse af afdelingsbestyrelse kræver tilslutning fra mindst 2/3-dele af afdelingsmødets stemmeberettigede deltagere. 3. i 9, 14 og 15 afgrænses de stemmeberettigede personer til de personer, der står på lejekontrakten. Endelig har bestyrelserne besluttet at anmode om at Egebjerg Kommune udpeger et medlem til bestyrelsen. Frank Hausmann har gennem en årrække været udpeget af Egebjerg Kommune. Inden Egebjerg Kommune kan godkende en omdannelse skal der foreligge en udtalelse fra Landsbyggefonden. Landsbyggefonden har økonomisk interesse som långiver og støtteyder. De yder dog ikke støtte til afdelinger, hvor der på forhånd er konstateret ubalance ligesom de ikke dækker væsentlige byggetekniske behov der er konstateret ved etablering. Der er indhentet en byrdefri udtalelse der vedlæggelse Indstilling: Omdannelse af de 2 selvejende ungdomsinstitutioner, Toften og Plantagen til en selvstændig, almen boligorganisation med virkning fra 1. november 2004 godkendes. Vedtægter som er godkendt af bestyrelserne for de selvejende ungdomsboliginstitutioner Toften og Plantagen på det stiftende møde på det stiftende møde den 27. september godkendes. Frank Hausmann udpeges som Egebjerg Kommunes repræsentant i den almene boligorganisation Brimer-kollegierne Bilag - Ansøgning af 28. september med tilhørende vedtægter og udtalelse fra Landsbyggefonden - dok.nr Kommunalbestyrelsens afgørelse den : Indstillingen godkendt.

11 99. SPØRGETID. Sagsfremstilling (Ingen skriftlige spørgsmål indgået.) Kommunalbestyrelsens afgørelse den : - Spørgsmål om den manglende underskrift på spildevandsaftale. Borgmesteren: Afgøres af vor advokat men næppe et problem. - Spørgsmål om vandafledningsafgiftens størrelse og fordeling. Borgmesteren: Drøftes med Gudme og Svendborg i forbindelse med kommunesammenlægning.

12 Til behandling for lukkede døre 100. LUKKET SAG - Alkoholbevilling

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 13-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.15 Mødested: lokale 2 Udsendelsesdato: 09-05-2002 Afbud fra:

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Referat Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser.

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser. Møde i mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00 i smødesal REFERAT 1. Meddelelser 2003001699 s møde 26. januar 2004 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. 2. Autorision af pantefoged 2002000168s møde 26. januar

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Teknik- og Boligudvalget

Teknik- og Boligudvalget Sidenr. 545 Protokol Mødedato: 7. februar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Fraværende: 1.2 Vest Erling Rasmussen, Erik Lund GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt. Indholdsfortegnelse

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 27. marts 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 27. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Valgstyrere til kommunens

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Renée Hamilton, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 21. marts 2005, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen.

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen. Sidenr. 54 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:40 Mødelokale: : Byrådssalen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den 31. maj 20 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 17:00-17.45 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Referat THISTED VAND A/S

Referat THISTED VAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den 21-08-2013 kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup THISTED VAND A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Drikkevand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg

Læs mere