Nyborg Kommune. Handicappolitik. Godkendt den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyborg Kommune. Handicappolitik. Godkendt den 26.02.2008"

Transkript

1 Nyborg Kommune Handicappolitik Godkendt den

2 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Handicappolitikkens gyldighedsområde... 3 Øget opmærksomhed... 3 Overordnet målsætning Familieliv og personlig integritet... 4 Kultur, sport og fritid... 4 Hjælpemidler til kompensation for fysisk og/eller psykiske handicaps... 5 Behandling... 6 Behandling... 7 Revalidering... 8 Støtteforanstaltninger... 9 Tilgængelighed Tilgængelighed til det offentlige rum Tilgængelighed til bygninger Tilgængelighed på kultur- og fritidsområdet Uddannelse 0 16 år Uddannelse fra 16 år Beskæftigelse Bevarelse af indkomst og social sikring Lovgrundlaget

3 Indledning Nyborg Kommunes handicappolitik bygger på Folketingets beslutning af 2. april 1993 om ligestilling og ligebehandling af handicappede med andre borgere. Samme år underskrev Danmark FN s Standardregler om lige muligheder for handicappede, som giver forslag til, hvordan et land kan minimere hindringer for personer med handicap og skabe et tilgængeligt samfund. Standardreglerne er moralsk og politisk men ikke juridisk bindende og skal sikre, at personer med handicap får samme rettigheder som andre i samfundet. Folketinget henstillede alle statslige og kommunale myndigheder til: at efterleve princippet om ligestilling og ligebehandling af handicappede med andre borgere. at skabe muligheder for hensigtsmæssige løsninger under hensyntagen til handicappedes behov i forbindelse med forberedelse af beslutninger. Som følge heraf har Nyborg Kommune i samarbejde med handicaprådet udarbejdet en politik på handicapområdet. Princippet for Nyborg Kommunes Handicappolitik er, at den enkelte handicappede borger kompenseres så godt som muligt inden for lovgivningens rammer uafhængig af, hvilken handicapgruppe, borgeren tilhører. Handicappolitikkens gyldighedsområde Nyborg Kommunes Handicappolitik går på tværs af afdelingerne, og involverer hele kommunens ansvarsområde. Indsatsen omfatter flere lovgivninger og sektorer. Direktionen har det overordnede koordinerings- og implementeringsansvar, og hver afdeling har ansvar inden for sit område for, at de handicappolitiske intentioner udføres og at tiltag efter behov implementeres. De handicappolitiske mål udmøntes gennem den til enhver tid gældende handlingsplan udarbejdet af handicaprådet. Handlingsplanen revideres i hver valgperiode. Øget opmærksomhed Nyborg Kommune har en særlig opmærksomhed for handicappedes rettigheder og forudsætninger. Denne opmærksomhed retter sig blandt andet mod: Implementering af ny og ændret lovgivning som er relevant på handicapområdet. Formidling af ajourførte oplysninger videre til borgere med handicap dels om lovgivningen og dels om Nyborg Kommunes serviceniveau. 3

4 Værktøjer: Støtteordninger som eksempelvis aflastnings- og ledsagerordninger, personlige hjælpere, hjælpemidler, støtte til særlig boligindretning, socialpædagogisk støtte i eget hjem og hjemmehjælp skal være bidragende til, at den handicappede kan bevare sin personlige integritet i sit eget hjem. Nyborg Kommune har samtidig mulighed for at give råd og vejledning til borgere med nedsat funktionsevne. Der ydes ligeledes intern vejledning omkring seksualitet til personalet, der arbejder på handicapområdet. Overordnet målsætning. Nyborg Kommune har som målsætning at støtte til borgere med handicap så vidt muligt gives med udgangspunkt i borgerens eget hjem/lokalmiljø. Der lægges vægt på, at det er i overensstemmelse med borgerens ønske. Endvidere er Nyborg Kommune på det politiske niveau og på embedsmandsniveau (såvel det ledelsesmæssige som det udførende) opmærksom både på de problemer en nedsat funktionsevne kan medføre og er bevidst om de muligheder, borgere med nedsat funktionsevne har. Familieliv og personlig integritet Nyborg Kommune målsætning er, at sikre indgående og fortløbende rådgivning og vejledning til forældrene, for at skabe de bedst mulige vilkår og rammer for familier, hvis medlemmer har nedsat funktionsevne. Herunder sikre at forældrene bliver gjort bekendt med kommunens rådgivningstilbud. Endvidere skal det sikres at forældrene får tilbudt de støttemuligheder, der er relevante for deres børn. Kultur, sport og fritid Alle med handicap skal have de samme muligheder for at deltage i kultur-, idræts- og fritidsarrangementer som ikke-handicappede. Sikre at kulturinstitutioner, foreninger og forvaltning på letteste vis gør arrangementer handicapvenlige, og samtidigt skal det ikke koste ekstra at være handicappet gæst i kultur- og fritidslivet i Nyborg Kommune. Tværfaglige samarbejde mellem kultur- og fritidsfolk og personale på institutioner for børn og voksne med handicap skal hjælpe til at kvalificere kultur- og fritidstilbud til handicappede. Herunder er der særligt fokus på at øge ligestillingen og integrationen mellem handicappede og ikke-handicappede børn og unge. 4

5 Hjælpemidler til kompensation for fysisk og/eller psykiske handicaps Der skal kompenseres for handicappet via hjælpemidler, hvad enten det drejer sig om det fysiske og/eller det psykiske handicap. Målet er at mennesker, der på baggrund af ændringer i visse psykologiske og biologiske forudsætninger enten ved fødsel eller skader kompenseres med forskellige hjælpemidler for at bevare så høj levestandard som mulig. Værktøjer: For at leve op til denne politik gør Nyborg Kommune brug af: Informationer via kommunens hjemmeside; Forslag til fremtidig indsats: Efter behov at afholde borgermøder. Disse kan eventuelt afholdes som et dialogmøde mellem afdeling og borgere med relevant information i forhold til det at have et handicap. Styrkelse af Handicaprådet i Nyborg Kommune. Handicaprådet kan forstærke information og oplysning på området og være dialogskabende og tovholdere på ovennævnte borgermøder. 5

6 Behandling POLITIK HANDLEPLAN Målgruppe Målformulering Målemetode Familier med børn (0 17 år), der har en betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne Overordnet målsætning. At fremme udviklingen hos børn med særlige behandlingsbehov. Der foretages løbende opfølgning af den enkelte handleplan. (handleplan eksisterer der hvor der er i værk sat efter Servicelovens 52) Serviceinformation Servicemål Kvalitetsmål Resultat Familien bliver orienteret om de tilbud, der skønnes velegnet til at afhjælpe/støtte deres specielle behov. Der skal være mulighed for besøg i de mulige tilbud. At sikre at specialtilbudene er kendte af familien i et sådant omfang, at det giver den enkelte familie mulighed for at vurdere og tage stilling til et relevant tilbud. Det konkrete tilbud, skal tilrettelægges i samarbejde med de involverede parter. Der skal udarbejdes handlingsplaner med årlige evalueringsforpligtelser jf. lovgivning. At børnene udvikler sig i overensstemmelse med deres ønsker og muligheder for støtte. At forældrene oplever, at deres barn trives og får udfordringer svarende til alder og udvikling. 6

7 Behandling POLITIK HANDLEPLAN Målgruppe Målformulering Målemetode Borgere fra 18 år med en betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne Overordnet målsætning. At støtte/styrke udviklingen hos borgeren med særlige behandlingsbehov. At se på lokale muligheder Der foretages løbende opfølgning af den enkelte handleplan Serviceinformation Servicemål Kvalitetsmål Resultat Den handicappede og dennes pårørende orienteres om de tilbud der skønnes velegnet til at afhjælpe deres specielle behov Det konkrete tilbud skal tilrettelægges i samarbejde med de involverede parter. At sikre familien/den handicappede er bekendt med tilbud og indhold, således at de er i stand til med rådgivning og vejledning fra sagkyndige samarbejdspartnere at tage stilling til tilbuddene. Der skal udarbejdes handleplaner med årlige evalueringsforpligtelser. Enkelte undtagelser med udarbejdelse af handleplaner hvert andet år. At den handicappede trives, og får udfordringer svarende til alder, udvikling og funktionsniveau, samt modtager støtte fysisk, psykisk og socialt. 7

8 Revalidering FN s standardregler indeholder notat om revalideringsprogrammer. Programmer der bør omfatte en lang række aktiviteter som f.eks. oplæring i grundlæggende færdigheder med henblik på at forbedre eller kompensere for en funktionshæmning. Ordet revalidering betyder at gengive et menneske dets værdi. Et menneske har værdi på mange forskellige måder, men i dette afsnit er fokuseres på den del, som har med arbejdsevne at gøre. POLITIK HANDLEPLAN Målgruppe Målformulering Målemetode Borgere over 18 år hvis arbejdsevne er begrænset af fysiske, psykiske eller sociale årsager og hvor erhvervsrettede aktiviteter efter beskæftigelsesloven, At skabe mulighed for selvforsørgelse på arbejdsmarkedet via erhvervsrettede aktiviteter som ud fra en helhedsvurdering Som udgangspunkt ses på styrker og muligheder indenfor ressourceprofilens elementer, som er følgende: aktivloven eller anden lovgivning ikke er må anses for nødvendige for - Faglige og praktiske erfaringer tilstrækkelige til at fastholde eller at kompensere for - Personlige færdigheder bringe pågældende ind på arbejdsmarkedet begrænsningen i borgerens - Økonomi og netværk og nedsatte - Helbred dermed til at kunne eller bidrage til at forsørge sig selv og sin familie. arbejdsevne. Alle områder er set ud fra arbejdsperspektiv. Serviceinformation Servicemål Kvalitetsmål Resultat Borgeren inddrages gennem hele forløbet i udarbejdelsen af ressourceprofilen. Sammen med borgeren fastlægges en realistisk jobplan, som eksempelvis kan indeholde: - Arbejdsprøvning - Uddannelse - Hjælpemidler - Tilskud til personlig assistance - Støtte til mentorfunktion Udgangspunkt for hjælpen er en beskrivelse af borgerens beskæftigelsesog fremtidsønsker. At borgeren opnår fast tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed får mulighed for at forsørge sig selv og sin familie. 8

9 Støtteforanstaltninger Nyborg Kommune foretager sagsbehandlingen omkring særlige støtteforanstaltninger til borgere med nedsat funktionsevne i Socialafdelingen, Børneog Sundhedsafdelingen samt Pleje- og Omsorgsafdelingen, som herved bliver vidensbærere på området. I de 3 ovennævnte afdelinger er der således ansat terapeuter, socialrådgiver, sagsbehandlere, sygeplejersker, socialpædagoger og plejepersonale til varetagelse af sagsbehandlingen. POLITIK HANDLEPLAN Målgruppe Målformulering Målemetode Borgere med en betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Overordnet målsætning. At den enkelte borger får den støtte, som kompenserer for handicappet jf. gældende lovgivning og samtidige udmeldte kommunale serviceniveau. En tværfaglig sagsbehandling med inddragelse af relevant fagligt personale fra relevante afdelinger. General implementering af funktionsevnemetoden i Socialafdelingen. Serviceinformation Servicemål Kvalitetsmål Resultat Man kan altid kontakte Socialafdelingen for råd og vejledning samt ansøgning om støtte Vidensdeling fører til relevant kompensation ved hjælp af støtteforanstaltninger hos den enkelte. At sagsbehandlingen foregår i tæt samarbejde med borgeren, og at afgørelser på anmodning om støtte gives i et sprog og i en form, så borgeren har mulighed for at forstå denne. At den enkelte handicappede og de pårørende er bekendt med alle relevante støtteforanstaltninger med henblik på at opnå størst mulig grad af selvhjulpenhed. 9

10 Oversigt over mulige støtteforanstaltninger: Vejledning og rådgivning. Bostøtte i eget hjem eller bofællesskab/støttecenter er med til samtidig at træne færdigheder. Hjælpemidler til borgere med varig nedsat funktionsevne, hvor hjælpemidlet i væsentlig grad letter den daglige tilværelse. Nødvendige boligændringer ligeledes for at lette den daglige tilværelse for borgere med varig nedsat funktionsevne. Bevilling af bil til borgere med en væsentlig nedsat funktionsevne, og hvor kørslen ikke mere hensigtsmæssigt kan dækkes på anden vis. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med en væsentlig nedsat varig funktionsevne. Dækning af merudgifter grundet en væsentlig nedsat funktionsevne. Bevilling af ophold på specialinstitutioner Ledsagerordning for de voksne, der ikke kan færdes alene ude. Særlige forhold for borgere bosiddende på institutioner. Personlig hjælperordning til de voksne, der skal være overvåget eller støttet det meste af døgnet er placeret i Pleje- og Omsorg. Støtte-kontakt til sindslidende (socialpsykiatri) der er i Nyborg Kommune ansat medarbejdere til støtte og kontakt til de svagest stillede sindslidende. Der kan bevilges en kontaktperson til døvblinde Hjemmehjælp efter visitation til såvel personlig pleje som praktisk hjælp i hjemmet er placeret i Pleje- og Omsorg Hjemmesygepleje efter ordination fra lægen er placeret i Pleje- og Omsorg. Træning genoptræning for 0 18 år er placeret i Børne- og Sundhed. Træning genoptræning for over 18 år (efter genoptræningsplan) såvel som vedligeholdelsestræning er placeret i Pleje- og Omsorg. Plejeorlov kan bevilges til pasning af en døende pårørende er placeret i Pleje- og Omsorg. Botilbud gives til ældre/borgere med nedsat funktionsevne er placeret i Pleje- og Omsorg. Beskyttet beskæftigelse og samværstilbud kan bevilges af Socialafdelingen. 10

11 Tilgængelighed Tilgængelighed til det offentlige rum Information om tilgængelighed for handicappede i Nyborg Kommune vedr. områder, der er tilgængelige for offentligheden tilstræbes ved hjælp af skiltning m.v.. Herunder en sikring af at skiltning og vareudstilling ikke besværliggøre tilgængeligheden. Yderligere skal det sikres, at der forefindes handicapparkeringspladser. Endvidere her kommunen fokus på at sikre bedst mulig adgang for alle, herunder handicappedes adgang til stemmelokaler i forbindelse med valghandlinger. Tilgængelighed til bygninger I forbindelse med kommunalt byggeri, det være sig nyt eller ombygninger skal tilgængelighed for handicappede brugere og besøgende sikres bedst muligt. Ved privat byggeri som er åbent for offentligheden skal det sikres, at Nyborg Kommune ved byggetilladelser gør bygherre opmærksom på, hvorvidt tilgængelighedsforholdene er tilstrækkelige. Nyborg Kommune skal arbejde for tiltag, der sikrer adgang til liberalt erhverv, herunder især adgangen til læger, speciallæger, tandlæger og apotek. Tilgængelighed på kultur- og fritidsområdet Eksisterende kultur- og fritidstilbud tilstræbes indrettet så handicapvenlige som muligt. Ved etablering af nye kultur- og fritidstilbud tilstræbes at disse gøres så handicapvenlige som muligt. 11

12 POLITIK HANDLEPLAN Målgruppe Målformulering Målemetode Borgere med en betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne Overordnet målsætning. At adgangsforhold/ tilgængelighed til både eksisterende og planlagte fysiske omgivelser optimeres mest muligt i forhold til handicappede. Løbende have tværsektorielt fokus på tilgængeligheden til de fysiske omgivelser, som er en betingelse for handicappedes deltagelse i samfundslivet, Yderligere ved at have fokus på emnet skabe interesse hos ikke handicappede for adgangsforholdene for handicappede. Serviceinformation Servicemål Kvalitetsmål Resultat Man kan altid kontakte kommunen i forbindelse med spørgsmål vedrørende tilgængelighed/ adgangsforhold. På sigt at fjerne de fysiske barriere for handicappede. At forbedre adgangsforholdene, så dette bidrager til at kompensere for den enkelte handicappedes nedsatte funktions niveau. At brugerne/organisationer involveres i en dialog, så tilgængeligheden løbende synliggøres og forbedres. Ligebehandling, så alle uanset handicap for mulighed for at deltage i samfundslivet. At målgruppen får adgang til de samme fysiske miljøer og bygninger som andre borgere. Samtidigt at give bedre muligheder for at færdes for ældre, svagtseende og blinde. 12

13 Uddannelse 0 16 år Udviklingen hos børn med betydelige og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne skal fremmes i overensstemmelse med de angivne retningslinjer i folkeskolelovens bestemmelser. Det skal så vidt muligt sikres, at børn ved skolegangens ophør har forudsætninger for fortsat uddannelse, erhvervsmæssig beskæftigelse eller anden beskæftigelse. POLITIK HANDLEPLAN Målgruppe Målformulering Målemetode Børn (under 16 år) med en betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne Overordnet målsætning. At fremme udviklingen hos børn med særlige behov i overensstemmelse med de retningslinjer, der er angivet i folkeskolelovens formålsbestemmelse. Det må sikres at børnene ved skolegangens ophør har forudsætninger for fortsat uddannelse, erhvervsmæssig beskæftigelse eller anden beskæftigelse. En drøftelse af barnets helhedssituation og udvikling på årlige møder med deltagelse af de involverede parter. Serviceinformation Servicemål Kvalitetsmål Resultat Sagsbehandler afholder i samarbejde med involverede parter samtaler med forældrene inden skolestart, hvor forældrene orienteres om de skolemæssige tilbud i forhold til barnets udvikling, samt tilbydes besøg på den/de pågældende skole/skoler. At undervisningens tilrettelægges så den unge får optimale uddannelsesmuligheder. Undervisningen tilrettelægges under hensyntagen til elevernes muligheder. Arbejdsmetode, mål og vejledning skal fremgå af den individuelle undervisningsplan. Det bør tilstræbes, at undervisning tilbydes ud fra princippet om mindste indgreb og nærhed. Elevens aktuelles situation og erfaringsgrundlag skal være beskrevet. Udviklingen i elevens kompetence skal beskrives. At børnene udvikler mulighed for senere i livet at deltage bedst muligt i voksenlivet. Herunder med eventuelle støtteforanstaltninger. 13

14 Uddannelse fra 16 år Sikre at den unge med betydelig og varigt fysisk og/eller psykisk funktionsevne får et undervisnings- og/eller uddannelsestilbud. POLITIK HANDLEPLAN Målgruppe Målformulering Målemetode Borgere over 16 år med en betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne Overordnet målsætning. Sikre at den unge får et undervisningsog/eller uddannelsestilbud. Et relevant undervisnings- og uddannelsestilbud tilbydes efter en samtale med den handicappede og dennes forældre. Tilbuddet tages op til revision efter en prøvetid. Serviceinformation Servicemål Kvalitetsmål Resultat Sikre information om relevante tilbud ud fra bl.a. Tilbudsportalen. Sikre at der sker en formidling fra sagsbehandler til borgeren af undervisningsog uddannelsestilbud. Uddannelses- og undervisningstilbudet skal være en del af planlægningen for den enkelte borgere. I det tværsektorielle samarbejde skal mulighederne for uddannelses- eller undervisnings-tilbud undersøges. At borgeren udvikler mulighed at deltage bedst muligt i voksenlivet. Herunder med eventuelle støtteforanstaltninger. Udgangspunkt for tilbuddet er en beskrivelse af den unges beskæftigelses- og fremtidsønsker og muligheder for fritidsinteresser. 14

15 Beskæftigelse POLITIK HANDLEPLAN Målgruppe Målformulering Målemetode Borgere fra 18 år hvis arbejdsevne er begrænset af fysiske, psykiske eller sociale årsager Overordnet målsætning. At skabe/bevare mulighed for ordinært eller støttet beskæftigelse på arbejdsmarkedet via erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp Som udgangspunkt ses på styrker og muligheder indenfor: - Faglige og praktiske erfaringer - Personlige færdigheder - Økonomi og Netværk - Helbred Alle områder set ud fra arbejdsperspektiv. Serviceinformation Servicemål Kvalitetsmål Resultat Ændringer og tilpasninger i beskæftigelsen Erhvervsplan følges og justeres løbende. foregår i samspil med borgeren Overensstemmelse mellem den reelle beskæftigelse og borgerens ønsker og muligheder for beskæftigelse og fremtid. At borgeren udnytter mulighederne for at gennemføre nogle arbejdsfunktioner og klare hverdagens rutine på en arbejdsplads. 15

16 Bevarelse af indkomst og social sikring I Nyborg Kommune ligger sagsarbejdet omkring bevarelse af indkomst og social sikring i Jobcentret samt i Socialafdelingen. Når det drejer sig om borgere med væsentlig nedsat funktionsevne varetages alt udover almindelig arbejdsrettet beskæftigelsesindsats af Socialafdelingen. Lovgrundlaget Handicappolitikkens gyldighedsområde er til enhver tid den gældende lovgivning, hvor de mest centrale love ses nedenfor: Lovgrundlaget for bevarelse af indkomst Lov om aktiv socialpolitik Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. Lovgrundlaget for social sikring Lov om social service. Sundhedsloven. Lov om social pension. Yderligere er Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område samt Lov om offentlighed i forvaltningen væsentlige set i forhold til handicapområdet. 16

H a n d i c a p p o l i t i k

H a n d i c a p p o l i t i k H a n d i c a p p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Der er sket store ændringer på handicapområdet de seneste

Læs mere

Skanderborg Kommunes Handicappolitik

Skanderborg Kommunes Handicappolitik Skanderborg Kommunes Handicappolitik Lige muligheder og rettigheder for mennesker med handicap Vision Formål Udviklingsmål Opfølgning 1 Indledning Vision Byrådet besluttede i februar 2007 at pålægge Sundheds-

Læs mere

Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast

Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast Handicappolitik 270208 Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast - 1 - Forord Handicappolitikken er forankret politisk i Økonomiudvalget, godkendt af Byrådet, og politikken er dækkende for hele Furesø Kommune.

Læs mere

Handicappolitik. (udkast)

Handicappolitik. (udkast) Handicappolitik (udkast) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Handicappolitiske grundprincipper... 2 Kommunal opgaveløsning... 3 Boliger og tilgængelighed i fysiske omgivelser... 4 Børn og unge... 5 Uddannelse

Læs mere

Retur til index. Handicappolitik

Retur til index. Handicappolitik 1 1 Handicappolitik 2 Index Forord... 3 Samarbejde med Ishøj Kommune... 4 målsætninger... 4 Samarbejde... 4 God service... 4 Tilgængelighed... 4 Børn... 4 Uddannelse... 5 Adgang til arbejde... 5 Fridtid,

Læs mere

Handicappolitik

Handicappolitik Handicappolitik 2016-2020 1 Indhold Forord... 3 Baggrund for politikken... 4 Grundlag... 5 Målgruppe... 6 Visionen... 7 Temaer i politikken... 8 Handicappolitikken - fra politik til handling... 10 Hvor

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte KVALITETSSTANDARD 2016 Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni 2015 Bostøtte Kvalitetsstandard for bostøtte efter Lov om Social Støtte 85 er Hjørring Kommunes

Læs mere

Handicaprådets Handleplan

Handicaprådets Handleplan SOLRØD KOMMUNE HANDICAPRÅDET Handicaprådets Handleplan Valgperiode 2005-2009 Valgperiode 2005-2009 Indholdsfortegnelse. INDHOLDSFORTEGNELSE.... 1 INDLEDNING OG BAGGRUND.... 2 FORMÅL OG MÅLSÆTNING... 2

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 Sidst revideret 2. juli 2015 Social, Sundhed og Beskæftigelse har i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Kalundborg kommune marts Handicappolitik

Kalundborg kommune marts Handicappolitik Kalundborg kommune marts 2009 Handicappolitik Grundlag og strategi: Kalundborg kommunes Handicappolitik opstiller en række prioriterede mål for udvalgte politikområder, hvilke tager udgangspunkt i FN s

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik 1 Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet

Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 18-12-2008 Sagsid.: Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Område

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Sidst revideret 4. december 2013 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for, hvor

Læs mere

Lige muligheder for alle

Lige muligheder for alle 581620 Handicappolitik 06/11/09 13:32 Side 1 Lige muligheder for alle Dragør Kommunes handicap- og psykiatripolitik Læs mere på www.dragoer.dk 581620 Handicappolitik 06/11/09 13:32 Side 2 Lige muligheder

Læs mere

Handicappolitik i Syddjurs Kommune

Handicappolitik i Syddjurs Kommune Vedtaget i Syddjurs Byråd den 19. december 2013 Side 1 af 11 1. INDLEDNING... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Overordnede mål:... 4 1.3 Generelle mål:... 4 1.4 Indsatsområder... 4 2. MÅLSÆTNINGER... 4 2.1 Det tekniske

Læs mere

Handicappolitik. I Skive Kommune. 25. marts 2008 - revideret 9. maj 2014. Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

Handicappolitik. I Skive Kommune. 25. marts 2008 - revideret 9. maj 2014. Skive det er RENT LIV SKIVE.DK Handicappolitik I Skive Kommune 25. marts 2008 - revideret 9. maj 2014 Skive det er RENT LIV Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Indledning 3 3. Værdier og målsætninger på handicapområdet: 4 FN s standardregler

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Handicappolitik Thisted Kommune

Handicappolitik Thisted Kommune Handicappolitik Thisted Kommune Indledning... 2 Formål... 2 Grundprincipper... 2 Indsatsområder... 3 Tilgængelighed... 3 De fysiske omgivelser... 4 Information... 4 Uddannelse... 4 Arbejde og social sikring...

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning:

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning: 1 Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18 Tilgængelighed Tilgængelighed skal sikres for alle Der skal være fysisk tilgængelighed så alle borgere med handicap kan bruge boliger

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Handicappolitik i Langeland Kommune. Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009

Handicappolitik i Langeland Kommune. Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009 Handicappolitik i Langeland Kommune Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009 Indledning Langeland Kommunes handicappolitik skal dække alle forvaltningsområder,

Læs mere

HANDICAPPOLITIK EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Handicappolitik // Side 1

HANDICAPPOLITIK EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Handicappolitik // Side 1 HANDICAPPOLITIK EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Handicappolitik // Side 1 HANDICAPPOLITIK Handicappolitikken er udarbejdet af Center for Psykiatri og Handicap.

Læs mere

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet 18 år, og hva så? Når du fylder 18 år bliver du myndig. Det betyder, at du har nogle andre muligheder, rettigheder

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

Nordfyns Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i Nordfyns Kommunes overordnede vision, Ny kommune på Nordfyn, der indeholder følgende elementer:

Nordfyns Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i Nordfyns Kommunes overordnede vision, Ny kommune på Nordfyn, der indeholder følgende elementer: NORDFYNS KOMMUNE. DET GODE LIV FOR ALLE. Nordfyns Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i Nordfyns Kommunes overordnede vision, Ny kommune på Nordfyn, der indeholder følgende elementer: En idealkommune

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Handicappolitik. Et liv som alle andre

Handicappolitik. Et liv som alle andre Handicappolitik Et liv som alle andre Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Det gode liv for alle. Sønderborg Kommunes handicappolitik

Det gode liv for alle. Sønderborg Kommunes handicappolitik Det gode liv for alle Sønderborg Kommunes handicappolitik Et godt liv for alle Det er en stor glæde at præsentere Sønderborg Kommunes handicappolitik. Den handler om at fremme det gode liv for alle. Bag

Læs mere

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Bostøtte Handicap og Psykiatri Forord Kvalitetsstandarden for bostøtte inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser,

Læs mere

Handicappolitik i Norddjurs Kommune

Handicappolitik i Norddjurs Kommune 2013 Handicappolitik i Norddjurs Kommune 13. august 2013 Dok.nr. 105692-13 Norddjurs Kommunes handicappolitik skal sikre, at borgere med et handicap får mulighed for at deltage i samfundslivet på lige

Læs mere

Aktiv deltagelse og medansvar. Handicappolitik. for Ishøj Kommune. Ishøj Kommune. Aktiv deltagelse og medansvar

Aktiv deltagelse og medansvar. Handicappolitik. for Ishøj Kommune. Ishøj Kommune. Aktiv deltagelse og medansvar Handicappolitik for Ishøj Kommune Mennesket før handicappet Aktiv deltagelse og medansvar Ishøj Kommune 1 2 Aktiv deltagelse og medansvar Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Kommunale rettigheder Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Dagens program Præsentation Oversigt over generelle rettigheder Arbejdsevne og mulige foranstaltninger

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Retningslinjer for brugerindflydelse

Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet retningslinjer for brugerindflydelse inden for. Retningslinjerne er udformet

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Hjælp i hjemmet trods rask ægtefælle. Hjælp og støtte til forældreopgaver

Hjælp i hjemmet trods rask ægtefælle. Hjælp og støtte til forældreopgaver Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 161 Offentligt Bilag 1 til oplæg 2014 Hjælp trods rask ægtefælle Scleroseforeningen Hjælp i hjemmet trods rask ægtefælle Hjælp og støtte til forældreopgaver Indhold:

Læs mere

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Helhedssyn i sociale sager

Helhedssyn i sociale sager Helhedssyn i sociale sager En kæmpe ambition - og kan det overhovedet lade sig gøre? DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Hvad er sociale sager? Det er fx sager om: Social rådgivning og vejledning

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Februar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk LOV OM RETSSIKKERHED

Læs mere

Handicappolitik i Helsingør Kommune

Handicappolitik i Helsingør Kommune Handicappolitik i Helsingør Kommune Vedtaget af Byrådet i Helsingør Kommunes den 21. januar 2008 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 2 1. Forord 3 2. Indledning 3 3. Værdier og målsætninger på handicapområdet:

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85)

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Vedtaget i Byrådet den 25. marts 2009. Handicappolitik

Vedtaget i Byrådet den 25. marts 2009. Handicappolitik Vedtaget i Byrådet den 25. marts 2009 Handicappolitik Indhold Forord..................................................................................... 3 Indledning................................................................................

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Serviceinformation. Beskyttet beskæftigelse til borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. jf. Lov om social service 103

Serviceinformation. Beskyttet beskæftigelse til borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. jf. Lov om social service 103 w Serviceinformation Beskyttet beskæftigelse til borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne jf. Lov om social service 103 Hvad er Beskyttet beskæftigelse Som borger med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

Handicappolitik i Kerteminde Kommune 2010-2011

Handicappolitik i Kerteminde Kommune 2010-2011 Handicappolitik i Kerteminde Kommune 2010-2011 Kerteminde Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i FN s standardregler fra 1993 om ligestilling af handicappede med andre borgere. Endvidere har Regeringens

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt for voksne med immundefekt Quality Hotel, Tåstrup d.27.august 2011 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk En sags gang gennem systemet Kommunen yder råd og vejledning Borgeren ansøger

Læs mere

"Indgribende lidelse" betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

Indgribende lidelse betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. Kvalitetsstandard for Merudgifter i Lov om Social Service 41 Redigeret d. 250811 1. Lovgrundlag 41 i Lov om Social Service. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen

Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Sagsbehandlingstider på s område. Indledning. I retssikkerhedsloven 3 er det anført, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen skal fastsætte en frist for hvor lang tid,

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

HANDICAPPOLITIK 2015-2019

HANDICAPPOLITIK 2015-2019 HANDICAPPOLITIK 2015-2019 Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i Haslev, august 2013 - det handler om respekt, ligeværd og personlig frihed Indhold Forord... 3 Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: Handicappolitik Januar 2009 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Handicappolitik Overordnet politik Norddjurs Kommunes overordnede politik er at sikre ligeværd og lige

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Udarbejdelse Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse 19 april 2016 Udvalget

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Godkendt af Byrådet 29. marts 2017 Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Kvalitetsstandard Overskrift Bostøtte/hjemmevejledning Handicap, psykiatri og socialt udsatte Servicelovens 85 Lovgrundlag Servicelovens 85 Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Handicappolitik 5. marts 2012

Handicappolitik 5. marts 2012 5. marts 2012 Indledning Denne politik danner det overordnede grundlag for Rebild Kommunes løsning af opgaver for borgere med handicap. I praksis udmøntes handicappolitikken gennem kommunens kvalitetsstandarder,

Læs mere

Vision Visionen er formuleret med udgangspunkt i, at borgere i Herning Kommune skal sikres ligestilling og ligebehandling.

Vision Visionen er formuleret med udgangspunkt i, at borgere i Herning Kommune skal sikres ligestilling og ligebehandling. Handicappolitik for Herning Kommune December 2007 Indledning Med opgave- og strukturreformens ikrafttræden 1. januar 2007 overtog Herning Kommune en lang række nye opgaver på handicapområdet fra Ringkjøbing

Læs mere

Handicappolitik for Fanø Kommune 2011-2015

Handicappolitik for Fanø Kommune 2011-2015 Handicappolitik for Fanø Kommune 2011-2015 Vedtaget i Fanø Byråd den 21. januar 2008 revideret udgave vedtaget den 11. april 2011 Handicappolitik for Fanø Kommune 2011 2015 Indholdsfortegnelse Forord/Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

HANDICAPPOLITIK

HANDICAPPOLITIK HANDICAPPOLITIK 2015-2017 Her indsættes foto af Krudtuglerne der optræder - hvis personerne på billedet kan godkende, at vi bruger det. Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Vedtaget af Byrådet den 31.

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Vedtaget af Byrådet den 31. 7 Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Januar 2012 1 Socialpsykiatrisk støtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

Kvalitetsstandard for ledsagerordninger. Til Politisk behandling den 22. april 2015

Kvalitetsstandard for ledsagerordninger. Til Politisk behandling den 22. april 2015 17 Kvalitetsstandard for ledsagerordninger Til Politisk behandling den 22. april 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 18 Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den

Læs mere

Handicappolitik i Allerød Kommune

Handicappolitik i Allerød Kommune Handicappolitik i Allerød Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 2. Visioner og værdier...7 3. Allerød Kommunes målsætninger med afsæt i FNs Standardregler:...8 Udviklingsforslag...10 Udviklingsforslag...12

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold 2016 1 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder midlertidigt ophold til borgere med særlige behov. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser Handlingsplan 2009-2012 Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser 1. december 2008 1 1. FORMÅL Handicapstrategien på beskæftigelsesområdet supplerer Københavns Kommunes overordnede

Læs mere