4. juli 2014 kl i Hal Q Landsskuet/ National Show

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. juli 2014 kl. 16.30 i Hal Q Landsskuet/ National Show"

Transkript

1 terms Av & conditions l s dy r au k t i o n/ B r eed i n g St o c k S a l e 4. juli 2014 kl i Hal Q Landsskuet/ National Show Dansk Limousine Forening/The Danish Limousin Association 5

2 regler program landsskuet betingelser2014 Tilmelding Onsdag 2. juli Dyrene Alle aktive er ankommet medlemmer og foreningen af Dansk er Limousine vært ved limousinepølser Forening kan tilmelde til alle dyr Limousineudstillere auktionen. Dansk og deres Limousine medhjælpere.. Forening forbehol- fra grill der sig ret til at afvise tilmeldte dyr. Torsdag 3. juli Aftaler 08:30: Morgenmøde ved Limousinestanden. Limousinestanden bemandes med udstillerne på landsskuet efter I forbindelse med godkendelse af dyre til auktionen skal sælger underskrive en skriftlig aftale om minimumspris, sædrettigheder, drægtighed, plan, som er betalingsforhold opsat i standen. etc. 09:00: Skuet åbner. 09:00-14:00: Købere Bedømmelse Kødkvæg Eftermiddag: Auktionen er Mønstring åben for Hal alle Q købere, uanset medlemskab af Eftermiddag: Dansk Limousine Besætningsgrupper Forening. Limousine Hal Q 17:00: Limousine Ungdoms arrangement for børn og unge Gebyr Torsdag Sælger betaler aften: et tilmeldingsgebyr på kr. 1000,- inkl. fotografering pr. dyr. tro, samler limousinefolket bordene mellem campingvog- Traditionen nene, Køber griller betaler og 3 spiser procent sammen af budsummen under samvær i salær. på slap line. ALLE er velkomne til at deltage! Generelt Sælger er ansvarlig for, at dyr der sælges på auktionen er reelle i alle henseender. Dyrene skal være gode avlsdyr med eksteriør over racemiddel. De skal være trækvante og lette at håndtere. De tilmeldte dyr skal være over 7 mdr. gamle, på auktionsdagen. Fortsæt Alle festlighederne dyr skal være efter vejet auktionen ved fødsel, tag 200 med dage til landsskuefesten! og 365 dage. LANDSSKUEFEST FREDAG d. 4. juli kl. 18:30 Stambogsføring Fredag aften på landsskuet bydes der på spisning og dans i Hal G for udstillere, Tyre medhjælpere skal være og gæster. blodtypebestemte I år vil limousinefolket og stambogsførte. deltage der er reserveret Hundyr skal pladser være til alle stambogsførte. der tilmelder sig. Landsskuefesten trakterer med buffet og underholdning, og efter maden, spilles der op til en sving om til levende musik med det populære band Os 3. Drikkevarer købes på stedet. Drægtige Pris pr kuvert: dyr 175 kr. Børnemenu: Drægtige dyr 50 skal kr. ledsages af en underskrevet drægtighedsattest, som er underskrevet af en inseminør eller dyrlæge. Sædrettigheder Sædrettigheder til sæd, som er produceret efter købet følger som udgangspunkt med tyren. Såfremt sælger ønsker at beholde rettighederne til fremtidig sædproduktion, skal det skriftligt meddeles auktionsledelsen samtidig med tilmelding af tyren til auktionen. Desuden skal det fremgå af købsaftalen, som køberen underskriver umiddelbart efter hammerslag. Tyre, der er godkendt til Dansk Limousine Forenings avlsprogram, må ikke sædtappes igen uden aftale med Dansk Limousine Forening. Fredag 4. juli 08:30: Dansk Limousine Morgenmøde Forening ved arrangerer Limousinestanden transport indenfor Danmark 10:00-11:00: (Jylland Ærespræmiekonkurrence og brofaste øer) til en fast pris. Omkostninger fordeles 12:00: ligeligt Rundvisning mellem i køber stalden og ved sælger avlsudvalget. for alle auktionens dyr. 14:00: Afkomstfremstilling 16:30-18:00: Limousine Avlsdyr auktion Eksport af dyr 18:00: Efter auktionen fejrer vi Dansk Limousine Forenings nye Køber betaler salær og transport som ved salg inden for Danmark. samarbejdsaftale med Tryg. Køber betaler TRYG alle er omkostninger vært ved Champagne til karantæne, ved staldene. opstaldning, pasning, 18:30: fodring, Landsskuefest veterinære i hal omkostninger. G. Husk tilmelding! Køber har selv ansvaret for at arrangere og betale transport fra karantænestalden Lørdag 5. Juli til bestemmelsessted i udlandet. Dansk 08:30: limousine Morgenmøde forening ved kan Limousine være behjælpelig Standen med at anvise en 10:00: karantænestald. Foreningen giver kaffe og rundstykker ved limousine standen til alle medlemmer. Dyr der ikke UDGIVELSE sælges AF LIMOUSINE KOGEBOG Sælger betaler Formiddag: transport Interbreed til og fra Kødkvæg auktionen samt tilmeldingsgebyr. 16:30: Skuet lukker For dyr der ikke opnår salg på auktionen, men sælges på auktionsstedet efter auktionen inden hjemtransport, betaler køber og sælger gebyr og transport efter samme vilkår som ved handel på auktionen. For Voldgift at komme til at sidde sammen, er der tilmelding til Susanne Brandt senest onsdag Enhver d. uenighed 2. juli og tvist om dyr, der er handlet på auktionen, Helst afgøres på mail: ved voldgift. - ellers tlf.: Følgende procedure for udpegning af voldgift er aftalt: Der vil under hele landsskuet være forsikringsmand fra Tryg tilstede på Dansk Limousine Forenings stand Hver part udpeger en voldgiftsmand. Når den ene part har udpeget *Ret til ændringer sin voldgiftsmand forbeholdes. Landsskuets og givet meddelelse program er ved herom redaktionens til den afslutning anden part, ikke helt og færdigt. denne Derfor: ikke inden se opslag 7 dage om programmet derefter i har Limousine udpeget Foreningens sin, er den stand første og på part berettiget til også at udpege den anden voldgiftsmand. Voldgiftsmændene kan udpege en opmand. Hvis der ikke kan opnås enighed, udpeges opmanden af den stedlige civildommer i ejerens retskreds. Hver af parterne har kun ret til to gange skriftligt at fremlægge sine bemærkninger, og har kun 14 dage hver gang til at udfærdige sådanne, medmindre voldgiftsmændene giver tilladelse til længere frist. Voldgiften bestemmer i øvrigt selv sin forretningsgang, herunder hvilke bevisligheder den yderligere måtte ønske tilvejebragt, samt om der skal berammes en mundtlig forhandling. Minimumspris Sælger skal ved tilmelding af dyret oplyse krav til minimumspris. Ansvar Ansvaret for dyrene ligger hos sælger indtil hammerslag. Herefter er det købers ansvar. Forsikring Dansk Limousine Forening har ikke tegnet forsikring på dyrene. Når voldgiften har optaget sagen til kendelse, er den forpligtet til inden fire uger derefter at afsige kendelsen. Voldgiften fastsætter i sin kendelse, hvem der skal udrede de udgifter, der er forbundet med den pågældende sags behandling. I den forbindelse tages samtidig hensyn til, hvem der taber sagen helt eller delvis. Den afsagte kendelse afgør sagen endeligt og kan således ikke indbringes for de ordinære domstole. 42

3 Velkommen terms & conditions til dansk limousine forenings avlsdyrsauktion Registration Det er med stor glæde at Dansk Limousine Forening kan byde velkommen til den All årlige active limousine members auktion, hvor of dyr the af den Danish bedste kvalitet Limousine vil blive Association solgt. can Årets register auktion vil blive animals afholdt for fredag the d. auction. 4. juli kl Danish i Landsskuets Limousine Hal Q. Association Dyrene vil kunne reserves besigtiges the alle right landsskuets to reject dage, registered hvor de står sammen animals. med de øvrige limousine, dyr der er udstillet. Contracts In connection with the approval of the animal to the auction the seller must sign a written agreement on the minimum price, sperm rights, pregnancy, payment conditions, It etc. is a pleasure for the Danish Limousine association to welcome you all to the annual limousine stock sale, where some of the best animals will be sold. This Buyers years auction will be held Friday the 4 th July at at the National show in The Herning auction in Hal is Q. open to all buyers, regardless of membership of the Danish Limousine Association. Fee Seller pays an entering fee of DKK 1.000, - incl. photography per animal. Buyer pays a commission fee amounting to 3% of the final bid. General Seller is responsible for ensuring that animals sold at auction are okay in all respects. Animals must be good breeding stock with a confirmation above the breed s average. They must be well trained and easy to handle. The registered animals must be over 7 months old, on auction day. All animals must be weighed at birth, 200 days and 365 days. Pregnant animal s Pregnant animals must be accompanied by a signed pregnancy test, which is signed by an inseminator or veterinarian. Rights to Semen Rights to semen that are produced after the auction follows the bull. If the seller wants to retain rights to future sperm production, it must be notified in writing to the auction management while registering the bull for the auction. It should also be stated in the contract, the purchaser shall sign immediately after the auction. Bulls that are approved for Danish Limousine Society breeding program may not be put into semen production again without agreement with the Danish Limousine Association. Minimum Price Seller shall upon registration of the animal, state minimum price for the animal Torben at the auction. Eg Østergaard Responsibilities Responsibility for the animals lies with the seller until the auction. After the auction it is the buyer s responsibility Insurance For at kunne gennemføre en limousine auktion, er der behov for sponsorer. Der Danish skal lyde en Limousine stor tak til de Association firmaer og besætninger, has not som taken støtter out foreningen insurance i dets on arrangementer. the animals. Vi håber at se jer alle til en vellykket auktion. Danish Limousine Association arranges transport in Denmark (Jutland and the islands connected via bridges) at a fixed price. Costs shall be shared equally between buyer and seller for any auction animals. You can see all the animals on the national show, where they will be at the same Export place as where of animals the other limousine animals are. Buyer We would pays like to the thank same all the fees sponsors and and transport breeders, who costs have as helped á Danish to make buyer. it a good sale. Buyer Looking forward pays all to seeing costs you of all quarantine, at the sale. housing, care, feeding and veterinary costs. Buyer is responsible for arranging and paying transportation from the quarantine stable to the destination abroad. Danish Limousine Association can help to provide a quarantine stable. welcome to the danish limousine breeding stock sale Animals that are not sold by auction Seller pays transport to and from the auction and entry fee. For animals who do not achieve sales at the auction, but are sold on the auction site after the auction, pay the buyer and the seller fees and transportation under the same conditions as in trade at the auction. Arbitration Any disagreement and dispute about animals that are traded in the auction shall be settled by arbitration. The following procedure for appointment of arbitrator is Pedigree Tjoelker Fouragehandel og Bulls must be registered and paternity must have been determined. Females must be registered. agreed: Each party shall appoint one arbitrator. When one party has appointed its arbitrator and given notice to the other party, If the other party has Cebeco Fourage a/s not appointed it s arbitrator within 7 days then the first party is entitled to also appoint the other arbitrator. If no agreement is reached the arbitrators may appoint an umpire, appointed by the local civil judge in the owner s jurisdiction. Each Party shall be entitled to submit in writing twice its observations, and has only 14 days each time to reply unless the arbitrators shall authorize a longer period. The arbitration provides in addition, its own procedures, including the evidence, and whether there must be set a hearing. Once the arbitration has taken the case to order, it is obliged, within four weeks thereafter to issue the warrant. The arbitration shall determine in its judgment, who should pay the costs associated with the proceedings. In this context, whilst also taking account of who loses the case in whole or in part. The final John judgment Westenbroek handed down in the case, can not be brought before the ordinary courts. Tjoelkers mineral sortiment til Kødkvæg har løsninger både sommer og vinter. Kvalitets mineraler i 25 kg sække eller BB Kraftfoder blandinger Grovfoder formidling Græsfrø Kontakt for yderligere information Mobil Mobil

4 regler terms & og conditions betingelser Tilmelding Registration Alle active aktive members medlemmer of the Danish af Limousine Dansk Limousine Association can Forening register animals kan tilmelde auction. dyr Danish til auktionen. Limousine Association Dansk Limousine reserves the Forening right to reject forbehol- registered for the animals. der sig ret til at afvise tilmeldte dyr. Contracts In Aftaler connection with the approval of the animal to the auction the seller must sign a I forbindelse written agreement med on godkendelse the minimum price, af dyre sperm til rights, auktionen pregnancy, skal payment sælger underskrive etc. en skriftlig aftale om minimumspris, sædret- conditions, tigheder, drægtighed, betalingsforhold etc. Buyers The Købere auction is open to all buyers, regardless of membership of the Danish Limousine Auktionen Association. er åben for alle købere, uanset medlemskab af Dansk Limousine Forening. Fee Seller pays an entering fee of DKK 1.400, - incl. photography per animal. Gebyr Buyer pays a commission fee amounting 500 kr. plus 3% of the final bid. Sælger betaler et tilmeldingsgebyr på kr. 1000,- inkl. fotografering pr. dyr. General Seller Køber is betaler responsible 3 procent for ensuring af budsummen that animals sold i salær. at auction are okay in all respects. Animals must be good breeding stock with a confirmation above the breed s Generelt average. They must be well trained and easy to handle. All animals must be Sælger weighed er at ansvarlig birth, 200 for, days at and dyr 365 der days. sælges på auktionen er reelle The i alle registered henseender. animals Dyrene must be skal over 10 være months gode for avlsdyr heifers and med 12 eksteriør months for bulls over on racemiddel. auction day. De skal være trækvante og lette at håndtere. De tilmeldte dyr skal være over 7 mdr. gamle, på auktionsdagen. Pedigree Bulls must Alle be dyr registered skal være and paternity vejet ved must fødsel, have been 200 determined. dage og 365 dage. Females must be registered. Stambogsføring Tyre Pregnant skal animal s være blodtypebestemte og stambogsførte. Hundyr skal Pregnant være animals stambogsførte. must be accompanied by a signed pregnancy test, which is signed by an inseminator or veterinarian. Drægtige dyr Drægtige Rights to Semen dyr skal ledsages af en underskrevet drægtighedsattest, som er underskrevet af en inseminør eller dyrlæge. Rights to semen that are produced after the auction follows the bull. If the seller wants to retain rights to future semen production, it must be notified in writing to the auction management while registering the bull for the auction. Sædrettigheder It should also be stated in the contract, the purchaser shall sign immediately Sædrettigheder after the auction. til sæd, som er produceret efter købet følger Bulls som that udgangspunkt are approved for med Danish tyren. Limousine Society breeding program may not Såfremt be put sælger into semen ønsker production at beholde again without rettighederne agreement with til fremtidig the Danish Limousine sædproduktion, Association. skal det skriftligt meddeles auktionsledelsen samtidig med tilmelding af tyren til auktionen. Desuden skal Minimum det fremgå Price af købsaftalen, som køberen underskriver umiddelbart Seller shall efter upon hammerslag. registration of the animal, state minimum price for the animal at the auction. Tyre, der er godkendt til Dansk Limousine Forenings avlsprogram, må ikke sædtappes igen uden aftale med Dansk Limou- Responsibilities Responsibility sine Forening. for the animals lies with the seller until the auction. After the auction it is the buyer s responsibility Minimumspris Insurance Sælger skal ved tilmelding af dyret oplyse krav til minimumspris. Limousine Association has not taken out insurance on the animals. Danish Ansvar The Danish Limousin Association can help with transport if needed. Ansvaret for dyrene ligger hos sælger indtil hammerslag. Herefter er Export of det animals købers ansvar. Buyer pays the same fees and transport costs as á Danish buyer. Buyer Forsikring pays all costs of quarantine, housing, care, feeding and veterinary costs. Buyer Dansk is responsible Limousine for Forening arranging and har paying ikke transportation tegnet forsikring from the på quarantinrene. stable to the destination dy- abroad. Danish Limousine Association can help to provide a quarantine stable. Dansk Limousine Forening arrangerer transport indenfor Danmark Animals (Jylland that are og not brofaste sold by auction øer) til en fast pris. Omkostninger fordeles Seller pays transport ligeligt to mellem and from køber the auction og sælger and entry for fee. alle auktionens For animals who do not achieve sales at the auction, but are sold on the auction dyr. site after the auction, pay the buyer and the seller fees and transportation under the same conditions as in trade at the auction. Eksport af dyr Køber Arbitration betaler salær og transport som ved salg inden for Danmark. Any disagreement and dispute about animals that are traded in the auction Køber shall settled betaler by arbitration. alle omkostninger til karantæne, opstaldning, pasning, The following fodring, procedure veterinære for appointment omkostninger. of arbitrator is agreed: Køber Each party har shall selv appoint ansvaret one arbitrator. for at arrangere When one og party betale has appointed transport its fra arbitrator til bestemmelsessted i udlandet. karantænestalden Dansk and given limousine notice to the forening other party, kan If være the other behjælpelig party has not med appointed at anvise it s arbitrator within 7 days then the first party is entitled to also appoint the other en karantænestald. arbitrator. Dyr If no agreement der ikke is sælges reached the arbitrators may appoint an umpire, appointed Sælger by the local betaler civil judge transport in the owner s til og jurisdiction. fra auktionen Each Party samt shall tilmeldingsgebyr. submit in writing twice its observations, and has only 14 days each time to reply be entitled to For unless dyr the der arbitrators ikke opnår shall authorize salg på a auktionen, longer period. men sælges på auktionsstedet The arbitration efter provides auktionen in addition, inden its own hjemtransport, procedures, including betaler the evidence, køber og and sælger whether gebyr there must og be transport set a hearing. efter samme vilkår som ved handel Once på the auktionen. arbitration has taken the case to order, it is obliged, within four weeks thereafter to issue the warrant. The arbitration shall determine in its judgment, who should pay the costs associated with the proceedings. In this context, whilst Voldgift also taking account of who loses the case in whole or in part. Enhver The final uenighed judgment handed og tvist down om in dyr, the case, der er can handlet not be brought på auktionen, before the afgøres ordinary courts. ved voldgift. Følgende procedure for udpegning af voldgift er aftalt: Hver part udpeger en voldgiftsmand. Når den ene part har udpeget sin voldgiftsmand og givet meddelelse herom til den anden part, og denne ikke inden 7 dage derefter har udpeget sin, er den første part berettiget til også at udpege den anden voldgiftsmand. Voldgiftsmændene kan udpege en opmand. Hvis der ikke kan opnås enighed, udpeges opmanden af den stedlige civildommer i ejerens retskreds. Hver af parterne har kun ret til to gange skriftligt at fremlægge sine bemærkninger, og har kun 14 dage hver gang til at udfærdige sådanne, medmindre voldgiftsmændene giver tilladelse til længere frist. Voldgiften bestemmer i øvrigt selv sin forretningsgang, herunder hvilke bevisligheder den yderligere måtte ønske tilvejebragt, samt om der skal berammes en mundtlig forhandling. Når voldgiften har optaget sagen til kendelse, er den forpligtet til inden fire uger derefter at afsige kendelsen. Voldgiften fastsætter i sin kendelse, hvem der skal udrede de udgifter, der er forbundet med den pågældende sags behandling. I den forbindelse tages samtidig hensyn til, hvem der taber sagen helt eller delvis. Den afsagte kendelse afgør sagen endeligt og kan således ikke indbringes for de ordinære domstole. 4

5 terms regler & og conditions betingelser Registration Tilmelding Alle aktive active medlemmer members af Dansk of the Limousine Danish Forening Limousine kan tilmelde Association dyr til auktionen. can register Dansk Limousine animals Forening for the forbeholder auction. sig Danish ret til at afvise Limousine tilmeldte dyr. Association reserves the right to reject registered animals. Aftaler I forbindelse med godkendelse af dyre til auktionen skal sælger underskrive en skriftlig Contracts aftale om minimumspris, sædrettigheder, drægtighed, betalingsforhold In connection etc. with the approval of the animal to the auction the seller must sign a written agreement on the minimum price, sperm rights, pregnancy, payment conditions, Købere Auktionen etc. er åben for alle købere, uanset medlemskab af Dansk Limousine Forening. Buyers Gebyr The auction is open to all buyers, regardless of membership of Sælger betaler the Danish et tilmeldingsgebyr Limousine på kr. Association. 1400,- inkl. fotografering pr. dyr. Køber betaler 500 kr. plus 3 % af budsummen i salær. Generelt Fee Seller Sælger er pays ansvarlig entering for, at dyr der fee sælges of DKK på auktionen 1.000, - er incl. reelle photographder. per Dyrene animal. skal være gode avlsdyr med eksteriør over racemiddel. De skal være i alle henseen- Buyer trækvante pays og lette a commission at håndtere. Alle fee dyr amounting skal være vejet ved to 3% fødsel, of 200 the dage final og bid. 365 dage. På auktionsdagen skal de tilmeldte kvier være minimum 10 måneder og tyre General minimum 12 måneder. Seller is responsible for ensuring that animals sold at auction are okay in all respects. Animals must be good breeding Stambogsføring Tyre skal være blodtypebestemte og stambogsførte. Hundyr skal være stambogsførte. stock with a confirmation above the breed s average. They must be well trained and easy to handle. The registered animals Drægtige must dyr be over 7 months old, on auction day. All animals Drægtige must dyr skal be ledsages weighed af en at underskrevet birth, 200 drægtighedsattest, days and 365 som days. er underskrevet af en inseminør eller dyrlæge. Pedigree Bulls Sædrettigheder must be registered and paternity must have been determined. Sædrettigheder Females til sæd, som must er produceret be registered. efter købet følger som udgangspunkt med tyren. Såfremt sælger ønsker at beholde rettighederne til fremtidig sædproduktion, Pregnant skal det skriftligt animal s meddeles auktionsledelsen samtidig med tilmelding af tyren Pregnant til auktionen. animals Desuden skal must det fremgå be accompanied af købsaftalen, som by a køberen signed underskriver umiddelbart test, which efter hammerslag. is signed by an inseminator or veterina- pregnancrian. Tyre, der er godkendt til Dansk Limousine Forenings avlsprogram, må ikke sædtappes igen uden aftale med Dansk Limousine Forening. Rights to Semen Rights Minimumspris to semen that are produced after the auction follows the Sælger bull. skal ved If the tilmelding seller af wants dyret oplyse to retain krav til rights minimumspris. to future sperm production, it must be notified in writing to the auction Ansvar management while registering the bull for the auction. It Ansvaret for dyrene ligger hos sælger indtil hammerslag. Herefter er det købers should ansvar. also be stated in the contract, the purchaser shall sign immediately after the auction. Bulls Forsikring that are approved for Danish Limousine Society breeding Dansk Limousine program Forening may har ikke not tegnet be put forsikring into på semen dyrene. production again without agreement with the Danish Limousine Association. Dansk Limousine Forening er behjælpelig med hjemtransport. Minimum Price Eksport af dyr Seller shall upon registration of the animal, state minimum Køber betaler salær og transport som ved salg inden for Danmark. price Køber betaler for the alle animal omkostninger at the til auction. karantæne, opstaldning, pasning, fodring, veterinære omkostninger. Køber har selv ansvaret for at arrangere og betale Responsibilities transport fra karantænestalden til bestemmelsessted i udlandet. Responsibility Dansk limousine forening the kan animals være behjælpelig lies with med the at anvise seller en karantænestald. auction. After the auction it is the buyer s until the responsibility Insurance Dyr der ikke sælges Danish Sælger betaler Limousine transport Association til og fra auktionen has samt not tilmeldingsgebyr. taken out insurance on For dyr the der animals. ikke opnår salg på auktionen, men sælges på auktionsstedet efter auktionen inden hjemtransport, betaler køber og sælger gebyr og transport efter samme vilkår som ved handel på auktionen. Danish Voldgift Limousine Association arranges transport in Denmark Enhver uenighed (Jutland og and tvist om the dyr, islands der er handlet connected på auktionen, via bridges) afgøres ved voldgift. price. Costs shall be shared equally between buyer at a fixed and seller for any auction animals. Følgende procedure for udpegning af voldgift er aftalt: Export Hver part udpeger of animals en voldgiftsmand. Når den ene part har udpeget sin voldgiftsmand pays og givet the meddelelse same fees herom and til den transport anden part, costs og denne as á ikke Danish inden Buyer buyer. 7 dage derefter har udpeget sin, er den første part berettiget til også at udpege Buyer den anden pays voldgiftsmand. all costs of quarantine, housing, care, feeding Voldgiftsmændene kan udpege en opmand. Hvis der ikke kan opnås enighed, and veterinary costs. udpeges opmanden af den stedlige civildommer i ejerens retskreds. Hver af parterne har is kun responsible ret til to gange for skriftligt arranging at fremlægge and sine paying bemærkninger, transporta- og har Buyer tion kun 14 from dage hver the gang quarantine til at udfærdige stable sådanne, to the medmindre destination voldgiftsmændene abroad. Danish giver tilladelse Limousine til længere Association frist. can help to provide a quarantine Voldgiften stable. bestemmer i øvrigt selv sin forretningsgang, herunder hvilke bevisligheder den yderligere måtte ønske tilvejebragt, samt om der skal berammes Animals en mundtlig that forhandling. are not sold by auction Seller Når voldgiften pays har transport optaget sagen to and til kendelse, from the er den auction forpligtet and til inden entry fire fee. uger For derefter animals at afsige who kendelsen. do not Voldgiften achieve fastsætter sales i sin at kendelse, the auction, hvem der but skal udrede de udgifter, der er forbundet med den pågældende sags behandling. I are sold on the auction site after the auction, pay the buyer den forbindelse tages samtidig hensyn til, hvem der taber sagen helt eller delvis. and Den afsagte the seller kendelse fees afgør and sagen transportation endeligt og kan således under ikke the indbringes same conditions ordinære domstole. as in trade at the for de auction. Arbitration Any disagreement and dispute about animals that are traded in the auction shall be settled by arbitration. The following procedure for appointment of arbitrator is agreed: Each party shall appoint one arbitrator. When one party has appointed its arbitrator and given notice to the other party, If the other party has not appointed it s arbitrator within 7 days then the first party is entitled to also appoint the other arbitrator. If no agreement is reached the arbitrators may appoint an umpire, appointed by the local civil judge in the owner s jurisdiction. Each Party shall be entitled to submit in writing twice its observations, and has only 14 days each time to reply unless the arbitrators shall authorize a longer period. The arbitration provides in addition, its own procedures, including the evidence, and whether there must be set a hearing. Once the arbitration has taken the case to order, it is obliged, within four weeks thereafter to issue the warrant. The arbitration shall determine in its judgment, who should pay the costs associated with the proceedings. In this context, whilst also taking account of who loses the case in whole or in part. The final judgment handed down in the case, can not be brought before the ordinary courts. 5

