Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely"

Transkript

1 Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringen har netop præsenteret sin skattelypakke, der indeholder forslag til nye regler om udenlandske trusts, om indførelsen af en international omgåelsesklausul og om reglerne for bindende svar i relation til værdiansættelse af aktiver. Der er tale om et forslag i høring, men reglerne er en del af den aftale, regeringen indgik med Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten om en styrket indsats mod skattely. Der forventes derfor kun mindre justeringer af forslaget frem mod vedtagelsen. 1. Lovforslaget i hovedtræk Lovforslaget indeholder i hovedtræk følgende tre elementer: Skat på stifteren af og indskydere i trusts, som skal gøre det mindre attraktivt at anvende trusts og visse udenlandske fonde til at undgå dansk beskatning. Mulighed for at tilbagekalde bindende svar om værdien af aktiver, hvis det efterfølgende viser sig, at værdisætningen ikke var korrekt. Indførelse af en international omgåelsesklausul i dansk skattelovgivning. Det er hensigten, at lovændringerne skal gælde fra den 1. juli Lovforslaget om indførelse af en international omgåelsesklausul skal dog allerede gælde fra den 1. maj I det følgende er de tre elementer i lovforslaget uddybet. 2. Skat på indskydere og stiftere af trust I henhold til lovforslaget foreslås det, at stiftere af og indskydere i trusts skal beskattes af den løbende indkomst i trusten.

2 Tilsvarende regler skal gælde for stiftere af og indskydere i udenlandske fonde, hvor der ikke er lovgivningsmæssigt krav om definitiv og effektiv udskillelse af formuen. Stiftere og eventuelt indskydere vil blive beskattet, som om der fortsat er adgang til formuen, og afkastet i trusten/fonden vil blive fordelt forholdsmæssigt mellem stiftere og indskydere i forhold til det indskudte beløb. Den danske skat nedsættes (credit) med den skat, som trusten eller fonden måtte betale af indkomsten. Den foreslåede beskatning af stifter/indskyder ændrer ikke på beskatningen af trusts, der måtte være dansk skattepligtige, eller på beskatningen af trustee eller af de begunstigede i trusten, hvis disse er dansk skattepligtige. Herved kan der opstå en dobbeltbeskatning. Reglerne om, at stifter eller indskyder beskattes af indkomsten i trusten og visse fonde gælder dog ikke, hvis der er tale om trusts/fonde til velgørende eller almennyttige formål, eller hvis der er tale om kommercielle trusts/fonde anvendt som kollektiv investeringsforening eller pensionsopsparing. Reglerne gælder for trusts og visse udenlandske fonde, der er stiftet den 1. juli 2015 eller senere, eller hvor der foretages indskud den 1. juli 2015 eller senere. Samtidig ophæves den nugældende regel om, at der skal betales en afgift af indskud i visse udenlandske trusts/fonde. Bemærkninger Reglerne medfører, at danske skatteydere ikke bør stifte eller indskyde midler i udenlandske trusts og fonde, hvor der ikke er lovgivningsmæssigt krav om definitiv og effektiv udskillelse af formuen fra og med den 1. juli Reglerne rammer bredt og er formuleret således, at også trusts og i visse tilfælde fonde, hvor der rent faktisk er sket en definitiv og effektiv udskillelse af formuen, bliver omfattet af reglerne. Loven indeholder ikke en præcis definition af trusts og det må derfor forventes, at der kan opstå usikkerhed om fortolkningen af dette.

