Oplæg til sammenligning af grundfag (hg) med amu-udannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplæg til sammenligning af grundfag (hg) med amu-udannelser"

Transkript

1 Der tages udgangspunkt i grundfagene Dansk, Informationsteknologi, Salg og Service og Erhvervsøkonomi i forhold til Bek: 1055 af 23/ Fremmedsprog og samfundsfag bliver ikke medtaget i dette projekt. Der vil blive generet et skema med følgende udseende: Fag incl. niveau Dansk niv E Undervisningen mål er, at eleven kan 1) anvende det skrevne og talte sprog hensigtsmæssigt og korrekt i. 2) anvende det skrevne og talte sprog med bevidsthed om sproglige normer og vilkår i 3) redegøre for og indgå i dialog om egne og andres skriftlige produkter, herunder om skriveformål og målgruppe, valg af sprog og udtryksform samt sproglig form og indhold Amu-uddannelse der ækvivalerer kompetencerne Præsentationsteknik i administrative funktioner Notat og referatteknik Skriftlig kommunikation virksomhedens breve Skriftlig kommunikation virksomhendes image og dækker delvis sproglig kommunikation og dækker delvis sproglig kommunikation kompetencer der ikke er dækket af AMUuddannelserne i foregående kolonne Sproglige normer dækkes ikke i de nævnte kurser. Skrivestrategi. Hvem henvendes der til? Hvilke målgruppe henvendes der til? 4) læse med sikkerhed, hurtighed, forståelse, indlevelse og eftertanke 5) udvælge, fastholde og redegøre for det væsentlige i en læst, set og hørt tekst Side 1 af 11

2 6) analysere, tage stilling til og reflektere over forskellige teksttypers indhold og form, budskab og perspektiv 7) styre en skriveproces med defineret mål 8) anvende relevant læsestrategi i forhold til teksttyper og læseformål i 9) anvende relevante tale-lytte- og skrivestrategier i forhold til emne og formål i dækker delvis 10) anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning ) anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre Dansk D Undervisningens mål er, at eleven kan 1) anvende det skrevne og talte sprog hensigtsmæssigt, korrekt, klart og præcist i Præsentationsteknik i administrative funktioner Notat og referatteknik Skriftlig kommunikation virksomhedens breve Skriftlig kommunikation virksomhendes image Anvendelse af præsentationsprogrammer Side 2 af 11

3 2) forholde sig til korrekt sprog, retstavning og tegnsætning samt til regler og normer for sprogbrug i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge 3) redegøre for sprogets opbygning, brug og funktion i konkrete erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge 4) identificere, forholde sig til og anvende viden om sprogets rolle og betydning i 5) læse med sikkerhed, hurtighed, forståelse, indlevelse og eftertanke tekster af en rimelig grad af sproglig og indholdsmæssig kompleksitet 6) indsamle, udvælge, redegøre for samt bearbejde tekstmateriale i trykt eller elektronisk form 7) foretage en metodisk analyse, perspektivering og vurdering af forskellige teksttyper og udtryksformer 8) styre en skriveproces fra idé til produkt samt indgå i dialog om egne og andres skriftlige produkter og dækker delvis 9) formulere sin analyse, perspektivering og vurdering både mundtligt og skriftligt 10) anvende relevant læsestrategi i forhold til teksttyper og læseformål i 11) anvende relevante tale-, lytte- og skrivestrategier i forhold til emne og formål i dækker delvis Side 3 af 11

4 12) anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning ) anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre Dansk C Undervisningen mål er, at eleven kan 1) anvende det skrevne og talte sprog hensigtsmæssigt, korrekt, klart, præcist og varieret i 2) forholde sig til og reflektere over korrekt sprog, retstavning og tegnsætning samt forholde sig til og reflektere over regler og normer for sprogbrug i såvel egne som andres tekster i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge Præsentationsteknik i administrative funktioner Notat og referatteknik Skriftlig kommunikation virksomhedens breve Skriftlig kommunikation virksomhendes image Anvendelse af præsentationsprogrammer og ) reflektere over og redegøre for sprogets brug og funktion i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge, herunder samspillet mellem forskellige teksttypers indhold, form, funktion og kontekst 4) anskue, vurdere og anvende viden om sproget som socialt og samfundsmæssigt fænomen, herunder dets rolle og betydning i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhæng 5) læse systematisk samt med sikkerhed, hurtighed, forståelse, indlevelse og eftertanke tekster af en høj grad af sproglig og indholdsmæssig kompleksitet og kun i forhold til en kontekst vedr. virksomhendens breve Side 4 af 11

5 6) indsamle, udvælge, redegøre for samt bearbejde metodisk tekstmateriale i trykt eller elektronisk form 7) foretage en metodisk analyse og perspektivering samt give en begrundet vurdering af forskellige teksttyper og udtryksformer 8) styre og reflektere over forskelligartede skriveprocesser fra idé til produkt samt indgå i dialog om egne og andres skriftlige produkter 9) formulere metodisk sin analyse, perspektivering og vurdering både mundtligt og skriftligt 10) anvende relevant læsestrategi i forhold til teksttyper og læseformål i 11) anvende relevante tale-, lytte- og skrivestrategier i forhold til emne og formål i dækker delvis ) anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning dækker delvis 13) anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre dækker delvis Erhvervsøkonomi niveau E 1) anvende de erhvervsøkonomiske metoder og fremstillingsformer i erhvervsmæssige sammenhænge og anvende disse i sammenhæng med andre fag i uddannelsen 2) kommunikere erhvervsøkonomisk information i mundtlig og skriftlig form Registrering af bilag og udarbejdelse af kasserapport Registreringsmetoder ved virksomhedens drift Udarbejdelse af budgetter Redegøre for virksomhedens etablering Redegøre for virksomhedens idégrundlag og mål Side 5 af 11

6 3) redegøre for virksomhedens idégrundlag og mål ingen 4) foretage grundlæggende registrering af kredithandel og afskrivninger ) foretage pengetransaktioner ved indenlandsk køb og salg samt og regnskabsmæssige afstemninger 6) opstille et regnskab for handelsvirksomheder og servicevirksomheder ) opstille et resultatbudget og likviditetsbudget på basis af ind- og udbetalingsmodellen 8) anvende relevante informationsteknologiske værktøjer og andre hjælpemidler Erhvervsøkonomi niveau D Registreringsmetoder ved virksomhedens drift Anvendelse af kontoplaner Årsafslutning af bogholderiet Organisation i virksomheden Foretage analyse af miljøforhold 1) redegøre for virksomhedens arbejdsdelingsprincipper ) foretage grundlæggende registrering af løn ) foretage beregninger af afskrivninger på anlægsaktiver ) opstille et regnskab for handelsvirksomheder, servicevirksomheder med noter ) registrere og udarbejde rapporter fra et relevant økonomistyringssystem ) foretage analyse af miljøforhold ved brug af indekstal og miljøindikatorer. ingen Erhvervsøkonomi niveau C 1) foretage grundlæggende registrering af vare- og omkostningstransaktioner i en produktionsvirksomhed 2) opstille et regnskab for en produktionsvirksomhed og ) redegøre for omkostningernes variabilitet ingen Anvendelse af kontoplaner Årsafslutning af bogholderiet Udarbejdelse af det eksterne årsregnskab Redegøre for omkostningernes variabilitet Opstille priskalkulationer ud fra bidragsprincip i dansk og udenlandsk valuta Foretage en prisoptimering under forudsætning af ledig kapacitet og omkostningsmæssig uafhængighed Side 6 af 11

7 4) opstille priskalkulationer ud fra et bidragsprincip i dansk og udenlandsk valuta ingen 5) redegøre for virksomhedens indtjeningsevne ) foretage en prisoptimering under forudsætning af ledig kapacitet og ingen omkostningsmæssig uafhængighed 7) registrere og udarbejde rapporter fra et relevant økonomistyringssystem ) redegøre for udvikling i og anvendelsen af virksomhedens personaleressourcer ingen og disses effektivitet ved brug af indekstal og nøgletal. Redegøre for udvikling i og anvendelse af virksomhedens personaleressourcer og disses effektivitet ved brug af indekstal og nøgletal Salg og service E Undervisningens mål er, at eleven kan 1) kommunikere omkring markedsføringsmæssige sammenhænge i mundtlig og skriftlig form Forbrugerforhold Organisation i virksomheden Administration i salg SWOT analyse mangler 2) redegøre for virksomhedens nær- og fjernmiljø 3) redegøre for udviklingen i salgs- og servicesektoren og ) redegøre for virksomhedens idégrundlag, idé, mål og har kendskab til virksomhedens politikker dækker delvis 5) redegøre for segmentering af markedet og valg af målgrupper ) redegøre for konkurrenceforhold Side 7 af 11

8 Salg og service D Undervisningens mål er, at eleven kan Forbrugerforhold Organisation i virksomheden Administration i salg Markedsføring og varesalg i butikken Markedsanalyse Mangler præcisering af serviceydelser samt parameterindsats 1) kan redegøre for en markedsanalyse, hvor både primære og sekundære data anvendes 2) kan redegøre for markedsføring af både fysiske produkter og serviceydelser i forhold til en valgt målgruppe og tilrettelægge virksomhedens parameterindsats mod denne målgruppe og og ) opnår grundlæggende kendskab til elektronisk handel 4) kan redegøre for bestemmelser i markedsføringsloven, dørsalgsloven, aftaleloven og købelovens afsnit om e-handel ) opnår grundlæggende kendskab til svind og tab Salg og service C Målet med undervisningen er, at eleven Forbrugerforhold Organisation i virksomheden Administration i salg Markedsføring og varesalg i butikken Markedsanalyse Side 8 af 11

9 1) opnår grundlæggende kendskab til producentmarkedet 2) opnår indsigt i begrebet branding ) kan anvende markedsanalyse i praktiske og teoretiske sammenhænge ) kan anvende viden om målgrupper og segmentering ) kan anvende markedsføring i brancherelevante sammenhæng og Informationsteknologi niv E 1) kan anvende relevante it-værktøjer og -udstyr til løsning af brancherelaterede opgaver 2) kan designe produkter til papir- og skærmbaseret kommunikation vha. en computer og kan anvende grundlæggende begreber og hensigtsmæssige metoder til dette 3) kan overføre viden opnået i et program til et andet 4) effektivt kan foretage elektronisk søgning, analyse og vurdering af elektroniske informationer 5) kan forholde sig til relevant datalovgivning 6) kan redegøre for fordele og ulemper ved jobrelaterede informationsteknologiske systemer og arbejdsprocesser samt kan redegøre for den informationsteknologiske udvikling i udvalgte dele af samfundet 7) mundtligt og skriftligt kan dokumentere og formidle løsninger på brancherelaterede it-problemstillinger. Informationsteknologi niv D 1) kan demonstrere rationel betjening af it-værktøjer og -udstyr 2) kan overføre viden opnået i et program til et andet og selvstændigt kan sætte sig ind i anvendelsen af nye programmer 3) kan anvende computeren til at arbejde med simuleringer 4) kan redegøre for grundlæggende principper i den generelle opbygning og Brug af pc på arbejdspladsen Indskrivning og formatering af mindre tekster Grafiske virkemidler til layout i tekst Anvendelse af regneark til talbehandling Anvendelse af præsentationsprogrammer Online kommunikation til jobbrug Effektiv internetsøgning på jobbet Brug af pc på arbejdspladsen Håndtering af data i virksomhedens it-systemer Jobrelateret brug af styresystemer på pc Indskrivning og formatering Side 9 af 11

10 anvendelse af virksomhedens netværk 5) selvstændigt kan anvende og vurdere relevante tjenester på et informationsnetværk 6) selvstændigt kan anvende og designe et websted 7) kan redegøre for, hvilken betydning it har for virksomhedens arbejdsproces og produkt samt kan fremdrage og vurdere konsekvenser for individ, virksomhed og samfund 8) selvstændigt kan planlægge, dokumentere og formidle informationsteknologiske problemstillinger skriftligt og mundtligt. Informationsteknologi niv C 1 1) kan demonstrere effektiv betjening af it-værktøjer og -udstyr 2) kan forholde sig til virksomhedens behov for dataopsamling, lagring, bearbejdning og formidling af data 3) selvstændigt kan udforske programmernes anvendelighed og begrænsninger samt integration med andre programmer 4) kan medvirke aktivt i virksomhedens informationsteknologiske forandringsprocesser set i relation til afgrænsede problemstillinger 5) kan medvirke aktivt ved analyse og vurdering af virksomhedens behov for informationsteknologi 6) kan fremsætte løsningsforslag til opdatering af afgrænsede dele af virksomhedens informationsteknologi 7) selvstændigt kan dokumentere og formidle informationsteknologiske problemstillinger. af mindre tekster Grafiske virkemidler til layout i tekst Fletning af dokumenter til masseproduktion Anvendelse af regneark til talbehandling Design og automatisering af regneark Anvendelse af præsentationsprogrammer Online kommunikation til jobbrug Effektiv internetsøgning på jobbet Brug af pc på arbejdspladsen Håndtering af data i virksomhedens it-systemer Jobrelateret brug af styresystemer på pc Indskrivning og formatering af mindre tekster Grafiske virkemidler til layout i tekst Fletning af dokumenter til masseproduktion Anvendelse af regneark til talbehandling Design og automatisering af regneark Databasevedligeholdelse til 1 Sagsnr: Realkompetence/merit og adgangskrav juni Generelt: PC-kørekort og lignende niveau kan for voksne med relevant erhverserfaring give fritagelse for informationsteknologi, niveau C Side 10 af 11

11 jobbrug Oprette brugerflader og udskrifter i database Anvendelse af præsentationsprogrammer Online kommunikation til jobbrug Effektiv internetsøning på jobbet Hvordan kan skolerne anvende skemaet: Når en kursist/elev skal vejledes tages der udgangspunkt i den enkeltes eksamenspapirer, for at konvertere disse til aktuelt hg niveau. Her anvendes Bekendtgørelse om merit for visse fag i ungdomsuddannelse mv / Herefter er gammelt niveau kendt i ny termologi. Til slut skal ovenstående skema anvendes til at se om kursisten/eleven har taget relevante amu-uddannelser, der skal medtages. Vejlederen vil endvidere afklare kursistens/elevens praktiske erfaring. Side 11 af 11

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...

Læs mere

Vejledning til grundfaget erhvervsøkonomi fagbilag 5

Vejledning til grundfaget erhvervsøkonomi fagbilag 5 Vejledning til grundfaget erhvervsøkonomi fagbilag 5 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning 1 2. Fagets formål og relevans for EUD 2 3. Undervisningens

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION... 5 PSYKOLOGI OG KOMMUNIKATION... 10 REHABILITERING OG SOCIAL- OG SUNDHEDSFAGLIG INDSATS...

Læs mere

Korte kurser nye kompetencer

Korte kurser nye kompetencer Efterår 2008 Korte kurser nye kompetencer - brug din ret til seks ugers selvvalgt uddannelse - søg efteruddannelse - brug din jobplan Korte kurser, nye kompetencer efterår 2008 Har du ret til seks ugers

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive Tidspunkt Løbende optag. Undervisning Man. ons. Kl. 08.00 15.25 Materialer Kan lånes eller købes. Kursusgebyr* Individuel pris. Kontakt os. VEU-godtgørelse Der kan søges VEU- godtgørelse efter gældende

Læs mere

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Skoleperiode 1: Introduktion og velkomst: Dage: 5 dage 1 Velkommen Samarbejde Kommunikation IT Anatomi og Fysiologi Uddannelsesbogen

Læs mere

Åbent it-værksted. It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser

Åbent it-værksted. It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser Åbent it-værksted UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Ringkjøbing Handelsskole KompetenceGruppen, Skjern It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser Kursusplan 21. oktober -

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN . RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER

ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN . RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN. RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER IKV - INDIVIDUEL KOMPENTENCEVURDERING ØKONOMI- OG REGNSKABSKURSER KURSUSPLAN 10. AUGUST

Læs mere

Ledig? Længerevarende forløb. Brug tiden til at blive dygtigere. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kurser 1. halvår 2011.

Ledig? Længerevarende forløb. Brug tiden til at blive dygtigere. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kurser 1. halvår 2011. Ledig? Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse Kurser 1. halvår 2011 Længerevarende forløb Brug tiden til at blive dygtigere Lerpyttervej 52 DK-7700 Thisted Limfjordsvej 95 DK-7900 Nykøbing M Tel +45 99 19

Læs mere

Specialefagskatalog. Administration

Specialefagskatalog. Administration Specialefagskatalog Administration Specialet Administration Specialet Administration retter sig bredt mod virksomheders administrative og merkantile arbejdsområder, uanset om virksomheden er beskæftiget

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Administration. Revision. Salg. Auto

Administration. Revision. Salg. Auto Specialefag for Kontor og Handelsuddannelsen Administration Økonomi Revision Salg Auto Undervisningssted Handelsskolen København Nord Multihuset Lundtoftevej 93 2800 Kgs. Lyngby Tlf.: 8852 6300 www.knord.dk

Læs mere

Kontoruddannelsen i Vendsyssel. Supplerende valgfrie specialefag

Kontoruddannelsen i Vendsyssel. Supplerende valgfrie specialefag Kontoruddannelsen i Vendsyssel Supplerende valgfrie specialefag Kvalitet og service... 4 Salg og markedsføring... 5 Grafisk præsentation... 6 Skriftlig kommunikation... 7 Præsentationsteknik og personlig

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration 2009-2010 25-06-2009 Side 1 af 13 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger

Læs mere

SCKK-AMU. Uddannelseskatalog

SCKK-AMU. Uddannelseskatalog SCKK-AMU Uddannelseskatalog 2002 Side 3 Kære læsere Velkommen til SCKK-AMU Uddannelseskatalog 2002 Dette katalog er udarbejdet med henblik på at oplyse om AMU uddannelser, der er målrettet medarbejdere

Læs mere

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 Oversigt Grundlæggende IT Bliv fortrolig med at arbejde med at arbejde med en computer og anvendelse af de mest anvendte programmer. Grundlæggende regnskab

Læs mere

HG2 FÆLLES KOMPETENCEMÅL

HG2 FÆLLES KOMPETENCEMÅL Vi anbefaler, at der indgår mål fra alle seks kompetencer/fag i begge grundforløbsprojekter på HG2. Følgende beskrivelser kan du anvende, når du planlægger dit temaprojekt og arbejder med problemformulering

Læs mere

Specialefag til hovedforløbet Administration

Specialefag til hovedforløbet Administration Specialefag til hovedforløbet Administration Indhold Kontor med specialer, Administration... 3 Den Administrative Medarbejder... 4 Udvidet Skriftlig Kommunikation... 7 Grafisk Præsentation... 9 Kvalitet

Læs mere

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 2013, 2. halvår Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Velkommen 3 Åbent IT værksted 4 Jobrelateret brug af styresystemer på pc 5 Brug af pc på

Læs mere

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale i økonomi

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale i økonomi Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale i økonomi Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde. Afdelingen

Læs mere

Individuelle kurser i it-værkstedet. Åbent værksted. Kurser på alle niveauer

Individuelle kurser i it-værkstedet. Åbent værksted. Kurser på alle niveauer Individuelle kurser i it-værkstedet Åbent værksted. Kurser på alle niveauer 1 It-værkstedet For mange er computeren i dag en naturlig og vigtig del af arbejdslivet. Som borger, forbruger eller aktivt fritidsmenneske

Læs mere

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Om de almene pædagogiske principper i undervisningen. Første del af undervisningsvejledningen omhandler de overordnede og almene pædagogiske principper,

Læs mere

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Revision FSR/Danske revisorer

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Revision FSR/Danske revisorer Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Revision FSR/Danske revisorer Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole. Afdelingen har

Læs mere

Beskrivelse af it-kurser

Beskrivelse af it-kurser Beskrivelse af it-kurser NIVEAUDELT OVERSIGT GENERELT VIDEREGÅENDE SPECIALIST Individuel kompetencevurdering (IKV)* Kom igang med brug af pc - Brug af pc på arbejdspladsen Tastaturbetjening ved brug af

Læs mere

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Kursuskatalog Randers Kommune Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Forord Velkommen til fremtidens kompetencer i Randers Kommune Med de statsanerkendte

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere