16 MILJØGODKENDELSE. Planteavlsbruget på Mustrupvej 29, 8320 Mårslet. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "16 MILJØGODKENDELSE. Planteavlsbruget på Mustrupvej 29, 8320 Mårslet. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune"

Transkript

1 TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune 16 MILJØGODKENDELSE Efter lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, 16 Planteavlsbruget på Mustrupvej 29, 8320 Mårslet Dato for gyldighed: 12. november 2015

2

3 INDHOLD DATABLAD... 4 INDLEDNING RESUME OG SAMLET VURDERING Ikke teknisk resumé Næringsstoffer til vandmiljøet og grundvand Andre miljøpåvirkninger herunder natur Afgørelse om miljøgodkendelse Vilkårskatalog Gyldighed Revurdering og retsbeskyttelse Offentlighed Klagevejledning Påvirkning af overfladevand og grundvand Udbringningsarealerne Udvaskning til sårbare Natura 2000 områder (habitatvurdering) Kvælstof til grundvand påvirkning af natur, søer, vandhuller og vandløb Bilag 1 Oversigt over arealer mustrupvej

4 DATABLAD Landbrugets beliggenhed Cvr. nr. Matrikler Driftsansvarlig Mustrupvej 29, 8320 Mårslet Mustrupvej 25, 8320 Mårslet c Mårslet By, Mårslet 15b Mårslet By, Mårslet 13e Mårslet By, Mårslet 13f Mårslet By, Mårslet 13c Mårslet By, Mårslet 14a Mårslet By, Mårslet 14c Mårslet By, Mårslet 13d Mårslet By, Mårslet 1e Testrup By, Mårslet 1c Testrup By, Mårslet Per Mikkelsen, Mustrupvej 29, 8320 Mårslet Brugstype Skemanr. Planteavlsbrug Godkendelsesbetegnelse 16 Tilsynsmyndighed Aarhus Kommune, sagsnr. 14/ Godkendelsens dato den 12. november 2015

5 INDLEDNING Denne godkendelse er udarbejdet i henhold til 16 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, LBK nr af 4. december 2009 (Husdyrbrugloven). Godkendelsen gælder for plantebruget Mustrupvej 29 v/per Mikkelsen. Denne 16 godkendelse omfatter udelukkende modtagelse af gylle fra svineproduktionen Tandergårdsvej 8, svarende til 30 DE eller anden svinegylle med tilsvarende indhold af N og P. Aarhus kommune har d modtaget version 1 af ansøgningen til den foreliggende 16 miljøgodkendelse. Ansøgningen er udarbejdet af LMO v. konsulent Børge Olesen Nielsen. Afgørelsen om 16 miljøgodkendelse er endeligt truffet ud fra version 3 af den digitale ansøgning, skemanr I miljøgodkendelsen er der redegjort for miljøkonsekvenserne af det ansøgte. Vilkår sikrer, at de væsentlige forudsætninger for denne vurdering fastholdes. 5

6 1 RESUME OG SAMLET VURDERING Aarhus Kommune har, gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem, modtaget en ansøgning om 16 godkendelse af arealerne tilhørende bedriften Mustrupvej 29, 8320 Mårslet. Planteavler Per Mikkelsen har indgået en aftale med Tandergård I/S, Tandergårdsvej 8, 8340 Malling om at modtage gylle svarende til 30 DE, til udspredning på bedriftens arealer. Dette sker i forbindelse med, at Tandergård I/S har ansøgt om ændringer i udbringningsforholdene via et tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for Tandergård I/S, som gives samtidig med denne 16 godkendelse. Udspredningsarealet for bedriften Mustrupvej 29 udgør 30,9 ha Der er ingen egenproduktion af husdyrgødning på bedriften, og der modtages ikke anden husdyrgødning eller anden organisk affald til jordbrugsformål på de arealer, som er omfattet af godkendelsen. 1.2 IKKE TEKNISK RESUMÉ I 16 godkendelsen er der redegjort for konsekvenserne af at tilføre husdyrgødning på bedriftens udbringningsarealer, og for påvirkningen af: Grundvand, overfladevand, natur og bilag IV-arter. Miljøgodkendelsen regulerer driften i 8 år, hvorefter den skal revurderes på baggrund af de erfaringer der har været med driften, og den udvikling der har været i metoder til reduktion af miljøpåvirkningen NÆRINGSSTOFFER TIL VANDMILJØET OG GRUNDVAND Beskyttelseskriterierne i husdyrbrugloven vedrørende N og P vurderes at være overholdt. Ingen af markerne er beliggende i nitrat- eller fosforklasse jf. statens kortlægning. Alle udbringningsarealer ligger i oplandet til Aarhus Bugt, syd, som har forbindelse til EF-Habitatområde nr. 47 Begtrup Vig og Kystområder ved Helgenæs. Aarhus Kommune vurderer, at projektet hverken i sig selv eller i kumulation med andre projekter vil påvirke habitatområder væsentligt, da udvaskningsniveauet svarer til det for et plantebrug og da der i ansøgt drift er beregnet underskud af fosfor ANDRE MILJØPÅVIRKNINGER HERUNDER N ATUR Det ansøgte projekt vurderes ikke at påvirke beskyttet natur herunder bilag IV-arter, idet der er stillet vilkår om randzoner langs følsom natur. 6

7 2 AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger meddeler Aarhus Kommune hermed miljøgodkendelse, på nedenstående vilkår (afsnit 2.1). Det er endvidere Aarhus Kommunes samlede vurdering, at miljøgodkendelsen med de pågældende vilkår ikke vil medføre en væsentlig virkning på miljøet. Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til husdyrbruglovens 1 16 samt reglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 2, og omfatter de miljømæssige forhold, det vil sige forhold af betydning for det omgivende miljø som beskrevet i loven og bekendtgørelsen. Ejendommen skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne godkendelse. Aarhus Kommune den 12. november Mogens Bjørn Nielsen Afdelingschef Anker Laubel Miljøsagsbehandler 1 LBK nr af 04712/ BEK nr 1283 af 08/12/2014 7

8 2.1 VILKÅRSKATALOG Alle nye vilkår der stilles for tillægsgodkendelsen står skrevet i det relevante afsnit i godkendelsen. De samlede vilkår for hele miljøgodkendelsen fremgår af nedenstående vilkårskatalog, hvor de nye vilkår givet i tillæg er fremhævet som tillægsvilkår. Vilkår: Vilkår 1: Der må på de af miljøgodkendelsen omfattede ejede og forpagtede arealer udbringes svinegylle svarende til 0,97 DE/ha, indeholdende maksimalt 90,84 kg N/ha pr. planår, Vilkår 2: Der må ikke anvendes anden organisk gødning på de ejede og forpagtede arealer omfattet af miljøgodkendelsen. Vilkår 3: Der skal etableres 6 % efterafgrøder årligt, udover de lovpligtige efterafgrøder. De samme, generelle regler, som gælder for de lovpligtige efterafgrøder, skal og så følges for de ekstra efterafgrøder, men må ikke overføres til andre bedrifter. Kravet skal isoleret set være opfyldt for arealerne 5-0 og 6-0, som er beliggende i NFI. Vilkår 3b: Som et alternativ til vilkår 3 kan der anvendes G10 sædskifte på minimum 3,5 ha beliggende ovenpå NFI-området på mark 5-0. Vilkår 4: Der må ikke udspredes husdyrgødning i en mindst 10 m randzone omkring søen der tilgrænser mark 4-2. Indtil der foreligger en afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet vedrørende genetablering af søen, skal randzonen overholdes som vist på kortudsnittet figur Såfremt afgrænsningen af søen fremtidigt bliver anderledes end det fremgår af luftfoto fra 2013, skal de 10 m randzone tilpasses efter dette. Såfremt den verserende NBL 3 sag medfører at søen ikke skal genetableres det pågældende sted, bortfalder dette vilkår. 8

