UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M"

Transkript

1 UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B : Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/advokat Kim Lundgaard Hansen) mod Lasse Veith Lager (advokat Søren Noringriis) Denne sag, der er anlagt ved Københavns Byret den 22. marts 2012, er ved kendelse af 2. maj 2012 henvist til behandling ved Østre Landsret i medfør af retsplejelovens 226, stk. 1. Sagsøgeren, Skatteministeriet, har nedlagt påstand om, at sagsøgte, Lasse Veith Lager, skal anerkende, at afdraget på henstandssaldoen efter aktieavancebeskatningslovens 39 A ved likvidation af anparter i Triangle Holding ApS i 2009 udgør kr. Sagsøgte, Lasse Veith Lager, har påstået frifindelse Sagsfremstilling Denne sag drejer sig om, hvorvidt der skal beregnes et hovedaktionærnedslag efter aktieavancebeskatningslovens 47 ved opgørelsen efter aktieavancebeskatningslovens 39

2 - 2 - A, stk. 2, af gevinst eller tab ved afståelse af aktier, der indgår i en beholdningsoversigt efter aktieavancebeskatningslovens 39 A, stk. 1. Landsskatteretten afsagde den 23. december 2011 følgende kendelse: Aktieindkomst SKAT har opgjort avance ved afståelse af anparter til kr. Avance selvangivet med kr. Landsskatteretten nedsætter avancen til kr. Møde mv. Der har været afholdt forhandling med klagerens repræsentant. Sagens oplysninger Klageren er flyttet fra Danmark til Schweiz for en del år siden og har herefter alene været begrænset skattepligtig her til landet. I forbindelse med klagerens fraflytning blev der opgjort fraflytterskat på hans anparter i selskabet Triangle Holding ApS. I 2009 selvangav klageren for indkomståret 2008 den ny henstandssaldo efter ændringerne i aktieavancebeskatningsloven. Henstandssaldoen udgjorde kr. primo Triangle Holding ApS er likvideret i I den forbindelse er selvangivet avance ved afståelse af anparterne med kr., der fremkommer som følger, idet der er beregnet et ejertidsnedslag/hovedaktionærnedslag efter aktieavancebeskatningslovens 47. Likvidationsprovenu kr. - anskaffelsessum kr. Avance kr. Ejertidsnedslag ( kr. x 9 %) kr. Skattepligtig avance kr. Skatten af avancen er opgjort til kr.. SKAT Fredensborgs afgørelse SKAT har ansat avance ved likvidation af selskabet i 2009 til kr. Der er ved afgørelsen henset til, at der ikke er henvist til aktieavancebeskatningslovens 47 om hovedaktionærnedslag i aktieavancebeskatningslovens 39 A, efter hvilken bestemmelse fortjenesten skal opgøres. SKAT har som begrundelse for afgørelsen anført, at gevinst ved afhændelse af aktier i henstandsbeholdningen opgøres efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens 39 A, stk. 2, og skatten beregnes efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens 39 A, stk. 3.

3 - 3 - I aktieavancebeskatningslovens 39 A, stk. 2 henvises til, at der ved aktiens anskaffelsessum forstås den anskaffelsessum, der blev anvendt ved opgørelse af fraflytteravancen efter aktieavancebeskatningslovens 38, stk. 4. Anskaffelsessummen er ifølge ovenstående opgørelse kr. Hovedaktionærnedslaget efter aktieavancebeskatningslovens 47 gives i den beregnede gevinst og ikke i anskaffelsessummen. Der kan herefter ikke indrømmes hovedaktionærnedslag, idet lovhjemmel hertil findes i aktieavancebeskatningslovens 47, og denne bestemmelse indgår ikke i aktieavanceopgørelsen efter aktieavancebeskatningslovens 39 A, stk. 2, som skal anvendes ved afståelse af aktier, der indgår på beholdningsoversigten. Klagerens påstand og argumenter Klagerens repræsentant har fremsat påstand om, at afdragsbeløbet på henstandssaldoen for indkomståret 2009 skal nedsættes til det beregnede beløb på grundlag af den selvangivne avance på kr. I henhold til aktieavancebeskatningslovens 39 A, stk. 2 og 3, skal der ved afståelse af aktier, der indgår på beholdningsoversigten, foretages en opgørelse af gevinst eller tab. Opgørelsen sker pr. afstået aktie og foretages på grundlag af aktiens anskaffelsessum og afståelsessummen. Ved aktiens anskaffelsessum forstås den anskaffelsessum, der indgår ved beregningen i forbindelse med fraflytningen efter aktieavancebeskatningslovens 38, stk. 4. Af bemærkningerne til lovforslaget til aktieavancebeskatningslovens 39 A, stk. 2, fremgår, at Hvor der skal foretages en avanceopgørelse, skal denne ske på grundlag af aktiens anskaffelsessum og afståelsessummen. Ved aktiens anskaffelsessum forstås den anskaffelsessum, der indgik ved beregning af den samlede fraflytterskat (L 87 af 30. maj 2008). Henvisningen i 39 A må være en henvisning til opgørelsen af fraflytterskatten i 38, stk. 4. For det andet vil det være diskriminerende og dermed direkte i strid med EU s antidiskriminationsdirektiv at nægte klageren hovedaktionærnedslaget. Hvis klageren var forblevet i Danmark, ville der næppe have været tvivl om, at han ville kunne have fået hovedaktionærnedslag, og det kan herefter ikke være rigtigt, at han skal nægtes dette nedslag, blot fordi han er fraflyttet til udlandet. Det er herefter repræsentantens opfattelse, at der ikke er hjemmel til at nægte klageren hovedaktionærnedslag. Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse Aktieavancebeskatningslovens 38 angiver opgørelsen af fraflytterskat ved fraflytning, idet skatten skal opgøres efter samme regler, som hvis aktierne var blevet solgt til aktiernes markedsværdi på fraflytningstidspunktet. Af bestemmelsens stk. 4 fremgår således: Gevinst og tab, der anses for realiseret efter stk. 1, opgøres efter reglerne i 23-29, 46 og 47, dog træder værdien ved skattepligtens ophør i stedet for afståelsessummen

4 - 4 - Aktieavancebeskatningslovens 39 A, stk. 1 angiver opgørelsen af den beholdningsoversigt, der skal udarbejdes ved henstand. Henstandsbeløbet forfalder til betaling efter reglerne i stk Af bestemmelsens stk. 2 fremgår således: Ved afståelse af aktier, der indgår på beholdningsoversigten, foretages der en opgørelse af gevinst eller tab. Der skal ikke foretages en opgørelse ved afståelse af aktier, der på fraflytningstidspunktet var omfattet af 44. Opgørelsen sker pr. afstået aktie og foretages på grundlag af aktiens anskaffelsessum og afståelsessummen. Ved aktiens anskaffelsessum forstås den anskaffelsessum, der indgik ved beregningen efter 38, stk. 4, idet tab dog højst kan opgøres til forskellen mellem aktiens værdi på fraflytningstidspunktet og afståelsessummen. Ved afståelse anses de først erhvervede aktier for de først afståede Af aktieavancebeskatningslovens 47, stk. 1 fremgår: Ved opgørelsen af gevinst på aktier, der er erhvervet før den 19. maj 1993, kan skattepligtige, der ved en eventuel afståelse af disse aktier den 18. maj 1993 skulle have opgjort gevinst og tab efter 6 i lovbekendtgørelse nr. 865 af 22. oktober 1992, som ændret ved lov nr af 19. december 1992, opnå et nedslag i den skattepligtige gevinst på de pågældende aktier. Henset til bestemmelsen i 47, stk. 1 anses hovedaktionærnedslaget herefter også at skulle anvendes ved opgørelsen af gevinst på aktier efter aktieavancebeskatningslovens 39 A, stk. 2. Den påklagede afgørelse ændres i overensstemmelse hermed. Retsgrundlaget De relevante bestemmelser i aktieavancebeskatningsloven er sålydende: 38. Gevinst og tab på aktier omfattet af reglerne i denne lov betragtes som realiseret, hvis gevinsten eller tabet vedrører en aktie, der er omfattet af dansk beskatning, og den danske beskatningsret ophører af anden grund end den skattepligtiges død, jf. dog stk. 2 og 3. Gevinst og tab på aktier, som ved en afståelse 3 år eller mere efter erhvervelsen omfattes af 44, men som på tidspunktet for skattepligtens ophør har været ejet i mindre end 3 år, betragtes dog ikke som realiseret efter 1. pkt. Når en person efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst indgået mellem Danmark og en fremmed stat, Færøerne eller Grønland bliver hjemmehørende uden for Danmark, sidestilles dette ved anvendelse af reglerne i 1. pkt., stk. 2-5, og B med ophør af skattepligt. Stk. 4. Gevinst og tab, der anses for realiseret efter stk. 1, opgøres efter reglerne i 23-29, 46 og 47, dog træder værdien ved skattepligtens ophør i stedet for afståelsessummen. For tegningsretter til aktier kan den skattepligtige i stedet

5 - 5 - vælge at opgøre den skattepligtige gevinst som forskellen mellem udnyttelseskursen og markedskursen på den pågældende aktie på tidspunktet for skattepligtens ophør. Tab, der ved en afståelse kunne have været fradraget efter 13, 14 og 17-22, kan dog kun fradrages i gevinst på aktier, der anses for realiseret efter stk. 1. Stk. 5. Der beregnes skat af den samlede nettogevinst opgjort efter stk. 4, der anses for realiseret efter stk. 1. Der gives henstand med betaling af den samlede beregnede skat efter reglerne i 39 og 39 A, når gevinst eller tab ved skattepligtsophøret skal opgøres efter realisationsprincippet. 39 A. Ved henstand skal der udarbejdes en beholdningsoversigt over de aktier, som personen er ejer af på fraflytningstidspunktet. Aktier, hvor den beregnede skat, jf. 38, stk. 5, er betalt, skal dog ikke medtages i beholdningsoversigten. Ved en efterfølgende skattefri aktieombytning, fusion eller spaltning skal de aktier, der erhverves med succession, indgå på beholdningsoversigten. Endvidere etableres der en henstandssaldo, der udgøres af den samlede beregnede skat (henstandsbeløbet). Henstandsbeløbet forfalder til betaling efter reglerne i stk Stk. 2. Ved afståelse af aktier, der indgår på beholdningsoversigten, foretages der en opgørelse af gevinst eller tab. Der skal ikke foretages en opgørelse ved afståelse af aktier, der på fraflytningstidspunktet var omfattet af 44. Opgørelsen sker pr. afstået aktie og foretages på grundlag af aktiens anskaffelsessum og afståelsessummen. Ved aktiens anskaffelsessum forstås den anskaffelsessum, der indgik ved beregningen efter 38, stk. 4, idet tab dog højst kan opgøres til forskellen mellem aktiens værdi på fraflytningstidspunktet og afståelsessummen. Ved afståelse anses de først erhvervede aktier for de først afståede. Ved afståelse med gevinst finder reglen i stk. 3 anvendelse, og ved afståelse med tab finder reglen i stk. 4 anvendelse. Stk. 3. Der beregnes skat af den opgjorte gevinst efter reglerne i personskattelovens 8 a. I den beregnede skat gives der fradrag for skat, der er betalt til fremmed stat, Færøerne eller Grønland efter reglerne i ligningslovens 33, stk. 1. Overstiger den beregnede skat den skat, der er betalt i udlandet, forfalder det overskydende beløb til betaling. Henstandssaldoen nedskrives med beløbet, når det er betalt. Stk. 10. Når alle de aktier, der indgår i beholdningsoversigten, er afstået, bortfalder en eventuelt resterende henstandssaldo. Henstandssaldoen bortfalder dog ikke, hvis personen har uudnyttede realiserede tab, som kan fremføres til fradrag i senere indkomstår. De nugældende bestemmelser om aktieavancebeskatning i forbindelse med fraflytning blev indført ved lov nr. 906 af 12. september I bemærkningerne til det lovforslag, der ligger til grund for lovændringen, lovforslag nr. 187 af 30. maj 2008, anføres det blandt andet (Folketingstidende , Tillæg A, side 6524 ff.):

6 - 6 - Reglerne foreslås udformet således, at den beregnede skat af gevinst optjent under skattepligt til Danmark i princippet bliver endelig. Der vil dog i et vist omfang kunne tages højde for efterfølgende tab.... Det vil sige, at der foreslås en ophævelse af reglen om ret til omberegning ved en efterfølgende afståelse i udlandet af de fraflytterbeskattede aktier. Ændringerne betyder, at det ikke længere vil være relevant med regulering af skatteansættelsen for fraflytningsåret, og der kan ikke blive tale om tilbagebetaling af betalt fraflytterskat. Der foreslås ikke ændringer i reglerne for opgørelse af gevinst og tab, der anses for realiseret ved skattepligtens ophør, og i reglerne for beregning af fraflytterskatten. Efter forslaget, skal personer, der får henstand, udarbejde en beholdningsoversigt, dvs. en oversigt over de aktier, som vedkommende ejer på fraflytningstidspunktet. Henstandsbeløbet forfalder i takt med aktieafståelser og udbytteudlodninger til lav beskatning og ved andre udlodninger og dispositioner, der potentielt kan påvirke aktiernes værdi i nedadgående retning, og endelig ved optagelse af lån i selskabet. Henstandssaldoen nedsættes i takt med, at de forfaldne beløb betales. Ved lovændringen indførtes endvidere som noget nyt en adgang til at beregne et hovedaktionærnedslag efter aktieavancebeskatningslovens 47 ved opgørelsen af den opgjorte gevinst efter 38, stk. 4. Denne ændring indgik ikke i det oprindeligt fremsatte lovforslag, men fulgte af ændringsforslag nr. 3 fremsat af skatteministeren under folketingsbehandlingen. Det anføres i bemærkningerne til ændringsforslaget (Folketingstidende , Tillæg B, side 1493 ff): Det foreslås, at hovedaktionærer ved opgørelsen af gevinst og tab, der anses for realiseret ved fraflytningen, skal have adgang til nedslag i en eventuel gevinst efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens 47. Skatteministeren foreslog samtidig ved ændringsforslag nr. 5, indsættelsen af et nyt 5. pkt. i 39 A, stk. 1, om, at henstandsbeløbet forfalder til betaling efter stk I bemærkningerne til ændringsforslaget (Folketingstidende , Tillæg B, side 1494) anføres det: Det foreslås præciseret, at bestemmelsen i den foreslåede 39 A i aktieavancebeskatningsloven alene er en bestemmelse, der regulerer, dels hvornår henstandsbeløbet forfalder til betaling, dels hvor stor en del af henstandsbeløbet der forfalder som følge af den pågældende handling: aktiesalg, udbytteudlodning m.m. Præciseringen sker også for at tydeliggøre, at der aldrig kan blive tale om betaling af et større beløb end henstandsbeløbet (den samlede beregnede fraflytterskat).

7 - 7 - Under behandlingen af lovforslaget rettede Foreningen af Statsautoriserede Revisorer ved brev af 27. august 2008 henvendelse til Folketingets Skatteudvalg (L187 bilag 23) i anledning de ændringsforslag, som skatteministeren havde fremsat under folketingsbehandlingen. I henvendelsen anføres blandt andet: Hovedaktionærnedslag: Der foreslås indført adgang til hovedaktionærnedslag ved beregningen af fraflytterskatten, jf. ændringsforslag nr. 3. Imidlertid synes hovedaktionærnedslaget at blive fortabt ved det efterfølgende salg af aktierne. Den person, der flytter tilbage til Danmark og herefter sælger aktierne, opnår så vidt ses ikke aktionærnedslag på den avance, der optjenes efter tilbageflytningen til Danmark. I skatteministerens kommentar til Folketingets Skatteudvalg til foreningens henvendelse (L 187 bilag 14) anføres blandt andet: Med ændringsforslag nr. 3 indføres der hjemmel til, at der ved opgørelsen af fraflytterskatten kan gives hovedaktionærnedslag, hvis betingelserne er opfyldt. Flytter hovedaktionæren tilbage til Danmark med aktier, der var anskaffet før fraflytningen, får disse aktier en ny anskaffelsessum i form af handelsværdien (evt. nedsat) på tilflytningstidspunktet. Anskaffelsestidspunktet for disse aktier er det faktiske anskaffelsestidspunkt. Dette følger af, at der i den foreslåede 39 B henvises til aktieavancebeskatningslovens 37. Sælges aktierne efter tilbageflytningen til Danmark, behandles afståelsen efter aktieavancebeskatningslovens regler, herunder reglen i aktieavancebeskatningslovens 47 om hovedaktionærnedslag, idet sidstnævnte regel skal vurderes efter aktiernes faktiske anskaffelsestidspunkt. Procedure Skatteministeriet har til støtte for sin påstand blandt andet anført, at der ved opgørelse af gevinst eller tab, der foretages efter aktieavancebeskatningslovens 39 A, stk. 2, ikke er hjemmel til at indrømme et ejertidsnedslag efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens 47. Den opgørelse af gevinst eller tab, der foretages efter 39 A, stk. 2, er ikke en fornyet opgørelse af den skattepligtige avance, idet avancen og skatten heraf er endeligt beregnet på fraflytningstidspunktet. Opgørelsen efter 39 A, stk. 2, tjener udelukkende det formål, at der skal foretages en opgørelse af gevinst eller tab på det faktiske afståelsestidspunkt med henblik på at fastslå, i hvilket omfang henstandssaldoen forfalder ved afståelsen. 39 A, stk. 2, indeholder ingen henvisning til 47, og der er heller ikke i forarbejderne støtte for, at bestemmelsen trods sin klare ordlyd, skal fortolkes således, at der ved opgørelse af en eventuel gevinst skal indrømmes ejertidsafslag efter 47.

8 - 8 - Lasse Veith Lager har erklæret sig enig i, at han er omfattet af de nye regler i aktieavancebeskatningslovens 38-39A, og at avanceskatten er endeligt beregnet ved hans fraflytning. Henvisningen i aktieavancebeskatningslovens 39 A, stk. 2, til lovens 38, stk. 4, må imidlertid forstås således, at den opgørelse, der skal foretages efter 39 A, stk. 2, af, hvor stor en del af henstandsbeløbet der forfalder til betaling, skal ske efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens 38, stk. 4. Der skal derfor ved beregningen af gevinsten ved likvidationen af Triangle Holding ApS ske et hovedaktionærnedslag på 9 % i overensstemmelse med aktieavancebeskatningslovens 47. Rettens begrundelse og resultat Indførelsen ved lov nr. 906 af 12. september 2008 af nye bestemmelser for beregning af skat af aktieavance ved fraflytning til udlandet medførte blandt andet, at den på fraflytningstidspunktet beregnede skat af gevinst optjent under skattepligt til Danmark i princippet er endelig, idet de hidtil gældende regler om adgang til omberegning og om bortfald af fraflytterbeskatningen ved flytning tilbage til Danmark blev ophævet. Den endelige opgørelse af aktieavancebeskatningen ved fraflytning til udlandet sker således ved fraflytningen, jf. aktieavancebeskatningslovens 38. Det er også på dette tidspunkt, at et eventuelt nedslag efter 47 i den skattepligtige gevinst som hovedaktionær kan opnås, jf. 38, stk. 4. Aktieavancebeskatningslovens 39 A vedrører reguleringen af, hvor stor en del af den beregnede skat, som der er givet henstand med, der forfalder til betaling ved et efterfølgende aktiesalg. Der er hverken efter ordlyden af 39 A eller efter forarbejderne til denne bestemmelse eller 38, stk. 4, grundlag for at antage, at aktieavancebeskatningslovens 47 finder anvendelse ved den opgørelse af gevinst eller tab ved aktiesalget, der skal ske efter 39 A, stk. 2. Lasse Veith Lager kan således ikke opnå et hovedaktionærnedslag ved opgørelsen af det forfaldne henstandsbeløb. Landsretten tager derfor Skatteministeriets påstand til følge.

9 - 9 - Lasse Veith Lager skal betale sagsomkostninger for landsretten til Skatteministeriet med i alt kr. Beløbet omfatter kr. til retsafgift og kr. til udgifter til advokatbistand inkl. moms. Ved fastsættelsen af beløbet til dækning af udgifterne til advokatbistand er der ud over sagens værdi taget hensyn til sagens begrænsede omfang og varighed. T h i k e n d e s f o r r e t : Lasse Veith Lager skal anerkende, at afdraget på henstandssaldoen efter aktieavancebeskatningslovens 39 A ved likvidation af anparter i Triangle Holding ApS i 2009 udgør kr. I sagsomkostninger for landsretten skal Lasse Veith Lager betale kr. til Skatteministeriet. Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014 Sag 148/2013 (1. afdeling) Lasse Veith Lager (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love (Harmonisering af beskatningen

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land)

Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) Skatteministeriet J. nr. 12-0173449 Udkast (4) Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) 1 I selskabsskatteloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-0660343 Udkast Oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-0660343 Udkast Oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-0660343 Udkast Oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love 1) (Exitskat

Læs mere

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: joost@revisor.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: joost@revisor.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: joost@revisor.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer Januar 2009 Tab på børsnoterede

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. marts 2015 Sag 110/2012 (2. afdeling) A (advokat Nicolai B. Sørensen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) og mod R og S7 (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 Sag 118/2012 (1. afdeling) HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes

Læs mere

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen).

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). D O M Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). 5. afd. nr. B-2153-11: TAKS (advokat Djóni Thomassen, (prøve))

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Michael Kistrup og Mette Undall-Behrend (kst.)). 5. afd. nr. B-3171-11:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Cand.merc.(jur.) Kandidatafhandling Juridisk institut Forfatter: Ida Mønsted Jensen Studienummer: 300480 Vejleder: Malene Kerzel Juridisk institut Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Overdragelse

Læs mere

Høring vedrørende lovforslag L 187 om fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber

Høring vedrørende lovforslag L 187 om fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber 30. juli 2008 KKo 2008-311-00035 Deres sagsnr.: 2008-511-0030 Skatteministeriet Att.: Margrethe Kiil og Camilla Christensen Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskerh@skm.dk Høring vedrørende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeren har den 27. januar 2010 fremsat lovforslag

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Ikke pligt til at betale tilslutningsbidrag til spildevandsselskab ved udstykning af parceller.

Ikke pligt til at betale tilslutningsbidrag til spildevandsselskab ved udstykning af parceller. Ikke pligt til at betale tilslutningsbidrag til spildevandsselskab ved udstykning af parceller. Forvaltningsret 2.1 - Veje og vand 2.2. Anpartsselskabet B købte i 1999 et areal af kommune K og betalte

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1094005 - KWI UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 24. april 2015 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Frosell og Kåre Mønsted). 2. afd. nr. B-1094-14: FO Fag og

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 98 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 98 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 98 Bilag 1 Offentligt 17. december 2014 J.nr. 14-0660343 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

D O M. Afsagt den 22. marts 2013 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Arne Brandt, M. Stassen og Søren Schou Frandsen (kst.)).

D O M. Afsagt den 22. marts 2013 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Arne Brandt, M. Stassen og Søren Schou Frandsen (kst.)). D O M Afsagt den 22. marts 2013 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Arne Brandt, M. Stassen og Søren Schou Frandsen (kst.)). 22. afd. nr. B-1484-11: Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1833003 MAK/DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 26. juni 2015 af Østre Landsrets 11. afdeling (landsdommerne Karsten Bo Knudsen, Charlotte Saltoft Thorlaksen (kst.) og Peter Hammershaimb

Læs mere

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen OE2012.B-3171-11 FED2012.40 F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring for virksomhed, hvis ansatte X kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen anerkendte

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende

Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Problemformulering 5 1.2 Afgrænsning 6 1.3

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere