BA Mønstervedtægter for Brugsforeningerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BA Mønstervedtægter for Brugsforeningerne"

Transkript

1 BA Mønstervedtægter for Brugsforeningerne 1. Navn og organisationsform 1. Brugsforeningens navn er... Brugsforening. 2. Brugsforeningen er en andelsforening med begrænset ansvar. 2. Hjemsted Brugsforeningen har hjemsted i... kommune. 3. Formål 1. Brugsforeningens formål er at skaffe medlemmerne de bedst mulige varer til de lavest mulige priser samt optage andre opgaver af økonomisk og almennyttig art til gavn for forbrugerne. 2. Til opnåelse af dette formål skal Brugsforeningen være medlem af Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger og så vidt muligt indkøbe sine varer gennem COOP Danmark A/S. 3. Brugsforeningen kan efter bestyrelsens beslutning være medlem af andre foreninger, selskaber samt institutioner, som er af betydning for Brugsforeningens virksomhed, og kan tegne kapital i disse. 4. Medlemskab 1. Brugsforeningen tilbyder 2 former for medlemskab: (a) Personligt medlemskab. (b) Institutionelt medlemskab. 2. Som personlige medlemmer kan optages myndige * personer. Som institutionelle medlemmer kan optages institutioner, selskaber, foreninger og lignende. ( * Hvis Brugsforeningen benytter COOP Danmarks personalekøbs system skal ordet personer erstattes med personer som er fyldt 15 år ) Indmeldelsesbegæringen underskrives af den, der ønsker sig indmeldt. Medlemmer kan efter ønske få udleveret et eksemplar af Brugsforeningens vedtægter. Bestyrelsen påser, at der altid forefindes en ajourført fortegnelse over såvel de personlige som de institutionelle medlemmer Q:\Afdeling 118 Forening & Medlemskab\03. Foreningen FDB\03.1 Vedtægter - opgavebeskrivelser\03.17 Mønstervedtægter for en brugsforening\ba brf Mønstervedtægter 2010.doc

2 -2-3. Til alle medlemmer udstedes et medlemskort, som angiver medlemmets navn og medlemsnummer. 4. Personlige medlemmer indbetaler eventuelt andelskapital og/eller indmeldelsesgebyr og er berettigede til dividende og lokale medlemsfordele efter bestyrelsens nærmere vedtagelse herom. 5. Institutionelle medlemmer indbetaler eventuelt andelskapital og/eller indmeldelsesgebyr og er berettigede til dividende og lokale medlemsfordele efter bestyrelsens nærmere vedtagelse herom. 6. Udmeldelse skal ske skriftligt og kan ske uden varsel. 7. Medlemmer, som ikke efter påkrav udligner en eventuel restance, samt medlemmer, som ikke bekræfter et ønske om fortsat medlemskab senest 6 uger efter Brugsforeningens afsendelse til medlemmets sidst kendte adresse af en forespørgsel om, hvorvidt medlemskabet ønskes opretholdt, eller som i det foregående kalenderår ikke har fået registreret køb med medlemskortet, kan slettes som medlem og skal så vidt muligt have meddelelse herom. 8. Et medlem, der virker imod Brugsforeningens formål, kan ved beslutning af generalforsamlingen udelukkes af Brugsforeningen, når to tredjedele af de afgivne stemmer ved en skriftlig afstemning godkender forslaget. Bestyrelsen kan beslutte, at et personligt eller institutionelt medlemskab kan slettes, uden at medlemmet har udmeldt sig, hvis medlemmet trods påkrav ikke udligner en restance, eller hvis medlemmet ikke har fået registreret køb i Brugsforeningens medlemsbutik i det foregående kalenderår. Medlemmet skal så vidt muligt have meddelelse om sletningen. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der ved ord eller handling - har forbrudt sig groft mod Brugsforeningens formål eller regler, - har videregivet fortrolige oplysninger til skade for den, der kunne kræve fortrolighed, eller - har bragt Brugsforeningen, FDB eller nogen af FDB s medlemsforeninger eller COOP Danmark A/S i miskredit. Medlemmet har ret til at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse om eksklusion. Medlemmet kan senest 14 dage efter modtagelsen af en meddelelse om eksklusion indbringe bestyrelsens beslutning om eksklusion for den førstkommende generalforsamling som et særligt punkt på dagsordenen. I så fald sættes eksklusionen i bero, indtil general-

3 -3- forsamlingen har behandlet sagen ved skriftlig afstemning. For at opretholde bestyrelsens beslutning om eksklusion kræves 2/3 de afgivne stemmer. Ved sletning og eksklusion udbetales medlemmets indeståender efter samme regler som ved udmeldelse. 9. Afgår et medlem ved døden, er medlemmets ægtefælle/samlever berettiget til at indtræde i afdødes samlede medlemsrettigheder og -pligter, forudsat at ægtefællen/samleveren fremsætter skriftlig anmodning herom inden 3 måneder efter dødsfaldet. 5. Finansiering og ansvar 1. Brugsforeningen finansierer sin virksomhed gennem egne henlæggelser, gennem den af medlemmerne indbetalte andelskapital, jf. stk. 2, gennem ansvarlig lånekapital, jf. stk. 3, samt ved optagelse af lån. Den af medlemmerne indbetalte andelskapital er ansvarlig for Brugsforeningens forpligtelser. Ansvarlig lånekapital er ansvarlig for tab, som ikke dækkes af andelskapitalen eller af Brugsforeningens formue. Medlemmernes ansvar for Brugsforeningens forpligtelser er begrænset til den indbetalte andelskapital. 2. Ved indmeldelse efter 30. april 2010 skal et personligt medlem eller institutionelt medlem af Brugsforeningen indbetale et af bestyrelsen fastsat indskud på mellem 0 og max. kr. 200,- på en andelskonto i Brugsforeningen. Andelskontoen forrentes ikke. Hvert medlem skal indskyde kr. på andelskonto i Brugsforeningen. Medlemsindskuddet indbetales ved, at der hvert år i den af medlemmet optjente dividende og bonus tilbageholdes en andel, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen samtidig med, at bestyrelsen træffer bestemmelse om størrelsen af den dividende, der skal udloddes til medlemmerne, jf. 7, stk. 7, litra h. Det tilbageholdte beløb indsættes på medlemmets andelskonto. Andelskontoen forrentes ikke. Når medlemmet gennem tilbageholdelse har indbetalt i alt kr. til andelskontoen, ophører tilbageholdelsen. Formindskes indeståendet på andelskontoen til under kr., fx som følge af modregning af gæld til Brugsforeningen, genoptages tilbageholdelsen, indtil indeståendet udgør kr. Et medlem, der er fyldt 67 år, har efter skriftlig begæring ret til dels at få indstillet fremtidig tilbageholdelse, dels at få tilbagebetalt indeståendet på sin andelskonto, og bevarer uanset en sådan begæring sit medlemskab.

4 -4- Anmodning om tilbagebetaling af indeståendet på andelskontoen fra et medlem, der ikke er fyldt 67 år, betragtes som en udmeldelse, og tilbagebetaling af indeståendet sker i overensstemmelse med næste afsnit. Medlemmet har efter medlemskabets ophør som følge af udmeldelse, sletning eller død ret til at få tilbagebetalt indeståendet på andelskontoen uden ugrundet ophold. Bestyrelsen kan i ekstraordinære situationer midlertidigt udskyde tilbagebetalingen til udmeldte medlemmer. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde efter skriftlig ansøgning godkende, at andelskontoens indestående tilbagebetales i utide til et medlem. Krav på tilbagebetaling af indeståendet på andelskontoen forældes, når der er gået 3 år fra den dag, indeståendet er forfaldent efter de foranstående regler. Brugsforeningen har til enhver tid modregningsret i indeståendet på andelskontoen for medlemmets eventuelle gæld til Brugsforeningen. 3. Bestyrelsen kan indgå aftale om modtagelse af ansvarlig lånekapital. 6. Generalforsamlingen 1. Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle forhold, der ikke efter vedtægterne er henlagt til bestyrelsen. 2. Mødeberettigede er alle Brugsforeningens medlemmer og deres ledsager. Efter mindst 3 måneders medlemskab har medlemmer *) stemmeret og er valgbare, dog er institutionelle medlemmer ikke valgbare. Uddeleren/varehuschefen/direktøren kan ikke afgive stemme ved valg til bestyrelsen. Hvis et eller flere bestyrelsesmedlemmer er valgt af medarbejderne i henhold til 7, stk. 1, har Brugsforeningens medarbejdere - uanset medlemskab - ikke stemmeret og valgbarhed ved valget af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. De institutionelle medlemmer kan hver afgive 1 stemme. Personlige medlemmer *) kan ikke udøve deres stemmeret ved fuldmagt. Blanke stemmer regnes som ikke afgivne stemmer. Hvis Brugsforeningen benytter COOP Danmarks personalekøbsordning bruges følgende formulering: Mødeberettigede er alle Brugsforeningens medlemmer som er fyldt 18 år og deres ledsager. Efter mindst 3 måneders medlemskab har medlemmer *) stemmeret og er valgbare, dog er institutionelle medlemmer ikke valgbare. Uddele- *) *) Ønsker Brugsforeningen den stemmerets- og valgbarhedsordning, der populært kaldes "husstandsmedlemskab", tilføjes her ordene: "og deres ægtefælle/samlever" (begge steder). Hvis man bruger Coops personalekøbsordning, bruges følgende formulering: Ønsker Brugsforeningen den stemmerets- og valgbarhedsordning, der populært kaldes "husstandsmedlemskab", tilføjes her ordene: "og deres ægtefælle/samlever som er fyldt 18 år" (begge steder).

5 -5- ren/varehuschefen/direktøren kan ikke afgive stemme ved valg til bestyrelsen. Hvis et eller flere bestyrelsesmedlemmer er valgt af medarbejderne i henhold til 7, stk. 1, har Brugsforeningens medarbejdere - uanset medlemskab - ikke stemmeret og valgbarhed ved valget af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. De institutionelle medlemmer kan hver afgive 1 stemme. Personlige medlemmer *) kan ikke udøve deres stemmeret ved fuldmagt. Blanke stemmer regnes som ikke afgivne stemmer. 3. Et medlem **), der er fyldt 70 år, kan ikke vælges til Brugsforeningens tillidshverv. (Bestemmes af den enkelte Brugsforening ) 4. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned og foreløbig meddelelse herom gives en måned i forvejen ved opslag i butikken. 5. Forslag fra medlemmerne skal indsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkaldelse til generalforsamlingen skal indeholde dagsorden og sker senest 10 dage før generalforsamlingen på den måde, bestyrelsen finder hensigtsmæssigt. Samtidig med indkaldelsen skal dagsorden og regnskab samt eventuelle forslag foreligge i Brugsforeningens butik til udlevering til medlemmerne. 6. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende: 1) Valg af ordstyrer. 2) Bestyrelsens beretning og orientering om fremtidsplaner. 3) Godkendelse af årsrapport, herunder bestyrelsens meddelelse om anvendelse af årets resultatdisponering. 4) Forslag fra bestyrelsen. 5) Indkomne forslag. 6) Valg af medlemmer til bestyrelsen og 1 suppleant. 7) Eventuelt. a) drøftelse af kandidater til FDB s Landsråd 7. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til hvor mange medlemmer, der er til stede. Beslutninger træffes med simpel stemmeflerhed, medmindre der ifølge vedtægterne kræves større tilslutning. Håndsoprækning benyttes, medmindre ordstyreren eller mindst 10 stemmeberettigede medlemmer ønsker skriftlig afstemning. Alle personvalg, bortset fra valg af ordstyrer og stemmetællere, skal dog ske skriftligt, såfremt der foreslås flere, end der skal vælges. 8. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når dette vedtages af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når dette skriftligt kræves af 50 - dog højst 1/10 - af de stemmeberettigede medlemmer, som samtidig angiver, hvad der øn- **) Ønsker Brugsforeningen den stemmerets- og valgbarhedsordning, der populært kaldes "husstandsmedlemskab", tilføjes her ordene: "eller en ægtefælle/samlever".

6 -6- skes behandlet. Indkaldelse skal ske senest 14 dage efter, at bestyrelsen har modtaget medlemmernes krav. Indkaldelse sker med mindst 5 og højst 14 dages varsel. 9. Et referat af generalforsamlingen indføres i Brugsforeningens forhandlingsprotokol og underskrives af ordstyrer og sekretær. 7. Bestyrelsen 1. Bestyrelsen består af... medlemmer. Heraf vælges... medlemmer af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, idet den større eller mindre del afgår skiftevis. Endvidere vælger generalforsamlingen 1 suppleant for 1 år. Brugsforeningens medarbejdere, dog undtaget uddeleren/varehuschefen/direktøren, kan vælge... medlemmer. Medarbejderrepræsentanterne og suppleanter for disse, som skal være myndige (18 år) og være ansat i 6 mdr. vælges for 4 år ved et valg, der holdes inden for 14 dage før den ordinære generalforsamling. 2. Et bestyrelsesmedlem eller uddeleren/varehuschefen/direktøren må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål, hvori den pågældende har en personlig interesse, der kan være stridende mod Brugsforeningens. 3. En medarbejderrepræsentant udtræder af bestyrelsen, når vedkommende ikke længere er ansat i Brugsforeningen. 4. På sit første møde efter bestyrelsesvalget vælger bestyrelsen blandt de af generalforsamlingen valgte medlemmer en formand og en næstformand. Endvidere vælges en sekretær, der fører protokol over bestyrelsens møder og generalforsamlingerne samt indsender vedtægtsændringer og besked om sammensætning af ny bestyrelse til FDB og RSMplus eller anden revisor. 5. Bestyrelsen mødes normalt 10 gange om året, men i øvrigt når formanden finder anledning hertil, eller når mindst 2 medlemmer begærer det. Brugsforeningens uddeler/varehuschef/direktør deltager uden stemmeret i bestyrelsens møder. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet er til stede. Ved afstemninger kræves simpel stemmeflerhed. 7. Bestyrelsen tager beslutning om: a) Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, udvidelse af faste anlæg, optagelse af ny virksomhed samt optagelse af lån, ydelse af kaution, tegning af garantikapital eller afgivelse af anden sikkerhedsstillelse. b) Køb af detailhandelsvirksomhed.

7 -7- c) Sammenslutning med en anden Brugsforening, forudsat at Brugsforeningen er den fortsættende Brugsforening efter sammenslutningen. d) Indgåelse af kæde- og franchiseaftale med COOP Danmark A/S og indgåelse af andre kontraktforhold overensstemmende med Brugsforeningens formål. e) Antagelse og afskedigelse af uddeler/varehuschef/direktør og oprettelse af skriftlig overenskomst med denne. f) Betalingsbetingelserne for Brugsforeningens varesalg. g) Indmeldelsesgebyr og/eller kontingent for personlige medlemmer og indmeldelsesgebyr og/eller kontingent for institutionelle medlemmer. h) Den dividende, der skal fordeles blandt henholdsvis de personlige og de institutionelle medlemmer, og hvor stor en del heraf, der skal tilskrives medlemmernes andelskonto, jf. 5, stk. 2. Dividenden skal fordeles i forhold til medlemmernes køb af dividendeberettigede varer hos Brugsforeningen. i) Øvrige lokale medlemsfordele. j) Antagelse eller afskedigelse af Brugsforeningens regnskabsfører eller træffer aftale med COOP Danmark A/S om regnskabsføringen. k) Debat om kandidater til FDB s landsråd og afgivelse af stemmer ved valg til FDB s landsråd. 8. Ved køb og salg samt pantsætning af fast ejendom og optagelse af lån i øvrigt, tegning af garantikapital eller afgivelse af anden sikkerhedsstillelse, tegnes Brugsforeningen af formanden og uddeleren/varehuschefen/direktøren i forening eller af en af disse i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Bortset herfra tegnes Brugsforeningen af formanden eller uddeleren/varehuschefen/direktøren. Bestyrelsen kan meddele prokura. 9. Medlemmer af bestyrelsen har tavshedspligt med hensyn til, hvad de gennem deres bestyrelsesarbejde erfarer om personlige og forretningsmæssige forhold. Suppleanter er omfattet af tavshedspligten 8. Regnskab 1. Bestyrelsen har ansvaret for, at årsrapporten med foretagelse af afskrivninger og henlæggelser opgøres, således at det giver et retvisende billede af Brugsforeningens finansielle stilling.

8 -8-2. Brugsforeningens regnskabsår følger kalenderåret med datoafvigelse under hensyn til ugeafslutningen ved årsskiftet. 9. Revision Revision af Brugsforeningens virksomhed udføres af RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab, såfremt der ikke af generalforsamlingen er vedtaget en tilsvarende betryggende revisionsform. 10. Vedtægtsændringer 1. Ændringer i vedtægterne kan foretages af generalforsamlingen med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Hvis forslaget får flertal, men dette flertal ikke udgør 2/3 af de afgivne stemmer, kan forslaget genfremsættes på ny generalforsamling, tidligst 2 uger og senest 4 uger efter den første. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med simpel stemmeflerhed. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med det samme, medmindre der vedtages senere ikrafttræden eller anden overgangsordning. 3. Bestyrelsen skal give Brugsforeningens gældende vedtægter til FDB og til RSM plus eller anden revisor valgt af generalforsamlingen. 11. Sammenslutninger Brugsforeningen kan sammensluttes med en anden Brugsforening eller med Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger (FDB), når den anden Brugsforening eller FDB, er den fortsættende Brugsforening, forudsat at forslag herom vedtages af bestyrelsen og derefter vedtages af en generalforsamling eller eventuelt to generalforsamlinger efter de regler, som gælder for vedtagelse af vedtægtsændringer ifølge Opløsning 1. Til opløsning af Brugsforeningen kræves, at beslutning herom vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2 og højst 4 ugers mellemrum samt med mindst 2/3 af de afgivne stemmer på hver generalforsamling. 2. Såfremt opløsning vedtages, skal der på anden generalforsamling vælges en eller flere likvidatorer til at afvikle Brugsforeningens virksomhed. Fremkommer der herved et overskud, skal dette efter generalforsamlingens bestemmelse anvendes til Brugsforeningsbevægelsens fremme.

9 -9-13 Overgangsbestemmelser om andelskapital 1. Til og med 30. april 2010 skal en person eller institution, som ønsker at blive medlem af Brugsforeningen, betale et indmeldelsesgebyr på 75 kr., og skal ikke indbetale til andelskontoen, jf. 5 stk. 2. (Hvis man hidtil har haft indestående andelskapital og har valgt at opkræve 200 kr. i andelskapital hos nye medlemmer skal 13, stk. 2 og 3 fremgå af Jeres vedtægter.) 2. Har et personligt eller institutionelt medlem af Brugsforeningen pr. 30. april 2010 et større indestående på sin andelskonto end 200 kr., vil medlemmet få det overskydende beløb udbetalt inden udgangen af 2011 (efter fradrag af medlemmets evt. gæld til Brugsforeningen, samt et mindre ekspeditionsgebyr). 3. Har et personligt eller institutionelt medlem af Brugsforeningen pr. 30. april 2010 et mindre indestående på sin andelskonto end 200 kr., kan medlemmet forblive medlem uden at indbetale differencen mellem 200 kr. og den eventuelt allerede indbetalte andelskapital. Når medlemskabet ophører, får medlemmet eller dettes bo til gengæld kun udbetalt medlemmets eventuelle indestående på andelskontoen pr. 30. april 2010 (efter fradrag af medlemmets eventuelle gæld til Brugsforeningen, samt et mindre ekspeditionsgebyr). 14. Overgangsordning for indeståender på driftslånskonti 1. Hvis indehaveren af en driftslånskonto fortsat er medlem, kan bestyrelsen efter anmodning fra medlemmet tillade, at driftslånskontoens indestående overføres til medlemmets andelskonto, jf. 5, stk. 2, idet dog den del af indeståendet, der sammen med andelskontoens eventuelle indestående overstiger 200 kr., udbetales til medlemmet. 2. Når et medlemskab ophører på grund af dødsfald eller flytning fra Brugsforeningens virkeområde, udbetales hele indeståendet på en driftslånskonto. Det samme gælder, når et medlem fylder 67 år og skriftligt begærer udbetaling af indeståendet. Bestyrelsen kan herudover efter skriftlig anmodning godkende, at hele indeståendet i særlige tilfælde udbetales i utide. 3. I øvrigt afvikles indeståender på driftslånskonti ved, at der hvert år mindst sker udbetaling af 1/15 af kontoens indestående pr. 31. december 20xx, første gang i 20xx+1. Bestyrelsen kan frit vedtage en hurtigere afvikling end angivet i 1. pkt. 4. Krav på udbetaling af indeståendet på en driftslånskonto forældes, når der er gået 3 år fra den dag, indeståendet er forfaldent efter de foranstående regler. 5. Brugsforeningen har til enhver tid modregningsret i indeståendet på en driftslånskonto for medlemmets eventuelle gæld til Brugsforeningen. Således vedtaget på generalforsamlingen den

10 -10- * * * * * Alternativ model, hvor medlemsindeståender ikke er andelskapital, men driftslån Ovenstående mønstervedtægt indebærer, at i de år, hvor Brugsforeningen udlodder dividende, har Brugsforeningen samtidig mulighed for at tilbageholde en del af den optjente dividende som andelskapital til indsættelse på en andelskonto tilhørende det enkelte medlem. Indeståendet på andelskontoen er egenkapital for Brugsforeningen og tilbagebetales på begæring, når medlemmet er fyldt 67 år. Se nærmere herom i 5 ovenfor. En alternativ model er, at Brugsforeningen tilbageholder en del af den optjente dividende som lånekapital til indsættelse på en driftslånskonto tilhørende det enkelte medlem. Indeståendet på driftslånskontoen er langfristet fremmedkapital for Brugsforeningen og påbegyndes tilbagebetalt efter 15 års medlemskab med 1/15 af kontoens indestående hvert år (dog kun i de år, hvor der samtidig sker indsættelse på kontoen hidrørende fra en aktuel dividendeudlodning). Foretrækker Brugsforeningen en driftslånsmodel i stedet for en andelskapitalmodel, kan 5 og 7 formuleres således: 5. Finansiering og ansvar 1. Brugsforeningen finansierer sin virksomhed gennem egne henlæggelser og gennem medlemmernes driftslån, jf. stk. 2, eller gennem frivilligt indbetalt ansvarlig lånekapital, jf. stk. 3, samt ved optagelse af lån. Driftslån tilhører medlemmerne og er ikke ansvarlig for Brugsforeningens forpligtelser. Ansvarlig lånekapital er ansvarlig for tab, som ikke dækkes af Brugsforeningens formue. Brugsforeningens medlemmer har intet personligt ansvar. 2. Til en driftslånskonto for hvert enkelt medlem overføres mindst 1% af medlemmets dividendeberettigede køb, hvis dividende er besluttet i forbindelse med overskudsfordelingen. Kontoen forrentes efter bestyrelsens bestemmelse, dog ikke over 6% p.a. Renter tilskrives kontoen. Efter 15 års medlemskab begynder tilbagebetaling af indeståendet på driftslånskontoen. Der udloddes 1/15 af kontoens samlede indestående hvert år. Hvis der i et eller flere år ikke gives dividende, kan bestyrelsen dog vedtage, at der ikke skal ske udbetaling fra kontoen for det pågældende år. Bestyrelsen kan endvidere vedtage, at der skal ske tilbagebetaling for flere år ad gangen og for det enkelte medlems udbetaling kan fastsættes et minimumsbeløb. Den samlede tilbagebetalingsperiode kan ikke overstige 15 år.

11 -11- Når et personligt medlem fylder 67 år, kan vedkommende få hele sit indestående udbetalt og skal ikke mere henlægge til driftslånskontoen. I tilfælde af sygdom, invaliditet eller andre særlige forhold, kan bestyrelsen godkende, at indeståendet udbetales. Når medlemskab ophører på grund af dødsfald eller flytning fra Brugsforeningens virkeområde, udbetales hele det på driftslånskontoen indestående beløb. Ved udtræden af anden grund udbetales driftslånskontoens indestående efter samme regel, som hvis vedkommende fortsat var medlem. Bestyrelsen kan dog efter tre års forløb beslutte, at hele restsaldoen udbetales. Krav på udbetaling af indeståendet på driftslånskontoen forældes, når der er gået 3 år fra den dag, indeståendet er forfaldent efter foranstående regler. Brugsforeningen har til enhver tid modregningsret i indeståendet på driftslånskontoen for medlemmets eventuelle gæld til Brugsforeningen. 3. Bestyrelsen kan indgå aftale om modtagelse af ansvarlig lånekapital. I 7, stk. 7, litra h, ændres i så fald ordet "andelskonto" til "driftslånskonto", og 13 udgår helt. 7 stk 7 (h) Den dividende, der skal fordeles blandt henholdsvis de personlige og de institutionelle medlemmer, og hvor stor en del heraf, der skal tilskrives medlemmernes driftslånskonto, jf. 5, stk. 2. Dividenden skal fordeles i forhold til medlemmernes køb af dividendeberettigede varer hos Brugsforeningen.

Vestjyllands Andel A.m.b.a. Vesterkær 16 6950 Ringkøbing Tlf. 9732 1011 Fax 9732 2350 www.vja.dk E-mail: vja@vja.dk CVR-nr. 61 72 96 15.

Vestjyllands Andel A.m.b.a. Vesterkær 16 6950 Ringkøbing Tlf. 9732 1011 Fax 9732 2350 www.vja.dk E-mail: vja@vja.dk CVR-nr. 61 72 96 15. V E D T Æ G T E R Hovedkontor: Vestjyllands Andel A.m.b.a. Vesterkær 16 6950 Ringkøbing Tlf. 9732 1011 Fax 9732 2350 www.vja.dk E-mail: vja@vja.dk CVR-nr. 61 72 96 15 1 1. Foreningens navn er Vestjyllands

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN MIDT A.M.B.A. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN MIDT A.M.B.A. Navn og hjemsted 4. juni 2015 VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN MIDT A.M.B.A. Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Midt a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Parallelvej 9A, 8680 Ry. Foreningens virkeområde

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret

Vedtægter for Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret Vedtægter for Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret k194_203_17_11_vedtaegtsfolder.indd 1 23-05-2011 11:34:04 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret. Dens

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter for A/B Tvegaarden

Vedtægter for A/B Tvegaarden Vedtægter for A/B Tvegaarden Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tvegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

Stk. 3. Enhver andelshaver har én stemme uanset antallet af andele.

Stk. 3. Enhver andelshaver har én stemme uanset antallet af andele. Vedtægter Maj 2015 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Andelskassens navn er Merkur Andelskasse. Andelskassens hjemsted er Københavns kommune. Andelskassen driver desuden virksomhed under binavnene Andelskassen

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Godthåbsvej 32 A og B

Vedtægter. Andelsboligforeningen Godthåbsvej 32 A og B Vedtægter for Andelsboligforeningen Godthåbsvej 32 A og B Navn, hjemsted, formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 32 A og B. Dens hjemsted er Frederiksberg. Dens formål er at erhverve

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO)

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) Vedtægter for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO). Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO)

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) Vedtægter for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO). Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT. Maj 2014

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT. Maj 2014 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT Maj 2014 S:\Vedtægter mv\vedtægter maj 2014.docx Side 1 af 11 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1. Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT. 1.2. Foreningens

Læs mere

H/F Pindemosen. Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk. Vedtægter

H/F Pindemosen. Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk. Vedtægter H/F Pindemosen Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk Vedtægter Vedtaget på foreningens generalforsamling 15. april 2010. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I".

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Maltahus I. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I". 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 3585, 3658, 3659

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Senest revideret den 13. december 2011 (se revisionsoversigt) Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Brynhilde stiftet 1.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Advokaterne i Nørregade

Advokaterne i Nørregade Advokerne i Nørregade Nørregade 6, 8500 Grenaa J.nr. 215783/CL/DE VEDTÆGTER FOR NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. 1 Selskabets navn er Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Norddjurs

Læs mere