Handleplan 2009 Sammenslutningen af Unge Med Handicap

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handleplan 2009 Sammenslutningen af Unge Med Handicap"

Transkript

1 Handleplan 2009 Sammenslutningen af Unge Med Handicap Side 1 af 15

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Letlæselig version... 3 Vision for Sammenslutningen af Unge Med Handicap... 4 Politiske aktiviteter... 7 Uddannelsespolitisk udvalg... 7 Socialpolitisk udvalg... 7 Tilgængeligheds- og kompensationspolitisk udvalg... 7 Medie- og kampagneudvalg... 8 Lobby-arbejde... 8 Projekter... 9 Projekt Handicaporganisationer for alle også etniske minoriteter... 9 Uland... 9 Projekt Minoriteter med muligheder Projekt Handicappolitikker på uddannelsesinstitutionerne Projekt Unge, demokrati og handicap Organisation Konsulenttjeneste SUMHs frivillige Facilitering af netværk Kommunikation Sekretariatet Eksterne relationer Danske Handicaporganisationer (DH) Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) Nordisk og europæisk samarbejde Ungdomspolitiske partier Side 2 af 15

3 Letlæselig version Denne handleplan fortæller om, hvilke visioner SUMH har på langt sigt og vil arbejde med i Vision for SUMH SUMH vil gøre det offentlige rustet til at hjælpe unge med handicap frem for at være en barriere. SUMH ønsker et fokus på rettighederne for unge med handicap og et mere inkluderende samfund. Samtidig vil SUMH styrke sig organisatorisk for at kunne løfte de mange politiske målsætninger. Politiske aktiviteter Vores tre politiske udvalg arbejder med kampagner og projekter indenfor uddannelse, det sociale område og tilgængelighed. Samtidig har vi også et Medie- og kampagneudvalg, som skal være med til at gøre SUMH og unge med handicap mere synlige. Bestyrelsen mødes løbende med politikere for at fortælle om vores holdninger. Projekter SUMH arbejder videre med projektet Handicaporganisationer for alle også etniske minoriteter og vores ulandsprojekt. I 2009 starter projektet Handicappolitikker på uddannelsesinstitutionerne og projektet Unge, demokrati og handicap, hvis vi får penge til at gennemføre dem. Samtidig arbejder vi på at blive klar til at starte projektet Minoriteter med muligheder i starten af Organisation Som organisation vil vi prøve at hjælpe vores medlemsorganisationer med deres behov via vores nye konsulenttjeneste. Vi vil arbejde for at få flere frivillige i SUMH og fastholde dem der er. Det skal være sjovt at være med. Vi starter også forskellige netværk op. Sekretariatet skal være et attraktivt sted at arbejde. Samarbejde Sidst men ikke mindst vil vi også sikre et godt samarbejde med Danske Handicaporganisationer, Dansk Ungdoms Fællesråd, nordiske og europæiske handicaporganisationer for unge og ungdomspolitikere. Side 3 af 15

4 Vision for Sammenslutningen af Unge Med Handicap Et offentligt system der arbejder for og ikke imod de unge Samspillet med det offentlige er i mange tilfælde nødvendigt når man på grund af sin funktionsnedsættelse har en række kompensationsbehov men det behøver ikke at skulle være et nødvendigt onde. Unge med handicap er hverken socialrådgivere eller jurister, men netop bare unge mennesker, som tilfældigvis har en funktionsnedsættelse med i bagagen og de skal ikke gøres til sociale klienter af den grund. Det offentlige system bør derfor ikke være en labyrint af regler, paragraffer, styrelser og fagpersoner for de unge - visionen om én dør ind i det offentlige system skal også gælde for unge med handicap. Derfor er det SUMHs vision at der er én person der har det samlede ansvar for, at den unge får det, som han eller hun har behov for og er berettiget til. Den person, som netop skal leve op til betegnelsen socialrådgiver, han/hun skal være den, har kendskabet til de mange kasser og paragraffer og som guider den unge igennem systemet. Socialrådgiveren skal være den unges advokat, skal først og fremmest stå til ansvar for den unge, og derfor ikke administrere en kommunal kasse og vedkommende skal i øvrigt kunne rådgive både om sociallovgivning, kompensation i uddannelsen, i sundhedssystemet osv. I den unges møde med det offentlige bør handle om behovet for kompensation og ikke om hvilken kasse der skal betale regningen. Derfor er det SUMHs vision at man i første omgang træffer afgørelse om hvorvidt en ydelse er berettiget eller ej og bevilger den med det samme. Stat, region og kommune kan derefter indbyrdes finde ud af hvem der i sidste ende skal betale regningen. Vi tror i Sammenslutningen af Unge Med Handicap på, at tillid er langt bedre end kontrol. Det er vores vision at det offentlige system kontrollerer så lidt som muligt. Ligesom man kun lejlighedsvis går privatpersoners selvopgørelser igennem, bør man kun tage hjælperordninger, merudgifter og andre ganske stabile ydelser op til revision med nogle års mellemrum i stedet for at de samme ydelser skal revideres år efter år uden at der er sket nogle væsentlige ændringer i den unges livssituation. Det er vores vision at man bør kunne opbygge en gensidig tillid til en uafhængig socialrådgiver, så man kan stole på at man får, hvad man har ret til. På den måde undgår man at påtage sig kræverrollen og forlange 110 procent af hvad man skal have for at være sikker på at få de 100. Hvis socialrådgiveren bliver uafhængig af den kommunale økonomi, kan man netop stole på at vedkommende vil en det bedste hvilket omvendt giver rådgiveren mulighed for at stole på at man fremlægger sin sag sobert. Både god vilje og rettigheder Vi har alle en grundlæggende ret til liv, selvbestemmelse, værdighed og indflydelse på det samfund vi lever i. Det er grundlæggende menneskerettigheder og de gælder for alle mennesker, både gamle og unge med og uden handicap. Derfor er handicappolitik handicapkonvention eller ikke handicapkonvention helt naturligt også rettighedspolitik, og dermed et spørgsmål om hvordan man sikrer mennesker med handicap deres rettigheder som mennesker. FNs handicapkonvention er en formalisering af dette forhold det fremgår således af teksten, at den ikke tilføjer nye rettigheder, men at den så at sige blot er en vejledning i hvad menneskerettighederne betyder for mennesker med handicap. Gode viljer er selvfølgelig en god ting. Og man er nu engang mere tilbøjelig til at huske sine forpligtelser når man også har en forståelse for deres berettigelse. Men det er vigtigt at holde sig for øje, at inklusion altså hverken er eller bør være et spørgsmål om, at samfundet ud af sit gode hjerte påtager sig at tage sig af de, der har en funktionsnedsættelse. Forpligtelsen til inklusion af mennesker med handicap er en konsekvens af disses menneskerettigheder. Side 4 af 15

5 Derfor er det SUMHs vision at vi i Danmark fuldt ud tager denne forpligtelse på os. Dette indebærer at vi ratificerer FNs handicapkonvention fuldt ud herunder også at vi indfører et generelt forbud mod diskrimination på grund af handicap. Og at vi underskriver konventionens tillægsprotokol som vil give unge med handicap i Danmark mulighed for at klage til konventionens internationale overvågningskomité, hvis deres rettigheder er overtrådt det burde være helt naturligt at man har et sted at klage når ens rettigheder er overtrådt, som det jo også er tilfældet med ens menneskerettigheder. Denne forpligtelse betyder også, at vi på en række områder ikke blot kan lade inklusionen af unge med handicap handle om de gode viljer men at der må konkret lovgivning til. Dette gælder eksempelvis med bindende standarder for tilgængelighed, både fysisk, på nettet og i andre sammenhænge hvor unge med handicap unødigt ekskluderes på grund af deres funktionsnedsættelse. Eller i forhold til at sikre et arbejdsmarked og en uddannelsessektor hvor unge med handicap i højest mulig grad ligestilles. Et inkluderende samfund Handicappolitik og rettigheder for mennesker med handicap er grundlæggende et spørgsmål om at gøre vores samfund bedre i stand til at rumme mangfoldighed. Et inkluderende samfund er et samfund hvor spørgsmålet ikke blot er at uddanne, kompensere eller på anden måde få hvert enkelt menneske til at passe ind i det eksisterende samfund ved at være tilstrækkeligt ens. Et rummeligt samfund rummer forskelligheder. Inklusion flytter altså opgaven fra at være individet der skal passe ind i samfundet til at samfundet skal rumme individet. Selvom handicappolitik i høj grad handler om individuelle hjælpeforanstaltninger såsom hjælpemidler, sundhedspolitik, støtteordninger osv. handler handicappolitik også om samfundsmæssig inklusion og rummelighed. Derfor er handicappolitik ikke kun et spørgsmål om politik i den snævre forstand, om hvad staten kan tage sig af, om hjælpeforanstaltninger, formelle regler for tilgængelighed eller ikke-diskrimination osv. Inklusion handler om hele samfundet og dermed også om menneskene i det og derfor ikke mindst den enkeltes evne til at rumme forskellighed, til at kunne være åben, umiddelbar og fordomsfri også overfor de, der på grund af deres funktionsnedsættelse har en række andre forudsætninger end en selv. Det er Sammenslutningen af Unge Med Handicaps helt overordnede vision og mål at nå til et samfund, der er fuldt inkluderende for unge, der har en funktionsnedsættelse. Dette mål indebærer både lovgivning og konkrete mål men først og fremmest en generel holdningsændring, hvor man i alle led af samfundet, på arbejdsmarkedet, i det offentlige, i fritids- og foreningslivet, i medier og i den offentlige debat som den helt naturlige ting det burde være, tænker og handler inkluderende frem for ekskluderende overfor unge med handicap. Det mål er baggrunden for hele vores arbejde og når det er opfyldt mål kan vi derfor nedlægge os selv! Organisatoriske forudsætninger for succes Sammenslutningen af Unge med Handicap er en politisk handicaporganisation, og en paraplyorganisation med 12 medlemsorganisationer på nuværende tidspunkt. Der er mange forskellige handicaps samt politiske problemstillinger, som vi desværre ikke repræsenterer på nuværende tidspunkt. Det er derfor vores vision, at vi blandt andet ved at støtte udviklingen af ungdomsafdelinger i organisationer under DH, løbende får flere medlemsorganisationer med i paraplyen. I Sammenslutningen af Unge med Handicap arbejder vi hele tiden med relationen til vores medlemsorganisationer, men det kan man aldrig gøre for meget. SUMH er ikke mere end summen af Side 5 af 15

6 sine medlemsorganisationer! Det er derfor vores vision fortsat at forbedre relationen imellem medlemsorganisationerne og SUMH. Som en politisk organisation er vi eksperter i ungdomspolitik, der vedrører personer med handicap. Dette bør vi som organisation bryste os ved. Vi vil derfor arbejde hen mod at blive en naturlig konkurrent til ungdomspartierne, et sted hvor vores medlemmer kan dele deres politiske synspunkter og være med til at føre dem videre til politikerne. Men for at kunne komme igennem med vores politiske budskaber, er det også vigtigt at SUMH internt har de ressourcer, der skal til for at kunne arbejde stabilt, målrettet og professionelt. Dette gælder både de økonomiske ressourcer og de menneskelige ressourcer. SUMH laver ikke bare politik for unge med handicap vi er en organisation af unge med handicap. Derfor skal SUMH være et attraktivt sted at bruge sin tid som frivillig. Side 6 af 15

7 Politiske aktiviteter Uddannelsespolitisk udvalg Flere unge med handicap gennemfører en uddannelse via flex-uddannelse, tilgængeligt studiemiljø og forbedret rådgivning Udvalget har ekspertise på det uddannelsespolitiske område Udvalget udvikler løbende SUMHs politik og strategi på det uddannelsespolitiske område Påvirkning af politikere, rektorer og andre beslutningstagere med henblik på at skabe ændringer i lovgivning og praksis Gennemførelse af mindst en kampagne på det uddannelsespolitiske område Overvågning af det uddannelsespolitiske område via medier og handicappolitiske nyhedsbreve Løbende udvikling af politikpapir på det uddannelsespolitiske område Udarbejdelse af indlæg til nyhedsbreve, hjemmeside mv. på det uddannelsespolitiske område Uddannelsespolitisk udvalg Tidsperspektiv: Der arbejdes med mindst to af de tre målsætninger i politikpapiret inden nytår 2009 Socialpolitisk udvalg Unge med handicap oplever forbedrede sociale vilkår i form af bedre vilkår for at stifte familie, bedre sagsbehandling og retten til et sexliv Udvalget har ekspertise på det socialpolitiske område Udvalget udvikler løbende SUMHs politik og strategi på det socialpolitiske område Gennemførelse af kampagne for retten til et familieliv Gennemførelse af mindst en yderligere kampagne på det socialpolitiske område Overvågning af det socialpolitiske område via medier og handicappolitiske nyhedsbreve Løbende udvikling af politikpapir på det socialpolitiske område Udarbejdelse af indlæg til nyhedsbreve, hjemmeside mv. på det socialpolitiske område Socialpolitisk udvalg Tidsperspektiv: Der arbejdes med mindst to af de tre målsætninger i politikpapiret inden nytår 2009 Tilgængeligheds- og kompensationspolitisk udvalg Unge med handicap får lige adgang til samfundet, herunder mulighed for at rejse til udlandet, adgang til det sociale byliv og tilgængelig offentlig transport Side 7 af 15

8 Udvalget har ekspertise på det tilgængelighedspolitiske område Udvalget udvikler løbende SUMHs politik og strategi på det tilgængelighedspolitiske område Gennemførelse af kampagne om tilgængeligheden til offentlig transport Gennemførelse af mindst en yderligere kampagne på det tilgængelighedspolitiske område Overvågning af det tilgængelighedspolitiske område via medier og handicappolitiske nyhedsbreve Løbende udvikling af politikpapir på det tilgængelighedspolitiske område Udarbejdelse af indlæg til nyhedsbreve, hjemmeside mv. på det tilgængelighedspolitiske område Tilgængeligheds- og kompensationspolitisk udvalg Tidsperspektiv: Der arbejdes med mindst to af de tre målsætninger i politikpapiret inden nytår 2009 Medie- og kampagneudvalg At sætte fokus på unge med handicap i den offentlige debat At profilere ungdomsorganisationerne internt i handicaporganisationerne Lave kampagner, som er provokerende i sit udtryk, og som benytter sig af mange forskellige medier eventuelt i samarbejde med de politiske udvalg Gøre politikkerne opmærksomme på den manglende integration på området, så de vil støtte vores projekter og kampagner Ansvarlige: Medie- og kampagneudvalget Tidsperspektiv: Der arbejdes med mindst to kampagner inden nytår 2009 Lobby-arbejde At forbedre vilkårene for unge med handicap At skabe et netværk til relevante ordførere At synliggøre SUMH som relevant aktør overfor folketingets politikere Sætte emner som er relevante for unge med handicap på den politiske dagsorden via øjenåbnende kampagner Holde løbende kontakt til relevante ordførere og have foretræde for et udvalg, når det giver mening Følge den offentlige debat og spille ind hvor det giver mening Løbende udvide og revidere SUMHs lobbypapir med aktuelle emner Ansvarlige: Bestyrelsen Tidsperspektiv: Det vurderes løbende hvornår det er relevant at tage kontakt til politikere. Side 8 af 15

9 Projekter Projekt Handicaporganisationer for alle også etniske minoriteter Flere etniske minoriteter med handicap bliver medlemmer af handicaporganisationerne Afslutning og evaluering af projektet Ruste DH og SUMHs medlemsorganisationer til aktiv inklusion af etniske minoriteter Etablere et samarbejde mellem handicaporganisationer, indvandrerorganisationer og professionelle aktører Påvirke professionelle aktører på handicapområdet til at informere etniske minoriteter med handicap om deres muligheder i handicaporganisationerne Opsøge etniske minoritetsmiljøer, såsom indvandrerorganisationer og beboerforeninger, og formidle viden om mulighederne i handicaporganisationerne Afholde afslutningsseminar om HFA Evaluere projektet Projektmedarbejder og projektleder Tidsperspektiv: Projektet forløber til juli 2009 Uland At hjælpe unge med handicap i Uganda, ved at igangsætte projektaktiviteter der støtter vores partner NUDIPU-Youth At dele SUMHs organisatoriske, politiske og rettighedsbaserede viden med handicapungdomsorganisationer i Uganda At få etableret viden om ulandsarbejde både blandt enkelte frivillige samt organisationen som helhed At medvirke til udviklingen af en børne- og ungdomspolitik/strategi for de danske handicaporganisationer i forhold til udviklingen i Syd Udarbejdelse af en partnerskabsaftale og en projektansøgning på baggrund af diskussionerne på partnerskabsseminaret i 2008 At igangsætte et ulandsprojekt i Uganda, bl.a. med fokus på at udbrede kendskabet til egne rettigheder og på at støtte det politiske og organisatoriske arbejde i NUDIPU-Youth Forsat styrkelse af ulandsarbejdet i SUMH gennem pleje af de nuværende aktive samt tiltrækning af yderligere ulandsinteresserede til arbejdet Fortsat deltagelse i det hjemlige ulandsarbejde gennem møder, temadage mv. under Danske Handicaporganisationer Organisationskonsulent og bestyrelse Tidsperspektiv: En del af projektets aktiviteter skal finde sted i løbet af 2009 Side 9 af 15

10 Projekt Minoriteter med muligheder SATS-pulje bevilling til projektet, så det kan gennemføres Afvente SATS-puljens afgørelse omkring projektet i marts 2009 Udarbejde en omfattende projektbeskrivelse for projektet, hvis pengene bevilges Eventuel ansættelse af projektmedarbejder Projektmedarbejder og sekretariatsleder Tidsperspektiv: Projektet forventes at starte i 2010 Projekt Handicappolitikker på uddannelsesinstitutionerne Gennemførelse af pilot-fasen og produktion af værktøjskasse til uddannelsesinstitutionerne SATS-pulje bevilling til den øvrige del af projektet, så det kan gennemføres Udvikling, test og produktion af værktøjskasse til uddannelsesinstitutionerne Fundraising til projektets pilot-fase Sammensætning af følgegruppe til projektet Afvente SATS-puljens afgørelse omkring projektet i marts 2009 Udarbejde en omfattende projektbeskrivelse for projektet, hvis pengene bevilges Eventuel ansættelse af projektmedarbejder Påbegyndelse af implementeringsfasen for projektet Praktikant og sekretariatsleder Tidsperspektiv: Pilot-projektet forløber i foråret og det forventes, at projektmedarbejderen kan ansættes i sommeren 2009 Projekt Unge, demokrati og handicap Styrkelse af den politiske selvtillid og interesse blandt unge med handicap Styrkelse af relationen mellem unge med handicap og de ungdomspolitiske partier Markering af DHs 75 års jubilæum Afvente fundraising til projektet Afholdelse af ungdomsparlamentsdag for unge med handicap i samarbejde med ungdomspartierne Projektmedarbejder (student) og sekretariatsleder Tidsperspektiv: Projektet gennemføres i september 2009 Side 10 af 15

11 Organisation Konsulenttjeneste At SUMHs medlemsorganisationer, der ofte er små, alligevel får mulighed for at agere effektivt og professionelt i deres arbejde At medlemsorganisationer har et sted, hvor de kan henvende sig med de problemer, der opstår i det daglige i forbindelse med driften og ledelsen af en handicapungdomsorganisation Fortsat kompetenceudvikling af SUMHs ansatte og frivillige Formidling af de muligheder, som ligger i konsulenttjenesten, blandt SUMHs medlemsorganisationer Tilbud om egne kurser samt formidling og eventuelt tilskud til deltagelse i kurser og uddannelsesforløb hos andre aktører Sekretariatet og bestyrelsen Tidsperspektiv: Konsulenttjenesten lanceres i begyndelsen af 2009 SUMHs frivillige Mål SUMH rekrutterer løbende flere frivillige, som yder en indsats i forhold til det politiske arbejde SUMHs frivillige repræsenterer en mangfoldighed, både i forhold til køn, alder, handicap, etnicitet, uddannelsesniveau mm. SUMHs frivillige får løbende udviklet deres kompetencer i forhold til det politiske arbejde, både via inddragelse i arbejdet og via decideret kompetenceudvikling SUMH fastholder sine frivillige og tilpasser organisationen til de frivilliges behov og ønsker Markedsføring af SUMH overfor medlemsorganisationerne og opsøgende arbejde for at få flere frivillige Deltagelse i medlemsorganisationernes årsmøder Udbud af forskellige typer opgaver til forskellige typer mennesker Hensyntagen til særlige behov og ønsker Årlig uddannelsesweekend for udvalgsmedlemmer Løbende pleje af de frivillige gennem faglige arrangementer med en social dimension Sekretariatet og bestyrelsen Tidsperspektiv: Uddannelsesweekenden afholdes i efteråret 2009 Side 11 af 15

12 Facilitering af netværk At skabe rammer for vidensdeling for centralt placerede frivillige og ansatte i medlemsorganisationerne Unge politisk aktive har et sted, hvor de kan udveksle problemstillinger omkring at være ung politiker med handicap og få opbakning til deres politiske karriere Tilknytning af frivillige og ressourcepersoner samt øvrige interesserede til SUMH gennem et netværk Fortsættelse af formandsnetværket Opstart af et netværk for politisk aktive Opstart og videreudvikling af et SUMH netværk, som kan rumme alle vores ressourcepersoner Netværkene markedsføres i medlemsorganisationer Sekretariatet og bestyrelsen Tidsperspektiv: Netværk for politisk aktive og SUMH-netværket er startet inden sommeren 2009 Kommunikation Opnå tættere kontakt til medlemmerne Skabe mulighed for at engagere flere frivillige Forankre SUMH i medlemsorganisationerne og udadtil Skabe en tydelig profil for SUMH Fortsætte med at udgive vores nyhedsbrev; spændende og vedkommende historier såvel som skarpe politiske indlæg i hver udgave, ikke blot en informationskanal Samle personlige historier fra medlemmerne om de problemer, udfordringer og forhindringer de har mødt pga. deres handicap, for at inddrage medlemmernes erfaringer og repræsentere deres problemer til brug for både politisk arbejde og ekstern kommunikation Implementere SUMHs grafiske profil fuldt ud i organisationen Sekretariatet og bestyrelsen Tidsperspektiv: Arbejdet foregår løbende. Nyhedsbrevet udgives kvartalsvist Sekretariatet SUMH er en attraktiv arbejdsplads Medarbejderen i SUMH skal opleve spændende og relevante arbejdsopgaver, en fortsat kompetenceudvikling, teamarbejde og sparring samt professionel ledelse Alle henvendelse fra frivillige og samarbejdspartnere skal besvares hurtigt, venligt og professionelt Side 12 af 15

13 Sekretariatet skal føles som et sted man som frivillig er velkommen SUMHs medarbejdere skal tilbydes kurser og faglig udvikling efter behov i forhold til sekretariatets opgaver Medarbejderne skal til stadighed motiveres til at udbygge deres gode samarbejde og der skal være fokus på at udvikle både det fysiske samt det psykiske arbejdsmiljø Der skal udvikle en servicestrategi om hvordan vi håndterer henvendelser fra frivillige, samarbejdspartner samt presse mv. Der afholdes løbende kontormøder med gensidig sparring og inspiration Sekretariatet skal altid være i stand til at byde de frivillige velkommen Hovedparten af SUMHs møder med de frivillige skal foregå på sekretariatet, så de frivillige føler, at det er deres sekretariat Sekretariatslederen Side 13 af 15

14 Eksterne relationer Danske Handicaporganisationer (DH) At sikre fortsat og yderligere inddragelse af SUMH i politiske aktiviteter, der berører ungdomsområdet hos DH Fastholde SUMHs gode relationer til DH s både politisk og administrativt Deltagelse i den politiske proces gennem høringer, temadage, udvalg, repræsentantskabsmøde mv. i DH Bidrage med kandidater til udvalg og arbejdsgrupper i den udstrækning vi har egnede kandidater Skabe bevidsthed om SUMHs aktiviteter og målsætninger hos ledelse og konsulenter i DH gennem aktiv formidling på konsulentmøder, medlemsmøder og det årlige møde med ledelsen Bestyrelse, sekretariat og udvalg Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) At sikre inklusion af mennesker med handicap i DUFs aktiviteter og politiske tiltag At sikre større tilgængelighed og fokus på mennesker med handicap blandt DUFs mange medlemsorganisationer Etablering af gode netværk blandt øvrige aktive og medarbejdere i DUF Sikre en rimelig fordeling af Tipsmidlerne, der tager udgangspunkt i de særlige forhold, der gælder for handicapungdomsorganisationerne Deltagelse på delegeretmøde samt fyraftensmøder mv. Bidrage med kandidater til udvalg og arbejdsgrupper i den udstrækning SUMH har egnede kandidater Sikre at DUF s aktiviteter og materiale er tilgængelige for mennesker med handicap Aktiv deltagelse i udformningen af særaftaler vedrørende Tipstilskud til handicapungdomsorganisationerne samt en fortsat deltagelse i debatten om fordelingen af Tipstilskud Påvirkning af øvrige medlemsorganisationer for at skabe et tilgængeligt fritidsliv for unge med handicap Bestyrelse og sekretariat samt DUF aktive fra SUMHs medlemsorganisationer Side 14 af 15

15 Nordisk og europæisk samarbejde SUMH har politisk indflydelse på nordisk niveau SUMH har politisk indflydelse på europæisk niveau SUMH har adgang til netværk blandt sammenlignelige organisationer i andre lande i forhold til sparring og fælles projekter SUMH arbejder for gennemførelsen af Nordisk Ungdomsseminar for handicaporganisationer samt en videreførelse af dette netværk SUMH bidrager aktivt til at genopstarte EDF Youth for herigennem at kunne påvirke European Youth Forum SUMH bidrager aktivt og stiller krav i forhold til DHs relation til EDF Sekretariat og bestyrelse Tidsperspektiv: Nordisk Ungdomsseminar afholdes i april-maj EDF Youth er indenfor synlig rækkevidde inden udgangen af Ungdomspolitiske partier De ungdomspolitiske partier er opmærksomme på unge med handicap og tager stilling til handicappolitiske spørgsmål Ungdomspartierne er tilgængelige for unge med handicap SUMH har et netværk blandt fremtidens beslutningstagere Ungdomspolitiske partier inviteres til relevante arrangementer afholdt af SUMH, herunder projektet Unge, demokrati og handicap De ungdomspolitiske partiers socialordførere orienteres jævnligt omkring SUMHs kampagner og politiske prioriteringer SUMH arbejder bevidst med at skabe netværk med ungdomspolitikerne i forbindelse med temadage, DUF-arrangementer mm. Bestyrelsen og sekretariatet Side 15 af 15

2. Kommentarer til og opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet den 12. december 2007.

2. Kommentarer til og opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet den 12. december 2007. Godkendt referat Bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Onsdag d. 16. januar kl. 15 18.00 Til stede: Isak næstformand Cathrine Kristina Lars Fra sekretariatet: Steffen (ordstyrer), Miriam og Ditte (referent) Afbud:

Læs mere

Årsberetning 2008 Sammenslutningen af Unge Med Handicap

Årsberetning 2008 Sammenslutningen af Unge Med Handicap Årsberetning 2008 Sammenslutningen af Unge Med Handicap Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 LÆS-LET resumé... 4 1. Formandens beretning 2008... 5 2 Politiske aktiviteter... 7 2.1

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 4. maj

Referat af bestyrelsesmøde 4. maj Referat af bestyrelsesmøde 4. maj Tilstede: Rasmus Storgaard, Isabella Leandri-Hansen, Osman Sari, Rie Lynge Rasmussen, Mads Brix Baulund, Camilla Heide Sørensen, Tim Hansen og Miriam Madsen (referent)

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Tilstede: Rie Lynge Rasmussen, Thomas Arpe, Peter Mikkelsen, Tim Pettersson, Ulrik Klintrup Dahl Madsen,

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Handicappolitik for studerende Vedtaget i Strategisk Ledelse 14. april 2015 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Handicappolitikens status... 3 1.2 Bidragydere... 3 2. Fundament...

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SUMH

Referat af bestyrelsesmøde i SUMH Referat af bestyrelsesmøde i SUMH Tilstede: Isak Kornerup Houe, Rie Lynge Rasmussen, Kristina Ladingkær, Peter Mikkelsen, Ulrik Dahl-Madsen, Miriam Madsen, Danny Nymand Lajer og Tina Langerskov Buchhave

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Lørdag den 8. december kl. 13. til 18.00, på DSI-Ungdoms kontor på Kløverprisvej.

Bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Lørdag den 8. december kl. 13. til 18.00, på DSI-Ungdoms kontor på Kløverprisvej. Referat fra bestyrelsesmødet den 8. december: Til stede: Ditte Guldbrand Christensen Isak Kornerup Houe Lars Holm Sørensen Kristina Ladingkær Cathrine Jeppesen (punkt 1-4c) Ditte Heering Holt Steffen Møller

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

OPDATERET UDGAVE PR. 15. NOV. 2013 Forslag til budget 2014 (pkt. 14)

OPDATERET UDGAVE PR. 15. NOV. 2013 Forslag til budget 2014 (pkt. 14) OPDATERET UDGAVE PR. 15. NOV. 2013 Forslag til budget 2014 (pkt. 14) Styrelsen foreslår følgende budget for 2014. Kommentarer til forslag til budget 2014: Omsætning og tipstilskud Det samlede tipstilskud

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde 3-4. oktober 2014 Tilstede: Louise, Mads, Anders, Sigrid, Fie, Katrine, Thor (fra punkt 8), Sidsel og Miriam (referent). Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Gennemgang og godkendelse

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

De nye danskere. - det nye potentiale. Er der plads til etniske minoriteter med handicap i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

De nye danskere. - det nye potentiale. Er der plads til etniske minoriteter med handicap i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? De nye danskere - det nye potentiale Er der plads til etniske minoriteter med handicap i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? De nye danskere, det nye potentiale At give plads til mennesker med

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00

Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00 Referatet er godkendt Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00 Til stede: Ditte G, Kristina, Isak, Cathrine, Lars, Steffen, Ditte, 2 tolke 1 Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Tilstede: Isabella Leandri-Hansen, Mads Brix Baulund, Camilla Heide Sørensen, Rie Lynge Rasmussen og Miriam Madsen (referent) Afbud: Rasmus Storgaard, Tim Hansen og Frederik

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Det gode liv for alle. Sønderborg Kommunes handicappolitik

Det gode liv for alle. Sønderborg Kommunes handicappolitik Det gode liv for alle Sønderborg Kommunes handicappolitik Et godt liv for alle Det er en stor glæde at præsentere Sønderborg Kommunes handicappolitik. Den handler om at fremme det gode liv for alle. Bag

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014

Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014 Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014 Tilstede: Katrine, Mads, Anders, Louise, Sigrid, Fie, Thor (fra punkt 5), Sidsel og Miriam (referent) Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Gennemgang og godkendelse

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Handicappolitik 2013-16. Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab

Handicappolitik 2013-16. Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab Handicappolitik 2013-16 Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Indledning... 5 Værdier og principper... 6 FN s handicapkonvention... 8 Mål for handicappolitikken...

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Indledning og læs-let resumé... 3. Forkvindens beretning... 4. Status på Strategi 2015... 5. Kapacitetsopbygning...

Indholdsfortegnelse... 2. Indledning og læs-let resumé... 3. Forkvindens beretning... 4. Status på Strategi 2015... 5. Kapacitetsopbygning... Årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning og læs-let resumé... 3 Forkvindens beretning... 4 Status på Strategi 2015... 5 Kapacitetsopbygning... 6 Kommunikation... 6 Frivillige...

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne.

Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne. Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne. Har du eller en i din familie et handicap? Har du brug for mere

Læs mere

DØV- BLIND- FØDT. Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed?

DØV- BLIND- FØDT. Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed? DØV- BLIND- FØDT INDENFOR RAMMERNE AF HANDICAPKONVENTIONENS ARTIKEL 3 Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed? Udgivet af Netværk

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Udtalelser Delegeretmødet 2010

Udtalelser Delegeretmødet 2010 Udtalelser Delegeretmødet 2010 Indhold Lokaletilskud er afgørende for et mangfoldigt foreningsliv 2 Skab sammenhæng og helhed i unges muligheder og liv nedsæt en ungdomskommission NU! 3 DUF: Nødvendigt

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 15. oktober kl. 15-20 med efterfølgende hygge Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 15. oktober kl. 15-20 med efterfølgende hygge Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet Bestyrelsesmøde i SUMH D. 15. oktober kl. 15-20 med efterfølgende hygge Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet DAGSORDEN 15.00 1. Velkommen og TJEK-IN IKH 15.15 2. Godkendelse af dagsorden og valg

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

Eksempel på en handleplan

Eksempel på en handleplan Eksempel på en handleplan Eksempel på en handleplan Handleplan til handicappolitikken for Danmarks Universitet I dette eksempel på en handleplan kan I hente inspiration til hvordan en handleplan kan være

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Notat Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Til: Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Inddragelse af etniske minoriteter i de

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Stillings- og personprofil Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Marts 2015 Opdragsgiver Danske SOSU-skoler Adresse Danske SOSU-skoler Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 København K Telefon: 42 41 35 01 Email:

Læs mere

Demokratiske Iværksættere Indhold

Demokratiske Iværksættere Indhold Demokratiske Iværksættere Indhold 1. Demokratisk handling, der giver forvandling 2. Begrundelser for projekter 2.1. Efterskoleforeningens formål 2.2. Projektets formål 3. Om projektet 3.1. Projektet tilbyder

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Kvinder på Toppen i DFIF. Tiltag og handleplaner år 2007+

Kvinder på Toppen i DFIF. Tiltag og handleplaner år 2007+ Kvinder på Toppen i DFIF Tiltag og handleplaner år 2007+ 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... side 4 Tiltag og handleplaner... side 5 Tiltag 1... side 5 Tiltag 2... side 7 Tiltag 3... side 8 Tiltag 4...

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole [ DEMO ] PROJEKTET Syddjurs Ungdomsskole [DEMO] PROJEKTET Nærdemokrati og ungeinvolvering i Syddjurs Kommune 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Fælleskommunal læring... 4 Projektdesign... 4 Niveau 1 DEMO-ugen...

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Mellem Fonden Femern Belt Development CVR. nr. 30058356 Råhavegård, Maribovej 9 4960 Holeby (FFBD) og Erhvervsråd XXXXX Adresse Postnummer/By

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Københavns Integrationspolitik 2011-2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan understøtter

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Integrationsrepræsentant-uddannelsen

Integrationsrepræsentant-uddannelsen Integrationsrepræsentant-uddannelsen Baggrund: Det er formålet med Integrationsrepræsentant-uddannelsen at udvikle mulighederne i den del af funktionen hos tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der retter

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VORES DNA RØDE KORS Vi har en vigtig identitet og rolle i Røde Kors-bevægelsen. Røde Kors' historie og principper er ressourcer og pejlemærker i vores arbejde som en global

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Den gode gruppe Hvorfor, hvornår og hvordan?

Den gode gruppe Hvorfor, hvornår og hvordan? Den gode gruppe Hvorfor, hvornår og hvordan? Et inspirations- og vejledningspapir Indledning De bedste resultater kommer ofte via samarbejde på kryds og tværs af organisationen mellem frivillige, lokalkomiteer,

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere