HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4"

Transkript

1 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/

2 Inden du vælger at gå på pension, skal du være opmærksom på reglerne for udbetaling af alderspension, og hvordan samspillet er mellem de offentlige ydelser og udbetalinger fra pensionskassen. Hvornår kan du få alderspension? Din tidligste pensionsudbetalingsalder afhænger af, hvornår du er født. I skemaet kan du se, hvornår du som reglerne er nu tidligst kan gå på pension, og hvornår du tidligst kan modtage folkepension. Hvis du er født i perioden: Tidligste pensionsudbetalingsalder: Tidligste folkepensionsalder: ½ ½ ½ ½ (1) (1+2) (1+2) (1+2) (1+2) 65½ 70½ (1) Pensionsudbetalingsalderen følger fremover folkepensionsalderen, så pensionsudbetalingsalderen er tidspunktet fem år før folkepensionsalderen. (2) Folkepensionsalderen indekseres i forhold til levetiden. Tabellen viser de forventede aldre. Hvis du er optaget som medlem af pensionskassen før 1. maj 2007, kan du starte udbetaling af din pension, når du fylder 60 år, selvom din tidligste pensionsudbetalingsalder fx er 62 år. Du kan få alderspensionen udbetalt, selvom du fortsætter i dit sædvanlige job. Du skal dog være opmærksom på, at en del overenskomster og aftaler som udgangspunkt ikke omfatter ansatte, der får egenpension fra en pensionsordning, som det offentlige har indbetalt til. Det er derfor bedst på forhånd at undersøge, om dine hidtidige ansættelsesvilkår vil gælde uændret, også selvom du får udbetalt alderspension. Hvis du overvejer at gå på pension, fordi du har helbredsmæssige problemer, skal du være opmærksom på, at du måske har krav på at få invalidepension fra pensionskassen. Kontakt os, hvis du vil høre mere om dine muligheder. Når du får udbetalt alderspension, herunder udjævnet alderspension, kan du ikke længere søge invalidepension, og du er ikke omfattet af dækning ved udvalgte kritiske sygdomme. Hvis du vælger alene at få udbetalt alderssummen, vil du fortsat have mulighed for at søge invalidepension, frem til du fylder 67 år, og dækning ved udvalgte kritiske sygdomme, frem til du fylder 70 år. 2/10

3 Hvor meget får du udbetalt? I Min pension på lpk.dk kan du se, hvor meget vi forventer, du vil få udbetalt i alderspension, afhængigt af hvornår du lader dig pensionere. Alderspensionen er en livsvarig ydelse. Beløbene er oplyst i hhv. årets kroner og nominelle kroner. Nominelle kroner er det beløb, som pensionen forventes at udgøre på pensioneringstidspunktet. Årets kroner er værdien af pensionen i nutidskroner og kan sammenlignes med din nuværende indkomst. Husk, at der skal betales skat af beløbene. Udjævnet alderspension Hvis alderspensionen er større end folkepensionens grundbeløb, kan du ved alderspensionering vælge en udjævnet alderspension. Det giver dig en højere pension, indtil du når folkepensionsalderen. Når du når folkepensionsalderen, nedsættes pensionsudbetalingen fra Lægernes Pensionskasse med et beløb svarende til folkepensionens grundbeløb, da du gik på pension, plus pensionisttillæg og aldersafhængigt tillæg for ordninger (eller dele af ordninger) med betinget garanti. Disse tillæg, som er variable, er typisk forholdsvis store. Derfor bliver udbetalingen nedsat med et betydeligt større beløb end folkepensionens grundbeløb. Størrelsen af ægtefælle- og børnepension bliver ikke påvirket af, om du vælger udjævnet alderspension. Udjævnet alderspension kan kombineres med udbetaling af alderssum. Men udjævnet alderspension kan ikke udbetales i forbindelse med delpensionering. Inden udbetalingerne begynder, skal du vælge, hvordan du ønsker din alderspension udbetalt. Vær opmærksom på, at du ikke senere kan vælge om. Delalderspension Hvis du bliver deltidsansat, efter at du har opnået tidligste pensionsudbetalingsalder, kan du få udbetalt delalderspension. Det kræver, at din arbejdstid nedsættes med mindst en ugentlig arbejdsdag. Herefter kan du vælge at nedsætte arbejdstiden og dermed forhøje delpensionen op til tre gange, før du til sidst kan få den fulde pension udbetalt. Du kan få delalderspension udbetalt fra pensionskassen, hvis du går på efterløn, eller hvis din arbejdstid nedsættes i forbindelse med seniorordning eller offentlig delpension. 3/10

4 Når delalderspensionen bliver udbetalt, bliver din dækning ved invaliditet reduceret i forhold til tidligere, og du vil ikke længere have dækning ved udvalgte kritiske sygdomme. Du kan dog bevare dækningen, hvis indbetalingen er større end det almindelige medlemsbidrag. Alderssum Du har mulighed for at konvertere en del af den løbende alderspension til et engangsbeløb (alderssum), hvis du har indbetalt bidrag før 1. januar 1993 og ikke har valgt om til "ny pensionsordning" på betinget grundlag i 2009, 2012 eller I Min pension på lpk.dk kan du se, hvor stor vi forventer, at din alderssum bliver, afhængigt af hvornår du går på pension. Du kan se summens størrelse ved forskellige pensionsaldre. Hvis du får udbetalt alderssummen, bliver den løbende alderspension tilsvarende nedsat. Den reducerede alderspension fremgår også af pensionsmeddelelsen. Invalidepension, børnepension og eventuel ægtefællepension blive også reduceret, hvis du får alderssummen udbetalt. Du kan få udbetalt alderssummen på ethvert tidspunkt, efter at du er fyldt 60 år, men dog senest når du bliver alderspensioneret. Du kan godt få alderssummen udbetalt, når du fylder 60 år, og vente med at få alderspensionen udbetalt til du fx fylder 67 år. Du kan ikke få udbetalt alderssum, hvis du er invalidepensioneret. Børnepension Hvis du har børn under 21 år på det tidspunkt, hvor du går på pension, har de normalt ret til børnepension. Børnepensionen udgør pr. barn 20 pct. af din alderspension på første udbetalingstidspunkt. Børnepension udbetales samtidig med din alderspension og stopper, når barnet fylder 21 år. Adoptiv- og stedbørn har også ret til børnepension, hvis de er blevet forsørget af dig, inden de fyldte 18 år, og inden du fyldte 65 år. Ved stedbørn forstås din ægtefælles børn fra tidligere forhold. Bemærk, at en samlevers børn ikke kan få børnepension. Hvis du anmelder retten til børnepension, efter at du er blevet alderspensioneret, bliver børnepensionen udbetalt fra og med den første i måneden efter anmeldelsestidspunktet. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Hvis du har været omfattet af dækning ved udvalgte kritiske sygdomme, stopper dækningen, når du fylder 70 år, eller hvis du bliver alders- eller invalidepensioneret inden. 4/10

5 Efter forsikringens ophør kan du stadig få forsikringssummen udbetalt, hvis du i forsikringstiden har fået diagnosticeret en af de kritiske sygdomme, som forsikringen omfatter. Når udbetaling skal begynde Når du vælger at gå på pension, skal du kontakte pensionskassen. Benyt skemaet Udbetaling af alderspension, som du finder på lpk.dk, eller få det tilsendt ved at kontakte pensionskassen. Udfyld skemaet, og send det til os senest en måned før, at du ønsker pensionen udbetalt. Skat af pension Du skal betale almindelig indkomstskat af løbende pensionsudbetalinger (fx alderspension), men ikke arbejdsmarkedsbidrag. Løbende pensionsudbetalinger, bortset fra invalidepension indtil det 67. år, er omfattet af lov om særskat på pensionsudbetalinger (udligningsskatten) over kr. Udligningsskatten trådte i kraft i Satsen, der er på 5 pct. i 2015, aftrappes med 1 procentpoint årligt og bortfalder helt i Du skal betale en afgift på 40 pct. af sumudbetalinger (fx alderssum og kapitalpension), men ikke arbejdsmarkedsbidrag. Afgiften er nedsat til 37,3 pct. i Udbetaling af forsikringssummen ved kritisk sygdom er fritaget for afgift. Hvis du ikke har bopæl i Danmark, skal du som hovedregel betale skat af den løbende alderspension i det land, hvor du bor. Danmark har dog lavet særregler med en del lande, hvilket betyder, at pensionen skal beskattes i Danmark. Kontakt dit lokale skattekontor, hvis du vil vide, hvilke lande det drejer sig om. Offentlige pensionsydelser Samtidig med alderspensionen fra Lægernes Pensionskasse har du mulighed for at modtage offentlige ydelser. Folkepension Folkepensionens grundbeløb bliver ikke nedsat, fordi du samtidig får alderspension/alderssum udbetalt fra Lægernes Pensionskasse. Du kan få flere oplysninger om folkepensionen i den kommune, du bor i. Efterløn Det kan få indvirkning på størrelsen af efterlønnen, hvis du får udbetalt ydelser fra pensionskassen. Hvis du går på efterløn to år efter, at du har modtaget dit efterlønsbevis, vil du i særlige tilfælde kunne få udbetalt den alderspension, du har optjent for dine egne indbetalinger, uden fradrag i efterlønnen. Pensionskassen kan nemlig dele pensionsindbetalingerne op i den del, der svarer til din egen indbetaling, og den del, der svarer til arbejdsgiverindbetaling. Det er relevant, hvis du er PLO er, øre-, næse- hals- eller øjenlæge, eller hvis du har valgt selv at indbetale til pensionsordningen og går på efterløn. Det 5/10

6 koster et gebyr at få foretaget beregningen. Få oplyst gebyret i pensionsafdelingen. Er du født 1. januar 1956 eller senere, gælder der nye regler for modregning i efterlønnen. Det er a-kassen, der vejleder om efterlønsordningen. Delpension Reglerne for delpension kan du få oplyst i den kommune, du bor i. ATP og Lønmodtagernes Dyrtidsfond ATP er en livsvarig løbende ydelse. Den kan udbetales, når du når folkepensionsalderen. I en periode fra 1977 til 1979 indbetalte staten de såkaldte indefrosne dyrtidsportioner. Dyrtidsbeløbet kan udbetales, fra du fylder 60 år. Du kan få flere oplysninger om ATP og dyrtidsbeløb hos ATP, telefon Råd om nedsparing Du kan få større udbytte af dine opsparede penge, hvis du bruger dem i en hensigtsmæssig rækkefølge. Det skyldes bl.a., at forskellige former for opsparing beskattes forskelligt. Derfor er det en god idé, hvis du kan planlægge din økonomi som pensionist, så du først bruger de penge, som giver dig det laveste afkast efter skat. Fastlæg dit pensionsbehov Et godt udgangspunkt er at udregne det rådighedsbeløb, som din husstand har brug for, og vurdere, hvor længe I ønsker at have beløbet til rådighed. Begynd med de udgifter, I har i dag. Er der nogle, som i dag betales via en virksomhedsordning (din egen eller din arbejdsgivers), lægges denne udgift til. Fratræk så de omkostninger, som forsvinder, når du/i går på pension, fx a-kasse- og efterlønsbidrag, indbetalinger til pension, udgifter til transport mv. Er der udgifter, som du regner med bliver større som pensionist, fx udgifter til rejser, fritidsaktiviteter og evt. hjælpemidler, skal de regnes med. Så har du dit pensionsbehov, som kan bruges som målestok for, om du skal supplere din pensionsopsparing. Overvej ændring af boliglån Udgifterne til bolig er typisk en stor post i en husholdning. Overvej derfor, om du skal ændre de eksisterende lån. Fortsætter du med at betale af på et realkreditlån som pensionist, tager du nemlig penge fra din pensionsopsparing, betaler skat af dem og lægger dem tilbage i murstenene. Du kan i stedet for vælge at nedbringe dine 6/10

7 faste udgifter ved at ændre realkreditlånet til et afdragsfrit lån og så kun betale renterne af lånet. Det forudsætter, at der er en vis friværdi i huset. Tal med en fagmand, hvis du vil ændre lån, så alle konsekvenser bliver belyst. Hvad er din samlede formue? Når du har fundet dit pensionsbehov, skal du se på din husstands samlede formue. Den består ikke kun af pensionsopsparing, men også af friværdi i bolig og sommerhus, værdipapirer, opsparing i bank mv. Alt skal med, for når du skal finde den optimale udbetalingsstruktur, må du tage højde for den skat/afgift, der bliver lagt på de forskellige midler i formuen (beskatning, hvis de fx bliver udbetalt/forbrugt eller giver afkast eller beskatning, når du dør). Vær opmærksom på grænsen for topskat Løbende udbetalinger af pensioner, fx din alderspension fra pensionskassen, rate- og livrenter samt folkepension og ATP, udgør grundstenen i de fleste pensionisters indkomst. Disse beskattes som almindelig løn, dog uden at du skal betale 8 pct. i arbejdsmarkedsbidrag. Pensionsudbetalinger er derudover omfattet af lov om særskat på pensionsudbetalinger (udligningsskatten). Læs mere om skat i afsnittet Skat af pension her i pjecen. Skattemæssigt er det en fordel, hvis du kan planlægge udbetalingen af dine pensioner, så din årsindkomst kommer til at ligge omkring grænsen for topskat på kr. (2015). Med en udbetaling på kr. før skat fra de løbende pensioner vil du få udbetalt ca kr. pr. måned efter skat (hvis du ikke har noget fradrag). Da indkomsten er personlig, kan man ikke flytte topskat over til sin ægtefælle. Bl.a. derfor er det vigtigt at planlægge begge parters pensionsindbetalinger rigtigt, mens I stadig er erhvervsaktive. Som udgangspunkt kan man ikke dele den løbende udbetaling fra pensionskassen op. Det valgfrie aldersafhængige tillæg kan dog bruges til at regulere den løbende udbetaling op eller ned. Nogle medlemmer har herudover mulighed for at konvertere en del af den løbende pension til et engangsbeløb (alderssum). Den løbende pension nedsættes så tilsvarende. Brug frie midler først Viser dit pensionsbehov, at udbetalingen fra de løbende pensioner ikke dækker dine forventede udgifter, må du se på andre aktiver i din formue. Har du frie midler, som opsparing i banken eller aktier i et depot, kan det være en fordel, at du først bruger af de penge som supplement til de løbende pensioner. Skatten af dem er allerede betalt, og der løber ikke yderligere beskatning på, når de bruges. Fordelen ligger i, at den skat, du betaler af afkastet på din pension (pt. 15,3 pct.), er mindre end afkastskatten af frie midler (mindst 36,7 pct.) 7/10

8 Kapitalpension/aldersopsparing kan udbetales i dele Hvis du har en kapitalpension eller en aldersopsparing, er det en god idé at bruge den som det næste. Det er muligt at konvertere en kapitalpension til en ratepension, også efter at du har nået din tidligste pensionsudbetalingsalder. Det kan være aktuelt, hvis du ikke har behov for en stor engangsudbetaling, og du ikke samtidig har pensioner med løbende udbetalinger, der når op til topskattegrænsen. I så fald kan du, i stedet for at betale 40 pct. i afgift (37,3 pct. i 2015) ved udbetaling af kapitalpensionen, ændre den til en løbende beskatning på 36,7 pct. i udbetalingsperioden, der så er mindst ti år. Du kan kun konvertere en kapitalpension til en ratepension, hvis du ikke allerede har betalt afgift af den. Du har også mulighed for at konvertere kapitalpensionen til en aldersopsparing. Tal evt. med en medlemskonsulent og hør, hvad der vil være en fordel for dig. Spis af din friværdi Når frie midler, værdipapirer og kapitalpensioner/aldersopsparinger er brugt, kan det anbefales at se på eventuel friværdi i fast ejendom. Hvis du "spiser" af din friværdi, er den skattefri, og så længe renten er lav, er det en god idé at benytte sig af den mulighed. Her kan det være en fordel at tale med en rådgiver i Lægernes Pensionsbank om de forskellige nedsparingsprodukter. Realboligkredit i Lægernes Pensionsbank er et attraktivt nedsparingsprodukt. Den er velegnet som en slags "likviditetsbuffer" og kan fx anvendes til at dække de løbende vedligeholdelsesudgifter i boligen frem for fx at anvende kapitalpensionen til at finansiere et nyt tag eller nyt køkken. Læs evt. mere om realboligkredit på lpk.dk. Fordel ratepension over flere år Har du gennem mange år sparet op på en ratepension, kan du normalt selv bestemme, hvornår du vil have raterne udbetalt, efter at du har nået din tidligste pensionsudbetalingsalder. Der er dog regler for, hvornår udbetalingen senest skal starte, hvornår sidste rate senest skal være udbetalt og hvor lang tid, pensionen skal udbetales over. Er pensionen så stor, at du skal betale topskat ved udbetaling over ti år, kan du optimere dit udbytte ved at strække udbetalingen over en længere periode. Så får du et mindre beløb udbetalt pr. rate, hvilket kan være en skattefordel for dig. Hvis du dør, bliver din ratepension udbetalt til arvingerne. I det tilfælde betales en afgift på 40 pct. Gem derfor ratepensionen, til du har brugt dine andre former for opsparing. Et spørgsmål om temperament De råd, som er beskrevet her, vedrører primært skatteoptimering og skal kun betragtes som retningslinjer. Det er individuelt og afhænger af temperament, hvordan vi ønsker at bruge vores pensionsopsparing. Hvis du har det bedst med at være gældfri, skal du ikke i første om- 8/10

9 gang tænke på skatteoptimering. En hovedregel er dog, at du alene skal hæve det til pension, som du har brug for til forbrug i stedet for at hæve fra din pensionsordning og geninvestere udbetalingerne eller opspare udbetalingerne på ny. Du skal være opmærksom på, at modregning i offentlige ydelser og ændringer i skattelovgivningen kan påvirke de eksempler, der er nævnt her i pjece. Få mest ud af dine penge Hæv de løbende pensioner op til grænsen for topskat Vær opmærksom på udligningsskatten indtil 2020 Supplér med midler i denne rækkefølge: 1. Frie midler 2. Kapitalpension/aldersopsparing 3. Friværdi i ejendom 4. Ratepension Få mere at vide Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte Lægernes Pensionskasse på telefon , mandag-torsdag kl. 9-16, fredag kl. 9-15, eller sende os en på I Min pension på lpk.dk kan du se, hvordan din pensionsordning i pensionskassen dækker dig og din familie i dag. Har du brug rådgivning om din økonomi som pensionist, eller hvis du bliver invalid eller dør, for at kunne vurdere om du har behov for supplerende dækning, kan du bestille et individuelt møde med en af pensionskassens medlemskonsulenter. Bestil mødet på lpk.dk. 9/10

10 Nedsparingsplan Indkomst Skatteprocent kr * kr. Løn Frie midler Aldersopsparing Livsvarige livrenter Resterende ratepension 51,7+ 5 % = 56,7 % + 5 % = 41,7 % Lægernes Pensionskasse Tjenestemandspension 36,7 % Offentlige ydelser 0 kr. Pension 75/77 85/8 7 * Udligningsskat. For pensioner, der udbetales over kr., tillægges i 2015 en udligningsskat på 5 pct. Denne aftrappes med 1 pct. point om året fra 2015 til Alder/år 10/10

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Januar 215 1 Det danske pensionssystem internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem bliver fremhævet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015 Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information

Læs mere

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html Nr. 2 / December 211 En ny analyse fra PensionDanmark dokumenterer, at livrenten er den bedste form for pensionsopsparing. Over 8 pct. af pensionisterne vil leve længere end de ti år, som en typisk ratepension

Læs mere

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark.

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark. Indhold Arbejdsmarked og uddannelse 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 14 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Social sikring over landegrænser 30 Sygdom og arbejdsskade 38 Arbejdsskade

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB p Øresundsguide 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord Vi har

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Få hjælp på borger.dk Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

Derfor skal livrenter ikke ind under. 100.000-kroners-loftet. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:1. Ann-Kathrine Ejsing.

Derfor skal livrenter ikke ind under. 100.000-kroners-loftet. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:1. Ann-Kathrine Ejsing. Derfor skal livrenter ikke Derfor ind skal under livrenter 100.000 ikke ind under kr. s loftet 100.000- Ann-Kathrine Ejsing Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk

Læs mere

INDEN MØDET MED MEDLEMS- KONSULENTEN

INDEN MØDET MED MEDLEMS- KONSULENTEN INDEN MØDET MED MEDLEMS- KONSULENTEN Du får det bedste udbytte af pensionsmødet, hvis du er godt forberedt. Her er en række spørgsmål, som du bør stille dig selv inden mødet. HVAD ER FORMÅLET MED MØDET?

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

Opmuntrer de nordiske systemer 60-74-årige til at arbejde?

Opmuntrer de nordiske systemer 60-74-årige til at arbejde? Opmuntrer de nordiske systemer 60-74-årige til at arbejde? Opmuntrer de nordiske systemer 60-74-årige til at arbejde? Opmuntrer de nordiske systemer 60-74-årige til at arbejde? kan bestilles hos: Schultz

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer INDHOLD Sygdom og Arbejde Sygedagpenge 6 Lønmodtagere 6 Selvstændige 6 Hvor meget kan man få i sygedagpenge? 6 Hvor længe kan man få sygedagpenge? 6 Supplerende sygedagpenge 7 Opfølgning 7 Supplerende

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

Hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser fremtiden ud? 10 11 Hvordan ser fremtiden ud? Når du begynder at overveje et generationsskifte af din virksomhed, melder der sig en lang række spørgsmål, der ikke kun har med din virksomhed at gøre: Vil du kunne få

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere