Nyborg Kommune. Handicappolitik. Godkendt den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyborg Kommune. Handicappolitik. Godkendt den 26.02.2008"

Transkript

1 Nyborg Kommune Handicappolitik Godkendt den

2 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Handicappolitikkens gyldighedsområde... 3 Øget opmærksomhed... 3 Overordnet målsætning Familieliv og personlig integritet... 4 Kultur, sport og fritid... 4 Hjælpemidler til kompensation for fysisk og/eller psykiske handicaps... 5 Behandling... 6 Behandling... 7 Revalidering... 8 Støtteforanstaltninger... 9 Tilgængelighed Tilgængelighed til det offentlige rum Tilgængelighed til bygninger Tilgængelighed på kultur- og fritidsområdet Uddannelse 0 16 år Uddannelse fra 16 år Beskæftigelse Bevarelse af indkomst og social sikring Lovgrundlaget

3 Indledning Nyborg Kommunes handicappolitik bygger på Folketingets beslutning af 2. april 1993 om ligestilling og ligebehandling af handicappede med andre borgere. Samme år underskrev Danmark FN s Standardregler om lige muligheder for handicappede, som giver forslag til, hvordan et land kan minimere hindringer for personer med handicap og skabe et tilgængeligt samfund. Standardreglerne er moralsk og politisk men ikke juridisk bindende og skal sikre, at personer med handicap får samme rettigheder som andre i samfundet. Folketinget henstillede alle statslige og kommunale myndigheder til: at efterleve princippet om ligestilling og ligebehandling af handicappede med andre borgere. at skabe muligheder for hensigtsmæssige løsninger under hensyntagen til handicappedes behov i forbindelse med forberedelse af beslutninger. Som følge heraf har Nyborg Kommune i samarbejde med handicaprådet udarbejdet en politik på handicapområdet. Princippet for Nyborg Kommunes Handicappolitik er, at den enkelte handicappede borger kompenseres så godt som muligt inden for lovgivningens rammer uafhængig af, hvilken handicapgruppe, borgeren tilhører. Handicappolitikkens gyldighedsområde Nyborg Kommunes Handicappolitik går på tværs af afdelingerne, og involverer hele kommunens ansvarsområde. Indsatsen omfatter flere lovgivninger og sektorer. Direktionen har det overordnede koordinerings- og implementeringsansvar, og hver afdeling har ansvar inden for sit område for, at de handicappolitiske intentioner udføres og at tiltag efter behov implementeres. De handicappolitiske mål udmøntes gennem den til enhver tid gældende handlingsplan udarbejdet af handicaprådet. Handlingsplanen revideres i hver valgperiode. Øget opmærksomhed Nyborg Kommune har en særlig opmærksomhed for handicappedes rettigheder og forudsætninger. Denne opmærksomhed retter sig blandt andet mod: Implementering af ny og ændret lovgivning som er relevant på handicapområdet. Formidling af ajourførte oplysninger videre til borgere med handicap dels om lovgivningen og dels om Nyborg Kommunes serviceniveau. 3

4 Værktøjer: Støtteordninger som eksempelvis aflastnings- og ledsagerordninger, personlige hjælpere, hjælpemidler, støtte til særlig boligindretning, socialpædagogisk støtte i eget hjem og hjemmehjælp skal være bidragende til, at den handicappede kan bevare sin personlige integritet i sit eget hjem. Nyborg Kommune har samtidig mulighed for at give råd og vejledning til borgere med nedsat funktionsevne. Der ydes ligeledes intern vejledning omkring seksualitet til personalet, der arbejder på handicapområdet. Overordnet målsætning. Nyborg Kommune har som målsætning at støtte til borgere med handicap så vidt muligt gives med udgangspunkt i borgerens eget hjem/lokalmiljø. Der lægges vægt på, at det er i overensstemmelse med borgerens ønske. Endvidere er Nyborg Kommune på det politiske niveau og på embedsmandsniveau (såvel det ledelsesmæssige som det udførende) opmærksom både på de problemer en nedsat funktionsevne kan medføre og er bevidst om de muligheder, borgere med nedsat funktionsevne har. Familieliv og personlig integritet Nyborg Kommune målsætning er, at sikre indgående og fortløbende rådgivning og vejledning til forældrene, for at skabe de bedst mulige vilkår og rammer for familier, hvis medlemmer har nedsat funktionsevne. Herunder sikre at forældrene bliver gjort bekendt med kommunens rådgivningstilbud. Endvidere skal det sikres at forældrene får tilbudt de støttemuligheder, der er relevante for deres børn. Kultur, sport og fritid Alle med handicap skal have de samme muligheder for at deltage i kultur-, idræts- og fritidsarrangementer som ikke-handicappede. Sikre at kulturinstitutioner, foreninger og forvaltning på letteste vis gør arrangementer handicapvenlige, og samtidigt skal det ikke koste ekstra at være handicappet gæst i kultur- og fritidslivet i Nyborg Kommune. Tværfaglige samarbejde mellem kultur- og fritidsfolk og personale på institutioner for børn og voksne med handicap skal hjælpe til at kvalificere kultur- og fritidstilbud til handicappede. Herunder er der særligt fokus på at øge ligestillingen og integrationen mellem handicappede og ikke-handicappede børn og unge. 4

5 Hjælpemidler til kompensation for fysisk og/eller psykiske handicaps Der skal kompenseres for handicappet via hjælpemidler, hvad enten det drejer sig om det fysiske og/eller det psykiske handicap. Målet er at mennesker, der på baggrund af ændringer i visse psykologiske og biologiske forudsætninger enten ved fødsel eller skader kompenseres med forskellige hjælpemidler for at bevare så høj levestandard som mulig. Værktøjer: For at leve op til denne politik gør Nyborg Kommune brug af: Informationer via kommunens hjemmeside; Forslag til fremtidig indsats: Efter behov at afholde borgermøder. Disse kan eventuelt afholdes som et dialogmøde mellem afdeling og borgere med relevant information i forhold til det at have et handicap. Styrkelse af Handicaprådet i Nyborg Kommune. Handicaprådet kan forstærke information og oplysning på området og være dialogskabende og tovholdere på ovennævnte borgermøder. 5

6 Behandling POLITIK HANDLEPLAN Målgruppe Målformulering Målemetode Familier med børn (0 17 år), der har en betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne Overordnet målsætning. At fremme udviklingen hos børn med særlige behandlingsbehov. Der foretages løbende opfølgning af den enkelte handleplan. (handleplan eksisterer der hvor der er i værk sat efter Servicelovens 52) Serviceinformation Servicemål Kvalitetsmål Resultat Familien bliver orienteret om de tilbud, der skønnes velegnet til at afhjælpe/støtte deres specielle behov. Der skal være mulighed for besøg i de mulige tilbud. At sikre at specialtilbudene er kendte af familien i et sådant omfang, at det giver den enkelte familie mulighed for at vurdere og tage stilling til et relevant tilbud. Det konkrete tilbud, skal tilrettelægges i samarbejde med de involverede parter. Der skal udarbejdes handlingsplaner med årlige evalueringsforpligtelser jf. lovgivning. At børnene udvikler sig i overensstemmelse med deres ønsker og muligheder for støtte. At forældrene oplever, at deres barn trives og får udfordringer svarende til alder og udvikling. 6

7 Behandling POLITIK HANDLEPLAN Målgruppe Målformulering Målemetode Borgere fra 18 år med en betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne Overordnet målsætning. At støtte/styrke udviklingen hos borgeren med særlige behandlingsbehov. At se på lokale muligheder Der foretages løbende opfølgning af den enkelte handleplan Serviceinformation Servicemål Kvalitetsmål Resultat Den handicappede og dennes pårørende orienteres om de tilbud der skønnes velegnet til at afhjælpe deres specielle behov Det konkrete tilbud skal tilrettelægges i samarbejde med de involverede parter. At sikre familien/den handicappede er bekendt med tilbud og indhold, således at de er i stand til med rådgivning og vejledning fra sagkyndige samarbejdspartnere at tage stilling til tilbuddene. Der skal udarbejdes handleplaner med årlige evalueringsforpligtelser. Enkelte undtagelser med udarbejdelse af handleplaner hvert andet år. At den handicappede trives, og får udfordringer svarende til alder, udvikling og funktionsniveau, samt modtager støtte fysisk, psykisk og socialt. 7

8 Revalidering FN s standardregler indeholder notat om revalideringsprogrammer. Programmer der bør omfatte en lang række aktiviteter som f.eks. oplæring i grundlæggende færdigheder med henblik på at forbedre eller kompensere for en funktionshæmning. Ordet revalidering betyder at gengive et menneske dets værdi. Et menneske har værdi på mange forskellige måder, men i dette afsnit er fokuseres på den del, som har med arbejdsevne at gøre. POLITIK HANDLEPLAN Målgruppe Målformulering Målemetode Borgere over 18 år hvis arbejdsevne er begrænset af fysiske, psykiske eller sociale årsager og hvor erhvervsrettede aktiviteter efter beskæftigelsesloven, At skabe mulighed for selvforsørgelse på arbejdsmarkedet via erhvervsrettede aktiviteter som ud fra en helhedsvurdering Som udgangspunkt ses på styrker og muligheder indenfor ressourceprofilens elementer, som er følgende: aktivloven eller anden lovgivning ikke er må anses for nødvendige for - Faglige og praktiske erfaringer tilstrækkelige til at fastholde eller at kompensere for - Personlige færdigheder bringe pågældende ind på arbejdsmarkedet begrænsningen i borgerens - Økonomi og netværk og nedsatte - Helbred dermed til at kunne eller bidrage til at forsørge sig selv og sin familie. arbejdsevne. Alle områder er set ud fra arbejdsperspektiv. Serviceinformation Servicemål Kvalitetsmål Resultat Borgeren inddrages gennem hele forløbet i udarbejdelsen af ressourceprofilen. Sammen med borgeren fastlægges en realistisk jobplan, som eksempelvis kan indeholde: - Arbejdsprøvning - Uddannelse - Hjælpemidler - Tilskud til personlig assistance - Støtte til mentorfunktion Udgangspunkt for hjælpen er en beskrivelse af borgerens beskæftigelsesog fremtidsønsker. At borgeren opnår fast tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed får mulighed for at forsørge sig selv og sin familie. 8

9 Støtteforanstaltninger Nyborg Kommune foretager sagsbehandlingen omkring særlige støtteforanstaltninger til borgere med nedsat funktionsevne i Socialafdelingen, Børneog Sundhedsafdelingen samt Pleje- og Omsorgsafdelingen, som herved bliver vidensbærere på området. I de 3 ovennævnte afdelinger er der således ansat terapeuter, socialrådgiver, sagsbehandlere, sygeplejersker, socialpædagoger og plejepersonale til varetagelse af sagsbehandlingen. POLITIK HANDLEPLAN Målgruppe Målformulering Målemetode Borgere med en betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Overordnet målsætning. At den enkelte borger får den støtte, som kompenserer for handicappet jf. gældende lovgivning og samtidige udmeldte kommunale serviceniveau. En tværfaglig sagsbehandling med inddragelse af relevant fagligt personale fra relevante afdelinger. General implementering af funktionsevnemetoden i Socialafdelingen. Serviceinformation Servicemål Kvalitetsmål Resultat Man kan altid kontakte Socialafdelingen for råd og vejledning samt ansøgning om støtte Vidensdeling fører til relevant kompensation ved hjælp af støtteforanstaltninger hos den enkelte. At sagsbehandlingen foregår i tæt samarbejde med borgeren, og at afgørelser på anmodning om støtte gives i et sprog og i en form, så borgeren har mulighed for at forstå denne. At den enkelte handicappede og de pårørende er bekendt med alle relevante støtteforanstaltninger med henblik på at opnå størst mulig grad af selvhjulpenhed. 9

10 Oversigt over mulige støtteforanstaltninger: Vejledning og rådgivning. Bostøtte i eget hjem eller bofællesskab/støttecenter er med til samtidig at træne færdigheder. Hjælpemidler til borgere med varig nedsat funktionsevne, hvor hjælpemidlet i væsentlig grad letter den daglige tilværelse. Nødvendige boligændringer ligeledes for at lette den daglige tilværelse for borgere med varig nedsat funktionsevne. Bevilling af bil til borgere med en væsentlig nedsat funktionsevne, og hvor kørslen ikke mere hensigtsmæssigt kan dækkes på anden vis. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med en væsentlig nedsat varig funktionsevne. Dækning af merudgifter grundet en væsentlig nedsat funktionsevne. Bevilling af ophold på specialinstitutioner Ledsagerordning for de voksne, der ikke kan færdes alene ude. Særlige forhold for borgere bosiddende på institutioner. Personlig hjælperordning til de voksne, der skal være overvåget eller støttet det meste af døgnet er placeret i Pleje- og Omsorg. Støtte-kontakt til sindslidende (socialpsykiatri) der er i Nyborg Kommune ansat medarbejdere til støtte og kontakt til de svagest stillede sindslidende. Der kan bevilges en kontaktperson til døvblinde Hjemmehjælp efter visitation til såvel personlig pleje som praktisk hjælp i hjemmet er placeret i Pleje- og Omsorg Hjemmesygepleje efter ordination fra lægen er placeret i Pleje- og Omsorg. Træning genoptræning for 0 18 år er placeret i Børne- og Sundhed. Træning genoptræning for over 18 år (efter genoptræningsplan) såvel som vedligeholdelsestræning er placeret i Pleje- og Omsorg. Plejeorlov kan bevilges til pasning af en døende pårørende er placeret i Pleje- og Omsorg. Botilbud gives til ældre/borgere med nedsat funktionsevne er placeret i Pleje- og Omsorg. Beskyttet beskæftigelse og samværstilbud kan bevilges af Socialafdelingen. 10

11 Tilgængelighed Tilgængelighed til det offentlige rum Information om tilgængelighed for handicappede i Nyborg Kommune vedr. områder, der er tilgængelige for offentligheden tilstræbes ved hjælp af skiltning m.v.. Herunder en sikring af at skiltning og vareudstilling ikke besværliggøre tilgængeligheden. Yderligere skal det sikres, at der forefindes handicapparkeringspladser. Endvidere her kommunen fokus på at sikre bedst mulig adgang for alle, herunder handicappedes adgang til stemmelokaler i forbindelse med valghandlinger. Tilgængelighed til bygninger I forbindelse med kommunalt byggeri, det være sig nyt eller ombygninger skal tilgængelighed for handicappede brugere og besøgende sikres bedst muligt. Ved privat byggeri som er åbent for offentligheden skal det sikres, at Nyborg Kommune ved byggetilladelser gør bygherre opmærksom på, hvorvidt tilgængelighedsforholdene er tilstrækkelige. Nyborg Kommune skal arbejde for tiltag, der sikrer adgang til liberalt erhverv, herunder især adgangen til læger, speciallæger, tandlæger og apotek. Tilgængelighed på kultur- og fritidsområdet Eksisterende kultur- og fritidstilbud tilstræbes indrettet så handicapvenlige som muligt. Ved etablering af nye kultur- og fritidstilbud tilstræbes at disse gøres så handicapvenlige som muligt. 11

12 POLITIK HANDLEPLAN Målgruppe Målformulering Målemetode Borgere med en betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne Overordnet målsætning. At adgangsforhold/ tilgængelighed til både eksisterende og planlagte fysiske omgivelser optimeres mest muligt i forhold til handicappede. Løbende have tværsektorielt fokus på tilgængeligheden til de fysiske omgivelser, som er en betingelse for handicappedes deltagelse i samfundslivet, Yderligere ved at have fokus på emnet skabe interesse hos ikke handicappede for adgangsforholdene for handicappede. Serviceinformation Servicemål Kvalitetsmål Resultat Man kan altid kontakte kommunen i forbindelse med spørgsmål vedrørende tilgængelighed/ adgangsforhold. På sigt at fjerne de fysiske barriere for handicappede. At forbedre adgangsforholdene, så dette bidrager til at kompensere for den enkelte handicappedes nedsatte funktions niveau. At brugerne/organisationer involveres i en dialog, så tilgængeligheden løbende synliggøres og forbedres. Ligebehandling, så alle uanset handicap for mulighed for at deltage i samfundslivet. At målgruppen får adgang til de samme fysiske miljøer og bygninger som andre borgere. Samtidigt at give bedre muligheder for at færdes for ældre, svagtseende og blinde. 12

13 Uddannelse 0 16 år Udviklingen hos børn med betydelige og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne skal fremmes i overensstemmelse med de angivne retningslinjer i folkeskolelovens bestemmelser. Det skal så vidt muligt sikres, at børn ved skolegangens ophør har forudsætninger for fortsat uddannelse, erhvervsmæssig beskæftigelse eller anden beskæftigelse. POLITIK HANDLEPLAN Målgruppe Målformulering Målemetode Børn (under 16 år) med en betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne Overordnet målsætning. At fremme udviklingen hos børn med særlige behov i overensstemmelse med de retningslinjer, der er angivet i folkeskolelovens formålsbestemmelse. Det må sikres at børnene ved skolegangens ophør har forudsætninger for fortsat uddannelse, erhvervsmæssig beskæftigelse eller anden beskæftigelse. En drøftelse af barnets helhedssituation og udvikling på årlige møder med deltagelse af de involverede parter. Serviceinformation Servicemål Kvalitetsmål Resultat Sagsbehandler afholder i samarbejde med involverede parter samtaler med forældrene inden skolestart, hvor forældrene orienteres om de skolemæssige tilbud i forhold til barnets udvikling, samt tilbydes besøg på den/de pågældende skole/skoler. At undervisningens tilrettelægges så den unge får optimale uddannelsesmuligheder. Undervisningen tilrettelægges under hensyntagen til elevernes muligheder. Arbejdsmetode, mål og vejledning skal fremgå af den individuelle undervisningsplan. Det bør tilstræbes, at undervisning tilbydes ud fra princippet om mindste indgreb og nærhed. Elevens aktuelles situation og erfaringsgrundlag skal være beskrevet. Udviklingen i elevens kompetence skal beskrives. At børnene udvikler mulighed for senere i livet at deltage bedst muligt i voksenlivet. Herunder med eventuelle støtteforanstaltninger. 13

14 Uddannelse fra 16 år Sikre at den unge med betydelig og varigt fysisk og/eller psykisk funktionsevne får et undervisnings- og/eller uddannelsestilbud. POLITIK HANDLEPLAN Målgruppe Målformulering Målemetode Borgere over 16 år med en betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne Overordnet målsætning. Sikre at den unge får et undervisningsog/eller uddannelsestilbud. Et relevant undervisnings- og uddannelsestilbud tilbydes efter en samtale med den handicappede og dennes forældre. Tilbuddet tages op til revision efter en prøvetid. Serviceinformation Servicemål Kvalitetsmål Resultat Sikre information om relevante tilbud ud fra bl.a. Tilbudsportalen. Sikre at der sker en formidling fra sagsbehandler til borgeren af undervisningsog uddannelsestilbud. Uddannelses- og undervisningstilbudet skal være en del af planlægningen for den enkelte borgere. I det tværsektorielle samarbejde skal mulighederne for uddannelses- eller undervisnings-tilbud undersøges. At borgeren udvikler mulighed at deltage bedst muligt i voksenlivet. Herunder med eventuelle støtteforanstaltninger. Udgangspunkt for tilbuddet er en beskrivelse af den unges beskæftigelses- og fremtidsønsker og muligheder for fritidsinteresser. 14

15 Beskæftigelse POLITIK HANDLEPLAN Målgruppe Målformulering Målemetode Borgere fra 18 år hvis arbejdsevne er begrænset af fysiske, psykiske eller sociale årsager Overordnet målsætning. At skabe/bevare mulighed for ordinært eller støttet beskæftigelse på arbejdsmarkedet via erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp Som udgangspunkt ses på styrker og muligheder indenfor: - Faglige og praktiske erfaringer - Personlige færdigheder - Økonomi og Netværk - Helbred Alle områder set ud fra arbejdsperspektiv. Serviceinformation Servicemål Kvalitetsmål Resultat Ændringer og tilpasninger i beskæftigelsen Erhvervsplan følges og justeres løbende. foregår i samspil med borgeren Overensstemmelse mellem den reelle beskæftigelse og borgerens ønsker og muligheder for beskæftigelse og fremtid. At borgeren udnytter mulighederne for at gennemføre nogle arbejdsfunktioner og klare hverdagens rutine på en arbejdsplads. 15

16 Bevarelse af indkomst og social sikring I Nyborg Kommune ligger sagsarbejdet omkring bevarelse af indkomst og social sikring i Jobcentret samt i Socialafdelingen. Når det drejer sig om borgere med væsentlig nedsat funktionsevne varetages alt udover almindelig arbejdsrettet beskæftigelsesindsats af Socialafdelingen. Lovgrundlaget Handicappolitikkens gyldighedsområde er til enhver tid den gældende lovgivning, hvor de mest centrale love ses nedenfor: Lovgrundlaget for bevarelse af indkomst Lov om aktiv socialpolitik Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. Lovgrundlaget for social sikring Lov om social service. Sundhedsloven. Lov om social pension. Yderligere er Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område samt Lov om offentlighed i forvaltningen væsentlige set i forhold til handicapområdet. 16

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning:

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning: 1 Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18 Tilgængelighed Tilgængelighed skal sikres for alle Der skal være fysisk tilgængelighed så alle borgere med handicap kan bruge boliger

Læs mere

Vedtaget i Byrådet den 25. marts 2009. Handicappolitik

Vedtaget i Byrådet den 25. marts 2009. Handicappolitik Vedtaget i Byrådet den 25. marts 2009 Handicappolitik Indhold Forord..................................................................................... 3 Indledning................................................................................

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Det gode liv for alle. Sønderborg Kommunes handicappolitik

Det gode liv for alle. Sønderborg Kommunes handicappolitik Det gode liv for alle Sønderborg Kommunes handicappolitik Et godt liv for alle Det er en stor glæde at præsentere Sønderborg Kommunes handicappolitik. Den handler om at fremme det gode liv for alle. Bag

Læs mere

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Kommunale rettigheder Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Dagens program Præsentation Oversigt over generelle rettigheder Arbejdsevne og mulige foranstaltninger

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.:

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Handicappolitik 2013-16. Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab

Handicappolitik 2013-16. Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab Handicappolitik 2013-16 Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Indledning... 5 Værdier og principper... 6 FN s handicapkonvention... 8 Mål for handicappolitikken...

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Oplæg om DUKH. DH - Sønderborg 9. marts 2015

Oplæg om DUKH. DH - Sønderborg 9. marts 2015 Oplæg om DUKH DH - Sønderborg 9. marts 2015 Dagens program: Kort præsentation af Maria Lausten Orientering om DUKH Retssikkerhed Hvad kan DUKH opgaver Henvendelse til DUKH DUKH s erfaringer DUKH s 10 gode

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Handicap- og Psykiatripolitik

Handicap- og Psykiatripolitik Social- og Sundhedssekretariatet Dok. nr. 306-2009-1889037 Handicap- og Psykiatripolitik Funktionsnedsættelsen i sig selv gør ikke den enkelte handicappet. Handicappet opstår først, når det omgivende samfund

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Handicappolitik for studerende Vedtaget i Strategisk Ledelse 14. april 2015 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Handicappolitikens status... 3 1.2 Bidragydere... 3 2. Fundament...

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Kære forældre For et menneske er livet fyldt med spændende overgange. Man starter i børnehave, går fra børnehave til skole og

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Område Lovgrundlag Formål med indsatsen Målgruppe Borgerstyret Personlig Assistance for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

Touretteforeningens Generalforsamling

Touretteforeningens Generalforsamling Touretteforeningens Generalforsamling Udredning og sociale støttemuligheder søndag d.24.marts 2013 Tåstrup Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Dansk lovgivning fælles lovgivning

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

HANDICAP OG LIGEBEHANDLING

HANDICAP OG LIGEBEHANDLING HANDICAP OG LIGEBEHANDLING - ET REFLEKSIONSPAPIR DET CENTRALE HANDICAPRÅD UDGIVER DET CENTRALE HANDICAPRÅD BREDGADE 25 SKT. ANNÆ PASSAGE, OPG. F, 4. SAL 1260 KØBENHAVN K TELEFON 33 11 10 44 TELEFAX 33

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til.

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til. Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud Handicapområdet Psykiatriområdet Servicelovens 104 Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 5 Sociale Personsager. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 5 Sociale Personsager. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 5 Sociale Personsager Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Hvem og hvad er relevant i forbindelse med overgangen. voksentilværelsen? SIKON 2012 Malene Schmidt, faglig konsulent Greve Kommune

Hvem og hvad er relevant i forbindelse med overgangen. voksentilværelsen? SIKON 2012 Malene Schmidt, faglig konsulent Greve Kommune Hvem og hvad er relevant i forbindelse med overgangen fra ung til voksentilværelsen? SIKON 2012 Malene Schmidt, faglig konsulent Greve Kommune Dagsorden Introduktion / kort præsentation Inddragelse af

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Myndighedsafdelingen Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Maj 2012 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem lovgivningen,

Læs mere

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Udarbejdet af: Mette Wulf Dato: 03.10.2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariat Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen Kvalitetsstandard

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012

Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012 Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012 Den 18. september inviterede borgmester Hans Toft og Handicaprådet til borgermøde på Gentofte Rådhus, hvor temaet var evalueringen

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Voksenservice 1. Overordnet lovgrundlag Genoptræning efter Sundhedslovens 1.1 Formål med lovgivningedigheder og klare dig lige så godt som tidligere

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014

Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014 Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014 Omlægning på handicapområdet - skærpet målgruppe vurdering og anden støtte: bl.a. etablering af A-team Fokuspunkter Beslutning i BUU den 10. oktober 2013

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Odder Kommune

Kvalitetsstandard for Odder Kommune Kvalitetsstandard for Odder Kommune Medicingivning / medicinadministration i hjemmesygeplejen 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3. Hvad er formålet med 4. Hvilke aktiviteter

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Mod livets afslutning

Mod livets afslutning Mod livets afslutning i eget hjem Indholdsfortegnelse Forord... 3 Etablering af en plejeordning... 4 Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet... 5 Særlige betingelser for personer

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Grunduddannelsen for visitatorer

Grunduddannelsen for visitatorer Grunduddannelsen for visitatorer Forord Kommunerne har siden 1996 anvendt social- og sundhedsfagligt personale som visitatorer/sagsbehandlere til at afgøre om borgere, der søger om hjælp, er berettiget

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde!

Styrk det tværfaglige samarbejde! Styrk det tværfaglige samarbejde! Skab resultater med de rette værktøjer Koordinerede og individuelle løsninger til borgere uden for arbejdsmarkedet. Det er, hvad kommunerne skal levere som følge af reformen

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere