XL Bergvesenet BV Rapport angaaende Sulitjelmabolagets gruber og ertsforekomster i Knfjord og Kvamangen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "XL Bergvesenet BV 1238. Rapport angaaende Sulitjelmabolagets gruber og ertsforekomster i Knfjord og Kvamangen."

Transkript

1 XL Bergvesenet Posthoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1238 Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondbeim Åpen Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra Fortrolig pga Fortrolig fra dato: Tittel USB NGU BA nr. 139 Rapport angaaende Sulitjelmabolagets gruber og ertsforekomster i Knfjord og Kvamangen. Forfatter Dato Bedrilt II. Helmsen Sulitjelmabolaget Kommune FylkeBergdistrikt 1: kartblad 1: kartblad Alta F'innmark Troms og Finnmark Fagområde Dokument type Forekomster Råstofftype Malm/metall Ernneord Cu Gamlegruvene Wards Woodfalls Hopkins Cedar Kisgangen Bergnnork Sammendrag Rapprteneer utarbeidet på grunnlag av befaringer av mutingsområder tilhørende Sulitjelmabolaget. Kobberkis - svovelkis forekomster på kalkspat - kvartsganger i Kåfjord blir relativt detaljert beskrevet, inkludert produksjonsdata, gehalter og økonomiske beregninger. I tillegg beskrives Raipas gruve (kobberkis, broget kobber og kobberglans på sprekker i dolomitt), Kwunangen grubedistrikt (hovedsakelig linseformet kobbermalm i kvartsrik skifer) og Sulitjelma gruver.

2 Norges Cuu,u;;sku Undersøkelse,oks, L 1 )01Irundheit,, PkuRT auguaende.-juliteilmabollgtts gruber ug cvtsf&rekomster ved 1t-te Pcrn

3 Indledning. Le LA111telmabolaget tilhorende grubefelter, eom af undertegnede; blev befaret i maanederne dotober-november 1904, ør bel1ggende: Kaafjori og Kwanangen gruber nær den 70 breddegrad ved banden af henholdsvis Alten og Kvmnangen-fjord, Sulltjelma gruber nær den 67 breddegrad omkring Langvandet ved Skjørstadfjordens bund. aufjords gruber ligger I en holde over havet uf m., de fleste av Kvmnangens og Sulltjelmas ertsforlkomster på hölefjhldet, m. over havet. Altens kobbergruber / Indbefattende gruber og rtsforekomster 1 Kaafjord, Kvmnangen og omllggende distrlkter / blev i 1903 af Consul N.Pereson eolgt til Julltelma Akt1ebolag. Dr1ften af dette gamle verk blev optaget af Herr Perseon , fter at have ligget nede siden Kaafjord grubor blev bearbeidet af et engelsk selskab, der 11geledes 1 en aarreekke holdt driften gltaende i oml1ggende gruber, navnllg 1 Kvmnangen og Ra1pas. Eiendomeretten stotter sig til folgende dooumentert I Kaafjords distrikt 146 muthingsbreve m. fterfalgende frlstbev1111nger. I Sakkobanis " 63 muthlngsbreve m. efterf. fr1stb. /nmr 1 / fl I Ba1pas 10 I Borelvdalens " 53 Alte1det/ I Kv,Isund sondenfor Bamaterfeet/ 14 I lappesgalda " 34 /a6ndenfor Hammerfebt/ I Kvmnangcn 202 Diverse 2 Sum 4 muthin sbreve med efterfolgende fr1stbev1111nger. Ge fleste af dlttse muthinger gjmlder kobbermalm / delv1e med et 11det guld-'og 861v-lndhold/, 7 af do under pos. 8 natvnte forekomster 1ndeholder jernmalm. Ved de fleate r udmael udfort. / Ved forekomstene under pos. 6 er 1ntet udmaal foretaget og antages eiendomeretten her at vmre tv1vlsom. /Dooumenterne er gjennemgaaet og befundet at vmre 1orden. Grundeiendommene bestaar for6vrlgt 1: I Kaafjord: Betydelig jordelendom med fossefald i 2611selven og Mathieelven samt forskjellige rettlghlter 1 statene økoge. I Kvmnangen: TlIstrmkkellg jordelendom ved udex1bn1ngaistedet Badderen og 1 gruberegionen eamt flere betydellge foesefald 1 Badderelven, der gjennml6ber grubefeltet. fl

4 å. KAIJORD UL:TRIKT. Kort geologisk o- vers1gt. /ofr.kart No.I/ -2- f,rtsforekomsturne findea ulle 1nden et gronstensmaesiv, der optr,cder omkring :Lltenfjordens bund. Forekomsterne er typiske gange, bustaaende hovedsagelig af kvarts og kalkspath med lmpreguatlon af kobberkls og svovlkis. Gangene har alle t1inærmelsesvls samme strog, N-S og er anordnet i 4 / muligens flere / omtrent parallelle ertszoner, hvoraf hvert har en samlet lmngde av 1,5-2-2,5 km. I de 2 laveste ertszoner har forekometerne oftestet fladt fald mot vest, 1 de 2 Overete et ste1lt fald mot det. Inden hvert ertestrog forefindee efter hverandre flere op til 6 a 7 gange -malmliaealer- dew kan have en langde sf 1ndtil m. og er adek1lt ved mellemliggende sterlle gangpartler, bestaaende af en fra den omgivne grdneten afvlgende bergartsmasse, den saakaldte "sandeten". Flere af de letdrre forekomster har et etmrkt fald 1 felt /dragning/ mod nord. Beskr1vel- Den stdrete og mest bearbeidede af de mldre forekomater r øe af de den såakaldte "Gamlegrube", der egentlig bestaar af fire gamenkette le gruber: Nordgruben., Sydgruben, Baohkes grube, Ivare grube forekom- og ligger 1 hovedertszonen No. 2 nedenfra. eter./efr. kart No. Nordgruben ligger holest. Dens gang gaar ud i dagen 1 sin syd- * 2./ ligste del 1 en Imngde af oa. 243 m. I den dverete del af grubensjnordpart1 deler gangen elg i 3 / eller flere / grene, hvorav de 2 /Baohkes og Ivare gange / har et stellt fald og gaar ud i dagen nordenfor de nyenavnte dagdrlfter, medens den 3d1e, der sandsynligvls er hovedgangen, har t svagt fald og 1kke er plavist i dagen. - Det er eandsynligt, at Baohkes og Ivars ganggrene, der er 1,0-3,0 m. magtåge, forteatter ogeaa leengere mot syd. Nordgrubens malmlineal er opfaret oa. 300 m. 1 lmngdeaxens retning, oa. 80 m, tvers paa denne retning. Gangen megt1ghet er 1 almlndelighet 2 a 3 m et enkelt ted 8-10 m. /lier er dog kvaliteten daarl1g/. I dybpartlet mot nord ør gangen afekaaret qf en elette, paa hvie anden side endnu Ingen regelmmesig gang er fundet. - der gjenotaar 1kkemeget wala selve den gamle grube. Mellem Nordgruben og den anden hovedgrube, Sydgruben, ligger et m. bredt graabergspart1. Afetanden mellem gruberne er /kke etdrre, end at tyfordringen for begge foregaar gjennem sam- me stoll, Jtures etoll, der er m. lang, og gjeanem hvilken raamalmen pr. hestebane bringes ud tll vaskerlet, hvia øvre etage llgger 50 a 60 m. over fjordens n1veau. Sydgrubens gang gaar 1kke ud 1 dagen. Malmllnealen ør opfaret ea. 350 m. ltengdeaxens retn1ng, oa. 70 m. tvers paa denne. I sydvæggen /udvmggen opover/ er gangen 0,5-1,5 m. magtig, delv1e aeget uren. I den gamle sydgrube ovenfor..)tures etoll staar 11det malm 1gjen, mgn her er der 1 de seuere aar ikke drevet nogen underrogelse. I partiet under Stures stoll, hvor nu omtrent den hele afbygning er conoentreret, er mmegtigheten 4-3 m. Alan har her oaavist 1 a 2 paralelgange av 1-3 m:e mmgtighet, hvorad 1: ' er afbygget. I nordvmggen /udvægg mod dybet/ er gangen Emegt1ghet oa. 2 m., men em den her afskaaret af øn elette / mu- 11gens den samme som afskjærer gangen 1 Norågrubens dybpartl, se ovenforapaa hvis anden elde man endnu ikke har fundet malm. UdS1gterne herfor er dog gode. Ogeaa tllhdrende ertesone No.2

5 7. er de gamle gruber :,ards og Woodfalle, der lösee af en fclles stull, Nils stoll, hvis mundloch ligger nogle hundrede meter s5ndenfor.jtures stolls og 20 a 50 m. lavere end dette. Jtollen er farbargjort og undersbgeleesarbelde saavelsom afbygning paabtig:indt. I grube er malml1nealen paa det nærmeste afbygget ovenfor sto1len...;edenfor denne gjenetaar derimod malmen helt Uafbyggct 1 væggen med ea mægt1ghet av 1,0-1,3 m. men fattlg..mr er paavist en paralelgang paa 1,0 m:s mmgtignet 1 grubene 11ggende. XOODFALL,3 gang 11gg-r 1 det hængende 1 forhold t11 harde og 1 strbg paralel med denne, men med stellere fald mot veet. Denne gang maa være mindat 30!..)m. lang efter ströget. Med et tverslag og en atigort har man nyl1g gadet gjennem sandetenen og paatruffet den nordlige forteettelse af gangen, som her var ca. 3 m. bred. 1 HOJKINS grube lenger mot syd i eamme ertezone har man med et tverslag nær dagen overekaaret en 8 a 10 m. miegt1g gang. Joget Imngere mot ve-t og eyd er nyllg paatruffet 2 parallelle malmlinealer, de eaakaldte Coneulene an e. Dlese er forfulgt 1 dagen 1 oa. 100 m:e Dengde e er ø r ge og mod dybet 20 a 30 m..jegt1gheten er oa. 1,0 m. Med en etoll, der antageng bilver ca. 200 m. lang, og hvls 1r1ft allerede er langt fremskredet, haaber man at paatreeffe dieee gange paa et betydellgt dyb. Af de ovr1ge gamle gruber merkes: iditohelle,manoure, Bypere gruber / alle i 3die gangzone/, harl Johan/ 2det gangzone/. Follum og Thomas gruber / late gangzone/, hvilke endnu 1kke er opthget t11 drift. Flere af dleee gruber, eom f.eke, de tre förstnevnte, har bygriet paa flere paralelle gange af betydellg længde 1 dagen/ op til m./ og ekal have ført god malm. 4de gangzone dannes af den nylig opdagede ANNASforekomet, der 11gger oa. 2,5 km. 1 SV for vaskerdet. Gangen er forfulgt over en lang strmkning 1 dagea, men er kum oa. 1,0 m. mmgtig og endnu 11det malmfbrcnde..21 anden nyopdaget forekomst.1lnnings ligger oa. 2,5 km. 1 NV for vaskoriet og bestaar af.tobber- og evovik1e-1mpregnat1on 1 en hornagtig kvarts /cfr. Kvænangen/. Denne forekomet, der ved min befaring kun var blottlagt 1 en Imngde af oa. 30 m. 1 dagen, var den eaeste af de nye fund, eom saa virke- I1g lovende ud. opfaret I aarsrapporten for 1905 er der opgivet som gjenstaaende og malmkvan- opfaret malm/"ore in alght"/ i samtlige gruber 114,500 tone tum med raamalm. :ette kventum blev pr. 26 Oktober 1904 korrigert innhold af t11 95,500 tons, hvoraf 73,800 tons i hovedgruben, 21,700 kobber ef- tons 1 de Ovrlge gruber. ter vore prdver. Efter 1 gruberne og paa karterne nbiagt1g at have gjennemgaat " FrOvekart d1s5, upgaver finder jeg at kunne godkjenne det opförte kvantum /Kart II/ reamalm for hovedgrubens vedkommende. vad de hvr1ge gruber anggar tör jeg ikke regne mere end oa. 10,000 tone som

6 -4- virkeli fle)areretma1.1for strosning. 'dledhensyn til vor pr3vetagnlag tillader jeg mig at benvise til privekartet/kart II/ samt vedlagte ekr1velse af 17 'iovember1904 fra herr Grubeingenibr Hasniuseen,Rdros,dør medfulgte for ut udföre dette arbelde 1 Laafjord og Kvenangen. :..nalyserne vedliegea ligeledes. 1tesultateterfOlgende: For hovedgruben: Opfaret malm kobbør "Tordenskjold"/prOveno.1 /1,000 t.% 1,32 "Nedre Nansen"/ nn 2 / 2, ,43 "Uvre Nansen./itn3 / 1,100" 3,47 "Udvmg i "Sydgruben" /prbve no.4/ 10, ,42 "DagdriftenP"Baohkee Grubø" /"" 5/ ,07 "Nordgrubene"nordparti /"" 6/6,300 " 0,58 "Ovre gang 1 Klondyke"/prdsre 7 og 16/2,300! 1,42 B."Nødre gang2i Klondyke"/ " 8" 9 /900 1,97 "Alaskagangen"/prave no.10/24/ 24,700 " 1,07 "Baehkes attgort""ivaregrubø"/" " 13/ 13, "Lindelberg"i "Sydgruben"/ " " 14 2,100 5,53 "Nødre 8ekar"."Sydgruben"/ "" 152,330 " 4,49 "bare Oskar." "Sydgruben"/ " n " 5,07 "Bredgangen"."Nordgruben"./ " " 172,400 " 0,67 Sura73,800 tona Gjønnaminit2,07 % kobbør.

7 Andre gruber: vo3dfalls grube /prbve no.12/ ou. 5,000 t. 2,24 uosklusgrube " 11/ " 2,000 " 0,61 Konsulens gungkomplex / " 25/ " 3,000 " 1,26 x) x) spor av guld. SUM oa. 10,000 tone med gjønnomenitllg 1,62 kobbør. Det bemerkes, at gjennemenitegehaltonfor hovedgrubene vedkommende er noget hblere end ventet. Det maa imidlørtid erindres/ ofr. Ingenior Rasmuesens skrivelee/ at prbverne representerer kobberindholdetaf gangmassen, ikke af det berg som eventuelt blir afbygget. Videre tillader jeg mig at gjare opmerksom paa de meget vexlende gehalter. Mnkelte partler av gruben er megot gode, andre neppe arbygningeverdige. Som helhed betragtet viser Nordgruben sig at vore fattlg paa kobber, Sydgruben relativt rig. "jrbvernefra woodfalla og Roakins grubø / pröve no. 11 og 12 / der ifblge analyserne vieer henholdetie 0,61 og 2,24 51,!. Cu, er utv1lsomt omvexlede enten ved indpakningeneller pas velen..jeghar derfor uten videre ombyttet numere og reauutater. -; Udelgter I den wevnte aararapport for 1903 ør der som "sandsynllgt for frer::-malmkvantum"/"probableore"/ opfört 921,000 tons malm. Dette tidige tal er opstaaet ved at antage de nu opfaredø forekometers malmtllgangeareal..a denne beregning stötter sig p&a 'antagelser",har den forterettelsetil et bestemt dyb med det hldtil kjendte malm- eelvfölgelig ingen reel værdi. på grund af dlsse ertelelere rogelmeesighedog dø geologiske forhold forövrigt finder Jeg det imidlørtld rimeligt, at dø fortsætter til betydellgt atbrre dyb ønd hidtil ør naaet. Hovedgrubenemalmlinealer er vletnok for biebtikket afskaaret af eletter, men det er sandeynligtat gangene snart gjenfindes. Afbygningen ar de övrige gruber har intetsteds gaaet paa dybet. Der er ved de fleste andledning tll at aabne lelvetederne dybere ned ved forholdavis korte stollør. Ddenfor hovedgruben ansør jeg udelgternebedet for: woodfalls, Wards, Aoekine og Konaulens gruber. Det er ytdere mullgt, at ogsaa :Mltohells,Manoure og Rypere, mulige Hennings og "rollumsgruber i sin tid vil give bldrag t produotlonen.

8 -6- uvrpreride ied driften lste Januar-lete Oktober 1904 er der i grubermalmpro- ne dibrudt 15,7,7 kh.m,1 orter, 6792,3 kb.m.i etropeer. tilcent og senten 8376,0 kb.i...elier 24,458,0 tons berg. deraf ør udvundet grubeom- 15,159,0 tons raumalm / /:oa. 62 ; af det udbrudte berg/ og kostnin- 2328,3 tons fmrd1g malm/ foruden de 15,159,0 tone raamalm ger. " ang- fra gruberne er der paasit vaskeriet 5577,9 tone raama1m af en ler ved gammel beholdning/.,;.almprocenten bliver eaalødes oa. 7 /. driftea. De aumlede grubeudgifter er kr.9,40 pr. kb.m. berg og kr.5,20 lremt1d1ge pr. t3n raamalm./ Aeraf er kr.3,35 brydningeudglfter, kr.1,38 grubeom- fordringsudgifter. kostninger. Det undersogelses- og opfarings-arbeide som fortiden udfores i Kaafjordgruberne, er efter min mening ut1letrmkkellgt. Ved mit besog var der saaledee omtrent ingen underedgelesedr1ft igang i hovudgruben, heller 1kke 1 fløre aç de dvr1610 bedre forekomster. Opfaringsarbeidet gaar forlidet forud for etroeningen hvorved arbeidet besvmr11ggjdres og fordyree. Det bliver nodvendigt i frømtiden at indfdre øn forandring herl.derved vil grubeomkoetningerne etige. En t1levarendø beeparelse kan imidlertid opnaaee ved at amnice akkordprisene, der nu er for hdie, ved at indfdre mere system 1 afbygmingen og forbedringer 1 fordringen. Alt 1 alt antager Jeg, at ds samlede grubeomkostninger i fremtiden aom nu vil andragø til oa. kr.5 00 r. ton raamalm. Anlmg 1 Totalsummen i generalbalaacen /for Altene Kobbervmrk/ pr. dagen, 30te Juni 1904 er kr.1,469,99?:97. Grunde1endommene er opfdrt bygninger, med kr.45,337:71, anlmggene med kroner 699,433:03, maekiner 1nventar1- og inventarier med kr.404,782:99, material1er for gruben med er, maski- kr.85,806:98, for handølen med kr.40,377:49, malmbeholdningen ner, mate- med kr.83,285:40./vaskerlet koster pr.31/12 03 oa. rlallør etokr :-, det elektireke anlæg oa. kr.45,000;- vandog dissee kraftanliegget oa. kr.125,000:// verd/. Den knappe tid jeg havde t11 mln raadighet, tillod mig selvfblgelig ikke at foretage øn detallleret vmrdiberegnlng af anlmg, bygninger, materlal1er eto, eto. tn saadan beregning er I virkeligheden heller ikke af etor betydning /ofr, den omtrent samt1d1g udfdrte werd1børegning af,,d1rektdr Knudeen og af Dergmester Baohke, Direktdr 0.Witt og Ili ngonlör Th.Witt, henholdevle kr.158,680;- og kr.400,000:-/: Jeg skal i denne forbindelse 1ndekrumke mig til at bomarke, at flere af de nye anlmg som: vaskeriet, mekaniek vmrketed, lysanlmgget, kontor og butikbygningen forekommør mig at vmre dels kostbarere udetyret, dels etdrre ønd forholdene har krmvet. Nuwerende I t1dligere rapporter forudemttee en aarepiaduotion af minet production 4000 tons fferdig malm / med en gehalt av 9-12 Cad og en og produc- productionspris af kr.50:- kr.55:- pr. toa. tionspris. For de forlbbne 9 maaneder uf fbrete dr1ftsaar /1904/ er den Vasker1- samlede production - som ovenfor berört- 2328,3 tons / med en driften. gjennernctitsgehalt ifdlge vaeker1rapporten af 10,12 % Cu./ /:,,c,7 tons gjennemenitlig maanedsproduktion, evarønde til tons for det hele aar.

9 - 7- Prduktionsprisea er: Samlet gr...beudg1ft kr. 78,662:63,/: kr.33,72 pr. ton TI opberedn1ngsudg1ft ;,dministration & almindellge udgifter bluvopgivet til " 41,987:63 /: " 18,03 " " 12,000:- /. " 5,15 " 11 /efterat indtmgter ved handelen var fratrukket/ Lasteutgifter " 0,40 " um kr.57:36 pr. ton. i1ert11 er at bemmrke, at grubedriften i virkeligheden ør for lavt opfort, idet de för wevnte 5577,9 tona gammel raamalm ikke er paafort disee udgifter. Paa den anden side maa det erindres, at indevaerende aar neermest er at betragte som et proveaar, og at productionen af denne grund vistnok er belastet med extraordinmre udgifter, som senere ikke vil forekomme. Zfter vaskerirapporten holdt indgastende gods 1 dø 9 maaneder 1 gjennemanit 1,72 7 Cu./: 356,674,7 kg. metallisk kobber. Det fmrdlge product holdt 235,539,4 kg. kobber. Tabet ør graaberget 82,838,7 kg. eller 23,23 7 tab, forovrigt 38,296,6 kg. eller 10,73 %, tllsammen 33,96 af det passatte gods. Graaberget holdt i middel 0,43 Cu.Vaskertudgifterns er kr.16,03 pr. ton fmrdig malm og kr.2,02 pr. ton paaeat malm. 11,23 vmgtsprocent af raamalmen er udbragt eom fmrdigt product. Under mit ophold blev alt indgaaende godo og alle vaekeriproducter velet og provetaget 1 en driftstid af 4t3 timør. Der blev 1 denne tid ikke udtaget noget grovt graaberg eller skeidemalm. Resultatet af forsogsvakkningen or fölgende: paasat gods / som det komper fra 218,950 kg. a 2,32 7 Cu./ prove gruben/ no.19/ Production: Stykkmalm 4,910 kg. a 11,13 ; Cuiprove no.20/ Finmalm 10,180 " " 12,55 7 " / " " 21/ Finkis 4,470 " " 5,73 7 " / " "22 / alam 3,000 " " 11,52 % % / " " 23/ sum 22,560 kg. med gjennemsnitlig 10,77 % Cu.

10 padsat0 n 64 k. metallisk kobber. Udbragt»,4:7,0,494 kg. /- 47,9 % tub2,649,146 " /' 5,1 % Udbratv,egtprocent:10,30 ): Graaberget holdt 0,74 7. Cu./prOve no.24/. Af ovenstaaeade tal vil det indseee, at den nuværendø vaaker1dr1ft 1 Kaafjord bliver baade for kostbar o iver for store tab. W.an maa antage, at der under forsögevaekningenhar 11gget en del malm igjon 1 apparaterne. Tabet forekommørm1g nem11g uf rholdsmese1g atort, uagtet Jeg aneer det for mullgt, at dei 1 vasker1rapportenanforte tab er mindre end det tirkelige. Fremt1d1g Der er ingen tv1v1 om, at de ovenfor paapøgøde manglør ved produc- vaakerldriftenvil kunne rettes. Omkostningernevil bl.a. tion og kunne bringes ned ved at 1ndfore akkord latedetfor daglbn produotl- for vaskerlarbelderne.kobbertabet vil man 1m1dlørt1d lkke onepria. kunne reducere synderllgt uten ved at knuse afgangen paanyt og utvide slamopberødningen.dette vil udkræve nye apparater og utv1delser. Bedre vil det derfor efter min formening være at basere opbøredningenpaa en lavere produotgehalt/f.eks. '6 a 7 [ cud, smelte den saalødes vundne malm til ekjæreten 1 ::aterjaoketog eenere bessemere etenen. Un driftsplan gaar ud paa folgende: Naar undersogelses-og opfaringe-driften,-overeneetemmende med hvad der ovenfor ør udv1klet,- har naast eln normale udv1kling, bbr man aarlig kunne producere mindat 35,000 tons raamalm. Ved at gjenamtte mere graaberg 1 gruben ønd nu, hvilket vil være fordelagt1getogeaa for afbygningen,maa raamalmen kunne bringes op til en gjønnemen1tmgehaltaf 1 allefald 1,80 Cu. Rammalmen bruttoindholdaf kobber bliver da 630,000 kg. Om man røgner med et eamlet smalteog opberødningetabaf oa. 30 ("/. af raamalmene kobberindhold/ hvilket 1kke bbr være et for lavt tal., naar man taget honsyn t11 den forandrede opberedning og malmene udmerkede eammensetning som smeltemalm / /: 189,000 kg. kobber, bliver den samlede aarsproduotlon441,000 kg. beesemørkobber.opberedningsomkostningerneer aat til kr.1,40 pr. ton raamalm /ved Julltjelmanye vaaker1 i 1903 kr.1,12/, maeltoomkostningerne t11 kr.260:- pr. ton bessemerkobbør/ ofr. D1reotör Knudsens rapport af 27 Apr /.

11 -9- productionsonkostlinger: Grubeudgifter kr.5.10 pr. twi rahmulm :.55,000 x 5 0pberednirig9udgirt,r kr.1,40":35,000 x 1,4 Alurigifter og administration, som nu Jmelteomkostninger:26)u x 441 kr. 175,0J0:- "49,000:- "12,000:- " 114,660:- jum kr. 350,660:- /: cu. kr.795 ell6r afrundet oa. kr.800 pr. t)n beasemerkohber. Med en prls pr. t'un kobber fob. Laafjord af: -Nyunlæg efter driftsplanen. Kr. " " " 900/ 5u/ bllver aarsfurtjenesten 990/ ft 55/ 1080/ j60/" 1140/65/" rt kr. 44,100:- """ 83,790:- 123,460:- 149,940:- Ved den af m1g foreslaaøde dr1ftsplan bliver fölgende nyanlmg nödvend1ge: I. Udvidelse af vaskerlets akeldeafdellng.lan maa namlig forudsette,at der ved den foreslaaede opberedningsmaade blivermere stykmalm ønd nu. /frortldenør oes.32 af produktionen stykmal:a.om produotlonen kun økal holde 6 a 7 % Cu, autages stykmalmen at v111e udgjare oa. 50 af den hele'production./forövr1gt antagee det nuvmrende vasker1 at kunne anvendes uforandret. Omkostningeneved utvidellen anslaaee t11 kr. 20,000:- Smeltehytte for 1 materjaoketog 4 konvertorer for beesemeringmed de nddveadige b1psømaeklner, bygning etc. Omkostningeneanalaaes 1f1. D1r. Knudsen t11 70,000:- Udvidelae af kraftstatlonen. Det nuvrerendekraftanlmg, der bestaar af 2 peltonhjul med samlet kraftudv1kung af oa. 270 dk, har efter opglvende oa. 100 HK t11 overs. Da dette ansees utilatrmkkeligt,maa mere kraft skaffes, hvilket v1stnok rettest bör skje ved at utvlde dette anlmg, der arbølder smrdelee godt. Der maa indlmgges ny rhrledning og 1 nyt Peltonhjul av samme störrelse, som det nuwerende, hvorved yderl1gere oa. 135 UK opnaaea. Omkostningeneanslaaes til " Sum kr.140,000:- Hert11 kommer udgifter t11 extraordlnmr undersogelse og optaring 1 saavel nu optagne som uoptagne gruber. Omkostningørneherved anslaaes til ca. " :- Alt 1 alt ekulde saaledes kr.300,000:- efter mln mening være en passende sum for at utetyre Kaafjords gruber med de nodvend1ge nye anlmg og økaffe malmreserve for en drift efter don af mig foralasedø plan.

12 -10- Recapi- Zrtsforekomsterne 1 Kaafjord beetaar uf et storre antal meat tulut13n. mldre gruber, hvoraf en flerhed maa antag,.t v.ere brydværd1ge. vantum o faret malm har jeg 1 hovedgruben beregnet til 73,800 toas me en gjennemsnitlig kobbergehalt af 2,07. Kobberindholdet er meget vekslende, gjennemgaaende bedre 1 Sydend t ord-grube. For de ovrige gruber har Jeg børegnet et kvaraum af cs. 10,000 tons med et gjennemen1tlig kobberindhold av 1,62 ugsaa her er genalten vekslende. Udelgterne for at aatne nye malmtilgan-e ved udvidet undersogelee og opfaring maa ansises for at være gode. Ler dr1vee for t1den for lidet af disse arbeider, hvorfor man i de mermeete aar bliver nbdsaget til extraord1nært at undersoge ds allerøde optagne gruber samt aabne nye for drift. Den bogforte werd1 af Altena riobbergruber er pr. 50 JU ca. kr. 1, :- Flere af de nye anlasg er for kostbart bygget. _en nuværende produotion er for llden, productionepr1sen for hb1. iieductloner i udgifterne maa indfdree eaavel 1 grubedriften 5031 opberedningen. Da raamalmen egner seg bedre for ameltning end for en vldtgaaende opbcredning, foreslåes denne baseret paa produotion af smeltmalm med 6 a 7 7 Cu., hvllkei malm emeltes til skjmrsten, der bessemeres. Den fremt1d1ge aareproduktion antages pas sende at kunne mmttes til ca. 440 tone bessemerkobber, der formcntllg vil koste ca. kr.800:- pr.ton. T11 nyanlieg efter den foreslaeede drlfteplan antages at vilde medgaa ca. kr.140,j00:-, t11 utvldet underedgelseedrlft ca. kr.160,000.-, ialt ca. kr.300,000:- B. A PAS GRUBE. Denne 11uer paa den anden side af Altenflord, 8 å 10 tm. 1 bet for Boeekop og har fra Smret beerbe1det af det engelske kompan1 1 KaafJord, hvor malmen blev foremoltet. et meget mmgtlgt og etpar knometer langt leie af dolom1t har malmen - kobberkri, broget kobber og kobberglansforekommer paa amale, uregelmmeelge tvmrgange. Man faar 1ndtryk af, at malmen paa enkelte eteder har vseret ledsaget af mlneralet Tuagepath. Gange av rbd Jaspia, dar optrader mldt 1nde 1 dolomiten, staar vietnok ogsaa 1 en eller andeen forblndelse med erteforekomsten. Gruberummene har betydellge dimena1oner, mer er - paa grund af malmeas forekomstmaade - meget uregelmæaelge. Der er for tlden meget lidet malm at ne i gruben, hvilket vletnok vmsentligst maa tilskrlvea det tldllgere anvendte ntribut system". Der kan overholet lkke være tule om for bleblikket at t11-

13 lægge danne grube nogensomheletreel værd1..en da den gamle dr1fl ang1vos at have vtret fordelagt1ganbifrles en nmrmere undersbgelau,idet der paa forhaand OPt&E;. t detailleret geologusk kurt. C. GHUBDI:»filIKT: geo- Ogsaa disse ertsforekometeroptræcier1 grbnsten /d1or1t/. logisk Kun de færreste af samme type som Kaafjorde-, kulkepath-, overs1gt, kvarts-gange forende kobber og evovl-k1s. Ved stbrateparten /cfr. kart og deriblandt alle de sterrl forekomster findes malmen som III/. finere og grovere 1ndle1r1ng 1 en haard,taet kvartemasee - hornkvarts - ellerogeaa 1 en kvarter1g lereklfer. Beskrivelee af de befarede forekomster. /cfr.kart IV/ Letestederne kan neppe karakter1sereseom gange. De flsete har en tydelig lineeform og afgrmnanlngenmod den omglvende bergart er ofte us1kker. har 1 Kvænangefelteten stor mmngde forekometer/ofr. kart III/, hvoraf dog den allerstbrste del ør lidet undersbget og kun er at iagttage som en forvitringezonei dagen, ofteet 1 forbladelsemed den omtalte hornkvarts. Je fleste le1esteder her et nmr nord-synlkgt etrag med etedlt fald morivest - enkelte stryger mere bet-vestligt.-afetanden fra centralpunktett11 Baddøren er oa. 10 ka. 1. Cedars rube ansees som feltete vigtigeete.1.01øetødet,etryger NV- 0, har et atedlt fald mot 3V og desuden st sterkt fald 1 felt /dragning/ mod V. Af det udgaaende 1 dugen er der kun blottet et 11det parti ved indgaugen til den gamle akakt, forövrigt ør tørra1net overdmkket. Under dagen er forekometenopfaret i 3 etagør. Den Overste etage er ob. 12 m., mldtetagen m. og den laveste etuge oa. 30 m. under dagoverfladen.1 den bveret. etege er mulmen opfaret i en lmngde av 17,5 m. og 1 øn bredde af 11,5 m. Aatm anstaar fremdelee 1 nordetose og eidør. I m1dtetagen er hele det nu kjendte malmlele opfaret. Det har en stbrste Imngde af ca. 50 m. og en stbrete breddø af oa. 20 m. _t part1 paa oa. 5 metere brødelemidt inde 1 mulaleiet bestaar af ster11 hornkvarts. Malmene bredde ør eaaledes ca. 15 m,/ cfr. kart IV/. Malmlelets horlsontale projeotion danner en linseformet flade, 1det mblmen suoceselvt kller eig ud med begge ender. den laveste etage er der kun drevet en meter lang feltort, de e1dste m. 1 malm, der anstaar 1 ortena skram. :n ny malmlinse, der 1)1evpaatruffet mod den nye ekakt, som forovrlgt guar 1 graaberg fra dagen til midtøtagen, har vlet sig at være liden af utstr-ekningeauvel 1 felt som mod dybet.

14 -12- Uet opfarede mb1mkvantum i Cedars grube har jeg beregnet t11 /a.lgauende beregningomeadenefr. kert IV/: 1. Yra dagen - overote etagc 2415 cm 3 a 2,7 tuns ,5 tona 2 'ra overste - m1dtetagen 3089 cm 3 a 2,7 tons ,3 " 3. Pra m1dtetagen - lnveste etnge 5005 om 3 a 2, 7 tone ,5 " Jum cm a c, tons8 tons med gjennemsnitlig2,63, Cu., 0,7 gr. Au pr. ton. for 1 : 2,92 ; Cu. /prove no 32/, 1,0 g. u pr. ton 1ntot kg. " 2 : 2,60 Ç Cu. / " no 31/, 0,6 g. 1u " " " Ag. " 3 : 2,35 cu. / " no 30/, 0,59 g. u " " " Ag.! 'raovenstaaeade: 8509 om 3 a 2,7 tons 22974,3 tons gaar som udbrudt ved opfarings- og stossdrift 1000 cm 3 a 2,7 tons 2700 fl rest, gjenstaaendeog opfaret malm 7509 cm 3 a 2,7 tons 20274,3 tone med gjennemsn1t11g2,63 Cu., 0,7 g. Au pr. ton. Man faar av vora prover det indtryk, at gsaavelkobber som gu1d1ndholdet i Cedars grube noget paa dybet aftager. Jeg vil.med hensyn til danne malms solv- og guldgehalt gjøre opmerksow paa, at jeg bur seet analyser af enkelte prover, udfört 1 ::elsingborg,hvilke udviser en guldgehalt f 3-8 gr. pr tun og en oolvgenalt af 16 gr. pr. tun. Bifferencenmaa enten ligge deri, at malmens indhold pau mdle metaller er meget vekalende, eller ogsaa er den ene analysormkke fellagt1g. jeg er t1lbdlellg tll at antage det oldste, 1det det forekommer mig, at 1moteat fald 1al1efald I.av vore 4 gjennemsnitsprover burde have vlet en htdere gshalt. Om man antager, at det 1 midtetagen opfarede malmareal fortsmtter uformindsket op tll dagen og ned til dybetagen bliver det saaledes erholdte malmkvantum: 30 x 571 x 2, tons Dette bliver imidlertid ikke virkell reeareret mala. Efter opgave, erholdt paa stedet, har man under den nuwerende forsogsdrlft udvundet: Stykmalm 394 tone /: 22:7 wegtsprodent Vaskmalm 1011 " /: 58,3 Graaberg 330 " /: 19,0 Jum 1735 tons 100 wegtprocent

15 gjennemsnttsprdveaf den ved grubea liggende malmbeholdning /stykmalm og vaskmalm, blandet efter det virkelig vægteforhold/ viser /prove no. 2,7? Cu., 0,5 g. ø,.r. ton. 1ntet ebtv. Med hensyn til det hidtil udfdrte underebgelsesarbeideved Cedars grube vilde det have været heldigere,om havde synket dybere og opfaret etagen med storre vertikalafetand.med oatremt samme omkostning vilde man da ogsaa eventuelt hsve havt et betydelig stbrre malmparti prmpareret. ris an en ligger 3 a 4 km. i sydvest for Cedare grubø. Man an er dagen lagttage flere mrngtlge11nueformedeforekomster ar en kvartsrig lersk1fer med svov1k1e1mpregnatlon.forekomotørne har alle et nord-eydligt strbg men fald mot vest. Uer er fra dagen drevet flere gesmnker 1 det malmibrende berg, men kun en av disse var tbmt vand under min befuring. Efter ca. 16 meters lodret aveenkning havde man naaet le1setedets 11ggende, hvorerter et tværelag mod vest var anlagt paa dette dyb. En pröve /prbve nr.27/, taget amr dagen, v1ser 0,21 % Cu., ringe spor av guld. En pröve /prbve no.26/, taget ved geemnkets bund og i tværelaget vieer 1,87 Cu., 0,5 g. Au pr. ton. Denne forekomst anser jeg for at være lovende. Den her en betydelk utetrækning og nmegt1ghed,11/www5a1m1ndholdet / cfr. analyserne/ viser tendens til at tiltage mod dybet. I den saakaldte K eldsber 5 kulle, liengeremod nord 1 samme ertszone, har man ve e være ag mod ost og nmr dagen overskaaret et mægtigt, men malmfattlgt leie av lerekiferen.man drev for oleblikket vldere 1 gronsten, men haebede onart at paatræffe et nyt lele, der kunde 1agttages 1 dagen. De saakaldte Japan og Ma ue o 4 var ubetydellgedagdriftbr paa malm av Cedartypen. Leieste erne var ganske megt1ge og havde delv1s etor udstrmkning 1 felt, men malmfdringenhavde h1dt11 været sparsom. Bergmarks grube 11gger paa sydelden al Budderelven,mona Cedars grube og de 3 nyenævnte forekometer 11gger paa elvena nordside. Afåtanden fra Cedars grube er 2 a 3 km. Der optræder her flere dolomitgange og enkelte kvarts-kalkepath gange af KaafjordtypenoPaa en af de eldtenævntemed mmgt1gbed 0,5-1,5 m. var en skraasynk paa oa. 20 metere lmngde neddreven. En gjennemen1teprovefra gangen i ekraasynken/ prdve no. 22/ viser 1,54 / Cu., 0,4 g. Au, pr. ton. De bvrige gruber forekomster i Kvmnangen blev der paa grund af ve1rforholdeneikke anledning for mig til at befare. Jeg har med hensyn til disse derfor 1ntet andet at gjdre end at henvkse til t1dligere rapporter. Let blev m1g fordvr1gt meddelt, at de besogte forekomster - navnl1g Cedare grube og Kle-

NORGES HANDEL OG SKIBSFART

NORGES HANDEL OG SKIBSFART C. No. 3 a. UDDRAG. AF CONSULATBERETNINGER VEDKOMMENDE NORGES HANDEL OG SKIBSFART 1 AARET 1873. UDGIVEN AF DEPARTEMENTETIOR BETINDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET BTEENSKE BOGTRYKKEUI. 1874. C. No. 3. Consulatberetninger

Læs mere

i)ansk VEJTIDSSKRIFT 1933. Ekspedition: Vestre Boule -ard 2A, Kjøbenhavn V. Nr. 1. i Professor ved den polylekniske Læreanstalt A. R. Christensen.

i)ansk VEJTIDSSKRIFT 1933. Ekspedition: Vestre Boule -ard 2A, Kjøbenhavn V. Nr. 1. i Professor ved den polylekniske Læreanstalt A. R. Christensen. 1933. Ekspedition: Vestre Boule -ard 2A, Kjøbenhavn V. Nr. 1. FORMAND FOR AMTSRAADSFORENINGEN I DANMARK i)ansk VEJTIDSSKRIFT AMTSBAADSMEDLEM, GAARDEIER Redaktion: Frederiksholms Kanal 18, Kjøbenhavn K.

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

Romsdals Amt. C. NOI 2. Underdanigst Beretning. A: Amtets Landdistrict. Jor dbruget. om Romsdals Arnts oekonomiske Tilstand i Femaaret 186 1--;1865.

Romsdals Amt. C. NOI 2. Underdanigst Beretning. A: Amtets Landdistrict. Jor dbruget. om Romsdals Arnts oekonomiske Tilstand i Femaaret 186 1--;1865. C. NO 2. P. Romsdals Amt. Underdanigst Beretning om Romsdals Arnts oekonomiske Tilstand i Femaaret 186 1;1865. A: Amtets Landdistrict. Jor dbruget. Antageligen har dette i Femaaret gaaet jevnt hvonel kun

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 102. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1881-1885. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1881-1885.) UDGIVNE

Læs mere

Bergvesenet. BV 3574 Trondheim. Bråstad Grubers historie fra de eldre dager frem til vår tid. Asak, Ragnvald. Arendal Aust - Agder Østlandske

Bergvesenet. BV 3574 Trondheim. Bråstad Grubers historie fra de eldre dager frem til vår tid. Asak, Ragnvald. Arendal Aust - Agder Østlandske Bergvesenet Posthoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3574 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Læs mere

.1 Om ]{ jøbellba, n 1 E})ideUlivæ en al DI'. S. Engelsted. v Kjebenhavn. '. A. }t-ul -l l' ol'la g, l lil), Kj"OOIlIl""II, - Blanco, Lunøs ";r\. Ho(-Uo~trykk.ri (F'. Dreyor). t.lctlnunc u nc~ t godline!l.

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET X FESTSKRIFT Va* UDGIVET AF KØBENHAVNS UNIVERSITET I ANLEDNING AF UNIVERSITETETS AARSFEST NOVEMBER 1922 POUL JOHS. JØRGENSEN: MANDDRABSFORBRYDELSEN I DEN SKAANSKE RET FRA VALDEMARSTIDEN UNIVERSITETET

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr 6 19. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K.

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr 6 19. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K. 19. AARGANG FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K. DANSK VEJTIDSSKRIFT Professor ved den polytekniske Læreanslall A. 11. Christensen (ansv.) REDAKTION: 4rntmand P. Chr. v. Stemann. i Kontorchef

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeriforeningens Medlemsblad. 1920. 18de Aargang Sorø. i... BoR1ryldw! Akt.'lllkab) IIt\l Ru"ul..-n -l(rclø!. 1920. Ferskvandsfiskeriforeningen : Aarsberetningen for

Læs mere

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve.

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve. n r*-0 Min Afsked som falneniilieilsiiræsi paa lors belyst navnligt ved tjenstlige Breve. at Rasmus Lund. i^gi ft,! ^gpll ff^ ^^^^^^r- Kolding. Konrad Jørgensens Foilag. Hovedkommission hos Å'arl Sc/tenberg,

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT GENERALDIREKTØR KARL SNELLMAN. 1926. Ekspedition: St. l(oiigcnsgncle 132, Kjøbenhavn IC Nr. 3.

DANSK VEJTIDSSKRIFT GENERALDIREKTØR KARL SNELLMAN. 1926. Ekspedition: St. l(oiigcnsgncle 132, Kjøbenhavn IC Nr. 3. 1926. Ekspedition: St. l(oiigcnsgncle 132, Kjøbenhavn IC Nr. 3. Redaktion: Puggaardsgade 33, Ejobeithavn B. ). Azntsassessor 1. Chr. ø. Stemann. GENERALDIREKTØR KARL SNELLMAN REDAKTION: Professor A. 11.

Læs mere

.rt. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913.

.rt. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913. .rt. F erskv an dsfisk -- eri bladet. - Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913. Indholdsfortegnelse: Side Ferskvandsfiskeriforeningen :

Læs mere

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri.

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. Beretning den økonomiske Tilstand Romsdals Amt i Femaaret 1891-1895. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. 1897. Underdanigst Beretning om Romsdals Amts økonomiske

Læs mere

den borgerlige Retspleje.

den borgerlige Retspleje. 2713 Tillæg A. (171). Ordentlig Samling 1901. 2714 Bilag II. Bemærkninger til det af den ved allerhøjeste Reskript af 11te Maj 1892 nedsatte Proceskommission udarbejdede Udkast til Lov om den borgerlige

Læs mere

Fra det indre af Finmarken

Fra det indre af Finmarken Fra det indre af Finmarken Af Hans Reusch Norges geologiske undersøgelses aarbog for 1903. No. II Christiania I kommission hos H. Aschehoug & Co. A. W. Brøggers bogtrykkeri 1902 Fra det indre af Finmarken.

Læs mere

Digitized by the Internet Archive. in 2010 with funding from. University of Toronto. littp://www.arcliive.org/details/tiljeneseiskildeooolse

Digitized by the Internet Archive. in 2010 with funding from. University of Toronto. littp://www.arcliive.org/details/tiljeneseiskildeooolse Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/tiljeneseiskildeooolse TIL JENISEIS KILDER '-»eu ØRJAN OLSEN TIL JENISEIS KILDER DEN

Læs mere

ALEXANDER KIELLAND OG «DEN KOMBINEREDE INDERETNING»

ALEXANDER KIELLAND OG «DEN KOMBINEREDE INDERETNING» Stavanger Museums Årbok, Årg. 92(1982), s. 93-135 BJØRN SAXE UTNE: ALEXANDER KIELLAND OG «DEN KOMBINEREDE INDERETNING» I 1888 kom forfatteren Alexander Kielland hjem fra Paris og bosatte seg i sin fars

Læs mere

ÅR BEID S MÅR K EDET,

ÅR BEID S MÅR K EDET, ÅR BEID S MÅR K EDET, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRÅLBIJREAIJ. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOR VÉGE.) FJERDE LIRGgNG. (QUATRIÈME ANNÉE.) 906. KRISTIANIA. I KOMMISSION

Læs mere

DANSK VJTIDSSKRIFT. Jens Villadsens Fabriker 15. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG A/s KØBENHAVN V.

DANSK VJTIDSSKRIFT. Jens Villadsens Fabriker 15. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG A/s KØBENHAVN V. DANSK VJTIDSSKRIFT Professor ved den joigtekniske Læreanstalt A. II. Christensen (ansv.). I?EDAKTIO: Amtmand P. Chr. v. Stemann. Kontorchef i Ministeriet for offentlige Arbejder S. Garde. April fledaktinn:

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. REDAKTION: Professor ved den polutekniske Læreanstalt A. R. Christensen (ansv.) AFDELINGSINGENIØR EDVARD SUHR

DANSK VEJTIDSSKRIFT. REDAKTION: Professor ved den polutekniske Læreanstalt A. R. Christensen (ansv.) AFDELINGSINGENIØR EDVARD SUHR DANSK VEJTIDSSKRIFT REDAKTION: Professor ved den polutekniske Læreanstalt A. R. Christensen (ansv.) Østervoidgade 10, Opgang G, KØbenhavn IC. Telefon Palæ 6670. Amtmand P. Chr. v. Sternann og Kontorchef

Læs mere

Univ. or Toronto TIDSSKRIFT FOR SKOVVÆSEN Organ for Dansk Skovforening Redigeret af FR. BRAMMER og C. V. PRYTZ Enogtyvende Bind 1909 Udgivet af Professor C. V. Prytz. M- > ^ -^ København Martius Truelsens

Læs mere

,e Domme 05269.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05269.00. Fredningen vedrører: Knude Klint. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet

,e Domme 05269.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05269.00. Fredningen vedrører: Knude Klint. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet 05269.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05269.00 Fredningen vedrører: Knude Klint,e Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 21-02-1973 Fredningsnævnet 26-11-1969 Kendelser Deklarationer

Læs mere

C. No. 2. xv. Romsdals Amt i. Underdanigst Beretning. om Romsdals Amts økonomiske Tilstand i Femaaret 1871-1875.

C. No. 2. xv. Romsdals Amt i. Underdanigst Beretning. om Romsdals Amts økonomiske Tilstand i Femaaret 1871-1875. xv. Romsdals Amt. Underdanigst Beretning om Romsdals Amts økonomiske Tilstand i Femaaret 1871-1875. Til Hongen. Herved tillndcr jeg mig at afgive den befalede Beretning om den økollomis]{e Tilstand m.

Læs mere

Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling. i Danmark i det sidste slaegtled

Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling. i Danmark i det sidste slaegtled Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling i Danmark i det sidste slaegtled MARCUS RUBIN DEN ØKONOMISKE UDVIKLING I I DET SIDSTE SLÆGTLED DANMARK Med 63 Illustrationer KJØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDELS

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON:

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON: 1936. Ekspedition: Vestre l3oulevard 4, KjØbenhavn V. Nr. 4. Redaktion: Amagerbrogade 4, Kjøbenhavn S. REDAKTiON: DANSK VEJTIDSSKRIFT Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. Ekspeditionssekretar i Ministeriet

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 315. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1891-1895. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1891-1895 UDGIVN E

Læs mere

Forsømmelser i europæisk Rørfabrikation.

Forsømmelser i europæisk Rørfabrikation. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Lokalafdelinger og Distriktrepræsentanter.

Lokalafdelinger og Distriktrepræsentanter. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur RadioUnion, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

ERHVERVSLIVETS ØRESUNDSINDEKS NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINDEX RAPPORT UDARBEJDET FOR ØRESUND INDUSTRI & HANDELSKAMMARE JUNI 2008

ERHVERVSLIVETS ØRESUNDSINDEKS NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINDEX RAPPORT UDARBEJDET FOR ØRESUND INDUSTRI & HANDELSKAMMARE JUNI 2008 Øresund Industri & Handelskammare ERHVERVSLIVETS ØRESUNDSINDEKS NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINDEX 2008 RAPPORT UDARBEJDET FOR ØRESUND INDUSTRI & HANDELSKAMMARE JUNI 2008 KOLOFON Forfatter: Kunde: Dato: 11. juni

Læs mere