HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 31. maj 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 31. maj 2012"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 31. maj 2012 Sag 121/2010 (1. afdeling) Tom Nygaard og Djohn Nygaard (advokat Lida Hulgaard) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 7. afdeling den 12. marts I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Børge Dahl, Lene Pagter Kristensen, Poul Søgaard, Henrik Waaben og Kurt Rasmussen. Påstande Appellanterne, Tom Nygaard og Djohn Nygaard, har gentaget deres påstand. Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse. Supplerende sagsfremstilling Der er for Højesteret fremlagt yderligere materiale om vurderingsmyndighedernes benyttelseskoder m.v. for ejendommen Gedhusvej 10. Det fremgår heraf, at der fra 1981 til 1988 og i 2010 blev anvendt benyttelseskode 05, og at der fra 1989 til 2009 blev anvendt benyttelseskode 34. Fra 1981 til 1989 og fra 2004 til 2010 er der fastsat en grundværdi for stuehuset, mens der ikke er fastsat en sådan værdi for perioden fra 1990 til 2003.

2 - 2 - Af en udskrift af 1. oktober 2004 om vurdering af ejendommen Gedhusvej 10 fremgår bl.a., at der er anført benyttelseskode 34 erhvervsejendom af speciel karakter, at ejendomsværdien er ansat til kr., at grundværdien er ansat til kr., og at stuehusværdien er ansat til kr. I forbindelse med stuehusværdien er der anført pgf. 33, stk. 4, og stuehusgrundværdien er ansat til kr. Under specifikationer er det om grundværdien anført hektarpris 18,8237 ha à kr. opgjort til kr. Der følger herefter en opregning af i alt 18 driftsbygninger. Der er tale om to foderladebygninger og en garage samt 15 minkhaller. Der er angivet en teknisk værdi for disse 18 bygninger på kr., og der er endvidere anført tillægsparcelværdi 300 % af kr. opgjort til kr. Herefter er grundværdien på ny anført med kr., bygningsværdi for stuehuse og fritliggende beboelse i øvrigt er anført med kr., teknisk værdi kr., hvorefter ejendomsværdi i alt er opgjort til kr., der er afrundet til kr. Det fremgår af BBR-meddelelsen, der er udskrevet den 17. november 2008, at der er 15 minkhaller på ejendommen, og at disse er af varierende størrelse fra 240 kvm til 540 kvm, i alt ca kvm. Det er oplyst, at der som en del af forpagtningsaftalen blev leveret 100 minibigballer halm til minkene, og at staldgødning og gylle fra minkene blev spredt på forpagterens marker som gødning. Det fremgår af årsregnskabet 2004 for Tom & Djohn Nygaard I/S, at besætningen under omsætningsaktiver ved udgangen af 2003 havde en værdi på kr., og at værdien ved udgangen af 2004 var kr. I 2003 udgjorde salg af mink kr., og i 2004 var tallet kr. Resultatet af den primære drift var i 2003 på kr., og i 2004 var tallet kr. Under sekundære indtægter er anført husleje Gedhusvej 10 (stuehuset) med kr. i 2003 og kr. i 2004 samt jordleje med kr. for hvert af de to år. Det er oplyst, at der er ca minkfarme i Danmark. Tom Nygaard og Djohn Nygaard har fremlagt oplysninger om 32 af disse minkfarme. Det fremgår bl.a. af dette materiale, at Gedhusvej 10 er angivet med 19,0 ha jord, tæver, kode 34 og hektarpriser. De 31 andre ejendomme har et jordareal, der varierer fra ca. 1 ha til ca. 46 ha, og antallet af tæver varierer fra 850 til I et tilfælde er der angivet kode 2 (beboelse og forretning), i fire tilfælde er

3 - 3 - der angivet kode 34 (visse erhvervsejendomme), mens der i alle de øvrige tilfælde er angivet kode 5 (landbrug, bebygget). For to af eksemplerne med kode 34 er der angivet hektarpriser, mens der i de to andre eksempler er angivet kvadratmeterpriser, hvilket også er tilfældet ved det ene eksempel med angivelse af kode 2. Retsgrundlaget I lovbekendtgørelse nr. 975 af 21. september 2004 om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom var formuleringen af ejendomsavancebeskatningsloven 5 A, stk. 1, 1. pkt.: Er ejendommen omfattet af vurderingslovens 33, stk. 1 og 7, på afståelsestidspunktet, kan den skattepligtige regulere anskaffelsessummen efter 4, stk. 2, med den procent beregnet med en decimal, hvormed reguleringstallet i personskattelovens 20 er ændret fra anskaffelsesåret til afståelsesåret. For ejendomme, der er omfattet af 4, stk. 3, reguleres anskaffelsessummen fra og med kalenderåret Bestemmelsen er en videreførelse fra lov nr. 427 af 25. juni Om bestemmelsen hedder det i Skatteudvalgets betænkning af 18. juni 1993 (Folketingstidende , tillæg B, sp f.): Det foreslås, at ejendomme, der helt eller delvis benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage samt skovbrugsejendomme, som er omfattet af vurderingslovens 33, stk. 4 og stk. 7, skal kunne vælge at indeksere anskaffelsessummen. Reformen af EF s landbrugspolitik og den forventede liberalisering af verdenshandelen med landsbrugsvarer vil stille store krav til omstillingen i landbruget. Indkomstudviklingen i landbruget vil efter alt at dømme være præget heraf. Set over en længere periode er der et betydeligt sammenfald mellem prisudviklingen på landbrugsejendomme og udviklingen for enfamilieboliger. Erfaringen viser, at landbruget ofte i perioder med vigende indkomster kompenserer herfor ved stigende gældsætning. I de seneste 10 år er landbrugets gældsprocent vokset med knap 10 procentpoints. På baggrund af den forventede indkomstudvikling i landbruget finder regeringen, at der bør være mulighed for at friholde landbrug, skovbrug og gartneri for ejendomsavancebeskatning for en del af prisudviklingen, som svarer til den almindelige prisudvikling i samfundet. Regeringen foreslår derfor, at der gives adgang for disse erhverv til at vælge mellem lovforslagets nedtrapningsordning af fortjenesten eller at indeksere anskaffelsessummen efter de hidtil gældende regler. Indekseringen sker på baggrund af reguleringstallet i personskattelovens 20, der i 1993 udgør 120,0 og i 1994 skønnes til 123,6. Anskaffelsessummen skal uanset hvilken ordning, der vælges, opgøres ved, at anskaffelsessummen omregnes til kontantværdi, og der tillægges kr. pr. kalenderår samt afholdte vedligeholdelses- og forbedringsudgifter, i det omfang disse har oversteget kr. For ejendomme, der er erhvervet før den 19. maj 1993, sker indekseringen på grundlag af de særlige indgangsværdier, der er fastsat i lovforslaget fra og med indkomståret Det gælder også for de ejendomme, der anvender den oprindelige

4 - 4 - anskaffelsessum med tillæg af de afholdte vedligeholdelses- og forbedringsudgifter inden den 1. januar 1993 som indgangsværdi. Det vurderes, at den foreslåede særordning for landbruget er gunstigere end de regler om ejendomsavancebeskatning, der foreslås for andre erhverv. Særordningen er derfor notificeringspligtig i henhold til EF s statsstøtteregler. På denne baggrund foreslås det, at skatteministeren bemyndiges til at fastsætte tidspunktet for bestemmelsens ikrafttrædelse. I lovbekendtgørelse nr. 740 af 3. september 2002 om vurdering af landets faste ejendomme havde 33, stk. 1, 1. pkt., følgende ordlyd: I forbindelse med vurderingen træffer vurderingsmyndigheden bestemmelse om, hvorvidt en ejendom helt eller delvis må anses for benyttet til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, eller til hvilken benyttelse ejendommen i øvrigt henføres. Bestemmelsen stammer fra lov nr. 418 af 19. december 1966, hvor den blev indsat med følgende ordlyd: I forbindelse med vurderingen tager vurderingsrådet bestemmelse om, hvorvidt en ejendom helt eller delvis må anses for benyttet til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, jfr. 6, stk. 1 og 4, i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, og foretager de fordelinger af grundværdien og eventuelle fradrag i grundværdien for forbedringer, der er fornødne for gennemførslen af bestemmelsen i den nævnte lovs 6, stk. 4. Det hedder i forarbejderne til bestemmelsen (Folketingstidende , 2. samling, tillæg A, sp. 63 f.): Som foran bemærket står bestemmelsen i forbindelse med forslaget til lov om ændring af loven om beskatning til kommunerne af faste ejendomme. I dette forslags 6, stk. 1, fastsættes en regel om, at nedsatte grundskyldspromiller skal finde anvendelse på ejendomme, der på tidspunktet for den vurdering, der lægges til grund ved skatteberegningen, benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage. Det er vurderingsmyndighederne, der i forbindelse med de almindelige vurderinger og omvurderinger skal tage stilling til, om de enkelte ejendomme anvendes til disse formål. Såfremt kun en del af en ejendom benyttes til sådanne formål, finder den nedsatte grundskyldspromille efter det nævnte lovforslags 6, stk. 4, kun anvendelse på den del af den afgiftspligtige grundværdi, der falder på denne del. Der skal derfor af vurderingsmyndighederne foretages en fordeling af den afgiftspligtige grundværdi på den del af arealet, der anvendes til landbrug m.v. Den gældende 33 indeholder ikke fornøden hjemmel til at pålægge vurderingsmyndighederne disse opgaver, hvorfor der foreslås indsat et nyt stk. 1, indeholdende bestemmelser herom.

5 - 5 - Den ordning, der blev indført ved 6 i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, angik nedsættelse af grundskyldspromillen for landbrug, gartneri, planteskoler og frugtplantager efter stk. 4 delvis nedsættelse, såfremt kun en del af ejendommen blev benyttet til de nævnte erhverv. Ved lovens 6 A blev der samtidig indført en bestemmelse om henstand med betaling af grundskyld. Beskatningsordningen efter 6 faldt væk i Ved lov nr. 224 af 18. maj 1981 blev ordlyden af vurderingslovens 33, stk. 1, ændret til følgende: I forbindelse med vurderingen træffer vurderingsrådet bestemmelse om, hvorvidt en ejendom helt eller delvis må anses for benyttet til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, eller til hvilken benyttelse ejendommen i øvrigt henføres. Der blev samtidig i lovens 33 A indsat en bestemmelse om klage. Af bemærkningerne fremgår bl.a. følgende (Folketingstidende , tillæg A, sp f.): Efter den foreslåede bestemmelse skal vurderingsrådet ikke blot som hidtil træffe bestemmelse om, hvorvidt en ejendom må anses for benyttet til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage. Vurderingsrådet skal også træffe bestemmelse om benyttelsen af de øvrige ejendomme. Som anført i de almindelige bemærkninger har dette betydning for de omregningsfaktorer, der skal benyttes ved kontantomregningen og den årlige regulering. Vurderingsrådets afgørelse om benyttelsen kan påklages efter de sædvanlige regler. Ved forslaget til 33 A er herudover åbnet adgang for en ejer, hvis ejendom har skiftet benyttelse, til at begære, at vurderingsrådet tager spørgsmålet om benyttelsen op til ny overvejelse. Ved cirkulære nr. 7 af 10. januar 1967 blev der fastsat regler til vurderingsrådene om disses medvirken ved gennemførelsen af lempelses- og henstandsordningen vedrørende de kommunale ejendomsskatter af ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage. I cirkulærets pkt. 2 hedder det bl.a.: 2. Lempelses- og henstandsberettigede ejendomme. Lempelses- og henstandsordningen omfatter kun de ejendomme, som på tidspunktet for den vurdering, der lægges til grund ved skatteberegningen, helt eller delvis benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage.

6 - 6 - Da der ikke i forbindelse med 13. alm. vurdering eller senere vurdering til og med 1. august 1966 er taget stilling til, hvilke ejendomme der på tidspunktet for den vurdering, der lægges til grund ved skatteberegningen, benyttedes til de nævnte formål, vil det være nødvendigt, at vurderingsrådene nu foretager den hertil fornødne undersøgelse. Vurderingsrådet må herunder afgøre, om ejendommen helt eller delvis benyttedes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, samt for ejendomme, der delvis benyttedes til de nævnte formål, foretage fordeling af grundværdien og fradrag for forbedringer på denne del og på den øvrige del af ejendommen. a) Ejendommens benyttelse. Bestemmende for, om en ejendom er omfattet af lempelses- og henstandsordningen, er dens faktiske benyttelse på vurderingstidspunktet. Det er uden betydning ved afgørelsen heraf, om den ansatte grundværdi pr. arealenhed er højere end anvendelsen til de pågældende formål betinger, f.eks. som følge af, at der er ansat værdi for udstykningsmulighed eller for foreskomster i jorden eller er ansat herlighedsværdi. Der må først og fremmest tages hensyn til, om jorden faktisk benyttes til produktion af afgrøder. Grund, gårdsplads og have til landbrugsejendomme, gartneri, planteskoler eller frugtplantager medtages dog under de til nævnte formål benyttede arealer. Det samme gælder de under landbrug m.v. værende ubenyttede arealer, f.eks. hede- og klitarealer. Endelig medtages de under landbrugsejendomme m.v. til juletræsdyrkning anvendte arealer, ligesom mindre skov- og plantagearealer, der indgår som et naturligt led i en landbrugsejendoms drift, anses som benyttet til de nævnte formål. Inden for ordningen falder tillige visse specialiserede landbrugsejendomme, såsom hønserier, anderier og fællesstalde. Uden for lempelses- og henstandsordningen falder skove og plantager, herunder egentlige skov- og plantagearealer under landbrugsejendomme, samt skovejendommens planteskolearealer. Arealer, der henligger udbenyttede uden at være knyttet til landbrug, f.eks. hede- og klitarealer, anses ikke som benyttet til landbrug m.v. Det samme gælder jagtarealer og arealer, der anvendes til camping-, parkerings- og udstillingsplads o.l. samt arealer, der anvendes til rekreative formål. Endvidere medtages ej heller arealer, der er inddraget til erhvervsmæssig udvinding af forekomster i jorden, f.eks. brunkuls-, grus-, kridt-, ler- og mergellejer m.v. Uden for ordningen falder endelig en række ejendomskategorier, der vel har en vis tilknytning til landbrug, men for hvilke afgrødeproduktionen er uden betydning for ejendommens anvendelse, f.eks. silopakhuse, korntørrerier, egentlige maskinstationer m.v. Det samme gælder pelsfarme og dambrug. Den anførte afgrænsning kan ikke betragtes som udtømmende. Tvivlsspørgsmål må forelægges ligningsdirektoratet. I Vurderingsvejledningen for 2004 er der under pkt. C.2.4, Ejendomme i landzone, under overskriften Pelsdyrfarme, hønserier m.m. anført:

7 - 7 - For en del ejendomme med små jordtilliggender, men med en betydelig bygningsmasse, er der en så specialiseret og omfangsrig animalsk produktion, at vurderingsmyndighederne efter bestemmelsen i VUL 33, stk. 1, ikke betragter ejendommene som landbrugsejendomme. Grundværdien for sådanne ejendomme skal derfor ansættes til jordens handelsværdi (kvadratmeterprincippet). Under pkt. D, Benyttelse, hedder det: I henhold til VUL 33, stk. 1, skal vurderingsmyndigheden i forbindelse med vurderingen træffe bestemmelse om, til hvilken benyttelse en ejendom skal henføres. Benyttelseskodetildelingen kan påklages på linie med ansættelser i øvrigt. Henførelsen til en benyttelse sker ud fra et skøn over, i hvilken af de oprettede benyttelseskodekategorier ejendommen mest hensigtsmæssigt kan indplaceres. Der er ikke tale om en objektiv afgrænsning. Henførelsen til en benyttelse sker først og fremmest af statistik- og styringshensyn, således at ens ejendomme kan behandles ensartet i vurderingsprocessen. Enkelte steder i lovgivningen er det imidlertid af afgørende betydning, til hvilken benyttelse en ejendom er henført. Vurderingsmyndigheden skal især være opmærksom herpå, når det skal tage stilling til, om en ejendom skal henføres til benyttelsen 01, 05 eller Der kan ikke gives en udtømmende vejledning i, hvilken kode en konkret ejendom skal tildeles. Vurderingsmyndigheden bør ved bedømmelsen henføre så mange ejendomme som muligt til de specifikt afgrænsede koder og kun i begrænset omfang gøre brug af kode 13, 25 og 34. Under overskriften Benyttelseskoder er det bl.a. anført: Kode 05: Landbrug, bebygget Under koden henregnes landbrugsmæssigt benyttede, bebyggede ejendomme, som har et areal på mindst 0,55 ha. Det afgørende er ejendommens benyttelse, og det er uden betydning om ejeren har sit hovederhverv på ejendommen eller andetsteds. Det er ligeledes uden betydning, om ejendommen i matriklen er noteret som landbrug. Ejendomme, hvor den landbrugsmæssige benyttelse er helt underordnet set i forhold til benyttelse til beboelse, henføres til kode 01. Selvstændige landbrugsejendomme, som i medfør af landbrugslovens 9 er tilladt oprettet uden bygninger, henføres til benyttelseskode 17, jf. beskrivelsen under denne benyttelse.

8 - 8 - Hvis der på ejendommen foruden landbrug drives anden virksomhed af væsentlig betydning, må der skønnes over, om ejendommen skal kodes som landbrug eller henføres til koden for den pågældende virksomhed, evt. om den skal henføres til kode 34. Kode 34: Visse erhvervsejendomme Koden omfatter ejendomme af speciel karakter, såsom fjernvarmeværker (jf. dog vejledningen til kode 04), dambrug, pelsdyrfarme, hønserier, garageanlæg, andelsfrysebokse, grusgrave med bygninger, transformeranlæg samt vurderingspligtige havneejendomme. Anbringender Tom Nygaard og Djohn Nygaard har navnlig anført, at den minkavl, som de drev på Gedhusvej 10, var en naturlig del af en landbrugsmæssig drift på denne ejendom og derfor må anses for en landbrugsmæssig benyttelse. Mink er husdyr som andre husdyr såsom kvæg, får og svin. De skal fodres og passes, der skal muges ud, og staldgødning og gylle spredes ud på marken. Der er på ejendommen beboelsesbygning og driftsbygninger, herunder til opbevaring af halm, der også kommer fra ejendommen. Ejendommen fremtræder i enhver henseende fysisk som andre landbrugsejendomme. Minkavlen på ejendommen indgik som en naturlig del af den landbrugsmæssige drift. Staldgødning og gylle fra minkene blev spredt ud på forpagterens marker, og forpagteren leverede halm til minkene. I både landbrugs- og miljølovgivningen opfattes minkavl som landbrug. Vurderingsmyndighederne har også opfattet ejendommen som et landbrug, herunder i relation til værdiansættelse af stuehus, prisfastsættelse af jorden samt fastsættelse af en tillægsparcelværdi. Dette er endvidere underbygget af de fremlagte 31 eksempler på andre minkfarme i Danmark, hvoraf 26 er anført med kode 5. Ejendommen er derfor omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens 5 A, der giver mulighed for at vælge at indeksere anskaffelsessummen. Hertil kommer, at ejendommen under alle omstændigheder er et landbrug, idet størsteparten af ejendommens jord dyrkes med korn og kartofler af forpagteren, der har betalt forpagtningsafgift, ligesom denne har leveret halm og aftaget gødning og gylle fra minkene. Den omstændighed, at en mindre del af arealet benyttes til minkfarm, ændrer ikke på, at ejendommen er omfattet af vurderingslovens 33, stk. 1. Der er således ikke hjemmel i loven til at foretage en sondring baseret på en vurdering af den primære eller overvejende benyttelse.

9 - 9 - Skatteministeriet har navnlig anført, at minkavl ikke er landbrug efter ejendomsavancebeskatningslovens 5 A, jf. vurderingslovens 33, stk. 1. Der er tale om visse erhvervsejendomme med benyttelseskode 34, og der er ikke grundlag for at tilsidesætte vurderingsmyndighedernes praksis igennem knap 50 år, hvorefter minkavl ikke er landbrug. Ejendomsavancebeskatningslovens 5 A er en undtagelsesbestemmelse, der har sin baggrund i en reform af EU-landbrugspolitikken. Minkavl er ikke en del af den fælles landbrugspolitik. Det gør ikke nogen forskel, at der af forpagteren er leveret halm til minkene, og at der er aftaget gødning og gylle fra minkene. De fremlagte eksempler på vurderingsmyndighedernes praksis vedrørende 31 andre minkfarme kan ikke tillægges betydning, da de konkrete forhold ved disse ejendomme er uoplyste, ligesom placeringen efter den ene eller anden benyttelseskode beror på et konkret skøn i hver enkelt sag. Siden lovændringerne i december 1966, der blev fulgt op af et cirkulære fra januar 1967, har praksis på området været, at pelsfarme ikke er omfattet af vurderingslovens 33, stk. 1. Der er tale om et masseadministrationsområde, og det afgørende er benyttelsen, som myndighederne skønner over. Det følger i øvrigt også af landbrugsloven, at minkavl ikke er landbrug. Ejendommen er endvidere ikke omfattet af den gunstige indekseringsregel i ejendomsavancebeskatningslovens 5 A, bare fordi en del af ejendommen anvendes til landbrug ved bortforpagtning til en landmand, der dyrker korn og kartofler på jorden. Ordene helt eller delvis i vurderingslovens 33, stk. 1, har baggrund i nogle særlige lempelser vedrørende grundskyld, der var gældende fra 1966 til Det afgørende er benyttelsen, og der kan kun være én benyttelse pr. ejendom i relation til ejendomsavancebeskatningsloven, hvilket også støttes af praksis med hensyn til parcelhusreglen i lovens 8, stk. 1. Højesterets begrundelse og resultat Efter 5 A, stk. 1, således som bestemmelsen var formuleret i den dagældende ejendomsavancebeskatningslov, jf. lovbekendtgørelse nr. 975 af 21. september 2004, kunne den skattepligtige ved afståelse af en ejendom, som på afståelsestidspunktet var omfattet af vurderingslovens 33, stk. 1 eller 7, regulere afståelsessummen i form af en indeksering efter de nærmere regler, der fulgte af 5 A. Det fremgår af forarbejderne til ordningen, som blev indført i 1993 (Folketingstidende , tillæg B, sp f.), at der var tale om en særordning for ejendomme, der helt eller delvis benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplan-

10 tage, jf. vurderingslovens 33, stk. 1, samt skovbrugsejendomme, jf. vurderingslovens 33, stk. 7. Ordningen, der blev anset for at være gunstigere end de regler om ejendomsavancebeskatning, som blev foreslået for andre erhverv m.v., havde sammenhæng med reformen af EF s landbrugspolitik og den forventede liberalisering af verdenshandlen med landbrugsvarer, som ville stille store krav til omstillingen i landbruget. Efter vurderingslovens 33, stk. 1, 1. pkt., har vurderingsmyndighederne til opgave i forbindelse med vurderingen at træffe bestemmelse om, hvorvidt en ejendom helt eller delvis må anses for benyttet til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, eller til hvilken benyttelse ejendommen i øvrigt skal henføres. Afgørelsen herom skal således træffes på grundlag af en vurdering af ejendommens faktiske benyttelse. Baggrunden for ordningen var, at der skulle ske en udskillelse af de ejendomme, hvor der som følge af benyttelsen kunne ske en lempelse af grundbeskatningen. Som anført af landsretten rejser sagen to hovedspørgsmål. For det første om drift af en minkfarm i sig selv falder ind under begrebet landbrug i vurderingslovens 33, stk. 1. Hvis dette ikke er tilfældet, skal der som det andet hovedspørgsmål tages stilling til, hvad der i henhold til vurderingslovens 33, stk. 1, skal til for at anse en ejendom som delvis benyttet som landbrug. Hvad angår det første hovedspørgsmål, er der som anført af landsretten hverken i ejendomsavancebeskatningsloven eller i vurderingsloven en definition af begrebet landbrug. I vurderingsmæssig sammenhæng er det imidlertid gennem mange år blevet foreskrevet, at minkfarme ikke kan anses for landbrug, jf. f.eks. pkt. 2 i cirkulære nr. 7 af 10. januar 1967 og vurderingsvejledningen for 2004, pkt. C.2.4 og D. På denne baggrund og ud fra en traditionel forståelse af begrebet landbrug tiltræder Højesteret, at drift af en minkfarm ikke kan anses for at falde ind under begrebet landbrug i vurderingslovens 33, stk. 1 s forstand. Der skal herefter tages stilling til, om Tom Nygaards og Djohn Nygaards ejendom i øvrigt blev benyttet på en sådan måde, at der foreligger en delvis benyttelse som landbrug i bestemmelsens forstand.

11 Højesteret finder, at vurderingslovens 33, stk. 1, må forstås sådan, at ikke enhver uvæsentlig landbrugsmæssig benyttelse af en ejendom kan føre til, at ejendommen skal anses for at være benyttet til landbrug og dermed omfattet af de særligt gunstige skatteregler gældende for de opregnede erhverv, herunder ejendomsavancebeskatningslovens 5 A. Minkfarmen var beliggende på en landejendom med et jordtilliggende på ca. 19 ha, hvoraf ca. 13 ha var bortforpagtet til en nabo, der dyrkede korn og kartofler på arealet. Tom Nygaard og Djohn Nygaard modtog en årlig jordleje på knap kr. og fik som led i bortforpagtningen halm fra markerne til brug for minkfarmen, ligesom gødning og gylle fra minkene blev spredt ud på forpagterens marker. Driften af minkfarmen indebar i 2003 og 2004 et salg af mink for mere end 2 mio. kr. for hvert af årene, og resultatet af den primære drift var i 2003 ca kr. og i 2004 ca. 1,6 mio. kr. Tom Nygaards og Djohn Nygaards benyttelse af ejendommen angik således i alt væsentligt drift af en minkfarm. Skattemyndighederne har ved afgørelsen om at anse ejendommen for en minkfarm og ikke som en ejendom, der delvis blev benyttet som landbrug, lagt vægt på omfanget af virksomheden med minkavl sammenholdt med benyttelsen af ejendommen i øvrigt og ikke fundet, at ejendommen på afståelsestidspunktet blev benyttet til landbrug i et sådant omfang, at ejendommen kunne anses for omfattet af vurderingslovens 33, stk. 1. Der er ikke fremkommet oplysninger, som efter Højesterets opfattelse giver grundlag for at tilsidesætte denne bedømmelse. Højesteret stadfæster herefter dommen. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes.

12 I sagsomkostninger for Højesteret skal Tom Nygaard og Djohn Nygaard solidarisk betale kr. til Skatteministeriet. De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Ejendomsavance - pristalsregulering af anskaffelsessum, jf. ejendomsavancebeskatningslovens 5 A - ejendomme omfattet af vurderingslovens 33, stk. 1 og 7 - minkfarm - administrativ praksis - SKM2012.359.HR

Læs mere

Vurderingslovens 33 Klassifikation af små landbrugsejendomme SKM2015.424.BR

Vurderingslovens 33 Klassifikation af små landbrugsejendomme SKM2015.424.BR - 1 Vurderingslovens 33 Klassifikation af små landbrugsejendomme SKM2015.424.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Hillerød tiltrådte ved en dom af 14/4 2015, at en landbrugsejendom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 183/2012 Henning Bredahl Thomsen (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017 Sag 55/2016 (2. afdeling) A (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 Sag 273/2016 (1. afdeling) FGNT af 30.10.2012 ApS og FG af 30.10.2012 A/S (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 263/2009 (1. afdeling) Skagerak Fiskeeksport A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. september 2015 Sag 81/2014 (1. afdeling) Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Jørgen Rønne (advokat Eduardo Vistisen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. oktober 2017

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. oktober 2017 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. oktober 2017 Sag 71/2017 (1. afdeling) A (advokat Svend Erik Holm) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Tim Holmager) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Ejendomsavance - pristalsregulering af anskaffelsessum, jf. Ejendomsavancebeskatningslovens 5 A - ejendomme omfattet af vurderingslovens 33, stk. 1 og 7 minkfarm - administrativ praksis - SKM2012.359.HR

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 Sag 276/2010 (2. afdeling) Aarhus Værft A/S under konkurs (advokat Claes Wildfang) mod Johnson Controls Denmark ApS (advokat Lotte Eskesen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013 Sag 214/2011 (1. afdeling) Haderslev Andels Boligforening (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. marts 2017 Sag 116/2016 (2. afdeling) Landbrug & Fødevarer og Sydvestjysk Landboforening som mandatarer for I/S Sommersgård (advokat Håkun Djurhuus) mod Miljø- og

Læs mere

Skatteudvalget L 211 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 211 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 211 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt 22. maj 2017 J.nr. 2017-1440 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 211 - Forslag til Ejendomsvurderingsloven. Hermed sendes svar

Læs mere

Beskatning af små landbrugsejendomme

Beskatning af små landbrugsejendomme - 1 Beskatning af små landbrugsejendomme Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteforholdene for små landbrugsejendomme har gennem de senere år givet anledning til en del tvister mellem skattevæsenet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 Sag 278/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Topdanmark A/S og TD.0151 ApS (advokat Svend Erik Holm for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 Sag 133/2015 (1. afdeling) A Invest ApS (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. november 2015 Sag 226/2014 (2. afdeling) Invidan ApS (advokat Ingrid Brix Jensen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (Kammeradvokaten ved advokat Britta Moll Bown) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 44/2016 (1. afdeling) FTF som mandatar for FAF som mandatar for A (advokat Jakob Bjerre) mod Dansk Industri (DI) som mandatar for KommunikationsCentret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011 Sag 145/2008 (1. afdeling) Foreningen Roskilde Festival (advokat Bruno Månsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 Sag 185/2017 (2. afdeling) A (advokat Anni Nørgaard Clausen, beskikket) mod Region Syddanmark (advokat Mads Michael Brandt) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. oktober 2010 Sag 23/2009 (1. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Tandlægeforeningen (tidligere Dansk Tandlægeforening) som

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. november 2015 Sag 22/2014 (1. afdeling) GN Store Nord A/S (advokat Hans Severin Hansen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

D O M. Skatteministeriet har påstået stadfæstelse.

D O M. Skatteministeriet har påstået stadfæstelse. D O M Afsagt den 20. november 2013 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Birgitte Grønborg Juul og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-2735-12: Jørgen Rønne (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013 Sag 78/2012 (2. afdeling) A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) og Sag 79/2012 B (advokat

Læs mere

Vurdering af stuehuse på herregårde mv. gods-regel - administrativ praksis - SKM BR

Vurdering af stuehuse på herregårde mv. gods-regel - administrativ praksis - SKM BR 1 Vurdering af stuehuse på herregårde mv. gods-regel - administrativ praksis - SKM2008.909BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I en dom fra Retten i Retten i Nykøbing Falster af 28/10 2008

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. december 2013 Sag 48/2012 (1. afdeling) Rødekro Andelsboligforening (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen)

Læs mere

Salg af bolig på landet

Salg af bolig på landet - 1 Salg af bolig på landet Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Beskatningen ved salg af små landbrugsejendomme, som ejeren har anvendt som bolig, er i nogle tilfælde lidt kompliceret. Ofte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 Sag 95/2011 (2. afdeling) Arbejdernes Andels-Boligforening, Vejle og Boligselskabet Domea Vejle (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Vejle Kommune

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 Sag 70/2012 (1. afdeling) Michael Juhl (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Tanja Nielsen (advokat Knud-Erik Kofoed) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 63/2010 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for E (advokat Peter Breum) mod A (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. maj 2012 Sag 61/2011 Rødekro Andelsboligforening (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. august 2011 Sag 327/2009 (2. afdeling) KW-Tempo ApS (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. marts 2017 Sag 159/2016 (1. afdeling) John Hejlesen, Inger Kristensen, Edvind Kristensen, Mogens Skibsted, Gert Grube og Arne Heilsen (advokat Nikolaj Nikolajsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. november 2017 Sag 95/2017 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. juni 2010 Sag 72/2008 (2. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. februar 2013 Sag 86/2012 (1. afdeling) Kolding Spildevand A/S (advokat Søren Stenderup Jensen) mod Kolding Business Park ApS (advokat Jakob B. Ravnsbo) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 Sag 204/2010 Ejendomsselskabet Kirsten Bang ApS (advokat Kristian Mølgaard) mod Isenkræmmer Lars Bjørn Hansen (advokat Lars Langkjær) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 Sag 100/2016 (1. afdeling) Frode Sejr Hansen (advokat Jørgen Iversen, beskikket) mod Esbjerg Kommune (advokat Hans Peter Storvang) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Loven træder i kraft den 1. januar 2007. Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 163 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. september 2006 Kontor: Kommunaladm. kt. J.nr.: 2006-2400-44 Sagsbeh.: MWP Fil-navn: L grundskyld produktionsjord

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 73/2011 (1. afdeling) Rodmund Nielsen (advokat Bjørn á Heygum) mod TAKS (advokat Ingi Højgaard) og P/F Wenzel (advokat Christian Andreasen) og Sag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 Sag 212/2007 (2. afdeling) Jürgen Carsten Thews og Fiberline Composites A/S (advokat Ulrik Christrup for begge) mod Energiklagenævnet og Energistyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 Sag 270/2016 (1. afdeling) Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Meedom Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 235/2013 (2. afdeling) A, B, C, D, E, F, G og H (advokat Gert M. Lund for alle) mod Haderslev Kommune (advokat Erik Gram) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016 Sag 194/2015 (2. afdeling) Dorthe Agerskov (advokat Carsten Grosen) mod Grundejerforeningen Planetbyen (advokat Michael S. Wiisbye) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. juni 2012 Sag 270/2010 (2. afdeling) NTC Parent S.a.r.l. (tidligere Angel Lux Common S.A., tidligere Nordic Telephone Company Holding ApS) (advokat Søren Lehmann Nielsen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 Sag 118/2012 (1. afdeling) HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 Sag 179/2014 (1. afdeling) A (advokat Steen P. Husbjerg, beskikket) mod B (advokat Jørgen L. Steffensen) I tidligere instanser er afsagt dom af Skifteretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 146/2013 (1. afdeling) Vognmandsforeningen NORTRA ved formand Lars Hirsch som mandatar for Jørn Færch (advokat Nikolaj Nikolajsen) mod Trafikstyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Ejendomsavancebeskatningslovens 8 - parcelhusreglen - landbrugsejendom på 11,8 ha. - konsekvenser af urigtig succession - SKM2016.110.LSR, jf. tidligere SKM2014.414.SR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. juni 2012 Sag 29/2012 (1. afdeling) Patientskadeankenævnet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) mod Boet efter A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 Sag 251/2012 (2. afdeling) Lærernes Centralorganisation som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 Sag 311/2009 (1. afdeling) Flemming Koch (advokat Kim Pedersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 Sag 248/2016 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod A (advokat Torben Bagge) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 Sag 101/2012 (2. afdeling) Tommy Lund, Anna Fuhlendorf og Palle Kløve Pedersen (advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel for alle) mod Randers Kommune (advokat Per

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 Sag 26/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove, beskikket) mod Forsvarets Personeltjeneste (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. august 2015 Sag 240/2014 Boet efter Erik Møller (advokat Lars Grøngaard) mod SKAT (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017 Sag 147/2016 (1. afdeling) Anthon Seeberg (advokat Jan Toft Olesen) mod Else Bonde Koretke (advokat Claus Allan Bonnez) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 Sag 299/2016 (1. afdeling) 3F som mandatar for A (advokat Rune Asmussen) mod X Entreprenør & Maskinstation ved B (advokat Thomas Hede Sørensen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 21/2013 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 157 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.157

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 Sag 233/2012 Elin Larsen og Ulrik Torp (advokat Henrik Vang-Lauridsen, beskikket for begge) mod Elisabeth Schwartz født Tafdrups Familielegat (advokat Anne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 Sag 30/2009 (1. afdeling) Helle Midtgaard, Jesper Levin Aamand og Luke Simmonds (advokat Jens Jordahn for alle) mod Nykredit Forsikring A/S og Lokal

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. juni 2017 Sag 137/2016 (1. afdeling) Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod A/S Arbejdernes Landsbank (advokat Svend Erik Holm) Biintervenienter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 73/2010 (1. afdeling) Jetsmark Idrætsforening (advokat Ole Borch) mod Jammerbugt Kommune (advokat Mogens Moe) Biintervenienter til støtte for appellanten:

Læs mere

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG DOM afsagt af Højesteret fredag den 22. august 2003 i sag 411/2002 2. afdeling C( (advokat Axel Grove, e.o.) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte

Læs mere

D O M. Afsagt den 6. juni 2017 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Bodil Dalgaard Hammer, Gunst Andersen og Niels Fenger).

D O M. Afsagt den 6. juni 2017 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Bodil Dalgaard Hammer, Gunst Andersen og Niels Fenger). D O M Afsagt den 6. juni 2017 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Bodil Dalgaard Hammer, Gunst Andersen og Niels Fenger). 23. afd. nr. B-2932-16: Location A/S (advokat Lars Langkjær) mod Grundejernes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014 Sag 148/2013 (1. afdeling) Lasse Veith Lager (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 196/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 Sag 393/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

D O M. (advokat Jakob Krogsøe, København) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Tim Holmager, København)

D O M. (advokat Jakob Krogsøe, København) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Tim Holmager, København) D O M afsagt den 21. september 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Twilhøj og Linda Hangaard) i ankesag V.L. B 1653 14 (advokat Jakob Krogsøe, København) mod Skatteministeriet

Læs mere

Lempet beskatning af stuehuse

Lempet beskatning af stuehuse - 1 Lempet beskatning af stuehuse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En landmand fik ved Østre Landsret medhold i, at et stuehus kunne sælges skattefrit, selv om landmanden var flyttet fra

Læs mere