Register til de 26 Ribeartikler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Register til de 26 Ribeartikler"

Transkript

1 Register til de 26 Ribeartikler 1. Om valg af sognepræster 2. Om sognepræsternes kvalifikationer 3. Om ægteskabssager 4. Om ægteskabssager i Fyns Stift og Vendelbo Stift 5. Om sognepræsternes privilegier 6. Om præstegårde 7. Om kapellaner 8. Om kirkens ejendom 9. Om sognepræsternes indtægter i købstæder 10. Om sognepræsternes indtægter i små købstæder 11. Om små sognekirker 12. Om bønders tiende 13. Om tiende af kronens slotte og gårde 14. Om husmænd, pebersvende og tjenestefolk 15. Om sognedegnes bolig og indtægter 16. Om sognedegnes aflønning i købstæder 17. At klage over sognepræsterne skal fremføres for provsten 18. Om hospitaler 19. Om Sct. Jørgensgårdes sammenlægning med almindelige hospitaler 20. Om afgift af Sct. Jørgensgårde 21. Om hospitalernes regnskab 22. Om superintendentens enke 23. Om domkirkernes læsemestre 24. Om at kannikerne skal flytte til domkirkerne og gøre tjeneste der 25. Om kirkefred 26. Om at respektere helligdage De 26 Ribeartikler af 1542 ( gengivet med tilføjelse af enkelte ordforklaringer efter Max W. Olsen: Den danske Kirkeordinants af 1539 og andre Aktstykker vedrørende den lutherske Kirkereformations Indførelse i Danmark. Udgivet på Nutidsdansk (!), Nyt Nordisk Forlag,1936.) Disse 26 Artikler, som paa Religionens Vegne blev bevilgede, stadfæstede og beseglede i Ribe, skal holdes tilligemed den rette Ordinants, som blev gennemset og beseglet i Odense. Vi, CHRISTIAN, af Guds Naade Danmarks, Norges, Venders og Goters Konge, gøre alle vitterligt, at eftersom det tidt og ofte er berettet for os, hvorledes vor Reformation og Ordinants, som vi nu for nylig med vort elskelige Danmarks Riges Raad efter lærde Mænds Raad og Samtykke har beseglet og offentligt ladet udkomme, ikke holdes ved Magt eller hidtil har haft sin Fremgang, som det sig burde, og for at vi én Gang for alle maatte finde Raad og Midler, hvormed alting maatte saaledes blive forordnet og bestilt, at samme vor Ordinants kunde des bedre have en god Fremgang, og af og enhver holdes ved Magt, da har vi i dette Øjemed ladet alle vore Befalingsmænd (:lensmænd ),

2 ligeledes alle Superintendenterne (: biskopperne) over samtlige Stifter i hele vort Rige Danmark, forskrive hid til os i vor Købstad Ribe og befalet samme vore Superintendenter, at de skulde optegne alle de Mangler, de vidste af, og som de kunde tænke sig især var en Hindring for samme vor Ordinants, og overgiver os dem i Form af Artikler. Hvilket de ogsaa har gjort. Hvilke samme Artikler vi nu med vort elskelige Danmarks Riges Raad, som nu er tilstede her hos os, har drøftet og overvejet i Nærværelse af vore foran nævnte Befalingsmænd for Stifterne, og vedtaget og stadfæstet paa den Maade, som følger. Hvilke samme efterfølgende Artikler vi vil alle som én skal holdes ved Magt tilligemed vor Ordinants, som vi har ladet udgaa om Religionen. Dog skal forannævnte Ordinants alligevel blive ved sin Magt og være ukrænket i enhver Henseende. 1. For det første: Eftersom Superintendenterne har tilkendegivet os, hvorledes de menige Sognemænd, hvor (: når) nogen Sognepræst dør her i Riget, plejer at trættes om at udvælge en ny Sognepræst,- hvor af (: hvorved) tidt og ofte sker, at den Person, som har flest Slægt eller Venner i et Sogn, eller har Flertallet paa sin Side, bliver Sognepræst, hvad enten han er duelig eller lærd nok dertil eller ej da vil vi, at der hermed herefter skal forholdes saaledes: Naar nogen Sognepræst dør, da skal de menige Sognemænd straks udvælge og udnævne 7 af de ældste og mest agtede Mænd der i Sognet, hvilke samme 7 Mænd skal have Fuldmagt til med Herredsprovstens Raad og Samtykke at kaare og udvælge en anden lærd Mand til deres Sognepræst i den døde Præsts Sted. Og den Person, som disse 7 Mænd med Herredsprovstens Raad og Samtykke paa denne Maade udvælger, skal Sognemændene være tilfredse med og lade sig nøje med ham. Og samme Sognepræst, som udvælges paa denne Maade skal straks henvises til Superintendenten, i hvis Stift samme Sogn ligger, og af ham eksamineres og overhøres, og siden af Superintendenten sendes til Befalingsmanden for Stiftet og der af ham stadfæstes efter vor Ordinants Ordlyd. Dog, hvor nogen Riddersmand (: adelsmand,herremand) har Kaldsret til nogen Kirke, da skal han selv udvælge og med Provstens Raad beskikke en lærd Mand til Sognepræst ved samme Kirke; dog skal samme Person førend han bliver indsat i samme Sogn, først sendes til Superintendenten og ham eksamineres og overhøres, om han er lærd og god nok til at være Sognepræst. 2. Ikke maa samme Befalingsmand for Stiftet for Gunst, Gave, af Partihensyn eller Venskab, imod vor Ordinants Ordlyd stadfæste nogen som Sognepræst, uden han først er eksamineret og overhørt af Superintendenten, om han er lærd og dur til at være Sognepræst; og ejheller maa han tage Penge for denne Stadfæstelse, saaledes som det skete i gammel Tid. Langt mindre maa og skal Superintendenterne for Gunst, Gave, af Partiskhed eller Venskab forhindre nogen i at blive Sognepræster, dersom de af forannævnte 7 Mænd dér i Sognet efter Herredsprovstens Raad er dertil udvalgt og er lærde og duelige som Sognepræster. 3. Eftersom der ogsaa findes stor Uorden i Ægteskabs- og Horsager, da har vi derom nu saaledes bevilget og endeligt besluttet, at dermed skal der forholdes saadan: Vi vil, at alle Ægteskabs- og Horsager skal de, som paa vore Vegne har Stifterne i Befaling, sammen med Kapitlerne indstævne

3 Parterne og ordne Sagerne og ikke besvære Superintendenterne dermed, medmindre der kommer saa store og drabelige Sager for, at de ikke kan ordne dem uden Superintendenternes Raad. Da skal de udsætte samme Sagers Behandling nogen Tid, for at de imedens, enten skriftligt eller mundtligt, kan give Superintendenterne det tilkende og indhente deres gode Raad derom, hvilket Superintendenterne heller ikke skal nægte dem. Men dersom de kan ordne disse Sager ogsaa uden Superintendenternes Raad, da skal de ikke besvære dem dermed. 4. Og eftersom der ikke er noget Kapitel i vort land Fyn, Smaalandene (: Lolland og Falster) eller i Vendelbo (: Vendsyssel) Stift, da skal vore Befalingsmænd i Fyns Stift tage den, som er Prior for Sct. Knuds Kloster, tililgemed nogle af de mest ansete Brødre der, eller nogle andre blandt Sognepræsterne eller lærde Mænd, som bor nærmest ved, og sammen ordne de Sager, som er nævnt i det foregaaende. Paa samme Maade skal vor Befalingsmand i Vendelbo Stift forholde sig og tage de lærde Mænd, som bor ham nærmest, og ordne Sagerne, som foran omtalt. Ligeledes paa Lolland og Falster. 5. Da Superintendenterne ogsaa har tilkendegivet os, hvorledes Sognepræsterne idelig besværes af Lensmændene og paalægges adskillige ny Byrder imod deres Privilegier og ligeledes vor Ordinants, da vil vi hermed have vore Lensmænd forbudt, at de imod Sognepræsternes Privilegier og imod vor Ordinants Ordlyd paalægger dem nogen ny Byrde, udover hvad de havde i Bispernes Tid efter gammel Sædvane, men tværtimod beskytter disse Privilegier og holder dem i Hævd. Og dersom det viser sig, at samme Befalingsmænd handler herimod og bliver af Superintendenterne derom besøgte eller tilretteviste, da skal de lade sig tilrettevise og gøre godt igen, saa vi ikke altid skal have Møje og Besvær dermed, men vor Ordinants saa meget des bedre maa have sin Fremgang. 6. Paa samme Maade har vi nu ogsaa bevilget og givet vort Samtykke til, at hvor en Sognepræst har 2 Præstegaarde, skal Præsten bo i den ene og dér nyde fri Oldengæld for sine egne Svin og Ildebrændsel, dersom der er saa megen Skov til Gaarden. Og af den anden Gaard skal han oppebære og nyde al Afgrøde og Landgilde. Dog skal Værget (: ejerskabet, bestyrelsen) af samme Gaard blive hos den rette Øvrighed, men saaledes, at de Sognepræster, som tilforn i Bispernes Tid har haft Herligheden af og Raadighed over den anden Præstegaard, de skal ogsaa nu nyde samme Herlighed og Brugsret. Og de, som ikke tilforn har haft nogen Herlighed af eller Raadighed over samme Præstegaarde, skal heller ikke nyde det herefter. Dog skal alligevel Landgildet følge dem. Og om saa er, at der ikke er Skov til den Gaard, som præsten bebor, da skal Sognepræsten frit nyde Oldengæld for sine egne Svin og frit Ildebrændsel i passende Mængde af de Skove, som hører til den anden Præstegaard, hvis der er saa megen Skov til. Dog skal vore Lensmænd have Tilsyn med, at Præsterne ikke forhugger Skovene, som hører til samme deres Præstegaard. 7. De, som holder Kapellaner, skal ingen Kapellaner holde eller ansætte i samme Sogn, uden de først er eksaminerede og overhørte af Superintendenterne, og Superintendenterne har erklæret dem for gode og egnede dertil.

4 8. Og dersom nogen Jord eller Ejendom er kommen fra Kirkerne eller Præstegaardene med Urette, da skal Befalingsmændene for Stifterne tildele dem de samme Ejendomme igen. 9. Og eftersom det tidt og ofte er berettet for os, at der skal være stor Strid og Uenighed mellem Købstadsmænd og deres Sognepræster om Sognepræsternes Underhold, idet Sognepræsterne ikke har saa meget i Indtægt, at de kan leve deraf, og Borgerne er fast uvillige til at understøtte deres Sognepræst, da har vi nu derom saa besluttet, at i alle Købstæder, hvor de har Avl og pløjer og saar, der skal man af samme Afgrøde retfærdelig give Tiende ligesom andre, der har Avl, og alligevel lønne dem med Offer og anden sædvanlig Rente, som de tilforn er blevet enige om. Og for at fornævnte Sognepræster i Købstæderne des rigeligere kan faa deres Ophold, og vi ikke altid skal overløbes derom, har vi undt, at vor Part af samme Tiende hvert Aar skulde deles med Halvparten til Kirkens og den anden Part til Præstens Behov. Og i de Købstæder, hvor der ikke pløjes eller saas saa meget, at Tienden og den anden Indtægt, som deres Sognepræster hidtil har haft, kan forslaa eller er tilstrækkelig til at underholde Sognepræsten med, dér skal Borgerne og Sognemændene sammenlægge Penge af deres egne, saa at deres Sognepræster kan faa tilbørligt Underhold, for at de des bedre kan have og faa dygtige og lærde Sognepræster, som skal undervise dem til deres Sjæls Salighed. Og hvor der findes flere Sognekirker i en Købstad, og de ikke selv vil eller kan føde deres Sognpræster, da skal Sognemændene nedbryde én eller flere af dem, for at de andre des bedre og rigeligere maa holdes ved Magt. 10. Dersom der ogsaa findes smaa Købstæder, hvor man ikke pløjer eller saar, og Almuen ikke selv formaar at lønne eller underholde deres Sognepræst, der vil vi, at der skal tillægges noget af vor Part af Tienden, saa meget som Almuen behøver som Hjælp for at sikre deres Sognepræst et tilbørligt Underhold, til sig selv, sin Hustru, Børn og daglige Folk. Dog skal Lensmanden have Tilsyn med, at Borgerne og Sognemændene ikke af den Grund forhærder sig og ikke giver deres Sognepræst noget, men vil lægge det hele over paa os. 11. Ligeledes, hvor der i Landsbyen findes smaa Sognekirker, som ikke har Annekser, der skal Befalingsmændene for Stifterne føre tilsyn, og efter Lejlighed til samme Sognepræsts Underhold lægge nogen Del af den Tiende, som tilkommer os. 12. Ligeledes skal Bønderne ogsaa retfærdeligen give Tiende efter vor Reces (:forordnings) og Ordinants Ordlyd og lade sig af Præsten notere, hvor meget de yder. Findes de at have snydt, da skal de straffes derfor efter vor Reces og Ordinants. Og de, som ikke lader sig (deres Tiende) notere, de skal straffes, som om de intet har givet i Tiende.

5 13. Ligesaa skal ogsaa vore Lensmænd give Tiende af alle vore og Kronens Slotte og Gaarde, for at andre deraf kan tage godt Eksempel. 14. Ligesaa de Gadehusmænd (: husmænd med jordløse gårde på landet) og Husmænd, som ikke saar Korn; de skal høste og arbejde hos Sognepræsten én Dag om Aaret i Stedet for at give Tiende. Og alle Pebersvende og Tjenestefolk, som bruger Kornsæd (:dyrker korn), de skal deraf give Tiende efter vor Reces og Ordinants Ordlyd, og de skal af Sognepræsten lade sig opskrive under den Straf, som foran staar. 15. Ligeledes skal Befalingsmændene for Stifterne hver i sit Stift bringe i Erfaring, hvor Degnene ikke selv har Boliger. Da maa de se, hvor de kan give dem Boliger af Kirken. Og dersom de ikke kan give dem det af Kirkerne, da skal de hjælpe dem paa anden Maade, det bedste de kan. Og hver Bonde skal give dem saa meget Korn, som de har givet dem fra Arilds Tid. Og kan det Korn og andet, som Sognemændene nu giver deres Degne, ikke forslaa eller strække til, da skal vore Befalingsmænd forhandle derom med Sognemændene og Degnene, saa at Degnene faar et tilbørligt Underhold, og det gaar ligeligt til paa begge Sider. 16. Ligeledes i Købstæderne og i de Landsdele, hvor der ikke er saa rigeligt med Korn, at Bønderne kan give deres Degne Korn eller plejer at lønne Degnene hermed, der skal de give dem, som de har givet dem fra Arilds Tid. 17. Dersom nogen Bonde har Grund til Klage mod en Sognepræst, da skal han klage over ham for Herredsprovsten i det Herred, hvor han bor, og Herredsprovsten skal være pligtig til straks at hjælpe Bonden saa meget, som ret er overfor samme Præstemand, saafremt Præsten ikke vil lade sig stævne til Tinge af Bonden. 18. Ligeledes, da der ogsaa findes stor Uorden med Hospitalerne (:for fattige og syge) her i Riget, idet de, som hidtil har haft Hospitaler i Værge eller Forsvar, mere har søgt deres egen Fordel end de fattiges, da vil vi, at der hermed skal forholdes saaledes for Fremtiden: I hvert almindeligt Hospital skal der ansættes en god, gudfrygtig Mand, enten en ugift, som fører et godt, fromt og kysk Levned, eller en gift uden Børn. Samme Person skal forestaa nævnte Hospital og oppebære og anvende al Indkomsten, den visse og uvisse Rente, til de fattiges Ophold og Behov, som er eller med Tiden kommer i Hospitalet, og deraf have Føde, Klæder og Ophold og i alle Maader trofast pleje de fattige, idet han vil og tilsigter deres Gavn og Bedste. Og naar samme Forstander dør, da skal det, han efterlader sig, forblive ved samme Hospital, og de fattige skal være hans Arvinger.

6 19. Og eftersom den spedalske Syge, den almægtige Gud være lovet og velsignet, ikke mere er saa almindelig her i Landet som i gamle Dage, da vil vi, at alle Sct. Jørgens-Gaarde og andre smaa Hospitaler, som er stiftet for spedalske, skal sammenlægges med de store Hospitaler, som er i hver Landsdel eller Stift. Og hvad Rente og Gods, som har været tillagt samme Sct. Jørgens-Gaarde og smaa Hospitaler og ikke er forlenede nogen paa Livstid, skal herefter tillægges og blive ved samme store, almindelige Hospitaler og anvendes til de fattiges Gavn, og hvert Aar skal der aflægges ordentligt Regnskab derfor. 20. Og dersom nogen har nogle af de ovennævnte Sct.Jørgens-Hospitaler i Forlening paa Livstid, da skal de ansættes og takseres til aarlig Afgift, som de, der har samme Hospitaler i Forlening, hvert Aar skal udrede til nævnte almindelige Hospitaler. Og hvor der i de nævnte Sct.Jørgens-Hospitaler endnu findes spedalske, skal de føres til de nærmeste almindelige Hospitaler. Og der skal ved disse almindelige Hospitaler opbygges et passende Hus, enten i Haven eller paa et andet passende Sted i nogen Afstand derfra. I dette Hus skal de spedalske lægges og fra det almindelige Hospitaler have deres Røgt, Pleje, Spisning og Underhold af én og samme Gryde, for at intet skal blive fortæret og spildt til Unytte, og man ikke skal have dobbelte Udgifter. 21. Ligeledes vil vi ogsaa, at de, som er Forstandere for samme almindelige Hospitaler, hvert Aar for vore Stiftsbefalingsmænd, Superintendenter og Købstadssognepræster aflægger godt og klart Regnskab for alt det, lidt eller meget, som de af samme Hospitalers Rente og Indkomst har oppebaaret og igen udgivet. Og er der et Kapitel boende ved samme Hospital, deltager dets Medlemmer i Regnskabsaflæggelsen. Ligeledes skal Hospitalernes Forstandere ingen Magt have til at optage andre i samme Hospitaler for Gunst eller Gave, af Partihensyn eller Venskab end saadanne, som har det storligen behov, og det sker med Borgmestres, Raads og Sognepræsters Anbefaling og Samtykke. 22. Naar nogen Superintendenten afgaar ved Døden, skal den Superintendent, som vælges i hans Sted, begive sig til Domkirken og overtage samme Stift og Embede, som vor Ordinants foreskriver. Og samme Superintendent, som vælges, skal nyde, bruge og beholde de Rente og Residens, han tilforn havde, i det mindste et ½ Aar derefter og ikke flytte førend til Paaske eller ved Sct. Michaels Dag. Og den afdøde Superintendents Hustru skal blive boende lige saa længe i Superintendentens Residens, og hun skal for sig og den afdødes Børn beholde Halvdelen af det følgende Aars Indtægt, som tilkommer Superintendenten. 23. De Kapitler, som er, hvor der er Domkirker, skal holde en lærd Mand som Theolog og Læsemester; og dersom de ikke ansætter en, som er lærd, og forsørger ham sømmeligt med Underhold og Løn,

7 da skal Superintendenterne give os det tilkende. Prioren ved Sct. Knuds Kloster skal paa samme Maade holde en lærd Theolog og forsyne ham tilbørligt med Underhold og Løn. 24. Og de Personer, som er forlenede med Præbende (: intægter i form af naturalier) eller Kannikedømme, skal flytte til Domkirkerne og residere der og gøre Tjeneste efter Ordinantsens Paabud, under (: med fare for) samme Præbenders og Kannikedømmers Fortabelse. Undtagne er de Personer, som er i Cancelliet, er Rentemestre eller andre af vore daglige Tjenere eller saadanne, som er paa Studierejse. 25. Og eftersom der tidt og ofte er kommet Klage og Kæremål til os om, at mange prygler hverandre i Kirkerne og paa Kirkegaardene, da vil vi, at Kirkefreden skal forfølges og straffes efter vor Reces ligesom Tingfred. 26. Ligeledes de, som ikke helligholder alle Søndage og andre højtidelige Dage, som er berammet og paabudt i vor Ordinants og findes at handle derimod enten med Ægt (: kørsel) eller med Arbejde, de skal, enhver af sit Herskab, straffes derfor ligesom for Helligbrøde efter Loven, d.v.s. med 3 Mark. Til yderligere Vidnesbyrd om, at vi vil, at alle forannævnte Artikler skal opfyldes og ubrydeligt holdes ved Magt af alle vore Undersaatter, gejstlige saavel som verdslige, i alle deres Ord, Punkter og Bestemmelser, som de i enhver Henseende udviser og indeholder, har vi ladet sætte vort Signet neden under denne vor Ordinants. Givet i vor Købstad Ribe Torsdag efter de hl. Apostle Philips og Jacobs Dag 1542 (: 4. Maj 1542).

8

Recessen om reformationen af 30. oktober 1536

Recessen om reformationen af 30. oktober 1536 Recessen om reformationen af 30. oktober 1536 Christian 3. indførte Reformationen ved en lov, som blev vedtaget af Rigsdagen i 1536, og den blev i 1537 fulgt op af Kirkeordinansen, som gav regler for kirkens

Læs mere

Recessen om reformationen af 30. oktober 1536

Recessen om reformationen af 30. oktober 1536 Recessen om reformationen af 30. oktober 1536 Efter Grevens Fejde (1534-1536) gennemførte Christian 3. (1503-1559) reformationen i Danmark ved recessen (loven) af 30. oktober 1536. Reformationen var overgangen

Læs mere

Geistligh Jordbogh offuer Hundborrig herrit. Anno 1596. Ved Severin Christensen, Skjoldborg.

Geistligh Jordbogh offuer Hundborrig herrit. Anno 1596. Ved Severin Christensen, Skjoldborg. Geistligh Jordbogh offuer Hundborrig herrit. Anno 1596. Ved Severin Christensen, Skjoldborg. I sin Beskrivelse over Thy, pag. 60, nævner Forfatteren Knud Ågård, der var Præst i Skjoldborg 1799-1806, en

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Sognefoged Af Leif Christensen, 12. juli 2010.

Sognefoged Af Leif Christensen, 12. juli 2010. Sognefoged Af, 12. juli 2010. E n sognefoged var før Kommunalreformen i 1970 en af amtman- den udpeget person som var autoriseret til at udøve en begrænset politimyndighed. Sognefogedbestallingen, som

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Lov nr. 88 af 15. Maj 1903 om Valgmenigheder, som senest ændret ved kongelig anordning nr. 115 af 20. februar 1989

Lov nr. 88 af 15. Maj 1903 om Valgmenigheder, som senest ændret ved kongelig anordning nr. 115 af 20. februar 1989 Lov nr. 88 af 15. Maj 1903 om Valgmenigheder, som senest ændret ved kongelig anordning nr. 115 af 20. februar 1989 II. III. IV. V. 1. Naar et Antal af mindst 20 Familiefædre, Enker eller andre Personer

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

Peder Palladius: Om Brudeoffer

Peder Palladius: Om Brudeoffer Peder Palladius visitatsbog Peder Palladius (1503-1560) var den første lutheranske biskop på Sjælland. I årene 1538-43 besøgte han samtlige kirker på Sjælland for at påse, hvordan den nye tro blev forvaltet,

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Nr. 228 15. marts 2007 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Samvær m. v. Kapitel 3 Arbejdsaftaler Kapitel 4 Midlertidige

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Reformationen på Bornholm. Aakirkeby IM Torsdag den 21. september 2017

Reformationen på Bornholm. Aakirkeby IM Torsdag den 21. september 2017 Aakirkeby IM Torsdag den 21. september 2017 Den katolske tid Den katolske tid domina cecilia dedit hu(n)c calicem ecc(lesi)e om(n)i(um) s(an)c(t)o(rum) orate pro a(n)i(m)a ej(us) Fru Cecilia har givet

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK DET KONGELIGE BIBLIOTEK 130021858839 * Til Erindring om J ohan W ilhelm Krause, født den 23de September 1803, død den 25de Marts 1889. #» > Naade og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus være

Læs mere

Juledag 1928 II overstreget

Juledag 1928 II overstreget En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Pinsen har Bud til os alle

Pinsen har Bud til os alle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Landinspektørforeningen.

Landinspektørforeningen. LOVE for Landinspektørforeningen. & Jehny Lazarus, Ittfbenhay^ V. A. Foreningens Formaal. i- Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke til Gavn for og Sammenhold i Standen,

Læs mere

Septuagesima. En prædiken af. Kaj Munk

Septuagesima. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11 LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN i912 F r e d e r i k s b e r g b o g t r y k k e r! Falkonerallé 11 A. F oreningens Form aal, 1. Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke

Læs mere

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39.

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. 30 Marts. 1889 Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. Vi Christian den Niende, osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende: Lov: 1. Enhver Læremester

Læs mere

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN 6. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Hvidbjerg v. Å Mattæus 19, 16-26 Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN De vidste det allerede i 1241, da jyske lov

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser 1 Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser Indledning ved biskopperne Baggrunden for denne vejledning er, at den kirkebogsførende sognepræst er begravelsesmyndighed i sognet.

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods.

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. 145 Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. Peder Barfod i Sædding, på Byrge Trolle hans vegne, lod læse et åbent uforseglet papirsbrev med Byrge Trolle

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Kristine Garde RETSTEOLOGI UDVALGTE EMNER

Kristine Garde RETSTEOLOGI UDVALGTE EMNER Kristine Garde RETSTEOLOGI UDVALGTE EMNER RETSTEOLOGI UDVALGTE EMNER Kristine Garde RETSTEOLOGI UDVALGTE EMNER Nyt Juridisk Forlag 2011 Kristine Garde Retsteologi Udvalgte emner 1. udgave, 1. oplag 2011

Læs mere

Uddrag. Lovbestemmelserne om Skudsmaalsbøger.

Uddrag. Lovbestemmelserne om Skudsmaalsbøger. ( morfars skudsmålsbog 1906 ) Johannes Martin Jensen, født i Jordløse Sogn 1892, 25 Oktober døbt i Jordløse Sogn 1892, 4 December er konfirmeret i Jordløsr Kirke d. 30 September 1906 Jordløse d. 1 Oktober

Læs mere

Sukket efter Hitler. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sukket efter Hitler. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til Kristi Himmelfartsdag

Prædiken til Kristi Himmelfartsdag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Fagforeninger Foreninger Havnen Havnens Personale Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Privilegier til tyske købmænd i Novgorod 1229

Privilegier til tyske købmænd i Novgorod 1229 Privilegier til tyske købmænd i Novgorod 1229 I 1229 fik en sammenslutning af købmænd fra Hamborg, Lübeck og Visby en række privilegier I Novgorod, hvor den nordlige karavanerute fra Asien endte. Aftalen

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 391-1908) Originalt emne Lønninger Pension Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. november 1908 2) Byrådsmødet den 1. april 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 12. november

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev)

Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev) Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev) Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form

Læs mere

Bispevalg. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Bispevalg. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Social- og Indenrigsministeriet Kontor for Familieret J.nr. 2015-6196 / lth 8. februar 2016 UDKAST Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks

Læs mere

Sygelejevielse. Der skelnes mellem. a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest

Sygelejevielse. Der skelnes mellem. a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest Amtssygehuset i Herlev Sygelejevielse Der skelnes mellem a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest b. nødvielse, d.v.s. vielse ved sygelejet, hvor der ikke er tid til at indhente prøvelsesattest.

Læs mere

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 Troels-Lund Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 CHRISTIAN DEN FJERDES FØDSEL OG DAÅB FØDSEL i FREDERIK den Anden 1 og Dronning Sophia havde allerede været gift i flere Aar, men endnu var deres Ægteskab

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

F O R S L A G. til. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær

F O R S L A G. til. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN Den 3. febru ar 2006 J.nr.: 03-5019-00003 F O R S L A G til Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær

Læs mere

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Uddrag af Junigrundloven, 1849

Uddrag af Junigrundloven, 1849 Uddrag af Junigrundloven, 1849 Junigrundloven fra 1849 var et vigtigt skridt på vejen mod demokrati i Danmark. Den afspejler oplysningstankerne om magtens tredeling og borgerlige rettigheder. 5 1. Regjeringsformen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_11-1938) Originalt emne Hospitalernes Funktionærer Lønninger Lønninger i Almindelighed Sygehuse Uddrag fra byrådsmødet den 13. januar 1939 - side 7 Klik her for at

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Hr. Norlev og hans Venner

Hr. Norlev og hans Venner Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Følger af forbuden Kjærlighed

Følger af forbuden Kjærlighed Følger af forbuden Kjærlighed Rædsel fylder vor Tanke Tidt ved Romaners Spind, Frygtsomt Hjerterne banke, Bleg bliver mangen Kind, Men naar man saa betænker, At det opfundet var, Brister strax Frygtens

Læs mere

Onsdagen April 22, Joh V

Onsdagen April 22, Joh V 5275 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad Ifølge Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 12te var Reguleringssummen for efternævnte Embeder ansatte saaledes for Tidsrummet fra 1 April 1876 til 31 Marts 1886: Veile Borgerskole

Læs mere

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE.

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE. 1 Følgende står at læse på etiketten på heftets forside: DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE Ebbe og Dagmar HUN VAR JO STEDMOR TIL DE FIRE FØRSTE BØRN OG

Læs mere

Rådstuearkiver og deres brug Indlæg om rådstuer efter pjece af Ole Degn Statens Arkiver 1994

Rådstuearkiver og deres brug Indlæg om rådstuer efter pjece af Ole Degn Statens Arkiver 1994 Rådstuearkiver og deres brug Indlæg om rådstuer efter pjece af Ole Degn Statens Arkiver 1994 Grundlag for købstaden Fra katolicisme til protestantisme Chr.3 1537 Chr. 4 købstadsforordning 1619 Frederik

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. KØBENHAVN FOR VEDTAGET PAA GENERALFORSAMLINGEN I KØBENHAVN DEN 12. AUGUST 1920.

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. KØBENHAVN FOR VEDTAGET PAA GENERALFORSAMLINGEN I KØBENHAVN DEN 12. AUGUST 1920. LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN. VEDTAGET PAA GENERALFORSAMLINGEN I KØBENHAVN DEN 12. AUGUST 1920. KØBENHAVN FR. G. KNUDTZONS BOGTRYKKERI (i n d e h a v e r : o s c a r e n e v o l d s e n ) 886 1921

Læs mere

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten Ark No 27/1879 Ansøgninger om Arrestforvarerposten 1. Bager I.F. Kastrup, Kolding 2. Husmand J. Chr. Nielsen, Ammitsbøl Mark 3. Leutnant G.I.F. Gjerding, Aarhus 4. Christen Jeppesen, Kjøbenhavn 5. A. Jespersen,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Skoleproblemer. Svar paa fire Spørgsmål

Skoleproblemer. Svar paa fire Spørgsmål Skoleproblemer. Svar paa fire Spørgsmål Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m.

Bekendtgørelse af lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m. LBK nr 330 af 29/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 25665/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov om bestyrelse

Læs mere

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse.

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse. Aastrup 1400 Hovedgården kan følges tilbage til 1400-tallet, hvor familien Bille ejede den Aastrup hovedgård eksisterer samtidig med resterne af landsby Aastrup til 1562. Erik Krabbe opførte nordfløjen

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup. Høstgudstjeneste Mattæus 6, 24-34

15. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup. Høstgudstjeneste Mattæus 6, 24-34 15. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup. Høstgudstjeneste Mattæus 6, 24-34 Almægtige Gud og skaber. TAK, for at du giver os alt, hvad vi behøver; lær os at søge dit rige. AMEN Han havde dyrket markerne

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Femte Søndag efter Paaske

Femte Søndag efter Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til Kristi Himmelfart

Prædiken til Kristi Himmelfart En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere