Kronens Skøder 4^^ f ^^v PAA AFHÆNDET OG ERHVERVET JORDEGODS RIGSARKIVET. FRA REFORMATIONEN TIL K ORE N HAVN. «^T?»o A> NUTIDEN.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kronens Skøder 4^^ f ^^v PAA AFHÆNDET OG ERHVERVET JORDEGODS RIGSARKIVET. FRA REFORMATIONEN TIL K ORE N HAVN. «^T?»o A> NUTIDEN."

Transkript

1 i I Kronens Skøder f ^^v ^ PAA AFHÆNDET OG ERHVERVET JORDEGODS I DANMARK,! il FRA REFORMATIONEN TIL NUTIDEN I UDDRAG UDGIVNE VED L LAURSEN Al RIGSARKIVET 4^^! FØRSTE BINDS TREDJE HEFTE (J4S K ORE N HAVN I KOMMISSION HOS C A REITZEL c er- A «^T?»o A> yi

2

3 Kronens Skoder PAA AFHÆNDET OG ERHVERVET JORDEGODS I DANMARK, FRA REFORMATIONEN TIL NUTIDEN I DDDRAG CDGIVNE AF RIGSARKIVET FØRSTE BIND L LAURSEN f\^ # I KØBENHAVN KOMMISSION HOS CAREITZEL 18«V2

4 *> S'^H^ \ København - Bianco Lunos Kgl Hof-Bogtrykkeri (F Dreyer)

5 Forord Udgivelsen af et Værk om, Kronens Skøder paa afhændet og erhvervet Jordegods i Danmark fra Reformationen til Nutiden", hvoraf første Bind herved forelægges Ofrentligheden, er besluttet for at give Studiet saavel af en vigtig Side af Statshusholdningen og Rigets Finansvæsen som af Landets Lokalhistorie et fast Grundlag Da det ikke kunde ventes, at nogen enkelt Historiker nogensinde vilde paatage sig et saa besværligt og omfattende Arbejde, medens det dog vilde være af stor Vigtighed for Granskningen at faa det frem, maatte det ganske naturligt tilfalde Rigsarkivet, der sidder inde med hele det paagældende historiske Materiale, at paatage sig denne Opgave Der var netop i Øjeblikket en forøget Anledning hertil, da Oprettelsen af Provinsarkiverne baad«' gjorde det ønskeligt i disse at have et let tilgængeligt Hjælpemiddel til at kontrollere disse Forhold og maatte forudsættes at ville fremkalde en betydelig forøget Interesse for Lokalhistorien, der i vor topografiske Literatur endnu lader saa meget tilbage at ønske, Kronens Skoder" vil udkomme i tre Bind, svarende til de tre Hovedafsnit i Krongodsets Historie: det første omfattende Tiden fra Reformationen til Christian IV"s Død, de talrige Mageskifters Tid: det andet Udlæget af Krongods i (iælds Betaling under Frederik III og Christian V: det tredje endelig Doniienernes Bortsalg, især i forrige Aarhundrede

6 Hvad det foreliggende første Bind angaar, da begynder det med Reformationen, der jo statsøkonomisk har den Betydning i høj Grad at forøge Kronens Gods og derved tillige politisk at befæste Kongemagten overfor Adelen Til Grmid for det er lagt Rigsarkivets store Samling af Mageskifter og Skøder, efter hvilke Uddragene ere gjorte Disse ere siden sammenholdte med de i Kancelliets Brevbøger indførte Breve og supplerede derfra, naar der ingen Originaler fandtes Endvidere ere Uddragene konfererede med Koncepterne, men da hidsamlingen af disse endnu ikke er helt tilendebragt og der ikke godt kunde være Tale om at gennemgaa alle de af Rigsarkivets Samlinger, hvor Koncepter muligvis kunde lindes, gør Benyttelsen af disse ikke Fordring paa at være udtømmende De i Topografisk Samling paa Pergament" opbevarede Originaler ere ogsaa benyttede Til at klare Tvivlsmaal har Rigsarkivets Samling af Besigteiser været af stor Nytte Hvor der mellem de forskellige Tekster har været Afvigelser af nogen Betydning, ere disse anførte Et Par Breve ere optagne fra trykte Kilder, ligesom et Par Efterretninger (trykte med Petit) om Godsoverdragelser i Haderslev Len skyldes en Jordebog over dette Len Nogen Vanskelighed har det voldt at fastslaa Begrebet Kronens Gods" Efter Reformationen kom en stor Del af det tidligere gejstlige Gods til at indtage en Mellemstilling Ifølge Recessen 1536 skulde Klostre, Prælaturer og Kannikedømmer blive ved Magt, indtil Kongen og Raadet tog nærmere Bestenmielse derom Allerede i Forvejen vare dog flere af Klostrene i Virkeligheden blevne verdslige Len, og det blev ogsaa hurtig Tilfældet med Resten, kun Maribo og Sorø vedhleve i nogen Tid at indtage en Særstilling Alt Klostergodset er derfor betragtet som Krongods og Mageskifter mellem Kronen og Klostre udeladte Kapitlerne vare noget friere stillede og vedbleve at være det helt ned til Enevældens første Aar; men Kongen forlenede Prælaturer, Kannikedømmer og

7 Vikarier bort (y/, mageskiftede i stor Maalestok Kapitelsgods bort til AdclsiiiiL'iid, samtidig med id Kronen ogsaa selv afsluttede store Mageskifter med Ka )illerne Man tiar derfor ansel det for rigtigst ni medtage baade Kronens og Adelens Mageskifter med Kapitlerne Paa samme Maade har man stillet sig overfor Hospitalernes, Kirkernes og Universitetets Gods Overdragelser \\\' Jus patronatus og Birkeicl til Adelen ere anførte ganske korl Da Værket saii'lig sigter til at oplyse Landboforholdene, ere Mageskifter og Skøder, der udelukkende omhandle Købstadgods, ikke optagne Medens Breve angaaende Gods i Norge kun ere medtagne, naar der i dem tillige nævnes Gods i Danmark, ere alle Breve om Godstransaktioner i Haderslev Len medtagne, da de fleste af disse staa i nøje Forbindelse med Kronens Sanding af Jordegods i Koldinghus Len og omhandle Gods bægge Steder Hvad Udgivelsesmaaden angaar, har der naturligvis ikke kunnet være Tale om at medtage Jordebogsafgifterne ved de enkelte Gaarde Brevene ere udgivne i kort Udtog efter Foruden: N N (den med Kronen mageskiftende Mand eller Institution) faar: for: " Under Byerne nævnes saa kun Antallet af Gaarde, Bol eller Huse; hvor kun Bondens Navn og Afgiften nævnes er G, Bol og Hus sat i () Naar en Adelsmand nævnes uden Slægtsnavn, er dette tilføjet i ( ) hvis det med Sikkerhed har kunnet bestemmes Vidnernes Navne ere medtagne; naar Udstederens eller Vidnernes Segl mangle, enten fordi det aldrig har været der eller i Tidens Løb er bortkounuet, er der sat en Stjærne foran Navnet Med Hensyn til Navnenes Stavcmaade har man som Hegel fulgt de originale Mageskifter og Skoder, kun hvor Navnene her ere stærkt forskrevne og de andre Tekster frendiyde bedre Læsemaader har man optaget disse Den gande Staveniaade er beholdt, dog med enkelte Lempelser: Fordobling af Selvlyd er som Regel ikke bevaret ; (lol)belt Medlyd er kun bevaret 1) mellem 2 Selvlyd i us^inmiensatte Ord og il) hvor hver

8 Mcdiyd høror til sin Slavclso; det stumme h bortfalder undtagen efter t : j i Slutningen af et Ord eller en Stavelse gengives ved i; sz gengives ved s eller ss mellem 2 Selvlyd, saa at hvert af Bogstaverne hører til sin Stavelse; z gengives i Fornavne ved s, derimod skrives Rosenkrantz, Redtz; u, v, w gengives ved u og v, u for Selvlyden, v for Medlyden, ITu, ffv, ffw gengives ved fv De hyppigst forekommende Forkortelser ere: Bg o: Bondegaard; G o: Gaard; H o: Herred; S o: Sogn; Orig, Mag o: Originalt Mageskifte; Sk R o: Skaanske Registre; Sj R o: Sjællandske Registre; F R o: Fynske Registre; Smaal R o: Smaalandske Registre; J R o: Jydske Registre; Udst's o: Udstederens; U D o: Uden Dag; U St o: Uden Sted, Udgivelsen af det foreliggende Bind har været overdraget Assistent 1^ Laursen Registret er udarbejdet af Assistent W Christensen ; desuden have flere af Arkivets Personale paa forskellig Maade været Udgiveren behjælpelige Bindet er udgivet i tre Hefter, hvoraf det første udkom i Januar og dot andet i December 1891 I Juni 1892

9 1 G; HoIIjocIis Len Thudtse 11, llorbye S i i'tjlenqj 1 G, Vidner: liver Vind til Thorpegaard og Axel Jul til V^olstrujj, Sekretærer Orig Mag 1012 Sj R 19, 2(JS b 27 Juli Kbhvn Øllegaard Pens, Enke efter Jochim Bernovidtz til liuberggaard, f'aar: paa Laaland, Sønder H Thillidtse S og By 18 G ined 1 ode Jord og Skov til 402 Svins Olden (2 af Gaardene have hidtil svaret en Afgift til Thillidtse Kirke og 1 til Gurreby Kirke, hvilken Afgift herefter skal følge Øllegaard Pens), fremdeles 8 (R og Besigt,: 4) Gadehuse, i Støfhye 1 G med 1 øde Jord og Skov til IGo Svins Olden, Vestenskouf S i Hnndfshofrif 1 G,, Vesfenskouf By 1 G med Skov til 20 Svins Olden for: paa Laaland Sønder H,, Afninge S, THlersløf By 1 G med Skov til 1 Svins Olden, Søllested S i Hør/f rh// 2 G, der hver har Skov til 40 Svins Olden Ryde S i Ni/bølle 3 G, hvoraf den ene har Skov til 20 Svins Olden, Arninge S i Emb 1 G, i Tnjeshxs 1 G, Gloeslund S og By 5 G, hvoraf 2 hver har Skov til 1 Svins Olden og 2 herefter skulle svare en Del af Afgiften henholdsvis til Gurreby og Thillidtse Kirker, Ddumare S og By 2 G, der skulle svare en Del af Afgiften til Thillidtse Kirke, og hvoraf den ene har Skov til 2 Svins Olden, Landkiercke S i Alminde 1 G, Groeshafve S og By 1 G, Vestenskouf S i Læsøe 1 G; Musse H, Maybølle S i Hielnib 2 G, der hver har Skov til 3 Svins Olden, Torebye S, i Suudbije 1 G med Skov til 10 Svins Olden; Fuelse H Erringløf S i Sielsfoff 1 G med 1 øde Jord og 1 Hus, Oelstrup S i Biernidfs 1 G og 1 Hus, Nebbelund S i Bucchehaufre 1 G, Tordshnid S og By 1 G; Falster, Torckelstrup S, Ginidtshfwuijle By 1 Bolig med Skov til 10 Svins Olden Vidner: Ifver Vind til Nørholmb og Axel Jul til Volstrup, Sekretærer Orig Mag 1021 Orig, (Kongens Genbrev) i Top Saml p Perg, Laalands Sønder H, Xr 40 Smaal R 5, 154 b Koncepter Morten Pax til Bierre fa ar: i Jylland, Skanderborg Len, Voer H, Synd S, Brixsfed By 1 G og 1 Præstegaard, der giver en Del af sin Landgilde til Præsten for: i Jylland, Skanderborg Len, Voer H, Yding S i Saabjfe Halvparten af 1 G med Skov til ('» Svins Olden: Aakier Len, 31

10 ; Hads H, Xofleuf By 1 G ; Voer H, Verre S, Halderup By 1 Bol Vidner : Ifver Vind til Nørholmb og Ifver Preip, Sekretærer Orig Mag 10 IB J R 9, 68 b Koncepter 30 (R : 27) Juli Kbhvn Fru Karren Sested, Enke efter Tyge Kruse til Aastrup, fa ar: i Jylland Galløe Len, Sønder Hald H, Veyelby S i Allestrup 1 G og Herligheden af 1 Kirkfebol, Haugerballegaards Len, Sønder Hald H, Veijelhy S og By 2 G og 1 Gadehus for: i Jylland, Galløe Len, Sønder H i Tolstrup 1 G : Haugerballegaards Len, Sønder H i Veyelhy 4 G og 1 Gadehus Vidner: Ifver Vind til Tor]3egaard og Ifver Preip, Sekretærer Orig Mag 1014 J R 9, 70 b 30 Juli Fru Karen Sested, Enke efter Thyge Kruse til Aastrup, faar afaarhus Kapitel: IG i Veilhye S og By, Sønder H, Jylland, for: i Jylland, Sønder H i Tholstrup 1 G; Nør H i Skinhierg 1 G Vidner: Ifver Vind til Nørholmb og Ifver Preip, Sekretærer J R 9, 73 Koncepter 19 Avg Hr Claus Da ae til Pvafvenstrup faar: i Fyen, Aassum H i Birchont 1 G med Skov til 5 Svins Olden, i Allerup 1 G for: i Fyen, Vinding H, Kiersendrup By 1 G; Gudme H, Ure By 1 G med Skov til 8 Svins Olden, i Øxendrup 1 G, paa Hindsholmb i Mitschouf 1 G Vidner: Ifver Vind til Nørholmb og Ifver Prip, Sekretærer Orig Mag 1015 F R 4, 40 b 6 Sept Christian Grubbe til Lystrup faar: i Sælland, Tryggevelde Len, Kongsted S og By 1 jordegen G, i Skoufthorup 1 G med Skov til 20 Svins Olden for: i Sælland, Stafvens H i Strøby 1 G, i Tommestrup 1 G Nykiøbings Len i Onsløuf V2 G, hvoraf Kronen har den anden Halvpart, med Skov til 12 Svins Olden Vidner: Ifver Vind til Torpegaard og Verner Parsberg til Søedal, Sekretærer, Orig Mag 1016 Sj R 19, 286 Jost Høg til Giorsløf faar: i Sælland, Stefns H, Holtug S og By 1 G, der giver sin Skyld til Kirken, i Raahye 1 G, der giver sin Skyld til Magleby Kirke, for: i Sælland, Dalby S i Eode 2 G, der give deres Skyld til Dalby og Egede Kirker og have Skov til 10 Svins Olden Vidner: Ifver Vind til Torpegaard og Erick Pors til Ølingsøe, Sekretærer Orig Mag 1017 Sj R 19, 284

11 1G Sept Kbhvn Hilleboio Pors, Enke efter Niels Gaas til Hiortholni, faar: paa Langeland, Fodslet S og By 4 G, 1 Hus og :JG, der tilhøre Stiftets Tjenere, for: paa Langeland, Xørrf H, Tullebølle S i Lidsemose 2 G, i Lockehye 2 G, hvoraf den ene har Skov til <i Svins Olden, i Stengade 1 G nied Skov til o Svins Olden Semnierbølle S i Refbery en Part i 1 G, Støfnse S paa Hoiif 1 G, i LUcboUe 1 G med Skov til 3 Svins Olden, i Ennehølle 1 G og en Part i i G Vidner: Ifvor Vind til Torpegaard og Erick Pors til Øllingsøe, Sekretærer Orig Mag 1020 F R 4, 45 b 5 Xov Jens Mogenssen (Harbou) til Sindinggaard faar af Aarhus Kapitel: i Jylland, Hatting H, Hedenstod S, Torup By 3 G, af hvilke de 2 tilsammen have Skov til GO Svins Olden i Koedsted Enemærke, og alle 3 G ligeledes P\Tellesskov til GO Svins Olden, i Hedensted 1 G med Skov til 4 Svins Olden og 1 Gadehus for: i Jylland, Hatting H, Stenderup S i Nor Aldum 2 G, der hver har Skov til G Svins Olden; Tørsting H, Bryrup S, Velluifje By 1 G med Skov til 48 Svins Olden, og 1 Bol; Hatting H Daugaard S og By 1 G med Skov til 15 Svins Olden Orig, (Kongens Genbrev) i Top Saml p Perg, Hatting H Nr 31 J R 9, Jan Koldinghus (R: Kbhvn Jan) Lauge Bille til Havløche faar: paa Laaland i Havloche 1 Præstebol, som tilhører Præsten i Hillcstedt for: paa Laaland i Siørup 1 Bol med Skov til 7 Svins Olden, hvilket udlægges til Præsten i Hillestedt Vidner: Ifver Vindt til Torpegaard og Jørgen Rossenkrandtz til Rossenholm, Sekretærer, Orig, Mag, 1022 Smaal R 5, 162, Koncepter, 13 Febr Kolding Jelling Syssels Provsti faar* i Coldinghus Len i Lille Karlschouf 1 G, (i) Store Karlschouf 1 G, af hvilken sidste der dog vedblivende skal ydes V«Td Smør aarlig til Coldinghus Slot, for: i Jelling Syssels Provsti ved Engelsholm i Brestcnlund 1 G og 1 Bol, Toridde H,, Smidsfruj) By 1 G, hvilket Gods Kongen har udlagt til Hr Jørgen Brahe til Hvedholm J R, 9, 99 b Skøde fra Johan Brochenhus til Lierbech til Kongen paa: i Slesvig, Haderslofhus Len 1 G, kaldet Aifrup, :;r

12 med Skov til 24 Svins Olden, 1 G, kaldet Bierte Vidner: Ifver Vind til Torpegaard og OUuf Brochenhus, Sekretærer Orig i Top Saml p Perg, Tyrstrup H Nr G J R 9, Marts Kolding Gavebrev til Sognepræsteembedeti Hie (Hr Jens Christensen) paa 3 Boliger i Toustrnp Hoer S; dog forbeholder Kongen sig Stedsmaal, Sagefald og deslige samt den aarlige Landgilde J R April Kbhvn Hr Claus Daae til Rafnstrup fa ar: i Fyen, Odensegaards Len, Aasum H Fraude S og By 3 G, hvoraf den ene er en Kirkegaard, af hvis Landgilde en Part skal følge Allerup Kirke og Præst, for: i Fyen, Odensegaards Len, Lund H i Nonqj 1 G, i Gobstrnp 1 G Vidner: Ifver Vind til Torpegaard og Olluf Brochenhus, Sekretærer Orig Mag 1023 F R 4, April Hr Palle Rosenkrans til Krenkerup faar af Almindeligt Hospital i Xykiøbing (paa hvis Vegne Kongen handler): paa Laaland, Fuelsc H i Bødhye 3 G med Skov til 3 Svins Olden og 1 Gadehus, i Hyltofte 1 G med Skov til 3 Svins Olden, i Bøsserup 1 øde Jord, kaldet S Jørgens Ager i TJiaanq) 1 G, i Erringshf 2 Gadehuse, i Gierringe 1 G, i FuUebecJi 1 G, i Veilehye 1 Gadehus, i Bto'tsøe 1 Gadehus ; Musse H i Langed 1 G, i Handermølle 1 G, i Siindhye 1 G med Skov til 3 Svins Olden, i TJiorrebye (R har fejlagtig Hørreby) 1 G med Skov til 2 Svins Olden, i Vester UsJøf 1 G med Skov til 4 Svins Olden; Sønder H i Gludshinde 1 G, i Gurrebye 1 øde Jord, i Hogerbye 1 G, i lllerslef 1 G, Vesterborig S i Vedbye 1 G for: paa Falster i Thaarup 2 G, hvoraf den ene har Skov til 2 Svins Olden, og 2 Huse, i Grimelstrup 1 G og 1 Hus, i Lillebrende 1 G med Skov til 30 Svins Olden, i Øster Kippinge 1 G, i Egense 1 G, i Norre Ørsløf 1 G, i SiUestrup 1 G, i Gundersløfmagle 1 G Vidner: Ifver Vind til Thorpegaard og Olluf Brochenhus, Sekretærer Smaal R 5, 164 1) Koncepter 19 Avg Palle Urne til Bontoft faar: i Skaane Landtskrone Len, Fers H i Thierebye 3 G for: i Skaane, Landtskrone Len Fers H, Ilstrup S og By 1 G, i Klandbye 2 G, der hver har Skov til deres egne hjemmefødto Svin

13 hvilken Skov for hvers Vedkommende kan rej,ties Ul 10 Svins Olden, i Laxemed 1 G Vidner: (Jluf Brockenhus til X og ItVer Krabbe Moggenssen til Vegholmb, Sekretærer, Orig Mag 1020 Sk R 5, 130 b 21 (Kongens Genbrev: 22) Avg Kbhvn Frands Locke til Ofvergaard faar: i Jylland, Droningborg Len, Roxe H, Hallandshierfj By 4 G, paa llallandsbierg Mark 2 Tredjedele af Ambdes Jord, hvoraf en af Kronens Tjenere i Boved har og fremdeles skal beholde den tredje Tredjedel, 1 Gadehus, TJiøslexf By 3 G for: i Sælland, Vordingborg Len, Baarse H, Sneserød S, Store litittiihjevjy 3 G, hvoraf de 2 have Skov henholdsvis til 100 og 40 Svins Olden; Roschildegaards Len, Voldborg H» Lymjhye S og By 3 G; i Jylland, Droningborg Len, Nørre Hald H, Glindstrup S, Handeste By 2 G, i samme H, Hornheck By 1 G Vidner: Ifver Vind til Nørholmb og Christian Sinclar til Sinclarsholmb, Sekretærer Orig Mag 1027 Orig (Kongens Genbrev) i Top Saml p Perg, Rougsø H Xr 15 J R 9, , Aug Otte Kaas til Xandriip faar: i Jylland, Haldts Len, Mors Nør H, Flade S og By 9 G med de Gadehuse, der ere byggede paa samme Gaardes Grund, 1 Bol, i Nanderup 1 Bol, i Bierbije 1 G med de Gadehuse, der høre til samme, for: i Jylland, Varsyssel, Skadts H, Giddafj(jer S og By 3 G og 2 Bol, i Frokier 1 Bol, Hostrup S, Selhorg By 3 G og 1 Bol: Mors Xør H Kaarbye S i AVs- 1 G, og 2 Halvgaarde, i Bierhij S og By 1 G: Sønder H, Øring S og By t G Vidner: Ifver Vind til Torpegaard og Olluf Brochenhus, Sekretærer Orig Mag 102S J R 9, 156 b 24 Avg Birgette Mur mand til Bontofte faar: i Skaane, Alboe H, Fuldstoft S i Botofte 1 G med Surskov til Gærdsel og Ildebrændsel for: i Skaane, Engelsted H, Engelstrup By 2 G og 2 Gadehuse Vidner: Ifver Vind til Torpegaard og Olle Brochenhus Sekretærer Orig Mag 1029 Sk R Sept Skøde til Mickel Bundsted, Remsnider i Hilleroed, paa 1 Sfgkke Jord ved Sorfedand) og op til den store Mose, som ligger derved; han skal være pligtig at omsætte det med et Stengærde eller indelukke det med en Grøft Sj R 19, 325

14 48G Sept, Kl^hvn, Fru Sophia S t a fv e r s c h o u f til Synderschouf, Otte Kruses Enke, faar af Riber Kapitel (paa hvis Vegne Kongen handler): i Jylland, Skadts H, Nebel S, Hijgum By 4 G for: i Jylland, Vester H, Billom S BiUomgaard, BiUom By 1 G og 1 (Bol); Skadts H, Gulagger S i Jegsmmxh 1 G ; Slaugs H, Vorhasse S og By 2 G J R 9, Sept Hr Jørgen Urne til Alslef faar: i Roskilde Len i Kierche Hvalsøe 1 G med Skov til ;24 Svins Olden, i Nørre Hvalsøe 2 G, hvoraf den ene har Skov til 4 Svins Olden, for: i Roskilde Len i Kalshind 1 G med Skov til 1 SAins Olden Vidner: Ifver Vind til Thorbegaard og Oluf Brochenhus, Sekretærer Orig Mag 1030 Sj R 19, 326 Christian Normand til Ølstedgaard faar: i Fyen, Salling H, Ølsted By 1 G med Skov til 5 Svins Olden for: i Fyen, Skamb H i Skamhye 1 G, Thaarup By 1 G Vidner: Ifver Vind til Thorpegaard og Ifver Krabbe til Vegholmb Sekretærer Orig Mag 1031 F R 4, Sept Sivort Urne til Raarup faar af Roedskil Kapitel (for hvilket Kongen handler): i Sømme H, Fløng S og By 6 G, og 3 Gadehuse for: i Thune H Jersig S og By 3 G, i Schiendsvedlille 1 G, i Ørested 1 G med Skov til 10 Svins Olden og 5 Gadehuse Vidner: Ifver Vind til Thorpegaard og Oluf Brochenhus, Sekretærer Sj R 19, Sept * Gabriel Kruse til Hiuleberg faar: i Skaane, Bierre H 1 Stykke Engjord paa 2 Læs Eng, som ligger ved Udsts Hovedgaard Engeltofte og har tilhørt Præsten i Barchagger og Rebelberch Sogne, for: i samme H og S 1 Eng, hvorpaa kan høstes 2 Læs Hø, og som ligger sønden for i Dalsengen og har hørt til Toftekulle, hvilken Eng udlægges til Kongen paa ovennævnte Præsts Vegne Vidner: Ifver Vind til Torpegaard og *011uf Brochenhus, Sekretærer Orig Mag 1031 b Sk R 5, Sept Gavebrev til Sogn epræste embedet i Bøufling (Hr Christen Christensen Giødstrup, Sognepræst) paa 2 Stykkor Eng, kaldede Ofverheal og Nederheal, som ligge til Bøufling Kirke, samt Fjerdeparten af 1 Kronbol, kaldet Honssøer, foi- en billig Fæste og den sædvanlige Afgift J R 9, 141 b 14 Okt Klthvu Gavebrev til Ilendrich Rosen-

15 1635 4«7 mejor, borgci- i Kiøbenhafri, paa Brede Mølle, Lyndbye S Sockelunds H, med tilliggende Ejendom; naar han ikke bruger den til al lave Krudt paa, maa han bruge den til at male Mel og MalL paa, endvidere maa han anrette en HesteinoUe som dog alene maa bruges til Krudt; han skal svare sædvanlig Landgilde og Skat Sj H 19, 360 b 1 5 Okt Kbhvn Gavebrev til samme paa Fidlecads Mollf med tilliggende Ejendom; han skal opsætte god Bygning derpaa og svare sædvanlig Landgilde og Skat, han selv skal ikke svare nogen Indfæstning, men ellers skal der, hver Gang Møllen gaar i Arv, svares 50 Speciesdlr i Stedsmaal; da der kun er ringe Jord til Møllen, henlægges der 1 G i Lyndbije dertil Sj R 11), 362 b' 2 Nov Hr Tagge Toett Andersen til Duegit faar: i Skaane, Lugge H, Hesselunde S 1 G, kaldet Killegaarden, Egbye S, Vallehierg By 1 G for: i Skaane, Helsingborg Len, Lugge H, Raads S i Ørhi/e 1 G Moerup S i Tolderup 1 G; Malmøchus Len, Espe By 1 G Vidner: Ifver Vind til Torpegaard og Ifver Krabbe til Vegholmb, Sekretærer Orig Mag 1032 Sk R 5, Nov Odense Niels Friis til Krastrup faar: i Nørrejylland, Olborighus Len, Slet H, Salling S (i) Bryndumh 9 G, af hvilke 1 er en Selvejergaard, og 3 Gadehuse, Fleisborig S i G(dter 2 G, i Lille Sionq) 1 G, Smach Mølle og KilUs Aalegaard med tilliggende Fiskeri for: i Nørrejylland, Huornum H, Grafløf S i Fløe 2 G, Voxlef S i Ba>f sfriq) 1 G; Slet H, Biørnsholmbs S i Nesbye 1 G, UUis S og By 1 G, Kvornumb S og By Kvornnmhgaard, Habrov S i Jeliestrup 1 G, Vindbles S og By 1 G, Ovdrup S og By 1 G, Nesborrig S i Tolstrup 1 G, Aars S (i) Vester Orsfruj) 1 G, Vester Ovstrup Mølle og 1 Gadehus Vidner: Ifver Vind til Torpegaard og Vincendts Bildt til Næs, Sekrehvri^r Orig Mag 1033 J R 9, 145 b 6 Dec Gavebrev til Balle Præstegaard paa Bredsted Kirkes Jorder, som ere: 1 Eng i Bafniug Mark ' Li^'e foran er indfort et Brev af 14 Okt dei ikke omtaler (iaarden i Lvnirhv men ellers indehouler ile samme Hestenimelser om Mollen

16 kaldet Øster Krag, 1 Toft paa Bulle Mark vesten for Stengryde, kaldet Karris Toft, Kirkeagrene paa Lunds Mark imod Rafning, som ere 1 Ager ved Soelris, 1 Stykke Jord sydøst for Lmid, kaldet C4rønsig, og 2 Agre; 1 Jord og 1 lille Eng paa Balle Mark, kaldet Kattelgreen, 1 Otting af Bredsted Kirkejord over al Balle Mark med 1 Toft, Tredjeparten af nogle Kirkejorder nedenfor Bredsted Kirke og de 2 andre Parter, der nu ere bortfæstede til 2 Mænd i Stensgaard, saasnart de blive ledige, med mindre disse Jorder fra gammel Tid ere givne fra bemeldte Gaard til Kirken; endelig 1 lille indelukket Toft med 1 Boishus vest for Bredsted Kirke Til Gengæld skal Præsten holde den ugentlige Fredagsprædiken som hidtil og forsyne Kirken med Brød og Vin J R 9, (R: 6) Jan Haderslev Jørgen Kruse til Hiermidtslefgaard faar: i Jylland, Kalløe Len, NørH, NlmbtoftSog By 1 G med Skov til 24 Svins Olden og 2 Gadehuse ; Sønder Hald H, Maria Maydelene S og By 1 G, 1 øde Jord og 1 Gadehus, i Pindstrup 1 G, i Atterup 2 Bol, hvoraf det ene har Skov til 2 Svins Olden, og 1 Gadehus for: i Jyl; land, Kalløe Len, Sønder H, Thistnip S og By 1 G, Liunghije S og By 2 G Vidner: Ifver Vind til Thorpegaard og Oluf Brochenhus, Sekretærer Orig Mag 1034 J R 9, Jan Ernst Normand til Selsøe faar af Assens Kirkes Jorder i Bierre H i Jylland: den norderste Ager, som er 12 Favne bred og 230V2 Favn lang, den sønderste Ager, som er 9 Favne bred og 262 Favne lang, 1 Ager ved Ofverbye, som er 7 Favne bred og 360 Favne lang, og 1 lille Stykke vaagt" Eng ved Enden af samme Ager, hvilket er 7 Favne bredt og 120 Favne langt og omtrent kan bære 1 Læs Hø, for: i Bierre H ved Langkier Stenbro 1 Ager, i samme Herred 8 Agre og Jorder Vidner: Ifver Vind til Torpgaard og Ifver Krabbe Mogensøn til Vegholm, Sekretærer J R 9, 165 Koncepter Ernst Normand til Sielsøe faar af Assens Præs te gaard s Jorder i Bierre H i Jylland: 1 Ager paa Palscjaurd Mark, som er 8V/2 Favn bred og 250 Favne lang, 1 Ager imellem bægge Vejene, som er 3^2 Favn bred og

17 log' 2 Favn lang, og 1 Ager, der støder op til Langkierd og er 5 Favne bred og 139 Favne lang, t(jr: i Bierre H C) Jordstykker, hvoraf de 4 ligge ved OlVerbye Vidner: Hver Vind til Toi-pgaard og Ifver Krabbe Mogensøn til Vegholm, Sekretærer J R, 1), 107 b Koncepter i) Jan Haderslev Ernst Nor mand til Selsøe faar af Kaarup Kirkes Ejendom: i Jylland, Bierre Fl 4 Agre paa FaUynards Mark, nordon for Palle Ciraais Fald, hvilke ere II Favne i Bredden og 170 Favne i Længden, for: i Vri(/sted 1 Bol med 4 Jordstykker, som høre dertil Vidner: [fver Vind til Torpgaard og Ifver Krabbe til Vegholm, Sekretærer J [{ y, 1(*)9 b Koncepter 18 Febr Thønne Friis til Heselager faar: paa Langeland, Lindelse S 1 G, kaldet lleboue, Vester Fulsbølle S '2 G, kaldede Vei^terhy og Maylehy, Hamblede S i Leytfbølle 1 G og Vb af Bnisyaard for: paa Falster i Karlehy 1 G med Skov til 6 Svins Olden, i Raaedt 1 Halvgaard, i Xes 1 (G) Vidner: Ifver Vindt til Nørholmb og Vincendts Bildt til Næs, Sekretærer Orig Mag 1035 F R 4, April Sognepræsteembedet i Jelling (Hr Jørgen Pedersøn), der har faaet udlagt I G i Jelling S, Kouhalle By i Stedet for den Annexpræstegaard i Hofre S og By, som Kongen bortskiftede til Johan Brockenhus til Lerbeck faar saa mange Skpr Korn aarlig, som den modtagne G er ringere paa Landgilde end den afstaaede, af det, som Jelling Bymænd yde af 1 øde Jord, kaldet Stiufsmarck; med Tienden vedbliver det at være som før, saa at Præsten faar hele Tienden af Gaarden i Ilofre medens Gaarden i Rouballe yder sin Tiende treskiftes til Kronen, Kirken og Præsten J R Kone 10 Maj Kbhvn Hr Axel Arenfeld til Basnæs faar af Præsten i Ilofve S (for hvem Kongen handler): i Flacheberg H, Thierebye S i Lundbye I G for: i Flachebery H, S og By i G Vidner: Ifver Vind til Nørholmb og Ifver Krabbe Mogonson til Vc^liolinb, Sekretærer Sj R 19, 393 1() Maj Ofve Giede til Thomerup faar: i Varbierg Len Daxaas S o (I, kaldede K1i'f\ h'or, Oyierde,

18 : Brøderød og Ottersøe, hvoraf de 4 sidste hver har Skov til 20 Svins Olden, i Holdt 1 G, i Siø 1 G med Skov til 25 (OrM: 35) Svins Olden, 1 G, kaldet VaUershogierde, med Fællesskov til 25 Svins Olden, 1 G, kaldet Aas, med Fællesskov til 20 Svins Olden, 1 G, kaldet Scharøedt, med Fællesskov til 10 Svins Olden, hvilket Gods har tilhørt Hallands Laugstol, for følgende Gods, der udlægges til Kongen paa Hallands Laugstols Vegne i Nørrehalland, Aas By Kullegaard med Fællesskov til 2 Svins Olden; Sønderhalland, Qvidbølle*S 2 G, den ene kaldet Thrnnderup, den anden KidJe, Refvinge S 2 G, kaldede Brenderup og Fodstrnp (R : Lodstrup), Sindrumb S 2 G, kaldede Ondsøe og Hedegaard, Aasted S Hahieregaard, Thorup S 2 G, der kaldes Ofvergaardlog Tliommeralt (R : Lhomnieralt) og hver har Fællesskov til 40 Svins Olden, Vagnøe S 1 G, kaldet Thierttp ; Lavholmbs Len 1 G, kaldet Lyhye Vidner : Ifver Vind til Nørholmb og Ifver Krabbe til Vegholmb, Sekretærer Orig Mag 1030 Sk R 5, Maj Kbhvn Otte Brahe Pedersen til Torbenfeld faar: i Sælland, Holbechs Len, Tudse H, Skomstrup S i Bennehoe 6 G og 1 Gadehus, Juderup S i Torneved 2 G, Halvparten i 1 G, og 4 Gadehuse for: i Sælland, Kallingborg Len, Ars H, Røerby S i Kierehye en Part i 1 G, 1 G og 1 øde G; Skippings H, Føldsløf S i Algestrnp 1 G Seresløf S i Snertinge 1 G Vidner: Ifver Vind til Torpegaard og Ofve Bielche til Øesteraad, Sekretærer Orig Mag 1037 Sj R 19, 403 (R: 23) Jomfru Anne Sested faar: i Jylland, Sønder H, Redsted S Sindhieriggaard, Sindbier ig By 10 G, hvoraf 1 tillige giver Skyld til Redsted Kirke, Sindbierig Møllejord, som tidligere har ligget til Møllen, der nu skal have været øde i 30 Aar, og 3 Gadehuse for: i Jylland, Sønder H, Veyerslef S Vihltsgaard, Vildts By 3 G, hvoraf 1 tillige giver Skyld til Ullerup, 1 Bol, der giver Skyld til Ullerupgaard, og 1 Gadehus; Nørre H, Thødtsøe S og By 1 G og 1 Gadehus, Jørsbye S og By 2 G, hvoraf den ene giver sin halve Skyld til Otte Kaas, Bierbye S 1 G, kaldet Gulleru]}^ Solbierig S i Medel Jolbye 2 G; Sønder H, Blistrup S, Ewb By 1 G, Karbye S (1 G, kaldet) Nes, der

19 10:jO 4'>1 giver Skyld til Hald o;^ lil Fru llolvig Kaas, i Øriiifj 1 Bol Vidnor: Ifver Vind til Thorpegaard og Erich Juel til Hundesbech, Landsdommer i Nørrejylland, Orig Mag 1038 J l\ 9, 190 Koncepter 23 Maj Kblivn Hver Vind til Nørholm faar: i Nyborg Len, Vinding 11 Thoryvp By 1 G for: i Nyborg Len Gudme H, Syndingc By 1 G, kaldet Inipehafre Vidner: Olluf Brokenhus og Vincendts Bildt til Nes, Sekretærer Orig Mag 1040 F R 4, 7G b Christoffer Steensen til Grimbstedgaard faar: paa Laaland, Halsted Klosters Len, Nørre H, Sandbye S i Hoijsmarch 7 G, hvoraf 3 hver har Skov til 5 Svins Olden 3 hver til 3 Svins Olden og 1 til 2 Svins Olden, 1 giver tillige Skyld af Vachis Jord, endvidere 1 Fællesskov, kaldet Lindskov, takseret til 10 Svins Olden, 4 Gadehuse, Kiøbeløf S i Tierehye 1 G med Skov til 2 Svins Olden, i Skoufsbølle 1 lille 0, kaldet VendshoJm, for: paa Laaland, Halsted Klosters Len, Nørre H, Birket S i Thorrige 5 G med Skov til 139 Svins Olden, 2 Huse, i Birl-et 1 G, Halsted S i Noerhimh 1 G med Skov til 3 Svins Olden, 1 Bol, Horselunde S i Nyhøtte 2 G med Skov til 10 og 8 Svins Olden og 1 Hus, Kiøbeløf S i Vesterboe 1 G ; Halsted Klosters Len, Sandhye S og By 1 G Vidner: Ifver Vind til Thorpegaard og Ifver Krabbe Mogensen til Veghollumb, Sekretærer Orig Mag 1039 Smaal R 5, 174 Niels Krag til Trudsholmb faar paa sine Søstres, Ellene og Anne Krag til Glumbstnip, og deres Arvingers Vegne: i Jylland, Mors Sønder H Hvidberrj S og By 1 G der ligger under Halds Len; Dueholmbs Klosters Len, Hvidberg S og By 2 G og 1 Bol med de Gadehuse, der høre til samme G og ere byggede paa deres Grund, for følgende af ovennævnte Søstres Jordegods: i Halds Len, Mors Sonder H i MoHeriip 1 G; Dueholmbs Klosters Len i Loderup 1 G Blistrup S, Em By 1 G, i Faanip 1 Bol, paa Mors i samme H, ØriHc/ S og By Halvparten i 1 Bol Vidner: *Ifver Vind til NøHiolmb og Olluf Brockenhus, Sekretærer Orig Mag 1041 J R 9, 195 b Anne N i o 1 s d n 1 1 o r Enke efter Niels Andersen i

20 Varde, der har fæstet 1 af Ribe Kapitels Gaarde og V'2 Krongaard, kaldet Hiehoe, Jandrup S, Vester H, Ribberhus Len, faar Løfte om, at hun, hendes Børn og Arvinger altid niaa beholde samme Gaarde under Kronen og Kapitlet imod den sædvanlige Afgift, og at de ikke skulle bortskiftes derfra til andre under daglig Trældom J R 9, 198 b 25 Avg Kbhvn Otte Skel til Katholmb faar: i Nørrejylland, Mors Sønder H, FrøsIøfS og By 11 G, af hvilke de o hidtil have givet deres Byglandskyld til Frøsløf Kirke, 2 Gadehuse, i MøUerupdaJ 1 G for: i Nørrejylland, Mors Nørre H, Bierbye S, Gullerup By 1 G, Bierhye S og By 1 G, Eierslef S i Vester Hunderup 2 G, Eierslef By 1 G, 1 Bol og 3 Gadehuse : Sønder H, Blistrup S, Em By 1 G, Øring S og By 1 G, Ovtrup S, Fiellerslof By 1 G og 1 Bol, Tehrlng S og By 1 G, hvilke 4 sidstnævnte Gaardes Byglandskyld skal betales til Frøsløf Kirke Vidner: Ifver Vind til Nørholmb og Ifver Krabbe Mogensen til VeghoUumb, Sekretærer Orig Mag 1042 J R 9, 203 Koncepter 28 Avg Ifver Vind til Nørholmb faar af Riber Kapitel (paa hvis Vegne Kongen handler): i Jylland, Lundenes Len, Øster H, Hodde S og By 2 G for: i Jylland, Schads H, Øsse S 1 G, kaldet Helleguard, i Hieagger 2 G Vidner: Ofve Jul og Jørgen Rosenkrantz J R 9, 209 b Koncepter 12 Okt Malte Juel til Giesinggaard faar: i Skaane, Christianstads Len, Giers H, Sønderslaf By 11 G, i Snatterup 1 G, i Aagerup I G, i Goerøedt 1 G ; til Søndersløf er der Skov til 30() Svins Olden og til Aagerup til 100 for: i Skaane, Ghristianstads Len, Villands H i Fielchinge 1 G, i Haasløf 1 G, i Gurie \ G, i Herrestad 2 G, i Huorne 1 G, i Opmand 1 G med Skov til 5 Svins Olden, i Archelstnip 1 G med Skov til 15 Svins Olden; Giers H i Lorup 1 G med Skov til 309 Svins Olden, i Nør Miønes 1 G med Skov til 25 Svins Olden Vidner: Ifver Vind til Nørholmb og Ofve Bielche til Øesteraad, Sekretærer Orig Mag 1044 Sk R 5, 170 Uldrich Christian Gyldenleve til Schienderup (Mageskiftet er paa hans Vegne beseglet af hans Værge, Sten Bilde til Kiersgaard) faar: i Fyen, Odensegaards Len i Kier-

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Suldrup sogn: Albæk hovedgård med Risgård og Hvingelhat, takseret for 32 tdr, 2½ skp ½ fjk

Suldrup sogn: Albæk hovedgård med Risgård og Hvingelhat, takseret for 32 tdr, 2½ skp ½ fjk Amtsstuematriklen af 1664. samtlige sogne. Originalen til amtsstuematriklen findes i fotokopi på læsesalen, hvorfor denne afskrift ikke medtager bøndernes landgildeydelser, men blot ejeren, fæsteren og

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Kronens Skoder KOBEN HAVN. PAA AFHÆNDET OG ERHVERVET JORDEGODS RIGSARKIVET. BRIEF. 0041577 v.1.p.2 FRA REFORMATIONEN TIL NUTIDEN.

Kronens Skoder KOBEN HAVN. PAA AFHÆNDET OG ERHVERVET JORDEGODS RIGSARKIVET. BRIEF. 0041577 v.1.p.2 FRA REFORMATIONEN TIL NUTIDEN. i 1 Kronens Skoder PAA AFHÆNDET OG ERHVERVET JORDEGODS I DANMARK, FRA REFORMATIONEN TIL NUTIDEN. I CDDKAG UDGIVNE VED L. LAURSEN ^^ AT RIGSARKIVET. FØRSTE BINDS ANDET HEFTE. 1681-1634. KOBEN HAVN. 1 BRIEF

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha.

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Denne gård bliver ligesom Klostergård udskilt fra Staarupgaard 1719 og er på ca.2 tdr. hartkorn eller ca. 120 tdr. land. Følgende

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild.

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild. 162 skøde videre medførte. Derfor udi rette lagde hendes skriftlig forsæt formeldende, at der angives at Peder Munk skal have ladet hende med Rigens æskning forfølge for en sum penge, hvilke er ham afbetalt,

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

(Udskrift af Landvæsenskommissions Protokollen for Ørum og Westervig Amter.)

(Udskrift af Landvæsenskommissions Protokollen for Ørum og Westervig Amter.) Udskiftning af Harring og Koldby Byer. (Udskrift af Landvæsenskommissions Protokollen for Ørum og Westervig Amter.) (Ved Lærer A. Christensen, Harring. ANNO 1792, den 15. Oktober mødte Amtmanden og Landvæsenskommissærerne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Recessen om reformationen af 30. oktober 1536

Recessen om reformationen af 30. oktober 1536 Recessen om reformationen af 30. oktober 1536 Efter Grevens Fejde (1534-1536) gennemførte Christian 3. (1503-1559) reformationen i Danmark ved recessen (loven) af 30. oktober 1536. Reformationen var overgangen

Læs mere

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde:

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Kasse 1: Materiale År Arkiv Vedrører Ekstra skattemandtal 1627 kasse 1? Duebrødre

Læs mere

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET ÅRHUS AMT VED KIELD DE FINE LICHT VIBEKE MICHELSEN NIELS JØRGEN POULSEN WITH SUMMARIES IN ENGLISH 4. BIND NATIONALMUSEETS

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891 Fra en korrespondance mellem gårdejer Peder Nielsen, Grønnemark og Rougsø m.fl. Herreders Politiret. Sagen handler om Peder Nielsens besøg hos svogeren urmager Søren Johansen, Eskerod og Peders oplevelse

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Fortegnelse over de Mandspersoner, der i Aaret 18 67 til Indførelse i Lægdsrullen ere. Lægdsforstanderen for Amt med flere Lægder

Fortegnelse over de Mandspersoner, der i Aaret 18 67 til Indførelse i Lægdsrullen ere. Lægdsforstanderen for Amt med flere Lægder Når du har fundet en person i lægdsrullerne, så kan det være en fordel at se hvad der er muligt at finde i Retsbetjentens arkiv under Afd. M. Udskrivningsvæsen Her er det muligt at finde flere oplysninger,

Læs mere

H.K.Kristrnsen: Øster N. herred, side 37, Visti Lassen og Michel Nielsen. Side 257, gården Have 1537 som Niels Michelsen bebor, Kronens skøder.

H.K.Kristrnsen: Øster N. herred, side 37, Visti Lassen og Michel Nielsen. Side 257, gården Have 1537 som Niels Michelsen bebor, Kronens skøder. Denne fil er et forsøg på følgende: At undersøge om Jens Abildtrups bog Slægten Abildtrup II er i overensstemmelse med de virkelige forhold. Jeg har forsket en del i diverse arkivalier, og mener at have

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum

Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum Adelen på Give-egnen Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum I de kommende år vil jeg beskæftige mig med et forskningsprojekt om adelen

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01900.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01 Fredningen vedrører: Værum Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1952, 23-12-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Anetavle Side 1. Forældre

Anetavle Side 1. Forældre 1. Finn Elnegaard Theodorsen f. 14-Jun 1966, Rudkøbing Sygehus. Anetavle Side 1 Forældre 2. Edvard Munch Theodorsen f. 14-Sep 1927, Humble Kohave, g. (1) 17-Feb 1953, i Middelfart Rådhus, Jytte Elisabeth

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Nogle Oplysninger om Aagaard Gods. VED KOMMUNELÆRER P. RØNN CHRISTENSEN, CHARLOTTENLUND.

Nogle Oplysninger om Aagaard Gods. VED KOMMUNELÆRER P. RØNN CHRISTENSEN, CHARLOTTENLUND. Nogle Oplysninger om Aagaard Gods. VED KOMMUNELÆRER P. RØNN CHRISTENSEN, CHARLOTTENLUND. Forf. takker Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse for økonomisk Støtte til en Række Studier vedrørende

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. april 2008. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. april 2008. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. april 2008. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Mødepunkter Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Birte Tange Lauridsen, Jakob Jepsen og Jens

Læs mere

I allerunderdanigst følge af Hans Kongl. Majsts.

I allerunderdanigst følge af Hans Kongl. Majsts. Udskrift af Auktionsforretning over Riberhus Ladegårds Jorder samt Fanø, Sønderho og Mandø 1741. (Rigsarkivet. Rentekammeret. Danske Afdeling. 2. Jyske Renteskriverkontor. Journalsager. 1833. Arkivnr.

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

KØBENHAVNS SOCIALE TOPOGRAFI 1400 1499. Af Lars Kjær

KØBENHAVNS SOCIALE TOPOGRAFI 1400 1499. Af Lars Kjær KØBENHAVNS SOCIALE TOPOGRAFI 1400 1499 Af Lars Kjær KØBENHAVN CA. 1500 OLUF NIELSENS KORT Hvilke forskelle og ligheder eksisterede der imellem indbyggerne i forskellige områder af byen? SOCIALTOPOGRAFISK

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Jyske Lov var gældende i ca. 450 år, indtil 1683, hvor den blev afløst af Christian V s Danske Lov.

Jyske Lov var gældende i ca. 450 år, indtil 1683, hvor den blev afløst af Christian V s Danske Lov. OM LOV OG RET I DANMARK Danmarks første nedfældede "Grundlov" er Jyske Lov fra 1241, givet af danernes konge Valdemar II Sejr. Det skete ved rigsforsamlingens møde i Vordingborg. Jyske Lov var en landskabslov,

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Aneliste for Mogens Fischer

Aneliste for Mogens Fischer Aneliste for Mogens Fischer 1 Mogens Fischer, født 14.2.1938, Øster Stillinge, Stillinge sogn, Sorø amt. Her er jeg i Øster Stillinge fotograferet sammen med min lillebror: Erling, som nogle måneder senere

Læs mere

90 Aar. J e r s l e v. Jerslev 80 Aar. Enkefru Røjkjær Jerslev,

90 Aar. J e r s l e v. Jerslev 80 Aar. Enkefru Røjkjær Jerslev, En Folklorist. Lærer Laust Røjkjær, Hellum. Naar Talen er om Vendsyssels Historie, er der et Navn, som ikke maa glemmes, og det er den for 40 Aar siden afdøde Lærer L a u s t R ø j k j æ r, Hellum. I sine

Læs mere

Om arvefæste og landboreformer

Om arvefæste og landboreformer 25. marts 2013 Om arvefæste og landboreformer - lidt landbohistorie i Solrøds 5 landsbyer Af Bent Hartvig Petersen Aktualiseret af en aflevering til Solrød Kommunes Lokalarkiv af en større samling dokumenter

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4 Plan og Erhvervsudvikling December 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 4 Til Kommuneplan 2013 Oplevelsesstier i det åbne land Dette afsnit indeholder de vigtigste eksisterende stier i kommunen af

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, "Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive;

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive; Kong Hans 1. Konning Hans han sidder på København, han lader de lønnebrev skrive; han var så brat at svare: "Skal jeg ind til Misen i år, jeg kan ikke ene fare." sender han dem til Nørrejylland Erik Ottesøn

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

Generation IX Ane nr. 764/765. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 764/765. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Jensen Skouf og Maren Lauridsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Jens Laursen Skou & -datter Lasse Pedersen Kamp & Mette

Læs mere

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880.

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880. Brandtaksationer i Øster Horne herred, Ribe amt. Af John Bach Thygesen - Ølgod d. 4. januar 2013 INDEX til arkivalieronline.dk http://www.sa.dk/ao/andre/brandforsikring.aspx Taksationsprotokol anno 1845

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R.

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. Version 1.01 17 Feb 2015 For at indtaste kirkebøger hos Danish Family Search skal du have en bruger ID og et kodeord. Hvis du allerede har dette, så gå til kapitel

Læs mere

Kvostedgårdens Historie

Kvostedgårdens Historie Kvostedgårdens Historie Tillæg: Om at bygge et hus Kvostedgårdens historie Kvostedgården som den ser ud på Hjerl Hede er næsten 200 år gammel. Den har navn efter den lille by Kvosted mellem Skive og Viborg,

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

under Det nordiske Ødegårdsprojekt

under Det nordiske Ødegårdsprojekt Århusundersøgelsen under Det nordiske Ødegårdsprojekt I 1930 ERNE OPDAGEDE europæisk historieforskning senmiddelalderen som kriseperiode. Banebrydende blev Wilhelm Abels Agrarkrisen und Agrarkonjunkturen

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 23. maj 2007. HELGE SANDER / Susanne Mahler

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 23. maj 2007. HELGE SANDER / Susanne Mahler Bekendtgørelse nr. [xxx] af 23. maj 2007 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndet 3410-3800 MHz 1 I bekendtgørelse

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

03-04-2011 Arkivskabers arkivserier

03-04-2011 Arkivskabers arkivserier Ny Søgning Arkivskaber: Baroniet Lehn Fra Til Officielle navne 1920 Lehn Godsarkiv 1781 1930 Baroniet Lehn Arkivnummer: QB046 Arkivinstitution: Landsarkivet for Fyn, Odense Fra Til Arkivserier 1738 1795

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Kirsten Hauerberg 22724344 kf-h@jubii.dk

Kirsten Hauerberg 22724344 kf-h@jubii.dk Fornavn Telefonnummer Mobilnummer Email Butik Postnummer LOF/NETOP Kursusdato Mogens Sørensen mogsor@post9.tele.dk SuperBrugsen Vallensbæk LOF Vestegnen 1 kursus: 11/9, 25/9, 8/10, 22/10 Anni Agerbo Jensen

Læs mere