HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 3. afdeling den 31. maj I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Poul Søgaard, Marianne Højgaard Pedersen, Vibeke Rønne, Oliver Talevski og Jens Kruse Mikkelsen. Påstande Parterne har gentaget deres påstande. Anbringender Codan Forsikring A/S og Codan A/S har supplerende anført bl.a., at selskaberne ikke gør gældende, at de tidligere livsforsikringsdatterselskabers tab både kan bruges til reduktion af fradragsbegrænsningen i forsikringsmoderselskabet og samtidig ubeskåret kan fremføres til senere anvendelse af livsforsikringsdatterselskaberne. SKAT har imidlertid efter frasalget af livsforsikringsdatterselskaberne lignet og kontrolleret selvangivelserne for datterselskaberne til bunds og foretaget ansættelsesmæssige ændringer af fradragsbegrænsningskontiene (finanskontiene) for alle de tidligere livsforsikringsdatterselskaber for de indkomstår, som er omfattet af denne sag ( ). SKAT har i den forbindelse tilladt de tidligere livsforsikringsdatterselskaber at fremføre negative fradragsbegrænsningssaldi, selv om denne sag ver-

2 - 2 - serede for Landsskatteretten. Det forhold, at de tidligere livsforsikringsdatterselskaber fejlagtigt har fremført de negative fradragsbegrænsningssaldi og senere har anvendt dem, bør ikke komme Codan Forsikring og Codan til skade, når fradragsbegrænsningssaldiene efter selskabsskattelovens 13, stk. 11, pkt., sammenholdt med stk. 8 og 9, rettelig skal medregnes ved opgørelsen af Codan Forsikrings fradragsbegrænsningssaldo. Supplerende sagsfremstilling Af SKATs brev af 20. juni 2011, hvorfra der er citeret i landsrettens dom, fremgår yderligere bl.a.: SKAT har administreret reglerne i SEL [selskabsskattelovens] 13, stk. 11 og stk. 12 helt i overensstemmelse med retsgrundlaget, når SKAT træffer afgørelse om at de overskydende negative fradragsbegrænsningsbeløb ikke skal medregnes i moderselskabet. SKAT har foretaget ansættelsesændringer i datterselskaberne, til dels efter anmodning fra selskaberne selv og til dels inden datterselskaberne sælges ud af Codan koncernen. Der har ikke tidligere været uenighed om, at de ikke udnyttede negative fradragsbegrænsningsbeløb, skulle overføres til efterfølgende år i datterselskaberne selv, jf. SEL 13, stk.12. Supplerende retsgrundlag Ved lov nr. 387 af 2. juni 1999 fik selskabsskattelovens 13, stk. 10, følgende ordlyd: Stk. 10. Hvis et forsikringsselskab er sambeskattet med et andet forsikringsselskab, foretages en samlet opgørelse af skattefri og lempelsesberettigede udbytter og avancer m.m. efter stk. 8. Det opgjorte beløb fordeles forholdsmæssigt mellem forsikringsselskaberne, hvorefter der foretages fradragsbegrænsning efter stk. 8 henholdsvis stk. 9. Forsikringsselskaber, der ved den forholdsmæssige fordeling udnytter et andet forsikringsselskabs tab, skal godtgøre sidstnævnte selskab den skattemæssige værdi af tabet. Godtgørelsen har ikke skattemæssige konsekvenser for selskaberne.... Højesterets begrundelse og resultat Sagen angår opgørelsen af den skattepligtige indkomst for Codan Forsikring A/S for indkomstårene og sambeskatningsindkomsten for Codan A/S for indkomstårene 2001 og Efter de dagældende regler i selskabsskattelovens 13, stk. 8 og 9, var Codan Forsikrings adgang til at fradrage forsikringsudbetalinger og -hensættelser mv. i den skattepligtige ind-

3 - 3 - komst begrænset af selskabets skattefri indtægter i form af udbytter og avancer mv., som opgøres på en finanskonto. Codan Forsikring har som forsikringsmoderselskab anvendt negative finanskonti i nogle ikke-sambeskattede livsforsikringsdatterselskaber til at nedbringe fradragsbegrænsningen i Codan Forsikring og dermed øge sine skattefradrag og nedbringe den skattepligtige indkomst. Spørgsmålet er, om Codan Forsikring har været berettiget hertil. Ved bedømmelsen af dette spørgsmål må der efter Højesterets opfattelse tages udgangspunkt i, at et datterselskab, som er et forsikringsselskab, og som ikke er sambeskattet med moderselskabet, efter almindelige principper selv vil kunne fremføre et eventuelt underskud til reduktion af egen fradragsbegrænsning i efterfølgende år. Dette har Codan Forsikrings livsforsikringsdatterselskaber da også gjort i de omhandlede indkomstår. En afskæring af denne mulighed må derfor efter Højesterets opfattelse kræve lovhjemmel. Codan Forsikring har anført, at dagældende selskabsskattelovs 13, stk. 11, 1. pkt., indeholder den fornødne hjemmel til, at Codan Forsikring i de omhandlede indkomstår kunne anvende de negative finanskonti i de ikke-sambeskattede livsforsikringsdatterselskaber til at nedbringe fradragsbegrænsningen i Codan Forsikring. Efter selskabsskattelovens 13, stk. 11, 1. pkt., skal et forsikringsselskab ud over egne skattefri indtægter, jf. stk. 8 og 9 ved opgørelsen af fradragsbegrænsningen medregne skattefri udbytter og avancer mv. i ikke-sambeskattede datterselskaber, som forsikringsselskabet direkte eller indirekte ejer mindst 25 % af. Det gælder dog efter 4. pkt. ikke, i det omfang de skattefri indtægter hidrører fra et datterselskab, der er et forsikringsselskab, og indtægterne i datterselskabet er anset for medgået til fradragsbegrænsning. Selskabsskattelovens 13, stk. 11, indeholder efter sin ordlyd ikke en udtrykkelig regulering af, om et forsikringsmoderselskab kan anvende negative finanskonti i ikke-sambeskattede datterselskaber, der er forsikringsselskaber, til at nedbringe fradragsbegrænsningen i moderselskabet. Spørgsmålet er heller ikke udtrykkeligt omtalt i forarbejderne til bestemmelsen. I modsætning hertil fastsætter selskabsskattelovens 13, stk. 10, om sambeskattede forsikringsselskaber, at der skal foretages en samlet opgørelse af skattefri udbytter og avancer mv. i moder- og datterselskaberne. Dette medfører, at eventuelle tab i datterselskaber føres op til moderselskabet, ligesom der efter bestemmelsen skal ydes en godtgørelse svarende til den

4 - 4 - skattemæssige værdi af tabet. Er selskaberne ikke sambeskattet, forudsætter selskabsskattelovens 13, stk. 11, 4. pkt., at der skal foretages en særskilt opgørelse af fradragsbegrænsningen i datterselskaber, der er forsikringsselskaber, og stk. 11 indeholder ingen bestemmelse om kompensation. Formålet med reglerne om fradragsbegrænsning er overordnet at forhindre, at forsikringsselskaber får skattetekniske underskud ved, at fradragsberettigede udgifter afholdes med skattefri finansindtægter. Et led heri er at modvirke, at finansielle aktiver flyttes ud af et forsikringsselskab for at undgå eller lempe en fradragsbegrænsning samtidig med, at dobbeltbeskatning undgås. Selskabsskattelovens 13, stk. 11, 1. pkt., må i forlængelse heraf anses for at have til formål at sikre, at finansielle aktiver ikke flyttes ned i et ikke-sambeskattet datterselskab for at undgå eller lempe fradragsbegrænsning i moderselskabet. De nævnte formål tilsiger ikke, at et forsikringsmoderselskab kan anvende negative finanskonti i ikke-sambeskattede datterselskaber, der er forsikringsselskaber, til at nedbringe fradragsbegrænsningen i moderselskabet. På den anførte baggrund finder Højesteret, at selskabsskattelovens 13, stk. 11, ikke kan forstås således, at Codan Forsikring som moderselskab har ret til at medregne livsforsikringsdatterselskabernes negative finanskonti ved opgørelsen af egen fradragsbegrænsning. Det kan ikke føre til et andet resultat, at skattemyndighederne i administrativ praksis har anerkendt, at også negative finanskonti i datterselskaber, som ikke selv er forsikringsselskaber, kan medregnes ved opgørelsen af forsikringsmoderselskabets fradragsbegrænsning efter 13, stk. 11, 1. pkt. Denne praksis er efter det oplyste begrundet i, at der i disse tilfælde er tale om, at datterselskaberne afgiver tab, der er uden økonomisk værdi for dem selv, idet de ikke er omfattet af fradagsbegrænsningsreglerne. Højesteret stadfæster herefter dommen. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for Højesteret skal Codan Forsikring A/S og Codan A/S solidarisk betale kr. til Skatteministeriet.

5 - 5 - De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014 Sag 148/2013 (1. afdeling) Lasse Veith Lager (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 Sag 311/2009 (1. afdeling) Flemming Koch (advokat Kim Pedersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. marts 2015 Sag 110/2012 (2. afdeling) A (advokat Nicolai B. Sørensen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) og mod R og S7 (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. maj 2013 Sag 101/2011 (1. afdeling) Jyske Bank A/S (tidligere Nordisk Factoring A/S) (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 Sag 99/2009 (1. afdeling) Flemming Allan Hansen Steen Ricks Olsen (advokat Christian Falk Hansen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 300/2011 (2. afdeling) Santander Consumer Bank AS, Filial Danmark (advokat Sophus Bøgeskov Christensen) mod If Skadeforsikring (advokat Michael S.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 73/2010 (1. afdeling) Jetsmark Idrætsforening (advokat Ole Borch) mod Jammerbugt Kommune (advokat Mogens Moe) Biintervenienter til støtte for appellanten:

Læs mere

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen).

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). D O M Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). 5. afd. nr. B-2153-11: TAKS (advokat Djóni Thomassen, (prøve))

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 Sag 200/2012 (1. afdeling) AK-Samvirke som mandatar for Akademikernes Arbejdsløshedskasse, Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og Funktionærernes og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 31. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 31. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 31. maj 2012 Sag 121/2010 (1. afdeling) Tom Nygaard og Djohn Nygaard (advokat Lida Hulgaard) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 97/2012 (1. afdeling) Troels Grum-Schwensen (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Ruth Olesen (advokat Thomas Højlund, beskikket) og CEJ Ejendomsadministration

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. marts 2015 Sag 102/2013 (2. afdeling) Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V. (advokat Nikolaj

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Michael Kistrup og Mette Undall-Behrend (kst.)). 5. afd. nr. B-3171-11:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 Sag 282/2011 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod Aarhus Kommune (advokat Lars Gregersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 Sag 317/2009 (2. afdeling) Nikolaj Ærtebjerg (advokat Arvid Andersen) mod MACH ApS (advokat Jens Lund Mosbek) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 132/2011 (2. afdeling) Post Danmark A/S (advokat Frank Bøggild) mod Forbrugerombudsmanden (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen OE2012.B-3171-11 FED2012.40 F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring for virksomhed, hvis ansatte X kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen anerkendte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 Sag 233/2012 Elin Larsen og Ulrik Torp (advokat Henrik Vang-Lauridsen, beskikket for begge) mod Elisabeth Schwartz født Tafdrups Familielegat (advokat Anne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere