Handleplan 2009 Sammenslutningen af Unge Med Handicap

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handleplan 2009 Sammenslutningen af Unge Med Handicap"

Transkript

1 Handleplan 2009 Sammenslutningen af Unge Med Handicap Side 1 af 15

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Letlæselig version... 3 Vision for Sammenslutningen af Unge Med Handicap... 4 Politiske aktiviteter... 7 Uddannelsespolitisk udvalg... 7 Socialpolitisk udvalg... 7 Tilgængeligheds- og kompensationspolitisk udvalg... 7 Medie- og kampagneudvalg... 8 Lobby-arbejde... 8 Projekter... 9 Projekt Handicaporganisationer for alle også etniske minoriteter... 9 Uland... 9 Projekt Minoriteter med muligheder Projekt Handicappolitikker på uddannelsesinstitutionerne Projekt Unge, demokrati og handicap Organisation Konsulenttjeneste SUMHs frivillige Facilitering af netværk Kommunikation Sekretariatet Eksterne relationer Danske Handicaporganisationer (DH) Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) Nordisk og europæisk samarbejde Ungdomspolitiske partier Side 2 af 15

3 Letlæselig version Denne handleplan fortæller om, hvilke visioner SUMH har på langt sigt og vil arbejde med i Vision for SUMH SUMH vil gøre det offentlige rustet til at hjælpe unge med handicap frem for at være en barriere. SUMH ønsker et fokus på rettighederne for unge med handicap og et mere inkluderende samfund. Samtidig vil SUMH styrke sig organisatorisk for at kunne løfte de mange politiske målsætninger. Politiske aktiviteter Vores tre politiske udvalg arbejder med kampagner og projekter indenfor uddannelse, det sociale område og tilgængelighed. Samtidig har vi også et Medie- og kampagneudvalg, som skal være med til at gøre SUMH og unge med handicap mere synlige. Bestyrelsen mødes løbende med politikere for at fortælle om vores holdninger. Projekter SUMH arbejder videre med projektet Handicaporganisationer for alle også etniske minoriteter og vores ulandsprojekt. I 2009 starter projektet Handicappolitikker på uddannelsesinstitutionerne og projektet Unge, demokrati og handicap, hvis vi får penge til at gennemføre dem. Samtidig arbejder vi på at blive klar til at starte projektet Minoriteter med muligheder i starten af Organisation Som organisation vil vi prøve at hjælpe vores medlemsorganisationer med deres behov via vores nye konsulenttjeneste. Vi vil arbejde for at få flere frivillige i SUMH og fastholde dem der er. Det skal være sjovt at være med. Vi starter også forskellige netværk op. Sekretariatet skal være et attraktivt sted at arbejde. Samarbejde Sidst men ikke mindst vil vi også sikre et godt samarbejde med Danske Handicaporganisationer, Dansk Ungdoms Fællesråd, nordiske og europæiske handicaporganisationer for unge og ungdomspolitikere. Side 3 af 15

4 Vision for Sammenslutningen af Unge Med Handicap Et offentligt system der arbejder for og ikke imod de unge Samspillet med det offentlige er i mange tilfælde nødvendigt når man på grund af sin funktionsnedsættelse har en række kompensationsbehov men det behøver ikke at skulle være et nødvendigt onde. Unge med handicap er hverken socialrådgivere eller jurister, men netop bare unge mennesker, som tilfældigvis har en funktionsnedsættelse med i bagagen og de skal ikke gøres til sociale klienter af den grund. Det offentlige system bør derfor ikke være en labyrint af regler, paragraffer, styrelser og fagpersoner for de unge - visionen om én dør ind i det offentlige system skal også gælde for unge med handicap. Derfor er det SUMHs vision at der er én person der har det samlede ansvar for, at den unge får det, som han eller hun har behov for og er berettiget til. Den person, som netop skal leve op til betegnelsen socialrådgiver, han/hun skal være den, har kendskabet til de mange kasser og paragraffer og som guider den unge igennem systemet. Socialrådgiveren skal være den unges advokat, skal først og fremmest stå til ansvar for den unge, og derfor ikke administrere en kommunal kasse og vedkommende skal i øvrigt kunne rådgive både om sociallovgivning, kompensation i uddannelsen, i sundhedssystemet osv. I den unges møde med det offentlige bør handle om behovet for kompensation og ikke om hvilken kasse der skal betale regningen. Derfor er det SUMHs vision at man i første omgang træffer afgørelse om hvorvidt en ydelse er berettiget eller ej og bevilger den med det samme. Stat, region og kommune kan derefter indbyrdes finde ud af hvem der i sidste ende skal betale regningen. Vi tror i Sammenslutningen af Unge Med Handicap på, at tillid er langt bedre end kontrol. Det er vores vision at det offentlige system kontrollerer så lidt som muligt. Ligesom man kun lejlighedsvis går privatpersoners selvopgørelser igennem, bør man kun tage hjælperordninger, merudgifter og andre ganske stabile ydelser op til revision med nogle års mellemrum i stedet for at de samme ydelser skal revideres år efter år uden at der er sket nogle væsentlige ændringer i den unges livssituation. Det er vores vision at man bør kunne opbygge en gensidig tillid til en uafhængig socialrådgiver, så man kan stole på at man får, hvad man har ret til. På den måde undgår man at påtage sig kræverrollen og forlange 110 procent af hvad man skal have for at være sikker på at få de 100. Hvis socialrådgiveren bliver uafhængig af den kommunale økonomi, kan man netop stole på at vedkommende vil en det bedste hvilket omvendt giver rådgiveren mulighed for at stole på at man fremlægger sin sag sobert. Både god vilje og rettigheder Vi har alle en grundlæggende ret til liv, selvbestemmelse, værdighed og indflydelse på det samfund vi lever i. Det er grundlæggende menneskerettigheder og de gælder for alle mennesker, både gamle og unge med og uden handicap. Derfor er handicappolitik handicapkonvention eller ikke handicapkonvention helt naturligt også rettighedspolitik, og dermed et spørgsmål om hvordan man sikrer mennesker med handicap deres rettigheder som mennesker. FNs handicapkonvention er en formalisering af dette forhold det fremgår således af teksten, at den ikke tilføjer nye rettigheder, men at den så at sige blot er en vejledning i hvad menneskerettighederne betyder for mennesker med handicap. Gode viljer er selvfølgelig en god ting. Og man er nu engang mere tilbøjelig til at huske sine forpligtelser når man også har en forståelse for deres berettigelse. Men det er vigtigt at holde sig for øje, at inklusion altså hverken er eller bør være et spørgsmål om, at samfundet ud af sit gode hjerte påtager sig at tage sig af de, der har en funktionsnedsættelse. Forpligtelsen til inklusion af mennesker med handicap er en konsekvens af disses menneskerettigheder. Side 4 af 15

5 Derfor er det SUMHs vision at vi i Danmark fuldt ud tager denne forpligtelse på os. Dette indebærer at vi ratificerer FNs handicapkonvention fuldt ud herunder også at vi indfører et generelt forbud mod diskrimination på grund af handicap. Og at vi underskriver konventionens tillægsprotokol som vil give unge med handicap i Danmark mulighed for at klage til konventionens internationale overvågningskomité, hvis deres rettigheder er overtrådt det burde være helt naturligt at man har et sted at klage når ens rettigheder er overtrådt, som det jo også er tilfældet med ens menneskerettigheder. Denne forpligtelse betyder også, at vi på en række områder ikke blot kan lade inklusionen af unge med handicap handle om de gode viljer men at der må konkret lovgivning til. Dette gælder eksempelvis med bindende standarder for tilgængelighed, både fysisk, på nettet og i andre sammenhænge hvor unge med handicap unødigt ekskluderes på grund af deres funktionsnedsættelse. Eller i forhold til at sikre et arbejdsmarked og en uddannelsessektor hvor unge med handicap i højest mulig grad ligestilles. Et inkluderende samfund Handicappolitik og rettigheder for mennesker med handicap er grundlæggende et spørgsmål om at gøre vores samfund bedre i stand til at rumme mangfoldighed. Et inkluderende samfund er et samfund hvor spørgsmålet ikke blot er at uddanne, kompensere eller på anden måde få hvert enkelt menneske til at passe ind i det eksisterende samfund ved at være tilstrækkeligt ens. Et rummeligt samfund rummer forskelligheder. Inklusion flytter altså opgaven fra at være individet der skal passe ind i samfundet til at samfundet skal rumme individet. Selvom handicappolitik i høj grad handler om individuelle hjælpeforanstaltninger såsom hjælpemidler, sundhedspolitik, støtteordninger osv. handler handicappolitik også om samfundsmæssig inklusion og rummelighed. Derfor er handicappolitik ikke kun et spørgsmål om politik i den snævre forstand, om hvad staten kan tage sig af, om hjælpeforanstaltninger, formelle regler for tilgængelighed eller ikke-diskrimination osv. Inklusion handler om hele samfundet og dermed også om menneskene i det og derfor ikke mindst den enkeltes evne til at rumme forskellighed, til at kunne være åben, umiddelbar og fordomsfri også overfor de, der på grund af deres funktionsnedsættelse har en række andre forudsætninger end en selv. Det er Sammenslutningen af Unge Med Handicaps helt overordnede vision og mål at nå til et samfund, der er fuldt inkluderende for unge, der har en funktionsnedsættelse. Dette mål indebærer både lovgivning og konkrete mål men først og fremmest en generel holdningsændring, hvor man i alle led af samfundet, på arbejdsmarkedet, i det offentlige, i fritids- og foreningslivet, i medier og i den offentlige debat som den helt naturlige ting det burde være, tænker og handler inkluderende frem for ekskluderende overfor unge med handicap. Det mål er baggrunden for hele vores arbejde og når det er opfyldt mål kan vi derfor nedlægge os selv! Organisatoriske forudsætninger for succes Sammenslutningen af Unge med Handicap er en politisk handicaporganisation, og en paraplyorganisation med 12 medlemsorganisationer på nuværende tidspunkt. Der er mange forskellige handicaps samt politiske problemstillinger, som vi desværre ikke repræsenterer på nuværende tidspunkt. Det er derfor vores vision, at vi blandt andet ved at støtte udviklingen af ungdomsafdelinger i organisationer under DH, løbende får flere medlemsorganisationer med i paraplyen. I Sammenslutningen af Unge med Handicap arbejder vi hele tiden med relationen til vores medlemsorganisationer, men det kan man aldrig gøre for meget. SUMH er ikke mere end summen af Side 5 af 15

6 sine medlemsorganisationer! Det er derfor vores vision fortsat at forbedre relationen imellem medlemsorganisationerne og SUMH. Som en politisk organisation er vi eksperter i ungdomspolitik, der vedrører personer med handicap. Dette bør vi som organisation bryste os ved. Vi vil derfor arbejde hen mod at blive en naturlig konkurrent til ungdomspartierne, et sted hvor vores medlemmer kan dele deres politiske synspunkter og være med til at føre dem videre til politikerne. Men for at kunne komme igennem med vores politiske budskaber, er det også vigtigt at SUMH internt har de ressourcer, der skal til for at kunne arbejde stabilt, målrettet og professionelt. Dette gælder både de økonomiske ressourcer og de menneskelige ressourcer. SUMH laver ikke bare politik for unge med handicap vi er en organisation af unge med handicap. Derfor skal SUMH være et attraktivt sted at bruge sin tid som frivillig. Side 6 af 15

7 Politiske aktiviteter Uddannelsespolitisk udvalg Flere unge med handicap gennemfører en uddannelse via flex-uddannelse, tilgængeligt studiemiljø og forbedret rådgivning Udvalget har ekspertise på det uddannelsespolitiske område Udvalget udvikler løbende SUMHs politik og strategi på det uddannelsespolitiske område Påvirkning af politikere, rektorer og andre beslutningstagere med henblik på at skabe ændringer i lovgivning og praksis Gennemførelse af mindst en kampagne på det uddannelsespolitiske område Overvågning af det uddannelsespolitiske område via medier og handicappolitiske nyhedsbreve Løbende udvikling af politikpapir på det uddannelsespolitiske område Udarbejdelse af indlæg til nyhedsbreve, hjemmeside mv. på det uddannelsespolitiske område Uddannelsespolitisk udvalg Tidsperspektiv: Der arbejdes med mindst to af de tre målsætninger i politikpapiret inden nytår 2009 Socialpolitisk udvalg Unge med handicap oplever forbedrede sociale vilkår i form af bedre vilkår for at stifte familie, bedre sagsbehandling og retten til et sexliv Udvalget har ekspertise på det socialpolitiske område Udvalget udvikler løbende SUMHs politik og strategi på det socialpolitiske område Gennemførelse af kampagne for retten til et familieliv Gennemførelse af mindst en yderligere kampagne på det socialpolitiske område Overvågning af det socialpolitiske område via medier og handicappolitiske nyhedsbreve Løbende udvikling af politikpapir på det socialpolitiske område Udarbejdelse af indlæg til nyhedsbreve, hjemmeside mv. på det socialpolitiske område Socialpolitisk udvalg Tidsperspektiv: Der arbejdes med mindst to af de tre målsætninger i politikpapiret inden nytår 2009 Tilgængeligheds- og kompensationspolitisk udvalg Unge med handicap får lige adgang til samfundet, herunder mulighed for at rejse til udlandet, adgang til det sociale byliv og tilgængelig offentlig transport Side 7 af 15

8 Udvalget har ekspertise på det tilgængelighedspolitiske område Udvalget udvikler løbende SUMHs politik og strategi på det tilgængelighedspolitiske område Gennemførelse af kampagne om tilgængeligheden til offentlig transport Gennemførelse af mindst en yderligere kampagne på det tilgængelighedspolitiske område Overvågning af det tilgængelighedspolitiske område via medier og handicappolitiske nyhedsbreve Løbende udvikling af politikpapir på det tilgængelighedspolitiske område Udarbejdelse af indlæg til nyhedsbreve, hjemmeside mv. på det tilgængelighedspolitiske område Tilgængeligheds- og kompensationspolitisk udvalg Tidsperspektiv: Der arbejdes med mindst to af de tre målsætninger i politikpapiret inden nytår 2009 Medie- og kampagneudvalg At sætte fokus på unge med handicap i den offentlige debat At profilere ungdomsorganisationerne internt i handicaporganisationerne Lave kampagner, som er provokerende i sit udtryk, og som benytter sig af mange forskellige medier eventuelt i samarbejde med de politiske udvalg Gøre politikkerne opmærksomme på den manglende integration på området, så de vil støtte vores projekter og kampagner Ansvarlige: Medie- og kampagneudvalget Tidsperspektiv: Der arbejdes med mindst to kampagner inden nytår 2009 Lobby-arbejde At forbedre vilkårene for unge med handicap At skabe et netværk til relevante ordførere At synliggøre SUMH som relevant aktør overfor folketingets politikere Sætte emner som er relevante for unge med handicap på den politiske dagsorden via øjenåbnende kampagner Holde løbende kontakt til relevante ordførere og have foretræde for et udvalg, når det giver mening Følge den offentlige debat og spille ind hvor det giver mening Løbende udvide og revidere SUMHs lobbypapir med aktuelle emner Ansvarlige: Bestyrelsen Tidsperspektiv: Det vurderes løbende hvornår det er relevant at tage kontakt til politikere. Side 8 af 15

9 Projekter Projekt Handicaporganisationer for alle også etniske minoriteter Flere etniske minoriteter med handicap bliver medlemmer af handicaporganisationerne Afslutning og evaluering af projektet Ruste DH og SUMHs medlemsorganisationer til aktiv inklusion af etniske minoriteter Etablere et samarbejde mellem handicaporganisationer, indvandrerorganisationer og professionelle aktører Påvirke professionelle aktører på handicapområdet til at informere etniske minoriteter med handicap om deres muligheder i handicaporganisationerne Opsøge etniske minoritetsmiljøer, såsom indvandrerorganisationer og beboerforeninger, og formidle viden om mulighederne i handicaporganisationerne Afholde afslutningsseminar om HFA Evaluere projektet Projektmedarbejder og projektleder Tidsperspektiv: Projektet forløber til juli 2009 Uland At hjælpe unge med handicap i Uganda, ved at igangsætte projektaktiviteter der støtter vores partner NUDIPU-Youth At dele SUMHs organisatoriske, politiske og rettighedsbaserede viden med handicapungdomsorganisationer i Uganda At få etableret viden om ulandsarbejde både blandt enkelte frivillige samt organisationen som helhed At medvirke til udviklingen af en børne- og ungdomspolitik/strategi for de danske handicaporganisationer i forhold til udviklingen i Syd Udarbejdelse af en partnerskabsaftale og en projektansøgning på baggrund af diskussionerne på partnerskabsseminaret i 2008 At igangsætte et ulandsprojekt i Uganda, bl.a. med fokus på at udbrede kendskabet til egne rettigheder og på at støtte det politiske og organisatoriske arbejde i NUDIPU-Youth Forsat styrkelse af ulandsarbejdet i SUMH gennem pleje af de nuværende aktive samt tiltrækning af yderligere ulandsinteresserede til arbejdet Fortsat deltagelse i det hjemlige ulandsarbejde gennem møder, temadage mv. under Danske Handicaporganisationer Organisationskonsulent og bestyrelse Tidsperspektiv: En del af projektets aktiviteter skal finde sted i løbet af 2009 Side 9 af 15

10 Projekt Minoriteter med muligheder SATS-pulje bevilling til projektet, så det kan gennemføres Afvente SATS-puljens afgørelse omkring projektet i marts 2009 Udarbejde en omfattende projektbeskrivelse for projektet, hvis pengene bevilges Eventuel ansættelse af projektmedarbejder Projektmedarbejder og sekretariatsleder Tidsperspektiv: Projektet forventes at starte i 2010 Projekt Handicappolitikker på uddannelsesinstitutionerne Gennemførelse af pilot-fasen og produktion af værktøjskasse til uddannelsesinstitutionerne SATS-pulje bevilling til den øvrige del af projektet, så det kan gennemføres Udvikling, test og produktion af værktøjskasse til uddannelsesinstitutionerne Fundraising til projektets pilot-fase Sammensætning af følgegruppe til projektet Afvente SATS-puljens afgørelse omkring projektet i marts 2009 Udarbejde en omfattende projektbeskrivelse for projektet, hvis pengene bevilges Eventuel ansættelse af projektmedarbejder Påbegyndelse af implementeringsfasen for projektet Praktikant og sekretariatsleder Tidsperspektiv: Pilot-projektet forløber i foråret og det forventes, at projektmedarbejderen kan ansættes i sommeren 2009 Projekt Unge, demokrati og handicap Styrkelse af den politiske selvtillid og interesse blandt unge med handicap Styrkelse af relationen mellem unge med handicap og de ungdomspolitiske partier Markering af DHs 75 års jubilæum Afvente fundraising til projektet Afholdelse af ungdomsparlamentsdag for unge med handicap i samarbejde med ungdomspartierne Projektmedarbejder (student) og sekretariatsleder Tidsperspektiv: Projektet gennemføres i september 2009 Side 10 af 15

11 Organisation Konsulenttjeneste At SUMHs medlemsorganisationer, der ofte er små, alligevel får mulighed for at agere effektivt og professionelt i deres arbejde At medlemsorganisationer har et sted, hvor de kan henvende sig med de problemer, der opstår i det daglige i forbindelse med driften og ledelsen af en handicapungdomsorganisation Fortsat kompetenceudvikling af SUMHs ansatte og frivillige Formidling af de muligheder, som ligger i konsulenttjenesten, blandt SUMHs medlemsorganisationer Tilbud om egne kurser samt formidling og eventuelt tilskud til deltagelse i kurser og uddannelsesforløb hos andre aktører Sekretariatet og bestyrelsen Tidsperspektiv: Konsulenttjenesten lanceres i begyndelsen af 2009 SUMHs frivillige Mål SUMH rekrutterer løbende flere frivillige, som yder en indsats i forhold til det politiske arbejde SUMHs frivillige repræsenterer en mangfoldighed, både i forhold til køn, alder, handicap, etnicitet, uddannelsesniveau mm. SUMHs frivillige får løbende udviklet deres kompetencer i forhold til det politiske arbejde, både via inddragelse i arbejdet og via decideret kompetenceudvikling SUMH fastholder sine frivillige og tilpasser organisationen til de frivilliges behov og ønsker Markedsføring af SUMH overfor medlemsorganisationerne og opsøgende arbejde for at få flere frivillige Deltagelse i medlemsorganisationernes årsmøder Udbud af forskellige typer opgaver til forskellige typer mennesker Hensyntagen til særlige behov og ønsker Årlig uddannelsesweekend for udvalgsmedlemmer Løbende pleje af de frivillige gennem faglige arrangementer med en social dimension Sekretariatet og bestyrelsen Tidsperspektiv: Uddannelsesweekenden afholdes i efteråret 2009 Side 11 af 15

12 Facilitering af netværk At skabe rammer for vidensdeling for centralt placerede frivillige og ansatte i medlemsorganisationerne Unge politisk aktive har et sted, hvor de kan udveksle problemstillinger omkring at være ung politiker med handicap og få opbakning til deres politiske karriere Tilknytning af frivillige og ressourcepersoner samt øvrige interesserede til SUMH gennem et netværk Fortsættelse af formandsnetværket Opstart af et netværk for politisk aktive Opstart og videreudvikling af et SUMH netværk, som kan rumme alle vores ressourcepersoner Netværkene markedsføres i medlemsorganisationer Sekretariatet og bestyrelsen Tidsperspektiv: Netværk for politisk aktive og SUMH-netværket er startet inden sommeren 2009 Kommunikation Opnå tættere kontakt til medlemmerne Skabe mulighed for at engagere flere frivillige Forankre SUMH i medlemsorganisationerne og udadtil Skabe en tydelig profil for SUMH Fortsætte med at udgive vores nyhedsbrev; spændende og vedkommende historier såvel som skarpe politiske indlæg i hver udgave, ikke blot en informationskanal Samle personlige historier fra medlemmerne om de problemer, udfordringer og forhindringer de har mødt pga. deres handicap, for at inddrage medlemmernes erfaringer og repræsentere deres problemer til brug for både politisk arbejde og ekstern kommunikation Implementere SUMHs grafiske profil fuldt ud i organisationen Sekretariatet og bestyrelsen Tidsperspektiv: Arbejdet foregår løbende. Nyhedsbrevet udgives kvartalsvist Sekretariatet SUMH er en attraktiv arbejdsplads Medarbejderen i SUMH skal opleve spændende og relevante arbejdsopgaver, en fortsat kompetenceudvikling, teamarbejde og sparring samt professionel ledelse Alle henvendelse fra frivillige og samarbejdspartnere skal besvares hurtigt, venligt og professionelt Side 12 af 15

13 Sekretariatet skal føles som et sted man som frivillig er velkommen SUMHs medarbejdere skal tilbydes kurser og faglig udvikling efter behov i forhold til sekretariatets opgaver Medarbejderne skal til stadighed motiveres til at udbygge deres gode samarbejde og der skal være fokus på at udvikle både det fysiske samt det psykiske arbejdsmiljø Der skal udvikle en servicestrategi om hvordan vi håndterer henvendelser fra frivillige, samarbejdspartner samt presse mv. Der afholdes løbende kontormøder med gensidig sparring og inspiration Sekretariatet skal altid være i stand til at byde de frivillige velkommen Hovedparten af SUMHs møder med de frivillige skal foregå på sekretariatet, så de frivillige føler, at det er deres sekretariat Sekretariatslederen Side 13 af 15

14 Eksterne relationer Danske Handicaporganisationer (DH) At sikre fortsat og yderligere inddragelse af SUMH i politiske aktiviteter, der berører ungdomsområdet hos DH Fastholde SUMHs gode relationer til DH s både politisk og administrativt Deltagelse i den politiske proces gennem høringer, temadage, udvalg, repræsentantskabsmøde mv. i DH Bidrage med kandidater til udvalg og arbejdsgrupper i den udstrækning vi har egnede kandidater Skabe bevidsthed om SUMHs aktiviteter og målsætninger hos ledelse og konsulenter i DH gennem aktiv formidling på konsulentmøder, medlemsmøder og det årlige møde med ledelsen Bestyrelse, sekretariat og udvalg Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) At sikre inklusion af mennesker med handicap i DUFs aktiviteter og politiske tiltag At sikre større tilgængelighed og fokus på mennesker med handicap blandt DUFs mange medlemsorganisationer Etablering af gode netværk blandt øvrige aktive og medarbejdere i DUF Sikre en rimelig fordeling af Tipsmidlerne, der tager udgangspunkt i de særlige forhold, der gælder for handicapungdomsorganisationerne Deltagelse på delegeretmøde samt fyraftensmøder mv. Bidrage med kandidater til udvalg og arbejdsgrupper i den udstrækning SUMH har egnede kandidater Sikre at DUF s aktiviteter og materiale er tilgængelige for mennesker med handicap Aktiv deltagelse i udformningen af særaftaler vedrørende Tipstilskud til handicapungdomsorganisationerne samt en fortsat deltagelse i debatten om fordelingen af Tipstilskud Påvirkning af øvrige medlemsorganisationer for at skabe et tilgængeligt fritidsliv for unge med handicap Bestyrelse og sekretariat samt DUF aktive fra SUMHs medlemsorganisationer Side 14 af 15

15 Nordisk og europæisk samarbejde SUMH har politisk indflydelse på nordisk niveau SUMH har politisk indflydelse på europæisk niveau SUMH har adgang til netværk blandt sammenlignelige organisationer i andre lande i forhold til sparring og fælles projekter SUMH arbejder for gennemførelsen af Nordisk Ungdomsseminar for handicaporganisationer samt en videreførelse af dette netværk SUMH bidrager aktivt til at genopstarte EDF Youth for herigennem at kunne påvirke European Youth Forum SUMH bidrager aktivt og stiller krav i forhold til DHs relation til EDF Sekretariat og bestyrelse Tidsperspektiv: Nordisk Ungdomsseminar afholdes i april-maj EDF Youth er indenfor synlig rækkevidde inden udgangen af Ungdomspolitiske partier De ungdomspolitiske partier er opmærksomme på unge med handicap og tager stilling til handicappolitiske spørgsmål Ungdomspartierne er tilgængelige for unge med handicap SUMH har et netværk blandt fremtidens beslutningstagere Ungdomspolitiske partier inviteres til relevante arrangementer afholdt af SUMH, herunder projektet Unge, demokrati og handicap De ungdomspolitiske partiers socialordførere orienteres jævnligt omkring SUMHs kampagner og politiske prioriteringer SUMH arbejder bevidst med at skabe netværk med ungdomspolitikerne i forbindelse med temadage, DUF-arrangementer mm. Bestyrelsen og sekretariatet Side 15 af 15

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Oktober 2013 Visioner for dansk handicappolitik 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ET SAMFUND FOR ALLE 3 VISIONER FOR DANSK HANDICAPPOLITIK 4 MERE VIDEN OG BEDRE

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER 2006 Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring Forebyggelse og sundhedsfremme for etniske minoriteter Målgruppeinddragelse og organisatorisk

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

Strategi for Danske Advokater

Strategi for Danske Advokater Strategi for Danske Advokater 1. Indledning Dette notat præsenterer Danske Advokaters strategi for de kommende år. Mens strategien lægger linjen for en længere periode og derfor er forholdsvis generel

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament

1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament Kommunikationspolitik Dansk Firmaidrætsforbund Kommunikations Indholdsfortegnelse 1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament...1 2. Et samlet afsæt for bedre kommunikation...2 3. Firmaidrættens interessegrupper

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse ETIs vidensgrundlag til anbefalinger 2012 Indhold Forord... 2 Kap. 1: Indledning... 2 Etniske minoriteters medborgerskab og borgerdeltagelse...

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere