Nyborg Kommune. Handicappolitik. Godkendt den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyborg Kommune. Handicappolitik. Godkendt den 26.02.2008"

Transkript

1 Nyborg Kommune Handicappolitik Godkendt den

2 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Handicappolitikkens gyldighedsområde... 3 Øget opmærksomhed... 3 Overordnet målsætning Familieliv og personlig integritet... 4 Kultur, sport og fritid... 4 Hjælpemidler til kompensation for fysisk og/eller psykiske handicaps... 5 Behandling... 6 Behandling... 7 Revalidering... 8 Støtteforanstaltninger... 9 Tilgængelighed Tilgængelighed til det offentlige rum Tilgængelighed til bygninger Tilgængelighed på kultur- og fritidsområdet Uddannelse 0 16 år Uddannelse fra 16 år Beskæftigelse Bevarelse af indkomst og social sikring Lovgrundlaget

3 Indledning Nyborg Kommunes handicappolitik bygger på Folketingets beslutning af 2. april 1993 om ligestilling og ligebehandling af handicappede med andre borgere. Samme år underskrev Danmark FN s Standardregler om lige muligheder for handicappede, som giver forslag til, hvordan et land kan minimere hindringer for personer med handicap og skabe et tilgængeligt samfund. Standardreglerne er moralsk og politisk men ikke juridisk bindende og skal sikre, at personer med handicap får samme rettigheder som andre i samfundet. Folketinget henstillede alle statslige og kommunale myndigheder til: at efterleve princippet om ligestilling og ligebehandling af handicappede med andre borgere. at skabe muligheder for hensigtsmæssige løsninger under hensyntagen til handicappedes behov i forbindelse med forberedelse af beslutninger. Som følge heraf har Nyborg Kommune i samarbejde med handicaprådet udarbejdet en politik på handicapområdet. Princippet for Nyborg Kommunes Handicappolitik er, at den enkelte handicappede borger kompenseres så godt som muligt inden for lovgivningens rammer uafhængig af, hvilken handicapgruppe, borgeren tilhører. Handicappolitikkens gyldighedsområde Nyborg Kommunes Handicappolitik går på tværs af afdelingerne, og involverer hele kommunens ansvarsområde. Indsatsen omfatter flere lovgivninger og sektorer. Direktionen har det overordnede koordinerings- og implementeringsansvar, og hver afdeling har ansvar inden for sit område for, at de handicappolitiske intentioner udføres og at tiltag efter behov implementeres. De handicappolitiske mål udmøntes gennem den til enhver tid gældende handlingsplan udarbejdet af handicaprådet. Handlingsplanen revideres i hver valgperiode. Øget opmærksomhed Nyborg Kommune har en særlig opmærksomhed for handicappedes rettigheder og forudsætninger. Denne opmærksomhed retter sig blandt andet mod: Implementering af ny og ændret lovgivning som er relevant på handicapområdet. Formidling af ajourførte oplysninger videre til borgere med handicap dels om lovgivningen og dels om Nyborg Kommunes serviceniveau. 3

4 Værktøjer: Støtteordninger som eksempelvis aflastnings- og ledsagerordninger, personlige hjælpere, hjælpemidler, støtte til særlig boligindretning, socialpædagogisk støtte i eget hjem og hjemmehjælp skal være bidragende til, at den handicappede kan bevare sin personlige integritet i sit eget hjem. Nyborg Kommune har samtidig mulighed for at give råd og vejledning til borgere med nedsat funktionsevne. Der ydes ligeledes intern vejledning omkring seksualitet til personalet, der arbejder på handicapområdet. Overordnet målsætning. Nyborg Kommune har som målsætning at støtte til borgere med handicap så vidt muligt gives med udgangspunkt i borgerens eget hjem/lokalmiljø. Der lægges vægt på, at det er i overensstemmelse med borgerens ønske. Endvidere er Nyborg Kommune på det politiske niveau og på embedsmandsniveau (såvel det ledelsesmæssige som det udførende) opmærksom både på de problemer en nedsat funktionsevne kan medføre og er bevidst om de muligheder, borgere med nedsat funktionsevne har. Familieliv og personlig integritet Nyborg Kommune målsætning er, at sikre indgående og fortløbende rådgivning og vejledning til forældrene, for at skabe de bedst mulige vilkår og rammer for familier, hvis medlemmer har nedsat funktionsevne. Herunder sikre at forældrene bliver gjort bekendt med kommunens rådgivningstilbud. Endvidere skal det sikres at forældrene får tilbudt de støttemuligheder, der er relevante for deres børn. Kultur, sport og fritid Alle med handicap skal have de samme muligheder for at deltage i kultur-, idræts- og fritidsarrangementer som ikke-handicappede. Sikre at kulturinstitutioner, foreninger og forvaltning på letteste vis gør arrangementer handicapvenlige, og samtidigt skal det ikke koste ekstra at være handicappet gæst i kultur- og fritidslivet i Nyborg Kommune. Tværfaglige samarbejde mellem kultur- og fritidsfolk og personale på institutioner for børn og voksne med handicap skal hjælpe til at kvalificere kultur- og fritidstilbud til handicappede. Herunder er der særligt fokus på at øge ligestillingen og integrationen mellem handicappede og ikke-handicappede børn og unge. 4

5 Hjælpemidler til kompensation for fysisk og/eller psykiske handicaps Der skal kompenseres for handicappet via hjælpemidler, hvad enten det drejer sig om det fysiske og/eller det psykiske handicap. Målet er at mennesker, der på baggrund af ændringer i visse psykologiske og biologiske forudsætninger enten ved fødsel eller skader kompenseres med forskellige hjælpemidler for at bevare så høj levestandard som mulig. Værktøjer: For at leve op til denne politik gør Nyborg Kommune brug af: Informationer via kommunens hjemmeside; Forslag til fremtidig indsats: Efter behov at afholde borgermøder. Disse kan eventuelt afholdes som et dialogmøde mellem afdeling og borgere med relevant information i forhold til det at have et handicap. Styrkelse af Handicaprådet i Nyborg Kommune. Handicaprådet kan forstærke information og oplysning på området og være dialogskabende og tovholdere på ovennævnte borgermøder. 5

6 Behandling POLITIK HANDLEPLAN Målgruppe Målformulering Målemetode Familier med børn (0 17 år), der har en betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne Overordnet målsætning. At fremme udviklingen hos børn med særlige behandlingsbehov. Der foretages løbende opfølgning af den enkelte handleplan. (handleplan eksisterer der hvor der er i værk sat efter Servicelovens 52) Serviceinformation Servicemål Kvalitetsmål Resultat Familien bliver orienteret om de tilbud, der skønnes velegnet til at afhjælpe/støtte deres specielle behov. Der skal være mulighed for besøg i de mulige tilbud. At sikre at specialtilbudene er kendte af familien i et sådant omfang, at det giver den enkelte familie mulighed for at vurdere og tage stilling til et relevant tilbud. Det konkrete tilbud, skal tilrettelægges i samarbejde med de involverede parter. Der skal udarbejdes handlingsplaner med årlige evalueringsforpligtelser jf. lovgivning. At børnene udvikler sig i overensstemmelse med deres ønsker og muligheder for støtte. At forældrene oplever, at deres barn trives og får udfordringer svarende til alder og udvikling. 6

7 Behandling POLITIK HANDLEPLAN Målgruppe Målformulering Målemetode Borgere fra 18 år med en betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne Overordnet målsætning. At støtte/styrke udviklingen hos borgeren med særlige behandlingsbehov. At se på lokale muligheder Der foretages løbende opfølgning af den enkelte handleplan Serviceinformation Servicemål Kvalitetsmål Resultat Den handicappede og dennes pårørende orienteres om de tilbud der skønnes velegnet til at afhjælpe deres specielle behov Det konkrete tilbud skal tilrettelægges i samarbejde med de involverede parter. At sikre familien/den handicappede er bekendt med tilbud og indhold, således at de er i stand til med rådgivning og vejledning fra sagkyndige samarbejdspartnere at tage stilling til tilbuddene. Der skal udarbejdes handleplaner med årlige evalueringsforpligtelser. Enkelte undtagelser med udarbejdelse af handleplaner hvert andet år. At den handicappede trives, og får udfordringer svarende til alder, udvikling og funktionsniveau, samt modtager støtte fysisk, psykisk og socialt. 7

8 Revalidering FN s standardregler indeholder notat om revalideringsprogrammer. Programmer der bør omfatte en lang række aktiviteter som f.eks. oplæring i grundlæggende færdigheder med henblik på at forbedre eller kompensere for en funktionshæmning. Ordet revalidering betyder at gengive et menneske dets værdi. Et menneske har værdi på mange forskellige måder, men i dette afsnit er fokuseres på den del, som har med arbejdsevne at gøre. POLITIK HANDLEPLAN Målgruppe Målformulering Målemetode Borgere over 18 år hvis arbejdsevne er begrænset af fysiske, psykiske eller sociale årsager og hvor erhvervsrettede aktiviteter efter beskæftigelsesloven, At skabe mulighed for selvforsørgelse på arbejdsmarkedet via erhvervsrettede aktiviteter som ud fra en helhedsvurdering Som udgangspunkt ses på styrker og muligheder indenfor ressourceprofilens elementer, som er følgende: aktivloven eller anden lovgivning ikke er må anses for nødvendige for - Faglige og praktiske erfaringer tilstrækkelige til at fastholde eller at kompensere for - Personlige færdigheder bringe pågældende ind på arbejdsmarkedet begrænsningen i borgerens - Økonomi og netværk og nedsatte - Helbred dermed til at kunne eller bidrage til at forsørge sig selv og sin familie. arbejdsevne. Alle områder er set ud fra arbejdsperspektiv. Serviceinformation Servicemål Kvalitetsmål Resultat Borgeren inddrages gennem hele forløbet i udarbejdelsen af ressourceprofilen. Sammen med borgeren fastlægges en realistisk jobplan, som eksempelvis kan indeholde: - Arbejdsprøvning - Uddannelse - Hjælpemidler - Tilskud til personlig assistance - Støtte til mentorfunktion Udgangspunkt for hjælpen er en beskrivelse af borgerens beskæftigelsesog fremtidsønsker. At borgeren opnår fast tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed får mulighed for at forsørge sig selv og sin familie. 8

9 Støtteforanstaltninger Nyborg Kommune foretager sagsbehandlingen omkring særlige støtteforanstaltninger til borgere med nedsat funktionsevne i Socialafdelingen, Børneog Sundhedsafdelingen samt Pleje- og Omsorgsafdelingen, som herved bliver vidensbærere på området. I de 3 ovennævnte afdelinger er der således ansat terapeuter, socialrådgiver, sagsbehandlere, sygeplejersker, socialpædagoger og plejepersonale til varetagelse af sagsbehandlingen. POLITIK HANDLEPLAN Målgruppe Målformulering Målemetode Borgere med en betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Overordnet målsætning. At den enkelte borger får den støtte, som kompenserer for handicappet jf. gældende lovgivning og samtidige udmeldte kommunale serviceniveau. En tværfaglig sagsbehandling med inddragelse af relevant fagligt personale fra relevante afdelinger. General implementering af funktionsevnemetoden i Socialafdelingen. Serviceinformation Servicemål Kvalitetsmål Resultat Man kan altid kontakte Socialafdelingen for råd og vejledning samt ansøgning om støtte Vidensdeling fører til relevant kompensation ved hjælp af støtteforanstaltninger hos den enkelte. At sagsbehandlingen foregår i tæt samarbejde med borgeren, og at afgørelser på anmodning om støtte gives i et sprog og i en form, så borgeren har mulighed for at forstå denne. At den enkelte handicappede og de pårørende er bekendt med alle relevante støtteforanstaltninger med henblik på at opnå størst mulig grad af selvhjulpenhed. 9

10 Oversigt over mulige støtteforanstaltninger: Vejledning og rådgivning. Bostøtte i eget hjem eller bofællesskab/støttecenter er med til samtidig at træne færdigheder. Hjælpemidler til borgere med varig nedsat funktionsevne, hvor hjælpemidlet i væsentlig grad letter den daglige tilværelse. Nødvendige boligændringer ligeledes for at lette den daglige tilværelse for borgere med varig nedsat funktionsevne. Bevilling af bil til borgere med en væsentlig nedsat funktionsevne, og hvor kørslen ikke mere hensigtsmæssigt kan dækkes på anden vis. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med en væsentlig nedsat varig funktionsevne. Dækning af merudgifter grundet en væsentlig nedsat funktionsevne. Bevilling af ophold på specialinstitutioner Ledsagerordning for de voksne, der ikke kan færdes alene ude. Særlige forhold for borgere bosiddende på institutioner. Personlig hjælperordning til de voksne, der skal være overvåget eller støttet det meste af døgnet er placeret i Pleje- og Omsorg. Støtte-kontakt til sindslidende (socialpsykiatri) der er i Nyborg Kommune ansat medarbejdere til støtte og kontakt til de svagest stillede sindslidende. Der kan bevilges en kontaktperson til døvblinde Hjemmehjælp efter visitation til såvel personlig pleje som praktisk hjælp i hjemmet er placeret i Pleje- og Omsorg Hjemmesygepleje efter ordination fra lægen er placeret i Pleje- og Omsorg. Træning genoptræning for 0 18 år er placeret i Børne- og Sundhed. Træning genoptræning for over 18 år (efter genoptræningsplan) såvel som vedligeholdelsestræning er placeret i Pleje- og Omsorg. Plejeorlov kan bevilges til pasning af en døende pårørende er placeret i Pleje- og Omsorg. Botilbud gives til ældre/borgere med nedsat funktionsevne er placeret i Pleje- og Omsorg. Beskyttet beskæftigelse og samværstilbud kan bevilges af Socialafdelingen. 10

11 Tilgængelighed Tilgængelighed til det offentlige rum Information om tilgængelighed for handicappede i Nyborg Kommune vedr. områder, der er tilgængelige for offentligheden tilstræbes ved hjælp af skiltning m.v.. Herunder en sikring af at skiltning og vareudstilling ikke besværliggøre tilgængeligheden. Yderligere skal det sikres, at der forefindes handicapparkeringspladser. Endvidere her kommunen fokus på at sikre bedst mulig adgang for alle, herunder handicappedes adgang til stemmelokaler i forbindelse med valghandlinger. Tilgængelighed til bygninger I forbindelse med kommunalt byggeri, det være sig nyt eller ombygninger skal tilgængelighed for handicappede brugere og besøgende sikres bedst muligt. Ved privat byggeri som er åbent for offentligheden skal det sikres, at Nyborg Kommune ved byggetilladelser gør bygherre opmærksom på, hvorvidt tilgængelighedsforholdene er tilstrækkelige. Nyborg Kommune skal arbejde for tiltag, der sikrer adgang til liberalt erhverv, herunder især adgangen til læger, speciallæger, tandlæger og apotek. Tilgængelighed på kultur- og fritidsområdet Eksisterende kultur- og fritidstilbud tilstræbes indrettet så handicapvenlige som muligt. Ved etablering af nye kultur- og fritidstilbud tilstræbes at disse gøres så handicapvenlige som muligt. 11

12 POLITIK HANDLEPLAN Målgruppe Målformulering Målemetode Borgere med en betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne Overordnet målsætning. At adgangsforhold/ tilgængelighed til både eksisterende og planlagte fysiske omgivelser optimeres mest muligt i forhold til handicappede. Løbende have tværsektorielt fokus på tilgængeligheden til de fysiske omgivelser, som er en betingelse for handicappedes deltagelse i samfundslivet, Yderligere ved at have fokus på emnet skabe interesse hos ikke handicappede for adgangsforholdene for handicappede. Serviceinformation Servicemål Kvalitetsmål Resultat Man kan altid kontakte kommunen i forbindelse med spørgsmål vedrørende tilgængelighed/ adgangsforhold. På sigt at fjerne de fysiske barriere for handicappede. At forbedre adgangsforholdene, så dette bidrager til at kompensere for den enkelte handicappedes nedsatte funktions niveau. At brugerne/organisationer involveres i en dialog, så tilgængeligheden løbende synliggøres og forbedres. Ligebehandling, så alle uanset handicap for mulighed for at deltage i samfundslivet. At målgruppen får adgang til de samme fysiske miljøer og bygninger som andre borgere. Samtidigt at give bedre muligheder for at færdes for ældre, svagtseende og blinde. 12

13 Uddannelse 0 16 år Udviklingen hos børn med betydelige og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne skal fremmes i overensstemmelse med de angivne retningslinjer i folkeskolelovens bestemmelser. Det skal så vidt muligt sikres, at børn ved skolegangens ophør har forudsætninger for fortsat uddannelse, erhvervsmæssig beskæftigelse eller anden beskæftigelse. POLITIK HANDLEPLAN Målgruppe Målformulering Målemetode Børn (under 16 år) med en betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne Overordnet målsætning. At fremme udviklingen hos børn med særlige behov i overensstemmelse med de retningslinjer, der er angivet i folkeskolelovens formålsbestemmelse. Det må sikres at børnene ved skolegangens ophør har forudsætninger for fortsat uddannelse, erhvervsmæssig beskæftigelse eller anden beskæftigelse. En drøftelse af barnets helhedssituation og udvikling på årlige møder med deltagelse af de involverede parter. Serviceinformation Servicemål Kvalitetsmål Resultat Sagsbehandler afholder i samarbejde med involverede parter samtaler med forældrene inden skolestart, hvor forældrene orienteres om de skolemæssige tilbud i forhold til barnets udvikling, samt tilbydes besøg på den/de pågældende skole/skoler. At undervisningens tilrettelægges så den unge får optimale uddannelsesmuligheder. Undervisningen tilrettelægges under hensyntagen til elevernes muligheder. Arbejdsmetode, mål og vejledning skal fremgå af den individuelle undervisningsplan. Det bør tilstræbes, at undervisning tilbydes ud fra princippet om mindste indgreb og nærhed. Elevens aktuelles situation og erfaringsgrundlag skal være beskrevet. Udviklingen i elevens kompetence skal beskrives. At børnene udvikler mulighed for senere i livet at deltage bedst muligt i voksenlivet. Herunder med eventuelle støtteforanstaltninger. 13

14 Uddannelse fra 16 år Sikre at den unge med betydelig og varigt fysisk og/eller psykisk funktionsevne får et undervisnings- og/eller uddannelsestilbud. POLITIK HANDLEPLAN Målgruppe Målformulering Målemetode Borgere over 16 år med en betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne Overordnet målsætning. Sikre at den unge får et undervisningsog/eller uddannelsestilbud. Et relevant undervisnings- og uddannelsestilbud tilbydes efter en samtale med den handicappede og dennes forældre. Tilbuddet tages op til revision efter en prøvetid. Serviceinformation Servicemål Kvalitetsmål Resultat Sikre information om relevante tilbud ud fra bl.a. Tilbudsportalen. Sikre at der sker en formidling fra sagsbehandler til borgeren af undervisningsog uddannelsestilbud. Uddannelses- og undervisningstilbudet skal være en del af planlægningen for den enkelte borgere. I det tværsektorielle samarbejde skal mulighederne for uddannelses- eller undervisnings-tilbud undersøges. At borgeren udvikler mulighed at deltage bedst muligt i voksenlivet. Herunder med eventuelle støtteforanstaltninger. Udgangspunkt for tilbuddet er en beskrivelse af den unges beskæftigelses- og fremtidsønsker og muligheder for fritidsinteresser. 14

15 Beskæftigelse POLITIK HANDLEPLAN Målgruppe Målformulering Målemetode Borgere fra 18 år hvis arbejdsevne er begrænset af fysiske, psykiske eller sociale årsager Overordnet målsætning. At skabe/bevare mulighed for ordinært eller støttet beskæftigelse på arbejdsmarkedet via erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp Som udgangspunkt ses på styrker og muligheder indenfor: - Faglige og praktiske erfaringer - Personlige færdigheder - Økonomi og Netværk - Helbred Alle områder set ud fra arbejdsperspektiv. Serviceinformation Servicemål Kvalitetsmål Resultat Ændringer og tilpasninger i beskæftigelsen Erhvervsplan følges og justeres løbende. foregår i samspil med borgeren Overensstemmelse mellem den reelle beskæftigelse og borgerens ønsker og muligheder for beskæftigelse og fremtid. At borgeren udnytter mulighederne for at gennemføre nogle arbejdsfunktioner og klare hverdagens rutine på en arbejdsplads. 15

16 Bevarelse af indkomst og social sikring I Nyborg Kommune ligger sagsarbejdet omkring bevarelse af indkomst og social sikring i Jobcentret samt i Socialafdelingen. Når det drejer sig om borgere med væsentlig nedsat funktionsevne varetages alt udover almindelig arbejdsrettet beskæftigelsesindsats af Socialafdelingen. Lovgrundlaget Handicappolitikkens gyldighedsområde er til enhver tid den gældende lovgivning, hvor de mest centrale love ses nedenfor: Lovgrundlaget for bevarelse af indkomst Lov om aktiv socialpolitik Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. Lovgrundlaget for social sikring Lov om social service. Sundhedsloven. Lov om social pension. Yderligere er Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område samt Lov om offentlighed i forvaltningen væsentlige set i forhold til handicapområdet. 16

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende Side 1 af 21 HÅNDBOG Til familier/pårørende Side 2 af 21 1. Livet med en sjælden diagnose 3 1.1. Samfundets rolle 3 1.2. Offentlig rådgivning 4 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Notat. Evaluering af Handicappolitik. Daniella Andersen Wellejus 16.00.00-P22-9-07. Udarbejdet af: Dato: 19-04-2015. Sagsnummer.: Version nr.

Notat. Evaluering af Handicappolitik. Daniella Andersen Wellejus 16.00.00-P22-9-07. Udarbejdet af: Dato: 19-04-2015. Sagsnummer.: Version nr. Notat Evaluering af Handicappolitik Udarbejdet af: Sagsnummer.: Daniella Andersen Wellejus Dato: 19-04-2015 Version nr.: 1 16.00.00-P22-9-07 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialministeriet. Holmens Kanal 22. 1060 København K Pris: 225,- kr. (inkl. moms) i boghandelen eller ved henvendelse til: Nordisk Bog Center,

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte Forældre til et barn med handicap Guide til hjælp og støtte Kolofon Forældre til et barn med handicap - guide til hjælp og støtte 3. oplag Revideret 01/2007 Udgiver: Socialministeriet, 2007 Tekst og redaktion:

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Tandplejen... 5 Børne- og Unge tandpleje... 5 Sundhedscenter... 9 Hverdagsrehabilitering... 9 Ambulant

Læs mere