Kronens Skøder 4^^ f ^^v PAA AFHÆNDET OG ERHVERVET JORDEGODS RIGSARKIVET. FRA REFORMATIONEN TIL K ORE N HAVN. «^T?»o A> NUTIDEN.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kronens Skøder 4^^ f ^^v PAA AFHÆNDET OG ERHVERVET JORDEGODS RIGSARKIVET. FRA REFORMATIONEN TIL K ORE N HAVN. «^T?»o A> NUTIDEN."

Transkript

1 i I Kronens Skøder f ^^v ^ PAA AFHÆNDET OG ERHVERVET JORDEGODS I DANMARK,! il FRA REFORMATIONEN TIL NUTIDEN I UDDRAG UDGIVNE VED L LAURSEN Al RIGSARKIVET 4^^! FØRSTE BINDS TREDJE HEFTE (J4S K ORE N HAVN I KOMMISSION HOS C A REITZEL c er- A «^T?»o A> yi

2

3 Kronens Skoder PAA AFHÆNDET OG ERHVERVET JORDEGODS I DANMARK, FRA REFORMATIONEN TIL NUTIDEN I DDDRAG CDGIVNE AF RIGSARKIVET FØRSTE BIND L LAURSEN f\^ # I KØBENHAVN KOMMISSION HOS CAREITZEL 18«V2

4 *> S'^H^ \ København - Bianco Lunos Kgl Hof-Bogtrykkeri (F Dreyer)

5 Forord Udgivelsen af et Værk om, Kronens Skøder paa afhændet og erhvervet Jordegods i Danmark fra Reformationen til Nutiden", hvoraf første Bind herved forelægges Ofrentligheden, er besluttet for at give Studiet saavel af en vigtig Side af Statshusholdningen og Rigets Finansvæsen som af Landets Lokalhistorie et fast Grundlag Da det ikke kunde ventes, at nogen enkelt Historiker nogensinde vilde paatage sig et saa besværligt og omfattende Arbejde, medens det dog vilde være af stor Vigtighed for Granskningen at faa det frem, maatte det ganske naturligt tilfalde Rigsarkivet, der sidder inde med hele det paagældende historiske Materiale, at paatage sig denne Opgave Der var netop i Øjeblikket en forøget Anledning hertil, da Oprettelsen af Provinsarkiverne baad«' gjorde det ønskeligt i disse at have et let tilgængeligt Hjælpemiddel til at kontrollere disse Forhold og maatte forudsættes at ville fremkalde en betydelig forøget Interesse for Lokalhistorien, der i vor topografiske Literatur endnu lader saa meget tilbage at ønske, Kronens Skoder" vil udkomme i tre Bind, svarende til de tre Hovedafsnit i Krongodsets Historie: det første omfattende Tiden fra Reformationen til Christian IV"s Død, de talrige Mageskifters Tid: det andet Udlæget af Krongods i (iælds Betaling under Frederik III og Christian V: det tredje endelig Doniienernes Bortsalg, især i forrige Aarhundrede

6 Hvad det foreliggende første Bind angaar, da begynder det med Reformationen, der jo statsøkonomisk har den Betydning i høj Grad at forøge Kronens Gods og derved tillige politisk at befæste Kongemagten overfor Adelen Til Grmid for det er lagt Rigsarkivets store Samling af Mageskifter og Skøder, efter hvilke Uddragene ere gjorte Disse ere siden sammenholdte med de i Kancelliets Brevbøger indførte Breve og supplerede derfra, naar der ingen Originaler fandtes Endvidere ere Uddragene konfererede med Koncepterne, men da hidsamlingen af disse endnu ikke er helt tilendebragt og der ikke godt kunde være Tale om at gennemgaa alle de af Rigsarkivets Samlinger, hvor Koncepter muligvis kunde lindes, gør Benyttelsen af disse ikke Fordring paa at være udtømmende De i Topografisk Samling paa Pergament" opbevarede Originaler ere ogsaa benyttede Til at klare Tvivlsmaal har Rigsarkivets Samling af Besigteiser været af stor Nytte Hvor der mellem de forskellige Tekster har været Afvigelser af nogen Betydning, ere disse anførte Et Par Breve ere optagne fra trykte Kilder, ligesom et Par Efterretninger (trykte med Petit) om Godsoverdragelser i Haderslev Len skyldes en Jordebog over dette Len Nogen Vanskelighed har det voldt at fastslaa Begrebet Kronens Gods" Efter Reformationen kom en stor Del af det tidligere gejstlige Gods til at indtage en Mellemstilling Ifølge Recessen 1536 skulde Klostre, Prælaturer og Kannikedømmer blive ved Magt, indtil Kongen og Raadet tog nærmere Bestenmielse derom Allerede i Forvejen vare dog flere af Klostrene i Virkeligheden blevne verdslige Len, og det blev ogsaa hurtig Tilfældet med Resten, kun Maribo og Sorø vedhleve i nogen Tid at indtage en Særstilling Alt Klostergodset er derfor betragtet som Krongods og Mageskifter mellem Kronen og Klostre udeladte Kapitlerne vare noget friere stillede og vedbleve at være det helt ned til Enevældens første Aar; men Kongen forlenede Prælaturer, Kannikedømmer og

7 Vikarier bort (y/, mageskiftede i stor Maalestok Kapitelsgods bort til AdclsiiiiL'iid, samtidig med id Kronen ogsaa selv afsluttede store Mageskifter med Ka )illerne Man tiar derfor ansel det for rigtigst ni medtage baade Kronens og Adelens Mageskifter med Kapitlerne Paa samme Maade har man stillet sig overfor Hospitalernes, Kirkernes og Universitetets Gods Overdragelser \\\' Jus patronatus og Birkeicl til Adelen ere anførte ganske korl Da Værket saii'lig sigter til at oplyse Landboforholdene, ere Mageskifter og Skøder, der udelukkende omhandle Købstadgods, ikke optagne Medens Breve angaaende Gods i Norge kun ere medtagne, naar der i dem tillige nævnes Gods i Danmark, ere alle Breve om Godstransaktioner i Haderslev Len medtagne, da de fleste af disse staa i nøje Forbindelse med Kronens Sanding af Jordegods i Koldinghus Len og omhandle Gods bægge Steder Hvad Udgivelsesmaaden angaar, har der naturligvis ikke kunnet være Tale om at medtage Jordebogsafgifterne ved de enkelte Gaarde Brevene ere udgivne i kort Udtog efter Foruden: N N (den med Kronen mageskiftende Mand eller Institution) faar: for: " Under Byerne nævnes saa kun Antallet af Gaarde, Bol eller Huse; hvor kun Bondens Navn og Afgiften nævnes er G, Bol og Hus sat i () Naar en Adelsmand nævnes uden Slægtsnavn, er dette tilføjet i ( ) hvis det med Sikkerhed har kunnet bestemmes Vidnernes Navne ere medtagne; naar Udstederens eller Vidnernes Segl mangle, enten fordi det aldrig har været der eller i Tidens Løb er bortkounuet, er der sat en Stjærne foran Navnet Med Hensyn til Navnenes Stavcmaade har man som Hegel fulgt de originale Mageskifter og Skoder, kun hvor Navnene her ere stærkt forskrevne og de andre Tekster frendiyde bedre Læsemaader har man optaget disse Den gande Staveniaade er beholdt, dog med enkelte Lempelser: Fordobling af Selvlyd er som Regel ikke bevaret ; (lol)belt Medlyd er kun bevaret 1) mellem 2 Selvlyd i us^inmiensatte Ord og il) hvor hver

8 Mcdiyd høror til sin Slavclso; det stumme h bortfalder undtagen efter t : j i Slutningen af et Ord eller en Stavelse gengives ved i; sz gengives ved s eller ss mellem 2 Selvlyd, saa at hvert af Bogstaverne hører til sin Stavelse; z gengives i Fornavne ved s, derimod skrives Rosenkrantz, Redtz; u, v, w gengives ved u og v, u for Selvlyden, v for Medlyden, ITu, ffv, ffw gengives ved fv De hyppigst forekommende Forkortelser ere: Bg o: Bondegaard; G o: Gaard; H o: Herred; S o: Sogn; Orig, Mag o: Originalt Mageskifte; Sk R o: Skaanske Registre; Sj R o: Sjællandske Registre; F R o: Fynske Registre; Smaal R o: Smaalandske Registre; J R o: Jydske Registre; Udst's o: Udstederens; U D o: Uden Dag; U St o: Uden Sted, Udgivelsen af det foreliggende Bind har været overdraget Assistent 1^ Laursen Registret er udarbejdet af Assistent W Christensen ; desuden have flere af Arkivets Personale paa forskellig Maade været Udgiveren behjælpelige Bindet er udgivet i tre Hefter, hvoraf det første udkom i Januar og dot andet i December 1891 I Juni 1892

9 1 G; HoIIjocIis Len Thudtse 11, llorbye S i i'tjlenqj 1 G, Vidner: liver Vind til Thorpegaard og Axel Jul til V^olstrujj, Sekretærer Orig Mag 1012 Sj R 19, 2(JS b 27 Juli Kbhvn Øllegaard Pens, Enke efter Jochim Bernovidtz til liuberggaard, f'aar: paa Laaland, Sønder H Thillidtse S og By 18 G ined 1 ode Jord og Skov til 402 Svins Olden (2 af Gaardene have hidtil svaret en Afgift til Thillidtse Kirke og 1 til Gurreby Kirke, hvilken Afgift herefter skal følge Øllegaard Pens), fremdeles 8 (R og Besigt,: 4) Gadehuse, i Støfhye 1 G med 1 øde Jord og Skov til IGo Svins Olden, Vestenskouf S i Hnndfshofrif 1 G,, Vesfenskouf By 1 G med Skov til 20 Svins Olden for: paa Laaland Sønder H,, Afninge S, THlersløf By 1 G med Skov til 1 Svins Olden, Søllested S i Hør/f rh// 2 G, der hver har Skov til 40 Svins Olden Ryde S i Ni/bølle 3 G, hvoraf den ene har Skov til 20 Svins Olden, Arninge S i Emb 1 G, i Tnjeshxs 1 G, Gloeslund S og By 5 G, hvoraf 2 hver har Skov til 1 Svins Olden og 2 herefter skulle svare en Del af Afgiften henholdsvis til Gurreby og Thillidtse Kirker, Ddumare S og By 2 G, der skulle svare en Del af Afgiften til Thillidtse Kirke, og hvoraf den ene har Skov til 2 Svins Olden, Landkiercke S i Alminde 1 G, Groeshafve S og By 1 G, Vestenskouf S i Læsøe 1 G; Musse H, Maybølle S i Hielnib 2 G, der hver har Skov til 3 Svins Olden, Torebye S, i Suudbije 1 G med Skov til 10 Svins Olden; Fuelse H Erringløf S i Sielsfoff 1 G med 1 øde Jord og 1 Hus, Oelstrup S i Biernidfs 1 G og 1 Hus, Nebbelund S i Bucchehaufre 1 G, Tordshnid S og By 1 G; Falster, Torckelstrup S, Ginidtshfwuijle By 1 Bolig med Skov til 10 Svins Olden Vidner: Ifver Vind til Nørholmb og Axel Jul til Volstrup, Sekretærer Orig Mag 1021 Orig, (Kongens Genbrev) i Top Saml p Perg, Laalands Sønder H, Xr 40 Smaal R 5, 154 b Koncepter Morten Pax til Bierre fa ar: i Jylland, Skanderborg Len, Voer H, Synd S, Brixsfed By 1 G og 1 Præstegaard, der giver en Del af sin Landgilde til Præsten for: i Jylland, Skanderborg Len, Voer H, Yding S i Saabjfe Halvparten af 1 G med Skov til ('» Svins Olden: Aakier Len, 31

10 ; Hads H, Xofleuf By 1 G ; Voer H, Verre S, Halderup By 1 Bol Vidner : Ifver Vind til Nørholmb og Ifver Preip, Sekretærer Orig Mag 10 IB J R 9, 68 b Koncepter 30 (R : 27) Juli Kbhvn Fru Karren Sested, Enke efter Tyge Kruse til Aastrup, fa ar: i Jylland Galløe Len, Sønder Hald H, Veyelby S i Allestrup 1 G og Herligheden af 1 Kirkfebol, Haugerballegaards Len, Sønder Hald H, Veijelhy S og By 2 G og 1 Gadehus for: i Jylland, Galløe Len, Sønder H i Tolstrup 1 G : Haugerballegaards Len, Sønder H i Veyelhy 4 G og 1 Gadehus Vidner: Ifver Vind til Tor]3egaard og Ifver Preip, Sekretærer Orig Mag 1014 J R 9, 70 b 30 Juli Fru Karen Sested, Enke efter Thyge Kruse til Aastrup, faar afaarhus Kapitel: IG i Veilhye S og By, Sønder H, Jylland, for: i Jylland, Sønder H i Tholstrup 1 G; Nør H i Skinhierg 1 G Vidner: Ifver Vind til Nørholmb og Ifver Preip, Sekretærer J R 9, 73 Koncepter 19 Avg Hr Claus Da ae til Pvafvenstrup faar: i Fyen, Aassum H i Birchont 1 G med Skov til 5 Svins Olden, i Allerup 1 G for: i Fyen, Vinding H, Kiersendrup By 1 G; Gudme H, Ure By 1 G med Skov til 8 Svins Olden, i Øxendrup 1 G, paa Hindsholmb i Mitschouf 1 G Vidner: Ifver Vind til Nørholmb og Ifver Prip, Sekretærer Orig Mag 1015 F R 4, 40 b 6 Sept Christian Grubbe til Lystrup faar: i Sælland, Tryggevelde Len, Kongsted S og By 1 jordegen G, i Skoufthorup 1 G med Skov til 20 Svins Olden for: i Sælland, Stafvens H i Strøby 1 G, i Tommestrup 1 G Nykiøbings Len i Onsløuf V2 G, hvoraf Kronen har den anden Halvpart, med Skov til 12 Svins Olden Vidner: Ifver Vind til Torpegaard og Verner Parsberg til Søedal, Sekretærer, Orig Mag 1016 Sj R 19, 286 Jost Høg til Giorsløf faar: i Sælland, Stefns H, Holtug S og By 1 G, der giver sin Skyld til Kirken, i Raahye 1 G, der giver sin Skyld til Magleby Kirke, for: i Sælland, Dalby S i Eode 2 G, der give deres Skyld til Dalby og Egede Kirker og have Skov til 10 Svins Olden Vidner: Ifver Vind til Torpegaard og Erick Pors til Ølingsøe, Sekretærer Orig Mag 1017 Sj R 19, 284

11 1G Sept Kbhvn Hilleboio Pors, Enke efter Niels Gaas til Hiortholni, faar: paa Langeland, Fodslet S og By 4 G, 1 Hus og :JG, der tilhøre Stiftets Tjenere, for: paa Langeland, Xørrf H, Tullebølle S i Lidsemose 2 G, i Lockehye 2 G, hvoraf den ene har Skov til <i Svins Olden, i Stengade 1 G nied Skov til o Svins Olden Semnierbølle S i Refbery en Part i 1 G, Støfnse S paa Hoiif 1 G, i LUcboUe 1 G med Skov til 3 Svins Olden, i Ennehølle 1 G og en Part i i G Vidner: Ifvor Vind til Torpegaard og Erick Pors til Øllingsøe, Sekretærer Orig Mag 1020 F R 4, 45 b 5 Xov Jens Mogenssen (Harbou) til Sindinggaard faar af Aarhus Kapitel: i Jylland, Hatting H, Hedenstod S, Torup By 3 G, af hvilke de 2 tilsammen have Skov til GO Svins Olden i Koedsted Enemærke, og alle 3 G ligeledes P\Tellesskov til GO Svins Olden, i Hedensted 1 G med Skov til 4 Svins Olden og 1 Gadehus for: i Jylland, Hatting H, Stenderup S i Nor Aldum 2 G, der hver har Skov til G Svins Olden; Tørsting H, Bryrup S, Velluifje By 1 G med Skov til 48 Svins Olden, og 1 Bol; Hatting H Daugaard S og By 1 G med Skov til 15 Svins Olden Orig, (Kongens Genbrev) i Top Saml p Perg, Hatting H Nr 31 J R 9, Jan Koldinghus (R: Kbhvn Jan) Lauge Bille til Havløche faar: paa Laaland i Havloche 1 Præstebol, som tilhører Præsten i Hillcstedt for: paa Laaland i Siørup 1 Bol med Skov til 7 Svins Olden, hvilket udlægges til Præsten i Hillestedt Vidner: Ifver Vindt til Torpegaard og Jørgen Rossenkrandtz til Rossenholm, Sekretærer, Orig, Mag, 1022 Smaal R 5, 162, Koncepter, 13 Febr Kolding Jelling Syssels Provsti faar* i Coldinghus Len i Lille Karlschouf 1 G, (i) Store Karlschouf 1 G, af hvilken sidste der dog vedblivende skal ydes V«Td Smør aarlig til Coldinghus Slot, for: i Jelling Syssels Provsti ved Engelsholm i Brestcnlund 1 G og 1 Bol, Toridde H,, Smidsfruj) By 1 G, hvilket Gods Kongen har udlagt til Hr Jørgen Brahe til Hvedholm J R, 9, 99 b Skøde fra Johan Brochenhus til Lierbech til Kongen paa: i Slesvig, Haderslofhus Len 1 G, kaldet Aifrup, :;r

12 med Skov til 24 Svins Olden, 1 G, kaldet Bierte Vidner: Ifver Vind til Torpegaard og OUuf Brochenhus, Sekretærer Orig i Top Saml p Perg, Tyrstrup H Nr G J R 9, Marts Kolding Gavebrev til Sognepræsteembedeti Hie (Hr Jens Christensen) paa 3 Boliger i Toustrnp Hoer S; dog forbeholder Kongen sig Stedsmaal, Sagefald og deslige samt den aarlige Landgilde J R April Kbhvn Hr Claus Daae til Rafnstrup fa ar: i Fyen, Odensegaards Len, Aasum H Fraude S og By 3 G, hvoraf den ene er en Kirkegaard, af hvis Landgilde en Part skal følge Allerup Kirke og Præst, for: i Fyen, Odensegaards Len, Lund H i Nonqj 1 G, i Gobstrnp 1 G Vidner: Ifver Vind til Torpegaard og Olluf Brochenhus, Sekretærer Orig Mag 1023 F R 4, April Hr Palle Rosenkrans til Krenkerup faar af Almindeligt Hospital i Xykiøbing (paa hvis Vegne Kongen handler): paa Laaland, Fuelsc H i Bødhye 3 G med Skov til 3 Svins Olden og 1 Gadehus, i Hyltofte 1 G med Skov til 3 Svins Olden, i Bøsserup 1 øde Jord, kaldet S Jørgens Ager i TJiaanq) 1 G, i Erringshf 2 Gadehuse, i Gierringe 1 G, i FuUebecJi 1 G, i Veilehye 1 Gadehus, i Bto'tsøe 1 Gadehus ; Musse H i Langed 1 G, i Handermølle 1 G, i Siindhye 1 G med Skov til 3 Svins Olden, i TJiorrebye (R har fejlagtig Hørreby) 1 G med Skov til 2 Svins Olden, i Vester UsJøf 1 G med Skov til 4 Svins Olden; Sønder H i Gludshinde 1 G, i Gurrebye 1 øde Jord, i Hogerbye 1 G, i lllerslef 1 G, Vesterborig S i Vedbye 1 G for: paa Falster i Thaarup 2 G, hvoraf den ene har Skov til 2 Svins Olden, og 2 Huse, i Grimelstrup 1 G og 1 Hus, i Lillebrende 1 G med Skov til 30 Svins Olden, i Øster Kippinge 1 G, i Egense 1 G, i Norre Ørsløf 1 G, i SiUestrup 1 G, i Gundersløfmagle 1 G Vidner: Ifver Vind til Thorpegaard og Olluf Brochenhus, Sekretærer Smaal R 5, 164 1) Koncepter 19 Avg Palle Urne til Bontoft faar: i Skaane Landtskrone Len, Fers H i Thierebye 3 G for: i Skaane, Landtskrone Len Fers H, Ilstrup S og By 1 G, i Klandbye 2 G, der hver har Skov til deres egne hjemmefødto Svin

13 hvilken Skov for hvers Vedkommende kan rej,ties Ul 10 Svins Olden, i Laxemed 1 G Vidner: (Jluf Brockenhus til X og ItVer Krabbe Moggenssen til Vegholmb, Sekretærer, Orig Mag 1020 Sk R 5, 130 b 21 (Kongens Genbrev: 22) Avg Kbhvn Frands Locke til Ofvergaard faar: i Jylland, Droningborg Len, Roxe H, Hallandshierfj By 4 G, paa llallandsbierg Mark 2 Tredjedele af Ambdes Jord, hvoraf en af Kronens Tjenere i Boved har og fremdeles skal beholde den tredje Tredjedel, 1 Gadehus, TJiøslexf By 3 G for: i Sælland, Vordingborg Len, Baarse H, Sneserød S, Store litittiihjevjy 3 G, hvoraf de 2 have Skov henholdsvis til 100 og 40 Svins Olden; Roschildegaards Len, Voldborg H» Lymjhye S og By 3 G; i Jylland, Droningborg Len, Nørre Hald H, Glindstrup S, Handeste By 2 G, i samme H, Hornheck By 1 G Vidner: Ifver Vind til Nørholmb og Christian Sinclar til Sinclarsholmb, Sekretærer Orig Mag 1027 Orig (Kongens Genbrev) i Top Saml p Perg, Rougsø H Xr 15 J R 9, , Aug Otte Kaas til Xandriip faar: i Jylland, Haldts Len, Mors Nør H, Flade S og By 9 G med de Gadehuse, der ere byggede paa samme Gaardes Grund, 1 Bol, i Nanderup 1 Bol, i Bierbije 1 G med de Gadehuse, der høre til samme, for: i Jylland, Varsyssel, Skadts H, Giddafj(jer S og By 3 G og 2 Bol, i Frokier 1 Bol, Hostrup S, Selhorg By 3 G og 1 Bol: Mors Xør H Kaarbye S i AVs- 1 G, og 2 Halvgaarde, i Bierhij S og By 1 G: Sønder H, Øring S og By t G Vidner: Ifver Vind til Torpegaard og Olluf Brochenhus, Sekretærer Orig Mag 102S J R 9, 156 b 24 Avg Birgette Mur mand til Bontofte faar: i Skaane, Alboe H, Fuldstoft S i Botofte 1 G med Surskov til Gærdsel og Ildebrændsel for: i Skaane, Engelsted H, Engelstrup By 2 G og 2 Gadehuse Vidner: Ifver Vind til Torpegaard og Olle Brochenhus Sekretærer Orig Mag 1029 Sk R Sept Skøde til Mickel Bundsted, Remsnider i Hilleroed, paa 1 Sfgkke Jord ved Sorfedand) og op til den store Mose, som ligger derved; han skal være pligtig at omsætte det med et Stengærde eller indelukke det med en Grøft Sj R 19, 325

14 48G Sept, Kl^hvn, Fru Sophia S t a fv e r s c h o u f til Synderschouf, Otte Kruses Enke, faar af Riber Kapitel (paa hvis Vegne Kongen handler): i Jylland, Skadts H, Nebel S, Hijgum By 4 G for: i Jylland, Vester H, Billom S BiUomgaard, BiUom By 1 G og 1 (Bol); Skadts H, Gulagger S i Jegsmmxh 1 G ; Slaugs H, Vorhasse S og By 2 G J R 9, Sept Hr Jørgen Urne til Alslef faar: i Roskilde Len i Kierche Hvalsøe 1 G med Skov til ;24 Svins Olden, i Nørre Hvalsøe 2 G, hvoraf den ene har Skov til 4 Svins Olden, for: i Roskilde Len i Kalshind 1 G med Skov til 1 SAins Olden Vidner: Ifver Vind til Thorbegaard og Oluf Brochenhus, Sekretærer Orig Mag 1030 Sj R 19, 326 Christian Normand til Ølstedgaard faar: i Fyen, Salling H, Ølsted By 1 G med Skov til 5 Svins Olden for: i Fyen, Skamb H i Skamhye 1 G, Thaarup By 1 G Vidner: Ifver Vind til Thorpegaard og Ifver Krabbe til Vegholmb Sekretærer Orig Mag 1031 F R 4, Sept Sivort Urne til Raarup faar af Roedskil Kapitel (for hvilket Kongen handler): i Sømme H, Fløng S og By 6 G, og 3 Gadehuse for: i Thune H Jersig S og By 3 G, i Schiendsvedlille 1 G, i Ørested 1 G med Skov til 10 Svins Olden og 5 Gadehuse Vidner: Ifver Vind til Thorpegaard og Oluf Brochenhus, Sekretærer Sj R 19, Sept * Gabriel Kruse til Hiuleberg faar: i Skaane, Bierre H 1 Stykke Engjord paa 2 Læs Eng, som ligger ved Udsts Hovedgaard Engeltofte og har tilhørt Præsten i Barchagger og Rebelberch Sogne, for: i samme H og S 1 Eng, hvorpaa kan høstes 2 Læs Hø, og som ligger sønden for i Dalsengen og har hørt til Toftekulle, hvilken Eng udlægges til Kongen paa ovennævnte Præsts Vegne Vidner: Ifver Vind til Torpegaard og *011uf Brochenhus, Sekretærer Orig Mag 1031 b Sk R 5, Sept Gavebrev til Sogn epræste embedet i Bøufling (Hr Christen Christensen Giødstrup, Sognepræst) paa 2 Stykkor Eng, kaldede Ofverheal og Nederheal, som ligge til Bøufling Kirke, samt Fjerdeparten af 1 Kronbol, kaldet Honssøer, foi- en billig Fæste og den sædvanlige Afgift J R 9, 141 b 14 Okt Klthvu Gavebrev til Ilendrich Rosen-

15 1635 4«7 mejor, borgci- i Kiøbenhafri, paa Brede Mølle, Lyndbye S Sockelunds H, med tilliggende Ejendom; naar han ikke bruger den til al lave Krudt paa, maa han bruge den til at male Mel og MalL paa, endvidere maa han anrette en HesteinoUe som dog alene maa bruges til Krudt; han skal svare sædvanlig Landgilde og Skat Sj H 19, 360 b 1 5 Okt Kbhvn Gavebrev til samme paa Fidlecads Mollf med tilliggende Ejendom; han skal opsætte god Bygning derpaa og svare sædvanlig Landgilde og Skat, han selv skal ikke svare nogen Indfæstning, men ellers skal der, hver Gang Møllen gaar i Arv, svares 50 Speciesdlr i Stedsmaal; da der kun er ringe Jord til Møllen, henlægges der 1 G i Lyndbije dertil Sj R 11), 362 b' 2 Nov Hr Tagge Toett Andersen til Duegit faar: i Skaane, Lugge H, Hesselunde S 1 G, kaldet Killegaarden, Egbye S, Vallehierg By 1 G for: i Skaane, Helsingborg Len, Lugge H, Raads S i Ørhi/e 1 G Moerup S i Tolderup 1 G; Malmøchus Len, Espe By 1 G Vidner: Ifver Vind til Torpegaard og Ifver Krabbe til Vegholmb, Sekretærer Orig Mag 1032 Sk R 5, Nov Odense Niels Friis til Krastrup faar: i Nørrejylland, Olborighus Len, Slet H, Salling S (i) Bryndumh 9 G, af hvilke 1 er en Selvejergaard, og 3 Gadehuse, Fleisborig S i G(dter 2 G, i Lille Sionq) 1 G, Smach Mølle og KilUs Aalegaard med tilliggende Fiskeri for: i Nørrejylland, Huornum H, Grafløf S i Fløe 2 G, Voxlef S i Ba>f sfriq) 1 G; Slet H, Biørnsholmbs S i Nesbye 1 G, UUis S og By 1 G, Kvornumb S og By Kvornnmhgaard, Habrov S i Jeliestrup 1 G, Vindbles S og By 1 G, Ovdrup S og By 1 G, Nesborrig S i Tolstrup 1 G, Aars S (i) Vester Orsfruj) 1 G, Vester Ovstrup Mølle og 1 Gadehus Vidner: Ifver Vind til Torpegaard og Vincendts Bildt til Næs, Sekrehvri^r Orig Mag 1033 J R 9, 145 b 6 Dec Gavebrev til Balle Præstegaard paa Bredsted Kirkes Jorder, som ere: 1 Eng i Bafniug Mark ' Li^'e foran er indfort et Brev af 14 Okt dei ikke omtaler (iaarden i Lvnirhv men ellers indehouler ile samme Hestenimelser om Mollen

16 kaldet Øster Krag, 1 Toft paa Bulle Mark vesten for Stengryde, kaldet Karris Toft, Kirkeagrene paa Lunds Mark imod Rafning, som ere 1 Ager ved Soelris, 1 Stykke Jord sydøst for Lmid, kaldet C4rønsig, og 2 Agre; 1 Jord og 1 lille Eng paa Balle Mark, kaldet Kattelgreen, 1 Otting af Bredsted Kirkejord over al Balle Mark med 1 Toft, Tredjeparten af nogle Kirkejorder nedenfor Bredsted Kirke og de 2 andre Parter, der nu ere bortfæstede til 2 Mænd i Stensgaard, saasnart de blive ledige, med mindre disse Jorder fra gammel Tid ere givne fra bemeldte Gaard til Kirken; endelig 1 lille indelukket Toft med 1 Boishus vest for Bredsted Kirke Til Gengæld skal Præsten holde den ugentlige Fredagsprædiken som hidtil og forsyne Kirken med Brød og Vin J R 9, (R: 6) Jan Haderslev Jørgen Kruse til Hiermidtslefgaard faar: i Jylland, Kalløe Len, NørH, NlmbtoftSog By 1 G med Skov til 24 Svins Olden og 2 Gadehuse ; Sønder Hald H, Maria Maydelene S og By 1 G, 1 øde Jord og 1 Gadehus, i Pindstrup 1 G, i Atterup 2 Bol, hvoraf det ene har Skov til 2 Svins Olden, og 1 Gadehus for: i Jyl; land, Kalløe Len, Sønder H, Thistnip S og By 1 G, Liunghije S og By 2 G Vidner: Ifver Vind til Thorpegaard og Oluf Brochenhus, Sekretærer Orig Mag 1034 J R 9, Jan Ernst Normand til Selsøe faar af Assens Kirkes Jorder i Bierre H i Jylland: den norderste Ager, som er 12 Favne bred og 230V2 Favn lang, den sønderste Ager, som er 9 Favne bred og 262 Favne lang, 1 Ager ved Ofverbye, som er 7 Favne bred og 360 Favne lang, og 1 lille Stykke vaagt" Eng ved Enden af samme Ager, hvilket er 7 Favne bredt og 120 Favne langt og omtrent kan bære 1 Læs Hø, for: i Bierre H ved Langkier Stenbro 1 Ager, i samme Herred 8 Agre og Jorder Vidner: Ifver Vind til Torpgaard og Ifver Krabbe Mogensøn til Vegholm, Sekretærer J R 9, 165 Koncepter Ernst Normand til Sielsøe faar af Assens Præs te gaard s Jorder i Bierre H i Jylland: 1 Ager paa Palscjaurd Mark, som er 8V/2 Favn bred og 250 Favne lang, 1 Ager imellem bægge Vejene, som er 3^2 Favn bred og

17 log' 2 Favn lang, og 1 Ager, der støder op til Langkierd og er 5 Favne bred og 139 Favne lang, t(jr: i Bierre H C) Jordstykker, hvoraf de 4 ligge ved OlVerbye Vidner: Hver Vind til Toi-pgaard og Ifver Krabbe Mogensøn til Vegholm, Sekretærer J R, 1), 107 b Koncepter i) Jan Haderslev Ernst Nor mand til Selsøe faar af Kaarup Kirkes Ejendom: i Jylland, Bierre Fl 4 Agre paa FaUynards Mark, nordon for Palle Ciraais Fald, hvilke ere II Favne i Bredden og 170 Favne i Længden, for: i Vri(/sted 1 Bol med 4 Jordstykker, som høre dertil Vidner: [fver Vind til Torpgaard og Ifver Krabbe til Vegholm, Sekretærer J [{ y, 1(*)9 b Koncepter 18 Febr Thønne Friis til Heselager faar: paa Langeland, Lindelse S 1 G, kaldet lleboue, Vester Fulsbølle S '2 G, kaldede Vei^terhy og Maylehy, Hamblede S i Leytfbølle 1 G og Vb af Bnisyaard for: paa Falster i Karlehy 1 G med Skov til 6 Svins Olden, i Raaedt 1 Halvgaard, i Xes 1 (G) Vidner: Ifver Vindt til Nørholmb og Vincendts Bildt til Næs, Sekretærer Orig Mag 1035 F R 4, April Sognepræsteembedet i Jelling (Hr Jørgen Pedersøn), der har faaet udlagt I G i Jelling S, Kouhalle By i Stedet for den Annexpræstegaard i Hofre S og By, som Kongen bortskiftede til Johan Brockenhus til Lerbeck faar saa mange Skpr Korn aarlig, som den modtagne G er ringere paa Landgilde end den afstaaede, af det, som Jelling Bymænd yde af 1 øde Jord, kaldet Stiufsmarck; med Tienden vedbliver det at være som før, saa at Præsten faar hele Tienden af Gaarden i Ilofre medens Gaarden i Rouballe yder sin Tiende treskiftes til Kronen, Kirken og Præsten J R Kone 10 Maj Kbhvn Hr Axel Arenfeld til Basnæs faar af Præsten i Ilofve S (for hvem Kongen handler): i Flacheberg H, Thierebye S i Lundbye I G for: i Flachebery H, S og By i G Vidner: Ifver Vind til Nørholmb og Ifver Krabbe Mogonson til Vc^liolinb, Sekretærer Sj R 19, 393 1() Maj Ofve Giede til Thomerup faar: i Varbierg Len Daxaas S o (I, kaldede K1i'f\ h'or, Oyierde,

18 : Brøderød og Ottersøe, hvoraf de 4 sidste hver har Skov til 20 Svins Olden, i Holdt 1 G, i Siø 1 G med Skov til 25 (OrM: 35) Svins Olden, 1 G, kaldet VaUershogierde, med Fællesskov til 25 Svins Olden, 1 G, kaldet Aas, med Fællesskov til 20 Svins Olden, 1 G, kaldet Scharøedt, med Fællesskov til 10 Svins Olden, hvilket Gods har tilhørt Hallands Laugstol, for følgende Gods, der udlægges til Kongen paa Hallands Laugstols Vegne i Nørrehalland, Aas By Kullegaard med Fællesskov til 2 Svins Olden; Sønderhalland, Qvidbølle*S 2 G, den ene kaldet Thrnnderup, den anden KidJe, Refvinge S 2 G, kaldede Brenderup og Fodstrnp (R : Lodstrup), Sindrumb S 2 G, kaldede Ondsøe og Hedegaard, Aasted S Hahieregaard, Thorup S 2 G, der kaldes Ofvergaardlog Tliommeralt (R : Lhomnieralt) og hver har Fællesskov til 40 Svins Olden, Vagnøe S 1 G, kaldet Thierttp ; Lavholmbs Len 1 G, kaldet Lyhye Vidner : Ifver Vind til Nørholmb og Ifver Krabbe til Vegholmb, Sekretærer Orig Mag 1030 Sk R 5, Maj Kbhvn Otte Brahe Pedersen til Torbenfeld faar: i Sælland, Holbechs Len, Tudse H, Skomstrup S i Bennehoe 6 G og 1 Gadehus, Juderup S i Torneved 2 G, Halvparten i 1 G, og 4 Gadehuse for: i Sælland, Kallingborg Len, Ars H, Røerby S i Kierehye en Part i 1 G, 1 G og 1 øde G; Skippings H, Føldsløf S i Algestrnp 1 G Seresløf S i Snertinge 1 G Vidner: Ifver Vind til Torpegaard og Ofve Bielche til Øesteraad, Sekretærer Orig Mag 1037 Sj R 19, 403 (R: 23) Jomfru Anne Sested faar: i Jylland, Sønder H, Redsted S Sindhieriggaard, Sindbier ig By 10 G, hvoraf 1 tillige giver Skyld til Redsted Kirke, Sindbierig Møllejord, som tidligere har ligget til Møllen, der nu skal have været øde i 30 Aar, og 3 Gadehuse for: i Jylland, Sønder H, Veyerslef S Vihltsgaard, Vildts By 3 G, hvoraf 1 tillige giver Skyld til Ullerup, 1 Bol, der giver Skyld til Ullerupgaard, og 1 Gadehus; Nørre H, Thødtsøe S og By 1 G og 1 Gadehus, Jørsbye S og By 2 G, hvoraf den ene giver sin halve Skyld til Otte Kaas, Bierbye S 1 G, kaldet Gulleru]}^ Solbierig S i Medel Jolbye 2 G; Sønder H, Blistrup S, Ewb By 1 G, Karbye S (1 G, kaldet) Nes, der

19 10:jO 4'>1 giver Skyld til Hald o;^ lil Fru llolvig Kaas, i Øriiifj 1 Bol Vidnor: Ifver Vind til Thorpegaard og Erich Juel til Hundesbech, Landsdommer i Nørrejylland, Orig Mag 1038 J l\ 9, 190 Koncepter 23 Maj Kblivn Hver Vind til Nørholm faar: i Nyborg Len, Vinding 11 Thoryvp By 1 G for: i Nyborg Len Gudme H, Syndingc By 1 G, kaldet Inipehafre Vidner: Olluf Brokenhus og Vincendts Bildt til Nes, Sekretærer Orig Mag 1040 F R 4, 7G b Christoffer Steensen til Grimbstedgaard faar: paa Laaland, Halsted Klosters Len, Nørre H, Sandbye S i Hoijsmarch 7 G, hvoraf 3 hver har Skov til 5 Svins Olden 3 hver til 3 Svins Olden og 1 til 2 Svins Olden, 1 giver tillige Skyld af Vachis Jord, endvidere 1 Fællesskov, kaldet Lindskov, takseret til 10 Svins Olden, 4 Gadehuse, Kiøbeløf S i Tierehye 1 G med Skov til 2 Svins Olden, i Skoufsbølle 1 lille 0, kaldet VendshoJm, for: paa Laaland, Halsted Klosters Len, Nørre H, Birket S i Thorrige 5 G med Skov til 139 Svins Olden, 2 Huse, i Birl-et 1 G, Halsted S i Noerhimh 1 G med Skov til 3 Svins Olden, 1 Bol, Horselunde S i Nyhøtte 2 G med Skov til 10 og 8 Svins Olden og 1 Hus, Kiøbeløf S i Vesterboe 1 G ; Halsted Klosters Len, Sandhye S og By 1 G Vidner: Ifver Vind til Thorpegaard og Ifver Krabbe Mogensen til Veghollumb, Sekretærer Orig Mag 1039 Smaal R 5, 174 Niels Krag til Trudsholmb faar paa sine Søstres, Ellene og Anne Krag til Glumbstnip, og deres Arvingers Vegne: i Jylland, Mors Sønder H Hvidberrj S og By 1 G der ligger under Halds Len; Dueholmbs Klosters Len, Hvidberg S og By 2 G og 1 Bol med de Gadehuse, der høre til samme G og ere byggede paa deres Grund, for følgende af ovennævnte Søstres Jordegods: i Halds Len, Mors Sonder H i MoHeriip 1 G; Dueholmbs Klosters Len i Loderup 1 G Blistrup S, Em By 1 G, i Faanip 1 Bol, paa Mors i samme H, ØriHc/ S og By Halvparten i 1 Bol Vidner: *Ifver Vind til NøHiolmb og Olluf Brockenhus, Sekretærer Orig Mag 1041 J R 9, 195 b Anne N i o 1 s d n 1 1 o r Enke efter Niels Andersen i

20 Varde, der har fæstet 1 af Ribe Kapitels Gaarde og V'2 Krongaard, kaldet Hiehoe, Jandrup S, Vester H, Ribberhus Len, faar Løfte om, at hun, hendes Børn og Arvinger altid niaa beholde samme Gaarde under Kronen og Kapitlet imod den sædvanlige Afgift, og at de ikke skulle bortskiftes derfra til andre under daglig Trældom J R 9, 198 b 25 Avg Kbhvn Otte Skel til Katholmb faar: i Nørrejylland, Mors Sønder H, FrøsIøfS og By 11 G, af hvilke de o hidtil have givet deres Byglandskyld til Frøsløf Kirke, 2 Gadehuse, i MøUerupdaJ 1 G for: i Nørrejylland, Mors Nørre H, Bierbye S, Gullerup By 1 G, Bierhye S og By 1 G, Eierslef S i Vester Hunderup 2 G, Eierslef By 1 G, 1 Bol og 3 Gadehuse : Sønder H, Blistrup S, Em By 1 G, Øring S og By 1 G, Ovtrup S, Fiellerslof By 1 G og 1 Bol, Tehrlng S og By 1 G, hvilke 4 sidstnævnte Gaardes Byglandskyld skal betales til Frøsløf Kirke Vidner: Ifver Vind til Nørholmb og Ifver Krabbe Mogensen til VeghoUumb, Sekretærer Orig Mag 1042 J R 9, 203 Koncepter 28 Avg Ifver Vind til Nørholmb faar af Riber Kapitel (paa hvis Vegne Kongen handler): i Jylland, Lundenes Len, Øster H, Hodde S og By 2 G for: i Jylland, Schads H, Øsse S 1 G, kaldet Helleguard, i Hieagger 2 G Vidner: Ofve Jul og Jørgen Rosenkrantz J R 9, 209 b Koncepter 12 Okt Malte Juel til Giesinggaard faar: i Skaane, Christianstads Len, Giers H, Sønderslaf By 11 G, i Snatterup 1 G, i Aagerup I G, i Goerøedt 1 G ; til Søndersløf er der Skov til 30() Svins Olden og til Aagerup til 100 for: i Skaane, Ghristianstads Len, Villands H i Fielchinge 1 G, i Haasløf 1 G, i Gurie \ G, i Herrestad 2 G, i Huorne 1 G, i Opmand 1 G med Skov til 5 Svins Olden, i Archelstnip 1 G med Skov til 15 Svins Olden; Giers H i Lorup 1 G med Skov til 309 Svins Olden, i Nør Miønes 1 G med Skov til 25 Svins Olden Vidner: Ifver Vind til Nørholmb og Ofve Bielche til Øesteraad, Sekretærer Orig Mag 1044 Sk R 5, 170 Uldrich Christian Gyldenleve til Schienderup (Mageskiftet er paa hans Vegne beseglet af hans Værge, Sten Bilde til Kiersgaard) faar: i Fyen, Odensegaards Len i Kier-

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Matriklen 1664 Grindsted sogn.

Matriklen 1664 Grindsted sogn. Grindsted sogn. Matrikel 1664. Grindsted by. Præstegården. 4 tdr. 2½ skp. 2 alb. hartkorn. Til kongelig majestæt. Hr. Cornelius. Senere hr. Michel Ibsen. Giver årligen til Coldinghus 10 mark 5 skl. 2 alb.

Læs mere

Tiender til Ørbecklunde: Hartkorn saa er Rug 2 tdr Byg 1 1/2 td Blk 1 td Are 2 1/2 td Høe 5 læs

Tiender til Ørbecklunde: Hartkorn saa er Rug 2 tdr Byg 1 1/2 td Blk 1 td Are 2 1/2 td Høe 5 læs Matriklen 1664 Ørbæk Sogn Höffgaarden i forbem:te sogn er Ørbecklunde, Welb Niels Friis tilhørende, befindis at være taxeret for 40 tdr hartkorn. Kongens og kirkens anpart tiender haffuer hans Welb Patronatus

Læs mere

Geistligh Jordbogh offuer Hundborrig herrit. Anno 1596. Ved Severin Christensen, Skjoldborg.

Geistligh Jordbogh offuer Hundborrig herrit. Anno 1596. Ved Severin Christensen, Skjoldborg. Geistligh Jordbogh offuer Hundborrig herrit. Anno 1596. Ved Severin Christensen, Skjoldborg. I sin Beskrivelse over Thy, pag. 60, nævner Forfatteren Knud Ågård, der var Præst i Skjoldborg 1799-1806, en

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Forord. Nyborg Amtstue, Matrikel for Langeland herred 1688 (medtaget Magleby sogn)

Forord. Nyborg Amtstue, Matrikel for Langeland herred 1688 (medtaget Magleby sogn) Nyborg Amtstue, Matrikel for Langeland herred 1688 (medtaget Magleby sogn) Forord Matriklen for Magleby sogn, Langeland søndre herred 1688 er transskriberet i samarbejde af Finn R. Hansen i Rudkøbing og

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Matriklen 1664 Vorbasse sogn.

Matriklen 1664 Vorbasse sogn. Vorbasse præstegård. Ingen hartkorn angivet. Hans Henrichsen Koch giver årligen til cantotoriet i Ribe 2 rdl. 2 alb. gæsteri. Vorbasse 1 gård. 6½ tdr. 2½ skp. 2 alb. hartkorn. Kolding Hospitals tjener.

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

Generation XI Ane nr. 3020/3021

Generation XI Ane nr. 3020/3021 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Tuesen og Maren -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Thue Hansen &? -datter Ane nr. 6040/6041 Hans Tuesen og Maren -datter

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Suldrup sogn: Albæk hovedgård med Risgård og Hvingelhat, takseret for 32 tdr, 2½ skp ½ fjk

Suldrup sogn: Albæk hovedgård med Risgård og Hvingelhat, takseret for 32 tdr, 2½ skp ½ fjk Amtsstuematriklen af 1664. samtlige sogne. Originalen til amtsstuematriklen findes i fotokopi på læsesalen, hvorfor denne afskrift ikke medtager bøndernes landgildeydelser, men blot ejeren, fæsteren og

Læs mere

Generation X Ane nr. 1386/1387

Generation X Ane nr. 1386/1387 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Lauridts Lauridtsen og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurits Uthersen & Anna Nielsdatter Ane nr. 2772/2773 Lauridts Lauridtsen

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

Sidetal angiver stykker papir og evt. pergament. Der er således også bagsider, der er/kan være beskrevet

Sidetal angiver stykker papir og evt. pergament. Der er således også bagsider, der er/kan være beskrevet Rigsarkivet, Regnskaber 1433-1559 (udgave 3. maj 2013) Hald lens regnskab 1541-46 Ny pakke 29, indeholder 2 hovedlæg Hovedlæg 1, Regnskab 1541-45 Sidetal angiver stykker papir og evt. pergament. Der er

Læs mere

Valgresultat - korrigeret 14. nov Stemmeberettigede. Hele landet ,

Valgresultat - korrigeret 14. nov Stemmeberettigede. Hele landet , Hele landet 492.226 77.397 1.101 15,7 368 343 Københavns Stift 43.869 3.776 101 8,6 23 20 Amagerbro Provsti Vor Frelsers Sogn 6.314 343 11 5,4 2 2 Amagerbro Provsti Filips Sogn 6.692 319 4 4,8 2 2 Bornholms

Læs mere

Fra Lovtidende A. 1953 Indhold

Fra Lovtidende A. 1953 Indhold Fra Lovtidende A. 1953 Indhold Side 23. marts Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om motorkøretøjer 1 9. sept. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om motorkøretøjer 2 27. nov. Bekendtgørelse

Læs mere

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

1789 Køber: Clemmen Johansen i Tastum By i Kaaberup Sogn, hans sammesteds ifæstede (15.2.1769) og iboende gård.

1789 Køber: Clemmen Johansen i Tastum By i Kaaberup Sogn, hans sammesteds ifæstede (15.2.1769) og iboende gård. De fleste af nedenstående købekontrakter drejer sig om salg af ejendomme som tilhørte Strandet Gods, hvorfor der kun medtages oplysninger om sælger, hvis denne er en anden. I mange tilfælde er Herren til

Læs mere

Ko. May Andpart tiende Welbiurd. Christen Scheel haffre giffuen der aff til Odense hospitall

Ko. May Andpart tiende Welbiurd. Christen Scheel haffre giffuen der aff til Odense hospitall Matr. 1664 Herrested Sogn Ko. May Andpart tiende Welbiurd. Christen Scheel haffre giffuen der aff til Odense hospitall Kirchens Andpart haffur Welbem:te dend goed Mand til och er ligge wed Kongl. Mayts.

Læs mere

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad Ifølge Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 12te var Reguleringssummen for efternævnte Embeder ansatte saaledes for Tidsrummet fra 1 April 1876 til 31 Marts 1886: Veile Borgerskole

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Recessen om reformationen af 30. oktober 1536

Recessen om reformationen af 30. oktober 1536 Recessen om reformationen af 30. oktober 1536 Christian 3. indførte Reformationen ved en lov, som blev vedtaget af Rigsdagen i 1536, og den blev i 1537 fulgt op af Kirkeordinansen, som gav regler for kirkens

Læs mere

Anders Madsen & Anna Christensdatter. Laurids Pedersen Kamp & Mette Andersdatter Råbylille. Maren Lauridsdatter Spejlsby 765. Niels Pedersen Skou

Anders Madsen & Anna Christensdatter. Laurids Pedersen Kamp & Mette Andersdatter Råbylille. Maren Lauridsdatter Spejlsby 765. Niels Pedersen Skou Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Laurids Pedersen Kamp og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Lauridsen Kamp & Maren Madsdatter Anders Madsen

Læs mere

Matriklen 1664 Sønder Omme sogn.

Matriklen 1664 Sønder Omme sogn. Omvrå 1 selvejergård. 6 tdr. 2 skp. 1 fjk. hartkorn. Hans Rostrup til Juellingsholm. Oluf Jepsen og Christen Olufsen. Siden Peder Olufsen, Niels Olufsen, Christen Andersen, Peder Andersen og Jens Sørensen.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Side 1 af 5 Gårdejer Rasmus Knudsens optegnelser (Høje, Lunde sogn) i afskrift v. Alfred Abrahamsen, Lunde. Originalen i privat eje? Aar 1670. Kørtes der med Slæde fra Nyborg til Korsør i 12 Uger. 1709

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig.

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. Aar 1826 den 1. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. I Vedege 1 Aar 1826 den 28. December blev Skiftet efter afgangne Møller Niels

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

23 aug 2008 Side 1. Glumsø sogn, Præstø Amt. ANNA Regine Pedersen Født 26 feb 1867 #172 Ugerløse Sogn Død 6 jan 1938 Glumsø sogn, Præstø Amt

23 aug 2008 Side 1. Glumsø sogn, Præstø Amt. ANNA Regine Pedersen Født 26 feb 1867 #172 Ugerløse Sogn Død 6 jan 1938 Glumsø sogn, Præstø Amt 23 aug 2008 Side 1 ARNOLD Christian Andersen Født 13 feb 1896 #65 Gift 17 aug 1919 Kastrup Kirke, Død 4 dec 1980 Glumsø SOGN 509 ikke aflev. NIELS Christian Andersen Født 27 mar 1859 #171 Regnstrup, Gunnerslev

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Sørensen og Johanne Tønnesdatter Mand Søren Sørensen 1

Familiegrupperapport for Søren Sørensen og Johanne Tønnesdatter Mand Søren Sørensen 1 Mand Søren Sørensen 1 Født Omkr 1723 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Død Før 15 Feb. 1791 Soderup, Merløse, Holbæk 3 Begravet 15 Feb. 1791 Soderup, Merløse, Holbæk 3 Far Søren Mogensen ( -Omkr 1723)

Læs mere

TROELS WINTHER. på Astrupgård og hans slægt

TROELS WINTHER. på Astrupgård og hans slægt TROELS WINTHER på Astrupgård og hans slægt Foredragets indhold: Troels Winther og hans søn Peder Troelsen; hvem var de? hvilken tid levede de i? Efterslægtens udbredelse med hovedvægt på Sønderjylland

Læs mere

Matr Øxendrup Sogn Kongl. May:ts Andpart tiender haafuer Welb: Handrich Lange i feste 2½ pund Rug 3½ pund Biug 30 skpr Are

Matr Øxendrup Sogn Kongl. May:ts Andpart tiender haafuer Welb: Handrich Lange i feste 2½ pund Rug 3½ pund Biug 30 skpr Are Matr. 1664 Øxendrup Sogn Kongl. May:ts Andpart tiender haafuer Welb: Handrich Lange i feste 2½ pund Rug 3½ pund Biug 30 skpr Are Kirchens Andpart tiender som giør wis Rigtighed for hoess Kirchens forsuar

Læs mere

Register til de 26 Ribeartikler

Register til de 26 Ribeartikler Register til de 26 Ribeartikler 1. Om valg af sognepræster 2. Om sognepræsternes kvalifikationer 3. Om ægteskabssager 4. Om ægteskabssager i Fyns Stift og Vendelbo Stift 5. Om sognepræsternes privilegier

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Generation X Ane nr. 1496/1497

Generation X Ane nr. 1496/1497 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jeppe Jespersen og Karen -datter Bruun 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Jesper Nielsen & Anna -datter Ane nr. 2992/2993 Jeppe Jespersen

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Christen Christensen født før kirkebog og begravet uden angivelse af alder KB Stoense 1757-1775, 1762 (opslag 43) Christen Christensen begravet 11/12 D 11 Xber Christen Christensen af Stoense Side 1 af

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Generation X Ane nr. 1364/1365. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1364/1365. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Frende Olsen og Citse -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Frende Olsen & Citse -datter Magleby 1364/1365 Hans Frendesen

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Fra Lovtidende A. 1903

Fra Lovtidende A. 1903 Fra Lovtidende A. 1903 Indhold 1903. Side. 7 Juli Bekendtgørelse om Mærkning af Motorvogne og om Indskrænkninger i Færdselen med Automobiler... 1 Fra Lovtidende A. 1903 1 Bekendtgørelse om Mærkning af

Læs mere

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23]

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23] 01 FEB 2002 Familie Mand: Jens Hansen #1 leveår: 75 Født: 1671 i: Dageløkke Død: 1746 i: Langstrup Begravet 20 APR 1746 i: Asminderød, 75 år ID 1746 i: GM gård no. 13 Far: Hans Nielsen #153 Mor: Karen

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst.

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst. Kirsten Rasmussen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Johann Peder Olsen Farmors Far 1854 04. maj 1854 16. juli Født Skaldbjerg Vissenbjerg kb døbt Vissenbjerg Kirke kb Nr 22 1855 Odense, Odense, Vissenbjerg,

Læs mere

Kronens Skoder KOBEN HAVN. PAA AFHÆNDET OG ERHVERVET JORDEGODS RIGSARKIVET. BRIEF. 0041577 v.1.p.2 FRA REFORMATIONEN TIL NUTIDEN.

Kronens Skoder KOBEN HAVN. PAA AFHÆNDET OG ERHVERVET JORDEGODS RIGSARKIVET. BRIEF. 0041577 v.1.p.2 FRA REFORMATIONEN TIL NUTIDEN. i 1 Kronens Skoder PAA AFHÆNDET OG ERHVERVET JORDEGODS I DANMARK, FRA REFORMATIONEN TIL NUTIDEN. I CDDKAG UDGIVNE VED L. LAURSEN ^^ AT RIGSARKIVET. FØRSTE BINDS ANDET HEFTE. 1681-1634. KOBEN HAVN. 1 BRIEF

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Snøde og Stoense sognes begravelseslister 1718-1720

Snøde og Stoense sognes begravelseslister 1718-1720 Snøde og Stoense sognes begravelseslister 1718-1720 Introduktion De ældste kirkebøger for de 2 sogne er desværre brændte sammen med præstegården i Snøde 15. juli 1883 Ikke desto mindre findes der begravelseslister

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Til Det

Læs mere

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 Gårdens navn Matr.nr. (1809) Areal (1809) Noter Gl. Smedje 8 - Frenderup By 166.970 alen 2 = Ca. 12 tdr. land. Landbrugsjorden nu tillagt ejendommen matr.nr. 4.b.

Læs mere

Heltborg - 20-02-2013 Side 1 Faldne- opgørelse 1864

Heltborg - 20-02-2013 Side 1 Faldne- opgørelse 1864 Heltborg - 20-02-2013 Side 1 Faldne- opgørelse 1864 Krigen 1864. Opgørelse over faldne fra Krigen. Den er opgjort efter de grave og gravminder, jeg har fundet på de forskellige kirker og kirkegårde i Danmark

Læs mere

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Pedersen og Maria Stephansddatter 4 Hans Pedersen og Maren Jensdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Nielsen & Maren

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Generation X Ane nr. 1260/1261

Generation X Ane nr. 1260/1261 Peder Schomann & - -sdatter Christen Pedersen & - -datter Ane nr. 2520/2521 2522/2523 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Hjerm 1260/1261 Peder Andersen Hjerm Dejbjerg 630 Ida Pedersdatter Hemmet 315

Læs mere

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten Ark No 27/1879 Ansøgninger om Arrestforvarerposten 1. Bager I.F. Kastrup, Kolding 2. Husmand J. Chr. Nielsen, Ammitsbøl Mark 3. Leutnant G.I.F. Gjerding, Aarhus 4. Christen Jeppesen, Kjøbenhavn 5. A. Jespersen,

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Opgaver til lille Strids fortælling

Opgaver til lille Strids fortælling ? Opgaver til lille Strids fortælling Klosteret 1. Hvilken farve har det store hus/klostret, som Strid ser, inden han kommer til byen? A. Klostret, det er kalket hvidt. B. Klostret, det er rødt, bygget

Læs mere

Hans Pedersen * Farsbølle Peder Møller Farsbølle Hårslev 24-4- 1762

Hans Pedersen * Farsbølle Peder Møller Farsbølle Hårslev 24-4- 1762 Elvedgård fæsteregister 1701882, Veflinge sogn, Skovby herred, Odense amt Det originale fæsteregister findes på www. Ny fæster, fornavn Ny fæster, efternavn Ny fæster, født/fra Gl. fæster, fornavn Gl.

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Forsvarlig mod Ildsfare og hos os forsikret for

Forsvarlig mod Ildsfare og hos os forsikret for Gaard nr. 5 - Nedrevet Gårdens navn Matr.nr. (1809) Intet navn fundet 5, Frenderup By Areal (1809) Hovedparcel = 591.500 alen 2 4 moseparceller på tilsammen = 39.460 alen 2 Samlet areal = 630.960 alen

Læs mere

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Viet den 5. nov. 1745. Christen Hansen Skov * maj. 1715, søn af Hans Christensen skov. Maren Jensdatter * ca. 1721. 1. Mette Skov Christensdatter * okt. 1746, gift

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Iver Kierutsen/Kierndtsen gmd i Illebolle 29 May 1686 pg 1-100 -107 WIFE: Karen Hecksdtr CH: Hans Iversen 26 Kierud Iversen 25 Niels Iversen 19 Johanne Iversdr = Jacob Hansen i Lindelse Johanne blev begravet

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse.

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse. Aastrup 1400 Hovedgården kan følges tilbage til 1400-tallet, hvor familien Bille ejede den Aastrup hovedgård eksisterer samtidig med resterne af landsby Aastrup til 1562. Erik Krabbe opførte nordfløjen

Læs mere

Generation IX Ane nr. 646/647. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 646/647. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Nielsen Eyesen og Ellen -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Niels Rasmussen Eiesen & Bodil Bagers Ane nr. 1292/1293 Jens

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Generation X Ane nr. 1510/1511

Generation X Ane nr. 1510/1511 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen Tuesen og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Tuesen & Maren -datter Anders Madsen & Anna Christensdatter

Læs mere