9 2.2 GYLDIGHED Hvis miljøgodkendelsen ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder ifølge 33 stk. 3 den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år. 2.3 REVURDERING OG RETSBESKYTTELSE Den første regelmæssige revurdering skal foretages, når der er forløbet 8 år fra den eksisterende godkendelse er meddelt. Det er planlagt at foretage første revurdering i Vilkårene kan dog til enhver tid ændres efter reglerne i Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 40 stk. 2, hvis der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, hvis forureningen medfører skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, eller hvis forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved tillæggets meddelelse. 2.4 OFFENTLIGHED Udkastet til tillægget har været i høring hos ansøger og dennes konsulent. Efterfølgende har udkastet være i 3 ugers høring. Kopi af udkast til afgørelse inkl. bilag er sendt til: Ansøger: Per Mikkelsen, Mustrupvej 29 Miljøkonsulent: Børge O. Nielsen, Ejere af forpagtede arealer: Mogens Mønsted Nielsen, Mustrupvej 25, 8320 Mårslet Gylleaftale: I/S Tandergaard, Tandergårdsvej 8, 8320, Mårslet Der indkom en bemærkning fra ansøger i høringsperioden. Ansøger ønskede mulighed for at kunne vælge mellem to virkemiddel (ekstra efterafgrøder eller G10 sædskifte), som har samme effekt på reduktionen af nitratudvaskning. Denne mulighed er af kommunen indarbejdet som vilkår 3b. Offentliggørelse Afgørelsen bekendtgøres ved annoncering på Aarhus Kommunes hjemmeside ( den 12. november Følgende er blevet gjort bekendt med at afgørelsen er truffet: Ejere af forpagtede arealer: Mogens Mønsted Nielsen, Mustrupvej 25, 8320 Mårslet Gylleaftale: I/S Tandergaard, Tandergårdsvej 8, 8320, Mårslet 9

10 Følgende har samtidig fået tilsendt godkendelsen: Ansøger: Per Mikkelsen, Mustrupvej 29 Miljøkonsulent: Børge O. Nielsen, Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord (Region Nordjylland og Midtjylland) Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Naturfredningsforening, Aarhus, Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Sportsfiskerforbund, Aarhus, Det økologiske Råd, Dansk Ornitologisk Forening, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Danmarks Fiskeriforening, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Forbrugerrådet, Friluftsrådet, 2.5 KLAGEVEJLEDNING Godkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra annonceringens dato. En klage skal være indgivet senest den 10. december Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger også på og Man logger på eller ligesom man plejer, typisk med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når man klager, skal man betale et gebyr på kr Man betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til kommunen (Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi, Grøndalsvej 1C, 8260 Viby, eller der videresender anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. Klageberettigede omfatter ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, som nævnt i Husdyrbrugslovens Hvis godkendelsen bliver påklaget, vil det blive meddelt ansøger. En klage over godkendelsen har ikke opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at godkendelsen kan tages i brug fra godkendelsens dato, men det sker på eget ansvar, da klageinstansen eventuelt kan ændre eller ophæve godkendelsen. Søgsmål kan anlægges ved domstolene indtil 6 mdr. efter godkendelsens dato. 10

11 3 PÅVIRKNING AF OVERFLADEVAND OG GRUNDVAND 3.1 UDBRINGNINGSAREALERNE Der ansøges om miljøgodkendelse til anvendelse af arealerne til udspredning af gylle fra Tandergård I/S, som er omfattet af miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens 12. Som følge af husdyrbruglovens 16 må gyllen fra et miljøgodkendt brug ikke uden tilladelse spredes på arealer der ikke er screenet eller miljøgodkendt efter reglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Der ansøges under bedriften Mustrupvej 29 om i alt 30,9 ha udbringningsareal, i det der forpagtes 20 marker (1-0 og 2-0) af den tilstødende ejendom Mustrupvej 25. Der er i ansøgningen anvendt sædskifte S2, som svarer til standard referencesædskiftet, hvorfor der ikke skal stilles vilkår til sædskfitet. Udbragt mængde husdyrgødning Der er udarbejdet en ansøgning i Miljøstyrelsens it ansøgningssystem for at vurdere overskud og potentiel udvaskning af kvælstof (N) og fosfor (P). Der er ansøgt om udspredning af husdyrgødning til markerne svarende til 0,97 DE/ha, indeholdende kg N og 723 kg P i form af svinegylle med et udnyttelseskrav for kvælstof på 75 %. Det fastsættes ved nedenstående vilkår, at udbringningen ikke må overstige dette niveau. Kvælstof til overfladevand- Husdyrbruglovens generelle krav Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 fastsætter skærpet harmonikrav for arealer der ligger i opland kvælstoffølsomme Natura 2000 vandoplande. Arealerne er alle beliggende i vandoplandet til Aarhus Bugt syd, som ikke er Natura 2000 vandområde. Alle bedriftens arealer er derfor beliggende i nitratklasse 0, jf. statens kortværk for nitratklasser. Herved er kriterierne vedrørende kvælstof i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 overholdt med det ansøgte. Fosfor til overfladevand- Husdyrbruglovens generelle krav Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 fastsætter fosforklassificering for arealer der ligger i opland kvælstoffølsomme Natura 2000 vandoplande. Arealerne er alle beliggende i vandoplandet til Aarhus Bugt syd, som ikke er Natura 2000 vandområde. Ingen af bedriftens arealer er derfor beliggende i fosforklasse, jf. statens kortværk for fosforklasser. Da der ved den ansøgte drift vil være et underskud af fosfor på 0,8 kg P/ha, sker der ikke en overskridelse af beskyttelsesniveauerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens Bilag 3. Der stilles endvidere som vilkår at der ikke må anvendes anden organisk gødning på udbringningsarealerne end hvad der fremgår af denne miljøgodkendelse. Vilkår: Vilkår 1: Der må på de af miljøgodkendelsen omfattede ejede og forpagtede arealer udbringes svinegylle svarende til 0,97 DE/ha, indeholdende maksimalt 90,84 kg N/ha pr. planår, Vilkår 2: Der må ikke anvendes anden organisk gødning på de ejede og forpagtede arealer omfattet af miljøgodkendelsen. 11

12 3.2 UDVASKNING TIL SÅRB ARE NATUR A 2000 OMRÅDER (H ABITATVURDERING) I Danmark er der udpeget en række internationale naturbeskyttelsesområder. Områderne betegnes samlet Natura 2000 områder og består af Habitat- og Fuglebeskyttelsesområder. Dele af Fuglebeskyttelsesområderne er tillige udpeget som Ramsarområder. Ved vurderingen af, om et konkret projekt påvirker et Natura 2000 område skal sikres, at der samlet set ikke sker en negativ påvirkning fra husdyrbrugene i området, og at projektet ikke i sig selv har en negativ påvirkning. Vurderingen følger Miljøstyrelsens vejledning og Naturog Miljøklagenævnets praksis fra den principielle afgørelse MKN af 3. November Udbringningsarealerne er beliggende i Oplandet til Århus Bugt Syd, som ikke i sig selv er Natura 2000 område. Århus Bugt har dog forbindelse til følgende Natura 2000 områder, der er sårbare eller meget sårbare med hensyn til eutrofiering med kvælstof og fosfor: - EF-Habitatområde nr. 47 Begtrup Vig og Kystområder ved Helgenæs. Før der kan træffes afgørelse, skal der således foretages en vurdering af om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt. Det er kun miljøeffekten af den andel af udvaskningen der vedrører husdyrgødningen, der skal vurderes i henhold til bekendtgørelsen. Beregningen skal foretages via it ansøgningssystemet, som anvender markbalancemodellen Farm N. - Med hensyn til fosfor, er der i ansøgt drift et underskud af fosfor på 0,8 kg N/ha, hvilket betyder at det ansøgte ikke vil give anledning til ophobning af fosfor i jorden. - I it ansøgningen er beregnet et kvælstofoverskud på 38,6 kg N/ha, til potentiel udvaskning ud af rodzonen. Dette niveau svarer til det beregnede planteavlsniveau og betyder dermed at den ansøgte drift ikke belaster grundevandet mere end et tilsvarende planteavlsbrug, se nedenstående tabeller fra it ansøgningen. Tabel 3.3.1: Tabellen viser det ansøgte dyretryk: DE reel (DE/ha), som sammenholdes med det beregnede udvaskningsniveau (kg N/ha) for et tilsarende planteavlsbrug. Aarhus Kommune vurderer, med baggrund i ovennævnte punkter, at det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil kunne give anledning til væsentlig påvirkning af Natura 2000 vandområder. 12

13 3.3 KVÆLSTOF TIL GRUNDV AN D Aarhus Kommune vurderer at ændringen kan gennemføres i overensstemmelse med afskæringskriterierne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 3, idet: - Udvaskningen af nitrat i ansøgt drift overstiger ikke den beregnede udvaskning, beregnet ud fra reglen om planteavlsniveau. Danmark er inddelt i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Der er gennemført en overordnet kortlægning af grundvandets sårbarhed i forhold til nitrat. På den baggrund er der udarbejdet kort over særligt nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). Herefter kortlægges områder, hvor der skal udarbejdes en indsatsplan, som beskriver de nødvendige indsatser for at sikre drikkevandsressourcen i forhold til drikkevandskvalitetskravet på 50 mg nitrat pr liter. Der er udarbejdet indsatsplaner for en række områder, mens kortlægningen er undervejs i andre områder. Kortlægningen af indsatsplanområder skal være afsluttet i I områder, hvor der endnu ikke er foretaget en zonering, stilles der som hovedregel krav om, at udvaskningen ikke må stige i de nitratfølsomme indvindingsområder, hvis udvaskningen overstiger 50 mg nitrat per liter. Er der udarbejdet en indsatsplan, skal der stilles vilkår som sikrer, at indsatsplanen overholdes. Der kan dog kun stilles vilkår om at udvaskningen reduceres til et niveau svarende til et planteavlsbrug, som defineret via Farm N. Tilsvarende vilkår kan stilles til zonerede områder i den statslige kortlægning, hvor der endnu ikke er udarbejdet en indsatsplan. Det samlede harmoniareal er 30,9 ha. Ud af det samlede harmoniareal ligger ca. 4,5 ha i NFI. Det er arealerne 5-0, 6-0 og 6-1, der er beliggende delvist i NFI, i et område der er omfattet af indsatsplan for Beder indsatsområde, hvori der er en målsætning om at belastningen med nitrat ved godkendelse af husdyrbrug ikke er stigende og så vidt muligt ikke overstiger 50 mg nitrat/l i det vand der forlader rodzonen. I it ansøgningen er beregnet et kvælstofoverskud på 38,6 kg N/ha, til potentiel udvaskning ud af rodzonen. Dette niveau svarer til det beregnede planteavlsniveau og betyder dermed at den ansøgte drift ikke belaster grundvandet mere end et tilsvarende planteavlsbrug, 3 BEK nr 1283 af 08/12/

14 Tegnforklaring Signaturforklaring: NFI Fig : Kortudsnit der viser beliggenheden af markerne mht. sårbarhed for nitratudvaskning til grundvand (NFI) Med den forudsatte drift (0,97 DE/ha) vurderes det at det ansøgte er i overensstemmelse med godkendelsesbekendtgørelsens beskyttelseskriterie om en udvaskning svarende til planteavl. Dermed er det ansøgte ikke til hinder for opnåelse af drikkevandskvalitetskriteriet i indsatsplan Beder på 50 mg nitrat/l, i det godkendelsen kun kan stille vilkår til den del af driften der vedrører husdyrgødningen. For at overholde det beregnede udvaskningsniveau som er forudsat i miljøgodkendelsen, er der i it ansøgningen indsat 6 % ekstra efterafgrøder, udover de lovpligtige efterafgrøder. Dette fastsættes med følgende vilkår 3. Eller med vilkår 3b, som giver samme effekt. Vilkår: Vilkår 3: Der skal etableres 6 % efterafgrøder årligt, udover de lovpligtige efterafgrøder. De samme, generelle regler, som gælder for de lovpligtige efterafgrøder, skal og så følges for de ekstra efterafgrøder, men må ikke overføres til andre bedrifter. Kravet skal isoleret set være opfyldt for arealerne 5-0 og 6-0, som er beliggende i NFI. Vilkår 3b: Som et alternativ til vilkår 3 kan der anvendes G10 sædskifte på minimum 3,5 ha beliggende ovenpå NFI-området på mark PÅVIRKNING AF NATUR, SØER, VANDHULLER OG V ANDLØ B Naturbeskyttelseslovens 3 omfatter søer og vandhuller, hvis de er på mindst 100 m 2, moser, enge, heder, overdrev, strandenge og strand-sumpe, hvis de hver for sig eller i sammenhæng har et areal på mindst 14

15 2.500 m2. Moser under m2 er også beskyttede, hvis de ligger ved beskyttede vandløb eller søer. Endvidere er de fleste vandløb også omfattet af beskyttelsen. Den beskyttede natur er omfattet af et generelt forbud mod tilstandsændringer. Natur som er tilgrænsende udbringningsarealer for husdyrgødning kan være sårbart overfor påvirkninger med luftbåren kvælstof (ammoniak) eller spredning af næringsstoffer via vind eller vanderosion. de beskyttede områder fremgår af figur over beskyttet natur. Signaturforklaring: Beskyttede diger Vandløb med bræmme Figur 3.5.1: Naturarealer beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3 samt beskyttede diger i området omkring udbringningsarealerne. Det ses af kortudsnittet figur 3.5.1, at der er registreret en sø, som halvvejs omkranses af mark 4-2. Der verserer en sag vedrørende denne sø, da der er sket en jordopfyldning af den. Mark 4-2 har ikke overlap med området der er registreret som sø. Der knyttes i denne godkendelse et særligt vilkår vedrørende søen, idet der tidligere har været registreret grøn løvfrø heri, se afsnit Udbringningsarealerne har intet overlap med beskyttet natur. Lov om randzoner medfører at der generelt opretholdes dyrkningsfrie randzoner omkring 3 beskyttede søer. Markerne 6-0 og 6-1 tilgrænser Damgård Bæk der afvander via Giberå. Vandløbet er omfattet af krav om bræmmer efter Randzoneloven. 15

16 3.5.1 PÅVIRKNING AF ARTER M ED SÆRLIGT STRENGE BESKYTTELSESKRAV På EF-habitatdirektivets bilag IV er der opført en række plante- og dyrearter, der er strengt beskyttede i hele EU. Arterne kaldes i daglig tale for "bilag IV-arter". Den strenge beskyttelse omfatter arterne og deres levesteder, både inden for og uden for Natura 2000-områderne. Arterne er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 29a i henhold til hvilken yngle- eller rasteområder for bilag IV arter ikke må beskadiges eller ødelægges. I Aarhus Kommune yngler padder som: Stor vandsalamander, løvfrø og spidssnudet frø, som er omfattet af EF-habitatdirektivets bilag IV. Der forefindes ikke plantearter i Aarhus Kommune, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV. I store dele af det sydlige område af Århus Kommune er vandhullerne undersøgt med hensyn til forekomst af Løvfrø og Stor Vandsalamander. Undersøgelser i de seneste år har vist, at Løvfrø er udbredt i området. I søen beliggende ved mark 4-2 er således i 2010 registreret 6 ynglende par. Løvfrø ynder lavvandede rene vandhuller med ca. en halv meters vanddybde samt en soleksponeret vandoverflade. For at sikre søens omgivelser mod næringsstof påvirkning, hvorved dens egnethed som levested for Grøn Løvfrø forringes, vurderes det nødvendigt at opretholde en mindst 10 m randzone omkring det område hvor søen registreret. Det fremgår af nedenstående kort hvor afgrænsningen af randzonen er, i forhold til seneste registrerede omfang af søen. Såfremt afgrænsningen af søen fremtidigt bliver anderledes end det fremgår af luftfoto fra 2013, skal de 10 m randzone tilpasses efter dette. Såfremt den verserende NBL 3 sag medfører at søen ikke skal genetableres det pågældende sted, bortfalder vilkår 4 Lov om randzoner fastsætter generelle krav til randzoner, der skal overholdes samtidig med overholdelse af de særlige vilkår der stilles for denne godkendelse. 16

17 Figur : Kortudsnittet viser registreret vandhul (blår skravering) tilgrænsende mark 4.2. Rød stiplet linie viser 10 m randzoneafstand ud fra dette omfang af søen. Randzonen med forbud mod udspredning af husdyrgødning skal overholdes, også i perioden frem til Natur- og Miljøklagenævnet træffer afgørelse i sagen vedrørende jordopfyldning af søen. Det vurderes at denne godkendelse, men de stillede vilkår, ikke vil medføre forringelse af levesteder for Bilag IV arter. Vilkår Vilkår 4: Der må ikke udspredes husdyrgødning i en mindst 10 m randzone omkring søen der tilgrænser mark 4-2. Indtil der foreligger en afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet vedrørende genetablering af søen, skal randzonen overholdes som vist på kortudsnittet figur Såfremt afgrænsningen af søen fremtidigt bliver anderledes end det fremgår af luftfoto fra 2013, skal de 10 m randzone tilpasses efter dette. Såfremt den verserende NBL 3 sag medfører at søen ikke skal genetableres det pågældende sted, bortfalder dette vilkår. 7 natur i Husdyrbrugloven Der er ingen 7 arealer i tilknytning til udbringningsarealerne. 17

18 Natura 2000-områder I henhold til 7 i Habitatbekendtgørelsen skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Vurdering af påvirkning til Natura 2000-områder Det nærmeste Natura-2000 område er Habitatområde nr. 234, Giber Å, Enemærket og Skåde Havbakker, i en afstand af ca. 5 km fra udbringningsarealerne. På baggrund af afstanden til Natura-2000 området er det Aarhus Kommunes vurdering, at udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området ikke kan påvirkes væsentligt som følge af udbringning af husdyrgødning på de konkrete arealer. Diger og fortidsminder Der er registreret et sten- og jorddige langs den sydlige grænse af mark 1-0. Sten- og jorddiger er beskyttede i henhold til Museumslovens 29a. Dette betyder, at der ikke må ske tilstandsændringer, der medfører at digerne beskadiges, som f.eks. dige gennembrud. Beskyttede diger er markeret med fed rød streg på kortudsnittet figur Oplysning om beskyttede sten- og jorddiger findes på Danmarks Miljøportal på 18

19 BILAG 1 OVERSIGT OVER AREALER MUSTRUPVEJ 29 19

20 Teknik og Miljø Grøndalsvej 1c 8260 Viby J Tlf

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune Verden 1 7200 Grindsted Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune har den 18. maj anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med miljøgodkendelse af Bækgårdsvej

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, 12

MILJØGODKENDELSE. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, 12 TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune MILJØGODKENDELSE Efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, 12 Husdyrbruget på Bals Mark 5, 8541 Skødstrup Dato for gyldighed: 12. august

Læs mere

Arealer og oplysninger om arealerne omfattet af dette tillæg fremgår af bilag 1 og bilag 2.

Arealer og oplysninger om arealerne omfattet af dette tillæg fremgår af bilag 1 og bilag 2. GÅRDEJER BJARNE NIELSEN Blenstrupvej 15 8983 Gjerlev J Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 22-2-2016 / 09.17.22-P19-4-15

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /d2833f3a-ef4d-4...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /d2833f3a-ef4d-4... Page 1 of 1 From: Karen Damgaard Hansen Sent: 04-08-2015 13:41:19 To: 'senord@sst.dk'; 'dn@dn.dk'; 'dnaarhus-sager@dn.dk'; 'post@sportsfiskerforbundet.dk'; 'lbt@sportsfiskerforbundet.dk'; 'ta@sportsfiskerforbundet.dk';

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande kommune Ejendomsgruppen v/anja Murmann Birkkjær Centerparken 1 7330 Brande 4. april 2016

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande kommune Ejendomsgruppen v/anja Murmann Birkkjær Centerparken 1 7330 Brande 4. april 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Ikast-Brande kommune Ejendomsgruppen v/anja Murmann Birkkjær Centerparken 1 7330 Brande 4. april 2016 Landzonetilladelse til toiletbygning - Herningvej

Læs mere

www.ikast-brande.dk Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016

www.ikast-brande.dk Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016 Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016 Landzonetilladelse til etablering af et nyt enfamiliehus og garage med redskabsrum på matr. nr. 6s, Brandlund

Læs mere

www.ikast-brande.dk IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016

www.ikast-brande.dk IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016 IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016 Landzonetilladelse til etablering af et skur på matr. nr. 2l, Stensbjerg, Ikast, beliggende ved Hagelskærvej 42B, 7430

Læs mere

Tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse af husdyrbrugsproduktionen

Tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse af husdyrbrugsproduktionen Tillæg nr. 2 til 11 miljøgodkendelse af husdyrbrug i henhold til Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, nr. 1572 af 20/12/2006. Virksomhedens navn: Brøsbjergvej 17 Tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse

Læs mere

www.ikast-brande.dk Hans Jørgen Guldbrand Højgårdsvej 15 7330 Brande 16. marts 2015

www.ikast-brande.dk Hans Jørgen Guldbrand Højgårdsvej 15 7330 Brande 16. marts 2015 Hans Jørgen Guldbrand Højgårdsvej 15 7330 Brande 16. marts 2015 Landzonetilladelse til opførelse af et skur med solceller - Højgårdsvej 15, 7330 Brande Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning

Læs mere

Nedenstående ses Kerteminde Kommunes vurdering af og vilkår til arealerne.

Nedenstående ses Kerteminde Kommunes vurdering af og vilkår til arealerne. Odense Kommune Att.: Tine Skyttegård Andreasen Sendt pr. mail Side1/5 Miljø- og Kulturforvaltning Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 14 66 Fax: 65 15 14 99 Email: tbj@kerteminde.dk www.kerteminde.dk

Læs mere

www.ikast-brande.dk Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015

www.ikast-brande.dk Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015 Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015 Landzonetilladelse til udvidelse af en maskinhal og lovliggørelse af et brændeskur, Floritsvej 4, 8765 Klovborg Ikast-Brande Kommune har

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af en kornsilo på Alkeshavevej 3, 5853 Ørbæk. Cvr-nr.: 11171192

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af en kornsilo på Alkeshavevej 3, 5853 Ørbæk. Cvr-nr.: 11171192 Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Ole Sørensen Ferritslevvej 43 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

VVM-screening af etablering af skov på matr. 3a, 6a V. Bregninge by, Bregninge m.fl. Afgørelse om at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig

VVM-screening af etablering af skov på matr. 3a, 6a V. Bregninge by, Bregninge m.fl. Afgørelse om at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig Peder Kromann Jørgensen Vester Bregningemark 3 5970 Ærøskøbing Sendt med email: pkjkoma@msn.com Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 VVM-screening

Læs mere

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste.

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 56 09 HANDEL MED HESTE JOHN BYRIALSEN Vievej 24 8832 Skals virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk 10 tilladelse til etablering/lovliggørelse

Læs mere

Arealgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 16. august 2010. Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev

Arealgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 16. august 2010. Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev Plan, Byg og Miljø 16. august 2010 Arealgodkendelse Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev Arealgodkendelse er givet til: CVR-nummer: 85949411 Sognefogedgård v/ Vagn Andersen Byvej 25 4591 Føllenslev

Læs mere

www.ikast-brande.dk TYKSKOV VISTA A/S Risbjergvej 63 7330 Brande 27. april 2015

www.ikast-brande.dk TYKSKOV VISTA A/S Risbjergvej 63 7330 Brande 27. april 2015 TYKSKOV VISTA A/S Risbjergvej 63 7330 Brande 27. april 2015 Landzonetilladelse til genopførelse af et sommerhus på matr. nr. 4b, Lundfod By, Brande, beliggende ved Ejstrupholmvej 15, 7330 Brande Ikast-Brande

Læs mere

Tina Thorup Nielsen Ruskærvej 3 7441 Bording. 13. januar 2016

Tina Thorup Nielsen Ruskærvej 3 7441 Bording. 13. januar 2016 Tina Thorup Nielsen Ruskærvej 3 7441 Bording 13. januar 2016 Landzonetilladelse til etablerede jordvolde, plads til oplagring og nedknusning af beton samt en ny ridebane på matr. nr. 3d, Stubkær By, Bording,

Læs mere

Tilladelse til opførelse af halmlade efter 27 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug

Tilladelse til opførelse af halmlade efter 27 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Tilladelse til opførelse af halmlade efter 27 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Flarupvej 9, 7760 Hurup 25. november 2015 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Tillæg til 11 miljøgodkendelse på Haverslevvej 138, Kragelund, 9610 Nørager

Tillæg til 11 miljøgodkendelse på Haverslevvej 138, Kragelund, 9610 Nørager Center Natur og Miljø POUL ERIK DALUM Haverslevvej 138 Kragelund 9610 Nørager E-mail: ped@haverslevnet.dk Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.17-P19-3-13

Læs mere

Dispensation og landzonetilladelse til etablering af sø på matr. nr. 352 Skovby,

Dispensation og landzonetilladelse til etablering af sø på matr. nr. 352 Skovby, Skovskifte Grundejerforening Skovskifte 5 6200 Aabenraa Natur Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 18-12-2015 Sagsnr.: 13/37210 Dok.løbenr.: 351583/15 Kontakt: Torben Hansen Direkte tlf.: 73767358

Læs mere

www.ikast-brande.dk René Schau Larsen Vibevej 76 7330 Brande 29. juli 2015

www.ikast-brande.dk René Schau Larsen Vibevej 76 7330 Brande 29. juli 2015 René Schau Larsen Vibevej 76 7330 Brande 29. juli 2015 Landzonetilladelse til etablering af et nyt stuehus på matr. nr. 2c, Borup By, Brande, beliggende ved Sandfeldvej 23, 7330 Brande Ikast-Brande Kommune

Læs mere

Ejstrupholm Dambrug v/ Erik Hansen Løvbjergvej 23B 7361 Ejstrupholm. 8. september 2015

Ejstrupholm Dambrug v/ Erik Hansen Løvbjergvej 23B 7361 Ejstrupholm. 8. september 2015 Ejstrupholm Dambrug v/ Erik Hansen Løvbjergvej 23B 7361 Ejstrupholm 8. september 2015 Landzonetilladelse til udskiftning af en cryotank til oxygen på matr. nr. 10ba, Hallundbæk Gde., Ejstrup, beliggende

Læs mere

Tilladelse til udskifting af rørunderføring ved matrikel nr. 15d, Stenbjerg By, Nørhå

Tilladelse til udskifting af rørunderføring ved matrikel nr. 15d, Stenbjerg By, Nørhå Thisted Kommune Plan- og Miljøafdelingen 27. januar 2016 BrevID.: 2185380 Medarbejder: KBD Tilladelse til udskifting af rørunderføring ved matrikel nr. 15d, Stenbjerg By, Nørhå Tilladelse efter Vandløbslovens

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1,5 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1,5 meter. Rasmus Madsen Kongsted Engvej 4 7000 Fredericia 01-06-2015 Sags id.: 15/3826 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Tilladelse til etablering af vandhul Fredericia Kommune giver hermed tilladelse efter

Læs mere

Kystdirektoratet Højbovej 2 7620 Lemvig. Virksomheder J.nr. MST-1270-01685 Ref. anaje/anved Den 4. december 2015

Kystdirektoratet Højbovej 2 7620 Lemvig. Virksomheder J.nr. MST-1270-01685 Ref. anaje/anved Den 4. december 2015 Kystdirektoratet Højbovej 2 7620 Lemvig Virksomheder J.nr. MST-1270-01685 Ref. anaje/anved Den 4. december 2015 Sendes pr. digital mail til: CVR nr. 36876115 Afgørelse om ikke VVM-pligt for Sirius Havnedepot,

Læs mere

Billund Kommunes foreløbige vurdering

Billund Kommunes foreløbige vurdering Kurt Rungborg Mikkelsen Mejerivej 20 7250 Hejnsvig Sendt til din e-boks Afgørelse vedr. 27 anmeldelse for etablering af maskinhus på Mejerivej 20, 7250 Hejnsvig Dato: 6. juni 2016 Billund Kommune har den

Læs mere

Miljøtilladelse. af husdyrbruget. Trekanten 2, 7441 Bording

Miljøtilladelse. af husdyrbruget. Trekanten 2, 7441 Bording Miljøtilladelse af husdyrbruget Trekanten 2, 7441 Bording - efter 10 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Tilladelse meddelt den 11. november 2015 1 Jakob Gammelgaard Munklindevej

Læs mere

Dispensation til oprensning og slåning

Dispensation til oprensning og slåning Tønder Spildevand A/S Stationsvej 5 6261 Bredebro Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574928043 Mail: mom1@toender.dk Sags id.: 01.05.08-P25-11-15 Ks: LSc 26. august 2015 Dispensation til oprensning og slåning

Læs mere

Tilladelse til at rørlægge del af afvandingsgrøft på matrikel 3ad Skellerup By, Linå

Tilladelse til at rørlægge del af afvandingsgrøft på matrikel 3ad Skellerup By, Linå Louise Dyhr og Karsten Pedersen kspld@hotmail.com 18. marts 2015 Tilladelse til at rørlægge del af afvandingsgrøft på matrikel 3ad Skellerup By, Linå Silkeborg Kommune meddeler i medfør af vandløbsloven

Læs mere

Kompan Dica har på vegne af Bøgeskov Skolen søgt om tilladelse til at etablere en bro over et privat vandløb på mat. nr. 2eu, Gullev By, Bjerringbro.

Kompan Dica har på vegne af Bøgeskov Skolen søgt om tilladelse til at etablere en bro over et privat vandløb på mat. nr. 2eu, Gullev By, Bjerringbro. Teknik og Miljø Natur og Vand Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Kompan Dica Att: Susanne Green Mail: SusGre@kompan-dica.dk naturogvand@viborg.dk Viborg.dk Tilladelse til at etablere en bro

Læs mere

Tillæg nr.1 til 16 AREAL- GODKENDELSE

Tillæg nr.1 til 16 AREAL- GODKENDELSE Olaf Petersen Madumflodvej 9 6990 Ulfborg Dato: 11-02-2016 Sagsnr.: 09.17.22-P19-3-15 Henv. til: Sidsel Nyborg Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 09 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Aabenraa Kommune har den 27. maj 2015 truffet afgørelse om opførelse af 3 stk. kornsiloer på Lille Knivsigvej 18, 6372 Bylderup-Bov.

Aabenraa Kommune har den 27. maj 2015 truffet afgørelse om opførelse af 3 stk. kornsiloer på Lille Knivsigvej 18, 6372 Bylderup-Bov. Digital annoncering Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Tlf.: 73767676 Dato: 27-05-2015 Sagsnr.: 15/12101 Dokumentnr.: 5 Ejendom: 13387 Kontakt: Jørn Nissen Petersen Direkte tlf.: 73767283 E-mail: jnp@aabenraa.dk

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Kommune Att.: Dorthe Sandholm Overgaard doove@ikast-brande.dk 5. februar 2015

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Kommune Att.: Dorthe Sandholm Overgaard doove@ikast-brande.dk 5. februar 2015 Ikast-Brande Kommune Att.: Dorthe Sandholm Overgaard doove@ikast-brande.dk 5. februar 2015 Landzonetilladelse til etablering af en teknikbane til mountainbike i Skelhøje plantage - Skelhøjevej 6, 7430

Læs mere

Ny revideret 46-udtalelse Horsbølvej 5, 7200 Grindsted

Ny revideret 46-udtalelse Horsbølvej 5, 7200 Grindsted Billund Kommune, Teknik og Miljø Att. Mette Hammershøj Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Teknik og Miljø Toften 2 6818 Årre Tlf. 7994 6800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Ny revideret 46-udtalelse

Læs mere

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra cykelsti mellem Visse og Nøvling

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra cykelsti mellem Visse og Nøvling #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, ByMiljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Aalborg Kommune, Trafik & Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby 11-05-2015

Læs mere

Forsvarets Bygning og Etablisement Byggedivisions vedligeholdelsesteam Vest Flyvestation Karup Att: Søren Balle Bygning 466 Herningvej 30

Forsvarets Bygning og Etablisement Byggedivisions vedligeholdelsesteam Vest Flyvestation Karup Att: Søren Balle Bygning 466 Herningvej 30 Forsvarets Bygning og Etablisement Byggedivisions vedligeholdelsesteam Vest Flyvestation Karup Att: Søren Balle Bygning 466 Herningvej 30 1. november 2013 Landzonetilladelse til opførsel af kedelhus til

Læs mere

Udvidelse af minkhaller pga. dyrevelfærd

Udvidelse af minkhaller pga. dyrevelfærd Udvidelse af minkhaller pga. dyrevelfærd Rugårdsvej 965, 5471 Søndersø Forfatter: Nordfyns Kommune Afgjort den 9. juli 2015 Dokument nr. 480-2015-211971 Sags nr. 480-2015-75793 Indhold Anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Ian Michael Sørensen Cate Vejby Sørensen Stilling Landevej 34 Stilling 8660 Skanderborg. Dato: 18. november 2015. Sagsnr.

Ian Michael Sørensen Cate Vejby Sørensen Stilling Landevej 34 Stilling 8660 Skanderborg. Dato: 18. november 2015. Sagsnr. Ian Michael Sørensen Cate Vejby Sørensen Stilling Landevej 34 Stilling 8660 Skanderborg Dato: 18. november 2015 Sagsnr.: 15/22359 Tilladelse efter planlovens 35 til lovliggørelse af udhus Der meddeles

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse ASHØJGÅRD V/LARS THOMSEN Kåtrupvej 52 8990 Fårup Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 11 3 2016 / 09.17.46 P19 1 16 Afgørelse

Læs mere

Frederik Sørensen Krarupvej 29 Hem 7800 Skive 97531022@dlgtele.dk. Den 9. september 2013

Frederik Sørensen Krarupvej 29 Hem 7800 Skive 97531022@dlgtele.dk. Den 9. september 2013 Frederik Sørensen Krarupvej 29 Hem 7800 Skive 97531022@dlgtele.dk Den 9. september 2013 Krarupvej 29 7800 Skive - Afgørelse - 19 g - Fuldestalde - Emissionsorienteret. Skive Kommune har den 8., 15. og

Læs mere

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal igennem en VVM-proces.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal igennem en VVM-proces. Teknik & Miljø Byggeri og Miljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Sjoerd og Martine Ydema Fårupvej 7 8840 Rødkærsbro byggeriogmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk (sendt til sjoerd.ydema@post.tele.dk)

Læs mere

10 tilladelse. til udvidelse af slagtekalve produktionen på Pittevej 6, 8881 Thorsø

10 tilladelse. til udvidelse af slagtekalve produktionen på Pittevej 6, 8881 Thorsø 10 tilladelse til udvidelse af slagtekalve produktionen på Pittevej 6, 8881 Thorsø Tilladelsesdato: xx. xxxx 2016 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Matrikel nr. CHR. nr. 41728 CVR. nr.

Læs mere

Med dispensationen gives samtidig landzonetilladelse efter planlovens 35.

Med dispensationen gives samtidig landzonetilladelse efter planlovens 35. TEKNIK OG MILJØ Søren Kastbjerg Langbovej 5 7490 Aulum Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8154 ngors@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 01.05.00-P00-100-14

Læs mere

Afgørelsen er truffet efter 3, stk. 1 i bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vandløb 1 og 10 i vandløbsloven 2.

Afgørelsen er truffet efter 3, stk. 1 i bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vandløb 1 og 10 i vandløbsloven 2. «navn» «adresse» «postnr_og_by» 12. maj 2015 Nedklassificering af Voer Strøm Silkeborg Kommune træffer hermed afgørelse om at nedklassificere en delstrækning af Voer Strøm fra udspringet i Hauge Sø til

Læs mere

Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring.

Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring. Dato: 6. marts 2015 Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring. Du har den 15. januar 2015, indsendt ansøgning om tilladelse til etablering af boring og indvinding af grundvand til drikkevandsboring

Læs mere

Sagsnr. 01.05.08-K08-19-15

Sagsnr. 01.05.08-K08-19-15 Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Arsenalvej 55 9800 Hjørring Dato 15. januar 2016 Sagsnr. 01.05.08-K08-19-15 BY OG LANDSKAB Torvet 2 3600 Frederikssund Dispensation fra 3 i naturbeskyttelsesloven

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af 2 søer på hhv. matr. nr. 894 Stubbæk, Ensted, 680 og 41 Sdr. Hostrup Ensted.

Landzonetilladelse til etablering af 2 søer på hhv. matr. nr. 894 Stubbæk, Ensted, 680 og 41 Sdr. Hostrup Ensted. Erik Faudel Sdr Hostr Østergade 34 6200 Aabenraa Natur Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 19-11-2015 Sagsnr.: 15/31597 Dok.løbenr.: 317083/15 Kontakt: Torben Hansen Direkte tlf.: 73767358

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Vandmiljø og landbrug Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J Side 1 af 5 Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgaard 4, 8305 Samsø Brattingsborg Gods har d. 2. august

Læs mere

Landzonetilladelse. Kirsten M Gejl Erlang Gammel Hørregårdsvej 54 6100 Haderslev

Landzonetilladelse. Kirsten M Gejl Erlang Gammel Hørregårdsvej 54 6100 Haderslev Kirsten M Gejl Erlang Gammel Hørregårdsvej 54 6100 Haderslev Haderslev Kommune Teknik og Miljø Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1. sal, 6100 Haderslev www.haderslev.dk Tlf. 74 34 34 34 plan@haderslev.dk 11.

Læs mere

Afgørelsen er truffet efter 3, stk. 1 i bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vandløb 1 og 10 i vandløbsloven 2.

Afgørelsen er truffet efter 3, stk. 1 i bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vandløb 1 og 10 i vandløbsloven 2. «navn» «adresse» «postnr_og_by» 12. maj 2015 Nedklassificering af Afløb fra Langemose Silkeborg Kommune træffer hermed afgørelse om at nedklassificere Afløb fra Langemose fra udspringet i Langemose til

Læs mere

UDKAST Tillæg til miljøgodkendelse

UDKAST Tillæg til miljøgodkendelse UDKAST Tillæg til miljøgodkendelse Efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, 12 Husdyrbruget på Bals Mark 5, 8541 Skødstrup Dato for gyldighed: x. måned 2016 Indhold Datablad... 3 Indledning...

Læs mere

Rambøll har i ansøgningen i forhold til ovennævnte betingelser, oplyst:

Rambøll har i ansøgningen i forhold til ovennævnte betingelser, oplyst: Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Vestermark 16 6400 Sønderborg Sendt som digital post og på mail til Sønderborg Kraftvarmeværk I/S: skvv@skvv.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-01109 Ref. mschu/johje Den 10.

Læs mere

Projektet ønskes gennemført på ejendommene Ljørringvej 63, Foldagervej 11 og Vestermosevej 23, 7400 Herning.

Projektet ønskes gennemført på ejendommene Ljørringvej 63, Foldagervej 11 og Vestermosevej 23, 7400 Herning. TEKNIK OG MILJØ Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8159 ngosbl@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.02.10-P19-1-05 Tilladelse til vandløbsrestaurering, Udlægning

Læs mere

Thorkil Foged Bærsholmvej 15 7800 Skive. t.foged@mail.dk. Den 22. oktober 2015

Thorkil Foged Bærsholmvej 15 7800 Skive. t.foged@mail.dk. Den 22. oktober 2015 Thorkil Foged Bærsholmvej 15 7800 Skive t.foged@mail.dk Den 22. oktober 2015 Bærsholmvej 15 7800 Skive - Anmeldeordningen 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring. Skive Kommune har den 15. oktober 2015

Læs mere

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget og meddelelse af påbud, der er relevante for den fortsatte drift

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget og meddelelse af påbud, der er relevante for den fortsatte drift Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 17-12-2015 Sagsnr.: 15/21874 Dok.løbenr.: 346222/15 Kontakt: Susanne Niman Jensen

Læs mere

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01677 Ref. MSCHU/ANBRI Den 17. august 2015 Miljøgodkendelse Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse, af

Læs mere

MIDLERTIDIG TILLADELSE TIL AT UDLEDE DRÆNVAND DER ER RENSET GENNEM OLIEUDSKILLER TIL VANDLØB

MIDLERTIDIG TILLADELSE TIL AT UDLEDE DRÆNVAND DER ER RENSET GENNEM OLIEUDSKILLER TIL VANDLØB Niras Herningvej 34 A, stuen 4800 Nykøbing F Att.: Merete Leth Hansen 25. NOVEMBER 2015 MIDLERTIDIG TILLADELSE TIL AT UDLEDE DRÆNVAND DER ER RENSET GENNEM OLIEUDSKILLER TIL VANDLØB Niras har på vegne af

Læs mere

Knud Thor Larsen. - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande. 14. marts 2013. Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1

Knud Thor Larsen. - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande. 14. marts 2013. Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1 Knud Thor Larsen Arvad Møllevej 3 7330 Brande 14. marts 2013 Landzonetilladelse til etablering af et overdækket privat svømmebassin - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande Teknik- og miljøudvalget har den 5. marts

Læs mere

Tillæg 4 til. miljøgodkendelsen på husdyrbruget Tørringgaard. Skovsrodvej 20, 8680 Ry

Tillæg 4 til. miljøgodkendelsen på husdyrbruget Tørringgaard. Skovsrodvej 20, 8680 Ry Tillæg 4 til miljøgodkendelsen på husdyrbruget Tørringgaard Skovsrodvej 20, 8680 Ry - efter 12 lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Afgørelsesdato: 30. januar 2017 Registreringsblad Tillæg 4 til

Læs mere

www.ikast-brande.dk HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording 12. marts 2014

www.ikast-brande.dk HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording 12. marts 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording 12. marts 2014 Landzonetilladelse til lovliggørelse af skur - Skyggevej 21 A, 7441 Bording Ikast-Brande Kommune

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dispensation til at pleje en mindre sø, kaldet Christianshøj Grusgravsø, ved Kirke Værløsevej 101, matr.nr.13al Kirke Værløse By, Værløse. Furesø Kommune har besluttet

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Nyvangs allé 1, 8380 Trige 25. april 2017 Side 1 af 10 Niels Grand Pedersen har d. 24. februar, 2017 på vegne af Anders Gran Pedersen, Nyvangs

Læs mere

Tillæg nr. 2 til miljøtilladelse af 30. maj 2011 på Hovedgårdvej 7, 8660 Skanderborg

Tillæg nr. 2 til miljøtilladelse af 30. maj 2011 på Hovedgårdvej 7, 8660 Skanderborg Lars Poulsen Grumstrupvej 14 8732 Hovedgård Tillæg nr. 2 til miljøtilladelse af 30. maj 2011 på Hovedgårdvej 7, 8660 Skanderborg Skanderborg Kommune har d. 21. februar 2014 modtaget en ansøgning om tillæg

Læs mere

Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg

Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Registreringsblad Titel: Tillæg 2 til 12 miljøgodkendelse af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Godkendelse til vandløbsrestaurering af Dunmose Bæk

Godkendelse til vandløbsrestaurering af Dunmose Bæk Skanderborg Kommune Nur & Miljø Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf.: 87 94 70 00 www.skanderborg.dk Nur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Do: 23/11 2015 Sagsnr.: 14/68119 inspirion se 08/55280

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune Att.: Rikke Holm Sennels Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune har den 28. september 2015 anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med miljøgodkendelse

Læs mere

Sagen er behandlet i et forpligtende samarbejde mellem Ærø Kommune og Svendborg Kommune efter Lov om forpligtende kommunale samarbejder.

Sagen er behandlet i et forpligtende samarbejde mellem Ærø Kommune og Svendborg Kommune efter Lov om forpligtende kommunale samarbejder. «Navn» Att.: «Attention» «Adresse» «Postnr» «By» «Land» Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Christian.Vinther@svendborg.dk www.svendborg.dk VVM-screening

Læs mere

Tilladelse til udvidelse af dyreholdet på Skovgårdevej 14, Tustrup, 8961 Allingåbro.

Tilladelse til udvidelse af dyreholdet på Skovgårdevej 14, Tustrup, 8961 Allingåbro. +90+ Johannes Moltesen Skovgårdevej 14, Tustrup 8961 Allingåbro Udviklingsforvaltningen Erhverv og Miljø Dato: 14. august 2015 Reference: Søren Kepp Knudsen /bc Direkte telefon: 89 59 40 21 E-mail: skk@norddjurs.dk

Læs mere

Afgørelse Kommunen giver hermed dispensation fra skovbyggelinjen til det ansøgte 2.

Afgørelse Kommunen giver hermed dispensation fra skovbyggelinjen til det ansøgte 2. Torsten Bech Johannesen Place du Village 8 6161 Bourglinster Luxembourg Sag: 2015/32232 016 Id: 022385 Afdelingsnavn Byg og Miljø Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 05. april 2016 Personlig henvendelse

Læs mere

1 Skovrejsningsområde Ønsket: Uønsket: x Neutral: 6 Beskyttede naturtyper, jf. NBL 3 Ja: Nej: x. 9 Internationalt naturbeskyttelsesområde Ja: Nej: x

1 Skovrejsningsområde Ønsket: Uønsket: x Neutral: 6 Beskyttede naturtyper, jf. NBL 3 Ja: Nej: x. 9 Internationalt naturbeskyttelsesområde Ja: Nej: x Anders Obel Haxholmvej 80 8870 Langå Vurdering af skovrejsningsområder - Haxholmvej 80, 8870 Langå Projektet godkendes som ansøgt. Bemærk nedenstående detailbemærkninger. Distriktets journalnr. Ejeroplysninger

Læs mere

tre nye rørunderføringer ved Fredskilde bæk og tilløb til Fredskilde bæk, beliggende på matr. 3am og 66b, Stenbjerg By, Nørhå.

tre nye rørunderføringer ved Fredskilde bæk og tilløb til Fredskilde bæk, beliggende på matr. 3am og 66b, Stenbjerg By, Nørhå. Afsender: Thisted Kommune Mathilde Boesen Team Natur Plan- og Miljøafdelingen Thisted kommune Thisted Kommune Plan- og Miljøafdelingen 2. marts 2015 BrevID.: 1867514 CPR/CVR: #*24563 Medarbejder: KKN Tilladelse

Læs mere

Indledning. Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk

Indledning. Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk Teknik- og Miljøafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk

Læs mere

Jørgen Pedersen Siø 12, 5900 Rudkøbing. Afgørelse om udvidelse af dyrehold, Siø 12, 5900 Rudkøbing, CVR nr.: 11857191

Jørgen Pedersen Siø 12, 5900 Rudkøbing. Afgørelse om udvidelse af dyrehold, Siø 12, 5900 Rudkøbing, CVR nr.: 11857191 Jørgen Pedersen Siø 12, 5900 Rudkøbing Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om udvidelse af dyrehold, Siø 12, 5900 Rudkøbing,

Læs mere

Udbringningsarealerne ligger i opland til Vadehavet og skal derfor selvstændigt godkendes efter husdyrlovens 16.

Udbringningsarealerne ligger i opland til Vadehavet og skal derfor selvstændigt godkendes efter husdyrlovens 16. Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Dato: 28-10-2015 Sagsnr.: 15/9612 Dok.løbenr.: 288557/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte tlf.: 73767864

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Joachim Godske Norman Moltke Lystrupvej 9 4640 Faxe Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax: 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse:

Læs mere

Miljøtilladelse Efter 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dyndledsvej 19 4652 Hårlev Meddelt den 28. maj 2016

Miljøtilladelse Efter 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dyndledsvej 19 4652 Hårlev Meddelt den 28. maj 2016 Miljøtilladelse Efter 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dyndledsvej 19 4652 Hårlev Meddelt den 28. maj 2016 Indhold TILLADELSENS OMFANG...3 FORUDSÆTNINGER OG VILKÅR...3 GENERELLE VILKÅR...3

Læs mere

Ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelse om søog åbeskyttelseslinje 1, da den grænser op til Esrum Å.

Ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelse om søog åbeskyttelseslinje 1, da den grænser op til Esrum Å. Lars Cleveland Chrisander Kongebakken 24, 2. th. 4000 Roskilde Sag: 2015/22186 004 Id: 008610 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 22. marts 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej

Læs mere

Ejner Bager Sildeballe 2 8305 Samsø. Natur og Miljø. Den 22/11 2012

Ejner Bager Sildeballe 2 8305 Samsø. Natur og Miljø. Den 22/11 2012 Ejner Bager Sildeballe 2 8305 Samsø Den 22/11 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Screening for VVM-pligt af reservoirer på matr.nr. 12i, Besser By, Besser. Afgørelse om ikke VVM pligt.