3 Det fremgår ikke klart af lovforslaget, om stiftere og indskydere kun er de skatteydere, der er omfattet af Kildeskattelovens 1 mv., det vil sige danske skattepligtige personer mv., eller om det også omfatter udenlandsk skattepligtige personer mv. Dette har betydning ved fordeling af afkast mellem stiftere/indskydere, idet det ikke synes rimeligt, at en dansk stifter/indskyder skal beskattes af hele afkastet, hvis en del af indskuddet er sket fra en udenlandsk skatteyder. Der kan endelig stilles spørgsmål ved, om reglerne er i overensstemmelse med EUretten - særligt proportionalitetsprincippet. Stiftere af og indskydere i eksempelvis trusts og udenlandske fonde, der 100% svarer til danske fonde, kan således blive omfattet af reglerne og blive beskattet hårdere, end hvis stiftere eller indskydere havde indskudt midler i en dansk fond. 3. Tilbagekaldelse af bindende svar I henhold til de nugældende regler kan der gives bindende svar om blandt andet værdien af aktiver. Sådanne bindende svar kan være relevante ved flytning både ind og ud af landet, og hvor der påtænkes at overdrage aktiver mellem interesseforbundne parter. I henhold til de nugældende regler er et bindende svar som udgangspunkt bindende for SKAT i 5 år. I henhold til lovforslaget kan skattemyndighederne se bort fra et bindende svar, hvis værdien inden for den normale ligningsfrist overstiger værdien i det bindende svar med mindst 30% og med mindst 1 mio.kr. Et bortfald af det bindende svar vil ikke automatisk udløse beskatning, idet der kan være mellemliggende forhold, som kan begrunde den konstaterede højere værdi. Skatteyderen vil i stedet blive stillet som om, der ikke var afgivet et bindende svar. De processuelle regler, herunder ligningsfrist, bevisbyrdefordeling og adgang til domstolsprøvelse, vil gælde uændret. Det foreslås endvidere, at der skal gælde en maksimal gyldighedsperiode på 6 måneder for bindende svar om værdien af aktiver.

4 Bemærkninger Forslaget øger retsusikkerheden for danske virksomheder, der ønsker at flytte aktiver ud af eller ind i Danmark. Dette er uhensigtsmæssigt. Det fremgår ikke klart af forslaget, hvem og hvordan det skal sandsynliggøres, at værdien afviger med mere end 30% og mere end 1 mio.kr. fra det bindende svar. Det må antages, at lovforslaget lægger op til, at SKAT efter eget skøn kan foretage denne vurdering. Det er vide skønsmæssige beføjelser at give SKAT, og det giver ringe retssikkerhed for skatteyder. Konsekvensen af de nye regler bliver formentlig, at bindende svar ikke egner sig til at afklare den skattemæssige værdi af aktiver. 4. International omgåelsesklausul Den 27. januar 2015 vedtog EU-Rådet en ændring af moder-/datterselskabsdirektivet, der indeholder en omgåelsesklausulen. Dette medfører, at Danmark skal implementere en sådan omgåelsesklausul i dansk skattelovgivning for at hindre misbrug af direktivet. I henhold til det fremsatte lovforslag indføres der derfor en omgåelsesklausul, hvor en skatteyder ikke er beskyttet af moder-/datterselskabsdirektivet, hvis der er tale om et eller flere ikke-reelle arrangementer, hvor hovedformålet eller ét af hovedformålene er at opnå en skattefordel, som virker mod direktivets indhold eller formål. I relation til moder- /datterselskabsdirektivet vil omgåelsesklausulen typisk gælde, hvor der er indsat et holdingselskab i strukturen med det formål at reducere eller eliminere udbytteskatterne. Der er ikke tale om omgåelse i det omfang, arrangementerne er foretaget af velbegrundede kommercielle årsager. I henhold til lovforslaget indføres omgåelsesklausulen også i dansk ret for rente- /royaltydirektivet og fusionsskattedirektivet. Disse direktiver giver også mulighed for at afskære skattepligtige fra at opnå skattelempelser efter direktiverne, hvis transaktionerne er i modstrid med nationale eller aftalebaserede omgåelsesklausuler.

5 Som supplement til omgåelsesklausulen i forhold til EU-direktiverne indføres der også en omgåelsesklausul til modvirkning af misbrug ved anvendelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne. Det er SKATs holdning, at omgåelsesklausulen har virkning også for allerede indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomster, uanset om der er hjemmel til en sådan i dobbeltbeskatningsoverenskomsten. Uanset at der ikke er anvendt den samme formulering af omgåelsesklausulerne i henholdsvis EU og i OECD, er det SKATs vurdering, at der ikke er væsentlig forskel på de to omgåelsesklausuler. I henhold til forslaget skal omgåelsesklausulerne finde anvendelse fra og med den 1. maj Bemærkninger Omgåelsesklausulen i relation til EU-reglerne svarer til formuleringen i det netop vedtagne moder-/datterselskabsdirektiv. Det er ikke overraskende, at regeringen og støttepartierne ønsker at udvide omgåelsesklausulen til også at omfatte reglerne i rente- /royaltydirektivet og fusionsskattedirektivet. Det nærmere anvendelsesområde for omgåelsesklausulen er ikke klart, og ved internationale omstruktureringer, udbytte og rentebetalinger må der derfor udvises påpasselighed. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din lokale skatterådgiver eller Erik Banner-Voigt på Deloitte Touche Tohmatsu Limited 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Af Statsautoriseret revisor Susanne Nørgaard, PwC og CBS Indledning Det ses jævnlig fremført i dagspressen(1), at de erhvervsdrivende fonde betaler for lidt i

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Endelig redegørelse. om ombudsmandens undersøgelse af. 40 klagesager fra Landsskatteretten

Endelig redegørelse. om ombudsmandens undersøgelse af. 40 klagesager fra Landsskatteretten Dato: J.nr.: 2004-3405-980 Sagsbehandler: VSA Akt. nr.: 48 om ombudsmandens undersøgelse af 40 klagesager fra Landsskatteretten INDHOLDSFORTEGNELSE I. UNDERSØGELSENS AFGRÆNSNING, TILRETTELÆGGELSE OG GENNEMFØRELSE...3

Læs mere

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB p Øresundsguide 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord Vi har

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Ved brev af 9. juli 2010 har Finanstilsynet fremsendt ovennævnte lovudkast med anmodning om Finansrådets bemærkninger.

Ved brev af 9. juli 2010 har Finanstilsynet fremsendt ovennævnte lovudkast med anmodning om Finansrådets bemærkninger. Finanstilsynet, Juridisk kontor, Århusgade 110, 2100 København Ø Sendt pr. e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 31. maj 2011 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Sikringsakten ved pantsætning af kapitalandele

Sikringsakten ved pantsætning af kapitalandele Sikringsakten ved pantsætning af kapitalandele Advokat Gorrissen Federspiel I artiklen redegøres for sikringsakterne ved pantsætning af kapitalandele, der ikke er udstedt gennem en værdipapircentral. I

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds, bedre kendt som ETF er, har igennem det seneste halve år tiltrukket stadig større opmærksomhed fra private og professionelle investorer.

Læs mere

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Hvorfor "udvidet gennemgang" i stedet for revi sion? Der er fra mange sider et ønske om en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning,

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Forslag. Lov om Grønlands Selvstyre

Forslag. Lov om Grønlands Selvstyre Forslag til Lov om Grønlands Selvstyre I erkendelse af, at det grønlandske folk er et folk i henhold til folkeretten med ret til selvbestemmelse, bygger loven på et ønske om at fremme ligeværdighed og

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Rapport om forhold vedrørende en eventuel ophævelse eller ændring af nultolerancepolitikken for udnyttelse af uran og andre radioaktive mineraler

Rapport om forhold vedrørende en eventuel ophævelse eller ændring af nultolerancepolitikken for udnyttelse af uran og andre radioaktive mineraler Rapport om forhold vedrørende en eventuel ophævelse eller ændring af nultolerancepolitikken for udnyttelse af uran og andre radioaktive mineraler Kvanefjeld Lett Advokatfirma DCE - Nationalt Center for

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere