Handleplan 2009 Sammenslutningen af Unge Med Handicap

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handleplan 2009 Sammenslutningen af Unge Med Handicap"

Transkript

1 Handleplan 2009 Sammenslutningen af Unge Med Handicap Side 1 af 15

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Letlæselig version... 3 Vision for Sammenslutningen af Unge Med Handicap... 4 Politiske aktiviteter... 7 Uddannelsespolitisk udvalg... 7 Socialpolitisk udvalg... 7 Tilgængeligheds- og kompensationspolitisk udvalg... 7 Medie- og kampagneudvalg... 8 Lobby-arbejde... 8 Projekter... 9 Projekt Handicaporganisationer for alle også etniske minoriteter... 9 Uland... 9 Projekt Minoriteter med muligheder Projekt Handicappolitikker på uddannelsesinstitutionerne Projekt Unge, demokrati og handicap Organisation Konsulenttjeneste SUMHs frivillige Facilitering af netværk Kommunikation Sekretariatet Eksterne relationer Danske Handicaporganisationer (DH) Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) Nordisk og europæisk samarbejde Ungdomspolitiske partier Side 2 af 15

3 Letlæselig version Denne handleplan fortæller om, hvilke visioner SUMH har på langt sigt og vil arbejde med i Vision for SUMH SUMH vil gøre det offentlige rustet til at hjælpe unge med handicap frem for at være en barriere. SUMH ønsker et fokus på rettighederne for unge med handicap og et mere inkluderende samfund. Samtidig vil SUMH styrke sig organisatorisk for at kunne løfte de mange politiske målsætninger. Politiske aktiviteter Vores tre politiske udvalg arbejder med kampagner og projekter indenfor uddannelse, det sociale område og tilgængelighed. Samtidig har vi også et Medie- og kampagneudvalg, som skal være med til at gøre SUMH og unge med handicap mere synlige. Bestyrelsen mødes løbende med politikere for at fortælle om vores holdninger. Projekter SUMH arbejder videre med projektet Handicaporganisationer for alle også etniske minoriteter og vores ulandsprojekt. I 2009 starter projektet Handicappolitikker på uddannelsesinstitutionerne og projektet Unge, demokrati og handicap, hvis vi får penge til at gennemføre dem. Samtidig arbejder vi på at blive klar til at starte projektet Minoriteter med muligheder i starten af Organisation Som organisation vil vi prøve at hjælpe vores medlemsorganisationer med deres behov via vores nye konsulenttjeneste. Vi vil arbejde for at få flere frivillige i SUMH og fastholde dem der er. Det skal være sjovt at være med. Vi starter også forskellige netværk op. Sekretariatet skal være et attraktivt sted at arbejde. Samarbejde Sidst men ikke mindst vil vi også sikre et godt samarbejde med Danske Handicaporganisationer, Dansk Ungdoms Fællesråd, nordiske og europæiske handicaporganisationer for unge og ungdomspolitikere. Side 3 af 15

4 Vision for Sammenslutningen af Unge Med Handicap Et offentligt system der arbejder for og ikke imod de unge Samspillet med det offentlige er i mange tilfælde nødvendigt når man på grund af sin funktionsnedsættelse har en række kompensationsbehov men det behøver ikke at skulle være et nødvendigt onde. Unge med handicap er hverken socialrådgivere eller jurister, men netop bare unge mennesker, som tilfældigvis har en funktionsnedsættelse med i bagagen og de skal ikke gøres til sociale klienter af den grund. Det offentlige system bør derfor ikke være en labyrint af regler, paragraffer, styrelser og fagpersoner for de unge - visionen om én dør ind i det offentlige system skal også gælde for unge med handicap. Derfor er det SUMHs vision at der er én person der har det samlede ansvar for, at den unge får det, som han eller hun har behov for og er berettiget til. Den person, som netop skal leve op til betegnelsen socialrådgiver, han/hun skal være den, har kendskabet til de mange kasser og paragraffer og som guider den unge igennem systemet. Socialrådgiveren skal være den unges advokat, skal først og fremmest stå til ansvar for den unge, og derfor ikke administrere en kommunal kasse og vedkommende skal i øvrigt kunne rådgive både om sociallovgivning, kompensation i uddannelsen, i sundhedssystemet osv. I den unges møde med det offentlige bør handle om behovet for kompensation og ikke om hvilken kasse der skal betale regningen. Derfor er det SUMHs vision at man i første omgang træffer afgørelse om hvorvidt en ydelse er berettiget eller ej og bevilger den med det samme. Stat, region og kommune kan derefter indbyrdes finde ud af hvem der i sidste ende skal betale regningen. Vi tror i Sammenslutningen af Unge Med Handicap på, at tillid er langt bedre end kontrol. Det er vores vision at det offentlige system kontrollerer så lidt som muligt. Ligesom man kun lejlighedsvis går privatpersoners selvopgørelser igennem, bør man kun tage hjælperordninger, merudgifter og andre ganske stabile ydelser op til revision med nogle års mellemrum i stedet for at de samme ydelser skal revideres år efter år uden at der er sket nogle væsentlige ændringer i den unges livssituation. Det er vores vision at man bør kunne opbygge en gensidig tillid til en uafhængig socialrådgiver, så man kan stole på at man får, hvad man har ret til. På den måde undgår man at påtage sig kræverrollen og forlange 110 procent af hvad man skal have for at være sikker på at få de 100. Hvis socialrådgiveren bliver uafhængig af den kommunale økonomi, kan man netop stole på at vedkommende vil en det bedste hvilket omvendt giver rådgiveren mulighed for at stole på at man fremlægger sin sag sobert. Både god vilje og rettigheder Vi har alle en grundlæggende ret til liv, selvbestemmelse, værdighed og indflydelse på det samfund vi lever i. Det er grundlæggende menneskerettigheder og de gælder for alle mennesker, både gamle og unge med og uden handicap. Derfor er handicappolitik handicapkonvention eller ikke handicapkonvention helt naturligt også rettighedspolitik, og dermed et spørgsmål om hvordan man sikrer mennesker med handicap deres rettigheder som mennesker. FNs handicapkonvention er en formalisering af dette forhold det fremgår således af teksten, at den ikke tilføjer nye rettigheder, men at den så at sige blot er en vejledning i hvad menneskerettighederne betyder for mennesker med handicap. Gode viljer er selvfølgelig en god ting. Og man er nu engang mere tilbøjelig til at huske sine forpligtelser når man også har en forståelse for deres berettigelse. Men det er vigtigt at holde sig for øje, at inklusion altså hverken er eller bør være et spørgsmål om, at samfundet ud af sit gode hjerte påtager sig at tage sig af de, der har en funktionsnedsættelse. Forpligtelsen til inklusion af mennesker med handicap er en konsekvens af disses menneskerettigheder. Side 4 af 15

5 Derfor er det SUMHs vision at vi i Danmark fuldt ud tager denne forpligtelse på os. Dette indebærer at vi ratificerer FNs handicapkonvention fuldt ud herunder også at vi indfører et generelt forbud mod diskrimination på grund af handicap. Og at vi underskriver konventionens tillægsprotokol som vil give unge med handicap i Danmark mulighed for at klage til konventionens internationale overvågningskomité, hvis deres rettigheder er overtrådt det burde være helt naturligt at man har et sted at klage når ens rettigheder er overtrådt, som det jo også er tilfældet med ens menneskerettigheder. Denne forpligtelse betyder også, at vi på en række områder ikke blot kan lade inklusionen af unge med handicap handle om de gode viljer men at der må konkret lovgivning til. Dette gælder eksempelvis med bindende standarder for tilgængelighed, både fysisk, på nettet og i andre sammenhænge hvor unge med handicap unødigt ekskluderes på grund af deres funktionsnedsættelse. Eller i forhold til at sikre et arbejdsmarked og en uddannelsessektor hvor unge med handicap i højest mulig grad ligestilles. Et inkluderende samfund Handicappolitik og rettigheder for mennesker med handicap er grundlæggende et spørgsmål om at gøre vores samfund bedre i stand til at rumme mangfoldighed. Et inkluderende samfund er et samfund hvor spørgsmålet ikke blot er at uddanne, kompensere eller på anden måde få hvert enkelt menneske til at passe ind i det eksisterende samfund ved at være tilstrækkeligt ens. Et rummeligt samfund rummer forskelligheder. Inklusion flytter altså opgaven fra at være individet der skal passe ind i samfundet til at samfundet skal rumme individet. Selvom handicappolitik i høj grad handler om individuelle hjælpeforanstaltninger såsom hjælpemidler, sundhedspolitik, støtteordninger osv. handler handicappolitik også om samfundsmæssig inklusion og rummelighed. Derfor er handicappolitik ikke kun et spørgsmål om politik i den snævre forstand, om hvad staten kan tage sig af, om hjælpeforanstaltninger, formelle regler for tilgængelighed eller ikke-diskrimination osv. Inklusion handler om hele samfundet og dermed også om menneskene i det og derfor ikke mindst den enkeltes evne til at rumme forskellighed, til at kunne være åben, umiddelbar og fordomsfri også overfor de, der på grund af deres funktionsnedsættelse har en række andre forudsætninger end en selv. Det er Sammenslutningen af Unge Med Handicaps helt overordnede vision og mål at nå til et samfund, der er fuldt inkluderende for unge, der har en funktionsnedsættelse. Dette mål indebærer både lovgivning og konkrete mål men først og fremmest en generel holdningsændring, hvor man i alle led af samfundet, på arbejdsmarkedet, i det offentlige, i fritids- og foreningslivet, i medier og i den offentlige debat som den helt naturlige ting det burde være, tænker og handler inkluderende frem for ekskluderende overfor unge med handicap. Det mål er baggrunden for hele vores arbejde og når det er opfyldt mål kan vi derfor nedlægge os selv! Organisatoriske forudsætninger for succes Sammenslutningen af Unge med Handicap er en politisk handicaporganisation, og en paraplyorganisation med 12 medlemsorganisationer på nuværende tidspunkt. Der er mange forskellige handicaps samt politiske problemstillinger, som vi desværre ikke repræsenterer på nuværende tidspunkt. Det er derfor vores vision, at vi blandt andet ved at støtte udviklingen af ungdomsafdelinger i organisationer under DH, løbende får flere medlemsorganisationer med i paraplyen. I Sammenslutningen af Unge med Handicap arbejder vi hele tiden med relationen til vores medlemsorganisationer, men det kan man aldrig gøre for meget. SUMH er ikke mere end summen af Side 5 af 15

6 sine medlemsorganisationer! Det er derfor vores vision fortsat at forbedre relationen imellem medlemsorganisationerne og SUMH. Som en politisk organisation er vi eksperter i ungdomspolitik, der vedrører personer med handicap. Dette bør vi som organisation bryste os ved. Vi vil derfor arbejde hen mod at blive en naturlig konkurrent til ungdomspartierne, et sted hvor vores medlemmer kan dele deres politiske synspunkter og være med til at føre dem videre til politikerne. Men for at kunne komme igennem med vores politiske budskaber, er det også vigtigt at SUMH internt har de ressourcer, der skal til for at kunne arbejde stabilt, målrettet og professionelt. Dette gælder både de økonomiske ressourcer og de menneskelige ressourcer. SUMH laver ikke bare politik for unge med handicap vi er en organisation af unge med handicap. Derfor skal SUMH være et attraktivt sted at bruge sin tid som frivillig. Side 6 af 15

7 Politiske aktiviteter Uddannelsespolitisk udvalg Flere unge med handicap gennemfører en uddannelse via flex-uddannelse, tilgængeligt studiemiljø og forbedret rådgivning Udvalget har ekspertise på det uddannelsespolitiske område Udvalget udvikler løbende SUMHs politik og strategi på det uddannelsespolitiske område Påvirkning af politikere, rektorer og andre beslutningstagere med henblik på at skabe ændringer i lovgivning og praksis Gennemførelse af mindst en kampagne på det uddannelsespolitiske område Overvågning af det uddannelsespolitiske område via medier og handicappolitiske nyhedsbreve Løbende udvikling af politikpapir på det uddannelsespolitiske område Udarbejdelse af indlæg til nyhedsbreve, hjemmeside mv. på det uddannelsespolitiske område Uddannelsespolitisk udvalg Tidsperspektiv: Der arbejdes med mindst to af de tre målsætninger i politikpapiret inden nytår 2009 Socialpolitisk udvalg Unge med handicap oplever forbedrede sociale vilkår i form af bedre vilkår for at stifte familie, bedre sagsbehandling og retten til et sexliv Udvalget har ekspertise på det socialpolitiske område Udvalget udvikler løbende SUMHs politik og strategi på det socialpolitiske område Gennemførelse af kampagne for retten til et familieliv Gennemførelse af mindst en yderligere kampagne på det socialpolitiske område Overvågning af det socialpolitiske område via medier og handicappolitiske nyhedsbreve Løbende udvikling af politikpapir på det socialpolitiske område Udarbejdelse af indlæg til nyhedsbreve, hjemmeside mv. på det socialpolitiske område Socialpolitisk udvalg Tidsperspektiv: Der arbejdes med mindst to af de tre målsætninger i politikpapiret inden nytår 2009 Tilgængeligheds- og kompensationspolitisk udvalg Unge med handicap får lige adgang til samfundet, herunder mulighed for at rejse til udlandet, adgang til det sociale byliv og tilgængelig offentlig transport Side 7 af 15

8 Udvalget har ekspertise på det tilgængelighedspolitiske område Udvalget udvikler løbende SUMHs politik og strategi på det tilgængelighedspolitiske område Gennemførelse af kampagne om tilgængeligheden til offentlig transport Gennemførelse af mindst en yderligere kampagne på det tilgængelighedspolitiske område Overvågning af det tilgængelighedspolitiske område via medier og handicappolitiske nyhedsbreve Løbende udvikling af politikpapir på det tilgængelighedspolitiske område Udarbejdelse af indlæg til nyhedsbreve, hjemmeside mv. på det tilgængelighedspolitiske område Tilgængeligheds- og kompensationspolitisk udvalg Tidsperspektiv: Der arbejdes med mindst to af de tre målsætninger i politikpapiret inden nytår 2009 Medie- og kampagneudvalg At sætte fokus på unge med handicap i den offentlige debat At profilere ungdomsorganisationerne internt i handicaporganisationerne Lave kampagner, som er provokerende i sit udtryk, og som benytter sig af mange forskellige medier eventuelt i samarbejde med de politiske udvalg Gøre politikkerne opmærksomme på den manglende integration på området, så de vil støtte vores projekter og kampagner Ansvarlige: Medie- og kampagneudvalget Tidsperspektiv: Der arbejdes med mindst to kampagner inden nytår 2009 Lobby-arbejde At forbedre vilkårene for unge med handicap At skabe et netværk til relevante ordførere At synliggøre SUMH som relevant aktør overfor folketingets politikere Sætte emner som er relevante for unge med handicap på den politiske dagsorden via øjenåbnende kampagner Holde løbende kontakt til relevante ordførere og have foretræde for et udvalg, når det giver mening Følge den offentlige debat og spille ind hvor det giver mening Løbende udvide og revidere SUMHs lobbypapir med aktuelle emner Ansvarlige: Bestyrelsen Tidsperspektiv: Det vurderes løbende hvornår det er relevant at tage kontakt til politikere. Side 8 af 15

9 Projekter Projekt Handicaporganisationer for alle også etniske minoriteter Flere etniske minoriteter med handicap bliver medlemmer af handicaporganisationerne Afslutning og evaluering af projektet Ruste DH og SUMHs medlemsorganisationer til aktiv inklusion af etniske minoriteter Etablere et samarbejde mellem handicaporganisationer, indvandrerorganisationer og professionelle aktører Påvirke professionelle aktører på handicapområdet til at informere etniske minoriteter med handicap om deres muligheder i handicaporganisationerne Opsøge etniske minoritetsmiljøer, såsom indvandrerorganisationer og beboerforeninger, og formidle viden om mulighederne i handicaporganisationerne Afholde afslutningsseminar om HFA Evaluere projektet Projektmedarbejder og projektleder Tidsperspektiv: Projektet forløber til juli 2009 Uland At hjælpe unge med handicap i Uganda, ved at igangsætte projektaktiviteter der støtter vores partner NUDIPU-Youth At dele SUMHs organisatoriske, politiske og rettighedsbaserede viden med handicapungdomsorganisationer i Uganda At få etableret viden om ulandsarbejde både blandt enkelte frivillige samt organisationen som helhed At medvirke til udviklingen af en børne- og ungdomspolitik/strategi for de danske handicaporganisationer i forhold til udviklingen i Syd Udarbejdelse af en partnerskabsaftale og en projektansøgning på baggrund af diskussionerne på partnerskabsseminaret i 2008 At igangsætte et ulandsprojekt i Uganda, bl.a. med fokus på at udbrede kendskabet til egne rettigheder og på at støtte det politiske og organisatoriske arbejde i NUDIPU-Youth Forsat styrkelse af ulandsarbejdet i SUMH gennem pleje af de nuværende aktive samt tiltrækning af yderligere ulandsinteresserede til arbejdet Fortsat deltagelse i det hjemlige ulandsarbejde gennem møder, temadage mv. under Danske Handicaporganisationer Organisationskonsulent og bestyrelse Tidsperspektiv: En del af projektets aktiviteter skal finde sted i løbet af 2009 Side 9 af 15

10 Projekt Minoriteter med muligheder SATS-pulje bevilling til projektet, så det kan gennemføres Afvente SATS-puljens afgørelse omkring projektet i marts 2009 Udarbejde en omfattende projektbeskrivelse for projektet, hvis pengene bevilges Eventuel ansættelse af projektmedarbejder Projektmedarbejder og sekretariatsleder Tidsperspektiv: Projektet forventes at starte i 2010 Projekt Handicappolitikker på uddannelsesinstitutionerne Gennemførelse af pilot-fasen og produktion af værktøjskasse til uddannelsesinstitutionerne SATS-pulje bevilling til den øvrige del af projektet, så det kan gennemføres Udvikling, test og produktion af værktøjskasse til uddannelsesinstitutionerne Fundraising til projektets pilot-fase Sammensætning af følgegruppe til projektet Afvente SATS-puljens afgørelse omkring projektet i marts 2009 Udarbejde en omfattende projektbeskrivelse for projektet, hvis pengene bevilges Eventuel ansættelse af projektmedarbejder Påbegyndelse af implementeringsfasen for projektet Praktikant og sekretariatsleder Tidsperspektiv: Pilot-projektet forløber i foråret og det forventes, at projektmedarbejderen kan ansættes i sommeren 2009 Projekt Unge, demokrati og handicap Styrkelse af den politiske selvtillid og interesse blandt unge med handicap Styrkelse af relationen mellem unge med handicap og de ungdomspolitiske partier Markering af DHs 75 års jubilæum Afvente fundraising til projektet Afholdelse af ungdomsparlamentsdag for unge med handicap i samarbejde med ungdomspartierne Projektmedarbejder (student) og sekretariatsleder Tidsperspektiv: Projektet gennemføres i september 2009 Side 10 af 15

11 Organisation Konsulenttjeneste At SUMHs medlemsorganisationer, der ofte er små, alligevel får mulighed for at agere effektivt og professionelt i deres arbejde At medlemsorganisationer har et sted, hvor de kan henvende sig med de problemer, der opstår i det daglige i forbindelse med driften og ledelsen af en handicapungdomsorganisation Fortsat kompetenceudvikling af SUMHs ansatte og frivillige Formidling af de muligheder, som ligger i konsulenttjenesten, blandt SUMHs medlemsorganisationer Tilbud om egne kurser samt formidling og eventuelt tilskud til deltagelse i kurser og uddannelsesforløb hos andre aktører Sekretariatet og bestyrelsen Tidsperspektiv: Konsulenttjenesten lanceres i begyndelsen af 2009 SUMHs frivillige Mål SUMH rekrutterer løbende flere frivillige, som yder en indsats i forhold til det politiske arbejde SUMHs frivillige repræsenterer en mangfoldighed, både i forhold til køn, alder, handicap, etnicitet, uddannelsesniveau mm. SUMHs frivillige får løbende udviklet deres kompetencer i forhold til det politiske arbejde, både via inddragelse i arbejdet og via decideret kompetenceudvikling SUMH fastholder sine frivillige og tilpasser organisationen til de frivilliges behov og ønsker Markedsføring af SUMH overfor medlemsorganisationerne og opsøgende arbejde for at få flere frivillige Deltagelse i medlemsorganisationernes årsmøder Udbud af forskellige typer opgaver til forskellige typer mennesker Hensyntagen til særlige behov og ønsker Årlig uddannelsesweekend for udvalgsmedlemmer Løbende pleje af de frivillige gennem faglige arrangementer med en social dimension Sekretariatet og bestyrelsen Tidsperspektiv: Uddannelsesweekenden afholdes i efteråret 2009 Side 11 af 15

12 Facilitering af netværk At skabe rammer for vidensdeling for centralt placerede frivillige og ansatte i medlemsorganisationerne Unge politisk aktive har et sted, hvor de kan udveksle problemstillinger omkring at være ung politiker med handicap og få opbakning til deres politiske karriere Tilknytning af frivillige og ressourcepersoner samt øvrige interesserede til SUMH gennem et netværk Fortsættelse af formandsnetværket Opstart af et netværk for politisk aktive Opstart og videreudvikling af et SUMH netværk, som kan rumme alle vores ressourcepersoner Netværkene markedsføres i medlemsorganisationer Sekretariatet og bestyrelsen Tidsperspektiv: Netværk for politisk aktive og SUMH-netværket er startet inden sommeren 2009 Kommunikation Opnå tættere kontakt til medlemmerne Skabe mulighed for at engagere flere frivillige Forankre SUMH i medlemsorganisationerne og udadtil Skabe en tydelig profil for SUMH Fortsætte med at udgive vores nyhedsbrev; spændende og vedkommende historier såvel som skarpe politiske indlæg i hver udgave, ikke blot en informationskanal Samle personlige historier fra medlemmerne om de problemer, udfordringer og forhindringer de har mødt pga. deres handicap, for at inddrage medlemmernes erfaringer og repræsentere deres problemer til brug for både politisk arbejde og ekstern kommunikation Implementere SUMHs grafiske profil fuldt ud i organisationen Sekretariatet og bestyrelsen Tidsperspektiv: Arbejdet foregår løbende. Nyhedsbrevet udgives kvartalsvist Sekretariatet SUMH er en attraktiv arbejdsplads Medarbejderen i SUMH skal opleve spændende og relevante arbejdsopgaver, en fortsat kompetenceudvikling, teamarbejde og sparring samt professionel ledelse Alle henvendelse fra frivillige og samarbejdspartnere skal besvares hurtigt, venligt og professionelt Side 12 af 15

13 Sekretariatet skal føles som et sted man som frivillig er velkommen SUMHs medarbejdere skal tilbydes kurser og faglig udvikling efter behov i forhold til sekretariatets opgaver Medarbejderne skal til stadighed motiveres til at udbygge deres gode samarbejde og der skal være fokus på at udvikle både det fysiske samt det psykiske arbejdsmiljø Der skal udvikle en servicestrategi om hvordan vi håndterer henvendelser fra frivillige, samarbejdspartner samt presse mv. Der afholdes løbende kontormøder med gensidig sparring og inspiration Sekretariatet skal altid være i stand til at byde de frivillige velkommen Hovedparten af SUMHs møder med de frivillige skal foregå på sekretariatet, så de frivillige føler, at det er deres sekretariat Sekretariatslederen Side 13 af 15

14 Eksterne relationer Danske Handicaporganisationer (DH) At sikre fortsat og yderligere inddragelse af SUMH i politiske aktiviteter, der berører ungdomsområdet hos DH Fastholde SUMHs gode relationer til DH s både politisk og administrativt Deltagelse i den politiske proces gennem høringer, temadage, udvalg, repræsentantskabsmøde mv. i DH Bidrage med kandidater til udvalg og arbejdsgrupper i den udstrækning vi har egnede kandidater Skabe bevidsthed om SUMHs aktiviteter og målsætninger hos ledelse og konsulenter i DH gennem aktiv formidling på konsulentmøder, medlemsmøder og det årlige møde med ledelsen Bestyrelse, sekretariat og udvalg Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) At sikre inklusion af mennesker med handicap i DUFs aktiviteter og politiske tiltag At sikre større tilgængelighed og fokus på mennesker med handicap blandt DUFs mange medlemsorganisationer Etablering af gode netværk blandt øvrige aktive og medarbejdere i DUF Sikre en rimelig fordeling af Tipsmidlerne, der tager udgangspunkt i de særlige forhold, der gælder for handicapungdomsorganisationerne Deltagelse på delegeretmøde samt fyraftensmøder mv. Bidrage med kandidater til udvalg og arbejdsgrupper i den udstrækning SUMH har egnede kandidater Sikre at DUF s aktiviteter og materiale er tilgængelige for mennesker med handicap Aktiv deltagelse i udformningen af særaftaler vedrørende Tipstilskud til handicapungdomsorganisationerne samt en fortsat deltagelse i debatten om fordelingen af Tipstilskud Påvirkning af øvrige medlemsorganisationer for at skabe et tilgængeligt fritidsliv for unge med handicap Bestyrelse og sekretariat samt DUF aktive fra SUMHs medlemsorganisationer Side 14 af 15

15 Nordisk og europæisk samarbejde SUMH har politisk indflydelse på nordisk niveau SUMH har politisk indflydelse på europæisk niveau SUMH har adgang til netværk blandt sammenlignelige organisationer i andre lande i forhold til sparring og fælles projekter SUMH arbejder for gennemførelsen af Nordisk Ungdomsseminar for handicaporganisationer samt en videreførelse af dette netværk SUMH bidrager aktivt til at genopstarte EDF Youth for herigennem at kunne påvirke European Youth Forum SUMH bidrager aktivt og stiller krav i forhold til DHs relation til EDF Sekretariat og bestyrelse Tidsperspektiv: Nordisk Ungdomsseminar afholdes i april-maj EDF Youth er indenfor synlig rækkevidde inden udgangen af Ungdomspolitiske partier De ungdomspolitiske partier er opmærksomme på unge med handicap og tager stilling til handicappolitiske spørgsmål Ungdomspartierne er tilgængelige for unge med handicap SUMH har et netværk blandt fremtidens beslutningstagere Ungdomspolitiske partier inviteres til relevante arrangementer afholdt af SUMH, herunder projektet Unge, demokrati og handicap De ungdomspolitiske partiers socialordførere orienteres jævnligt omkring SUMHs kampagner og politiske prioriteringer SUMH arbejder bevidst med at skabe netværk med ungdomspolitikerne i forbindelse med temadage, DUF-arrangementer mm. Bestyrelsen og sekretariatet Side 15 af 15

Handleplan 2008 DSI-Ungdom

Handleplan 2008 DSI-Ungdom Handleplan 2008 DSI-Ungdom Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Letlæselig version... 3 Indledning... 4 Visioner for DSI-Ungdom... 4 Politiske aktiviteter... 5 Uddannelsespolitisk

Læs mere

Mission. Når vi har nået dette, når vi har fået et kompenserende, inkluderende og fordomsfrit samfund, kan og vil vi nedlægge os selv.

Mission. Når vi har nået dette, når vi har fået et kompenserende, inkluderende og fordomsfrit samfund, kan og vil vi nedlægge os selv. Handleplan 2010 Mission Sammenslutningen af Unge Med Handicap arbejder helt grundlæggende for et samfund, hvor man er ung frem for handicappet. Vi arbejder for et samfund, hvor man som ung med en funktionsnedsættelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH

Bestyrelsesmøde i SUMH Til stede: Isak Kornerup Houe, Anne Kristina Ladingkær, Cathrine Jeppesen Rie Lynge Rasmussen Fra SUMHs sekretariat: Steffen (ordstyrer),, Benedikte og Sif (referent) Bestyrelsesmøde i SUMH Fredag d. 28.

Læs mere

Handleplan 2011. Opbygning Handleplanen er delt i tre afsnit, der søger at styrke organisationen på tre forskellige områder.

Handleplan 2011. Opbygning Handleplanen er delt i tre afsnit, der søger at styrke organisationen på tre forskellige områder. Handleplan 2011 Indledning SUMHs handleplan 2011 er konkrete mål for, hvad SUMH skal gennemføre af tiltag i 2011, samt hvilke tiltag fra forrige år, der skal fortsættes. Kontorets faste opgaver såsom administration

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH

Bestyrelsesmøde i SUMH Til stede: Isak Kornerup Houe, Kristina Ladingkær, Rie Lynge Rasmussen Fra SUMHs sekretariat: Steffen (ordstyrer), Miriam og Ditte (referent) Bestyrelsesmøde i SUMH Tirsdag d. 17. oktober kl. 12.00 17.00

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH

Bestyrelsesmøde i SUMH Til stede: Isak Kornerup Houe, Anne Kristina Ladingkær, Cathrine Jeppesen (Afbud pga. manglende tolkning) Rie Lynge Rasmussen Fra SUMHs sekretariat: Miriam (ordstyrer) og Sif (referent) Bestyrelsesmøde

Læs mere

Handicappolitik. Et liv som alle andre

Handicappolitik. Et liv som alle andre Handicappolitik Et liv som alle andre Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det

Læs mere

Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009

Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009 Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009 2 Forord Ligeværd, respekt og at nedbryde barrierer er nøgleordene i Høje-Taastrup Kommunes nye handicappolitik, ligesom de er helt centrale,

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

2. Kommentarer til og opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet den 12. december 2007.

2. Kommentarer til og opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet den 12. december 2007. Godkendt referat Bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Onsdag d. 16. januar kl. 15 18.00 Til stede: Isak næstformand Cathrine Kristina Lars Fra sekretariatet: Steffen (ordstyrer), Miriam og Ditte (referent) Afbud:

Læs mere

Årsberetning 2008 Sammenslutningen af Unge Med Handicap

Årsberetning 2008 Sammenslutningen af Unge Med Handicap Årsberetning 2008 Sammenslutningen af Unge Med Handicap Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 LÆS-LET resumé... 4 1. Formandens beretning 2008... 5 2 Politiske aktiviteter... 7 2.1

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13.

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. februar 2015 Charter for mangfoldighed 1. Resume Aarhus Kommune

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 4. maj

Referat af bestyrelsesmøde 4. maj Referat af bestyrelsesmøde 4. maj Tilstede: Rasmus Storgaard, Isabella Leandri-Hansen, Osman Sari, Rie Lynge Rasmussen, Mads Brix Baulund, Camilla Heide Sørensen, Tim Hansen og Miriam Madsen (referent)

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for handicappolitikken Handicappolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Læs mere

Der mangler stadigt at blive holdt møder med de organisationer der ikke deltog i repræsentantskabsmødet.

Der mangler stadigt at blive holdt møder med de organisationer der ikke deltog i repræsentantskabsmødet. Referat fra bestyrelsesmødet, tirsdag, d. 28. april 2009 kl.17-20.30 på sekretariatet Tilstede: Isak K. Houe, Rie Rasmussen, Ninna Engelbrecht, Peter Mikkelsen, Miriam Madsen (sekretariatet) og Sif Holst

Læs mere

H a n d i c a p p o l i t i k

H a n d i c a p p o l i t i k H a n d i c a p p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Der er sket store ændringer på handicapområdet de seneste

Læs mere

Forord. Vejle Kommune, april Leif Skov Borgmester. Foto: Handicapkonferencen, februar Fotograf: Nils Rosenvold 3

Forord. Vejle Kommune, april Leif Skov Borgmester. Foto: Handicapkonferencen, februar Fotograf: Nils Rosenvold 3 Handicappolitik 2 Forord Vejle Kommunes handicappolitik bygger på og handler om værdier - om at sikre respekt, ligeværd og lige muligheder for alle. Det er Vejle Kommunes ønske, at alle væsentlige beslutninger

Læs mere

Politisk. strategi. Dansk Flygtningehjælp Ungdom

Politisk. strategi. Dansk Flygtningehjælp Ungdom Politisk strategi Dansk Flygtningehjælp Ungdom Indhold Introduktion grundværdier Målsætninger Fremgangsmåde rammer og tidsplan [Forsidefoto: Pil Christoffersen] Introduktion DFUNK - Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast

Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast Handicappolitik 270208 Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast - 1 - Forord Handicappolitikken er forankret politisk i Økonomiudvalget, godkendt af Byrådet, og politikken er dækkende for hele Furesø Kommune.

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

HANDICAPPOLITIK

HANDICAPPOLITIK HANDICAPPOLITIK 2015-2017 Her indsættes foto af Krudtuglerne der optræder - hvis personerne på billedet kan godkende, at vi bruger det. Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Handicappolitik for studerende Vedtaget i Strategisk Ledelse 14. april 2015 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Handicappolitikens status... 3 1.2 Bidragydere... 3 2. Fundament...

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Tilstede: Rie Lynge Rasmussen, Thomas Arpe, Peter Mikkelsen, Tim Pettersson, Ulrik Klintrup Dahl Madsen,

Læs mere

Handicaporganisationer er også for. etniske minoriteter. Råd og vejledning til mødet med etniske minoriteter med handicap

Handicaporganisationer er også for. etniske minoriteter. Råd og vejledning til mødet med etniske minoriteter med handicap Handicaporganisationer er også for etniske minoriteter Råd og vejledning til mødet med etniske minoriteter med handicap Vil du åbne muligheder Denne brochure giver inspiration til, hvordan du som fagperson

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Status på handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik

Status på handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik BILAG 2 Status på handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik 2011-2012 UDVALG: Økonomiudvalget Tværgående målsætninger 3.1.6 Tilgængelighed Status 2012 Økonomi Evt. videreførelse Initiativ 1: Sikring

Læs mere

Brugerinddragelse og Medborgerskab I Voksenhandicap

Brugerinddragelse og Medborgerskab I Voksenhandicap I Voksenhandicap Indhold Indledning.... 4... 5 Værdierne... 5 Lokalt... 6 Definition af inddragelse... 6 Faktorer der har indflydelse på brugerinddragelsen... 7 Hvordan gør vi?... 8 Afdækning af den enkeltes

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne.

Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne. Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne. Har du eller en i din familie et handicap? Har du brug for mere

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord Alle borgere har ressourcer og evner, som kan bruges til at skabe et godt liv for sig selv, for andre og sammen med andre.

Læs mere

Kalundborg kommune marts Handicappolitik

Kalundborg kommune marts Handicappolitik Kalundborg kommune marts 2009 Handicappolitik Grundlag og strategi: Kalundborg kommunes Handicappolitik opstiller en række prioriterede mål for udvalgte politikområder, hvilke tager udgangspunkt i FN s

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Aktiv deltagelse og medansvar. Handicappolitik. for Ishøj Kommune. Ishøj Kommune. Aktiv deltagelse og medansvar

Aktiv deltagelse og medansvar. Handicappolitik. for Ishøj Kommune. Ishøj Kommune. Aktiv deltagelse og medansvar Handicappolitik for Ishøj Kommune Mennesket før handicappet Aktiv deltagelse og medansvar Ishøj Kommune 1 2 Aktiv deltagelse og medansvar Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Handicapkonventionen nye krav nye muligheder nye udfordringer

Handicapkonventionen nye krav nye muligheder nye udfordringer Handicapkonventionen nye krav nye muligheder nye udfordringer Socialt Lederforum 29. marts 2012 Delforedrag - Salon 22 Birgitte Kofod Olsen Menneskerettighedsrådgiver, PhD Før man har rettigheder, kan

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SUMH

Referat af bestyrelsesmøde i SUMH Referat af bestyrelsesmøde i SUMH Tilstede: Isak Kornerup Houe, Rie Lynge Rasmussen, Kristina Ladingkær, Peter Mikkelsen, Ulrik Dahl-Madsen, Miriam Madsen, Danny Nymand Lajer og Tina Langerskov Buchhave

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Handicappolitik i Langeland Kommune. Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009

Handicappolitik i Langeland Kommune. Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009 Handicappolitik i Langeland Kommune Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009 Indledning Langeland Kommunes handicappolitik skal dække alle forvaltningsområder,

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN Københavns Kommunes Folkeoplysningspolitik FORMÅL Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag og debat sikrer de københavnske borgere

Læs mere

Vedtægt for Holstebro Handicapråd

Vedtægt for Holstebro Handicapråd Ajurført d. 10.06.2014 Vedtægt for Holstebro Handicapråd 01 Navn Navnet er Holstebro Handicapråd. Rådets hjemsted er Holstebro Kommune. 02 Lovgrundlag Rådet er oprettet i medfør af 37a i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014

Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014 Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014 Tilstede: Katrine, Mads, Anders, Louise, Sigrid, Fie, Thor (fra punkt 5), Sidsel og Miriam (referent) Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Gennemgang og godkendelse

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik 1 Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

gladsaxe.dk Personalepolitik

gladsaxe.dk Personalepolitik gladsaxe.dk Personalepolitik 2016 1 personalepolitik I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner. Vi er en stærk velfærdskommune, der løser de kommunale opgaver på et højt niveau. Vi er en kommune, som prioriterer

Læs mere

Retur til index. Handicappolitik

Retur til index. Handicappolitik 1 1 Handicappolitik 2 Index Forord... 3 Samarbejde med Ishøj Kommune... 4 målsætninger... 4 Samarbejde... 4 God service... 4 Tilgængelighed... 4 Børn... 4 Uddannelse... 5 Adgang til arbejde... 5 Fridtid,

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Handicappolitik i Norddjurs Kommune

Handicappolitik i Norddjurs Kommune 2013 Handicappolitik i Norddjurs Kommune 13. august 2013 Dok.nr. 105692-13 Norddjurs Kommunes handicappolitik skal sikre, at borgere med et handicap får mulighed for at deltage i samfundslivet på lige

Læs mere

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser Handlingsplan 2009-2012 Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser 1. december 2008 1 1. FORMÅL Handicapstrategien på beskæftigelsesområdet supplerer Københavns Kommunes overordnede

Læs mere

Kommissorium for Egedal Kommunes handicappolitik 2012-2015

Kommissorium for Egedal Kommunes handicappolitik 2012-2015 Kommissorium for Egedal Kommunes handicappolitik 2012-2015 Dette kommissorium erstatter kommissorium udarbejdet i efteråret 2011. Formål Vi ønsker med udarbejdelse af denne handicappolitik at skabe øget

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Udkast til ny handicappolitik

Udkast til ny handicappolitik Udkast til ny handicappolitik Forord Med den nye handicappolitik Lige muligheder i livet sætter vi endnu en ambitiøs kurs for handicapområdet i Rødovre. Handicapområdet er et fælles ansvar, som indebærer,

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter Lederstrategi November 2002 Danske Fysioterapeuter DANSKE FYSIOTERAPEUTERS LEDERSTRATEGI 1. Politik...3 2. Lederens rolle og ansvar...3 3. Strategi...5 4. Mål og handling...6 5. Evaluering...8 Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Handicappolitik for Fanø Kommune 2011-2015

Handicappolitik for Fanø Kommune 2011-2015 Handicappolitik for Fanø Kommune 2011-2015 Vedtaget i Fanø Byråd den 21. januar 2008 revideret udgave vedtaget den 11. april 2011 Handicappolitik for Fanø Kommune 2011 2015 Indholdsfortegnelse Forord/Indledning...

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om fremme, beskyttelse og overvågning af gennemførelsen af FN s konvention om rettigheder for personer med handicap

Forslag til folketingsbeslutning om fremme, beskyttelse og overvågning af gennemførelsen af FN s konvention om rettigheder for personer med handicap 2010/1 BSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-6306 Fremsat den 4. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Kampagnemanual for Sammenslutningen af Unge Med Handicap. Forår 2010

Kampagnemanual for Sammenslutningen af Unge Med Handicap. Forår 2010 Kampagnemanual for Sammenslutningen af Unge Med Handicap. Forår 2010 Indholdsfortegnelse Indledning I kampagneplanlægningen er der mange forskellige ting, der skal tænkes igennem inden man gennemfører

Læs mere

RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE PROJEKTBESKRIVELSE

RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE PROJEKTBESKRIVELSE RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE PROJEKTBESKRIVELSE RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE PROJEKTBESKRIVELSE Forfattere: 2014 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Wilders Plads

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom (Sammenslutningen af Unge med Handicap) Onsdag d. 23. april kl. 16.30 19.30

Bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom (Sammenslutningen af Unge med Handicap) Onsdag d. 23. april kl. 16.30 19.30 Bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom (Sammenslutningen af Unge med Handicap) Onsdag d. 23. april kl. 16.30 19.30 Til stede: Isak Kornerup Houe Kristina Ladingkær Rie Lynge Rasmussen Rebecca Delfs DSI-Ungdoms sekretariat;

Læs mere

OPDATERET UDGAVE PR. 15. NOV. 2013 Forslag til budget 2014 (pkt. 14)

OPDATERET UDGAVE PR. 15. NOV. 2013 Forslag til budget 2014 (pkt. 14) OPDATERET UDGAVE PR. 15. NOV. 2013 Forslag til budget 2014 (pkt. 14) Styrelsen foreslår følgende budget for 2014. Kommentarer til forslag til budget 2014: Omsætning og tipstilskud Det samlede tipstilskud

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

VEDTAGNE UDTALELSER PÅ DUFS DELEGERETMØDE 2016

VEDTAGNE UDTALELSER PÅ DUFS DELEGERETMØDE 2016 VEDTAGNE UDTALELSER PÅ DUFS DELEGERETMØDE 2016 Dansk Ungdoms Fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Telefon 39 29 88 88 E-mail:duf@duf.dk www.duf.dk UDTALELSE 1 Et Danmark uden barrierer i samfundslivet

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

HANDICAPPOLITIK 2015-2019

HANDICAPPOLITIK 2015-2019 HANDICAPPOLITIK 2015-2019 Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i Haslev, august 2013 - det handler om respekt, ligeværd og personlig frihed Indhold Forord... 3 Indledning...

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015 www.skive.dk Frivillighedspolitik for Skive Kommune Indholdsfortegnelse: Forord 3 Formål 4 Grundlaget for samarbejdet 4 Mål og handlinger 6 Revision

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap

Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap Socialforvaltningen NOTAT Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap 1. INDLEDNING... 2 1.1. INDFLYDELSE... 3 1.2. POLITIKKENS RAMMER... 4 2. DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER...

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet DAGSORDEN 16.00 1. Velkommen og TJEK-IN IKH 16.15 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer IKH 16.20 3.

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. marts 2014

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. marts 2014 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. marts 2014 Tilstede: Mads, Signe, Sigrid, Louise, Rie, Miriam (referent), Esben (under punkt 11-16), Peter (under punkt 14-16) og Ida (via skype under punkt 14). Afbud:

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Årsberetning 2009... 1. Indholdsfortegnelse... 2. Indledning og resumé... 4. Formandens beretning... 4. Politiske aktiviteter... 4. Projekter...

Årsberetning 2009... 1. Indholdsfortegnelse... 2. Indledning og resumé... 4. Formandens beretning... 4. Politiske aktiviteter... 4. Projekter... Årsberetning 2009 Indholdsfortegnelse Årsberetning 2009... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning og resumé... 4 Formandens beretning... 4 Politiske aktiviteter... 4 Projekter... 4 Organisation... 4 Eksterne

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Lørdag den 8. december kl. 13. til 18.00, på DSI-Ungdoms kontor på Kløverprisvej.

Bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Lørdag den 8. december kl. 13. til 18.00, på DSI-Ungdoms kontor på Kløverprisvej. Referat fra bestyrelsesmødet den 8. december: Til stede: Ditte Guldbrand Christensen Isak Kornerup Houe Lars Holm Sørensen Kristina Ladingkær Cathrine Jeppesen (punkt 1-4c) Ditte Heering Holt Steffen Møller

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 13.- 14. juni 2007. 3. Kommentarer på referat fra sidste møde (23. marts 2007)

Referat af bestyrelsesmøde 13.- 14. juni 2007. 3. Kommentarer på referat fra sidste møde (23. marts 2007) Referat af bestyrelsesmøde 13.- 14. juni 2007 Kalundborg Vandrehjem, Tilstede: Ditte Guldbrand Christensen, Isak Kornerup Houe, Lars Holm Sørensen, Kristina Ladingkær og Cathrine Jeppesen. Fra sekretariatet:

Læs mere

Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Januar 2016

Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Januar 2016 Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Ekstern evaluator: Nanna Schneidermann, Ph.D. i antropologi, schneidermanns@gmail.com Introduktion Dette er en slutevaluering af projektet Foreningsunderstøttelse,

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere