22. maj 2015 FM2015/42 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "22. maj 2015 FM2015/42 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende"

Transkript

1 BETÆNKNING afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. (Vederlagsloven) på følgende måde: 1. Den maksimale periode, hvori et medlem af Naalakkersuisut eller et medlem af Inatsisartut kan modtage eftervederlag sættes ned fra tolv til seks måneder. 2. For hvert påbegyndt funktionsår, man er medlem af Inatsisartut eller Naalakkersuisut, optjenes ret til en måneds eftervederlag. 3. Minimums-eftervederlagsperioden sænkes fra de nuværende tre måneder til en måned. (Fremsat af Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne) Afgivet til forslagets 2. behandling Udvalget har under behandlingen bestået af: Inatsisartutmedlem Lars-Emil Johansen, Siumut, formand Inatsisartutmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit Inatsisartutmedlem Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit Inatsisartutmedlem Justus Hansen, Demokraterne Inatsisartutmedlem Nikolaj Jeremiassen, Siumut Inatsisartutmedlem Steen Lynge, Atassut Inatsisartutmedlem Anthon Frederiksen, Partii Naleraq Indledning Forslaget blev sambehandlet med FM2015/41 under førstebehandlingen den 28. april Begge forslag blev henvist til behandling i Udvalget for Forretningsordenen. Med nærværende betænkning fremlægger udvalget sit supplerende og uddybende bidrag til Inatsisartuts beslutningsgrundlag. Forslagets overordnede indhold og formål Det foreslås, at eftervederlagsperioden for medlemmer, der forlader Inatsisartut eller Naalakkersuisut, forkortes i fh.t. det i dag gældende. 1

2 1. behandling af forslaget i Inatsisartut Der konstateredes under førstebehandlingen generelt skepsis over for beslutningsforslaget, idet kun Demokraterne støttede det. Siumut, Inuit Ataqatigiit og Partii Naleraq afviste beslutningsforslaget. Atassut tilkendegav hverken for eller imod. Som begrundelser for afvisningen af beslutningsforslaget blev generelt angivet, at det kan være problematisk at (gen-)optage et almindeligt erhverv efter en årrække som parlamentariker, og at der bør være en forsvarlig tid til at (efter-)uddanne sig og finde et arbejde. Naalakkersuisut undlod at fremkomme med et svarnotat. Udvalgets behandling af forslaget De nugældende regler om eftervederlag I Vederlagslovens kapitel 4, 10, findes de nugældende regler om eftervederlag. De for nærværende betænkning relevante bestemmelser har følgende ordlyd: 10. Ved fratræden af hvervet som medlem af Inatsisartut eller Naalakkersuisut ydes eftervederlag med et beløb svarende til den pågældendes månedsindtægt efter 1, stk. 1 samt 6, stk Stk. 2. Eftervederlag ydes 1 ½ måned for hvert påbegyndt funktionsår, den pågældende sammenlagt har haft. Stk. 5. Eftervederlag efter stk. 1 ydes for mindst tre måneder og højst tolv måneder og udbetales månedsvis forud. Forslaget indebærer, at der foretages ændringer i stk. 2 og stk. 5, således at eftervederlag ydes i kun én måned for hvert påbegyndt funktionsår, det pågældende medlem sammenlagt har haft. Det vil sige, at man efter f.eks. 4 års medlemskab af Inatsisartut vil have opsparet ret til 4 måneders eftervederlag, fremfor som i dag 6 måneders eftervederlag. 1 Forslagsstiller ønsker endvidere, at eftervederlag efter stk. 1 skal ydes i mindst én fremfor som i dag tre måneder og højst seks fremfor som i dag tolv måneder. Retten til højeste eftervederlag, nemlig seks måneder, vil hermed være opnået efter seks års medlemskab af Inatsisartut eller Naalakkersuisut fremfor som i dag efter otte år. Der foreslås ikke særskilte ændringer i eftervederlagsberegningen for stedfortrædere i Inatsisartut, idet langtidssuppleanter dog vil blive påvirket på samme måde som almindelige 1 (4x1,5=6) >< (4x1=4). 2

3 medlemmer. 2 Bestemmelserne om optjening af eftervederlag har generelt været uændrede siden vedtagelsen af den dagældende vederlagslov i Et tilsvarende optjeningsprincip fandt dog anvendelse allerede ved vedtagelsen af Landstingslov nr. 4 af 16. maj 1979 om efterløn til landsstyremedlemmer mv. Der er således tale om en ældre retstilstand. Opsigelsesvarslerne i funktionærloven Under forslagets førstebehandling blev der draget paralleller imellem retten til eftervederlag og de på det almindelige arbejdsmarked gældende opsigelsesvarsler. Et relevant sammenligningsgrundlag i fh.t. eftervederlagsreglerne synes mest hensigtsmæssigt og aktuelt at kunne findes i kapitel 2 i Funktionærloven, hvor der er angivet opsigelsesvarsler i forbindelse med funktionærforholdets ophør. 3 Inden en sådan sammenligning forsøges må det dog generelt bemærkes, at en sådan sammenligning ikke er uproblematisk, idet hvervet som medlem af Inatsisartut og Naalakkersuisut principielt ikke kan eller bør betragtes som et almindeligt lønarbejde. Herudover må særligt erindres, at medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut per definition er frit stillede i fh.t. at optage anden beskæftigelse eller uddannelse eller flytte til en anden by i eftervederlagsperioden. Disse muligheder vil normalt ikke være til stede for funktionæren, der som udgangspunkt skal yde en sædvanlig arbejdsindsats også i opsigelsesperioden. De for nærværende betænkning relevante bestemmelser i funktionærloven har følgende ordlyd: 2. Arbejdsaftalen mellem arbejdsgiveren og funktionæren kan ved opsigelse kun bringes til ophør efter forudgående varsel i overensstemmelse med nedenstående regler. Det samme gælder ved ophør af en tidsbegrænset arbejdsaftale før tidspunktet for arbejdsaftalens udløb. Stk. 2. Opsigelse fra arbejdsgiverens side skal ske med mindst: 1) 1 måneds varsel til fratræden ved en måneds udgang i de første 6 måneder efter ansættelsen. 2) 3 måneders varsel til fratræden ved en måneds udgang efter 6 måneders ansættelse. Stk. 3. Opsigelsesvarslet i stk. 2, nr. 2, forhøjes med 1 måned for hvert tredje ansættelsesår, dog højst til 6 måneder.. En sammenlignende oversigt over eftervederlagsperioden med de nugældende og de 2 For stedfortrædere i Inatsisartut følger det af de nugældende regler, at langtidssuppleanter ydes eftervederlag i mindst tre måneder og højest 12 måneder. For korttidssuppleanter ydes ikke eftervederlag. 3 Aktuelt Inatsisartutlov nr. 11 af 29. november 2013 om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Loven blev vedtaget uden forudgående udvalgsbehandling af et enigt Inatsisartut. 3

4 foreslåede regler sammenstillet med funktionærlovens opsigelsesvarsler findes i nedenstående tabel. Inatsisartut eftervederlag Funktionærlov opsigelsesvarsel Nugældende regler Foreslåede regler Nugældende regler Optjeningsperiode (Måneder) (Måneder) 1 måned måneder år år år 4, år år 7, år år 10, år år Note: Sidstetrin er markeret med fed skrift. Som det ses, er det længste opsigelsesvarsel, der kan opnås i henhold til funktionærloven, i dag 6 måneder, hvilket svarer til den længste eftervederlagsperiode med de foreslåede nye eftervederlagsregler, men til gengæld kun til halvdelen af den længste eftervederlagsperiode med de gældende eftervederlagsregler. Det længste opsigelsesvarsel for funktionærer opnås efter 9 års ansættelse, hvilket svarer nogenlunde til de gældende eftervederlagsregler, hvor længste eftervederlagsperiode opnås efter 8 års medlemskab af Inatsisartut eller Naalakkersuisut. Det er derudover generelt tydeligt, at optjening af eftervederlagsanciennitet med de gældende regler sker hurtigere end funktionærer optjener ret til forlænget opsigelsesvarsel. Samlet synes tabellen således ikke at understøtte en antagelse om, at de gældende eftervederlagsvilkår for medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut med de nugældende regler er ringere, end der gør sig gældende på det almindelige arbejdsmarked. Omvendt kan det også konstateres, at funktionærlovens opsigelsesvarsler indenfor de første 3 år generelt er længere, end eftervederlagsperioden med de foreslåede nye regler. 4

5 Særligt om tjenestemænd, og hermed orlovsmæssigt ligestillede, der har orlov, og modregning Tjenestemænd, og langt hovedparten, hvis ikke alle, offentligt overenskomstansatte, har ret til tjenestefrihed til varetagelse af borgerligt ombud (et hverv, der er pålagt af det offentlige, og som man har pligt til at varetage), såsom medlemskab af Inatsisartut, jfr. 2 i Grønlands Hjemmestyres bekendtgørelse nr. 5 af 15. marts 1994 om Borgerligt Ombud. Der er ingen tidsmæssige begrænsninger for tjenestefrihedsperioden, og perioden medregnes i såvel lønanciennitet som pensionsalder. Der vil for personer, som har orlov med henblik på at varetage hvervet som medlem af Inatsisartut (eller Naalakkersuisut) normalt være tale om orlov uden løn fra tjenestestedet. Tjenestemanden, eller den via overenskomst hermed i orlovsmæssig sammenhæng sidestillede, har ret til at indtræde i sin tidligere eller en tilsvarende stilling, når orlovsperioden ophører. For medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut, som har orlov for en tjenestemandsstilling eller fra en offentlig ansættelse, medfører dette i praksis, at de umiddelbart efter deres udtræden af hvervet, har mulighed for at indgå i en lønnet tjenestemandsstilling eller offentlig ansættelse, samtidig med at de modtager eftervederlag. Behovet for eftervederlag kan i sådanne situationer ikke siges at være det samme, som for medlemmer, der efter deres udtræden er henvist til at søge et almindeligt lønarbejde eller genoptage en hvilende erhvervsvirksomhed, hvilket i begge tilfælde vil kunne tage en vis tid. Det lader sig således ikke nægte, at de nugældende eftervederlagsbestemmelser i et vist omfang kan anses som urimeligt gunstige for tjenestemænd og offentlige ansatte, som har orlov, i fh.t. øvrige grupper. Dette kunne reguleres f.eks. ved en ordning, hvorefter indtægter over et vist beløb i eftervederlagsperioden modregnes i eftervederlaget. En tilsvarende ordning gælder for Folketinget, hvor eftervederlaget nedsættes, såfremt det afgåede medlem oppebærer eventuelle lønindtægter. Dog sker der ikke modregning for indtægter op til kr. i de første 12 måneder (april 2015-niveau). 4 Den overvejede ordning ville svare til ordningen i 16, stk. 4, i Vederlagsloven. Bestemmelsen vedrører pension til tidligere medlemmer af Inatsisartut ( De gamle pensionsregler ). Der er her angivet et loft over det samlede mulige beløb til udbetaling i vederlag, løn eller pension fra offentlig stilling. Såfremt beløbsloftet, nås reduceres pensionen fra Inatsisartut krone for krone, indtil den eventuelt helt bortfalder Bestemmelsen er alene relevant for medlemmer, som udtrådte endeligt af Inatsisartut før

6 En sådan ordning ville have den fordel, at afgående medlemmer uden anden indtægt er sikret et økonomisk grundlag i eftervederlagsperioden, mens medlemmer, som hurtigt begynder at oppebære andre indtægter, ikke vil ligge Landskassen til last. En ordning som skitseret ville givetvis medføre en mindre besparelse for Landskassen, idet det dog må tilføjes, at der må forventes generelt at blive færre medlemmer af Inatsisartut, som har orlov fra en tjenestemandsstilling, i takt med at tjenestemandssystemet udfases til fordel for almindelige overenskomstansættelser. Udvalget har dog ikke fundet sådan modregningsregel hensigtsmæssig. Forslagets økonomiske konsekvenser Der ses ikke grundlag for at anfægte de af forslagsstiller i beslutningsforslagene anførte formodede økonomiske konsekvenser af forslagene. Udvalgets afsluttende bemærkninger Et flertal i udvalget, bestående af repræsentanterne for Siumut, Inuit Ataqatigiit, Partii Naleraq og Atassut, konstaterer, at de nuværende eftervederlagsregler især er til fordel for privatansatte, såsom fiskere og fangere, for hvilke det kan være vanskeligt at genetablere sædvanlige arbejds- og indtægtsforhold efter en periode som medlem af Inatsisartut eller Naalakkersuisut. En forkortelse af eftervederlagsreglerne som foreslået vil derfor medvirke til en styrkelse af den uheldige tendens, som også kendes fra andre lande, hvorefter hvervet som medlem af Inatsisartut hovedsageligt er praktisk tilgængeligt og attraktivt for offentligt ansatte. Dette findes ikke ønskeligt, hvorfor forslaget ikke kan indstilles til vedtagelse. Et mindretal i udvalget, bestående af repræsentanten for Demokraterne, er enig med flertallet i, at det er vigtigt, at eftervederlagsreglerne udarbejdes på en måde, der sikrer, at hvervet som medlem af Inatsisartut er attraktivt også for andre end offentligt ansatte. Mindretallet finder dog, at en eftervederlagsperiode på op til ikke mere end 6 måneder kombineret med en modregningsadgang ville kunne indrettes på en sådan måde, at dette hensyn også kunne tilgodeses i fornødent omfang. Udvalgets indstillinger Et flertal i udvalget, bestående af repræsentanterne for Siumut, Inuit Ataqatigiit, Partii Naleraq og Atassut, indstiller forslaget til forkastelse. Et mindretal i udvalget, bestående af repræsentanten for Demokraterne, indstiller forslaget til vedtagelse. 6

7 Med disse bemærkninger og med den i betænkningen anførte forståelse skal udvalget hermed overgive forslaget til 2. behandling. (Formand) 7

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at undersøge muligheder for at etablere en idrætshøjskole

Læs mere

REVISION AF FUNKTIONÆRLOVEN

REVISION AF FUNKTIONÆRLOVEN ARBEJDSMINISTERIET Udvalget vedrørende revision af funktionærloven Betænkning om REVISION AF FUNKTIONÆRLOVEN Betænkning nr. 1022 1984 Sats og tryk: JJ trykteknik a-s, København Ar 15-148-bet. ISBN 87-503-5074-9

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende 16. november 2012 EM/2012/S2 FM2012/52 BETÆNKNING afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om Grønlands Råstoffond (Medlem afnaalakkersuisutfor Erhverv

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

Funktionærloven 18. juli 2003

Funktionærloven 18. juli 2003 Funktionærloven 18. juli 2003 Resume Du bør kende dine rettigheder i forbindelse med dit ansættelsesforhold. Det gælder både i forhold til ansættelsesforholdets indgåelse, under ansættelsesforholdet og

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1)

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1) Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet LBK nr 692 af 20/08/2002 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde

Læs mere

FUNKTIONÆRLOVENS 1,8 og10

FUNKTIONÆRLOVENS 1,8 og10 BETÆNKNING OM FUNKTIONÆRLOVENS 1,8 og10 Afgivet af det af arbejdsministeriet den 20. maj 1964 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 513 1968 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN Indholdsfortegnelse Side Indledning.

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

OK-08 konflikt, hvad betyder det i praksis

OK-08 konflikt, hvad betyder det i praksis KTO Sekretariatet 22. januar 2008 HEB Sagsnr.: 716.30 Vedr.: OK-08 konflikt, hvad betyder det i praksis I dette notat findes svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med en varslet konflikt,

Læs mere

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis KTO Sekretariatet 26. januar 2011 HEB Sagsnr.: 2254.31 Vedr.: OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis I dette notat findes svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med en varslet konflikt,

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal. Teknikere i DR. september 2012

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal. Teknikere i DR. september 2012 2012 OVERENSKOMST mellem DR og Dansk Metal Teknikere i DR september 2012 Forord Vi har igen valgt at trykke hele overenskomstteksten mellem DR og Dansk Metal suppleret med løbende kommentarer fra klub

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift:

Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift: Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift: DM fagforening for højtuddannede på vegne af Akademikernes Centralorganisation (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Finansministeriet Personalestyrelsen

Læs mere

OK-15 konflikt, hvad betyder det i praksis

OK-15 konflikt, hvad betyder det i praksis Forhandlingsfællesskabet Sekretariatet 22. oktober 2014 HEB Sagsnr.: 3440.33 Vedr.: OK-15 konflikt, hvad betyder det i praksis I dette notat findes svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse

Læs mere

Redegørelse om. Landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger. »Lejer til ejer ordningen«

Redegørelse om. Landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger. »Lejer til ejer ordningen« NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Landsstyreområdet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer Redegørelse om Landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale Aftalen

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2005 Cirkulære af 11. januar 2006 Perst. nr. 004-06 PKAT nr. 21, 22, 23, 25, 28, 38, 39, 43, 44, 46, 49, 64, 67, 69,71, 84, 85, 86, 88, 89, 105, 106,

Læs mere

LØNNINGSKOMMISSIONEN AF 1954

LØNNINGSKOMMISSIONEN AF 1954 3. BETÆNKNING AFGIVET AF LØNNINGSKOMMISSIONEN AF 1954 BETÆNKNING NR. 198 1958 A/S J. H. SCHULTZ - UNIVERSITETS-BOGTRYKKEKI - KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Side A. Betænkning angående folkeskolelønningsloven

Læs mere

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde 2012 2014 KA OVERENSKOMST mellem Pleje & FOA Fag og Arbejde Indhold Hovedoverenskomsten 6-49 Protokollater 50-86 Kapitel I Overenskomstens dækningsområde 7 1. Dækningsområde 7 2. Overgangsbestemmelse 8

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Valg til INATSISARTUT

Valg til INATSISARTUT Valg til INATSISARTUT Indhold 1 Valgets grundprincipper.... 4 2 Udskrivelse af valg... 6 3 Hvem kan stille op, hvem kan stemme... 10 4 Valglister og valgkredse.... 16 5 Konstituering.... 24 6 Oversigt

Læs mere

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Oversigt over forventede ændringer i reglerne om ansættelsesklausuler Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Konkurrenceklausuler Lovforslagets 5 En aftale om en konkurrenceklausul

Læs mere

Overenskomst. mellem Mols-linien og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2012-2014. privat service hotel og restauration

Overenskomst. mellem Mols-linien og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2012-2014. privat service hotel og restauration Overenskomst mellem Mols-linien og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2012-2014 privat service hotel og restauration OVERENSKOMST mellem Mols-Linien A/S og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Serie C-II OVERENSKOMST

Serie C-II OVERENSKOMST NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Konstruktørforeningen for bygningskonstruktører i Grønland, der er uddannet i overensstemmelse med de fra 1970 gældende

Læs mere

Efterløn. Vejledning om efterløn. Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011).

Efterløn. Vejledning om efterløn. Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011). Efterløn Vejledning om efterløn Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011). December 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning OVERENSKOMST for Akademikere i CSC Scandihealth A/S mellem CSC Scandihealth A/S og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF) og Arkitektforbundet

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere