XL Bergvesenet BV Rapport angaaende Sulitjelmabolagets gruber og ertsforekomster i Knfjord og Kvamangen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "XL Bergvesenet BV 1238. Rapport angaaende Sulitjelmabolagets gruber og ertsforekomster i Knfjord og Kvamangen."

Transkript

1 XL Bergvesenet Posthoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1238 Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondbeim Åpen Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra Fortrolig pga Fortrolig fra dato: Tittel USB NGU BA nr. 139 Rapport angaaende Sulitjelmabolagets gruber og ertsforekomster i Knfjord og Kvamangen. Forfatter Dato Bedrilt II. Helmsen Sulitjelmabolaget Kommune FylkeBergdistrikt 1: kartblad 1: kartblad Alta F'innmark Troms og Finnmark Fagområde Dokument type Forekomster Råstofftype Malm/metall Ernneord Cu Gamlegruvene Wards Woodfalls Hopkins Cedar Kisgangen Bergnnork Sammendrag Rapprteneer utarbeidet på grunnlag av befaringer av mutingsområder tilhørende Sulitjelmabolaget. Kobberkis - svovelkis forekomster på kalkspat - kvartsganger i Kåfjord blir relativt detaljert beskrevet, inkludert produksjonsdata, gehalter og økonomiske beregninger. I tillegg beskrives Raipas gruve (kobberkis, broget kobber og kobberglans på sprekker i dolomitt), Kwunangen grubedistrikt (hovedsakelig linseformet kobbermalm i kvartsrik skifer) og Sulitjelma gruver.

2 Norges Cuu,u;;sku Undersøkelse,oks, L 1 )01Irundheit,, PkuRT auguaende.-juliteilmabollgtts gruber ug cvtsf&rekomster ved 1t-te Pcrn

3 Indledning. Le LA111telmabolaget tilhorende grubefelter, eom af undertegnede; blev befaret i maanederne dotober-november 1904, ør bel1ggende: Kaafjori og Kwanangen gruber nær den 70 breddegrad ved banden af henholdsvis Alten og Kvmnangen-fjord, Sulltjelma gruber nær den 67 breddegrad omkring Langvandet ved Skjørstadfjordens bund. aufjords gruber ligger I en holde over havet uf m., de fleste av Kvmnangens og Sulltjelmas ertsforlkomster på hölefjhldet, m. over havet. Altens kobbergruber / Indbefattende gruber og rtsforekomster 1 Kaafjord, Kvmnangen og omllggende distrlkter / blev i 1903 af Consul N.Pereson eolgt til Julltelma Akt1ebolag. Dr1ften af dette gamle verk blev optaget af Herr Perseon , fter at have ligget nede siden Kaafjord grubor blev bearbeidet af et engelsk selskab, der 11geledes 1 en aarreekke holdt driften gltaende i oml1ggende gruber, navnllg 1 Kvmnangen og Ra1pas. Eiendomeretten stotter sig til folgende dooumentert I Kaafjords distrikt 146 muthingsbreve m. fterfalgende frlstbev1111nger. I Sakkobanis " 63 muthlngsbreve m. efterf. fr1stb. /nmr 1 / fl I Ba1pas 10 I Borelvdalens " 53 Alte1det/ I Kv,Isund sondenfor Bamaterfeet/ 14 I lappesgalda " 34 /a6ndenfor Hammerfebt/ I Kvmnangcn 202 Diverse 2 Sum 4 muthin sbreve med efterfolgende fr1stbev1111nger. Ge fleste af dlttse muthinger gjmlder kobbermalm / delv1e med et 11det guld-'og 861v-lndhold/, 7 af do under pos. 8 natvnte forekomster 1ndeholder jernmalm. Ved de fleate r udmael udfort. / Ved forekomstene under pos. 6 er 1ntet udmaal foretaget og antages eiendomeretten her at vmre tv1vlsom. /Dooumenterne er gjennemgaaet og befundet at vmre 1orden. Grundeiendommene bestaar for6vrlgt 1: I Kaafjord: Betydelig jordelendom med fossefald i 2611selven og Mathieelven samt forskjellige rettlghlter 1 statene økoge. I Kvmnangen: TlIstrmkkellg jordelendom ved udex1bn1ngaistedet Badderen og 1 gruberegionen eamt flere betydellge foesefald 1 Badderelven, der gjennml6ber grubefeltet. fl

4 å. KAIJORD UL:TRIKT. Kort geologisk o- vers1gt. /ofr.kart No.I/ -2- f,rtsforekomsturne findea ulle 1nden et gronstensmaesiv, der optr,cder omkring :Lltenfjordens bund. Forekomsterne er typiske gange, bustaaende hovedsagelig af kvarts og kalkspath med lmpreguatlon af kobberkls og svovlkis. Gangene har alle t1inærmelsesvls samme strog, N-S og er anordnet i 4 / muligens flere / omtrent parallelle ertszoner, hvoraf hvert har en samlet lmngde av 1,5-2-2,5 km. I de 2 laveste ertszoner har forekometerne oftestet fladt fald mot vest, 1 de 2 Overete et ste1lt fald mot det. Inden hvert ertestrog forefindee efter hverandre flere op til 6 a 7 gange -malmliaealer- dew kan have en langde sf 1ndtil m. og er adek1lt ved mellemliggende sterlle gangpartler, bestaaende af en fra den omgivne grdneten afvlgende bergartsmasse, den saakaldte "sandeten". Flere af de letdrre forekomster har et etmrkt fald 1 felt /dragning/ mod nord. Beskr1vel- Den stdrete og mest bearbeidede af de mldre forekomater r øe af de den såakaldte "Gamlegrube", der egentlig bestaar af fire gamenkette le gruber: Nordgruben., Sydgruben, Baohkes grube, Ivare grube forekom- og ligger 1 hovedertszonen No. 2 nedenfra. eter./efr. kart No. Nordgruben ligger holest. Dens gang gaar ud i dagen 1 sin syd- * 2./ ligste del 1 en Imngde af oa. 243 m. I den dverete del af grubensjnordpart1 deler gangen elg i 3 / eller flere / grene, hvorav de 2 /Baohkes og Ivare gange / har et stellt fald og gaar ud i dagen nordenfor de nyenavnte dagdrlfter, medens den 3d1e, der sandsynligvls er hovedgangen, har t svagt fald og 1kke er plavist i dagen. - Det er eandsynligt, at Baohkes og Ivars ganggrene, der er 1,0-3,0 m. magtåge, forteatter ogeaa leengere mot syd. Nordgrubens malmlineal er opfaret oa. 300 m. 1 lmngdeaxens retning, oa. 80 m, tvers paa denne retning. Gangen megt1ghet er 1 almlndelighet 2 a 3 m et enkelt ted 8-10 m. /lier er dog kvaliteten daarl1g/. I dybpartlet mot nord ør gangen afekaaret qf en elette, paa hvie anden side endnu Ingen regelmmesig gang er fundet. - der gjenotaar 1kkemeget wala selve den gamle grube. Mellem Nordgruben og den anden hovedgrube, Sydgruben, ligger et m. bredt graabergspart1. Afetanden mellem gruberne er /kke etdrre, end at tyfordringen for begge foregaar gjennem sam- me stoll, Jtures etoll, der er m. lang, og gjeanem hvilken raamalmen pr. hestebane bringes ud tll vaskerlet, hvia øvre etage llgger 50 a 60 m. over fjordens n1veau. Sydgrubens gang gaar 1kke ud 1 dagen. Malmllnealen ør opfaret ea. 350 m. ltengdeaxens retn1ng, oa. 70 m. tvers paa denne. I sydvæggen /udvmggen opover/ er gangen 0,5-1,5 m. magtig, delv1e aeget uren. I den gamle sydgrube ovenfor..)tures etoll staar 11det malm 1gjen, mgn her er der 1 de seuere aar ikke drevet nogen underrogelse. I partiet under Stures stoll, hvor nu omtrent den hele afbygning er conoentreret, er mmegtigheten 4-3 m. Alan har her oaavist 1 a 2 paralelgange av 1-3 m:e mmgtighet, hvorad 1: ' er afbygget. I nordvmggen /udvægg mod dybet/ er gangen Emegt1ghet oa. 2 m., men em den her afskaaret af øn elette / mu- 11gens den samme som afskjærer gangen 1 Norågrubens dybpartl, se ovenforapaa hvis anden elde man endnu ikke har fundet malm. UdS1gterne herfor er dog gode. Ogeaa tllhdrende ertesone No.2

5 7. er de gamle gruber :,ards og Woodfalle, der lösee af en fclles stull, Nils stoll, hvis mundloch ligger nogle hundrede meter s5ndenfor.jtures stolls og 20 a 50 m. lavere end dette. Jtollen er farbargjort og undersbgeleesarbelde saavelsom afbygning paabtig:indt. I grube er malml1nealen paa det nærmeste afbygget ovenfor sto1len...;edenfor denne gjenetaar derimod malmen helt Uafbyggct 1 væggen med ea mægt1ghet av 1,0-1,3 m. men fattlg..mr er paavist en paralelgang paa 1,0 m:s mmgtignet 1 grubene 11ggende. XOODFALL,3 gang 11gg-r 1 det hængende 1 forhold t11 harde og 1 strbg paralel med denne, men med stellere fald mot veet. Denne gang maa være mindat 30!..)m. lang efter ströget. Med et tverslag og en atigort har man nyl1g gadet gjennem sandetenen og paatruffet den nordlige forteettelse af gangen, som her var ca. 3 m. bred. 1 HOJKINS grube lenger mot syd i eamme ertezone har man med et tverslag nær dagen overekaaret en 8 a 10 m. miegt1g gang. Joget Imngere mot ve-t og eyd er nyllg paatruffet 2 parallelle malmlinealer, de eaakaldte Coneulene an e. Dlese er forfulgt 1 dagen 1 oa. 100 m:e Dengde e er ø r ge og mod dybet 20 a 30 m..jegt1gheten er oa. 1,0 m. Med en etoll, der antageng bilver ca. 200 m. lang, og hvls 1r1ft allerede er langt fremskredet, haaber man at paatreeffe dieee gange paa et betydellgt dyb. Af de ovr1ge gamle gruber merkes: iditohelle,manoure, Bypere gruber / alle i 3die gangzone/, harl Johan/ 2det gangzone/. Follum og Thomas gruber / late gangzone/, hvilke endnu 1kke er opthget t11 drift. Flere af dleee gruber, eom f.eke, de tre förstnevnte, har bygriet paa flere paralelle gange af betydellg længde 1 dagen/ op til m./ og ekal have ført god malm. 4de gangzone dannes af den nylig opdagede ANNASforekomet, der 11gger oa. 2,5 km. 1 SV for vaskerdet. Gangen er forfulgt over en lang strmkning 1 dagea, men er kum oa. 1,0 m. mmgtig og endnu 11det malmfbrcnde..21 anden nyopdaget forekomst.1lnnings ligger oa. 2,5 km. 1 NV for vaskoriet og bestaar af.tobber- og evovik1e-1mpregnat1on 1 en hornagtig kvarts /cfr. Kvænangen/. Denne forekomet, der ved min befaring kun var blottlagt 1 en Imngde af oa. 30 m. 1 dagen, var den eaeste af de nye fund, eom saa virke- I1g lovende ud. opfaret I aarsrapporten for 1905 er der opgivet som gjenstaaende og malmkvan- opfaret malm/"ore in alght"/ i samtlige gruber 114,500 tone tum med raamalm. :ette kventum blev pr. 26 Oktober 1904 korrigert innhold af t11 95,500 tons, hvoraf 73,800 tons i hovedgruben, 21,700 kobber ef- tons 1 de Ovrlge gruber. ter vore prdver. Efter 1 gruberne og paa karterne nbiagt1g at have gjennemgaat " FrOvekart d1s5, upgaver finder jeg at kunne godkjenne det opförte kvantum /Kart II/ reamalm for hovedgrubens vedkommende. vad de hvr1ge gruber anggar tör jeg ikke regne mere end oa. 10,000 tone som

6 -4- virkeli fle)areretma1.1for strosning. 'dledhensyn til vor pr3vetagnlag tillader jeg mig at benvise til privekartet/kart II/ samt vedlagte ekr1velse af 17 'iovember1904 fra herr Grubeingenibr Hasniuseen,Rdros,dør medfulgte for ut udföre dette arbelde 1 Laafjord og Kvenangen. :..nalyserne vedliegea ligeledes. 1tesultateterfOlgende: For hovedgruben: Opfaret malm kobbør "Tordenskjold"/prOveno.1 /1,000 t.% 1,32 "Nedre Nansen"/ nn 2 / 2, ,43 "Uvre Nansen./itn3 / 1,100" 3,47 "Udvmg i "Sydgruben" /prbve no.4/ 10, ,42 "DagdriftenP"Baohkee Grubø" /"" 5/ ,07 "Nordgrubene"nordparti /"" 6/6,300 " 0,58 "Ovre gang 1 Klondyke"/prdsre 7 og 16/2,300! 1,42 B."Nødre gang2i Klondyke"/ " 8" 9 /900 1,97 "Alaskagangen"/prave no.10/24/ 24,700 " 1,07 "Baehkes attgort""ivaregrubø"/" " 13/ 13, "Lindelberg"i "Sydgruben"/ " " 14 2,100 5,53 "Nødre 8ekar"."Sydgruben"/ "" 152,330 " 4,49 "bare Oskar." "Sydgruben"/ " n " 5,07 "Bredgangen"."Nordgruben"./ " " 172,400 " 0,67 Sura73,800 tona Gjønnaminit2,07 % kobbør.

7 Andre gruber: vo3dfalls grube /prbve no.12/ ou. 5,000 t. 2,24 uosklusgrube " 11/ " 2,000 " 0,61 Konsulens gungkomplex / " 25/ " 3,000 " 1,26 x) x) spor av guld. SUM oa. 10,000 tone med gjønnomenitllg 1,62 kobbør. Det bemerkes, at gjennemenitegehaltonfor hovedgrubene vedkommende er noget hblere end ventet. Det maa imidlørtid erindres/ ofr. Ingenior Rasmuesens skrivelee/ at prbverne representerer kobberindholdetaf gangmassen, ikke af det berg som eventuelt blir afbygget. Videre tillader jeg mig at gjare opmerksom paa de meget vexlende gehalter. Mnkelte partler av gruben er megot gode, andre neppe arbygningeverdige. Som helhed betragtet viser Nordgruben sig at vore fattlg paa kobber, Sydgruben relativt rig. "jrbvernefra woodfalla og Roakins grubø / pröve no. 11 og 12 / der ifblge analyserne vieer henholdetie 0,61 og 2,24 51,!. Cu, er utv1lsomt omvexlede enten ved indpakningeneller pas velen..jeghar derfor uten videre ombyttet numere og reauutater. -; Udelgter I den wevnte aararapport for 1903 ør der som "sandsynllgt for frer::-malmkvantum"/"probableore"/ opfört 921,000 tons malm. Dette tidige tal er opstaaet ved at antage de nu opfaredø forekometers malmtllgangeareal..a denne beregning stötter sig p&a 'antagelser",har den forterettelsetil et bestemt dyb med det hldtil kjendte malm- eelvfölgelig ingen reel værdi. på grund af dlsse ertelelere rogelmeesighedog dø geologiske forhold forövrigt finder Jeg det imidlørtld rimeligt, at dø fortsætter til betydellgt atbrre dyb ønd hidtil ør naaet. Hovedgrubenemalmlinealer er vletnok for biebtikket afskaaret af eletter, men det er sandeynligtat gangene snart gjenfindes. Afbygningen ar de övrige gruber har intetsteds gaaet paa dybet. Der er ved de fleste andledning tll at aabne lelvetederne dybere ned ved forholdavis korte stollør. Ddenfor hovedgruben ansør jeg udelgternebedet for: woodfalls, Wards, Aoekine og Konaulens gruber. Det er ytdere mullgt, at ogsaa :Mltohells,Manoure og Rypere, mulige Hennings og "rollumsgruber i sin tid vil give bldrag t produotlonen.

8 -6- uvrpreride ied driften lste Januar-lete Oktober 1904 er der i grubermalmpro- ne dibrudt 15,7,7 kh.m,1 orter, 6792,3 kb.m.i etropeer. tilcent og senten 8376,0 kb.i...elier 24,458,0 tons berg. deraf ør udvundet grubeom- 15,159,0 tons raumalm / /:oa. 62 ; af det udbrudte berg/ og kostnin- 2328,3 tons fmrd1g malm/ foruden de 15,159,0 tone raamalm ger. " ang- fra gruberne er der paasit vaskeriet 5577,9 tone raama1m af en ler ved gammel beholdning/.,;.almprocenten bliver eaalødes oa. 7 /. driftea. De aumlede grubeudgifter er kr.9,40 pr. kb.m. berg og kr.5,20 lremt1d1ge pr. t3n raamalm./ Aeraf er kr.3,35 brydningeudglfter, kr.1,38 grubeom- fordringsudgifter. kostninger. Det undersogelses- og opfarings-arbeide som fortiden udfores i Kaafjordgruberne, er efter min mening ut1letrmkkellgt. Ved mit besog var der saaledee omtrent ingen underedgelesedr1ft igang i hovudgruben, heller 1kke 1 fløre aç de dvr1610 bedre forekomster. Opfaringsarbeidet gaar forlidet forud for etroeningen hvorved arbeidet besvmr11ggjdres og fordyree. Det bliver nodvendigt i frømtiden at indfdre øn forandring herl.derved vil grubeomkoetningerne etige. En t1levarendø beeparelse kan imidlertid opnaaee ved at amnice akkordprisene, der nu er for hdie, ved at indfdre mere system 1 afbygmingen og forbedringer 1 fordringen. Alt 1 alt antager Jeg, at ds samlede grubeomkostninger i fremtiden aom nu vil andragø til oa. kr.5 00 r. ton raamalm. Anlmg 1 Totalsummen i generalbalaacen /for Altene Kobbervmrk/ pr. dagen, 30te Juni 1904 er kr.1,469,99?:97. Grunde1endommene er opfdrt bygninger, med kr.45,337:71, anlmggene med kroner 699,433:03, maekiner 1nventar1- og inventarier med kr.404,782:99, material1er for gruben med er, maski- kr.85,806:98, for handølen med kr.40,377:49, malmbeholdningen ner, mate- med kr.83,285:40./vaskerlet koster pr.31/12 03 oa. rlallør etokr :-, det elektireke anlæg oa. kr.45,000;- vandog dissee kraftanliegget oa. kr.125,000:// verd/. Den knappe tid jeg havde t11 mln raadighet, tillod mig selvfblgelig ikke at foretage øn detallleret vmrdiberegnlng af anlmg, bygninger, materlal1er eto, eto. tn saadan beregning er I virkeligheden heller ikke af etor betydning /ofr, den omtrent samt1d1g udfdrte werd1børegning af,,d1rektdr Knudeen og af Dergmester Baohke, Direktdr 0.Witt og Ili ngonlör Th.Witt, henholdevle kr.158,680;- og kr.400,000:-/: Jeg skal i denne forbindelse 1ndekrumke mig til at bomarke, at flere af de nye anlmg som: vaskeriet, mekaniek vmrketed, lysanlmgget, kontor og butikbygningen forekommør mig at vmre dels kostbarere udetyret, dels etdrre ønd forholdene har krmvet. Nuwerende I t1dligere rapporter forudemttee en aarepiaduotion af minet production 4000 tons fferdig malm / med en gehalt av 9-12 Cad og en og produc- productionspris af kr.50:- kr.55:- pr. toa. tionspris. For de forlbbne 9 maaneder uf fbrete dr1ftsaar /1904/ er den Vasker1- samlede production - som ovenfor berört- 2328,3 tons / med en driften. gjennernctitsgehalt ifdlge vaeker1rapporten af 10,12 % Cu./ /:,,c,7 tons gjennemenitlig maanedsproduktion, evarønde til tons for det hele aar.

9 - 7- Prduktionsprisea er: Samlet gr...beudg1ft kr. 78,662:63,/: kr.33,72 pr. ton TI opberedn1ngsudg1ft ;,dministration & almindellge udgifter bluvopgivet til " 41,987:63 /: " 18,03 " " 12,000:- /. " 5,15 " 11 /efterat indtmgter ved handelen var fratrukket/ Lasteutgifter " 0,40 " um kr.57:36 pr. ton. i1ert11 er at bemmrke, at grubedriften i virkeligheden ør for lavt opfort, idet de för wevnte 5577,9 tona gammel raamalm ikke er paafort disee udgifter. Paa den anden side maa det erindres, at indevaerende aar neermest er at betragte som et proveaar, og at productionen af denne grund vistnok er belastet med extraordinmre udgifter, som senere ikke vil forekomme. Zfter vaskerirapporten holdt indgastende gods 1 dø 9 maaneder 1 gjennemanit 1,72 7 Cu./: 356,674,7 kg. metallisk kobber. Det fmrdlge product holdt 235,539,4 kg. kobber. Tabet ør graaberget 82,838,7 kg. eller 23,23 7 tab, forovrigt 38,296,6 kg. eller 10,73 %, tllsammen 33,96 af det passatte gods. Graaberget holdt i middel 0,43 Cu.Vaskertudgifterns er kr.16,03 pr. ton fmrdig malm og kr.2,02 pr. ton paaeat malm. 11,23 vmgtsprocent af raamalmen er udbragt eom fmrdigt product. Under mit ophold blev alt indgaaende godo og alle vaekeriproducter velet og provetaget 1 en driftstid af 4t3 timør. Der blev 1 denne tid ikke udtaget noget grovt graaberg eller skeidemalm. Resultatet af forsogsvakkningen or fölgende: paasat gods / som det komper fra 218,950 kg. a 2,32 7 Cu./ prove gruben/ no.19/ Production: Stykkmalm 4,910 kg. a 11,13 ; Cuiprove no.20/ Finmalm 10,180 " " 12,55 7 " / " " 21/ Finkis 4,470 " " 5,73 7 " / " "22 / alam 3,000 " " 11,52 % % / " " 23/ sum 22,560 kg. med gjennemsnitlig 10,77 % Cu.

10 padsat0 n 64 k. metallisk kobber. Udbragt»,4:7,0,494 kg. /- 47,9 % tub2,649,146 " /' 5,1 % Udbratv,egtprocent:10,30 ): Graaberget holdt 0,74 7. Cu./prOve no.24/. Af ovenstaaeade tal vil det indseee, at den nuværendø vaaker1dr1ft 1 Kaafjord bliver baade for kostbar o iver for store tab. W.an maa antage, at der under forsögevaekningenhar 11gget en del malm igjon 1 apparaterne. Tabet forekommørm1g nem11g uf rholdsmese1g atort, uagtet Jeg aneer det for mullgt, at dei 1 vasker1rapportenanforte tab er mindre end det tirkelige. Fremt1d1g Der er ingen tv1v1 om, at de ovenfor paapøgøde manglør ved produc- vaakerldriftenvil kunne rettes. Omkostningernevil bl.a. tion og kunne bringes ned ved at 1ndfore akkord latedetfor daglbn produotl- for vaskerlarbelderne.kobbertabet vil man 1m1dlørt1d lkke onepria. kunne reducere synderllgt uten ved at knuse afgangen paanyt og utvide slamopberødningen.dette vil udkræve nye apparater og utv1delser. Bedre vil det derfor efter min formening være at basere opbøredningenpaa en lavere produotgehalt/f.eks. '6 a 7 [ cud, smelte den saalødes vundne malm til ekjæreten 1 ::aterjaoketog eenere bessemere etenen. Un driftsplan gaar ud paa folgende: Naar undersogelses-og opfaringe-driften,-overeneetemmende med hvad der ovenfor ør udv1klet,- har naast eln normale udv1kling, bbr man aarlig kunne producere mindat 35,000 tons raamalm. Ved at gjenamtte mere graaberg 1 gruben ønd nu, hvilket vil være fordelagt1getogeaa for afbygningen,maa raamalmen kunne bringes op til en gjønnemen1tmgehaltaf 1 allefald 1,80 Cu. Rammalmen bruttoindholdaf kobber bliver da 630,000 kg. Om man røgner med et eamlet smalteog opberødningetabaf oa. 30 ("/. af raamalmene kobberindhold/ hvilket 1kke bbr være et for lavt tal., naar man taget honsyn t11 den forandrede opberedning og malmene udmerkede eammensetning som smeltemalm / /: 189,000 kg. kobber, bliver den samlede aarsproduotlon441,000 kg. beesemørkobber.opberedningsomkostningerneer aat til kr.1,40 pr. ton raamalm /ved Julltjelmanye vaaker1 i 1903 kr.1,12/, maeltoomkostningerne t11 kr.260:- pr. ton bessemerkobbør/ ofr. D1reotör Knudsens rapport af 27 Apr /.

11 -9- productionsonkostlinger: Grubeudgifter kr.5.10 pr. twi rahmulm :.55,000 x 5 0pberednirig9udgirt,r kr.1,40":35,000 x 1,4 Alurigifter og administration, som nu Jmelteomkostninger:26)u x 441 kr. 175,0J0:- "49,000:- "12,000:- " 114,660:- jum kr. 350,660:- /: cu. kr.795 ell6r afrundet oa. kr.800 pr. t)n beasemerkohber. Med en prls pr. t'un kobber fob. Laafjord af: -Nyunlæg efter driftsplanen. Kr. " " " 900/ 5u/ bllver aarsfurtjenesten 990/ ft 55/ 1080/ j60/" 1140/65/" rt kr. 44,100:- """ 83,790:- 123,460:- 149,940:- Ved den af m1g foreslaaøde dr1ftsplan bliver fölgende nyanlmg nödvend1ge: I. Udvidelse af vaskerlets akeldeafdellng.lan maa namlig forudsette,at der ved den foreslaaede opberedningsmaade blivermere stykmalm ønd nu. /frortldenør oes.32 af produktionen stykmal:a.om produotlonen kun økal holde 6 a 7 % Cu, autages stykmalmen at v111e udgjare oa. 50 af den hele'production./forövr1gt antagee det nuvmrende vasker1 at kunne anvendes uforandret. Omkostningeneved utvidellen anslaaee t11 kr. 20,000:- Smeltehytte for 1 materjaoketog 4 konvertorer for beesemeringmed de nddveadige b1psømaeklner, bygning etc. Omkostningeneanalaaes 1f1. D1r. Knudsen t11 70,000:- Udvidelae af kraftstatlonen. Det nuvrerendekraftanlmg, der bestaar af 2 peltonhjul med samlet kraftudv1kung af oa. 270 dk, har efter opglvende oa. 100 HK t11 overs. Da dette ansees utilatrmkkeligt,maa mere kraft skaffes, hvilket v1stnok rettest bör skje ved at utvlde dette anlmg, der arbølder smrdelee godt. Der maa indlmgges ny rhrledning og 1 nyt Peltonhjul av samme störrelse, som det nuwerende, hvorved yderl1gere oa. 135 UK opnaaea. Omkostningeneanslaaes til " Sum kr.140,000:- Hert11 kommer udgifter t11 extraordlnmr undersogelse og optaring 1 saavel nu optagne som uoptagne gruber. Omkostningørneherved anslaaes til ca. " :- Alt 1 alt ekulde saaledes kr.300,000:- efter mln mening være en passende sum for at utetyre Kaafjords gruber med de nodvend1ge nye anlmg og økaffe malmreserve for en drift efter don af mig foralasedø plan.

12 -10- Recapi- Zrtsforekomsterne 1 Kaafjord beetaar uf et storre antal meat tulut13n. mldre gruber, hvoraf en flerhed maa antag,.t v.ere brydværd1ge. vantum o faret malm har jeg 1 hovedgruben beregnet til 73,800 toas me en gjennemsnitlig kobbergehalt af 2,07. Kobberindholdet er meget vekslende, gjennemgaaende bedre 1 Sydend t ord-grube. For de ovrige gruber har Jeg børegnet et kvaraum af cs. 10,000 tons med et gjennemen1tlig kobberindhold av 1,62 ugsaa her er genalten vekslende. Udelgterne for at aatne nye malmtilgan-e ved udvidet undersogelee og opfaring maa ansises for at være gode. Ler dr1vee for t1den for lidet af disse arbeider, hvorfor man i de mermeete aar bliver nbdsaget til extraord1nært at undersoge ds allerøde optagne gruber samt aabne nye for drift. Den bogforte werd1 af Altena riobbergruber er pr. 50 JU ca. kr. 1, :- Flere af de nye anlasg er for kostbart bygget. _en nuværende produotion er for llden, productionepr1sen for hb1. iieductloner i udgifterne maa indfdree eaavel 1 grubedriften 5031 opberedningen. Da raamalmen egner seg bedre for ameltning end for en vldtgaaende opbcredning, foreslåes denne baseret paa produotion af smeltmalm med 6 a 7 7 Cu., hvllkei malm emeltes til skjmrsten, der bessemeres. Den fremt1d1ge aareproduktion antages pas sende at kunne mmttes til ca. 440 tone bessemerkobber, der formcntllg vil koste ca. kr.800:- pr.ton. T11 nyanlieg efter den foreslaeede drlfteplan antages at vilde medgaa ca. kr.140,j00:-, t11 utvldet underedgelseedrlft ca. kr.160,000.-, ialt ca. kr.300,000:- B. A PAS GRUBE. Denne 11uer paa den anden side af Altenflord, 8 å 10 tm. 1 bet for Boeekop og har fra Smret beerbe1det af det engelske kompan1 1 KaafJord, hvor malmen blev foremoltet. et meget mmgtlgt og etpar knometer langt leie af dolom1t har malmen - kobberkri, broget kobber og kobberglansforekommer paa amale, uregelmmeelge tvmrgange. Man faar 1ndtryk af, at malmen paa enkelte eteder har vseret ledsaget af mlneralet Tuagepath. Gange av rbd Jaspia, dar optrader mldt 1nde 1 dolomiten, staar vietnok ogsaa 1 en eller andeen forblndelse med erteforekomsten. Gruberummene har betydellge dimena1oner, mer er - paa grund af malmeas forekomstmaade - meget uregelmæaelge. Der er for tlden meget lidet malm at ne i gruben, hvilket vletnok vmsentligst maa tilskrlvea det tldllgere anvendte ntribut system". Der kan overholet lkke være tule om for bleblikket at t11-

13 lægge danne grube nogensomheletreel værd1..en da den gamle dr1fl ang1vos at have vtret fordelagt1ganbifrles en nmrmere undersbgelau,idet der paa forhaand OPt&E;. t detailleret geologusk kurt. C. GHUBDI:»filIKT: geo- Ogsaa disse ertsforekometeroptræcier1 grbnsten /d1or1t/. logisk Kun de færreste af samme type som Kaafjorde-, kulkepath-, overs1gt, kvarts-gange forende kobber og evovl-k1s. Ved stbrateparten /cfr. kart og deriblandt alle de sterrl forekomster findes malmen som III/. finere og grovere 1ndle1r1ng 1 en haard,taet kvartemasee - hornkvarts - ellerogeaa 1 en kvarter1g lereklfer. Beskrivelee af de befarede forekomster. /cfr.kart IV/ Letestederne kan neppe karakter1sereseom gange. De flsete har en tydelig lineeform og afgrmnanlngenmod den omglvende bergart er ofte us1kker. har 1 Kvænangefelteten stor mmngde forekometer/ofr. kart III/, hvoraf dog den allerstbrste del ør lidet undersbget og kun er at iagttage som en forvitringezonei dagen, ofteet 1 forbladelsemed den omtalte hornkvarts. Je fleste le1esteder her et nmr nord-synlkgt etrag med etedlt fald morivest - enkelte stryger mere bet-vestligt.-afetanden fra centralpunktett11 Baddøren er oa. 10 ka. 1. Cedars rube ansees som feltete vigtigeete.1.01øetødet,etryger NV- 0, har et atedlt fald mot 3V og desuden st sterkt fald 1 felt /dragning/ mod V. Af det udgaaende 1 dugen er der kun blottet et 11det parti ved indgaugen til den gamle akakt, forövrigt ør tørra1net overdmkket. Under dagen er forekometenopfaret i 3 etagør. Den Overste etage er ob. 12 m., mldtetagen m. og den laveste etuge oa. 30 m. under dagoverfladen.1 den bveret. etege er mulmen opfaret i en lmngde av 17,5 m. og 1 øn bredde af 11,5 m. Aatm anstaar fremdelee 1 nordetose og eidør. I m1dtetagen er hele det nu kjendte malmlele opfaret. Det har en stbrste Imngde af ca. 50 m. og en stbrete breddø af oa. 20 m. _t part1 paa oa. 5 metere brødelemidt inde 1 mulaleiet bestaar af ster11 hornkvarts. Malmene bredde ør eaaledes ca. 15 m,/ cfr. kart IV/. Malmlelets horlsontale projeotion danner en linseformet flade, 1det mblmen suoceselvt kller eig ud med begge ender. den laveste etage er der kun drevet en meter lang feltort, de e1dste m. 1 malm, der anstaar 1 ortena skram. :n ny malmlinse, der 1)1evpaatruffet mod den nye ekakt, som forovrlgt guar 1 graaberg fra dagen til midtøtagen, har vlet sig at være liden af utstr-ekningeauvel 1 felt som mod dybet.

14 -12- Uet opfarede mb1mkvantum i Cedars grube har jeg beregnet t11 /a.lgauende beregningomeadenefr. kert IV/: 1. Yra dagen - overote etagc 2415 cm 3 a 2,7 tuns ,5 tona 2 'ra overste - m1dtetagen 3089 cm 3 a 2,7 tons ,3 " 3. Pra m1dtetagen - lnveste etnge 5005 om 3 a 2, 7 tone ,5 " Jum cm a c, tons8 tons med gjennemsnitlig2,63, Cu., 0,7 gr. Au pr. ton. for 1 : 2,92 ; Cu. /prove no 32/, 1,0 g. u pr. ton 1ntot kg. " 2 : 2,60 Ç Cu. / " no 31/, 0,6 g. 1u " " " Ag. " 3 : 2,35 cu. / " no 30/, 0,59 g. u " " " Ag.! 'raovenstaaeade: 8509 om 3 a 2,7 tons 22974,3 tons gaar som udbrudt ved opfarings- og stossdrift 1000 cm 3 a 2,7 tons 2700 fl rest, gjenstaaendeog opfaret malm 7509 cm 3 a 2,7 tons 20274,3 tone med gjennemsn1t11g2,63 Cu., 0,7 g. Au pr. ton. Man faar av vora prover det indtryk, at gsaavelkobber som gu1d1ndholdet i Cedars grube noget paa dybet aftager. Jeg vil.med hensyn til danne malms solv- og guldgehalt gjøre opmerksow paa, at jeg bur seet analyser af enkelte prover, udfört 1 ::elsingborg,hvilke udviser en guldgehalt f 3-8 gr. pr tun og en oolvgenalt af 16 gr. pr. tun. Bifferencenmaa enten ligge deri, at malmens indhold pau mdle metaller er meget vekalende, eller ogsaa er den ene analysormkke fellagt1g. jeg er t1lbdlellg tll at antage det oldste, 1det det forekommer mig, at 1moteat fald 1al1efald I.av vore 4 gjennemsnitsprover burde have vlet en htdere gshalt. Om man antager, at det 1 midtetagen opfarede malmareal fortsmtter uformindsket op tll dagen og ned til dybetagen bliver det saaledes erholdte malmkvantum: 30 x 571 x 2, tons Dette bliver imidlertid ikke virkell reeareret mala. Efter opgave, erholdt paa stedet, har man under den nuwerende forsogsdrlft udvundet: Stykmalm 394 tone /: 22:7 wegtsprodent Vaskmalm 1011 " /: 58,3 Graaberg 330 " /: 19,0 Jum 1735 tons 100 wegtprocent

15 gjennemsnttsprdveaf den ved grubea liggende malmbeholdning /stykmalm og vaskmalm, blandet efter det virkelig vægteforhold/ viser /prove no. 2,7? Cu., 0,5 g. ø,.r. ton. 1ntet ebtv. Med hensyn til det hidtil udfdrte underebgelsesarbeideved Cedars grube vilde det have været heldigere,om havde synket dybere og opfaret etagen med storre vertikalafetand.med oatremt samme omkostning vilde man da ogsaa eventuelt hsve havt et betydelig stbrre malmparti prmpareret. ris an en ligger 3 a 4 km. i sydvest for Cedare grubø. Man an er dagen lagttage flere mrngtlge11nueformedeforekomster ar en kvartsrig lersk1fer med svov1k1e1mpregnatlon.forekomotørne har alle et nord-eydligt strbg men fald mot vest. Uer er fra dagen drevet flere gesmnker 1 det malmibrende berg, men kun en av disse var tbmt vand under min befuring. Efter ca. 16 meters lodret aveenkning havde man naaet le1setedets 11ggende, hvorerter et tværelag mod vest var anlagt paa dette dyb. En pröve /prbve nr.27/, taget amr dagen, v1ser 0,21 % Cu., ringe spor av guld. En pröve /prbve no.26/, taget ved geemnkets bund og i tværelaget vieer 1,87 Cu., 0,5 g. Au pr. ton. Denne forekomst anser jeg for at være lovende. Den her en betydelk utetrækning og nmegt1ghed,11/www5a1m1ndholdet / cfr. analyserne/ viser tendens til at tiltage mod dybet. I den saakaldte K eldsber 5 kulle, liengeremod nord 1 samme ertszone, har man ve e være ag mod ost og nmr dagen overskaaret et mægtigt, men malmfattlgt leie av lerekiferen.man drev for oleblikket vldere 1 gronsten, men haebede onart at paatræffe et nyt lele, der kunde 1agttages 1 dagen. De saakaldte Japan og Ma ue o 4 var ubetydellgedagdriftbr paa malm av Cedartypen. Leieste erne var ganske megt1ge og havde delv1s etor udstrmkning 1 felt, men malmfdringenhavde h1dt11 været sparsom. Bergmarks grube 11gger paa sydelden al Budderelven,mona Cedars grube og de 3 nyenævnte forekometer 11gger paa elvena nordside. Afåtanden fra Cedars grube er 2 a 3 km. Der optræder her flere dolomitgange og enkelte kvarts-kalkepath gange af KaafjordtypenoPaa en af de eldtenævntemed mmgt1gbed 0,5-1,5 m. var en skraasynk paa oa. 20 metere lmngde neddreven. En gjennemen1teprovefra gangen i ekraasynken/ prdve no. 22/ viser 1,54 / Cu., 0,4 g. Au, pr. ton. De bvrige gruber forekomster i Kvmnangen blev der paa grund af ve1rforholdeneikke anledning for mig til at befare. Jeg har med hensyn til disse derfor 1ntet andet at gjdre end at henvkse til t1dligere rapporter. Let blev m1g fordvr1gt meddelt, at de besogte forekomster - navnl1g Cedare grube og Kle-

16 -14- gangen - var feltets sturste og :Lesttypiske, hvorfor jeg antager, ut den mening, jeg har oprjort mig om Knenangensd1strlktets malmtfigunge, neppe vl1de were bleve e anden, om velret ikke lagt m1g hindringer lvelen. :Talmr.ns flosliumboldt1 Kbln er udfort et vaskeforebgmed 2320 kg. raafrentidige malm a 3,6 Cu. fra Cedars grube. 7:3 ; af reamalmene kobberbehandling-lndholder ved dette forsog gjenvundet som produkt fra settmaade. maskinerne/ med en genalt av 11,7-1",r,6 I Cu./.Graabergetholdt 0,7 Cu. og kobbertabet var 1 dette oa. 14 ;;./Detbemerkes, at af det samlede tab 24 var oa. 7 tub 1 slam, som ikke blev behandlet. Om dette navde veret tilfmlle, vilde def hele ta v s no ikke hnve oversteget 20 j./. Resultatet af denne forsogsvaakninger saavidt godt tor kobberets vedkommende, at man kan udtule, at o berednin en alene vilde være en bru bar rooes for Kwenan ema men oru ea det mul1 e ind o av m e me a er conoentreres semme som ko eret. Dette v e være en or o sv s en ø sag at un erebge. Opberadnineentil salgsvare vil vmre den billigste process 1 anlæg. Hverken skjærstenasmeltningeller Knudsens pyrltameltning vil kunne anvendes paa malmen fra Kvænangen uden at man bruger tilsetninger,idet malmen for den forste prooes er for sur. for den anden 1ndeholder forl1det svovl og jern. Ln process, som vistnok lader sig anvende, er udludning paa vned ve1. Denne proeess arbeider billigt og bringer 11det tab baade for kobberets og de ædle metallers vedkommende.anlmg 1 ator skela, sum her maatte bli tale om, er 1m1dlertld koetbart. Vprdien af de h1dt11 opförte bygninger og anlæg 1 Kvænangen antages at dreie sig om kr.50-60,000:- Afelutten- Forinden der 1 dette felt kan b11 tale om aniteg1 storre stil de benerk- for traneport, kraftoverforingog produktbehandling,hvilke ainger om anlmg under alle omatmndighedervil komme at koste store sum- 'Kvmnangfo- mer, bbr der efter min formening være opfaret et betydeligt rekomater- kvantua, mindet 1-200,000 tons raamalm. ne. Efter de ovenetaaende ore-ln-e1ght-beregningerog beskrivelser af de enkelte forekometer vil det indseee, at dette endnu ikke kan siges'at være tilfælde. Man bor derfor 1 Kvænangen forelöb1 kun tamke paa ved en rationel og grundllg undersöge ses r t s konstatere saa store malmtilgange, som kan berettige de planlagte Da feltet indeholder flere lovende foreomster, der foruden kobber muligens fbrer mdle metaller, anser jeg det sandsynligt at undersbgelseadr1ftenvil give det forbnskede resultat. Medens undersbgeleesdriftenfinder sted, bbs man se at faa vished angaaende malmene guld- og sblvgeholt,ligesom den fordelaptige,tebehundlingemnedebör nærmere udredee. 0mkomtn1rigerneved en naadua undersugelseedrlftbborikke andrage t11 mere end kr :-.

17 D...ZLITJ-LMA GPUBLR. J;vereEs:Jt=cnUemed min instrux vur hovedformaaletmod min befuring af grubern._1 sulitjelmu: Ter nsg1e af hovedgruberueaved.:ommendeut kontrollerede 1. uarsrapporterneunfdrte kvantu opfaret malm med angivelee af gjenne:asnitsgehalteefter driftsresultaterne,ai aaadan kontrol er udfert for: Giken Hankabakken og Jakohsbakkengruber, idet jeg ved ut gjennemgaa gruberne og karterne har opgjort min egen beregning. I aarsrapporteafor 1902, der er den eidste, hvor malmtilgangen er anfdrt med tal, findes fblgende opgaver: Kvantum opfaret malm Ren malm Svarende x) raamalm tll tone tons, CharIotte grube 101,300 oa 211,000 Giken grube 40,000 55,500 Ny sulitjelma grube 200,900 " 379,000 Koch grube 32,500 " 70,000 5 Hankabakken grube 80,000 " 270,000 Bureigruben 20,800 " 69,000 Tornerhjelm /Jakobebakken/grube 93,700 " 150,000 Samtl1ge gruber 574,200 oa.1214,500tona Den af m1g udfbrte beregniug glver folgende reaultat: Kvantum opfaret malm. Ren ma m.jvaren e raamalm tonstone Giken grube. Opmaalt malmareal oa kv.m. 1 kv.m. malmflade har som middel af de eldete 6 aars drlft givet 2,9 tone renmalm, alteaa: ,9 58,000 oa. 95,000 Ny-Sulltjelmagrube, Som ovenfor:40000x 5,16 206,400 oa. 390,000 Jakobsbekkengrube. Som ovenfor:24000x 4,22 101,280 oa. 160,000 x) Af raamalmen erholdes ved opberedning:jkrgdmalm,vaskmalm, graaberg..1.

18 -16- i.ankabakkensgrube le1ested er utvivlsomt meget stort,men 1ndeholder wesentlig vaskmalm. Jeg er sikker pae, at man 1.ar mcre :rialm1 denne grube end ovenfor er anfort, s lv om man ikke medregner mere, end hvad der staar hdlere end Alveaust 100 a. under Giken-u1itjelmA stollen 1 n1veau oa. 300 a. uvi':einkabakkens udgaaende 1 dugen har man paa en lang strakning opfarut et lelesten af samme karakter og hvilket antages at være sammen~gende med dette. Om sua er tilfælle, har man 1 denne grube, hvor arbygning hidt11 ikke hur foregaaet efter nogen stor maalestok, staaende et eærdelee stort kvantum vaskmalm fluid1gtil afbygning. woruden de gruber, hvis malmtllgenge er medtaget 1 ovenstaaende beregning, har man i jul1tjelmafeltetflere lovende forekomster, hvor der drives undersdgelser,som: Knudsins grube, Mons Petter grube, Fjeldgruben,Gudrun og Valdis gruber, Sagmogruben og.,turesgrube. Af diese har jeg kun luivtanledning til at se den eldetnmvnte,der er beliggende nordenfor Gdken grube, og hvor man har et mffigt1gtlede af vaekmalm, der meget ltgner Rankabakkens. Middelgehaltenaf raamalm fra de produoerendegruber 1 Sul1t elma 1 aarene 1 02 o , kobber. A ev0v1. A kobber. svovl. Charlotte grube Giken grube Ily-Sul1tjelmagrube Gankabakken grube look grube Burs1 grube Tornerhjel'.grube samtl1ge gruber 2,26 19,36 1,98 17,58 2,89 28,20 2,63 23,68 2,90 27,75 2,66 24,98 2,07 23,66 1,91 20,39 2,31 19,60 2,19 18,25 2,25 22,87 1,90 20,25 2,27 29,90 2,16 28,18 # 2,57 26,59 2,29 21,74 vrkedalen dea 31 December r Nc!.., E n li Bercicrkly:i. 1

19 ,lerrbankdirektor J.C:son kjellber.z, :u loqk!. c,rga..vct Panpo:t...)tookholm. rå grundlag af direktor A.Lolmsen5 rupport uf den 51 :.ecember1904 ber jug hdred få uttalu mig angående den eåkerhet som Altene koppargrufvorerbjudu fbr ett Ifrågasattbanklån. itt kopparmalm I mycket stora mångder förekommer 1nom,Itens distrlktet Rr otvlforlaktigt.um man ookså antager att de flesta af de gjorda Inmutningarneeakna vårde,upptrådadook på många stållen inom distriktet fdrekomsteraf kup'buirkisamband med etora mussiv af gabbro, hvilken bergart år de norska kopparklemalmernas modurklyft och till hvilkon gabbrom.issivstorlek de kånda k1smalmsfåltensutetrilokningbev1s11gen står 1 dlrekt f6rhållande. Genom på många stållen gjorda undersdkningarooh genom mångårlg grufdrlft på enstaka punkter år darjamte konstateradt,att eamlad malm upptråder inom distriktet 1 ett antal malastreok af rått stor uthållighet.wiende bearbetude malmfdrekometernaaro ej Annu genom planmålssigafbrarbeten så fbr malmbrytning fdrberedda, att man med trygghet kan gdra råkning på en 16nande grufrarelse under en följd af år. Och det vore fullkomligtoklokt att nedlligga ett större kapltal i nyaulagguinger för koppurene estraktion ur malmen, fbr,ån underebkningearbetenafortekr1dit så långt, att grufvornastbrmåga att for extraktioneverketproduoera tillråokligt mycket ooh tillråekligt god malm unde? mlnst 7 a 8 års t1d vore ådagalagt. Af direktbr Holmaens undersbkningframgår, att 1 Kaafjordsgrufvornaför nårvarande flnnas 83,300 ton rånalm 1 blottac gårsassa hållande 1 gedomenitt fullt 2 ; koppar. Kvallteten aaser jag vara tillfredsstållandeuoh den af herr Holmsen fareelagna extraktionsmetoden- skrådning,anrikulng, småltning ooh bessomering - den r1ktiga. Jag anser också låmpligt, att sedan ytter11- gare 200,000 ton råmalm genom fbrberedandearbeten blottade, anlagga smålthytta for en produktion af 400 a 450 ton bessemerkoppa per år. Vid beråkningen af produktionskoetnadenhar Holmsen af forelktlghetantagit rånialmeuskupparprocenttill 118 stållet for profningsresultatets2 Omkostnadernafdr grufdriften har han beråknat till 5:- kronor per ton berg, fbr anr1kningen t111 1,40 per ton ingående gode och fdr småltningen till 260:- kronor per ton bessemerkoppar.under foruteattningaf kompetent skateel behbfva dessa beråkningar ej bfverskridas,afven om man belastar grufdriftenmed en del allmänna umkostnader såsom skatter och onera, men drremot ej med rantorna på det hittllle nerlagde kapitalet. Hajes Holesensutgiftseiffrafor adminletrationen och diverse omkostnader till 20,000:- kronor, skulle de aamlade tillverkningskostnadernauppgå tll 55d,660 kronor fdr 441 ton bessemcrkoppareller till oa. 830 kronor per ton. Oeh man torde vara beråttigad antaga, att bessemerkopparnsmarknadspris1 genome en1tt kommer att atålla sig 150 kronor per ton hbgre. RAnt f6ljer, att man rlmligtviskan gbra råkning på, att Kaaf ords rufvor 1 samban med en smålthytts1 måttlig skala, kunna a en ml e od men dooke - såvidt man nu kan bed6maderkest gngar - no on e nner hb afkastnin.

20 -2- 'drsta steget maste dock sasom redan år påpekadt blif- Vd att forcera de fdrbaredende arhetenu i synnerhet i Gammeigruben. dr utt bedima kostnuden af dessu forberedande nrbeten, har jag sped1ellt 1nfudrat meddelunde frau..1rektor om tillgången pa råmalm per kvadratmdter gingarea 1 dessa grufvor. dan uppger 5 ton per kvadratmeter 1 ordgruben och 7 ton 1 aydgruben. Då e:aellert1d en del prter mte dr1fvas 1 ofynd1gt berg, torde dot ej vara tryggt stt rakna hdgre än 4 ton ramulm per blottad kvadrataatr antagunde utt de forberedande arbetena utfdrua pa ddt sätt, att grigan gailo% norlsonteda och atigande orter uppdelas generelt tuget i rutur mad 25 meters sida, behbfver man dr1fva 50 piater Prt fer utt blotta L,500 ton råmalm. Kostnaden af de fdrberedande arbetena per ton blottad råmaim b11r då, om man beråknar ortkostnaden 1nklusive utfrakt till 60 kronor per meter, krouor 1,25 per ton råmal.u. rotalkoataaden af de fbrberedande arbetena, scia enligt dennis plan ar0 njdvånd1ga fdr att blutta ytterligare 203,000 ton ramalm, updgå saladea t11 250,0u0:- kronor. Denna kapitalutgift, kun vlseerligen synas vara hag, men den akulde placera hela affaren på en solidare busis ooh fdr en bankinrattning, som utlånar penn1nrar t111 grufforetag, vare det fdrenadt med ganska stor rick att ej bet1pga såsom ett fdreta villkor, att de fdrberedande arbatenti hållas så mycket i advaace fraaför grufbrytningen, attman alltid med såkerhet kan pårakna minst 7 a 8 års idnande grufarbete. 1:et år också gifvet, att det ar fbrenadt med ekonomisk fbrdel vid sjalfva malmbrytningen, att fdrarbetene aro fullt afslutade, fbrran malmatroasaingen tager ain bdrjan lnom en ny etage. J2111 ded endu utglften af 250,0u0 krpnor til förberedande arbaten komma sedermera byggnadskostnaderna fdr emalthytta samt för kraftstationens och anrikningsverkets utvidgandel hvilka anlaggningar Direktbr aolmsen beråknar koste 143,000 kronor. Fdr denna summa böre de ockeå kunna utfbras. Jet belopp, som han analår fbr undersdkningar och förbereaande urbeten i grufvorna, kr. 160,000, anser jag dåremot vara fbr Angående frågau om lamnande af län til fdrbåttringar on] nybyggnader vid :safjordena grufvor, måste jag uttala aåsom mitt slutomddme, att frågan år for tidigt vackt och att det måste anses som grufagernes agen sak att genom aktlainbetalning bara omkostnaderna far de arbeten, som hro erforderliga att blotta tiltrå0klig malm fbr minst 7 a 8 års jemn malmbrytning, afpassau för produktion af 400 a 450 ton bessemerkoppar per år, hvifla fbrberedande arbens utförande måhte atallas såsom villkor fbr framtida lån. 3m Kvmnangenfgatet kan jag fatte mig helt kort. Desa hofvadgrufva, Codars grube, lofvar godt fdr framtiden, men malmen år annu fbga kand och måste ytterligare undersdkaa, fbrran fråga om banklån kan på allvar ifrågaaåttas. Enligt ofverenakommelse stannada larektbr Holmeen på återresa från,ltengrufvorna några dugur vld SuLitjelma fbr att fbretaga kontrollmatningar af on del af dessa grufvora malmreeerver. nana darefter gjorda beråkningar visa att de malmtillgångar, som dro anforda i bolagats Arsrapport fbr 1902 anarare åro fbr laga An fdr Att det under 1905 behandlade rågodset visar agre prooent koppar och svafvel ån under fdregående år fdrklarae enligt

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Bergvesenet rapport nr Intern Journaf nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering

Bergvesenet rapport nr Intern Journaf nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering ,d73 5itk Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journaf nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3821 Trondhoim Apen Kommer fra..arkiv Ekstern

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Dato Ar. Bergdistrikt. Rostvangen Borsjoho

Dato Ar. Bergdistrikt. Rostvangen Borsjoho Bergvesenet BÆRBAR MASKIN Rapportarkivet IV:thoks 30, I, N-741 I rondheim V Bergyesenet rapport nr Intern Journal nr 6810 Internt arkly nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra..arktv Trondheimske

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad Ifølge Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 12te var Reguleringssummen for efternævnte Embeder ansatte saaledes for Tidsrummet fra 1 April 1876 til 31 Marts 1886: Veile Borgerskole

Læs mere

Flokit. En ny Zeolith fra Island. Karen Callisen. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 9. 1917.

Flokit. En ny Zeolith fra Island. Karen Callisen. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 9. 1917. Flokit. En ny Zeolith fra Island. Af Karen Callisen. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 9. 1917. JDlandt de islandske Zeolither, som fra gammel Tid har været henlagt i Mineralogisk Museum

Læs mere

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen Fortrolig Oversvømmelsens etablering Instruks for Lederen Indholdsfortegnelse. Indledning Side 1. Kommandoets Formering - - 2. Kommandoets Inddeling - - 3. Uddeling af Ordrer, Afmarch - - 5. Lederens øvrige

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad.

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad. Ark No 35/1883 Forsamlingen antager, at en Formueskat som Lovforslaget ikke kan? gjøre der??? udover den egentlige Indtægt som Beskatning efter I og C tillader. at det overlades til hver Kommunes Vedtægt

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

St.Hans Hospital. Indbydelse til Concurrence

St.Hans Hospital. Indbydelse til Concurrence St.Hans Hospital Indbydelse til Concurrence Ved kgl. Resolution af 14 de Octbr. 1851.er det bestemt, at der ved almindelig Concurrence skal tilveiebringes Plan og Overslag til Bygningsanlæggene ved den

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT De mennesker, der har interesse for vor store billedhugger Bertel T h o r valdsen, kender sandsynligvis hans dødsmaske. Den viser os et kraftigt, fyldigt fysiognomi,

Læs mere

fuo$is. Badet har ikke selv logihuse. Kurgjesterne bor tilleie hos byens familier, hvor der er stort udvalg af comfortable

fuo$is. Badet har ikke selv logihuse. Kurgjesterne bor tilleie hos byens familier, hvor der er stort udvalg af comfortable pr. seance) og massasebehandling (kr. o,5" pr. seance ir zo min.) samt for de elektriske varmh-rftsbad (Bath-bad) og lysbad. Kurafgiften modereres for medlertrmer af samnre husstand, z.; < ; >F A E zla

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1923 2) Byrådsmødet den 21. juni 1923 3) Byrådsmødet den 6. september 1923

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 Troels-Lund Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 CHRISTIAN DEN FJERDES FØDSEL OG DAÅB FØDSEL i FREDERIK den Anden 1 og Dronning Sophia havde allerede været gift i flere Aar, men endnu var deres Ægteskab

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942

DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942 1 DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942 2 Forord til reproduktionen Dette er en gengivelse af en beskrivelse af pallåsen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

BÆRBAR MASKIN. Dato Ar. Bergdistrikt

BÆRBAR MASKIN. Dato Ar. Bergdistrikt Bergvesenet Postboks 3021. N-71-11 rondheim BÆRBAR MASKIN Rapportarkivet.r) Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 6809 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Om Mellemoligocænets Udbredelse

Om Mellemoligocænets Udbredelse Om Mellemoligocænets Udbredelse i Jylland. Af J. P. J. RAVN. ED Opdagelsen af ny forsteningsførende Lokaliteter Vi Jylland øges stadig vort Kendskab til Tertiærformationens forskellige Underetagers Udbredelse

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

"PRØVER MED BRÆNDTORVMASKINER

PRØVER MED BRÆNDTORVMASKINER "PRØVER MED BRÆNDTORVMASKNER lndledende bemerkninger. henhold til programmet_ for Norges J ubilæumsutstilling 9 r 4 skulde de brændtorvmaskiner, som ønskedes utstillet og bedømt, underkastes en prøve og

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 I Anledning af at der er nedsat et Lønningsudvalg, og der da maaske skal arbejdes videre i Sagen om Lønninger inden for Belysningsvæsenet, tillader jeg mig at

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Bergvesenet Postboks 3021. 7002 Trondheim. Rapportarkivet. BV3441 Boks nr. 04 Nordland

Bergvesenet Postboks 3021. 7002 Trondheim. Rapportarkivet. BV3441 Boks nr. 04 Nordland Bergvesenet Postboks 3021. 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisenng Gradering BV3441 Boks nr. 04 Nordland Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Hjem til Sandefjord for sopran, kor og orkester. Klaveruttog (Opus 10 p) Musikk Gisle Krogseth Tekst Arne Engelstad

Hjem til Sandefjord for sopran, kor og orkester. Klaveruttog (Opus 10 p) Musikk Gisle Krogseth Tekst Arne Engelstad Д1Хpran Moderato qб0ж94 Hem til Sandeord or sopran kor og orkester Klaveruttog (Opus 10 p) Musikk Gisle Krogseth Tekst Arne Engelstad pran/ Alt Tenor/ Bass Piano Moderato qб0ж94 P n n n 4 P Stil - le i

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 1874-01 Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 Efter Ordre og i Anledning af hoslagte Skrivelse af Dags Dato fra Kommunehospitalet skal Undertegnede

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Sammenligning af drivkræfter

Sammenligning af drivkræfter 1826 Sammenligning af drivkræfter Ole Jeppesen VUCFYN Odense, 2013 J.C. Drewsen, Johan Christian Drewsen, 23.12.1777-25.8.1851, dansk fabrikant, landøkonom og politiker. Drewsen var søn af papirfabrikant

Læs mere

Forblad. Murværk af teglsten og klinkerbetonsten. Ernst Ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte

Forblad. Murværk af teglsten og klinkerbetonsten. Ernst Ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte Forblad Murværk af teglsten og klinkerbetonsten Ernst Ishøy Tidsskrifter Arkitekten 1941, Ugehæfte 1941 Murværk af 'l'eg Isten og Klinkerbetonsten Af Civiling-eniøi :Ei nst Ishøy Civilingeniør Ernst Ishøy

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Kl. 57 a - BESKRIVELSE MED TILHØRENDE TEGNING. DAN.lVlARK. 2s,01. PATENT Nr. 56524. VALSTS ELEKTROTECHNISK.Å FABRIKA,

Kl. 57 a - BESKRIVELSE MED TILHØRENDE TEGNING. DAN.lVlARK. 2s,01. PATENT Nr. 56524. VALSTS ELEKTROTECHNISK.Å FABRIKA, Kl. 57 a - 2s,01 DAN.lVlARK PATENT Nr. 56524. BESKRIVELSE MED TILHØRENDE TEGNING OFFENTLIGGJORT DEN 7. AUGUST 1939 AF DIREKTORATET FOR PATENT- OG VAREM.ÆRKEV.ÆSENlTIT. VALSTS ELEKTROTECHNISK.Å FABRIKA,

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Almenfattelig forklaring ai kartet og»l endel i det foregaaende anvendte geologiske udtryk.

Almenfattelig forklaring ai kartet og»l endel i det foregaaende anvendte geologiske udtryk. Almenfattelig forklaring ai kartet og»l endel i det foregaaende anvendte geologiske udtryk. Af Hans Reusch. Til veiledning for dem, der maatte ønske en ganske kort og populær d68^66 om det nordlige Norges

Læs mere

- b r u g e r v e j l e d n i n g

- b r u g e r v e j l e d n i n g Active - b r u g e r v e j l e d n i n g! O B S! V I G T I G T L æ s d e n n e b r u g e v e j l e d n i n g f ø r A c t i v e t a g e s i b r u g. D a t o : 2 0 0 7-0 2-2 3 V e r s i o n 3 P r o ducent

Læs mere

Bemærkninger om endel myrstrækninger i Bergs og Rakkestads præstegjælde i Smaalenene samt om myrene paa Jæderen.

Bemærkninger om endel myrstrækninger i Bergs og Rakkestads præstegjælde i Smaalenene samt om myrene paa Jæderen. 42 NORGES GEOLOGISKE UNDERSØGELSE. Bemærkninger om endel myrstrækninger i Bergs og Rakkestads præstegjælde i Smaalenene samt om myrene paa Jæderen. Af gaardbruger G. E. Stangeland. i i_je i det følgende

Læs mere

den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. .hvilke Udbredelsen og Karakteren af denne, ikke nærmere omtalte Jordrystelse udførlig belyses..

den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. .hvilke Udbredelsen og Karakteren af denne, ikke nærmere omtalte Jordrystelse udførlig belyses.. Jordskælvet i det østlige Sjælland den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. Om Jordrystelsen paa Sj ælian den 21. Maj 1881 har J. F. JOHNSTRUP. indsamlet en lang Række af Beretninger, gennem.hvilke Udbredelsen

Læs mere

Forblad. Om lerindskud i bjælkelag. Henning Hansen. Tidsskrifter. Arkitekten 1932, Ugehæfte

Forblad. Om lerindskud i bjælkelag. Henning Hansen. Tidsskrifter. Arkitekten 1932, Ugehæfte Forblad Om lerindskud i bjælkelag Henning Hansen Tidsskrifter Arkitekten 1932, Ugehæfte 1932 OM LERINDSKUD I BJÆLKELAG Kære Monberg. Tak for Deres Svar, nærmere kommer vi vel ikke Tingene denne Gang. Som

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK DET KONGELIGE BIBLIOTEK 130021858839 * Til Erindring om J ohan W ilhelm Krause, født den 23de September 1803, død den 25de Marts 1889. #» > Naade og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus være

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Kogle bemerkninger om Nordlands amts geologi. Efter ældre arbeider af Hans Reusch.

Kogle bemerkninger om Nordlands amts geologi. Efter ældre arbeider af Hans Reusch. Kogle bemerkninger om Nordlands amts geologi. Efter ældre arbeider af Hans Reusch. Pettersens arbeider over Vestfjordens omgivelser. Lo fotens mægtige ørække bestaar, som af kartet sees, væsentlig a f

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD

HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD DANMARKS STATISTIK STATISTISKE MEDDELELSER 4. REKKE 66. BIND 4. HEFTE COMMUNICATIONS STATISTIQUES 41ne SÉRIE TOME 66 41ne LIVRAISON HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD NOVEMBER 1921 LOYER ET LOGEMENT EN NOVEMBRE 1921

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Kildeopgave om Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1849

Kildeopgave om Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1849 Kildeopgave om Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1849 Kildekritiske spørgsmål til Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1849. Baggrund I årene omkring 1849 var Danmark præget af en nationalisme og optimisme

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn ?ot" Os)I/smnZSl' OM Os)^3v nsr OZ bk'uzs^srtizkscisr; SS vsniizle vvvwv.l

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 El-nummer: 6398402149 EAN-nummer: 5706445620067 Indhold Dansk/Norsk manual... 3 Indledning... 3 Kendetegn... 3 Måleprocedure/Måleprossedyre...

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

1.Ens afregning til alle andelshavere: Uanset mængden af mælk sikres leverandørerne samme pris per kande mælk.

1.Ens afregning til alle andelshavere: Uanset mængden af mælk sikres leverandørerne samme pris per kande mælk. Kontrakt for Hjedding Andelsmejeri 1882 Kilder Kildeintroduktion: Hjedding Andelsmejeri blev grundlagt i 1882 i Vestjylland og betegnes som Danmarks første andelsmejeri. Særligt i 1880'ernes sidste halvdel

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Ark No h/1887. Til Veile Byraad! Efter at undertegnede, hvem det i sin Tid som Udvalg er overdraget at udfinde, hvormeget

Ark No h/1887. Til Veile Byraad! Efter at undertegnede, hvem det i sin Tid som Udvalg er overdraget at udfinde, hvormeget Ark No h/1887 Til Veile Byraad! Efter at undertegnede, hvem det i sin Tid som Udvalg er overdraget at udfinde, hvormeget et Barn i Byens Skole for Realafdelingen (:den saakaldte Borgerskole :) kostede

Læs mere

00060.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00060.00. Fredningen vedrører: Kanderende Sti. Domme. la ksations kom miss ionen.

00060.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00060.00. Fredningen vedrører: Kanderende Sti. Domme. la ksations kom miss ionen. 00060.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00060.00 Fredningen vedrører: Kanderende Sti Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 14-11-1919 Fredningsnævnet 28-07-1919 Kendelser Deklarationer

Læs mere