Læs mere

Tillæg til 10 tilladelse

Tillæg til 10 tilladelse TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Tillæg til 10 tilladelse I henhold til lovbekendtgørelse om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Kirstinelund Ridecenter Hørslevvej 137, 8462 Harlev

Læs mere

Hardy Brian Linneberg Chr.Winthers Vej 6 8600 Silkeborg. 28. november 2012

Hardy Brian Linneberg Chr.Winthers Vej 6 8600 Silkeborg. 28. november 2012 Hardy Brian Linneberg Chr.Winthers Vej 6 8600 Silkeborg 28. november 2012 Landzonetilladelse til lovliggørelse af et opført redskabsskur i tilknytning til jagthytte - Toftlundvej 15 B, 7430 Ikast Ikast-Brande

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

www.ikast-brande.dk Palle Ledet Jensen Repulse Bay Apartments Apartment D2, Ground Floor 101 Bay Road, Hong Kong SAR E-mail: hygild@yahoo.

www.ikast-brande.dk Palle Ledet Jensen Repulse Bay Apartments Apartment D2, Ground Floor 101 Bay Road, Hong Kong SAR E-mail: hygild@yahoo. Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Palle Ledet Jensen Repulse Bay Apartments Apartment D2, Ground Floor 101 Bay Road, Hong Kong SAR E-mail: hygild@yahoo.dk 13. maj 2014 Landzonetilladelse

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for nyt stadion på Søholt

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for nyt stadion på Søholt Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt som mail til: ejendomme@silkeborg.dk 13. juli 2015 Afgørelse om ikke-vvm-pligt for nyt stadion på Søholt Silkeborg Kommune, Natur og Miljø har den 27. maj

Læs mere

Lisbeth Laustsen Landevejen 221 8370 Hadsten. Lovliggørende landzonetilladelse til solcelleanlæg på jord.

Lisbeth Laustsen Landevejen 221 8370 Hadsten. Lovliggørende landzonetilladelse til solcelleanlæg på jord. Lisbeth Laustsen Landevejen 221 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Lovliggørende landzonetilladelse til solcelleanlæg på jord. Afgørelse

Læs mere

Tilladelse til regulering af privat grøft/vandløb i forbindelse med etablering af cykelsti langs Oddesundvej mellem Humlum og Oddesund syd

Tilladelse til regulering af privat grøft/vandløb i forbindelse med etablering af cykelsti langs Oddesundvej mellem Humlum og Oddesund syd POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 07-08-2015 Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg JOURNALNUMMER 06.02.03-P19-11-14

Læs mere

Karsten Nielsen Søvejen 7 8362 Hørning. Landzonetilladelse efter planlovens 35 til opførelse af dobbelt garage. NB. Dette er ikke en byggetilladelse

Karsten Nielsen Søvejen 7 8362 Hørning. Landzonetilladelse efter planlovens 35 til opførelse af dobbelt garage. NB. Dette er ikke en byggetilladelse Karsten Nielsen Søvejen 7 8362 Hørning Landzonetilladelse efter planlovens 35 til opførelse af dobbelt garage NB. Dette er ikke en byggetilladelse Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse)

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af halmlade. I/S Bdr. Pedersen Nørlundvej 51 7400 Herning

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af halmlade. I/S Bdr. Pedersen Nørlundvej 51 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af halmlade I/S Bdr. Pedersen Nørlundvej 51 7400 Herning

Læs mere

Byggemyndighed. Jesper Rye Jensen Vesterhavevej 2014 4736 Karrebæksminde. Sendt til jr@ryemerc.dk

Byggemyndighed. Jesper Rye Jensen Vesterhavevej 2014 4736 Karrebæksminde. Sendt til jr@ryemerc.dk Jesper Rye Jensen Vesterhavevej 2014 4736 Karrebæksminde Sendt til jr@ryemerc.dk Byggemyndighed Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 www.næstved.dk Dato 30.3.2015 Sagsnr. 01.03.03-P19-92-14

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V sendes elektronisk til (planter@naturerhverv.dk)

NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V sendes elektronisk til (planter@naturerhverv.dk) Vandmiljø og landbrug Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V sendes elektronisk til (planter@naturerhverv.dk) 3. november 2015 Side 1 af 4 Anmeldelse

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Lovliggørende dispensation fra skovbyggelinjen

Natur, Miljø og Trafik Lovliggørende dispensation fra skovbyggelinjen Simon Gade Jensen Solsortevej 17 5500 Middelfart Den 3. marts 2016 Natur, Miljø og Trafik Lovliggørende dispensation fra skovbyggelinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 22. oktober 2015

Læs mere

Ejendomsoplysninger. Byggesag

Ejendomsoplysninger. Byggesag Martin Kjelgaard Rosengreen Slotsgården 14,st 3630 Jægerspris Dato 15. januar 2016 Sagsnr. 09.08.26-P19-3-16 BY OG LANDSKAB Meransletten 27, 3630 Jægerspris - Jordvarme Frederikssund Kommune meddeler tilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse. Marianne Morsø Thers Mejerivej 1 4200 Slagelse

Landzonetilladelse. Marianne Morsø Thers Mejerivej 1 4200 Slagelse Marianne Morsø Thers Mejerivej 1 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse Kommune

Læs mere

Thomas Albert Nielsen Engvej 7 Gludsted, 7361 Ejstrupholm. 5. september 2013

Thomas Albert Nielsen Engvej 7 Gludsted, 7361 Ejstrupholm. 5. september 2013 Thomas Albert Nielsen Engvej 7 Gludsted, 7361 Ejstrupholm 5. september 2013 Landzonetilladelse til opførelse af en ny carport med redskabsrum, Engvej 7, 7361 Ejstrupholm Ikast-Brande Kommune har behandlet

Læs mere

Vejdirektoratet Thomas Helstedsvej 11 8660 Skanderborg Att. Agnete Jørgensen. Den21. december 2015. Dispensation til indgreb i beskyttet eng

Vejdirektoratet Thomas Helstedsvej 11 8660 Skanderborg Att. Agnete Jørgensen. Den21. december 2015. Dispensation til indgreb i beskyttet eng Vejdirektoratet Thomas Helstedsvej 11 8660 Skanderborg Att. Agnete Jørgensen Den21. december 2015 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 12. november 2015 om dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Landzonetilladelse. Knud Børge Nielsen Lykkegårdsvej 100 6000 Kolding. Mail:kbnielsen24@gmail.com

Landzonetilladelse. Knud Børge Nielsen Lykkegårdsvej 100 6000 Kolding. Mail:kbnielsen24@gmail.com Knud Børge Nielsen Lykkegårdsvej 100 6000 Kolding Mail:kbnielsen24@gmail.com Haderslev Kommune Teknik og Miljø Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1. sal, 6100 Haderslev www.haderslev.dk Tlf. 74 34 34 34 plan@haderslev.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Toelbjergvej 3, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Toelbjergvej 3, 7620 Lemvig Arne Noe Toelbjergvej 3 Vandborg 7620 Lemvig 24. juli 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Toelbjergvej 3, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle på Toelbjergvej

Læs mere

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK 10 miljøtilladelse af græssende kvæghold Sønderskov beliggende Sønderskovvej 9, Venø meddelt den

Læs mere

Landzonetilladelse. Henrik Rostgaard Jensen Hyllestedvej 1 4261 Dalmose

Landzonetilladelse. Henrik Rostgaard Jensen Hyllestedvej 1 4261 Dalmose Henrik Rostgaard Jensen Hyllestedvej 1 4261 Dalmose Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse

Læs mere

Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde

Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde Solvang I/S 14-03-2016 Hejlskovvej 25 Sagsnr.: 16/3050 8544 Mørke Sagsbehandler: Tove Heidmann Tlf.: +4587535528 Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde Syddjurs Kommune har den 11. januar 2016 modtaget

Læs mere

at stuehuset og udhuset opføres i overensstemmelse med situationsplan og facadetegninger dateret den 6. november 2015

at stuehuset og udhuset opføres i overensstemmelse med situationsplan og facadetegninger dateret den 6. november 2015 JUUL EJENDOMME ÅRHUS ApS v/ Michael Juul (mail: michael@juulejendomme.dk) Adelgade 87 8660 Skanderborg Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af nyt stuehus og udhus Der meddeles hermed tilladelse

Læs mere