Sted Kurset kan afvikles i Viborg, såfremt maskiner stilles til rådighed til det antal personer der er tilmeldt holdet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sted Kurset kan afvikles i Viborg, såfremt maskiner stilles til rådighed til det antal personer der er tilmeldt holdet."

Transkript

1 Vintertjeneste Forord Kurserne er bygget op således: De der skal køre vintertjeneste i lastbil skal have: Grunduddannelse. i vintertjeneste + vintertjeneste med lastbil De der skal køre vintertjeneste i traktor på fortove skal have: Grunduddannelse. i vintertjeneste + vintertjeneste, sti og fortov Kurset kan afvikles i Viborg, såfremt maskiner stilles til rådighed til det antal personer der er tilmeldt holdet. 16 personer Grunduddannelse i vintertjeneste Deltageren kan selvstændigt varetage normalt forekommende arbejdsopgaver i f. m. vintertjeneste af veje, stier og fortove, bl.a. handle i overensstemmelse med retningslinier for snerydning og saltspredning, anvende de korrekte saltspredningsmetoder, og indgå i arbejdssammenhænge inden for vintertjenesten, hvor miljøbevidsthed og informationssystemer indgår som en vigtig del af arbejdsprocessen. Deltageren kan efter gennemført uddannelse og tidligere tilegnet praktisk erfaring, eller deltagelse i ét eller flere specialiseringskurser samt sædvanlig jobinstruktion, på baggrund af viden om lovgivning og ansvarsforhold, klimatiske og vejtekniske forhold, der medfører glatføre, varslingssystemer og organisering af vintertjeneste generelt, tømidler/miljøpåvirkninger, saltningsmetoder, arbejdets udførelse, maskinkendskab og sikkerhed, selvstændigt udføre snerydning og/eller glatførebekæmpelse med lastvogn og/eller traktor/varevogn. Deltageren kan på baggrund af sin viden om principperne for snerydning med plov og kost, herunder kolonnekørsel, aflægning, hastighed, kryds, vind og påfyldning samt afgravning, anvende sin viden i forbindelse med praktisk snerydning. Deltageren kan på baggrund af viden om håndspredning og forskellige typer af tørsalt/fugtsalt/lagespredere med tilhørende betjeningsboks (GPS-data), udføre arbejdet med sprederen, i henhold til betjeningsvejledningen og til den løbende kontrol af spredebilledet. 1 dag.

2 16 personer Kurset kan afvikles i Viborg, såfremt maskiner stilles til rådighed til det antal personer der er tilmeldt holdet. Vintertjeneste, sti og fortov Er sammensat af kurserne: "Snerydning af sti og fortov" samt "Glatførebekæmpelse af sti og fortov" Snerydning af sti og fortov Deltageren kan selvstændigt udføre normalt forekommende arbejdsopgaver i forbindelse med snerydning med traktor med kost/plov, bl.a. handle i overensstemmelse med retningslinier for snerydning med plov, anvende de korrekte snerydningsmetoder, og indgå i arbejdssammenhænge inden for vintertjenesten, hvor miljøbevidsthed og informationssystemer indgår som en vigtig del af arbejdsprocessen. gruppe Chauffører i vognmandsvirksomheder, selvstændige vognmænd eller ejendomsfunktionærer, som udfører snerydning med traktor/varevogn kategori B påmonteret plov/kost, af veje, pladser, stier og fortove efter retningslinjer og bestemmelser fastsat af Vejdirektoratet, Færdselsstyrelsen, Vejbestyrelser, Amter og Kommuner samt i overensstemmelse med fastsatte rammer for udbud i licitation. Efter gennemført uddannelse kan deltageren selvstændigt, efter sædvanlig jobinstruktion, udføre snerydning, der består i rydning af veje, pladser, stier og fortove med traktor/varevogn, påmonteret plov/kost. 1 dag. 16 personer Kurset kan afvikles i Viborg, såfremt maskiner stilles til rådighed til det antal personer der er tilmeldt holdet.

3 Vintertjeneste med lastbil Er sammensat af kurserne: "Snerydning med lastbil" samt "Glatførebekæmpelse med lastbil" Snerydning med lastbil Deltageren kan selvstændigt varetage normalt forekommende arbejdsopgaver i forbindelse med snerydning ved hjælp af lastbil og sneplov, bl.a. handle i overensstemmelse med retningslinier for snerydning med plov, anvende de korrekte snerydningsmetoder, og indgå i arbejdssammenhænge inden for vintertjenesten, hvor miljøbevidsthed og informationssystemer indgår som en vigtig del af arbejdsprocessen. Efter gennemført uddannelse kan deltageren selvstændigt, efter sædvanlig jobinstruktion, udføre snerydning, der består i solo- og kolonnerydning af veje, rydning af kryds og rundkørsler mv., med lastbil, påmonteret sneplov. Forberede arbejdet ved at montere og justere sneplov i henhold til betjeningsvejledningen, samt foretage kontrolkørsel. Udføre arbejdet, indebærende løbende kontrol og nødvendig justering, udbedre mindre fejl og/eller afgive fejlmelding til værksted, samt afslutte arbejdet ved afmontering og rengøring af plov. Der kan endeligt udføres forebyggende vedligeholdelse af såvel plov som plovfæste i henhold til betjeningsvejledningen. 1 dag. 16 personer Kurset kan afvikles i Viborg, såfremt maskiner stilles til rådighed til det antal personer der er tilmeldt holdet. Glatførebekæmpelse med lastbil Deltageren kan selvstændigt varetage normalt forekommende arbejdsopgaver i f.m. fugtsaltspredning, bl.a. handle i overensstemmelse med retningslinier for fugtsaltspredning, anvende de korrekte fugtsaltningsmetoder, og indgå i arbejdssammenhænge inden for vintertjenesten, hvor miljøbevidsthed og informationssystemer indgår som en vigtig del af arbejdsprocessen. Efter gennemført uddannelse kan deltageren selvstændigt, efter sædvanlig jobinstruktion, udføre glatførebekæmpelse, der består i tør-, fugt- eller lagesaltning med lastbil, påmonteret saltspreder.

4 Forberede arbejdet ved at montere sprederen og foretage en indsåning i henhold til betjeningsvejledningen og spredebilledet, set i forhold til den valgte dosering. Udføre arbejdet, indebærende løbende kontrol og nødvendig justering, udbedre mindre fejl og/eller afgive fejlmelding til værksted, samt afslutte arbejdet ved at foretage afsætning, tømning og rengøring samt genfyldning. Der kan endeligt udføres forebyggende vedligeholdelse i henhold til betjeningsvejledningen. 1 dag 16 personer Kurset kan afvikles i Viborg, såfremt maskiner stilles til rådighed til det antal personer der er tilmeldt holdet. Pleje af grønne områder Formål Deltagerne kan foretage almindelige forekommende pleje- og vedligeholdelsesopgaver inden for vækstperioden i vel definerede grønne anlæg indeholdende bede, græs, belægninger og udstyr under hensyntagen til anlæggets idé og formål og i henhold til gældende arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssige regler. Fagligt indhold Arbejdsopgaver ved pleje af grønne områder Valg af de rette renholdelsesmetoder ud fra arealtyper Efterplantning af småplanter Reetablering af græsarealer Fortolkning af plejeplaner og udføre plejen i forhold til plejeniveauet 14 dage. Kan afvikles i split, således at 1. modul afvikles i foråret og 2. modul i efteråret. 16 deltagere Kan afvikles både i Ulfborg og i Viborg

5 Vejen som arbejdsplads Formålet med uddannelsen er, at deltagerne kan udføre en korrekt afmærkning af typiske vejarbejder samt forstå de trafiksikkerhedsmæssige aspekter, der har betydning for såvel trafikanternes som deres egen sikkerhed. Udover de generelle adgangsbetingelser der er gældende for deltagelse i Arbejdsmarkeds-uddannelserne, er der ingen specielle adgangskrav. Deltagerne: Kan forstå den trafiksikkerhedsmæssige baggrund for reglerne for afmærkning af vejarbejder Kender det overordnede forløb af planlægningen af en afmærkningsopgave og hvilke elementer der indgår heri Kan bruge de væsentligste vejregler for afmærkning af vejarbejder ved både bevægelige og stationære vejarbejder, herunder opsætte og nedtage afmærkningen i den korrekte rækkefølge, fjerne eksisterende afmærkning, udføre en korrekt opsætning af tavler samt kant- og baggrundsafmærkning, opsætte en korrekt begrænsningslinie, udføre korrekte tvær- og længdeafspærringer samt vedligeholde afmærkningen korrekt Kan udføre en korrekt afmærkning af forskellige typiske bevægelige - og stationære vejarbejder Kan begrænse omfanget af - og tilkalde hjælp til trafikuheld 2 dage 20 personer I Viborg Vejen som arbejdsplads - ajourføring Deltagerne får ajourført viden om gældende regler og bestemmelser inden for afmærkning af vejarbejder. 5 år efter man har opnået bevis på kurset Vejen som arbejdsplads skal man recertificeres på dette kursus Vejen som arbejdsplads ajourføring. Recertificeringen skal finde sted før de 5 år er gået fra datoen på kursusbeviset. Der gives ikke dispensation. Opnår man ikke recertificeringen inden de 5 år skal man tage kurset Vejen som arbejdsplads på 2 dage igen. gruppe Uddannelsen henvender sig til personer der tidligere har deltaget i og bestået kurset "Vejen som arbejdsplads" eller "Vejen som arbejdsplads".

6 Deltagerne er efter uddannelsen i stand til at efterleve de bygherre krav der stilles fra forskellige vejmyndigheder vedr. afmærkning i forbindelse med arbejde ved og på vej. Deltagerne kan, ved hjælp af godkendt afmærkningsmateriel, udføre korrekt afmærkning af typiske stationære og bevægelige vejarbejder efter aktuelle gældende bestemmelser, og kender det overordnede forløb og dets enkelte elementer ved afmærkning af vejarbejde. Deltagerne kan, med ajourført viden om hvilke fejl og mangler der hyppigt forekommer ved afmærkning af vejarbejde, eliminere disse. Uddannelsen er en ajourføringsuddannelse iht. krav fra forskellige vejmyndigheder, herunder Vejdirektoratet. Uddannelsen ajourfører deltagerne, for så vidt angår afmærkning ifm. arbejde på eller ved vej, som tidligere har deltaget på arbejdsmarkedsuddannelsen "Vejen som arbejdsplads" eller enkeltfaget "Vejen som arbejdsplads". Denne uddannelse skal gennemføres med 5 års interval. 1 dag. 20 personer Viborg Teleskoplæsser med gafler betjening - lovpligtig Kursusbeskrivelse Teleskoplæsser med gafler omfatter praktisk anvendelse af og teoretisk viden om hvordan maskinen anvendes sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Uddannelsen kræves for at føre denne maskine. For deltagelse kræves, at deltageren er helbredsmæssigt egnet til at føre et teknisk hjælpemiddel. Dette dokumenteres enten ved kørekort eller den helbredserklæring, som gives i forbindelse med udstedelse af kørekort jf. bekendtgørelse nr. 282 af 23/04/ Uddannelsen opfylder Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 382 af , Bekendtgørelse om førercertifikater til kraner og gaffeltrucks m.v. og afsluttes med prøve i henhold til denne bekendtgørelse. På kurset arbejders der efter følgende mål: Deltagerne kan betjene teleskoplæssere monteret med gafler til løft og transport af forskellige godstyper i.h.t. Arbejdstilsynets regler og kan betjene forskellige varianter af både maskiner og udstyr. Deltagerne kan bedømme maskinens manøvreevne (styresystemet) samt tyngdepunkt og stabilitet ved hjælp af maskinens lastdiagram og kan udføre arbejdet ud fra viden om hvordan maskinernes stabilitet ændres ved løft, udskydning af bom samt ved krøjning. Deltagerne kan ud fra viden om de forskellige godstyper optage og afsætte disse samt foretage stabling og kan anvende teleskoplæsseren sikkerhedsmæssigt korrekt og under hensyntagen til omgivelserne, til personfærdsel i nærheden af maskinen samt til anvendelse på ikke plant underlag og i snævre passager.

7 Deltagerne kan udføre dagligt eftersyn og vedligeholdelse af maskinen samt sikre at lovpligtige eftersyn overholdes både for maskinen og for løftemateriellet. 5 dage. 16 personer Ulfborg Kjærgaard Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermaskiner gruppe For personer der har kursusbevis fra "Basiskursus for anlægsgartneri", eller "Basiskursus for planteskole", eller "Grundlæggende Værkstedsteknik - gartnerområdet" og 6 mdr s praktisk erfaring fra arbejde med mindre gartnermaskiner, eller 1 års praktisk erfaring fra arbejdet med mindre gartnermaskiner eller andre med tilsvarende kvalifikationer. Formål Deltagerne kan, efter at have gennemført kurset, selvstændigt og i samarbejde med andre ved hjælp af instruktionsmateriale foretage eftersyn, almindelig vedligeholdelse og udføre mindre reparationer af mindre gartnermaskiner og deres ekstraudstyr. Deltagerne kan, efter at have gennemført kurset, selvstændigt og i samarbejde med andre indstille og betjene mindre gartnermaskiner og det tilhørende udstyr på en arbejds- og sikkerhedsmæssig korrekt måde, således der bliver udført kvalitetsarbejde med maskinerne, herunder foretage en nøje vurdering heraf. 10 dage 16 deltagere Ulfborg Kjærgaard

8 Etablering af mindre anlæg med fliser og planter (Basiskursus for anlægsgartneri) Deltageren kan alene eller i et samarbejde med andre, etablere et mindre anlæg, der indeholder fliser og planter og udføre dette efter de til enhver tid gældende normer for dette arbejde. Deltageren kan anvende og konstruere tegningsmaterialer, beskrive en simpel plejeplan samt udføre almindelige arbejdsopgaver som nivellering, beregning, afsætning, komprimering, valg og nedlægning af befæstelsen til formålet, samt udføre stentilhugning, jordtilberedning og plantning ved hjælp af de nødvendige maskiner, redskaber og håndværktøjer, samt kontrollere arbejdets udførelse. Ovennævnte udføres i henhold til gældende krav til sikkerhed, miljø og arbejdsmiljø. Fagligt indhold Etablering af et mindre anlæg med fliser Etablering af et mindre anlæg med planter Anvende og konstruere arbejdstegninger i forbindelse med etableringsarbejde Nivellering og afsætning samt udføre beregninger Anvendelsen af maskiner, redskaber og håndværktøj 14 dage 16 personer Viborg Individuel kompetence Vurdering Individuel kompetence afklaring (IKV) er realkompetencevurdering, der har til formål at afklare, vurdere, dokumentere og anerkende den enkelte deltagers faglige og generelle erhvervsrettede og almene forudsætninger og kompetencebehov med henblik på individuel planlægning af AMU-uddannelser. et med denne IKV er, at den enkelte deltager kompetenceafklares og kompetencevurderes i forhold til et eller flere på forhånd valgte arbejdsmarkedsuddannelser/enkeltfag optaget i FKBen 2666 Etablering og pleje af grønne områder og anlæg og at der på baggrund heraf udarbejdes en individuel uddannelsesplan for deltagerens efterfølgende uddannelse i AMU-systemet. F.eks. rettet mod et slutmål som faglært gartner. 5 dage.

9 Anlægsgartner uddannelse i AMU systemet med Individuel Kompetencevurdering

10 Øvrige kursusbeskrivelser kan ses på Gartner / jordbrug Brolægning udførelse af støttemure og trapper Brolægning udførelse af mønsterbrolægning Brolægning udførelse af kombinationsbrolægning Opmåling og tegning af mindre grønne anlæg Græspleje og analyser Landskabets udvikling, naturtyper, plantesamfund og plejeplaner Træer og buske om vinteren, beskæring og plejeprogrammer Træer og buske om sommeren, plantekendskab og plejeprogrammer Pleje af grønne områder Pleje af grønne områder, vinterbeskæring Pleje af grønne områder, sommerbeskæring Plantevækst og etablering af grønne anlæg Planteliv, økologi og miljølære Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat Ikke kemisk ukrudtsbekæmpelse Grundlæggende værkstedsteknik, gartnerområdet Grundkursus i praktisk naturpleje Etablering og pleje af kirkegårdens anlæg Betjening og vedligeholdelse af større gartnerimaskiner Betjening og vedligeholdelse af motorkædesave Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermaskiner Etablering af mindre anlæg med fliser og planter Anlæg i natursten, træ og vand Anlæg i beton, natursten og træ Anlæg i betonsten, buede linier Anlæg i betonsten, lige linier Maskinfører Teleskoplæsser med gafler betjening - lovpligtig Betjening af entreprenørmaskiner Betjening af minigravere og minilæssere Komprimering med entreprenørmaskiner Betjening af minidumpere og motorbører Økonomikørsel med entreprenørmaskiner Tegningsforståelse - bygge og anlæg Betjening af personlifte Udførelse af lovpligtigt eftersyn på personlifte Betjening af Dozere Dumpere og gummihjulslæssere (grundlæggende) Kranløft med entreprenørmaskiner, G - certifikat Betjening af teleskoplæssere med mandskabskurv Betjening af gummihjulslæssere og dumpere Betjening af hydrauliske gravemaskiner Betjening af rendegravere Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermask Brændstoffer og smøremidler Finplanering og regulering Kloakarbejde for maskinførere Pasning og vedligeholdelse af entreprenørmaskiner Rendegravere (grundlæggende) Specieludstyr til hydrauliske gravemaskiner Nivellering, Ulfborg

11 IT kurser Kan afvikles både i Open Learning Center og som lukkede kurser tilrettelagt for jer Kursus: Open Learning Center OLC OLC er en fleksibel undervisningsform, åben fra mandag til torsdag fra kl Følgende muligheder: arbejder med praktisk anvendelse af edb vælger mellem tidssvarende programmer arbejder med forskellige sværhedsgrader kan genopfriske din tidligere edb-viden arbejder helt i dit eget tempo arbejder ved din egen pc kan tage test i PC-kørekort, PC-kørekort Avanceret eller PC-erhverv Typer af kurser Du kan bl.a. arbejde med Internet, Excel, Word, PowerPoint, PhotoShop, Styresystemer, Databaser, dtp, web-design, m.v. Arbejdsmarkedsuddannelser med tilskud Dage Jobrelateret brug af styresystemer på pc 2 Indskrivning og formatering af mindre tekster 3 Grafiske virkemidler til layout i tekst 2 Fletning af dokumenter til masseproduktion 1 Standardisering af virksomhedens dokumenter 1 Anvendelse af regneark til talbehandling 3 Design og automatisering af regneark 2 Databasevedligeholdelse til jobbrug 1,5 Oprettelse af database til jobbrug 2 Oprette brugerflader og udskrifter i database 2 Effektiv internetsøgning på jobbet 2 Online kommunikation til jobbrug 2 Brug af pc på arbejdspladsen 3 Håndtering af data i virksomhedens IT-systemer 2 DeskTop Publishing i virksomheden 3 Anvendelse af præsentationsprogrammer 2 Praktisk web-opbygning 3 Administrativt arbejde ved planlægning og redigering af 3 hjemmeside Virksomheders websider - Tekst og grafik 2 PC-kørekort, PC-erhverv og PC-kørekort Avanceret Grundlæggende Informationsteknologi PC en og dens styresystem Windows XP Tekstbehandling Word 2003 Regneark Excel 2003 Database Access 2003 Præsentationsprogrammer PowerPoint 2003 Informationsnetværk Billedbehandling Adobe Photoshop DTP- Trykte publikationer Publisher 2003 IT-styring og organisering - Outlook 2003 Web-design Frontpage 2003 Avanceret Tekstbehandling Word 2003 Avanceret Regneark Excel 2003 Avanceret Database Access 2003 Avanceret Præsentation PowerPoint 2003

12 Sprogkurser engelsk og tysk Sprog I Efter uddannelsen kan deltageren anvende det givne fremmedsprog i typiske og basale kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget. Deltageren kan, i jobfunktioner hvortil der kan udvikles arbejdsmarkedsuddannelser, anvende det givne fremmedsprog i typiske og basale kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget. Deltageren kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie. 5 dage 18 personer Sprog II Efter uddannelsen kan deltageren anvende det givne fremmedsprog i komplekse og avancerede kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget. : Deltageren kan, i jobfunktioner hvortil der kan udvikles arbejdsmarkedsuddannelser, anvende det givne fremmedsprog i komplekse og avancerede jobrelaterede kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget. Deltageren kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie. 5 dage 18 personer

13 Samarbejdskursus Formålet er: At give deltagerne et lærerigt forløb, der opleves som en proces over det næste års tid og som gennemstrømmer hele organisationen gennem i både den sociale og faglige omgang samt gennem anvendelse af det lærte i en fælles referenceramme. Afviklingen i andre læringsrammer er en del af denne proces. At styrke sammenholdet blandt medarbejdere ved Park og Vej At lære hinanden bedre at kende på tværs af teams At styrke hjælpsomhed, korpsånd og fællesskab At starte arbejdet med service og adfærd i relation til kunde/leverandør forholdet At starte et forløb hvis indhold fortsætter på de øvrige kurser Grupperne vil sammensættes på tværs af de eksisterende teams for at opfylde ovennævnte formål. Ved at anvende de unikke omgivelser ved Hjarbæk Fjord garantere vi en oplevelse der åbner op for høj grad af involvering, en genvej til sammenhold og motivation. Vi anvender outdoor opgaver som ALLE kan være med til og sammenholder teori og praksis, så alle deltagere vil opleve at det er sjovt at lære. Med andre ord det bliver IKKE kedeligt. Vi vægter følgende højt i forhold til opgaver i naturen: En procesorienteret tilgang til læring, der stiller krav til involvering og engagement blandt deltagerne ALLE kan være med uanset alder, størrelse m.v. Ingen fysiske overskridelser Dygtige, pædagogiske instruktører, der ikke presser Spændende, sjove og til tider komplekse opgaver der kræver samarbejde, kommunikation, optimering, nytænkning m.v. Udfordringer til dem der vil udfordres Vejr og vind er ikke nogen hindring 2 dage. 20 pr. hold Ulfborg Kærgård

14 Kunde Leverandør forholdet ved Park og Vej En spændende dag der sætter service og adfærd samt organisationsforhold på dagsordenen. Formål At få klarlagt hvilken serviceværdier vi ønsker at efterleve overfor vore kunder At få mulighed for at arbejde med service og adfærd og samle jeres holdninger og ønsker i et fælles sæt spilleregler for hele Park og Vej. At få information om hele organisationen, værdier, intranet, kontraktstyring hvad er det? m.v. ved Viborg Kommune Dagen vil være præget af oplæg fra undervisere og ledelse. Gruppeopgaver, spil og opgaver vil gøre dagen spændende med høj grad af deltagelse. 1 dag 20 personer Ulfborg Kærgård Teambuilding for de eksisterende teams Formål Med udgangspunkt i samarbejdskurset og kunde leverandør dagen er formålet nu at styrke de enkelte teams, således at de skaber en intern kultur, hvor de er stærke sammen og samtidig har overskud og motivation til at være en berigende del af helheden. Med udgangspunkt i teamets styrker klarlægges udviklingsområder Med udgangspunkt i ledelsens organisering og rammer for teamet, udvikles spilleregler Med udgangspunkt i arbejdsopgaver internt og på tværs af andre teams aftales forventlig adfærd Med udgangspunkt i det overordnede servicebegreb forholder teamet sig til hvorledes de som team kan styrke og vedligeholde de eksterne forhold Hvorledes overføre vi teamet og organisationens kultur til nyansatte 2 dage 20 personer Ulfborg Kærgård

Kursusprogram 2015 1. halvår

Kursusprogram 2015 1. halvår Kursusprogram 2015 1. halvår 1 Indhold Velkommen...3 Fra ufaglært til faglært... 4 Pakkeløsninger... 5-11 Rørlægger...6 Kabelarbejder...7 På vej ind i byggebranchen...8 Kommunikation og konfliktløsning...9

Læs mere

Idékatalog om. kompetenceudvikling. AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken

Idékatalog om. kompetenceudvikling. AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken Idékatalog om kompetenceudvikling AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken 3 Fokus på kompetenceudvikling 4 Om uddannelseskataloget 5 Hvem kan deltage? 6 Skematisk oversigt over kirkefunktionærers

Læs mere

Idékatalog om. kompetenceudvikling. AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken. 2. udgave, 2010

Idékatalog om. kompetenceudvikling. AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken. 2. udgave, 2010 Idékatalog om kompetenceudvikling AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken 2. udgave, 2010 3 Fokus på kompetenceudvikling 4 Om uddannelseskataloget 5 Hvem kan deltage? 6 Skematisk oversigt over kirkefunktionærers

Læs mere

Korte kurser nye kompetencer

Korte kurser nye kompetencer Efterår 2008 Korte kurser nye kompetencer - brug din ret til seks ugers selvvalgt uddannelse - søg efteruddannelse - brug din jobplan Korte kurser, nye kompetencer efterår 2008 Har du ret til seks ugers

Læs mere

Ledig? Længerevarende forløb. Brug tiden til at blive dygtigere. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kurser 1. halvår 2011.

Ledig? Længerevarende forløb. Brug tiden til at blive dygtigere. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kurser 1. halvår 2011. Ledig? Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse Kurser 1. halvår 2011 Længerevarende forløb Brug tiden til at blive dygtigere Lerpyttervej 52 DK-7700 Thisted Limfjordsvej 95 DK-7900 Nykøbing M Tel +45 99 19

Læs mere

Kursusprogram 2011 2. halvår

Kursusprogram 2011 2. halvår Kursusprogram 2011 2. halvår 3 Indholdsfortegnelse Velkommen 3-5 Praktiske oplysninger 6 Faglige kurser: Auto 7-9 Bygge og anlæg 10-12 Cykel, knallert og motorcykel 13-15 El 16-17 Fødevarer 17-18 It 19

Læs mere

Idékatalog om. kompetenceudvikling. for medarbejdere og mellemledere i forsvaret

Idékatalog om. kompetenceudvikling. for medarbejdere og mellemledere i forsvaret Idékatalog om kompetenceudvikling for medarbejdere og mellemledere i forsvaret 3 Kompetenceudvikling i fokus 4 Om idékataloget 5 Anerkendelse af realkompetencer 6 IKV Individuel kompetencevurdering i AMU

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere

Kursuskalender. 1. halvår 2008

Kursuskalender. 1. halvår 2008 Kursuskalender 1. halvår 2008 2 Erhvervskursuscentret på Selandia byder velkommen til foråret 2008 Som noget nyt har vi valgt kun at præsentere vores kursuskatalog i elektronisk form på Selandias hjemmeside

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

Styrk dine kompetencer. til fremtidens arbejdsmarked

Styrk dine kompetencer. til fremtidens arbejdsmarked Styrk dine kompetencer til fremtidens arbejdsmarked Styrk dine kompetencer med AMU s arbejdsmarkedsuddannelser og erhvervsuddannelser Uddannelsesvilkår 3 Værd at vide 4 Transport og logistik 6 Servicefagene

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

KURSUSKATALOG. verden. LOKALE muligheder NYKØBING OG THISTED - 1. HALVÅR 2007

KURSUSKATALOG. verden. LOKALE muligheder NYKØBING OG THISTED - 1. HALVÅR 2007 KURSUSKATALOG NYKØBING OG THISTED - 1. HALVÅR 2007 EN verden af LOKALE muligheder Indhold EUC NORDVEST - KURSUSCENTRET Akademiuddannelser (AU) 4-5 Ledelse i praksis Lederspecialisering Økonomistyring Statistik

Læs mere

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 2013, 2. halvår Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Velkommen 3 Åbent IT værksted 4 Jobrelateret brug af styresystemer på pc 5 Brug af pc på

Læs mere

Nye kompetencer. 2. halvår 2014. læs mere på www.ahkurser.dk. Kursusafdelingen

Nye kompetencer. 2. halvår 2014. læs mere på www.ahkurser.dk. Kursusafdelingen Kursusafdelingen Nye kompetencer 2. halvår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk Kurser for dig, der... vil have suppleret din viden med en efteruddannelse har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse har fået

Læs mere

Kursuskatalog 2. kvartal 2014

Kursuskatalog 2. kvartal 2014 Kursuskatalog 2. kvartal 2014 Efteruddannelse tæt på dig Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole Martin Hammerichsvej 2 6270 Tønder 73 73 40 85 www.toha.dk 2 Velkommen I kursusafdelingen på Tønder Handelsgymnasium

Læs mere

Individuelle kurser i it-værkstedet. Åbent værksted. Kurser på alle niveauer

Individuelle kurser i it-værkstedet. Åbent værksted. Kurser på alle niveauer Individuelle kurser i it-værkstedet Åbent værksted. Kurser på alle niveauer 1 It-værkstedet For mange er computeren i dag en naturlig og vigtig del af arbejdslivet. Som borger, forbruger eller aktivt fritidsmenneske

Læs mere

Lager og logistik. Kursusudbud 2013. Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk

Lager og logistik. Kursusudbud 2013. Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk Lager og logistik Kursusudbud 2013 Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk NORDRE RINGVEJ TRANSPORT / LOGISTIK BIL / FLY / TRANSPORTMIDLER Bastrupgårdvej 5 LUNDHOLMVEJ

Læs mere

1565 Lager og terminaluddannelsen

1565 Lager og terminaluddannelsen Side 1 af 85 Fag fælles for hovedforløb 23006 Ergonomi Fagkategori: Grundfag DKLL/EQF / Tilknytningsperiode 01-07-2011 til 30-09-2011 Resultatform(er) -, 13-skala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala,

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER

FREMTIDENS KOMPETENCER Kursuskatalog FRMTIDNS KOMPTNCR SLVVALGT UDDANNLS 2. HALVÅR 2011 en? u brug har d encer et komp vilke 21 h no 20 et an arked bm Jo heder ulig u de m rd ruge B in D - Får I til r ert å ler hv se or dis

Læs mere

faglige arbejdsmiljø kurser konsulentydelser skræddersyede AMU kurser

faglige arbejdsmiljø kurser konsulentydelser skræddersyede AMU kurser arbejdsmiljø faglige kurser konsulentydelser skræddersyede kurser AMU Kursuskalender januar - juni 2014 2 nyt kursuscenter optimale rammer for kompetenceudvikling Siden foråret har forbipasserende kunnet

Læs mere

Lokal Undervisningsplan. for. Anlægsgartneruddannelsen SANDMOSESKOLEN

Lokal Undervisningsplan. for. Anlægsgartneruddannelsen SANDMOSESKOLEN Lokal Undervisningsplan for Anlægsgartneruddannelsen på SANDMOSESKOLEN 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2 SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER...

Læs mere

Mellemleder. Lean IT kurser. Lean Mellemleder. Regneark Miljø. Regnskab. Regneark. Sprog Tekstbehandling. IT kurser. Regnskab Miljø.

Mellemleder. Lean IT kurser. Lean Mellemleder. Regneark Miljø. Regnskab. Regneark. Sprog Tekstbehandling. IT kurser. Regnskab Miljø. Individet og organisationen Kurser og efteruddannelse, kursuskalender efterår 2012 Lean Mellemleder IT kurser Mellemleder Regneark Regnskab Miljø Regneark Miljø Sprog Tekstbehandling Lean IT kurser Regnskab

Læs mere

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6)

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6) Side 1 af 92 Fag fælles for hovedforløb 4665 Edb-lagerstyring - introduktion Begynder 1 Eleven kan anvende et edb-lagerstyringsprogram til at foretage enkle almindeligt forekommende rutineprægede arbejdsopgaver

Læs mere

Sprog Tekstbehandling Regnskab Lean IT kurser Tekstbehandling

Sprog Tekstbehandling Regnskab Lean IT kurser Tekstbehandling Individet og organisationen Kurser og efteruddannelse, kursuskalender forår 2012 Lean Mellemleder IT kurser Mellemleder Regneark Regnskab Miljø Regneark Miljø Sprog Tekstbehandling Regnskab Lean IT kurser

Læs mere

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Kursuskatalog Randers Kommune Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Forord Velkommen til fremtidens kompetencer i Randers Kommune Med de statsanerkendte

Læs mere

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) E R H V E R H V E R V Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Kurser & efteruddannelse Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 1.halvår 2011 2 Kursuskatalog1halva

Læs mere

Vejviser ud i det grønne

Vejviser ud i det grønne Vejviser ud i det grønne Danmarks største guide til de grønne efteruddannelser 2. halvår 2007 Alle kurser indenfor skov, jordbrug, gartneri og ejendomsservice Vejviser ud i det grønne Danmarks største

Læs mere

Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Mål 6. Målgruppe 7. Produktion og undervisning 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning 9. Andre aktiviteter

Læs mere

BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE

BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE UDDANNELSESMAPPE 0 Ejendomsserviceteknikeruddannelsen er en uddannelse, der blev oprettet i 1996 mellem Ejendomsfunktionærernes Landssammenslutning

Læs mere