Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:"

Transkript

1 Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap får de samme muligheder for at udfolde sig som borgere uden handicap. Handicappolitikkens målgrupper er alle borgere med handicap i kommunen. Børn, unge og voksne med forskellige funktionsnedsættelser, livssituationer og behov. Derfor skal opgaveløsningen også være præget af alsidighed, fleksibilitet og respekt for den enkeltes ønsker og behov. Handicappolitikkens syv indsatsområder og målene for det enkelte indsatsområde skal indgå i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af kommunens drift og projekter. Hensigten er, at målene nås i takt med, at der er økonomiske forudsætninger for det. Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Ballerup Kommune sørger for en tidlig forberedelse til voksenlivet gennem rådgivning og vejledning om for eksempel bolig, uddannelse, arbejde, fritid, økonomi, hjælpemidler, aflastning og værgemål Der sker løbende en udvikling af samarbejdsrelationer mellem medarbejdere i overgangsfasen fra barn til voksen 1

2 Når den unge fylder 18 år sker der overgang fra børneparagrafferne til voksenparagrafferne. Denne overgang fra barn til voksen kan give anledning til frustrationer og uvished om fremtiden blandt mange unge og deres familier. Usikkerheden kan være i forhold til den unges muligheder netop for uddannelse, arbejde, bolig, fritid, økonomi osv. Et mindre antal unge har en så betydelig og varigt nedsat funktionsevne, at de tilkendes førtidspension allerede fra det 18. år. For den kommende unge førtidspensionist og dennes familie rejser der sig også rækken af sammenlignelige spørgsmål. Indtil den unge fylder 18. år og får førtidspension sker sagsbehandlingen i Handicapteamet. Nogle kan frygte, at den viden, der er oparbejdet i handicapteamet, går tabt, når Voksenafsnittet Social Vejledning overtager sagen. Mellem Handicapteamet og Social Vejledning er der indgået formaliserede samarbejdsaftaler med henblik på at varetage overgangen bedst muligt i forhold til den unge, dennes familie og mellem involverede fagpersoner. Med denne pjece 18 år og førtidspensionist hva så? er det et mål tidligt i overgangsperioden fra barn til voksen at give information til den unge og dennes familie for dermed at forberede, hvad der skal ske og forebygge de fleste vanskeligheder, når overgangen sker fra den unges 18. år. Pjecen er resultatet af et arbejdsgruppeforløb, der primært har involveret kommunal specialkonsulent, sagsbehandlere fra Handicapteamet og Social Vejledning, unge med handicap og repræsentanter fra Forældreforeningen til børn med handicap. Samme pjece bidrager til udmøntning af mål for handicappolitikkens indsatsområde Overgang fra barn til voksen. 2

3 18 år og førtidspensionist hva så? For den unge og familien kan det være en stor omvæltning, når man som 18-årig tilkendes førtidspension. Den unge bliver myndig, og skal nu evt. med støtte - tage ansvar for sin egen tilværelse. Hjælpen ydes efter andre paragraffer i sociallovgivningen. Den unge får sin egen sagsbehandler i Voksenafsnittet. Overgangen fra barn til voksen kan give anledning til frustrationer og uvished om fremtiden. Ballerup Kommune ønsker med denne pjece at give svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål som f.eks.: Hvordan vil den økonomiske situation se ud både for den unge og for familien? Skal den unge have en værge? Hvad skal der ske med uddannelse og arbejde? Hvilke muligheder har den unge for at få en passende bolig? Spørgsmålene er mange og kan virke uoverskuelige. Samtidig frygter nogle måske, at den viden, der er oparbejdet i Handicapteamet, som hidtil har 3

4 varetaget den unges sag, går tabt når Voksenafsnittet overtager sagen. For Ballerup Kommune er det vigtigt, at der i overgangsperioden fra barn til voksen bliver taget hånd om den unges fremtid på en betryggende måde. Dette vil ske i et tæt samarbejde mellem den unge, familien og de involverede sagsbehandlere. For at forebygge vanskeligheder i overgangen, er det besluttet, at der ca. ét år før den unge fylder 18 år indledes et formaliseret samarbejde mellem Handicapteamet og Voksenafsnittet. Handicapteamet og Voksenafsnittet vil i samarbejde med den unge og dennes familie planlægge hvilken form for støtte og vejledning, der skal ydes med hensyn til boligforhold, uddannelse, arbejde, økonomi m.v. Den unges sagsbehandler har tavshedspligt. Ballerup Kommune ønsker, at den unge ved det fyldte 18. år skal behandles som en voksen, som lovgivningen foreskriver, men med bevidsthed om, at familien fortsat hjælper den unge. 4

5 Hvordan vil den økonomiske situation se ud både for den unge og for familien? Økonomi: Den unge overgår til selvforsørgelse ved tilkendelse af førtidspension iht. pensionslovens 16. Såfremt familien modtager boligstøtte, og den unge fortsat bor hjemme, skal man være opmærksom på, at evt. boligstøtte reduceres eller bortfalder, idet den samlede husstandsindkomst forøges. Det forventes, at den unge bidrager til betaling af huslejen. Hvis forældrene tidligere har oppebåret kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, skal man være opmærksom på, at denne bevilling helt bortfalder, når den unge fylder 18 år. Såfremt den unge har selvstændig bolig, kan der ansøges om boligstøtte. Merudgifter: En eventuel bevilling af merudgifter iht. servicelovens 41 ophører ved det fyldte 18. år. Herefter kan der søges om dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse, efter reglerne for personer med betydelig nedsat funktionsevne iht. servicelovens

6 Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne, og at den ikke kan dækkes efter anden lovgivning. Skal den unge have en værge? Værgemål: Når den unge bliver 18 år og myndig, kan det være relevant at tage stilling til værgemål. Nogle unge er ikke i stand til at tage vare på deres personlige og økonomiske anliggender. De kan derfor have behov for at komme under værgemål. Når en person kommer under værgemål, betyder det, at værgen kan træffe beslutning om de anliggender, der er omfattet af værgemålet. Rådgivning kan fås i: Handicaporganisationer - Advokat/Retshjælp - Statsforvaltningen - 6

7 Hvad skal der ske med uddannelse og arbejde? Uddannelsestilbud Ballerup Kommune har et medansvar for at sikre, at unge og voksne borgere med handicap også har reel adgang til uddannelses- og læringsmiljøer på lige fod med andre borgere. Unge med handicap kan, som andre unge, gennemgå en ungdomsuddannelse. Unge med svært handicap, der ikke kan klare en ungdomsuddannelse på almindelige vilkår, har i stedet mulighed for at deltage i en 3-årig ungdomsuddannelse, som er tilrettelagt og målrettet unge med særlige behov. Formålet med uddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i samfundslivet som muligt og til eventuel fortsat uddannelse og beskæftigelse. Adgangen til ungdomsuddannelsen sker gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning, der bl.a. foretager vurdering af, om den unge har mulighed for at gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte. 7

8 Ungdomsuddannelse på Maglemosen: På UUC Maglemosen i Ballerup henvender uddannelsen sig til unge udviklingshæmmede mellem år, som efter folkeskoleundervisningens ophør står uden de fornødne kompetencer til at kunne benytte sig af eksisterende ungdomsuddannelsestilbud. Uddannelsen er et gratis tilbud. Kørsel til Maglemosen: Der kan etableres kørselsordning til Maglemosen afhængig af funktionsniveau. Kørslen er gratis. Hvis man vil vide mere, kan Maglemosen kontaktes på tlf , eller se på deres hjemmeside Efterskole: Er den unge i et efterskoleforløb, skal opholdet efter det fyldte 18. år betales af den unge selv. Såfremt den unge har brug for hjælper(e), kan der søges om økonomisk støtte til ansættelse iht. servicelovens 85. 8

9 Højskoleophold: Hvis den unge ønsker at komme på højskole, skal opholdet ved det fyldte 18. år betales af den unge selv. Såfremt den unge har brug for hjælper(e), kan der søges om økonomisk støtte til ansættelse iht. servicelovens 85. 9

10 Beskæftigelses- og aktivitetstilbud: At være i beskæftigelse er et vigtigt element i næsten alle menneskers liv. Det har betydning for vores identitet og selvværd, og giver os en oplevelse af at være en del af et socialt fællesskab. Efter endt skolegang vil der være forskellige muligheder for den unge, afhængigt af funktionsniveauet. Af eksempler kan nævnes: Projekt Next-Job: Nextjob er et tilbud til unge/voksne udviklingshæmmede samt til personer med indlæringsvanskeligheder. Next-job tilbyder erhvervsafklaring, kompetenceudvikling og jobformidling på det ordinære arbejdsmarked. Målet er, at kursisterne om muligt bliver ansat i job med løntilskud. Yderligere oplysninger: Af andre tilbud kan f.eks. nævnes: Elleslettegård: Grennesminde: Job med løntilskud: Unge med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse har mulighed for at komme i job med løntilskud afhængig af funktionsevne. 10

11 Løn- og arbejdsvilkår aftales mellem arbejdsgiver og den ansatte, og forhandles i samarbejde med de faglige organisationer. Lønnen forhandles med udgangspunkt i den unges funktionsevne på arbejdspladsen. Lønindtægt vil indgå i beregning af pension og boligstøtte. Beskyttet beskæftigelse: Såfremt den unge ikke kan varetage et job med løntilskud, kan der evt. etableres beskyttet beskæftigelse/optræning iht. servicelovens 103. Der kan etableres beskyttet beskæftigelse på f.eks. Værkstedet Hørkær, Sandtoften, Erhvervscenter Espelunden m.v. Beskyttet beskæftigelse kan også etableres i privat virksomhed. 11

12 Fritidstilbud samt kørsel hertil: Unge med handicap, har som alle andre behov for og krav på gode fritids- og kulturtilbud. Den unge kan tilbydes aktivitets- og samværstilbud iht. servicelovens 104. Afhængig af funktionsniveauet kan der etableres kørselsordning hertil. Tilbud/godkendelse om Aktivitets- og samværstilbud sker efter visitation i egen kommune samt i den kommune hvor tilbuddet ligger. Af eksempler kan f.eks. nævnes: Stedet - Krumtappen - Klub Vest - Ledsageordning: Såfremt den unge ikke kan færdes alene i nærmiljøet, kan der iht. servicelovens 97 søges om maksimalt 15 timers ledsagelse om måneden. Der er mulighed for, at opspare timer inden for en periode af 6 måneder, som evt. kan bruges til ferieophold eller andet. Den unge har ret til selv at udpege en person til opgaven. Der kan dog ikke ske ansættelse af personer med nær tilknytning til den unge, som f.eks. søster eller bror. 12

13 Hvilke muligheder har den unge for at få en passende bolig? Bolig: Alle borgere har forskellige boligbehov gennem livet. Behovene udspringer af den enkeltes livssituation. Nogle unge med handicap kan sagtens klare sig i egen bolig med støtte, andre har behov for at bo i botilbud med nær menneskelig kontakt, omsorg, pleje og pædagogiske bistand. Der findes derfor forskellige typer boformer til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Af eksempler kan nævnes: Egen bolig (opskrivning til bolig kan foregå i kommunen og i boligselskaber fra det fyldte 15. år) Egen bolig med støtte Botilbud eller bofællesskab med personaledækning (sker efter visitation i egen kommune samt i indflytningskommune) Såfremt man ønsker, at den unge visiteres til et botilbud inden det 18. år, skal man rette henvendelse til sagsbehandler i Handicapteamet. Der bør ansøges om bolig i god tid, da der må forventes en vis ventetid. Link til godkendte bofællesskaber/botilbud: 13

14 Aflastning: Hvis den unge er hjemmeboende, kan der være behov for aflastning af forældre. Der kan søges om aflastningsophold til den unge på aflastningsinstitutionen Torvevej, som ligger i Skovlunde. Aflastning søges iht. servicelovens 84 via sagsbehandler. Hvis den unge tidligere har haft aflastningsplads på Lundø, skal der ved det fyldte 18. år søges på ny, såfremt der fortsat er behov for aflastning. Praktisk bistand, personlig pleje og pædagogisk bistand Nogle familier har modtaget kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Denne bortfalder, når den unge fylder 18 år. I stedet kan der via kommunens hjemmepleje søges om: Afløsning i hjemmet iht. servicelovens 84 Personlig hjælp og pleje iht. servicelovens 83 Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet iht. servicelovens 83 Hvis man ønsker yderligere oplysning kan Visitationen kontaktes på enten mail eller tlf

15 Der er endvidere mulighed for at søge om hjemmevejleder til pædagogisk støtte samt botræning iht. servicelovens 85, såfremt der er behov herfor. Støtten kan foregå i eget eller i forældres hjem. Hjælpemidler og boligindretning: Der kan fortsat ydes støtte til hjælpemidler iht. servicelovens 112. Der kan ligeledes ydes hjælp til indretning af bolig, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted pga. handicappet iht. servicelovens 116. Hvis man ønsker yderligere oplysning, kan hjælpemiddelafdelingen kontaktes på enten mail eller tlf Genoptræning: Der kan, såfremt kriterierne herfor er opfyldt, henvises til vederlagsfri fysioterapi samt ridefysioterapi via egen læge. Henvisning kan ske til enten privatpraktiserende eller til den kommunale genoptræning. Der ydes ikke økonomisk tilskud til kørsel hertil. Yderligere oplysninger: Fysioterapisektoren : 15

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende Side 1 af 21 HÅNDBOG Til familier/pårørende Side 2 af 21 1. Livet med en sjælden diagnose 3 1.1. Samfundets rolle 3 1.2. Offentlig rådgivning 4 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 3. udgave Børn og unge med udviklingshæmning Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring.

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 2. udgave Børn og unge med udviklingshæmning 2 Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring.

Læs mere

Støtte til voksne med Prader-Willi syndrom

Støtte til voksne med Prader-Willi syndrom Støtte til voksne med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Handleplaner servicelovens 141 Når der ydes hjælp til en unge med Prader- Willi

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

Udslusning Boliger til borgere

Udslusning Boliger til borgere Udslusning Boliger til borgere med særlige behov Vejledningsmateriale for Skoler og uddannelsessteder Vejledningsmaterialet er udarbejdet og udgivet af BUS, Bo- og Udviklingsfonden for borgere med særlige

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Nyborg Kommune. Handicappolitik. Godkendt den 26.02.2008

Nyborg Kommune. Handicappolitik. Godkendt den 26.02.2008 Nyborg Kommune Handicappolitik Godkendt den 26.02.2008 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Handicappolitikkens gyldighedsområde... 3 Øget opmærksomhed... 3 Overordnet målsætning.... 4 Familieliv

Læs mere

Serviceniveauer på udvalgte bestemmelser i servicelovens voksenområde

Serviceniveauer på udvalgte bestemmelser i servicelovens voksenområde SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 10. december 2012 Tlf. dir.: 4477 3441 E-mail: kld@balk.dk Kontakt: Kathrine Christensen Lindbæk Sagsnr: 2012-27282 Dok.nr: 2012-217294 Serviceniveauer på udvalgte

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte Forældre til et barn med handicap Guide til hjælp og støtte Kolofon Forældre til et barn med handicap - guide til hjælp og støtte 3. oplag Revideret 01/2007 Udgiver: Socialministeriet, 2007 Tekst og redaktion:

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Særlig støtte til børn og unge

Kvalitetsstandarder. Særlig støtte til børn og unge Kvalitetsstandarder Særlig støtte til børn og unge Udgivelsesdato: 01.01.2015 Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Forord Kvalitetsstandarderne for Center for Børn

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig...

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig... Indholdsfortegnelse Generelt om merudgift...3 Merudgifter...3 Familier med et OI barn...4 Hjælpemidler...4 Merudgifter...4 Nedsat arbejdstid...5 Bilansøgning...5 Betingelser for at få støtte til en bil...5

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation Myndighedsafdelingen Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede Serviceinformation Revideret november 2012 Gyldighedsperiode 2012 til 2014 Indholdsfortegnelse Forord...1 Værdier

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til voksne. Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6

Vejledning om særlig støtte til voksne. Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om særlig støtte til voksne Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialministeriets vejledning

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune

Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Indledning Denne skrivelse er en samlet retningslinje for betaling af de ydelser, som Frederikshavn

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Bilag 3: Lovgivning om rehabilitering

Bilag 3: Lovgivning om rehabilitering Bilag 3: Lovgivning om rehabilitering 1. Sundhedsloven Behandling 5. Behandling omfatter efter denne lov undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje

Læs mere