Kronens Skøder 4^^ f ^^v PAA AFHÆNDET OG ERHVERVET JORDEGODS RIGSARKIVET. FRA REFORMATIONEN TIL K ORE N HAVN. «^T?»o A> NUTIDEN.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kronens Skøder 4^^ f ^^v PAA AFHÆNDET OG ERHVERVET JORDEGODS RIGSARKIVET. FRA REFORMATIONEN TIL K ORE N HAVN. «^T?»o A> NUTIDEN."

Transkript

1 i I Kronens Skøder f ^^v ^ PAA AFHÆNDET OG ERHVERVET JORDEGODS I DANMARK,! il FRA REFORMATIONEN TIL NUTIDEN I UDDRAG UDGIVNE VED L LAURSEN Al RIGSARKIVET 4^^! FØRSTE BINDS TREDJE HEFTE (J4S K ORE N HAVN I KOMMISSION HOS C A REITZEL c er- A «^T?»o A> yi

2

3 Kronens Skoder PAA AFHÆNDET OG ERHVERVET JORDEGODS I DANMARK, FRA REFORMATIONEN TIL NUTIDEN I DDDRAG CDGIVNE AF RIGSARKIVET FØRSTE BIND L LAURSEN f\^ # I KØBENHAVN KOMMISSION HOS CAREITZEL 18«V2

4 *> S'^H^ \ København - Bianco Lunos Kgl Hof-Bogtrykkeri (F Dreyer)

5 Forord Udgivelsen af et Værk om, Kronens Skøder paa afhændet og erhvervet Jordegods i Danmark fra Reformationen til Nutiden", hvoraf første Bind herved forelægges Ofrentligheden, er besluttet for at give Studiet saavel af en vigtig Side af Statshusholdningen og Rigets Finansvæsen som af Landets Lokalhistorie et fast Grundlag Da det ikke kunde ventes, at nogen enkelt Historiker nogensinde vilde paatage sig et saa besværligt og omfattende Arbejde, medens det dog vilde være af stor Vigtighed for Granskningen at faa det frem, maatte det ganske naturligt tilfalde Rigsarkivet, der sidder inde med hele det paagældende historiske Materiale, at paatage sig denne Opgave Der var netop i Øjeblikket en forøget Anledning hertil, da Oprettelsen af Provinsarkiverne baad«' gjorde det ønskeligt i disse at have et let tilgængeligt Hjælpemiddel til at kontrollere disse Forhold og maatte forudsættes at ville fremkalde en betydelig forøget Interesse for Lokalhistorien, der i vor topografiske Literatur endnu lader saa meget tilbage at ønske, Kronens Skoder" vil udkomme i tre Bind, svarende til de tre Hovedafsnit i Krongodsets Historie: det første omfattende Tiden fra Reformationen til Christian IV"s Død, de talrige Mageskifters Tid: det andet Udlæget af Krongods i (iælds Betaling under Frederik III og Christian V: det tredje endelig Doniienernes Bortsalg, især i forrige Aarhundrede

6 Hvad det foreliggende første Bind angaar, da begynder det med Reformationen, der jo statsøkonomisk har den Betydning i høj Grad at forøge Kronens Gods og derved tillige politisk at befæste Kongemagten overfor Adelen Til Grmid for det er lagt Rigsarkivets store Samling af Mageskifter og Skøder, efter hvilke Uddragene ere gjorte Disse ere siden sammenholdte med de i Kancelliets Brevbøger indførte Breve og supplerede derfra, naar der ingen Originaler fandtes Endvidere ere Uddragene konfererede med Koncepterne, men da hidsamlingen af disse endnu ikke er helt tilendebragt og der ikke godt kunde være Tale om at gennemgaa alle de af Rigsarkivets Samlinger, hvor Koncepter muligvis kunde lindes, gør Benyttelsen af disse ikke Fordring paa at være udtømmende De i Topografisk Samling paa Pergament" opbevarede Originaler ere ogsaa benyttede Til at klare Tvivlsmaal har Rigsarkivets Samling af Besigteiser været af stor Nytte Hvor der mellem de forskellige Tekster har været Afvigelser af nogen Betydning, ere disse anførte Et Par Breve ere optagne fra trykte Kilder, ligesom et Par Efterretninger (trykte med Petit) om Godsoverdragelser i Haderslev Len skyldes en Jordebog over dette Len Nogen Vanskelighed har det voldt at fastslaa Begrebet Kronens Gods" Efter Reformationen kom en stor Del af det tidligere gejstlige Gods til at indtage en Mellemstilling Ifølge Recessen 1536 skulde Klostre, Prælaturer og Kannikedømmer blive ved Magt, indtil Kongen og Raadet tog nærmere Bestenmielse derom Allerede i Forvejen vare dog flere af Klostrene i Virkeligheden blevne verdslige Len, og det blev ogsaa hurtig Tilfældet med Resten, kun Maribo og Sorø vedhleve i nogen Tid at indtage en Særstilling Alt Klostergodset er derfor betragtet som Krongods og Mageskifter mellem Kronen og Klostre udeladte Kapitlerne vare noget friere stillede og vedbleve at være det helt ned til Enevældens første Aar; men Kongen forlenede Prælaturer, Kannikedømmer og

7 Vikarier bort (y/, mageskiftede i stor Maalestok Kapitelsgods bort til AdclsiiiiL'iid, samtidig med id Kronen ogsaa selv afsluttede store Mageskifter med Ka )illerne Man tiar derfor ansel det for rigtigst ni medtage baade Kronens og Adelens Mageskifter med Kapitlerne Paa samme Maade har man stillet sig overfor Hospitalernes, Kirkernes og Universitetets Gods Overdragelser \\\' Jus patronatus og Birkeicl til Adelen ere anførte ganske korl Da Værket saii'lig sigter til at oplyse Landboforholdene, ere Mageskifter og Skøder, der udelukkende omhandle Købstadgods, ikke optagne Medens Breve angaaende Gods i Norge kun ere medtagne, naar der i dem tillige nævnes Gods i Danmark, ere alle Breve om Godstransaktioner i Haderslev Len medtagne, da de fleste af disse staa i nøje Forbindelse med Kronens Sanding af Jordegods i Koldinghus Len og omhandle Gods bægge Steder Hvad Udgivelsesmaaden angaar, har der naturligvis ikke kunnet være Tale om at medtage Jordebogsafgifterne ved de enkelte Gaarde Brevene ere udgivne i kort Udtog efter Foruden: N N (den med Kronen mageskiftende Mand eller Institution) faar: for: " Under Byerne nævnes saa kun Antallet af Gaarde, Bol eller Huse; hvor kun Bondens Navn og Afgiften nævnes er G, Bol og Hus sat i () Naar en Adelsmand nævnes uden Slægtsnavn, er dette tilføjet i ( ) hvis det med Sikkerhed har kunnet bestemmes Vidnernes Navne ere medtagne; naar Udstederens eller Vidnernes Segl mangle, enten fordi det aldrig har været der eller i Tidens Løb er bortkounuet, er der sat en Stjærne foran Navnet Med Hensyn til Navnenes Stavcmaade har man som Hegel fulgt de originale Mageskifter og Skoder, kun hvor Navnene her ere stærkt forskrevne og de andre Tekster frendiyde bedre Læsemaader har man optaget disse Den gande Staveniaade er beholdt, dog med enkelte Lempelser: Fordobling af Selvlyd er som Regel ikke bevaret ; (lol)belt Medlyd er kun bevaret 1) mellem 2 Selvlyd i us^inmiensatte Ord og il) hvor hver

8 Mcdiyd høror til sin Slavclso; det stumme h bortfalder undtagen efter t : j i Slutningen af et Ord eller en Stavelse gengives ved i; sz gengives ved s eller ss mellem 2 Selvlyd, saa at hvert af Bogstaverne hører til sin Stavelse; z gengives i Fornavne ved s, derimod skrives Rosenkrantz, Redtz; u, v, w gengives ved u og v, u for Selvlyden, v for Medlyden, ITu, ffv, ffw gengives ved fv De hyppigst forekommende Forkortelser ere: Bg o: Bondegaard; G o: Gaard; H o: Herred; S o: Sogn; Orig, Mag o: Originalt Mageskifte; Sk R o: Skaanske Registre; Sj R o: Sjællandske Registre; F R o: Fynske Registre; Smaal R o: Smaalandske Registre; J R o: Jydske Registre; Udst's o: Udstederens; U D o: Uden Dag; U St o: Uden Sted, Udgivelsen af det foreliggende Bind har været overdraget Assistent 1^ Laursen Registret er udarbejdet af Assistent W Christensen ; desuden have flere af Arkivets Personale paa forskellig Maade været Udgiveren behjælpelige Bindet er udgivet i tre Hefter, hvoraf det første udkom i Januar og dot andet i December 1891 I Juni 1892

9 1 G; HoIIjocIis Len Thudtse 11, llorbye S i i'tjlenqj 1 G, Vidner: liver Vind til Thorpegaard og Axel Jul til V^olstrujj, Sekretærer Orig Mag 1012 Sj R 19, 2(JS b 27 Juli Kbhvn Øllegaard Pens, Enke efter Jochim Bernovidtz til liuberggaard, f'aar: paa Laaland, Sønder H Thillidtse S og By 18 G ined 1 ode Jord og Skov til 402 Svins Olden (2 af Gaardene have hidtil svaret en Afgift til Thillidtse Kirke og 1 til Gurreby Kirke, hvilken Afgift herefter skal følge Øllegaard Pens), fremdeles 8 (R og Besigt,: 4) Gadehuse, i Støfhye 1 G med 1 øde Jord og Skov til IGo Svins Olden, Vestenskouf S i Hnndfshofrif 1 G,, Vesfenskouf By 1 G med Skov til 20 Svins Olden for: paa Laaland Sønder H,, Afninge S, THlersløf By 1 G med Skov til 1 Svins Olden, Søllested S i Hør/f rh// 2 G, der hver har Skov til 40 Svins Olden Ryde S i Ni/bølle 3 G, hvoraf den ene har Skov til 20 Svins Olden, Arninge S i Emb 1 G, i Tnjeshxs 1 G, Gloeslund S og By 5 G, hvoraf 2 hver har Skov til 1 Svins Olden og 2 herefter skulle svare en Del af Afgiften henholdsvis til Gurreby og Thillidtse Kirker, Ddumare S og By 2 G, der skulle svare en Del af Afgiften til Thillidtse Kirke, og hvoraf den ene har Skov til 2 Svins Olden, Landkiercke S i Alminde 1 G, Groeshafve S og By 1 G, Vestenskouf S i Læsøe 1 G; Musse H, Maybølle S i Hielnib 2 G, der hver har Skov til 3 Svins Olden, Torebye S, i Suudbije 1 G med Skov til 10 Svins Olden; Fuelse H Erringløf S i Sielsfoff 1 G med 1 øde Jord og 1 Hus, Oelstrup S i Biernidfs 1 G og 1 Hus, Nebbelund S i Bucchehaufre 1 G, Tordshnid S og By 1 G; Falster, Torckelstrup S, Ginidtshfwuijle By 1 Bolig med Skov til 10 Svins Olden Vidner: Ifver Vind til Nørholmb og Axel Jul til Volstrup, Sekretærer Orig Mag 1021 Orig, (Kongens Genbrev) i Top Saml p Perg, Laalands Sønder H, Xr 40 Smaal R 5, 154 b Koncepter Morten Pax til Bierre fa ar: i Jylland, Skanderborg Len, Voer H, Synd S, Brixsfed By 1 G og 1 Præstegaard, der giver en Del af sin Landgilde til Præsten for: i Jylland, Skanderborg Len, Voer H, Yding S i Saabjfe Halvparten af 1 G med Skov til ('» Svins Olden: Aakier Len, 31

10 ; Hads H, Xofleuf By 1 G ; Voer H, Verre S, Halderup By 1 Bol Vidner : Ifver Vind til Nørholmb og Ifver Preip, Sekretærer Orig Mag 10 IB J R 9, 68 b Koncepter 30 (R : 27) Juli Kbhvn Fru Karren Sested, Enke efter Tyge Kruse til Aastrup, fa ar: i Jylland Galløe Len, Sønder Hald H, Veyelby S i Allestrup 1 G og Herligheden af 1 Kirkfebol, Haugerballegaards Len, Sønder Hald H, Veijelhy S og By 2 G og 1 Gadehus for: i Jylland, Galløe Len, Sønder H i Tolstrup 1 G : Haugerballegaards Len, Sønder H i Veyelhy 4 G og 1 Gadehus Vidner: Ifver Vind til Tor]3egaard og Ifver Preip, Sekretærer Orig Mag 1014 J R 9, 70 b 30 Juli Fru Karen Sested, Enke efter Thyge Kruse til Aastrup, faar afaarhus Kapitel: IG i Veilhye S og By, Sønder H, Jylland, for: i Jylland, Sønder H i Tholstrup 1 G; Nør H i Skinhierg 1 G Vidner: Ifver Vind til Nørholmb og Ifver Preip, Sekretærer J R 9, 73 Koncepter 19 Avg Hr Claus Da ae til Pvafvenstrup faar: i Fyen, Aassum H i Birchont 1 G med Skov til 5 Svins Olden, i Allerup 1 G for: i Fyen, Vinding H, Kiersendrup By 1 G; Gudme H, Ure By 1 G med Skov til 8 Svins Olden, i Øxendrup 1 G, paa Hindsholmb i Mitschouf 1 G Vidner: Ifver Vind til Nørholmb og Ifver Prip, Sekretærer Orig Mag 1015 F R 4, 40 b 6 Sept Christian Grubbe til Lystrup faar: i Sælland, Tryggevelde Len, Kongsted S og By 1 jordegen G, i Skoufthorup 1 G med Skov til 20 Svins Olden for: i Sælland, Stafvens H i Strøby 1 G, i Tommestrup 1 G Nykiøbings Len i Onsløuf V2 G, hvoraf Kronen har den anden Halvpart, med Skov til 12 Svins Olden Vidner: Ifver Vind til Torpegaard og Verner Parsberg til Søedal, Sekretærer, Orig Mag 1016 Sj R 19, 286 Jost Høg til Giorsløf faar: i Sælland, Stefns H, Holtug S og By 1 G, der giver sin Skyld til Kirken, i Raahye 1 G, der giver sin Skyld til Magleby Kirke, for: i Sælland, Dalby S i Eode 2 G, der give deres Skyld til Dalby og Egede Kirker og have Skov til 10 Svins Olden Vidner: Ifver Vind til Torpegaard og Erick Pors til Ølingsøe, Sekretærer Orig Mag 1017 Sj R 19, 284

11 1G Sept Kbhvn Hilleboio Pors, Enke efter Niels Gaas til Hiortholni, faar: paa Langeland, Fodslet S og By 4 G, 1 Hus og :JG, der tilhøre Stiftets Tjenere, for: paa Langeland, Xørrf H, Tullebølle S i Lidsemose 2 G, i Lockehye 2 G, hvoraf den ene har Skov til <i Svins Olden, i Stengade 1 G nied Skov til o Svins Olden Semnierbølle S i Refbery en Part i 1 G, Støfnse S paa Hoiif 1 G, i LUcboUe 1 G med Skov til 3 Svins Olden, i Ennehølle 1 G og en Part i i G Vidner: Ifvor Vind til Torpegaard og Erick Pors til Øllingsøe, Sekretærer Orig Mag 1020 F R 4, 45 b 5 Xov Jens Mogenssen (Harbou) til Sindinggaard faar af Aarhus Kapitel: i Jylland, Hatting H, Hedenstod S, Torup By 3 G, af hvilke de 2 tilsammen have Skov til GO Svins Olden i Koedsted Enemærke, og alle 3 G ligeledes P\Tellesskov til GO Svins Olden, i Hedensted 1 G med Skov til 4 Svins Olden og 1 Gadehus for: i Jylland, Hatting H, Stenderup S i Nor Aldum 2 G, der hver har Skov til G Svins Olden; Tørsting H, Bryrup S, Velluifje By 1 G med Skov til 48 Svins Olden, og 1 Bol; Hatting H Daugaard S og By 1 G med Skov til 15 Svins Olden Orig, (Kongens Genbrev) i Top Saml p Perg, Hatting H Nr 31 J R 9, Jan Koldinghus (R: Kbhvn Jan) Lauge Bille til Havløche faar: paa Laaland i Havloche 1 Præstebol, som tilhører Præsten i Hillcstedt for: paa Laaland i Siørup 1 Bol med Skov til 7 Svins Olden, hvilket udlægges til Præsten i Hillestedt Vidner: Ifver Vindt til Torpegaard og Jørgen Rossenkrandtz til Rossenholm, Sekretærer, Orig, Mag, 1022 Smaal R 5, 162, Koncepter, 13 Febr Kolding Jelling Syssels Provsti faar* i Coldinghus Len i Lille Karlschouf 1 G, (i) Store Karlschouf 1 G, af hvilken sidste der dog vedblivende skal ydes V«Td Smør aarlig til Coldinghus Slot, for: i Jelling Syssels Provsti ved Engelsholm i Brestcnlund 1 G og 1 Bol, Toridde H,, Smidsfruj) By 1 G, hvilket Gods Kongen har udlagt til Hr Jørgen Brahe til Hvedholm J R, 9, 99 b Skøde fra Johan Brochenhus til Lierbech til Kongen paa: i Slesvig, Haderslofhus Len 1 G, kaldet Aifrup, :;r

12 med Skov til 24 Svins Olden, 1 G, kaldet Bierte Vidner: Ifver Vind til Torpegaard og OUuf Brochenhus, Sekretærer Orig i Top Saml p Perg, Tyrstrup H Nr G J R 9, Marts Kolding Gavebrev til Sognepræsteembedeti Hie (Hr Jens Christensen) paa 3 Boliger i Toustrnp Hoer S; dog forbeholder Kongen sig Stedsmaal, Sagefald og deslige samt den aarlige Landgilde J R April Kbhvn Hr Claus Daae til Rafnstrup fa ar: i Fyen, Odensegaards Len, Aasum H Fraude S og By 3 G, hvoraf den ene er en Kirkegaard, af hvis Landgilde en Part skal følge Allerup Kirke og Præst, for: i Fyen, Odensegaards Len, Lund H i Nonqj 1 G, i Gobstrnp 1 G Vidner: Ifver Vind til Torpegaard og Olluf Brochenhus, Sekretærer Orig Mag 1023 F R 4, April Hr Palle Rosenkrans til Krenkerup faar af Almindeligt Hospital i Xykiøbing (paa hvis Vegne Kongen handler): paa Laaland, Fuelsc H i Bødhye 3 G med Skov til 3 Svins Olden og 1 Gadehus, i Hyltofte 1 G med Skov til 3 Svins Olden, i Bøsserup 1 øde Jord, kaldet S Jørgens Ager i TJiaanq) 1 G, i Erringshf 2 Gadehuse, i Gierringe 1 G, i FuUebecJi 1 G, i Veilehye 1 Gadehus, i Bto'tsøe 1 Gadehus ; Musse H i Langed 1 G, i Handermølle 1 G, i Siindhye 1 G med Skov til 3 Svins Olden, i TJiorrebye (R har fejlagtig Hørreby) 1 G med Skov til 2 Svins Olden, i Vester UsJøf 1 G med Skov til 4 Svins Olden; Sønder H i Gludshinde 1 G, i Gurrebye 1 øde Jord, i Hogerbye 1 G, i lllerslef 1 G, Vesterborig S i Vedbye 1 G for: paa Falster i Thaarup 2 G, hvoraf den ene har Skov til 2 Svins Olden, og 2 Huse, i Grimelstrup 1 G og 1 Hus, i Lillebrende 1 G med Skov til 30 Svins Olden, i Øster Kippinge 1 G, i Egense 1 G, i Norre Ørsløf 1 G, i SiUestrup 1 G, i Gundersløfmagle 1 G Vidner: Ifver Vind til Thorpegaard og Olluf Brochenhus, Sekretærer Smaal R 5, 164 1) Koncepter 19 Avg Palle Urne til Bontoft faar: i Skaane Landtskrone Len, Fers H i Thierebye 3 G for: i Skaane, Landtskrone Len Fers H, Ilstrup S og By 1 G, i Klandbye 2 G, der hver har Skov til deres egne hjemmefødto Svin

13 hvilken Skov for hvers Vedkommende kan rej,ties Ul 10 Svins Olden, i Laxemed 1 G Vidner: (Jluf Brockenhus til X og ItVer Krabbe Moggenssen til Vegholmb, Sekretærer, Orig Mag 1020 Sk R 5, 130 b 21 (Kongens Genbrev: 22) Avg Kbhvn Frands Locke til Ofvergaard faar: i Jylland, Droningborg Len, Roxe H, Hallandshierfj By 4 G, paa llallandsbierg Mark 2 Tredjedele af Ambdes Jord, hvoraf en af Kronens Tjenere i Boved har og fremdeles skal beholde den tredje Tredjedel, 1 Gadehus, TJiøslexf By 3 G for: i Sælland, Vordingborg Len, Baarse H, Sneserød S, Store litittiihjevjy 3 G, hvoraf de 2 have Skov henholdsvis til 100 og 40 Svins Olden; Roschildegaards Len, Voldborg H» Lymjhye S og By 3 G; i Jylland, Droningborg Len, Nørre Hald H, Glindstrup S, Handeste By 2 G, i samme H, Hornheck By 1 G Vidner: Ifver Vind til Nørholmb og Christian Sinclar til Sinclarsholmb, Sekretærer Orig Mag 1027 Orig (Kongens Genbrev) i Top Saml p Perg, Rougsø H Xr 15 J R 9, , Aug Otte Kaas til Xandriip faar: i Jylland, Haldts Len, Mors Nør H, Flade S og By 9 G med de Gadehuse, der ere byggede paa samme Gaardes Grund, 1 Bol, i Nanderup 1 Bol, i Bierbije 1 G med de Gadehuse, der høre til samme, for: i Jylland, Varsyssel, Skadts H, Giddafj(jer S og By 3 G og 2 Bol, i Frokier 1 Bol, Hostrup S, Selhorg By 3 G og 1 Bol: Mors Xør H Kaarbye S i AVs- 1 G, og 2 Halvgaarde, i Bierhij S og By 1 G: Sønder H, Øring S og By t G Vidner: Ifver Vind til Torpegaard og Olluf Brochenhus, Sekretærer Orig Mag 102S J R 9, 156 b 24 Avg Birgette Mur mand til Bontofte faar: i Skaane, Alboe H, Fuldstoft S i Botofte 1 G med Surskov til Gærdsel og Ildebrændsel for: i Skaane, Engelsted H, Engelstrup By 2 G og 2 Gadehuse Vidner: Ifver Vind til Torpegaard og Olle Brochenhus Sekretærer Orig Mag 1029 Sk R Sept Skøde til Mickel Bundsted, Remsnider i Hilleroed, paa 1 Sfgkke Jord ved Sorfedand) og op til den store Mose, som ligger derved; han skal være pligtig at omsætte det med et Stengærde eller indelukke det med en Grøft Sj R 19, 325

14 48G Sept, Kl^hvn, Fru Sophia S t a fv e r s c h o u f til Synderschouf, Otte Kruses Enke, faar af Riber Kapitel (paa hvis Vegne Kongen handler): i Jylland, Skadts H, Nebel S, Hijgum By 4 G for: i Jylland, Vester H, Billom S BiUomgaard, BiUom By 1 G og 1 (Bol); Skadts H, Gulagger S i Jegsmmxh 1 G ; Slaugs H, Vorhasse S og By 2 G J R 9, Sept Hr Jørgen Urne til Alslef faar: i Roskilde Len i Kierche Hvalsøe 1 G med Skov til ;24 Svins Olden, i Nørre Hvalsøe 2 G, hvoraf den ene har Skov til 4 Svins Olden, for: i Roskilde Len i Kalshind 1 G med Skov til 1 SAins Olden Vidner: Ifver Vind til Thorbegaard og Oluf Brochenhus, Sekretærer Orig Mag 1030 Sj R 19, 326 Christian Normand til Ølstedgaard faar: i Fyen, Salling H, Ølsted By 1 G med Skov til 5 Svins Olden for: i Fyen, Skamb H i Skamhye 1 G, Thaarup By 1 G Vidner: Ifver Vind til Thorpegaard og Ifver Krabbe til Vegholmb Sekretærer Orig Mag 1031 F R 4, Sept Sivort Urne til Raarup faar af Roedskil Kapitel (for hvilket Kongen handler): i Sømme H, Fløng S og By 6 G, og 3 Gadehuse for: i Thune H Jersig S og By 3 G, i Schiendsvedlille 1 G, i Ørested 1 G med Skov til 10 Svins Olden og 5 Gadehuse Vidner: Ifver Vind til Thorpegaard og Oluf Brochenhus, Sekretærer Sj R 19, Sept * Gabriel Kruse til Hiuleberg faar: i Skaane, Bierre H 1 Stykke Engjord paa 2 Læs Eng, som ligger ved Udsts Hovedgaard Engeltofte og har tilhørt Præsten i Barchagger og Rebelberch Sogne, for: i samme H og S 1 Eng, hvorpaa kan høstes 2 Læs Hø, og som ligger sønden for i Dalsengen og har hørt til Toftekulle, hvilken Eng udlægges til Kongen paa ovennævnte Præsts Vegne Vidner: Ifver Vind til Torpegaard og *011uf Brochenhus, Sekretærer Orig Mag 1031 b Sk R 5, Sept Gavebrev til Sogn epræste embedet i Bøufling (Hr Christen Christensen Giødstrup, Sognepræst) paa 2 Stykkor Eng, kaldede Ofverheal og Nederheal, som ligge til Bøufling Kirke, samt Fjerdeparten af 1 Kronbol, kaldet Honssøer, foi- en billig Fæste og den sædvanlige Afgift J R 9, 141 b 14 Okt Klthvu Gavebrev til Ilendrich Rosen-

15 1635 4«7 mejor, borgci- i Kiøbenhafri, paa Brede Mølle, Lyndbye S Sockelunds H, med tilliggende Ejendom; naar han ikke bruger den til al lave Krudt paa, maa han bruge den til at male Mel og MalL paa, endvidere maa han anrette en HesteinoUe som dog alene maa bruges til Krudt; han skal svare sædvanlig Landgilde og Skat Sj H 19, 360 b 1 5 Okt Kbhvn Gavebrev til samme paa Fidlecads Mollf med tilliggende Ejendom; han skal opsætte god Bygning derpaa og svare sædvanlig Landgilde og Skat, han selv skal ikke svare nogen Indfæstning, men ellers skal der, hver Gang Møllen gaar i Arv, svares 50 Speciesdlr i Stedsmaal; da der kun er ringe Jord til Møllen, henlægges der 1 G i Lyndbije dertil Sj R 11), 362 b' 2 Nov Hr Tagge Toett Andersen til Duegit faar: i Skaane, Lugge H, Hesselunde S 1 G, kaldet Killegaarden, Egbye S, Vallehierg By 1 G for: i Skaane, Helsingborg Len, Lugge H, Raads S i Ørhi/e 1 G Moerup S i Tolderup 1 G; Malmøchus Len, Espe By 1 G Vidner: Ifver Vind til Torpegaard og Ifver Krabbe til Vegholmb, Sekretærer Orig Mag 1032 Sk R 5, Nov Odense Niels Friis til Krastrup faar: i Nørrejylland, Olborighus Len, Slet H, Salling S (i) Bryndumh 9 G, af hvilke 1 er en Selvejergaard, og 3 Gadehuse, Fleisborig S i G(dter 2 G, i Lille Sionq) 1 G, Smach Mølle og KilUs Aalegaard med tilliggende Fiskeri for: i Nørrejylland, Huornum H, Grafløf S i Fløe 2 G, Voxlef S i Ba>f sfriq) 1 G; Slet H, Biørnsholmbs S i Nesbye 1 G, UUis S og By 1 G, Kvornumb S og By Kvornnmhgaard, Habrov S i Jeliestrup 1 G, Vindbles S og By 1 G, Ovdrup S og By 1 G, Nesborrig S i Tolstrup 1 G, Aars S (i) Vester Orsfruj) 1 G, Vester Ovstrup Mølle og 1 Gadehus Vidner: Ifver Vind til Torpegaard og Vincendts Bildt til Næs, Sekrehvri^r Orig Mag 1033 J R 9, 145 b 6 Dec Gavebrev til Balle Præstegaard paa Bredsted Kirkes Jorder, som ere: 1 Eng i Bafniug Mark ' Li^'e foran er indfort et Brev af 14 Okt dei ikke omtaler (iaarden i Lvnirhv men ellers indehouler ile samme Hestenimelser om Mollen

16 kaldet Øster Krag, 1 Toft paa Bulle Mark vesten for Stengryde, kaldet Karris Toft, Kirkeagrene paa Lunds Mark imod Rafning, som ere 1 Ager ved Soelris, 1 Stykke Jord sydøst for Lmid, kaldet C4rønsig, og 2 Agre; 1 Jord og 1 lille Eng paa Balle Mark, kaldet Kattelgreen, 1 Otting af Bredsted Kirkejord over al Balle Mark med 1 Toft, Tredjeparten af nogle Kirkejorder nedenfor Bredsted Kirke og de 2 andre Parter, der nu ere bortfæstede til 2 Mænd i Stensgaard, saasnart de blive ledige, med mindre disse Jorder fra gammel Tid ere givne fra bemeldte Gaard til Kirken; endelig 1 lille indelukket Toft med 1 Boishus vest for Bredsted Kirke Til Gengæld skal Præsten holde den ugentlige Fredagsprædiken som hidtil og forsyne Kirken med Brød og Vin J R 9, (R: 6) Jan Haderslev Jørgen Kruse til Hiermidtslefgaard faar: i Jylland, Kalløe Len, NørH, NlmbtoftSog By 1 G med Skov til 24 Svins Olden og 2 Gadehuse ; Sønder Hald H, Maria Maydelene S og By 1 G, 1 øde Jord og 1 Gadehus, i Pindstrup 1 G, i Atterup 2 Bol, hvoraf det ene har Skov til 2 Svins Olden, og 1 Gadehus for: i Jyl; land, Kalløe Len, Sønder H, Thistnip S og By 1 G, Liunghije S og By 2 G Vidner: Ifver Vind til Thorpegaard og Oluf Brochenhus, Sekretærer Orig Mag 1034 J R 9, Jan Ernst Normand til Selsøe faar af Assens Kirkes Jorder i Bierre H i Jylland: den norderste Ager, som er 12 Favne bred og 230V2 Favn lang, den sønderste Ager, som er 9 Favne bred og 262 Favne lang, 1 Ager ved Ofverbye, som er 7 Favne bred og 360 Favne lang, og 1 lille Stykke vaagt" Eng ved Enden af samme Ager, hvilket er 7 Favne bredt og 120 Favne langt og omtrent kan bære 1 Læs Hø, for: i Bierre H ved Langkier Stenbro 1 Ager, i samme Herred 8 Agre og Jorder Vidner: Ifver Vind til Torpgaard og Ifver Krabbe Mogensøn til Vegholm, Sekretærer J R 9, 165 Koncepter Ernst Normand til Sielsøe faar af Assens Præs te gaard s Jorder i Bierre H i Jylland: 1 Ager paa Palscjaurd Mark, som er 8V/2 Favn bred og 250 Favne lang, 1 Ager imellem bægge Vejene, som er 3^2 Favn bred og

17 log' 2 Favn lang, og 1 Ager, der støder op til Langkierd og er 5 Favne bred og 139 Favne lang, t(jr: i Bierre H C) Jordstykker, hvoraf de 4 ligge ved OlVerbye Vidner: Hver Vind til Toi-pgaard og Ifver Krabbe Mogensøn til Vegholm, Sekretærer J R, 1), 107 b Koncepter i) Jan Haderslev Ernst Nor mand til Selsøe faar af Kaarup Kirkes Ejendom: i Jylland, Bierre Fl 4 Agre paa FaUynards Mark, nordon for Palle Ciraais Fald, hvilke ere II Favne i Bredden og 170 Favne i Længden, for: i Vri(/sted 1 Bol med 4 Jordstykker, som høre dertil Vidner: [fver Vind til Torpgaard og Ifver Krabbe til Vegholm, Sekretærer J [{ y, 1(*)9 b Koncepter 18 Febr Thønne Friis til Heselager faar: paa Langeland, Lindelse S 1 G, kaldet lleboue, Vester Fulsbølle S '2 G, kaldede Vei^terhy og Maylehy, Hamblede S i Leytfbølle 1 G og Vb af Bnisyaard for: paa Falster i Karlehy 1 G med Skov til 6 Svins Olden, i Raaedt 1 Halvgaard, i Xes 1 (G) Vidner: Ifver Vindt til Nørholmb og Vincendts Bildt til Næs, Sekretærer Orig Mag 1035 F R 4, April Sognepræsteembedet i Jelling (Hr Jørgen Pedersøn), der har faaet udlagt I G i Jelling S, Kouhalle By i Stedet for den Annexpræstegaard i Hofre S og By, som Kongen bortskiftede til Johan Brockenhus til Lerbeck faar saa mange Skpr Korn aarlig, som den modtagne G er ringere paa Landgilde end den afstaaede, af det, som Jelling Bymænd yde af 1 øde Jord, kaldet Stiufsmarck; med Tienden vedbliver det at være som før, saa at Præsten faar hele Tienden af Gaarden i Ilofre medens Gaarden i Rouballe yder sin Tiende treskiftes til Kronen, Kirken og Præsten J R Kone 10 Maj Kbhvn Hr Axel Arenfeld til Basnæs faar af Præsten i Ilofve S (for hvem Kongen handler): i Flacheberg H, Thierebye S i Lundbye I G for: i Flachebery H, S og By i G Vidner: Ifver Vind til Nørholmb og Ifver Krabbe Mogonson til Vc^liolinb, Sekretærer Sj R 19, 393 1() Maj Ofve Giede til Thomerup faar: i Varbierg Len Daxaas S o (I, kaldede K1i'f\ h'or, Oyierde,

18 : Brøderød og Ottersøe, hvoraf de 4 sidste hver har Skov til 20 Svins Olden, i Holdt 1 G, i Siø 1 G med Skov til 25 (OrM: 35) Svins Olden, 1 G, kaldet VaUershogierde, med Fællesskov til 25 Svins Olden, 1 G, kaldet Aas, med Fællesskov til 20 Svins Olden, 1 G, kaldet Scharøedt, med Fællesskov til 10 Svins Olden, hvilket Gods har tilhørt Hallands Laugstol, for følgende Gods, der udlægges til Kongen paa Hallands Laugstols Vegne i Nørrehalland, Aas By Kullegaard med Fællesskov til 2 Svins Olden; Sønderhalland, Qvidbølle*S 2 G, den ene kaldet Thrnnderup, den anden KidJe, Refvinge S 2 G, kaldede Brenderup og Fodstrnp (R : Lodstrup), Sindrumb S 2 G, kaldede Ondsøe og Hedegaard, Aasted S Hahieregaard, Thorup S 2 G, der kaldes Ofvergaardlog Tliommeralt (R : Lhomnieralt) og hver har Fællesskov til 40 Svins Olden, Vagnøe S 1 G, kaldet Thierttp ; Lavholmbs Len 1 G, kaldet Lyhye Vidner : Ifver Vind til Nørholmb og Ifver Krabbe til Vegholmb, Sekretærer Orig Mag 1030 Sk R 5, Maj Kbhvn Otte Brahe Pedersen til Torbenfeld faar: i Sælland, Holbechs Len, Tudse H, Skomstrup S i Bennehoe 6 G og 1 Gadehus, Juderup S i Torneved 2 G, Halvparten i 1 G, og 4 Gadehuse for: i Sælland, Kallingborg Len, Ars H, Røerby S i Kierehye en Part i 1 G, 1 G og 1 øde G; Skippings H, Føldsløf S i Algestrnp 1 G Seresløf S i Snertinge 1 G Vidner: Ifver Vind til Torpegaard og Ofve Bielche til Øesteraad, Sekretærer Orig Mag 1037 Sj R 19, 403 (R: 23) Jomfru Anne Sested faar: i Jylland, Sønder H, Redsted S Sindhieriggaard, Sindbier ig By 10 G, hvoraf 1 tillige giver Skyld til Redsted Kirke, Sindbierig Møllejord, som tidligere har ligget til Møllen, der nu skal have været øde i 30 Aar, og 3 Gadehuse for: i Jylland, Sønder H, Veyerslef S Vihltsgaard, Vildts By 3 G, hvoraf 1 tillige giver Skyld til Ullerup, 1 Bol, der giver Skyld til Ullerupgaard, og 1 Gadehus; Nørre H, Thødtsøe S og By 1 G og 1 Gadehus, Jørsbye S og By 2 G, hvoraf den ene giver sin halve Skyld til Otte Kaas, Bierbye S 1 G, kaldet Gulleru]}^ Solbierig S i Medel Jolbye 2 G; Sønder H, Blistrup S, Ewb By 1 G, Karbye S (1 G, kaldet) Nes, der

19 10:jO 4'>1 giver Skyld til Hald o;^ lil Fru llolvig Kaas, i Øriiifj 1 Bol Vidnor: Ifver Vind til Thorpegaard og Erich Juel til Hundesbech, Landsdommer i Nørrejylland, Orig Mag 1038 J l\ 9, 190 Koncepter 23 Maj Kblivn Hver Vind til Nørholm faar: i Nyborg Len, Vinding 11 Thoryvp By 1 G for: i Nyborg Len Gudme H, Syndingc By 1 G, kaldet Inipehafre Vidner: Olluf Brokenhus og Vincendts Bildt til Nes, Sekretærer Orig Mag 1040 F R 4, 7G b Christoffer Steensen til Grimbstedgaard faar: paa Laaland, Halsted Klosters Len, Nørre H, Sandbye S i Hoijsmarch 7 G, hvoraf 3 hver har Skov til 5 Svins Olden 3 hver til 3 Svins Olden og 1 til 2 Svins Olden, 1 giver tillige Skyld af Vachis Jord, endvidere 1 Fællesskov, kaldet Lindskov, takseret til 10 Svins Olden, 4 Gadehuse, Kiøbeløf S i Tierehye 1 G med Skov til 2 Svins Olden, i Skoufsbølle 1 lille 0, kaldet VendshoJm, for: paa Laaland, Halsted Klosters Len, Nørre H, Birket S i Thorrige 5 G med Skov til 139 Svins Olden, 2 Huse, i Birl-et 1 G, Halsted S i Noerhimh 1 G med Skov til 3 Svins Olden, 1 Bol, Horselunde S i Nyhøtte 2 G med Skov til 10 og 8 Svins Olden og 1 Hus, Kiøbeløf S i Vesterboe 1 G ; Halsted Klosters Len, Sandhye S og By 1 G Vidner: Ifver Vind til Thorpegaard og Ifver Krabbe Mogensen til Veghollumb, Sekretærer Orig Mag 1039 Smaal R 5, 174 Niels Krag til Trudsholmb faar paa sine Søstres, Ellene og Anne Krag til Glumbstnip, og deres Arvingers Vegne: i Jylland, Mors Sønder H Hvidberrj S og By 1 G der ligger under Halds Len; Dueholmbs Klosters Len, Hvidberg S og By 2 G og 1 Bol med de Gadehuse, der høre til samme G og ere byggede paa deres Grund, for følgende af ovennævnte Søstres Jordegods: i Halds Len, Mors Sonder H i MoHeriip 1 G; Dueholmbs Klosters Len i Loderup 1 G Blistrup S, Em By 1 G, i Faanip 1 Bol, paa Mors i samme H, ØriHc/ S og By Halvparten i 1 Bol Vidner: *Ifver Vind til NøHiolmb og Olluf Brockenhus, Sekretærer Orig Mag 1041 J R 9, 195 b Anne N i o 1 s d n 1 1 o r Enke efter Niels Andersen i

20 Varde, der har fæstet 1 af Ribe Kapitels Gaarde og V'2 Krongaard, kaldet Hiehoe, Jandrup S, Vester H, Ribberhus Len, faar Løfte om, at hun, hendes Børn og Arvinger altid niaa beholde samme Gaarde under Kronen og Kapitlet imod den sædvanlige Afgift, og at de ikke skulle bortskiftes derfra til andre under daglig Trældom J R 9, 198 b 25 Avg Kbhvn Otte Skel til Katholmb faar: i Nørrejylland, Mors Sønder H, FrøsIøfS og By 11 G, af hvilke de o hidtil have givet deres Byglandskyld til Frøsløf Kirke, 2 Gadehuse, i MøUerupdaJ 1 G for: i Nørrejylland, Mors Nørre H, Bierbye S, Gullerup By 1 G, Bierhye S og By 1 G, Eierslef S i Vester Hunderup 2 G, Eierslef By 1 G, 1 Bol og 3 Gadehuse : Sønder H, Blistrup S, Em By 1 G, Øring S og By 1 G, Ovtrup S, Fiellerslof By 1 G og 1 Bol, Tehrlng S og By 1 G, hvilke 4 sidstnævnte Gaardes Byglandskyld skal betales til Frøsløf Kirke Vidner: Ifver Vind til Nørholmb og Ifver Krabbe Mogensen til VeghoUumb, Sekretærer Orig Mag 1042 J R 9, 203 Koncepter 28 Avg Ifver Vind til Nørholmb faar af Riber Kapitel (paa hvis Vegne Kongen handler): i Jylland, Lundenes Len, Øster H, Hodde S og By 2 G for: i Jylland, Schads H, Øsse S 1 G, kaldet Helleguard, i Hieagger 2 G Vidner: Ofve Jul og Jørgen Rosenkrantz J R 9, 209 b Koncepter 12 Okt Malte Juel til Giesinggaard faar: i Skaane, Christianstads Len, Giers H, Sønderslaf By 11 G, i Snatterup 1 G, i Aagerup I G, i Goerøedt 1 G ; til Søndersløf er der Skov til 30() Svins Olden og til Aagerup til 100 for: i Skaane, Ghristianstads Len, Villands H i Fielchinge 1 G, i Haasløf 1 G, i Gurie \ G, i Herrestad 2 G, i Huorne 1 G, i Opmand 1 G med Skov til 5 Svins Olden, i Archelstnip 1 G med Skov til 15 Svins Olden; Giers H i Lorup 1 G med Skov til 309 Svins Olden, i Nør Miønes 1 G med Skov til 25 Svins Olden Vidner: Ifver Vind til Nørholmb og Ofve Bielche til Øesteraad, Sekretærer Orig Mag 1044 Sk R 5, 170 Uldrich Christian Gyldenleve til Schienderup (Mageskiftet er paa hans Vegne beseglet af hans Værge, Sten Bilde til Kiersgaard) faar: i Fyen, Odensegaards Len i Kier-

GAMLE GAARDE AF KR. ANDERSEN

GAMLE GAARDE AF KR. ANDERSEN GAMLE GAARDE AF KR. ANDERSEN Det lyder maaske lidt mærkeligt, men derfor er det ikke mindre rigtigt, at Herregaardene skylder Skibsfarten deres Oprindelse. I Oldtiden var Jorden nærmest Fælleseje, Broncealderens

Læs mere

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn Anetavle for Peder Andreas Sand og Else Jensdatters børn Interessen for nærværende slægtsbog samler sig vel naturligt nok først og fremmest om anetavlen, den del af bogen som omhandler forfædrene tilbage

Læs mere

Så dette i respekt og som et varigt minde om Rasmus Mariager, der var født 1862. Se siderne 14-15 matr. nr 2, her står sidst i afsnittet flg:

Så dette i respekt og som et varigt minde om Rasmus Mariager, der var født 1862. Se siderne 14-15 matr. nr 2, her står sidst i afsnittet flg: Mariagers bog om Hørning sogn er samlet og afsluttet 1934 Den er afskrevet og indsat på arkivets hjemmeside sommeren 2011, og i forbindelse hermed skal der gøres opmærksom på følgende: Den oprindelige,

Læs mere

DANMARKS K I R K E B Ø G E R

DANMARKS K I R K E B Ø G E R VEJLEDENDE ARKIVREGISTRATURER V DANMARKS K I R K E B Ø G E R EN OVERSIGT OVER DERES VÆSENTLIGSTE INDHOLD INDTIL 1891 VED S. NYGÅRD UDGIVET AF RIGSARKIVET KØBENHAVN I KOMMISSION HOS C. A. REITZEI, TRYKT

Læs mere

CHRISTIAN VIII. III f (71:, )'. E. 1880.

CHRISTIAN VIII. III f (71:, )'. E. 1880. CHRISTIAN VIII. III f (71:, )'. E. 1880. SILKEBORG 1840-1880. Med nogle Oplysninger om dens Fortid, samt 10 Billeder og Kort. En historisk-statistisk Fremstilling af V, JDRECHSEL, Kammerjunker og Birkedommer.

Læs mere

4 gange tipoldeforældre

4 gange tipoldeforældre 4 gange tipoldeforældre Ane 158 Jens Pedersen Tafteberg er født 1746 i Gudum, og han døde den 26. oktober 1808 paa Ø. Søgaard paa Holmsland, Nysogn. Han blev døbt den 29. september 1746; sognepræstens

Læs mere

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Denne artikel er blevet til delvis på grundlag af et manuskript om Søs historie, skrevet af C. C. Mansa, ejer af Sø. En afskrift af manuskriptet, der findes på Morslands

Læs mere

ANNE SØE og hendes slægt Af TORSTEN BALLE

ANNE SØE og hendes slægt Af TORSTEN BALLE ANNE SØE og hendes slægt Af TORSTEN BALLE En af foregangsmændene i vort historiske samfund, redaktør M. Aaberg, skrev til årbog 1910 en god artikel om Anne Søe. Siden er hun omtalt af andre, f.eks. af

Læs mere

De kongelige lensmænd på Vestervig Kloster Af H. A. RIIS-OLESEN

De kongelige lensmænd på Vestervig Kloster Af H. A. RIIS-OLESEN De kongelige lensmænd på Vestervig Kloster Af H. A. RIIS-OLESEN EFTER REFORMATIONEN inddrog kong Christian III det store kirkegods under kronen, og her kom han ikke mindst i Vestervig i besiddelse af meget

Læs mere

DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN FOR UNIVERSITETSJUBILÆETS DANSKE SAMFUND

DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN FOR UNIVERSITETSJUBILÆETS DANSKE SAMFUND DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN 1932 FOR UNIVERSITETSJUBILÆETS DANSKE SAMFUND KØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG H.H.THIELES BOGTRYKKERI INDHOLD CARL G. CHRISTENSEN,

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER ."jf'" Bornholmske Samlinger, Ottende Bind, Rønne 1913 BORNHOLMSKE SAMLINGER OTTENDE BIND UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND RØNNE COLBERGS BOGHANDELS FORLAG (KNUD JØRGENSEN) COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI 1913

Læs mere

SKOLE OG DEGN. Unyttigt med skole

SKOLE OG DEGN. Unyttigt med skole SKOLE OG DEGN Børnene i de sogne, der lå indtil 2 mil fra en købstad - og det gjorde Tvis - skulle ifølge et kongebrev fra 1568 undervises af en discipel fra byens latinskole. Det var altså elever i de

Læs mere

Slægtsbog. over. slægten. Kragh

Slægtsbog. over. slægten. Kragh Slægtsbog over slægten Kragh Hvad af fædres saga findes bør af efterslægten mindes Efterkommere efter Peder Christensen Kragh side 33 Efterkommere efter Niels Christensen Kragh 73 Efterkommere efter Peder

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

Madz Rasch .. ukendt Niels Madzsen Rask Lambert Madzsen Rask Niels Madzsen Rask

Madz Rasch .. ukendt Niels Madzsen Rask Lambert Madzsen Rask Niels Madzsen Rask Side 1 Første Generation 1. Madz Rasch. Madz var i 1545 med til at udstede et tingsvidne og sætte markskel, han boede da i Hyllerslev. Han beboede i 1562 en gård under kronen i Hillerslev, hvoraf han iflg

Læs mere

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Fra Thyregod gårdhistorier, af Ejner Bjerre Jørgensen I et skøde på Hastrup fra 1419 omtales Ålbæk første gang. Stedet kaldes en bygget gård liggende under Hastrup, der

Læs mere

Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817

Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817 Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817 En tylandsk bonde Af TORSTEN BALLE. ALLEREDE i 1700erne skete det jævnlig, at gamle herregårde blev købt af bønder, som delte og udstykkede dem. Det skete også

Læs mere

Rådhus og bystyre i Kolding 1500-2000

Rådhus og bystyre i Kolding 1500-2000 Rådhus og bystyre i Kolding 1500-2000 Birgitte Dedenroth-Schou Jens Åge S. Petersen Kolding Stadsarkiv 2001 Rådhus og bystyre i Kolding Birgitte Dedenroth-Schou, Jens Åge S. Petersen og Kolding Stadsarkiv

Læs mere

Fiskere og husmænd på»saltboleje og Tisvildeleje«1

Fiskere og husmænd på»saltboleje og Tisvildeleje«1 Fiskere og husmænd på»saltboleje og Tisvildeleje«Af Erik A. Jarrum og Søren Frandsen Tisvildeleje var sandsynligvis oprindeligt et dobbeltfiskeleje. Udover navnet Saltboleje, der første gang omtales 1560,

Læs mere

E. Kf!JLPIN PETERSEN

E. Kf!JLPIN PETERSEN LORENTZ PETERSEN OG ANNA MARIA BUCHW ALD MED EFTERSLÆGT LORENTZ CONRAD JOHANSEN OG KAREN PEDERSDATTER MED EFTERSLÆGTEN LORENTZ EN lens DIDRICH lansen OG ANNE MARIE MONSDATTER MED EFTERSLÆGT JOHANN DAVID

Læs mere

Hvad vi arbejder med...

Hvad vi arbejder med... Hvad vi arbejder med... Bidrag fra medlemmerne Efterår 2008 Indhold Indledning... 3 Lidt om at skrive erindringer... 4 Fra slægtsforskning til lokalhistorisk projekt.... 7 Jens Madtzen Rosenberg - en fremtrædende

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET X FESTSKRIFT Va* UDGIVET AF KØBENHAVNS UNIVERSITET I ANLEDNING AF UNIVERSITETETS AARSFEST NOVEMBER 1922 POUL JOHS. JØRGENSEN: MANDDRABSFORBRYDELSEN I DEN SKAANSKE RET FRA VALDEMARSTIDEN UNIVERSITETET

Læs mere

UPÅAGTEDE KILDER TIL BELYSNING AF DANSK SKIBSFART, SØHANDEL OG SKIBSBYGGERI

UPÅAGTEDE KILDER TIL BELYSNING AF DANSK SKIBSFART, SØHANDEL OG SKIBSBYGGERI UPÅAGTEDE KILDER TIL BELYSNING AF DANSK SKIBSFART, SØHANDEL OG SKIBSBYGGERI Af MARIUS HANSEN iansk historie har haft en mærkelig tendens til at beskæftige sig ensidigt med enkelte centrale dele af vort

Læs mere

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis årene 1860-1882. Originale breve opbevares hos Edel Riis, Stokhøjgård. Oversat fra Gotisk skrift, af Anne Louise Alstrøm. Afskrevet efter

Læs mere

VARDESYSSEL AARBOG 2004

VARDESYSSEL AARBOG 2004 Gert Ravn 1 VARDESYSSEL AARBOG 2004 LOKALHISTORISK VÆRKSTED LOKALHISTORISK VÆRKSTED v/ Gert Ravn, Thorsvej 12, Aal. DK-6840 Oksbøl. 75.27.19.15 2 21. Årgang ISSN 0901-0653 ISBN 87-87797-68-2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE.

Læs mere

( Aagaard-familien 1968. aagaard & dueholm. - en familiekrønike. En slægtshistorisk redegørelse. Erik Ågård. Dueholm-familien 1963

( Aagaard-familien 1968. aagaard & dueholm. - en familiekrønike. En slægtshistorisk redegørelse. Erik Ågård. Dueholm-familien 1963 1 ( Aagaard-familien 1968 aagaard & dueholm - en familiekrønike En slægtshistorisk redegørelse Erik Ågård Dueholm-familien 1963 INDHOLD 2 Klik på den enkelte overskrift DE FIRE SLÆGTER 4 A. Aagaard - slægten...

Læs mere

Afskrift Fra Jens Chr. Jensens håndskrevne notesbog med optegnelser og efterskrifter

Afskrift Fra Jens Chr. Jensens håndskrevne notesbog med optegnelser og efterskrifter Afskrift Fra Jens Chr. Jensens håndskrevne notesbog med optegnelser og efterskrifter Indhold: Optegnelser, dateret 8. januar 1942 - side 2 Afskrift af brev til Chr. Strande af 7. november 1843 - side 21

Læs mere

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT ISSN 0300-3655 PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 96. ÅRGANG. 16. RÆKKE. 4. BINDS ANDET HALVBIND UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE 1976 INDHOLD A fedelingsbibliotekar Sven Houmøller:

Læs mere

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen Side 2 af 67 En ung Landmands Uddannelse, Giftemål og Etablering En beretning på grundlag af L.Sørensens optegnelser, dagbøger, breve og mundtlig overlevering ved: A. Ploug-Sørensen Side 3 af 67 Side 4

Læs mere