6 Dansk regler Limousine og betingelser Forenings auktion Tilmelding Af Ejvind K. Svejstrup Alle aktive medlemmer af Dansk Limousine Forening kan tilmelde Som det dyr er de til fleste auktionen. bekendt, er Dansk Limousineforenings Forening elitedyrsauktion forbeholder flyttet sig ret fra om til at vinteren afvise til tilmeldte at blive afholdt dyr. fredag eftermiddag i forbindelse med Landsskuet. Det gør det noget nemmere at ar- Aftaler I rangere, forbindelse både fordi med faciliteterne godkendelse er der, og af så fordi dyre man til auktionen nu ikke behøver skal at sælger stå i 10 underskrive 15 graders frost en og skriftlig forsøge aftale at klargøre om minimumspris, dyrene. sædrettigheder, drægtighed, betalingsforhold etc. Jeg har været på begge sider af ringside Købere både som sælger og som køber. Begge dele er lige spændende. Sidste år Auktionen var jeg som er sædvanlig åben for bænket alle sammen købere, med uanset en masse medlemskab andre omkring af ringen Dansk i Limousine jerseyteltet, hvor Forening. vi fra siddepladserne kunne følge slagets gang. Auktionarius gør sit til at få priserne op og godt for det. Nogen gange har man Gebyr indtryk af, at folk lige skal varmes op med hensyn til bud. Det kan gå lidt Sælger trægt betaler i starten et alt tilmeldingsgebyr efter hvad der er først på på kr. auktionen. 1000,- inkl. Nu vil fotografering parentes pr. bemærke, dyr. at man ikke behøver at købe katten i sækken, idet dy- jeg lige i Køber rene linet betaler op i 3 særskilt procent række, af budsummen inden auktionen i salær. ( alle 3 dage ), hvor der er rig lejlighed til at gå og besigtige dyrene, kigge på stamtavlen og evt. Generelt få snak med avleren og andre, som giver indtryk af at have forstand på Sælger Limousinedyr. er ansvarlig Flere af dyrene for, at har dyr endvidere der sælges været på udstillet, auktionen således er reelle at de i er alle bedømt henseender. med andre Dyrene på tilsvarende skal være alder. gode Det skulle avlsdyr give med et rimeligt eksteriør godt over racemiddel. De skal være trækvante og lette at håndtere. De tilmeldte dyr skal være over 7 mdr. gamle, på auktionsdagen. Alle dyr skal være vejet ved fødsel, 200 dage og 365 dage. Vitfoss har Stambogsføring sammensat en række Tyre mineralblandinger, skal være blodtypebestemte og stambogsførte. Hundyr skal der være er tilpasset stambogsførte. kødkvæg og deres mineralbehov Drægtige på dyr forskellige Drægtige dyr årstider. skal ledsages af en underskrevet drægtighedsattest, som er underskrevet af en inseminør eller dyrlæge. Sædrettigheder Sædrettigheder til sæd, som er produceret efter købet følger som udgangspunkt MineralRocker med tyren. Såfremt sælger MineralRocker ønsker at beholde er designet rettighederne som en væltepeter, til fremtidig sædproduktion, så mineralerne skal det skriftligt beskyttes meddeles mod auktionsledelsen både regnvand, samtidig gødning med tilmelding og urin. af tyren til auktionen. Desuden skal det fremgå af købsaftalen, som køberen underskriver umiddelbart efter hammerslag. Leveres som en bund og en top sammen med skruer og værktøj. Tyre, der er godkendt til Dansk Limousine Forenings avlsprogram, må kræver ikke sædtappes derfor ingen igen uden vedligeholdelse. aftale med Dansk Limou- MineralRocker er fremstillet af kraftig plast og sine Forening. Forsikring billede af, hvor dyret er placeret i forhold til de andre ( forudsat at dommeren Dansk kender Limousine avlsmålene Forening og dømmer har efter ikke dem tegnet ). forsikring Når først auktionen på dyrene. er i gang er det bare med at byde hvis man altså har lyst og kan se, at netop det/de dyr vil forbedre ens besætning eller bare være et godt køb. Dansk Således Limousine også sidste år, Forening hvor der pludselig arrangerer var 2, transport der bød på indenfor samme Danmark og hvor (Jylland begge ville og have brofaste hende, hvilket øer) til førte en til fast en rimelig pris. Omkostninger god pris. De sid- kvie, fordeles ste års store ligeligt hit har mellem været pollede køber dyr og nogen sælger gange for kan alle man auktionens spørge sig dyr. selv, om det virkelig betyder så meget, at et dyr ikke skal afhornes det er selvfølgelig en omkostning, men husk nu at kigge på dyret, inden du byder. Eksport Dermed er af ikke dyr sagt, at pollede dyr er dårlige overhovedet ikke, der har Køber været stor betaler avlsfremgang salær og i de transport senere år, man som må ved så bare salg håbe, inden at det for holder Danmark. i andet og tredje led. Man kan også se, at der er efterspørgsel efter pollede Køber dyr fra udlandet. betaler alle omkostninger til karantæne, opstaldning, pasning, fodring, veterinære omkostninger. Køber Sidste år har var selv jeg faktisk ansvaret så heldig for at arrangere købe en pollede og betale kvie sidste transport auktionsnummer et enkelt bud, til hvor bestemmelsessted jeg tænkte, det kan i da udlandet. ikke være rigtig, at hun fra karantænestalden Dansk skal sælges limousine til den pris forening i forhold kan til være hvad nogen behjælpelig af de andre med var at budt anvise op i. en Jeg karantænestald. bød således kr. over, og hvad skete der larmende tavshed. Det var så nok et hundyr i besætningen, og det var absolut ikke det, jeg manglede. Dyr Men buddet der ikke var givet sælges og ved en nærmere besigtigelse af kvien, så hun faktisk Sælger ikke så dårlig betaler ud. Så transport hun kom med til og hjem, fra og auktionen hen over vinteren samt er tilmeldingsgebyr. i samme grad som de hornede, og planen er, at hun skal vende Herning nok hun trivedes For en gang. dyr Ikke der for ikke at komme opnår med salg på auktion, auktionen, men for men at tage sælges konkurrencen på auktionsstedet med andre efter kvier auktionen på samme alder. inden Så må hjemtransport, vi se, hvordan det betaler går. Og køber jeg må op og sige, sælger at det ikke gebyr har afskrækket og transport fra at efter give nok samme et bud, vilkår hvis jeg som mener, ved at handel på det auktionen. Voldgift Enhver uenighed og tvist om dyr, der er handlet på auktionen, afgøres ved voldgift. Følgende procedure for udpegning af voldgift er aftalt: Den rigtige mineralblanding på den rigtige måde Hver part udpeger en voldgiftsmand. Når den ene part har udpeget sin voldgiftsmand og givet meddelelse herom til den anden part, og denne ikke inden 7 dage derefter har udpeget sin, er den første part berettiget til også at udpege den anden voldgiftsmand. Voldgiftsmændene kan udpege en opmand. Hvis der ikke kan BasisFeeder opnås enighed, udpeges opmanden af den stedlige civildommer Mineralerne i ejerens i BasisFeeder retskreds. Hver beskyttet af parterne af har en kun ret til to gange gummiplade skriftligt at mod fremlægge bl.a. regnvand sine bemærkninger, og gødning. og har kun 14 BasisFeeder dage hver gang er opdelt til at udfærdige i tre rum sådanne, som giver medmindre mulighed for at tilbyde voldgiftsmændene giver tilladelse forskellige til længere mineraltyper frist. på én gang. De skrå kanter og højden gør at dyrene hverken Voldgiften bestemmer i øvrigt selv sin forretningsgang, herunder tipper den omkring eller træder op i den. Basis- Feeder hvilke er specielt bevisligheder velegnet den yderligere til kvæg måtte med horn. ønske tilvejebragt, samt om der skal berammes en mundtlig forhandling. Minimumspris Sælger skal ved tilmelding af dyret oplyse krav til minimumspris. Ansvar Kontakt vores pakkevarekonsulenter: Ansvaret Ib Karstensen for dyrene tlf: ligger hos sælger indtil hammerslag. Herefter Michael er det T. Sørensen købers tlf: ansvar Når voldgiften har optaget sagen til kendelse, er den forpligtet til inden fire uger derefter at afsige kendelsen. Voldgiften fastsætter i sin kendelse, hvem der skal udrede de udgifter, der er forbundet med den pågældende sags behandling. I den forbindelse tages samtidig hensyn til, hvem der taber sagen helt eller delvis. Den afsagte kendelse afgør sagen endeligt og kan således ikke 46

7 Dansk Limousine Forenings auktion vil være et godt køb måske vil jeg bruge lidt mere tid i år ( og efterfølgende år ), på at besigtige dyrene lidt bedre, inden de kommer under hammeren. En ting der glæder mig som limousineavler er også at se, hvordan avlere fra de andre kødkvægsracer strømmer til, for at se auktionen og følge med i priserne. Jeg tror faktisk, at de er lidt ( meget ) misundelige over, at vi år efter år kan byde ind med dyr af virkelig god kvalitet, der bliver solgt til priser, som kun få af de andre racer kan opnå. Så hvis du/i ikke har deltaget tidligere, så synes jeg måske I skulle møde op og overvære auktionen om ikke for andet, så for at få oplevelsen sammen med andre, og se hvad der rører sig ind for limousineavlen. Kørekort til kødkvæg Fredag den 24. oktober (Nordjylland) og fredag den 31. oktober (Sjælland) kl gentager vi succesen med et spændende kursus, hvor man kan få råd og vejledning om kødkvægshold. Mere information senere. Sæt allerede nu et kryds i kalenderen. Overvågning af stald og kælvningsbokse Pan/Tilt/Zoom IP kamera 1 1 stk. PTZ IP-baseret kamera. Kobles på din router og kan dermed ses overalt i verden på computer eller Smartphone. Overvåg flere kælvningsbokse med samme kamera, samtidig med du kan se resten af stalden. Kameraet kan dreje, vippe og zoome med 10 x optisk zoom ,- kr. Ring og få et uforpligtende tilbud. Jysk IT tilbyder opsætning og instruktion. Overblik eller close up? Få begge dele med en løsning for bare kr. Mere koster det faktisk ikke at etablere en overvågning, så du kan følge erne i stalden, uanset hvor i verden du befinder dig. begivenhed- Kontakt IT-rådgiver Jesper Kiib Nielsen på tlf eller 57

8 Stor tilfredshed med basisfeeder Både Limousinerne og manden er godt tilfreds med basisfeederen til ædelystmineraler. Manden er Jens Borup, Vestre Maltvej nær Askov. Tidligere avlskonsulent, nu Limousineavler og medlem af Dansk Limousine Forenings avlsudvalg. Limousinebesætningen består af køer og kvier, hvoraf ti netop har kælvet og fået elleve levende kalve. En enkelt ko er faktisk 13 år gammel og har et afkom efter sig, der er klar til sædtapning efter endt og førsterangs individafprøvning. Jens Borup udtaler sin tilfredshed med, at mineralerne er tørre og appetitlige, og ædelysten dermed er god. Mineralforsyningen er vigtig, især her i foråret, hvor dyrene kan mangle magnesium. Han bruger en udbindingsmineral 14 dage før udbinding, indtil der er varme nok og derefter en type 3 eller en Ammekvæg-blanding. Jens Borup blev bruger af basisfeederen i juni 2013 lige inden Landsskuet. Rent praktisk blev en pæl banket/trykket i jorden, og basisfeederen blev placeret over pælen, hvor en fransk skrue gjorde feederen fast. Således render Limousinerne ikke væk med deres nye mineralfodermaskine. Limousinerne har ædt pænt af mineralerne lige fra begyndelsen. Et lille drys oven på gummipladen gjorde, at de var meget nysgerrige og snart fik pladen løftet, sådan at der var adgang til mineralerne. Kvierne lærte det først efter 1-2 dage. Både Ammekvæg-blandingen og Basisfeederen er fra Vitfoss. VM Ammekvæg Sommer med organisk Selen, er en velsmagende granuleret mineralblanding der tildeles efter ædelyst. Dyrene regulerer selv optagelsen i forhold til behov. Efter en kortere tilvænningsperiode vil optagelsen normalt ligge på g pr. dyr dagligt. VM Ammekvæg Sommer indeholder letfordøjeligt magnesium, der forebygger græstetani (græsforgiftning). 48

9 terms karensminde & conditions ellen Registration All active members of the Danish Limousine Association can register animals for the auction. Danish Limousine Association reserves the right to reject registered animals. Contracts In connection with the approval of the animal to the auction the seller must sign a written agreement on the minimum price, sperm rights, pregnancy, payment conditions, etc. Buyers The auction is open to all buyers, regardless of membership of the Danish Limousine Association. Fee Seller pays an entering fee of DKK 1.000, - incl. photography per animal. Buyer pays a commission fee amounting to 3% of the final bid. General Seller is responsible for ensuring that animals sold at auction are okay in all respects. Animals must be good breeding Karensminde Ellen stock with a confirmation above the breed s average. They must be well trained and easy to handle. The registered Sælger/Seller: animals must be over 7 months Søren old, on Hedegård auction Jensen day. All animals must be weighed at birth, Rødsandsvej 200 days and days Ansager Pedigree Fødselsdato/Date of Birth: Bulls CHR-nr./reg.no: must be registered and paternity must have been determined. Females must be registered. 200-dages vægt/weight at 200 days: 283 kg Pregnant 365-dages vægt/weight animal s at 365 days: 443 kg Pregnant animals must be accompanied by a signed pregnancy test, which is signed by an inseminator or veterina- S-indeks/Total merit index: 119 rian. Kåret/Classification: Rights to Semen Rights to semen that are produced after pablo the auction follows simon mn the bull. If the seller wants to retain rights marguerite to future sperm production, karensminde it must ellenbe notified in writing to the auction management while registering the bull graham for the samson karensminde clara auction. It should also be stated in the contract, karensminde the purchaser anne shall sign immediately after the auction. Bulls that are approved for Danish Limousine Society breeding program may not be put into semen production again Egne without notater/notes: agreement with the Danish Limousine Association. Minimum Price Seller shall upon registration of the animal, state minimum price for the animal at the auction. Responsibilities Responsibility for the animals lies with the seller until the auction. After the auction it is the buyer s responsibility Insurance Danish Limousine Association has not taken out insurance on the animals. Danish Limousine Association arranges transport in Denmark (Jutland and the islands connected via bridges) at a fixed price. Costs shall be shared equally between buyer and seller for any auction animals. Export of animals Buyer pays the same fees and transport costs as á Danish buyer. Buyer pays all costs of quarantine, housing, care, feeding and veterinary costs. Buyer is responsible for arranging and paying transportation from the quarantine stable to the destination abroad. Danish Limousine Association can help to provide a quarantine stable. Animals that are not sold by auction Seller pays transport to and from the auction and entry fee. For animals who do not achieve sales at the auction, but are sold on the auction site after the auction, pay the buyer and the seller fees and transportation under the same conditions as in trade at the auction. Karensminde Ellen er en ung ko af mix til avlstype. Arbitration Koen har, udover et super godt temperament, et fantastisk godt Any eksteriør disagreement med rigtig fine and lemmer dispute og about en stærk animals overlinje. that are traded Kåringen in the af auction hende, , shall be settled indikerer by arbitration. også, at her kan man tilegne The following sig en fuldkommen procedure og unik for appointment avlsko for fremtiden. of arbitrator is agreed: Simon MN er far til koen, og i generne finder man derfor Pablo Each og Haricot. party shall På modersiden appoint one er stamtræet arbitrator. også When stærkt: one Graham party has Samson appointed og Hammel its arbitrator Osvald gør, sammen med et S-indeks på 119, and koen given til en notice meget sikker to the avlsko. other party, If the other party has not Ellen appointed er tilmed drægtig it s arbitrator ved Risvang within Gustav 7 days P, med then kælvning the first ca. party 29/ is entitled to also appoint the other arbitrator. En meget spændende avlsko med en kommende stjerne på vej - et If godt no agreement køb. is reached the arbitrators may appoint an umpire, appointed by the local civil judge in the owner s jurisdiction. Each Party shall be entitled to submit in writing twice its observations, and has only 14 days each time to reply unless the arbitrators shall authorize a longer period. The arbitration provides in addition, its own procedures, including the evidence, and whether there must be set a hearing. Once the arbitration has taken the case to order, it is obliged, within four weeks thereafter to issue the warrant. The arbitration shall determine in its judgment, who should pay the costs associated with the proceedings. In this context, whilst also taking account of who loses the case in whole or in part. The final judgment handed down in the case, can not be brought before the ordinary courts. 1 59

10 2 regler og randers betingelser juliane Tilmelding Alle aktive medlemmer af Dansk Limousine Forening kan tilmelde dyr til auktionen. Dansk Limousine Forening forbeholder sig ret til at afvise tilmeldte dyr. Aftaler I forbindelse med godkendelse af dyre til auktionen skal sælger underskrive en skriftlig aftale om minimumspris, sædrettigheder, drægtighed, betalingsforhold etc. Købere Auktionen er åben for alle købere, uanset medlemskab af Dansk Limousine Forening. Gebyr Sælger betaler et tilmeldingsgebyr på kr. 1000,- inkl. fotografering pr. dyr. Køber betaler 3 procent af budsummen i salær. Generelt Sælger er ansvarlig for, at dyr der sælges på auktionen er reelle i alle henseender. Dyrene skal være gode avlsdyr med eksteriør over racemiddel. De skal være trækvante og lette at håndtere. De tilmeldte dyr skal være over 7 mdr. gamle, på auktionsdagen. Alle dyr skal være vejet ved fødsel, 200 dage og 365 dage. Randers Juliane Sælger/Seller: Stambogsføring Freddie Christiansen Tyre skal være blodtypebestemte Kallehavevej og stambogsførte. 3 Hundyr skal være stambogsførte Randers NV Fødselsdato/Date of Birth: Drægtige CHR-nr./reg.no: dyr Drægtige dyr skal ledsages af en underskrevet drægtighedsattest, 200-dages som vægt/weight er underskrevet at 200 days: af en 274 inseminør kg eller dyrlæge. 365-dages vægt/weight at 365 days: 387 kg Sædrettigheder S-indeks/Total merit index: 101 Sædrettigheder til sæd, som er produceret efter købet følger som udgangspunkt med tyren. Såfremt sælger ønsker at beholde rettighederne til fremtidig sædproduktion, skal det skriftligt meddeles auktionsledelsen samtidig med tilmelding af tyren til voltige auktionen. mndesuden skal eden det fremgå af købsaftalen, som køberen ubebaunderskriver umiddelbart randers efter juliane hammerslag. Tyre, der er godkendt til Dansk Limousine uralou randers etudiante Forenings avlsprogram, må ikke sædtappes igen uden randers aftale med valla Dansk Limousine Forening. Minimumspris Sælger Egne notater/notes: skal ved tilmelding af dyret oplyse krav til minimumspris. Ansvar Ansvaret for dyrene ligger hos sælger indtil hammerslag. Herefter er det købers ansvar. Forsikring Dansk Limousine Forening har ikke tegnet forsikring på dyrene. Dansk Limousine Forening Egne arrangerer notater: transport indenfor Danmark (Jylland og brofaste øer) til en fast pris. Omkostninger fordeles ligeligt mellem køber og sælger for alle auktionens dyr. Eksport af dyr Køber betaler salær og transport som ved salg inden for Danmark. Køber betaler alle omkostninger til karantæne, opstaldning, pasning, fodring, veterinære omkostninger. Køber har selv ansvaret for at arrangere og betale transport fra karantænestalden til bestemmelsessted i udlandet. Dansk limousine forening kan være behjælpelig med at anvise en karantænestald. Dyr der ikke sælges Sælger betaler transport til og fra auktionen samt tilmeldingsgebyr. For dyr der ikke opnår salg på auktionen, men sælges på auktionsstedet efter auktionen inden hjemtransport, betaler køber og sælger gebyr og transport efter samme vilkår som ved handel på auktionen. Voldgift Enhver uenighed og tvist om dyr, der er handlet på auktionen, Juliane afgøres er ved en kvie voldgift. af stor mix til avlstype. Eksteriørmæssigt Følgende procedure er Juliane for udpegning en absolut topkvie. af voldgift Hun har er aftalt: en lys farve, hendes overlinie er lang og stærk, lemmerne er fine og velstillede. Hendes Hver part kryds udpeger er bredt en og voldgiftsmand. velformet. Når den ene part har udpeget Hun er efter sin voldgiftsmand den fransk importerede og givet tyr meddelelse Eden, som er tillagt herom hos til avleren den anden Manou-Giroux. part, og denne ikke inden 7 dage derefter har udpeget Moderen sin, er den Etudiante første part er efter berettiget Uralou, som til også har at gjort udpege det enestående den anden godt voldgiftsmand. i den danske Limousineavl. I Julianes stamtavle er rigtig mange af de blodlinier, som limousineavlen Voldgiftsmændene er bygget op omkring kan udpege i dag, Voltige en opmand. MN, Marquis Hvis RRe, der Ecu, ikke Nestor kan opnås m.fl. alle enighed, tyre, der udpeges danner opmanden grundlag for af en den stor stedlige del af populationendommer i ejerens retskreds. Hver af parterne har kun ret til to civil- Juliane gange har skriftligt været at udstillet fremlægge på landbrugsmessen sine bemærkninger, GL. Estrup og har 2014 kun med 14 dage 23 p. hver gang til at udfærdige sådanne, medmindre voldgiftsmændene giver tilladelse til længere frist. Voldgiften bestemmer i øvrigt selv sin forretningsgang, herunder hvilke bevisligheder den yderligere måtte ønske tilvejebragt, samt om der skal berammes en mundtlig forhandling. Når voldgiften har optaget sagen til kendelse, er den forpligtet til inden fire uger derefter at afsige kendelsen. Voldgiften fastsætter i sin kendelse, hvem der skal udrede de udgifter, der er forbundet med den pågældende sags behandling. I den forbindelse tages samtidig hensyn til, hvem der taber sagen helt eller delvis. Den afsagte kendelse afgør sagen endeligt og kan således ikke indbringes for de ordinære domstole. 410

11 terms & conditions Registration All active members of the Danish Limousine Association Forsikring handler can register animals for the auction. Danish Limousine Association reserves the right to reject registered animals. Contracts om meget mere In connection with the approval of the animal to the auction the seller must sign a written agreement on the minimum price, sperm rights, pregnancy, payment conditions, fixed price. Costs shall be shared equally between buyer and seller for any auction animals. etc. end dækninger, priser Export of animals Buyers Buyer pays the same fees and transport costs as á Danish The auction is open to all buyers, regardless of membership of the buyer. og Danish Limousine betingelser Association. Buyer pays all costs of quarantine, housing, care, feeding and veterinary costs. Fee Buyer is responsible for arranging and paying transportation from the quarantine stable to the destination abroad. Seller pays an entering fee of DKK 1.000, - incl. photography per animal. Danish Limousine Association can help to provide a quarantine stable. Buyer pays a commission fee amounting to 3% of the final bid. General Seller is responsible for ensuring that animals sold at auction are okay in all respects. Animals must be good breeding stock with a confirmation above the breed s average. They must be well trained and easy to handle. The registered animals must be over 7 months old, on auction day. All animals must be weighed at birth, 200 days and 365 days. Pedigree Bulls must be registered and paternity must have been determined. Females must be registered. Pregnant animal s Pregnant animals must be accompanied by a signed pregnancy test, which is signed by an inseminator or veterinarian. Rights to Semen Rights to semen that are produced after the auction follows the bull. If the seller wants to retain rights to future sperm production, it must be notified in writing to the auction management while registering the bull for the auction. It should also be stated in the contract, the purchaser shall sign immediately after the auction. Bulls that are approved for Danish Limousine Society breeding program may not be put into semen production again without agreement with the Danish Limousine Association. Minimum Price Seller shall upon registration of the animal, state minimum price for the animal at the auction. Responsibilities Responsibility for the animals lies with the seller until the auction. After the auction it is the buyer s responsibility Insurance Danish Limousine Association has not taken out insurance on the animals. Danish Limousine Association arranges transport in Denmark (Jutland and the islands connected via bridges) at a Animals that are not sold by auction Seller pays transport to and from the auction and entry fee. For animals who do not achieve sales at the auction, but Det handler nemlig om, at du skal føle dig tryg i hverdagen og i de beslutninger, du tager. Derfor stræber vi altid efter at give dig og din bedrift den bedste rådgivning, den bedste dækning og de bedste råd om forebyggelse. Vi er der når det passer dig are sold on the auction site after the auction, pay the buyer and the seller fees and transportation under the same conditions as in trade at the auction. Arbitration Any disagreement and dispute about animals that are traded in the auction shall be settled by arbitration. The following procedure for appointment of arbitrator is agreed: Each party shall appoint one arbitrator. When one party has appointed its arbitrator and given notice to the other party, If the other party has not appointed it s arbitrator within 7 days then the first party is entitled to also appoint the other arbitrator. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, ønsker rådgivning om dine forsikringer eller vil have et uforpligtende tilbud. If no agreement is reached the arbitrators may appoint an umpire, appointed by the local civil judge in the owner s jurisdiction. Each Party shall be entitled to submit in writing twice its observations, and has only 14 days each time to reply unless the arbitrators shall authorize a longer period. The arbitration provides in addition, its own procedures, including the evidence, and whether there must be set a hearing. Once the arbitration has taken the case to order, it is obliged, within four weeks thereafter to issue the warrant. The arbitration shall determine in its judgment, who should pay the costs associated with the proceedings. In this context, whilst also taking account of who loses the case in whole or in part. The final judgment handed down in the case, can not be brought before the ordinary courts. Ring på eller skriv til 11 5

12 3 regler og lilholdt betingelser hannah Tilmelding Alle aktive medlemmer af Dansk Limousine Forening kan tilmelde dyr til auktionen. Dansk Limousine Forening forbeholder sig ret til at afvise tilmeldte dyr. Aftaler I forbindelse med godkendelse af dyre til auktionen skal sælger underskrive en skriftlig aftale om minimumspris, sædrettigheder, drægtighed, betalingsforhold etc. Købere Auktionen er åben for alle købere, uanset medlemskab af Dansk Limousine Forening. Gebyr Sælger betaler et tilmeldingsgebyr på kr. 1000,- inkl. fotografering pr. dyr. Køber betaler 3 procent af budsummen i salær. Generelt Sælger er ansvarlig for, at dyr der sælges på auktionen er reelle i alle henseender. Dyrene skal være gode avlsdyr med eksteriør over racemiddel. De skal være trækvante og lette at håndtere. De tilmeldte dyr skal være over 7 mdr. gamle, på auktionsdagen. Alle dyr skal være vejet ved fødsel, 200 dage og 365 dage. Lilholdt Hannah Sælger/Seller: Stambogsføring Lilholdt Limousine Tyre skal være blodtypebestemte v/fam. og Have stambogsførte. Hundyr skal være stambogsførte. Allerup Syd Toftlund Drægtige Fødselsdato/Date dyr of Birth: Drægtige CHR-nr./reg.no: dyr skal ledsages af en underskrevet drægtighedsattest, som er underskrevet af en inseminør eller dyrlæge. 200-dages vægt/weight at 200 days: 273 kg Sædrettigheder 365-dages vægt/weight at 365 days: 423 kg Sædrettigheder S-indeks/Total merit index: til sæd, som er 113 produceret efter købet følger som udgangspunkt med tyren. Såfremt sælger ønsker at beholde rettighederne til fremtidig sædproduktion, skal det skriftligt meddeles auktionsledelsen samtidig med tilmelding af tyren til ryde auktionen. rembrandt Desuden skal løserupgård ambrendt det fremgå af købsaftalen, som køberen løserupgård underskriver ruskin umiddelbart lilholdt efter hannah hammerslag. Tyre, der er godkendt til Dansk Limousine slågård Forenings aros slågård cheri avlsprogram, må ikke sædtappes igen uden slågård aftale med trine Dansk Limousine Forening. Minimumspris Sælger Egne notater/notes: skal ved tilmelding af dyret oplyse krav til minimumspris. Ansvar Ansvaret for dyrene ligger hos sælger indtil hammerslag. Herefter er det købers ansvar. Forsikring Dansk Limousine Forening har ikke tegnet forsikring på dyrene. Dansk Limousine Forening Egne arrangerer notater: transport indenfor Danmark (Jylland og brofaste øer) til en fast pris. Omkostninger fordeles ligeligt mellem køber og sælger for alle auktionens dyr. Eksport af dyr Køber betaler salær og transport som ved salg inden for Danmark. Køber betaler alle omkostninger til karantæne, opstaldning, pasning, fodring, veterinære omkostninger. Køber har selv ansvaret for at arrangere og betale transport fra karantænestalden til bestemmelsessted i udlandet. Dansk limousine forening kan være behjælpelig med at anvise en karantænestald. Dyr der ikke sælges Sælger betaler transport til og fra auktionen samt tilmeldingsgebyr. For dyr der ikke opnår salg på auktionen, men sælges på auktionsstedet efter auktionen inden hjemtransport, betaler køber og sælger gebyr og transport efter samme vilkår som ved handel på auktionen. Voldgift Enhver uenighed og tvist om dyr, der er handlet på auktionen, Lilholdt afgøres Hannah ved voldgift. er en mixtype kvie med fine og velstillede lemmer. Ryg Følgende og kam procedure er bredde, krydset for udpegning er velformet, af voldgift lårene er er meget aftalt: dybe og yderst kødfulde. Løserupgård Ambrendt er fader til kvien, og i Hver hendes part stamtræ udpeger finder en man voldgiftsmand. også de franske Når importtyre den ene part Echo har og udpeget Loriot MN. sin voldgiftsmand Hannah er drægtig og med givet foreningens meddelelse nye herom homozygotiske til den anden ungtyr part, Hero og PP. denne ikke inden 7 dage derefter har udpeget Hun sin, udstilles er den første på Aabenraa part berettiget dyrskue og til Landsskuet. også at udpege den anden voldgiftsmand. Voldgiftsmændene kan udpege en opmand. Hvis der ikke kan opnås enighed, udpeges opmanden af den stedlige civildommer i ejerens retskreds. Hver af parterne har kun ret til to gange skriftligt at fremlægge sine bemærkninger, og har kun 14 dage hver gang til at udfærdige sådanne, medmindre voldgiftsmændene giver tilladelse til længere frist. Voldgiften bestemmer i øvrigt selv sin forretningsgang, herunder hvilke bevisligheder den yderligere måtte ønske tilvejebragt, samt om der skal berammes en mundtlig forhandling. Når voldgiften har optaget sagen til kendelse, er den forpligtet til inden fire uger derefter at afsige kendelsen. Voldgiften fastsætter i sin kendelse, hvem der skal udrede de udgifter, der er forbundet med den pågældende sags behandling. I den forbindelse tages samtidig hensyn til, hvem der taber sagen helt eller delvis. Den afsagte kendelse afgør sagen endeligt og kan således ikke indbringes for de ordinære domstole. 412

13 terms & conditions Registration All active members of the Danish Limousine Association can register animals for the auction. Danish Limousine Association reserves the right to reject registered animals. Contracts In connection with the approval of the animal to the auction the seller must sign a written agreement on the minimum price, sperm rights, pregnancy, payment conditions, etc. Buyers The auction is open to all buyers, regardless of membership of the Danish Limousine Association. Fee Seller pays an entering fee of DKK 1.000, - incl. photography per animal. Buyer pays a commission fee amounting to 3% of the final bid. General Seller is responsible for ensuring that animals sold at auction are okay in all respects. Animals must be good breeding stock with a confirmation above the breed s average. They must be well trained and easy to handle. The registered animals must be over 7 months old, on auction day. All animals must be weighed at birth, 200 days and 365 days. Dine dyr går trygt og sikkert Responsibilities Responsibility for animals lies with the seller until the auction. After the auction it is the buyer s responsibility Insurance Danish Limousine Association has not taken out insurance on the animals. Danish Limousine Association arranges transport in Denmark (Jutland and the islands connected via bridges) at a fixed price. Costs shall be shared equally between buyer and seller for any auction animals. Mød os på Landsskuet i Herning 3. til 5. juli 2014 Export of animals Buyer pays the same fees and transport costs as á Danish buyer. Buyer pays all costs of quarantine, housing, care, feeding and veterinary costs. Buyer is responsible for arranging and paying transportation from the quarantine stable to the destination abroad. Danish Limousine Association can help to provide a quarantine stable. Animals that are not sold by auction Seller pays transport to and from the auction and entry fee. For animals who do not achieve sales at the auction, but are sold on the auction site after the auction, pay the buyer and the seller fees and transportation under the same conditions as in trade at the auction. Arbitration bag et PIT Hegn Any disagreement and dispute about animals that are traded in the auction shall be settled by arbitration. Pedigree Bulls must be registered and paternity must have been determined. Females must be registered. agreed: The following procedure for appointment of arbitrator is Each party shall appoint one Patura arbitrator. katalog Ønsker du høj sikkerhed og en forholdsvis lille investering, er vores When one party Pregnant animal s has appointed its arbitrator Få 300 siders katalog ISO Wood hegn en god løsning. Det er enkelt, prisbilligt og let at tilsendt gratis fra din lokale Pregnant montere. animals must Og så be kan accompanied det flyttes og by a genbruges. signed pregnancy test, which is signed by an inseminator or veterina- not appointed it s arbitrator within 7 days then the first and given notice to the other party, If the other party has forhandler eller rekvirér det Pælene er FSC rian. certificeret, og det store indhold af olie gør dem selvisolerende og i mange år resistente over for råd. på party is entitled to also appoint the other arbitrator. PIT Hegn leverer hegnsløsninger arbitrators til landbruget, may appoint an Rights to Har Semen du behov for at få det monteret, kommer vores professionelle If no agreement is reached the Rights to montører semen that gerne are produced ud til dig. after De the er omhyggelige auction follows fagfolk, umpire, og så går appointed de by the local industrien, civil judge institutioner, the owner s jurisdiction. Each Party shall be entitled fritidslandbrug to submit og private in writing the bull. ikke If the hjem, seller før wants det to er retain færdigt. rights to future sperm i hele landet. Vi rådgiver, production, Kontakt it must os be og notified hør nærmere in writing eller to the fortæl auction os om dine twice behov its observations, til and has only 14 days each time to laver projektet, monterer management et hegn, while så registering laver vi den the bull rigtige for the løsning auction. til It dig reply og giver unless dig the arbitrators shall authorize a longer period. det og går ikke hjem før should also et godt be stated tilbud in med the contract, oven i the købet. purchaser shall The arbitration provides in addition, leddet its er lukket. own procedures, sign immediately after the auction. including the evidence, and whether there must be set a Bulls that are approved for Danish Limousine Society hearing. PIT Hegn Nord PIT Hegn Sønderjylland PIT Hegn Sjælland PIT Hegn Fyn breeding Per program Moltsen may not Finn be Bergholt put into semen production Claus Jacob Jensen Once Kielbergvej the arbitration 8 has taken the case to order, it is obliged, 6225 within 1254 four weeks thereafter to issue the warrant. The Asdalvej 96, Bjergby Rugbjergvej 13, Arrild Eriksholmvej Ringe again without 9800 Hjørring agreement with 6520 Toftlund the Danish Limousine 4390 Vipperød Association. arbitration shall determine in its judgment, who should pay PIT Hegn Nordvest PIT Hegn Mertz Martin Risager Østjysk Hegn ApS Fakse the costs associated with the proceedings. In this context, Brendgårdvej 2, Thy Andreas Bak Nykøbing Minimum 7760 Price Hurup Engvangsvej 51, Skovby Nakskov whilst also taking account of who loses the case in whole Seller shall upon registration 8464 of the Galten animal, state minimum or in part price for the animal at the auction. The final judgment handed down in the case, can not be brought before the ordinary courts. 13 5

14 regler og betingelser Tilmelding Alle aktive medlemmer Arkin af Dansk som Limousine morfar, Forening med kan tilmelde dyr til auktionen. Dansk Limousine Forening forbeholmark (Jylland og brofaste øer) til en fast pris. Omkostninger indekser Dansk Limousine op til 120 Forening sælges arrangerer transport indenfor Dander sig Afkommet ret til at afvise har tilmeldte særdeles dyr. høje indekser, dertil kommer fordeles at Arkin ligeligt er stærk mellem på køber kælvningsindeks, og sælger for alle auktionens samt at Elias og Figo har høje dyr. fødselsindekser. Aftaler I forbindelse med godkendelse af dyre til auktionen skal sælger underskrive en skriftlig aftale om minimumspris, sædrettigheder, drægtighed, betalingsforhold etc. Købere Auktionen er åben for alle købere, uanset medlemskab af Dansk Limousine Forening. Gebyr Sælger betaler et tilmeldingsgebyr på kr. 1000,- inkl. fotografering pr. dyr. Køber betaler 3 procent af budsummen i salær. Generelt Sælger er ansvarlig for, at dyr der sælges på auktionen er reelle i alle henseender. Dyrene skal være gode avlsdyr med eksteriør over racemiddel. De skal være trækvante og lette at håndtere. De tilmeldte dyr skal være over 7 mdr. gamle, på auktionsdagen. Alle dyr skal være vejet ved fødsel, 200 dage og 365 dage. 414 Avlsdyr - køer efter Arkin sælges Avlsdyr kvier efter Kloster Elias polled sælges Pollede kvier og tyrekalve efter Klevanggård Figo P og Bækgård Limousine Eksport af dyr Køber betaler salær og transport som ved salg inden for Danmark. Køber betaler alle omkostninger til karantæne, opstaldning, pasning, fodring, veterinære omkostninger. Køber har selv ansvaret for at arrangere og betale transport fra karantænestalden til bestemmelsessted i udlandet. Dansk limousine forening kan være behjælpelig med at anvise en karantænestald. Dyr der ikke sælges Sælger betaler transport til og fra auktionen samt tilmeldingsgebyr. For dyr der ikke opnår salg på auktionen, men sælges på auktionsstedet efter auktionen inden hjemtransport, betaler køber og sælger gebyr og transport efter samme vilkår som ved handel på auktionen. Ivar Nielsen. Fristrupvej Vrå. Mobiltlf Voldgift Enhver uenighed og tvist om dyr, der er handlet på auktionen, Stambogsføring afgøres ved voldgift. Tyre skal være blodtypebestemte og stambogsførte. Hundyr Følgende procedure for udpegning af voldgift er aftalt: skal være stambogsførte. Bøgely Limousine Hver part udpeger en voldgiftsmand. Når den ene part har udpeget voldgiftsmand og givet meddelelse herom til den Drægtige dyr Drægtige dyr skal ledsages af en underskrevet drægtighedsattest, som er underskrevet af en inseminør eller dyrlæge. sælger sin, er avlsdyr den første part berettiget til også at udpege den anden anden part, og denne ikke inden 7 dage derefter har udpeget voldgiftsmand. Sædrettigheder Sædrettigheder BØGELY ina til sæd, som er produceret efter købet følger Voldgiftsmændene kan udpege en opmand. Hvis der ikke f. 2/ Far: ACCENT. Morfar: TALENT flica som udgangspunkt med tyren. kan opnås enighed, udpeges opmanden af den stedlige civildommer i ejerens retskreds. Hver SUPER af parterne KO- BORRE har FLICA kun ret til to Stor mix type kvie med masser af kød i Afkom efter vores ryg Såfremt og lår, Års vægt sælger på hele ønsker 521 kg. at beholde rettighederne til fremtidig Kvien sædproduktion, har et helt ekstremt skal godt det skriftligt meddeles auktionsledelsen gange skriftligt at fremlægge Her sine kan bemærkninger, du sikre din besætning og næste har kun temperament, samtidig har med været tilmelding udstillet og er års avlstyr, med en enestående af tyren til auktionen. Desuden skal 14 dage hver gang til at udfærdige sådanne, medmindre voldgiftsmændene giver tilladelse til længere frist. trækvant. det Dejlig fremgå kvie der af kan købsaftalen, udstilles og afstamning! som køberen underskriver umiddelbart efter hammerslag. levere en ny stjerne i din besætning Bøgely KARL, f. 26/ vægt 40 kg. til næste forår! Far: BONUS MN. Morfar: NEUF Tyre, der er godkendt til Dansk Limousine Forenings avlsprogram, må ikke sædtappes igen uden aftale med Dansk Limouunder hvilke bevisligheder den yderligere måtte ønske tilve- Voldgiften bestemmer i øvrigt selv sin forretningsgang, hersine Forening. Avlsdyr og dyr med stor En pollet jebragt, TOP samt kvie om fra der skal berammes en mundtlig forhandling. udstillings potentiale SÆLGES Bøgely Limousine Minimumspris sælges Når voldgiften på Elitedyrs har optaget sagen til kendelse, er den forpligtet til inden fire uger derefter at afsige kendelsen. Voldgiften Sælger Hornede skal og ved pollede tilmelding kvier efter af dyret franske oplyse inseminerings krav til minimumspris. tyre auktionen sælges, RING. fastsætter i sin kendelse, hvem der skal udrede de udgifter, der Afkom efter de to sidste års vindere af Bedste yngre ko er forbundet med den pågældende sags behandling. I den forbindelse på Landsskuet IRIS P Ansvar BORRE FLICA og GANDRUP ELINA Sælges. - EN SUPER POLLET tages KVIE samtidig hensyn til, hvem der taber sagen helt Ansvaret for dyrene RING ligger OG hos FORHØR. sælger indtil hammerslag. Herefter er det købers ansvar. eller delvis. SALG AF RIGTIGE GODE LIMOUSINE DYR MED Den ET afsagte GODT kendelse TEMPERAMENT. afgør sagen endeligt og kan således ikke Forsikring KONTAKT TOMMY FOR MERE indbringes INFO. for de ordinære domstole. Dansk Limousine Forening har Tommy ikke Jessing tegnet forsikring Tlf på 17 dyrene. 72 Mail.:

15 terms borre & josva conditions p Registration All active members of the Danish Limousine Association can register animals for the auction. Danish Limousine Association reserves the right to reject registered animals. Contracts In connection with the approval of the animal to the auction the seller must sign a written agreement on the minimum price, sperm rights, pregnancy, payment conditions, etc. Buyers The auction is open to all buyers, regardless of membership of the Danish Limousine Association. Fee Seller pays an entering fee of DKK 1.000, - incl. photography per animal. Buyer pays a commission fee amounting to 3% of the final bid. General Seller is responsible for ensuring that animals sold at auction are okay in all respects. Animals must be good breeding Borre Josva P stock with a confirmation above the breed s average. They must be well trained and easy to handle. The registered Sælger/Seller: animals must be over 7 months Borre old, on Limousine auction day. All animals must be weighed at birth, v/erik 200 days Egsgaard and og 365 days. Rasmus Rasmussen Borrevej 13 Pedigree Bulls must be registered and paternity 6840 Oksbøl must have been determined. Fødselsdato/Date Females of Birth: must be registered CHR-nr./reg.no: Pregnant animal s Pregnant 200-dages animals vægt/weight must at 200 be days: accompanied 366 kg by a signed pregnancy 365-dages test, vægt/weight which is at signed 365 days: by an 628 inseminator kg or veterinarian. S-indeks/Total merit index: 112 Rights Fødselsvægt: to Semen 43 kg Rights to semen that are produced after the auction follows the bull. If the seller wants to retain rights åberg-tabola to future sperm production, egon it must p be notified in writing to the auction naundrup-tyra management borre josva while p registering the bull for the auction. It should also be stated in the contract, neuf the purchaser shall sign immediately borre after enuef the auction. banda Bulls that are approved for Danish Limousine Society breeding program may not be put into semen production again without agreement with the Danish Limousine As- Egne notater/notes: sociation. Minimum Price Seller shall upon registration of the animal, state minimum price for the animal at the auction. Responsibilities Responsibility for the animals lies with the seller until the auction. After the auction it is the buyer s responsibility Insurance Danish Limousine Association has not taken out insurance on the animals. Danish Limousine Association arranges transport in Denmark (Jutland and the islands connected via bridges) at a fixed price. Costs shall be shared equally between buyer and seller for any auction animals. Export of animals Buyer pays the same fees and transport costs as á Danish buyer. Buyer pays all costs of quarantine, housing, care, feeding and veterinary costs. Buyer is responsible for arranging and paying transportation from the quarantine stable to the destination abroad. Danish Limousine Association can help to provide a quarantine stable. Animals that are not sold by auction Seller pays transport to and from the auction and entry fee. For animals who do not achieve sales at the auction, but are sold on the auction site after the auction, pay the buyer and the seller fees and transportation under the same conditions as in trade at the auction. Borre Josva P er en pollet tyr af mixtype med en rigtig god kødsætning. Arbitration Any Hans disagreement ryg, kam og lænd and er dispute bredt efterfulgt about af animals et yderst that velformet are traded og kødfuldt in the kryds. auction shall be settled by arbitration. The Racepræg following og farve procedure indikerer, for at der appointment her er tale om of en arbitrator yderst spændende pollet ungtyr. is agreed: Each Egon party P, der er shall en kendt appoint individ one afprøvet arbitrator. pollet tyr When blandt one mange party avlere, has appointed er far til Josva its arbitrator P. and Modersiden given notice er et kapitel to the for other sig. Moderen party, If Borre the other Enuef, party kåret has 89- not , appointed er efter it s den arbitrator franske toptyr within Neuf, 7 days og hendes then mor the er first den party fransk is importerede entitled to ko also Banda, appoint som the har On other Dit arbitrator. som far. Josva P har opnået en årsvægt på 628 kg, så de gode gener følger If tyren no agreement her! is reached the arbitrators may appoint an umpire, appointed by the local civil judge in the owner s jurisdiction. Each Party shall be entitled to submit in writing twice its observations, and has only 14 days each time to reply unless the arbitrators shall authorize a longer period. The arbitration provides in addition, its own procedures, including the evidence, and whether there must be set a hearing. Once the arbitration has taken the case to order, it is obliged, within four weeks thereafter to issue the warrant. The arbitration shall determine in its judgment, who should pay the costs associated with the proceedings. In this context, whilst also taking account of who loses the case in whole or in part. The final judgment handed down in the case, can not be brought before the ordinary courts. 4 15

16 regler og betingelser Tilmelding Alle aktive medlemmer af Dansk Limousine Forening kan tilmelde dyr til auktionen. Dansk Limousine Forening forbeholder sig ret til at afvise tilmeldte dyr. Aftaler I forbindelse med godkendelse af dyre til auktionen skal sælger underskrive en skriftlig aftale om minimumspris, sædrettigheder, drægtighed, betalingsforhold etc. Købere Auktionen er åben for alle købere, uanset medlemskab af Dansk Limousine Forening. Gebyr Sælger betaler et tilmeldingsgebyr på kr. 1000,- inkl. fotografering pr. dyr. Køber betaler 3 procent af budsummen i salær. Generelt Sælger er ansvarlig for, at dyr der sælges på auktionen er reelle i alle henseender. Dyrene skal være gode avlsdyr med eksteriør over racemiddel. De skal være trækvante og lette at håndtere. De tilmeldte dyr skal være over 7 mdr. gamle, på auktionsdagen. Alle dyr skal være vejet ved fødsel, 200 dage og 365 dage. Stambogsføring Tyre skal være blodtypebestemte og stambogsførte. Hundyr skal være stambogsførte. Drægtige dyr Drægtige dyr skal ledsages af en underskrevet drægtighedsattest, som er underskrevet af en inseminør eller dyrlæge. Sædrettigheder Sædrettigheder til sæd, som er produceret efter købet følger som udgangspunkt med tyren. Såfremt sælger ønsker at beholde rettighederne til fremtidig sædproduktion, skal det skriftligt meddeles auktionsledelsen samtidig med tilmelding af tyren til auktionen. Desuden skal det fremgå af købsaftalen, som køberen underskriver umiddelbart efter hammerslag. Tyre, der er godkendt til Dansk Limousine Forenings avlsprogram, må ikke sædtappes igen uden aftale med Dansk Limousine Forening. Minimumspris Sælger skal ved tilmelding af dyret oplyse krav til minimumspris. Ansvar Ansvaret for dyrene ligger hos sælger indtil hammerslag. Herefter er det købers ansvar. Forsikring Dansk Limousine Forening har ikke tegnet forsikring på dyrene. Dansk Limousine Forening arrangerer transport indenfor Danmark (Jylland og brofaste øer) til en fast pris. Omkostninger fordeles ligeligt mellem køber og sælger for alle auktionens dyr. Eksport af dyr Køber betaler salær og transport som ved salg inden for Danmark. Køber betaler alle omkostninger til karantæne, opstaldning, pasning, fodring, veterinære omkostninger. Køber har selv ansvaret for at arrangere og betale transport fra karantænestalden til bestemmelsessted i udlandet. Dansk limousine forening kan være behjælpelig med at anvise en karantænestald. Dyr der ikke sælges Sælger betaler transport til og fra auktionen samt tilmeldingsgebyr. For dyr der ikke opnår salg på auktionen, men sælges på auktionsstedet efter auktionen inden hjemtransport, betaler køber og sælger gebyr og transport efter samme vilkår som ved handel på auktionen. Voldgift Enhver uenighed og tvist om dyr, der er handlet på auktionen, afgøres ved voldgift. Følgende procedure for udpegning af voldgift er aftalt: Hver part udpeger en voldgiftsmand. Når den ene part har udpeget sin voldgiftsmand og givet meddelelse herom til den anden part, og denne ikke inden 7 dage derefter har udpeget sin, er den første part berettiget til også at udpege den anden voldgiftsmand. Voldgiftsmændene kan udpege en opmand. Hvis der ikke kan opnås enighed, udpeges opmanden af den stedlige civildommer i ejerens retskreds. Hver af parterne har kun ret til to gange skriftligt at fremlægge sine bemærkninger, og har kun 14 dage hver gang til at udfærdige sådanne, medmindre voldgiftsmændene giver tilladelse til længere frist. Kreaturvægt Voldgiften bestemmer i øvrigt selv sin forretningsgang, herunder hvilke bevisligheder den yderligere måtte ønske tilvejebragt, samt om der skal berammes en mundtlig forhandling. Kalvevægt med EDI Når voldgiften har optaget sagen til kendelse, er den forpligtet til inden fire uger derefter at afsige kendelsen. Voldgiften fastsætter Ring i sin kendelse, og hvem hør der skal udrede nærmere de udgifter, der er forbundet med den pågældende sags behandling. I den forbindelse tages samtidig hensyn til, hvem der taber sagen helt eller delvis. Tlf Den afsagte kendelse afgør sagen endeligt og kan således ikke indbringes for de ordinære domstole. 16www.bjerringbrovaegte.dk 4

17 terms kloster & conditions ilka Registration All active members of the Danish Limousine Association can register animals for the auction. Danish Limousine Association reserves the right to reject registered animals. Contracts In connection with the approval of the animal to the auction the seller must sign a written agreement on the minimum price, sperm rights, pregnancy, payment conditions, etc. Buyers The auction is open to all buyers, regardless of membership of the Danish Limousine Association. Fee Seller pays an entering fee of DKK 1.000, - incl. photography per animal. Buyer pays a commission fee amounting to 3% of the final bid. General Seller is responsible for ensuring that animals sold at auction are okay in all respects. Animals must be good breeding Kloster Ilka stock with a confirmation above the breed s average. They must be well trained and easy to handle. The registered Sælger/Seller: animals must be over 7 months Kloster old, on Limousine auction day. All animals must be weighed at birth, v/nina 200 days og Lars and Kloster 365 days. Bøstrupvej 1 Pedigree 8870 Langå Bulls Fødselsdato/Date must be registered of Birth: and paternity must have been determined. Females must be registered. CHR-nr./reg.no: Pregnant 200-dages vægt/weight animal s at 200 days: 314 kg Pregnant 365-dages vægt/weight animals must at 365 days: be accompanied 509 kg by a signed pregnancy test, which is signed by an inseminator or veterinarian. S-indeks/Total merit index: 110 Rights to Semen Rights to semen that are produced after illustre the auction rre vsfollows ulys mn the bull. If the seller wants to retain rights indola to rre future sperm production, kloster ilka it must be notified in writing to the auction management while registering the bull paradis for the rj kloster elite auction. It should also be stated in the contract, kloster the purchaser celine shall sign immediately after the auction. Bulls that are approved for Danish Limousine Society breeding program may not be put into semen production again Egne without notater/notes: agreement with the Danish Limousine Association. Minimum Price Seller shall upon registration of the animal, state minimum price for the animal at the auction. Responsibilities Responsibility for the animals lies with the seller until the auction. After the auction it is the buyer s responsibility Insurance Danish Limousine Association has not taken out insurance on the animals. Danish Limousine Association arranges transport in Denmark (Jutland and the islands connected via bridges) at a fixed price. Costs shall be shared equally between buyer and seller for any auction animals. Export of animals Buyer pays the same fees and transport costs as á Danish buyer. Buyer pays all costs of quarantine, housing, care, feeding and veterinary costs. Buyer is responsible for arranging and paying transportation from the quarantine stable to the destination abroad. Danish Limousine Association can help to provide a quarantine stable. Animals that are not sold by auction Seller pays transport to and from the auction and entry fee. For animals who do not achieve sales at the auction, but are sold on the auction site after the auction, pay the buyer and the seller fees and transportation under the same conditions as in trade at the auction. Kloster Ilka er en kvie af mixtype med super temperament. Arbitration Hun er stor med lang ryg, hendes kryds er bredt og velformet, og Any hun disagreement har fine og velstillede and dispute lemmer. about animals that are traded Ilka in er the efter auction den franske shall insemineringstyr be settled by Ulys arbitration. MN. Moderen Elite er The efter following den franske procedure tyr Paradis. for appointment of arbitrator is agreed: Kvien har en enestående stamtavle. Faderen Ulys har genetik fra Pyrenærene. Each party Lav shall fødselsvægt, appoint gode one malkere arbitrator. og godt When eksteriør one er party blot has nogle appointed af de egenskaber its arbitrator afstamningen er kendt for. and På moderens given notice side er to Paradis the other en tyr, party, der har If opnået the other helt enestående party has not resultater appointed i avlen. it s Længde, arbitrator størrelse, within bredde 7 i days kryds then og mælk the er first blot party nogle is af entitled de egenskaber to also hans appoint afkom the er kendt other for. arbitrator. Ilka har været udstillet på landbrugsmessen Gl. Estrup 2014 og Agro If Nord. no agreement is reached the arbitrators may appoint an umpire, appointed by the local civil judge in the owner s jurisdiction. Each Party shall be entitled to submit in writing twice its observations, and has only 14 days each time to reply unless the arbitrators shall authorize a longer period. The arbitration provides in addition, its own procedures, including the evidence, and whether there must be set a hearing. Once the arbitration has taken the case to order, it is obliged, within four weeks thereafter to issue the warrant. The arbitration shall determine in its judgment, who should pay the costs associated with the proceedings. In this context, whilst also taking account of who loses the case in whole or in part. The final judgment handed down in the case, can not be brought before the ordinary courts

18 regler og betingelser Tilmelding Alle aktive medlemmer af Dansk Limousine Forening kan tilmelde dyr til auktionen. Dansk Limousine Forening forbeholder sig ret til at afvise tilmeldte dyr. KAMPAGNE * TILBUD Aftaler I forbindelse med godkendelse af dyre til auktionen skal sælger underskrive en skriftlig aftale om minimumspris, sædrettigheder, drægtighed, betalingsforhold etc. fra VIK Shoppen gældende fra 1. juni: 299,- 420,- Stambogsføring være afgøres helt ved eller voldgift. delvis gnubbet af. Enkelt, simpelt, Tyre skal være blodtypebestemte og stambogsførte. Hundyr effektivt Følgende og procedure BILLIGT! for udpegning af voldgift er aftalt: skal være stambogsførte. VIK Shoppen Hver part er udpeger eneforhandler voldgiftsmand. i Danmark Når af den ene part har udpeget sin Tail voldgiftsmand Paint. Fås i 3 forskellige og givet meddelelse farver herom til den Drægtige dyr DETECT-HER Drægtige dyr skal ledsages af en underskrevet drægtighedsattest, som er underskrevet af en inseminør eller dyrlæge. Bestil hos sin, din er inseminør den første eller part på berettiget til også at udpege den anden part, og denne ikke inden 7 dage derefter har udpeget anden Sædrettigheder Sædrettigheder til sæd, som er produceret efter købet følger som udgangspunkt med tyren. Såfremt sælger ønsker at beholde rettighederne til fremtidig sædproduktion, skal det skriftligt meddeles auktionsledelsen samtidig med tilmelding af tyren til auktionen. Desuden skal det fremgå af købsaftalen, som køberen underskriver umiddelbart efter hammerslag. Tyre, der er godkendt til Dansk Limousine Forenings avlsprogram, må ikke sædtappes igen uden aftale med Dansk Limousine Forening. Dansk Limousine Forening arrangerer transport indenfor Danmark (Jylland og brofaste øer) til en fast pris. Omkostninger fordeles ligeligt mellem køber og sælger for alle auktionens dyr. SÅ Eksport af dyr Køber betaler salær og transport som ved salg inden for Danmark. Køber betaler alle omkostninger til karantæne, opstaldning, pasning, fodring, veterinære er den omkostninger. Køber har selv ansvaret for at arrangere og betale transport fra karantænestalden her til bestemmelsessted i landet; i udlandet. Dansk limousine forening kan være behjælpelig med at anvise en karantænestald. TAIL PAINT (Halemaling) direkte Dyr der ikke sælges Sælger betaler transport til og auktionen samt tilmeldingsgebyr. importeret fra USA For dyr der ikke opnår salg på auktionen, men sælges på auktionsstedet DETCT-HER efter auktionen TailPaint inden er specielt hjemtransport, udviklet, betaler køber og sælger ikke-giftig gebyr vand-baseret og transport efter og klæbende samme vilkår latex som ved handel på auktionen. maling til observation for stående brunst. Påføres med et let tryk på tuben på haleroden Voldgift og er koen/kvien i stående brunst vil TailPint Enhver uenighed og tvist om dyr, der er handlet på auktionen, eller køb voldgiftsmand. direkte på Landsskuet juli i Herning. Introduktionspris 6 stk. Voldgiftsmændene kan udpege en opmand. Hvis der ikke kan opnås enighed, udpeges opmanden af den stedlige civildommer i ejerens retskreds. Hver af parterne har kun ret til to gange skriftligt at fremlægge sine bemærkninger, og har kun 14 dage hver gang til at udfærdige sådanne, medmindre voldgiftsmændene giver tilladelse til længere frist. Købere Auktionen er åben for alle købere, uanset medlemskab af Dansk Limousine Forening. Køb 6 ruller høj-kvalitets aftørrings papir fra Gebyr Kimberly-Clark og få en GRATIS holder Sælger med betaler i købet tilmeldingsgebyr (værdi 249,-) på kr. 1000,- inkl. fotografering pr. dyr. Køber 6 betaler ruller aftørringspapir 3 procent af budsummen i salær. incl. holder Generelt normal pris 669,- Kampagnepris Sælger er ansvarlig for, at dyr der sælges på auktionen er reelle i alle henseender. Dyrene skal være gode avlsdyr med eksteriør over racemiddel. De skal være trækvante og lette at håndtere. De tilmeldte dyr skal være over 7 mdr. gamle, på auktionsdagen. Alle dyr skal være vejet ved fødsel, 200 dage og 365 dage. Fås i farverne blå, mint-grøn og rød Voldgiften bestemmer i øvrigt selv sin forretningsgang, herunder hvilke bevisligheder den yderligere måtte ønske tilvejebragt, samt om der skal berammes en mundtlig forhandling. *Tilbuddet om køb af aftørringspapir og gratis Minimumspris holder gælder i perioden Sælger skal ved tilmelding af dyret oplyse krav til minimumspris. eller så længe lager haves. Kun ét tilbud pr. besætningsnummer. Ansvar Ansvaret for dyrene ligger hos sælger indtil hammerslag. Herefter er det købers ansvar. Forsikring Dansk Limousine Forening har ikke tegnet forsikring på dyrene. Når voldgiften har optaget sagen til kendelse, er den forpligtet til inden fire uger derefter at afsige kendelsen. Voldgiften fastsætter i sin kendelse, hvem der skal udrede de udgifter, der er forbundet med den pågældende sags behandling. I den forbindelse tages samtidig hensyn til, hvem der taber sagen helt eller delvis. Den afsagte kendelse afgør sagen endeligt og kan således ikke indbringes for de ordinære domstole. 418

19 terms & conditions Registration All active members of the Danish Limousine Association can register animals for the auction. Danish Limousine Association reserves the right to reject registered animals. General Seller is responsible for ensuring that animals sold at auction are okay in all respects. Animals must be good breeding stock with a confirmation above the breed s average. They must be well trained and easy to handle. The registered animals must be over 7 months old, on auction day. All animals must be weighed at birth, 200 days and 365 days. Pedigree Bulls must be registered and paternity must have been determined. Females must be registered. Pregnant animal s Pregnant animals must be accompanied by a signed pregnancy test, which is signed by an inseminator or veterinarian. Rights to Semen Rights to semen that are produced after the auction follows the bull. If the seller wants to retain rights to future sperm production, it must be notified in writing to the auction management while registering the bull for the auction. It should also be stated in the contract, the purchaser shall sign immediately after the auction. Bulls that are approved for Danish Limousine Society breeding program may not be put into semen production again without agreement with the Danish Limousine Association. Responsibilities Responsibility for the animals lies with the seller until the auction. After the auction it is the buyer s responsibility Insurance Danish Limousine Association has not taken out insurance on the animals. VIK SHOPPEN UDSTILLER på Landsskuet i Herning.. Contracts Danish Limousine Association arranges transport in Denmark (Jutland and the islands connected via bridges) at a In connection with the approval of the animal to the auction the seller must sign a written agreement on the minimum price, sperm rights, pregnancy, payment conditions, and seller for any auction animals. fixed price. Costs shall be shared equally between buyer etc. VIK Shoppen giver dig % Landsskue rabat * Export of animals på udvalgte varer i vor VIK Shop på Landsskuepladsen Buyers Buyer pays the same fees and transport costs as á Danish The auction is open to all buyers, i regardless Herning of membership of the Danish Limousine Association. Buyer pays all costs of quarantine, housing, care, feeding i dagene buyer juli! Til de første 30 besøgende hver dag i VIK Shoppen and veterinary på Landsskuet costs. forærer Fee vi 1 gratis flaske VIKING Håndrens mod fremvisning Buyer is responsible af denne for arranging annonce. and paying transportation from the quarantine stable to the destination abroad. Seller pays an entering fee of DKK 1.000, - incl. photography per animal. Danish Limousine Association can help to provide a quarantine stable. Buyer pays a commission fee amounting to 3% of the final bid. Animals that are not sold by auction Seller pays transport to and from the auction and entry fee. For animals who do not achieve sales at the auction, but are sold on the auction site after the auction, pay the buyer and the seller fees and transportation under the same conditions as in trade at the auction. Arbitration Any disagreement and dispute about animals that are traded in the auction shall be settled by arbitration. The following procedure for appointment of arbitrator is agreed: Each party shall appoint one arbitrator. When one party has appointed its arbitrator and given notice to the other party, If the other party has not appointed it s arbitrator within 7 days then the first party is entitled to also appoint the other arbitrator. Køb også dyrskueartikler online på eller på selve Landsskuet. If no agreement is reached the arbitrators may appoint an umpire, appointed by the local civil judge in the owner s jurisdiction. Each Party shall be entitled to submit in writing twice its observations, and has only 14 days each time to reply unless the arbitrators shall authorize a longer period. The arbitration provides in addition, its own procedures, including the evidence, and whether there must be set a hearing. Once the arbitration has taken the case to order, it is obli- *Rabat og tilbud gælder kun ved personligt fremmøde og ged, køb within på selve four Landsskuepladsen weeks thereafter 3. to issue 5. juli! the warrant. The arbitration shall determine in its judgment, who should pay the costs associated with the proceedings. In this context, Minimum Price whilst also taking account of who loses the case in whole Seller shall upon registration of the animal, state minimum or in part. price for the animal at the auction. The final judgment handed down in the case, can not be brought before the ordinary courts. 19 5

20 6 regler og klegvanggård betingelserida p Tilmelding Alle aktive medlemmer af Dansk Limousine Forening kan tilmelde dyr til auktionen. Dansk Limousine Forening forbeholder sig ret til at afvise tilmeldte dyr. Aftaler I forbindelse med godkendelse af dyre til auktionen skal sælger underskrive en skriftlig aftale om minimumspris, sædrettigheder, drægtighed, betalingsforhold etc. Købere Auktionen er åben for alle købere, uanset medlemskab af Dansk Limousine Forening. Gebyr Sælger betaler et tilmeldingsgebyr på kr. 1000,- inkl. fotografering pr. dyr. Køber betaler 3 procent af budsummen i salær. Generelt Sælger er ansvarlig for, at dyr der sælges på auktionen er reelle i alle henseender. Dyrene skal være gode avlsdyr med eksteriør over racemiddel. De skal være trækvante og lette at håndtere. De tilmeldte dyr skal være over 7 mdr. gamle, på auktionsdagen. Alle dyr skal være vejet ved fødsel, 200 dage og 365 dage. Klegvanggård Ida P Stambogsføring Tyre skal være blodtypebestemte og stambogsførte. Hundyr Sælger/Seller: Klegvanggård Limousine skal være stambogsførte. v/erik Carstensen Esbjergvej 61 Drægtige dyr Drægtige dyr skal ledsages af en 6650 underskrevet Brørup drægtighedsattest, Fødselsdato/Date som er underskrevet of Birth: af en inseminør eller dyrlæge. CHR-nr./reg.no: Sædrettigheder 200-dages vægt/weight at 200 days: 295 kg Sædrettigheder til sæd, som er produceret efter købet følger som 365-dages udgangspunkt vægt/weight at 365 med days: tyren. 433 kg Såfremt S-indeks/Total sælger merit index: ønsker at beholde 115 rettighederne til fremtidig sædproduktion, skal det skriftligt meddeles auktionsledelsen samtidig med tilmelding af tyren til auktionen. Desuden skal det fremgå af købsaftalen, som køberen risvang underskriver dario umiddelbart efter klegvanggård hammerslag. figo p kalkenbjerg alexandra P Tyre, klegvanggård der er godkendt ida p til Dansk Limousine Forenings avlsprogram, må ikke sædtappes igen uden loriot aftale med mn Dansk Limousine Forening. slågård anika slågård silvia Minimumspris Sælger Egne notater/notes: skal ved tilmelding af dyret oplyse krav til minimumspris. Ansvar Ansvaret for dyrene ligger hos sælger indtil hammerslag. Herefter er det købers ansvar. Forsikring Dansk Limousine Forening har ikke tegnet forsikring på dyrene. Dansk Limousine Forening arrangerer transport indenfor Danmark (Jylland og brofaste øer) til en fast pris. Omkostninger fordeles ligeligt mellem køber og sælger for alle auktionens dyr. Eksport af dyr Køber betaler salær og transport som ved salg inden for Danmark. Køber betaler alle omkostninger til karantæne, opstaldning, pasning, fodring, veterinære omkostninger. Køber har selv ansvaret for at arrangere og betale transport fra karantænestalden til bestemmelsessted i udlandet. Dansk limousine forening kan være behjælpelig med at anvise en karantænestald. Dyr der ikke sælges Sælger betaler transport til og fra auktionen samt tilmeldingsgebyr. For dyr der ikke opnår salg på auktionen, men sælges på auktionsstedet efter auktionen inden hjemtransport, betaler køber og sælger gebyr og transport efter samme vilkår som ved handel på auktionen. Voldgift Enhver uenighed og tvist om dyr, der er handlet på auktionen, afgøres ved voldgift. Følgende procedure for udpegning af voldgift er aftalt: Klegvanggård Ida P er en pollet mixtype kvie med fine lemmer, god ryg, lænd og overlinje. Hver part udpeger en voldgiftsmand. Når den ene part har udpeget sin voldgiftsmand og givet meddelelse herom til den Hun har et godt kryds og bærer præg af meget volumen. Faderen Klegvanggård anden part, og Figo denne P har ikke i sit inden stamtræ 7 dage Uralou, derefter Risvang har Perle udpeget og Klegvanggård sin, er den første Uranus, part hvor berettiget det pollede til også gen at til udpege kvien kommer den anden fra. Ida voldgiftsmand. P`s farmor blev solgt på sidste års elitedyrsauktion. Modersiden indeholder ligeså meget stærke avlslinjer, bl.a. Slågård Silvia, avlsko Voldgiftsmændene der har avlet mange kan gode udpege dyr og en tilmed opmand. vundet Hvis flere titler der på ikke div. kan skuer, opnås og enighed, Loriot MN. udpeges Alt i alt opmanden et yderst stærkt af den stamtræ. stedlige Ida P civildommer er en rigtig dejlig i ejerens pollet retskreds. kvie med en Hver stærk af baggrund. parterne har kun ret til to gange skriftligt at fremlægge sine bemærkninger, og har kun 14 dage hver gang til at udfærdige sådanne, medmindre voldgiftsmændene giver tilladelse til længere frist. Voldgiften bestemmer i øvrigt selv sin forretningsgang, herunder hvilke bevisligheder den yderligere måtte ønske tilvejebragt, samt om der skal berammes en mundtlig forhandling. Når voldgiften har optaget sagen til kendelse, er den forpligtet til inden fire uger derefter at afsige kendelsen. Voldgiften fastsætter i sin kendelse, hvem der skal udrede de udgifter, der er forbundet med den pågældende sags behandling. I den forbindelse tages samtidig hensyn til, hvem der taber sagen helt eller delvis. Den afsagte kendelse afgør sagen endeligt og kan således ikke indbringes for de ordinære domstole. 420

KENDELSE. afsagt torsdag den 5. februar 2009

KENDELSE. afsagt torsdag den 5. februar 2009 1 KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2009 i faglig voldgiftssag nr. 2008.155 Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) som mandatar for A (advokat Poul Heidmann) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DELDOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DELDOM - LCA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DELDOM Afsagt den 21. april 2015 H-42-13 1) Lego System A/S og 2) Lego Trading s r.o. (advokat Jesper Windahl for begge) mod 1) Kuehne + Nagel A/S og 2) Kühne

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Oktober 2011 Årgang 38. Nr. 8, Nyt fra Beboerrådet Ny kasserer i Beboerrådet Anna, M45, er ny kasserer i Beboerrådet. Hun har boet på kollegiet i 3 måneder

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad September 2011 Årgang 38. Nr. 7, Nyt fra Beboerrådet Ny kasserer søges Jobbet er aflønnet til ca. 5 timer om måneden Alle interesserede bedes melde sig hurtigst

Læs mere

Generationsskifte i Musik og Film A/S

Generationsskifte i Musik og Film A/S Helle Hedegaard Rasmussen Generationsskifte i Musik og Film A/S Aalborg Universitet Cand.merc.aud Speciale 26. november 2009 Vejleder: Torben Bagge Indholdsfortegnelse 1. SUMMARY...3 2. FORORD...6 3. INDLEDNING...7

Læs mere

Odd&Godt. Læs alt om Træf 2012! + den nye elevpris, sommerkurser på Odder Højskole and summary in English

Odd&Godt. Læs alt om Træf 2012! + den nye elevpris, sommerkurser på Odder Højskole and summary in English Odd&Godt Elevblad for OHE Odder Højskoles Elevforening. Nr. 23 forår 2012 Læs alt om Træf 2012! + den nye elevpris, sommerkurser på Odder Højskole and summary in English 2 3 Bestyrelsen Formand: F09 Caroline

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Ida 01.09.14 17.00-20.00 Teorilokalet,

Læs mere

Landsskuet 2015. Bovi-Denmark laver rammerne i staldene.. og på eksportmarkedet for danske avlsdyr

Landsskuet 2015. Bovi-Denmark laver rammerne i staldene.. og på eksportmarkedet for danske avlsdyr Landsskuet 2015 Bovi-Denmark laver rammerne i staldene.. og på eksportmarkedet for danske avlsdyr Velkommen til et godt Landsskue 2015 Mødetidspunkt og afbud Alle dyr møder på Landsskuepladsen i henhold

Læs mere

FNAT. 3. blok 2010. Foreningen af Naturressourcestuderendes Aktuelle Tidende

FNAT. 3. blok 2010. Foreningen af Naturressourcestuderendes Aktuelle Tidende FNAT 3. blok 2010 Foreningen af Naturressourcestuderendes Aktuelle Tidende 4 American perspectives on a Changing Climate 6 Giver Grøn Vækst bedre hotelservice i Jylland? 8 Besparelserne på LIFE 12 Hvor

Læs mere

Informationsmappe Outbounds

Informationsmappe Outbounds Informationsmappe Outbounds Indholdsoversigt: 2. Danish RotaryYouthExchange Committee, adresser og telefonnumre 3. Rotary Youth Exchange Program, Rules and Guidelines, dansk oversættelser og fortolkning

Læs mere

Haraldvangen - en perle i det Norske.

Haraldvangen - en perle i det Norske. John Lyngby Jepsen, 06V1 og Rio Hensel (R.). Erasmus-studerende Haraldvangen, Hurdal, Norge Haraldvangen - en perle i det Norske. Vi er to studerende, som har valgt, at tage vores, henholdsvis 1. og 2.

Læs mere

V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION. for LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING TRANSLATION

V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION. for LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING TRANSLATION J.nr. 95170-001 TRANSLATION V E D T Æ G T E R for LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING ARTICLES OF ASSOCIATION OF LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 5. december

Læs mere

N R. 2 J U N I 2 012 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN

N R. 2 J U N I 2 012 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN N R. 2 J U N I 2 012 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN Nyt fra bestyrelsen........................ 5 Peder V. Laustsen trækker ikke stikket ud endnu....................... 8 Hvad koster dårlige

Læs mere

Nyhedsbrev for Tendai Danmark

Nyhedsbrev for Tendai Danmark Nyhedsbrev for Tendai Danmark Nr. 4 Marts 2009 I dette nummer: Lotus Sutra og Tendai ceremoni bog 1 Vores meditationsgruppe i Århus 2 London sangha 3 Buddhisme, en religion? 5 Møder i Lotus Sanghaen 5

Læs mere

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd Foto: Layton Thomson Amirs vej som frivillig Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde Erfaringer, idéer og gode råd 2013 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund S. 5 2.

Læs mere

DANSK HOLSTEIN. Avlsforeningen Dansk Holstein. Nr. 2 Juni 2015

DANSK HOLSTEIN. Avlsforeningen Dansk Holstein. Nr. 2 Juni 2015 DANSK HOLSTEIN Avlsforeningen Dansk Holstein Nr. 2 Juni 2015 2 Dansk Holstein Nr. 1-2015 Hvad er rammerne? Hvad skal I måle? Efter 31 år med kvoter på mælkeproduktionen er der nu frihed til at producere

Læs mere

Konsekvenser ved ændring i sambeskatningskredsen

Konsekvenser ved ændring i sambeskatningskredsen Copenhagen Business School 2011 Cand.merc.aud. kandidatafhandling Konsekvenser ved ændring i sambeskatningskredsen Jesper Teddy Christiansen Kristina Bisgaard Bohnstedt-Petersen Vejleder: Christen Amby

Læs mere

kunst og design A U K T I O N 1 6. T I L 1 8. A U G U S T 2 0 0 5 V E J L E A U K T I O N 1 0 3

kunst og design A U K T I O N 1 6. T I L 1 8. A U G U S T 2 0 0 5 V E J L E A U K T I O N 1 0 3 kunst og design A U K T I O N 1 6. T I L 1 8. A U G U S T 2 0 0 5 V E J L E A U K T I O N 1 0 3 auktion 103 kunst og design malerier, møbler og varia A U K T I O N / A U C T I O N Tirsdag 16. august kl.

Læs mere

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding.

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding. K o n ta k t H e r l u f s h o l m S k o l e D e c e m b e r 2 0 1 1 Leder For nogle år tilbage bragte DR en TV-serie i bedste sendetid om Herlufsholm Skole- særligt med fokus på kostskolelivet. Det blev

Læs mere

Danish Church in Australia Inc.

Danish Church in Australia Inc. Danish Church in Australia Inc. Juni 2014 - August 2014 2 Konfirmanderne på lejr NYT FRA KIRKER OG UDVALG - ARRANGEMENTER - SIDEN SIDST NYT OM UNGE-NETVÆRK - PÅSKE - KONFIRMATION ARTIKEL OM NYERE DANSKE

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015

Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015 Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015 I sag nr. AR2015.0083: Landsorganisationen i Danmark for Serviceforbundet (advokat Peter Nisbeth) mod Ryanair Ltd. (advokat Michael Møller Nielsen) Dommere: Poul Dahl

Læs mere

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom ISSN 1901-1717 nr. 2 juni 2014 26. årgang A redaktionen Den gode historie annoncesalg Dansk Blad Service ApS Vestergade 11 A 5540 Ullerslev Telefon 70 70 12 25 kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00 E-mail: info@danskbladservcie.dk

Læs mere

Indhold. Brøndby Cup 2015

Indhold. Brøndby Cup 2015 Brøndby Cup 2015 Indhold Forord ved Christian Barrett (Preface, page 6)... 4 Stadionrundvisning (Guided tour of Brøndby Stadium, page 9)... 9 Telefonliste (Telephone list, page 11)... 11 Da Daniel Agger

Læs mere

It kompetencer til alle - fokus på de digitalt svage voksne mellem 25 og 50

It kompetencer til alle - fokus på de digitalt svage voksne mellem 25 og 50 Afsluttende Rapport Kulturstyrelsen, Center for Biblioteker, Medier og Digitalisering (2011-2012) It kompetencer til alle - fokus på de digitalt svage voksne mellem 25 og 50 1 SLUTRAPPORT Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10 Bestyrelsesmøde 13. juni 1 kl. 1:00 :00 Indholdsfortegnelse DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE DEN 13. MAJ 1 3 BILAG 2: ORIENTERING FRA RUSFORMANDSKABET 9 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2014 Ågård Efterskole

ÅRSSKRIFT 2014 Ågård Efterskole ÅRSSKRIFT 2014 Ågård Efterskole INDHOLD ÅRSSKRIFT 2014 Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår. Ågård Efterskole Kirsten Storgaard & Ole Sørensen Ågård Efterskole Kirkebakken 13 Ågård 6040 Egtved

Læs mere

INDHOLD. UDGIVER: SKALs Efterskole. v/ Sven Primdal. REDAKTIONSUDVALG: Birgitte Dyring. Søren O. Bertelsen. Sven Primdal

INDHOLD. UDGIVER: SKALs Efterskole. v/ Sven Primdal. REDAKTIONSUDVALG: Birgitte Dyring. Søren O. Bertelsen. Sven Primdal ÅRSSKRIFT 2013 1 INDHOLD UDGIVER: SKALs Efterskole v/ Sven Primdal REDAKTIONSUDVALG: Birgitte Dyring Søren O. Bertelsen Sven Primdal GRAFISK PRODUKTION: Marginal Reklamebureau a/s www.marginal.dk Efterskolerne

Læs mere

LIFE Project Number LIFE05 NAT/DK/000150. PROGRESS REPORT No. 3 Covering the project activities from 01.01.2008 to 31.12.2008

LIFE Project Number LIFE05 NAT/DK/000150. PROGRESS REPORT No. 3 Covering the project activities from 01.01.2008 to 31.12.2008 LIFE Project Number LIFE05 NAT/DK/000150 PROGRESS REPORT No. 3 Covering the project activities from 01.01.2008 to 31.12.2008 Reporting Date 05 June 2009 LIFE PROJECT NAME. Project location DATA PROJECT

Læs mere

Fra registrering til styring af kemikalierr

Fra registrering til styring af kemikalierr Nr. 1 april 2006 ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Chemical Database news An entirely new edition of the Maritime Chemicals database is on the way. It will be much more user friendly

Læs mere

Auktions Katalog. Viegård Sport Horses ApS. For auktionen lørdag d. 3. maj 2008 kl. 14.00 på Viegård Stutteri. Charmonix V katalog nr.

Auktions Katalog. Viegård Sport Horses ApS. For auktionen lørdag d. 3. maj 2008 kl. 14.00 på Viegård Stutteri. Charmonix V katalog nr. Auktions Katalog For auktionen lørdag d. 3. maj 2008 kl. 14.00 på Viegård Stutteri Charmonix V katalog nr. 24 Akeem, Helene Melsen Complete, Cian O Connor Languster Prydsholm, Nona Garson Viegård Sport

Læs mere