15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende"

Transkript

1 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at undersøge muligheder for at etablere en idrætshøjskole der er tilpasset talentfulde unge der gerne vil dyrke idræt samtidig med at de forbereder sig til en egentlig uddannelse. (Medlemmer af Inatsisartut Siverth K. Heilmann og Steen Lynge, Atassut) Afgivet til forslagets 2. behandling Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke har under behandlingen bestået af: Inatsisartutmedlem Steen Lynge, Atassut, formand Inatsisartutmedlem Vivian Motzfeldt, Siumut, næstformand Inatsisartutmedlem Randi V. Evaldsen, Demokraterne Inatsisartutmedlem Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit Inatsisartutmedlem Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit Udvalget har efter 1. behandlingen 25. marts 2015 under FM2015 gennemgået forslaget. 1. Forslagets indhold og formål Med nærværende forslag ønsker forslagsstillerne, at Inatsisartut skal pålægge Naalakkersuisut at undersøge mulighederne for at etablere en idrætshøjskole. Denne højskole skal tilpasses talentfulde unge, der gerne vil dyrke idræt samtidig med at de forbereder sig til en egentlig uddannelse. Forslagsstillerne præciserede ydermere under førstebehandlingen af forslaget, at forslagets formål bl.a. var at undersøge mulighederne for etableringen af en idrætshøjskole, der med fordel kan holde bl.a. nogle unge fra ungemålgruppen i gang. 1

2 2. Forslagets 1. behandling i Inatsisartut Forslaget mødte støtte fra Atassut samt Inuit Ataqatigiit baseret på vigtigheden af idrættens fortsatte udvikling i Grønland. Herudover mente disse to partier, at en idrætshøjskole vil kunne danne en aktiv plads for unge, der endnu ikke måtte have bestemt sig for deres videre uddannelsesforløb. Der blev fra Partii Naleraq ligeledes givet udtryk for, at der med fordel kunne findes muligheder for en idrætslinje indenfor de allerede eksisterende folkehøjskoler. Forslaget blev således henvist med en opfordring til udvalget om at forholde sig til denne mulighed. Forslaget mødte modstand fra Siumut og Demokraterne med udgangspunkt i samme argumentation som fremsat i Naalakkersuisuts svarnotat. Heri blev der argumenteret for, at den foreslåede undersøgelse burde udsættes indtil, der er blevet høstet erfaringer af det igangsatte projekt vedrørende en idrætslinje på GUX Nuuk. Samtlige partier indstillede forslaget til videre behandling i udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. 3. Udvalgets behandling af forslaget 3.1. Forslagets implikationer Udvalget har i forbindelse med sin behandling af nærværende forslag noteret sig en sproglig uoverensstemmelse mellem den danske og den grønlandske version af forslagets afstemningstema. Forslagets afstemningstemaer kan således forstås således, at de unge kursister på den mulige idrætshøjskole skal deltage i kurser, imens de er i gang med at forberede sig til en uddannelse. Her forstås, at kursisterne deltager i studieforberedende kurser. Samtidig kan forslagets afstemningstemaer forstås således, at de unge kursister, skal deltage i kurser som en del af et dannelsesforløb, hvorunder de forbereder sig på at vælge, hvilken vej de vil gå i deres fremtidige uddannelsesforløb. Det er udvalgets forståelse, at forslaget skal lægge op til undersøgelsen af en idrætshøjskole, hvori unge talentfulde idrætsudøvere kan optages. Disse kursister vil bestå unge mennesker, der endnu ikke er kommet i gang med en uddannelse, eller er startet på studieforberedende kurser såsom gymnasiet. I den danske version af nærværende forslag, fremgår det, at den omtalte idrætshøjskole skal være tilpasset talentfulde unge, der gerne vil dyrke idræt samtidig med at de forbereder sig til 2

3 en egentlig uddannelse. Udvalget mener ikke, at der her refereres til unge, der deltager i studieforberedende kurser, altså unge, der deltager i gymnasielignende aktiviteter. I stedet er der tale om, at hver ung person skal gøre sig nogle tanker om sit fremtidige uddannelsesvalg under et kursusforløb på højskolen. Altså, at et ophold på en idrætshøjskole skal fungere som en del af et dannelsesforløb. For at sikre bred enighed om hensigten med forslaget, fremsætter udvalget med nærværende betænkning et ændringsforslag. 3.2 Folkehøjskoler I nærværende forslag, henvises der i afstemningstemaet til en idrætshøjskole. Det er udvalgets forståelse, at der hermed forstås en folkehøjskole som den betegnelse, gældende lovgivning opererer med, og som de eksisterende højskoler i Grønland arbejder ud fra. Folkehøjskolerne i Grønland er reguleret gennem Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler. Heri angives om folkehøjskolernes formål samt ledelse: 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter ud fra et selvvalgt værdigrundlag. Folkehøjskolerne kan indenfor den almendannende undervisning give enkelte fag eller faggrupper en fremtrædende plads. 8. Folkehøjskolerne drives som selvejende institutioner, hvis overordnede ledelse varetages af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der har det overordnede ansvar for skolens drift, herunder faglige og økonomiske aktiviteter og overholdelse af bestemmelserne for skolen virksomhed. Bestyrelsen godkender budgettet, herunder fordelingen af de økonomiske ressourcer og principperne for deres anvendelse efter indstilling fra forstanderen. Bestyrelsen underskriver regnskabet. Ifølge gældende lovgivning er et højskoleophold i Grønland således tænkt som en mulighed for den videre dannelse af den enkelte kursist på folkehøjskolen. Der er dermed ikke tale om et egentlig uddannelsesforløb i gængs forstand. Kurserne, der tilbydes på folkehøjskolen vil have rødder i det værdigrundlag, som stifterne har valgt som fundamentet for højskolen. Oftest vil disse stiftere være en interessegruppe eller enkeltpersoner med et vist mål om at videreføre bestemte værdier eller traditioner. 3

4 3.3 Undersøgelsens omfang og indhold Med udgangspunkt i den gældende lovgivning er det udvalgets forståelse, at den i forslaget ønskede undersøgelse vil begrænse sig til en eventuel omkostningsvurdering, vurderinger af forventede besparelser samt undersøgelser af eksistensen af en interessegruppe, der måtte have interesse i at opbygge en sådan idrætshøjskole. Udvalget opfordrer til, at der i undersøgelsen inkluderes overvejelser om en udbygning af de allerede eksisterende højskoler i Grønland. Baggrunden herfor er et ønske om, at arbejde ud fra ønsket om et så lavt budget som muligt, uden at der bliver gået på kompromis med kvaliteten i hverken den eksisterende højskole eller en eventuel ny idrætshøjskole. Udvalget mener, at der i undersøgelsen bør fremlægges sammenlignelige oversigter over følgende: - Tidligere og eksisterende udgifter til at sende grønlandske elever på idrætshøjskole i Danmark/udlandet - Udgifter ved opførelsen af en ny idrætshøjskole samt driftsudgifterne på denne - Udgifterne ved en udvidelse af en af de allerede eksisterende idrætshøjskoler samt øgede driftsomkostninger, såfremt dette måtte være en mulighed - Forventede samfundsøkonomiske udgifter/besparelser ved at opføre en idrætshøjskole i Grønland i sammenligning med at sende elever til Danmark - En vurdering af efterspørgslen på kurser på idrætshøjskoler samt forventede udgifter pr. årselev Naalakkersuisut kan ligeledes i undersøgelsen forholde sig til, hvorledes et vist acceptabelt niveau for de på idrætshøjskolen udbudte kurser kan sikres. Således kan Naalakkersuisut i undersøgelsen med fordel f.eks. vurdere potentialet for at hente lokalkendte undervisere til kurser indenfor idrætsområdet på højskoleniveau. Afslutningsvist skal udvalget opfordre Naalakkersuisut til at inddrage de eksisterende højskoler, interessegrupper og lignende i en undersøgelse af mulighederne for etableringen af en idrætshøjskole, såfremt nærværende forslag vedtages. Herunder finder Udvalget det hensigtsmæssigt, såfremt Naalakkersuisut i en eventuel undersøgelse inkluderer allerede igangsatte projekter, undersøgelser m.v. i privat samt kommunalt regi. 4

5 4. Forslagets økonomiske konsekvenser Det fremgår af 33, stk. 1, i Inatsisartuts forretningsorden, at de økonomiske og administrative konsekvenser ved realiseringen af beslutningsforslag skal beskrives i forslagets begrundelse. Udvalget har noteret sig, at forslaget i overensstemmelse hermed angiver de økonomiske konsekvenser ved forslagets realisering således, at det vil tage en AC-fuldmægtig mellem et halvt og et helt år, at udføre en undersøgelse af mulighederne for at etablere en idrætshøjskole. Dette svarer til en omkostning på mellem kr Udvalgets indstillinger Et flertal i udvalget bestående af Atassut, Siumut og Inuit Ataqatigiit skal på baggrund af ovennævnte fremsætte følgende ændringsforslag: Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til at undersøge muligheder for at etablere en idrætshøjskole, der er tilpasset talentfulde unge, der gerne vil dyrke idræt samtidig med at de forbereder sig på deres fremtidige uddannelsesvalg. Et flertal i udvalget bestående af Atassut, Siumut og Inuit Ataqatigiit indstiller ændringsforslaget til vedtagelse. Et mindretal i udvalget bestående af Demokraterne skal om forslaget bemærke: Unge med talent for en specifik sportsgren vil efter al sandsynlighed vælge en specialiseret idrætshøjskole i udlandet, eksempelvis i Danmark eller Norge, for at få de rette udfordringer og for at konkurrere med ligesindede. En idrætshøjskole her i landet vil derfor ikke være aktuel for disse talentfulde unge. Demokraterne er derudover af den opfattelse, at idrætsinteresserede unge med fordel kan benytte sig af eliteidrætslinjen ved GUX Nuuk. Med vort samfunds økonomiske situation in mente er det vigtigt, at vi nøje overvejer hver eneste nye udgift. Dette forslag påfører samfundet en udgift på minimum kroner, som vi ikke kan være sikre på at få noget som helst ud af. Et mindretal i udvalget bestående af Demokraterne indstiller såvel beslutningsforslaget som ændringsforslaget til forkastelse. 5

6 Med disse bemærkninger og med den i betænkningen anførte forståelse skal udvalget overgive forslaget til 2. behandling. Steen Lynge, Formand Vivian Motzfeldt Randi V. Evaldsen Peter Olsen Mimi Karlsen 6

Punkt 65. 15. mødedag, fredag den 23. oktober 2009

Punkt 65. 15. mødedag, fredag den 23. oktober 2009 15. mødedag, fredag den 23. oktober 2009 Punkt 65 Forslag til beslutning om at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for at etablere en misbrugsbehandleruddannelse i Grønland. (Atassut s medlemmer af Inatsisartut:

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 17. mødedag, onsdag den 4. november 2009 kl. 11:00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. Mødet

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab)

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) 17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende 16. november 2012 EM/2012/S2 FM2012/52 BETÆNKNING afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om Grønlands Råstoffond (Medlem afnaalakkersuisutfor Erhverv

Læs mere

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tilslutter sig ændring af lov for Grønland om visse spil. (Naalakkersuisoq for Finanser

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2013. Afgivet til lovforslagets 2.

BETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2013. Afgivet til lovforslagets 2. 2. november 2012 BETÆNKNING afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Finanslov for 2013 Afgivet til lovforslagets 2. behandling Udvalget har under behandlingen senest bestået af: Inatsisartutmedlem

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 EM20121156 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, at der på FL 2013 og fremover afsættes 2,3 mio. kr. årligt

Læs mere

BETÆNKNING. vedrørende

BETÆNKNING. vedrørende 8. november 2013 EM2013/124 BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at ændre Hjemmestyrebekendtgørelse

Læs mere

Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut.

Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. 17. mødedag, fredag den 10. maj 2002, kl. 10.00 Mødets åbning. (Landstingets Formandsskab) Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. Anders Andreassen, mødeleder, 2. næstformand

Læs mere

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015 Administrativ oversigt over taletider 2015 Revideret marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 5 2. Forslag til Inatsisartutlov....6 2.1. Lovforslag fra Naalakkersuisut... 6 2.2. Lovforslag fra Medlem

Læs mere

4. maj. 2012 FM 2012/85 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

4. maj. 2012 FM 2012/85 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 4. maj. 2012 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges om at gøre en tidlig indsats for at give kommende og nybagte

Læs mere

BETÆNKNING. vedrørende. følgende 2 beslutningsforslag:

BETÆNKNING. vedrørende. følgende 2 beslutningsforslag: BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende følgende 2 beslutningsforslag: EM2013/S7 Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en målrettet indsatsplan,

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 8. mødedag, mandag den 26. april 2010, kl. 13.00 Dagsordenspunkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Formandskabet for Inatsisartut) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 11. mødedag, torsdag den 29. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Formand for Landstinget, Siumut.

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Formand for Landstinget, Siumut. 10. mødedag, onsdag den 10. oktober, 2007 kl. 13:00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Formand for Landstinget, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

Redegørelse om. Landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger. »Lejer til ejer ordningen«

Redegørelse om. Landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger. »Lejer til ejer ordningen« NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Landsstyreområdet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer Redegørelse om Landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger

Læs mere

20. mødedag, fredag den 14.november 2008.

20. mødedag, fredag den 14.november 2008. 20. mødedag, fredag den 14.november 2008. Dagsordenens punkt 11 Forslag til landstingsbeslutning om, at landstinget godkender landskassens regnskab for 2007. (Landstingets revisionsudvalg) (2. behandling)

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Fremsat den (X) af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Kapitel 1 Fondens etablering, formål m.v. 1. Danmarks Grønne Investeringsfond oprettes

Læs mere

Design af organisatorisk virkemåde for præsteuddannelsen fra 2013

Design af organisatorisk virkemåde for præsteuddannelsen fra 2013 Design af organisatorisk virkemåde for præsteuddannelsen fra 2013 Indhold 1. Sammenfatning... 2 2. Principper og model for organisatorisk virkemåde... 5 2.1 Grundlæggende principper... 5 2.2 Grundlæggende

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi 2012 Departementet for Uddannelse og Forskning Politisk forord For det enkelte menneske og for samfundet

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende 5. maj 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning nr. xx af xx 2008 om andelsboliger Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi Departementet for Uddannelse og Forskning April 2012 UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 IIN sagsnr. 2012-059845 2 Forord

Læs mere

3. mødedag, tirsdag den 19. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

3. mødedag, tirsdag den 19. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 3. mødedag, tirsdag den 19. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere