2010 Elevtrivselsundersøgelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2010 Elevtrivselsundersøgelsen"

Transkript

1 1 Elevtrivselsundersøgelsen EUC Nord Svarprocent: 87% (5 besvarelser ud af 656 mulige) Skolerapport

2 Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af undersøgelsens resultater og uddybende konklusion Del II Resultater og anbefalinger til det videre arbejde Del III: Del IV: Del V: Del VI: Frafaldstema, tilvalgsmoduler og baggrundsanalyse Uddybende datagrundlag - Spredningsmål Resultater i tabelform Uddrag til Undervisningsmiljøvurdering, Ressourceregnskab og handlingsplan Appendiks: Generel information om undersøgelsen, læsevejledning og oversigt over undersøgelsens spørgsmål Baggrund I forlængelse af styringsanalysen, som Undervisningsministeriet gennemførte forud for de amtskommunale uddannelsesinstitutioners overgang til statslig selveje, blev det af folketinget besluttet, at uddannelsesinstitutionerne skal udarbejde et årligt ressourceregnskab, der skal give et overblik over den enkelte institutions ressourceallokering og de heraf opnåede resultater. Én af de 18 indikatorer som ressourceregnskabet skal omfatte er brugertilfredshed. Brugertilfredshed er en resultatindikator i forhold til den uddannelsespolitiske målsætning om at have uddannelser af høj kvalitet. Indikatorens formål er i Manualen for institutionernes udarbejdelse af ressourceregnskab forklaret således: Brugertilfredshed er en central indikator for den kvalitet, den enkelte institution møder brugerne med. Den er en grundlæggende forudsætning for et godt læringsmiljø og for fastholdelse af brugerne i uddannelsen. På grund af tilfredshedsmålingers subjektive karakter kan de ikke stå alene som resultatindikator. Tilfredshed vurderes dog i samspil med andre indikatorer at være et godt input for institutionen, som kan sammenlignes fra år til år. Termen Brugertilfredshed bruges ofte, når der er et decideret kundeforhold. Uddannelse er mere end et kundeforhold. Det er et samspil mellem skole og elev/kursist, hvor der skabes rammer for læring, og derfor har vi valgt at kalde målingens hovedindikator for Elevtrivsel. Elever/Kursister der trives, er alt andet lige bedre disponeret for læring, og dermed drejes fokus i målingen væk fra kun at handle om tilfredshed, til også at handle om trivsel og læring. Det er håbet, at denne rapport - udover at være input til Ressourceregnskabet - også kan være et brugbart dialogværktøj til lokalt på uddannelsesstedet at arbejde med trivslen. Rapporten er udarbejdet af: Ennova A/S Ennova A/S. Alle rettigheder til metoder, tal og grafisk formidling forbeholdes. [2]

3 Datagrundlag Antal mulige svar Antal svar Svarprocent Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU % EUC Nord % Bil, fly og andre transportmidler % Bygge og anlæg % Bygnings- og brugerservice 5 5 1% Bygningsmaler % Elektriker % Ernæringsassistent % Mad til mennesker 1% Mekaniker % Merkantil 1 Produktion og udvikling % Serviceassistent 8 8 1% Snedkeruddannelsen % Strøm, styring og it % [3]

4 Sammenfatning af undersøgelsens resultater Svarprocent på EUC Nord Svarprocenten på EUC Nord er på 87% Svarprocenten er på et godt og højt niveau til sammenligning med lignende undersøgelser. Resultaterne i rapporten er således et rigtigt godt fundament for det videre arbejde. Hvor høj er den overordnede trivsel? I figuren ser du hovedresultatet af Elevtrivselsundersøgelsen 1 på EUC Nord. Her kan du desuden se hvordan I ligger i forhold til det samlede resultat og den bedste skole indenfor sektoren. 1 EUC Nord Regionsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU (Region Nordjylland) Landsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 81 Elevtrivsel Sådan kan der skabes større trivsel på EUC Nord. Analysen af undersøgelsens svar på EUC Nord viser, at nogle områder er vigtigere at forbedre end andre, for at trivslen bliver så høj som mulig. PRIORITER jeres indsatsområder Følgende områder bør prioriteres. De vurderes lavt samtidig med, at de har stor betydning for trivslen: Undervisere Undervisning VEDLIGEHOLD jeres styrker Følgende områder bør vedligeholdes. De vurderes højt samtidig med, at de har stor betydning for trivslen. Gør mere af de, I er gode til: [Ingen punkter] Analysen er et input til dialog For at gøre ovenstående analytiske databearbejdning så pædagogisk som muligt, benyttes der igennem rapporten de såkaldte Prioriteringskort. Kortene viser, hvordan fokusområderne og spørgsmålene fra spørgerammen kan bestemmes som hhv. Indsatsområder, Styrker, Muligheder eller Svagheder i forhold til at forbedre den overordnede trivsel på EUC Nord. Når I skal udvælge indsatsområder, kan undersøgelsen og Prioriteringskortene inspirere jer i debatten om, hvor der skal ske forbedringer hos jer. Der er sjældent tid og ressourcer til at prioritere alt. Prioriteringskortene er med andre ord et dialogredskab og ikke en facitliste over, hvor der skal sættes ind. Målet med den analytiske databearbejdning er således, at stille de sammenhænge, der kan findes i data til rådighed for den efterfølgende lokale dialog om hvor indsatsen fremadrettet skal lægges. Rapportens opbygning Rapporten behandler først de overordnede resultater, derefter uddybes de enkelte emner. Rapporten viser vurderingerne af de enkelte emner og spørgsmål vha. indeks, som går fra -1. Betydningen af de enkelte emner og spørgsmål angives vha. såkaldte prioriteringskort. Du kan læse mere i læsevejledningen bagerst i rapporten. [4]

5 Del II Resultater og anbefalinger til det videre arbejde [5]

6 Elevtrivsel Elevtrivsel Grafen viser hovedresultatet for EUC Nord. Elevtrivsel er et gennemsnit af følgende spørgsmål: 1 EUC Nord Regionsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU (Region Nordjylland) Landsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) "Hvilken karakter vil du give skolen som helhed?" "I hvilken grad kan du anbefale skolen til andre?" 81 Elevtrivsel Grafen viser det samlede resultat for Elevtrivsel på EUC Nord samt for uddannelsesgrupperne. I grafen er der endvidere sammenligning til lands- og regionsgennemsnittet for uddannelsesgruppen EUC Nord Merkantil - EUD (EUC Nord) Merkantil - EUD (Regionsgennemsnit) Merkantil - EUD (Landsgennemsnit) 1 7 EUC Nord Teknik - EUD (EUC Nord) Teknisk - EUD (Regionsgennemsnit) Teknisk - EUD (Landsgennemsnit) [6]

7 Elevtrivsel Grafen viser det samlede resultat for EUC Nord samt for uddannelsesretningerne. 1 Elevtrivsel 7 EUC Nord Bygnings- og brugerservice Elektriker Bygge og anlæg Mad til mennesker Bygningsmaler Bil, fly og andre transportmidler Strøm, styring og it 1 Elevtrivsel EUC Nord Produktion og udvikling Serviceassistent Mekaniker Merkantil Snedkeruddannelsen Ernæringsassistent [7]

8 Elevtrivsel Tabellen viser resultaterne for Elevtrivsel på EUC Nord samt for uddannelsesretningerne. I parentes ses svarprocenten. Elevtrivsel I hvilken grad anbefaler du uddan- du skolen som hel- Hvordan vurderer nelsen til andre? hed? EUC Nord (87%) Bil, fly og andre transportmidler (14%) Bygge og anlæg (84%) 7 Bygnings- og brugerservice (1%) * * Bygningsmaler (1%) Elektriker (1%) * 7 Ernæringsassistent (87%) 5 59 Mad til mennesker (1%) Mekaniker (96%) Merkantil (-) Produktion og udvikling (45%) Serviceassistent (1%) 51 Snedkeruddannelsen (83%) Strøm, styring og it (58%) 7 >: Særdeles god vurdering 7-: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [8]

9 Trivsel og Risiko for frafald Segmentering Figuren viser, hvordan eleverne kan inddeles i typer ud fra samspillet mellem deres trivsel og overvejelser om at droppe ud. Du kan læse mere om de fire typers karakteristika under figuren. Lav ELEVTRIVSEL Høj Ja HAR DU INDEN FOR DE SENESTE TRE MÅNEDER SERIØST OVERVEJET AT DROPPE UD AF UDDANNELSEN? Nej AMBASSADØR Ambassadører kendetegnes ved høj tilfredshed og høj loyalitet. Deres yderst positive holdning bevirker, at de bidrager positivt til skolens virke, og at de anbefaler skole og uddannelse til venner og bekendte. PÅ-VEJ-VÆK På-vej-væk elever er generelt kendetegnet ved at være utilfredse, og der er i tvivl om deres valg af uddannelse og uddannelsessted. TROFAST De Trofaste udtrykker lav til mellem trivsel, men høj loyalitet. Når de - trods den lavere trivsel - ikke ønsker eller overvejer at forlade uddannelsen/skolen, vil det typisk være begrundet i de betragtelige personlige omkostninger, der kan være ved at skifte uddannelse og/eller skole. TROLØS De Troløse er meget kritiske og ikke afskrækkede ved tanken om at skifte uddannelse/skole, såfremt et markant bedre alternativ tilbyder sig. Elevtyper på EUC Nord Ambassadør Trofast Troløs På-vej-væk EUC Nord 65% 19% 4% 13% Regionsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU (Region Nordjylland) 64% 17% 5% 15% Landsgennemsnit EUD samlet ekskl. SO- SU 61% % 4% 16% [9]

10 Trivsel og Egen motivation blandt de deltagende skoler i undersøgelsen Ekstern benchmarking - Skoleniveau I grafen til højre kan du se hvor EUC Nord som helhed er placeret mht. trivsel og motivation i forhold til andre skoler EUC Nord 2. Regionsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU (Region Nordjylland) 3. Landsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU Øvrige skoler EGEN MOTIVATION ELEVTRIVSEL Ekstern benchmarking - Skoleniveau I grafen til højre kan du se hvordan uddannelsesgrupperne på EUC Nord er placeret mht. trivsel og motivation EUC Nord 2. Merkantil - EUD (EUC Nord) 3. Teknik - EUD (EUC Nord) 4. Merkantil - EUD (Landsgennemsnit) 5. Teknisk - EUD (Landsgennemsnit) Tekniske uddannelser på andre skoler Merkantil uddannelser på andre skoler 85 EGEN MOTIVATION ELEVTRIVSEL [1]

11 af overordnede fokusområder Ennova har på baggrund af spørgeskemaet udviklet en undersøgelsesmodel (se figur), hvilket garanterer for den bedst mulige beskrivelse af, hvordan trivslen skabes på de skoler, der er med i målingen. Nedenfor kan du se hvordan eleverne bedømmer de 7 fokusområder. af overordnede fokusområder Fokusområderne er de "håndtag", der kan drejes på for at skabe højere trivsel. Alle områder behandles i detaljer i resten af rapporten, hvor du kan se de specifikke spørgsmål, der danner de viste resultater EUC Nord Regionsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU (Region Nordjylland) Landsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer Effekt på trivslen I cirkeldiagrammet kan du se, hvilke områder der har størst betydning for trivslen. 13% Organisering 18% Undervisere 38% Undervisning 11% Socialt miljø 8% Fysisk miljø 1% Egen motivation 2% Udstyr & materialer [11]

12 Hvor skal der sættes ind for at forbedre trivslen? Prioriteringskortene viser vejen Det overordnede prioriteringskort viser vurdering af fokusområderne i kombination med den effekt, en forbedring vil have på trivslen. Når I skal udvælge indsatsområder, kan prioriteringskortene inspirere jer i debatten om, hvor der skal ske forbedringer hos jer. Prioriteringskortet er med andre ord et hjælperedskab og ikke en facitliste over, hvor der skal sættes ind. VURDERING TILPAS VEDLIGEHOLD Socialt miljø Egen motivation Udstyr & materialer Undervisere Undervisning 7 Organisering Fysisk miljø OBSERVER PRIORITER 65 Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj PRIORITER Undervisere Undervisning VEDLIGEHOLD [Ingen punkter] TILPAS Socialt miljø Egen motivation Udstyr & materialer OBSERVER Organisering Fysisk miljø Sådan tolker du Prioriteringskortet Rapporten har indtil nu vist niveauet i trivslen. Prioriteringskortene på de følgende sider kan hjælpe med at udpege de områder, hvor en forbedring vil have den største EFFEKT på trivslen. Det er nemlig ikke nok kun at kigge på vurderingen af fokusområderne. Det er også nødvendigt, at sammenholde vurderingen med, hvor stor en betydning fokusområderne har for trivslen: PRIORITER Indsatsområder Høj betydning + Lav vurdering: De områder, hvor vurderingen er relativ lav, samtidig med at området er af stor betydning for trivlsen bør prioriteres i det omfang det er muligt. Ethvert forbedringsarbejde bør tage afsæt i indsatsområderne, da en indsats her vil give det største afkast og dermed stø rre trivsel. VEDLIGEHOLD Styrker Høj betydning + Høj vurdering: Dette område kan betragtes som en styrke. Det har stor betydning for trivslen, samtidig med at vurderingen på området er relativ høj. Hvis den høje vurdering fastholdes eller forbedres vil man vedligeholde eller endda forbedre den nuværende trivsel. Området bør - trods den gode vurdering - derfor ikke nedprioriteres, da dette vil få stor negativ effekt på trivslen. Find de ting I gør rigtigt og gør mere af det. TILPAS Muligheder Lav betydning + Høj vurdering: I dette område er vurderingen relativt høj, og en yderligere forbedring vil ikke have den store effekt på den overordnede trivsel. Her kan det være relevant enten at nedjustere ressourceforbruget eller i højere grad kommunikere den høje vurdering, så området får større betydning og dermed i højere grad vil påvirke deres opfattelsen af den overordnede trivsel. OBSERVER Svagheder Lav betydning + Lav vurdering: Områder med begrænset betydning for trivslen og lav vurdering skal kun prioriteres, hvis der er en forventning om, at området i fremtiden vil få større betydning for trivslen eller at det er et strategisk vigtigt område. Følg udviklingen på området. [12]

13 af overordnede fokusområder Tabellen viser resultaterne for de overordnede fokusområder på EUC Nord samt for uddannelsesretningerne. I parentes ses svarprocenten. Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer EUC Nord (87%) Bil, fly og andre transportmidler (14%) 91* 7 89 Bygge og anlæg (84%) 7 84 Bygnings- og brugerservice (1%) Bygningsmaler (1%) * Elektriker (1%) * Ernæringsassistent (87%) Mad til mennesker (1%) Mekaniker (96%) Merkantil (-) Produktion og udvikling (45%) Serviceassistent (1%) Snedkeruddannelsen (83%) 7 84* 89* 81* 84 95* Strøm, styring og it (58%) >: Særdeles god vurdering 7-: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [13]

14 Organisering Gennemgang af de syv fokusområder De syv fokusområder er dem du aktivt kan arbejde med for at forbedre den samlede trivsel. Derfor gennemgår vi på de følgende sider fokusområder hver for sig. Vi viser en vurdering af hvert spørgsmål, der er stillet for at vurdere forholdet. Prioriteringskortene på de følgende sider er kun gældende for det enkelte fokusområde. For at du kan vide, hvilken placering forholdet har i det overordnede prioriteringskort kan du kigge øverst til højre på siden. Der har vi angivet, hvor du er i kortet og hvad du derfor bør gøre. Organisering Her ser du vurderingen af de specifikke spørgsmål under Organisering på EUC Nord. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Organisering EUC Nord Regionsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU (Region Nordjylland) Landsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) Organisering Hvordan vurderer du den hjælp, du får fra skolens kontor/elevadministration? Jeg kan finde de informationer, jeg har brug for på skolen Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Organisering på EUC Nord. 1 EUC Nord Regionsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU (Region Nordjylland) Landsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) Skolen reagerer hurtigt overfor elever, der ikke følger reglerne [14]

15 Organisering Prioriteringskort for Organisering TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Organisering, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Organisering på EUC Nord. VURDERING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER [Ingen punkter] VEDLIGEHOLD 2. Jeg kan finde de informationer, jeg har brug for på skolen 3. Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen TILPAS 4. Skolen reagerer hurtigt overfor elever, der ikke følger reglerne OBSERVER 1. Hvordan vurderer du den hjælp, du får fra skolens kontor/elevadministration? [15]

16 Organisering Grafen viser det samlede resultat for Organisering på EUC Nord samt for uddannelsesgrupperne. I grafen er der endvidere sammenligning til lands- og regionsgennemsnittet for uddannelsesgruppen EUC Nord Merkantil - EUD (EUC Nord) Merkantil - EUD (Regionsgennemsnit) Merkantil - EUD (Landsgennemsnit) 1 64 EUC Nord Teknik - EUD (EUC Nord) Teknisk - EUD (Regionsgennemsnit) Teknisk - EUD (Landsgennemsnit) [16]

17 Organisering Graferne viser resultaterne for Organisering på EUC Nord samt for uddannelsesretningerne. 1 Organisering 7 7 EUC Nord Bygningsmaler Bygnings- og brugerservice Merkantil Bil, fly og andre transportmidler Snedkeruddannelsen Bygge og anlæg Mad til mennesker 1 Organisering EUC Nord Mekaniker Elektriker Serviceassistent Strøm, styring og it Produktion og udvikling Ernæringsassistent [17]

18 Organisering Tabellen viser resultaterne for Organisering på EUC Nord samt for uddannelsesretningerne. I parentes ses svarprocenten. Organisering Hvordan vurderer du den hjælp, du får fra skolens kontor/elevadministrat i on? Skolen reagerer hurtigt overfor elever, der ikke følger reglerne Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen Jeg kan finde de informationer, jeg har brug for på skolen EUC Nord (87%) 61 Bil, fly og andre transportmidler (14%) 85* 82 82* Bygge og anlæg (84%) 7 61 Bygnings- og brugerservice (1%) 56 87* Bygningsmaler (1%) * * 86 Elektriker (1%) Ernæringsassistent (87%) Mad til mennesker (1%) 61 Mekaniker (96%) Merkantil (-) 7 Produktion og udvikling (45%) Serviceassistent (1%) Snedkeruddannelsen (83%) 7 59 Strøm, styring og it (58%) >: Særdeles god vurdering 7-: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [18]

19 Undervisere Undervisere Her ser du vurderingen af de specifikke spørgsmål under Undervisere på EUC Nord. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Undervisere EUC Nord Regionsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU (Region Nordjylland) Landsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) Undervisere Hvordan vurderer du lærernes/undervisernes faglige dygtighed? Hvordan vurderer du lærernes/undervisernes engagement i undervisningen? Hvordan vurderer du lærernes/undervisernes evne til at forklare tingene, så du forstår dem? De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Undervisere på EUC Nord. 1 9 EUC Nord Regionsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU (Region Nordjylland) Landsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) Lærerne/underviserne virker godt forberedte Lærerne/underviserne er gode til at give tilbagemeldinger til mig på min indsats Lærerne/underviserne overholder aftaler Lærerne/underviserne giver os ansvar Lærerne/underviserne respekterer os [19]

20 Undervisere Prioriteringskort for Undervisere 85 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Undervisere, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Undervisere på EUC Nord. VURDERING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER [Ingen punkter] VEDLIGEHOLD 8. Lærerne/underviserne virker godt forberedte 1. Lærerne/underviserne overholder aftaler 12. Lærerne/underviserne respekterer os TILPAS 5. Hvordan vurderer du lærernes/undervisernes faglige dygtighed? 11. Lærerne/underviserne giver os ansvar OBSERVER 6. Hvordan vurderer du lærernes/undervisernes engagement i undervisningen? 7. Hvordan vurderer du lærernes/undervisernes evne til at forklare tingene, så du forstår dem? 9. Lærerne/underviserne er gode til at give tilbagemeldinger til mig på min indsats []

21 Undervisere Grafen viser det samlede resultat for Undervisere på EUC Nord samt for uddannelsesgrupperne. I grafen er der endvidere sammenligning til lands- og regionsgennemsnittet for uddannelsesgruppen. 1 7 EUC Nord Merkantil - EUD (EUC Nord) Merkantil - EUD (Regionsgennemsnit) Merkantil - EUD (Landsgennemsnit) 1 EUC Nord Teknik - EUD (EUC Nord) Teknisk - EUD (Regionsgennemsnit) Teknisk - EUD (Landsgennemsnit) [21]

22 Undervisere Graferne viser resultaterne for Undervisere på EUC Nord samt for uddannelsesretningerne Undervisere EUC Nord Elektriker Bil, fly og andre transportmidler Bygningsmaler Snedkeruddannelsen Strøm, styring og it Bygge og anlæg Mekaniker 1 Undervisere EUC Nord Merkantil Bygnings- og brugerservice Produktion og udvikling Mad til mennesker Ernæringsassistent Serviceassistent [22]

23 Undervisere Tabellen viser resultaterne for Undervisere på EUC Nord samt for uddannelsesretningerne. I parentes ses svarprocenten. Undervisere Hvordan vurderer du lærernes/underviser nes engagement i undervisningen? Hvordan vurderer du lærernes/underviser nes faglige dygtighed? Hvordan vurderer du lærernes/underviser nes evne til at forklare tingene, så du forstår dem? Lærerne/undervisern e er gode til at give tilbagemeldinger til mig på min indsats Lærerne/undervisern e respekterer os Lærerne/undervisern e virker godt forberedte Lærerne/undervisern e overholder aftaler Lærerne/undervisern e giver os ansvar EUC Nord (87%) 7 82 Bil, fly og andre transportmidler (14%) 91* 94* 87* 91* 85* Bygge og anlæg (84%) 82 Bygnings- og brugerservice (1%) 64 93* 93* 83 93* Bygningsmaler (1%) * 9 Elektriker (1%) Ernæringsassistent (87%) Mad til mennesker (1%) 7 85 Mekaniker (96%) Merkantil (-) Produktion og udvikling (45%) Serviceassistent (1%) Snedkeruddannelsen (83%) * Strøm, styring og it (58%) >: Særdeles god vurdering 7-: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [23]

24 Undervisning Undervisning Her ser du vurderingen af de specifikke spørgsmål under Undervisning på EUC Nord. erne er en gennemsnitlig vurdering af alle lederne i EUC Nord. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Undervisning. 1 EUC Nord Regionsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU (Region Nordjylland) Landsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 84 Undervisning Hvordan vurderer du undervisningen? Jeg bliver ofte udfordret i undervisningen De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Undervisning på EUC Nord EUC Nord Regionsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU (Region Nordjylland) Landsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) I undervisningen arbejder vi også med at få nye ideer og være kreative Vi har indflydelse på undervisningen Undervisningsformerne skifter i løbet af dagen Jeg oplever, at der er sammenhæng mellem undervisningen i de forskellige fag Vi bruger skolens intranet/lms-system (Fronter) i forbindelse med undervisningen [24]

25 Undervisning Prioriteringskort for Undervisning TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Undervisning, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Undervisning på EUC Nord. VURDERING OBSERVER Lav 17 EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 15. I undervisningen arbejder vi også med at få nye ideer og være kreative 16. Vi har indflydelse på undervisningen 17. Undervisningsformerne skifter i løbet af dagen VEDLIGEHOLD [Ingen punkter] TILPAS 13. Hvordan vurderer du undervisningen? 14. Jeg bliver ofte udfordret i undervisningen OBSERVER 18. Jeg oplever, at der er sammenhæng mellem undervisningen i de forskellige fag 19. Vi bruger skolens intranet/lms-system (Fronter) i forbindelse med undervisningen [25]

26 Undervisning Grafen viser det samlede resultat for Undervisning på EUC Nord samt for uddannelsesgrupperne. I grafen er der endvidere sammenligning til lands- og regionsgennemsnittet for uddannelsesgruppen. 1 EUC Nord Merkantil - EUD (EUC Nord) Merkantil - EUD (Regionsgennemsnit) Merkantil - EUD (Landsgennemsnit) 1 EUC Nord Teknik - EUD (EUC Nord) Teknisk - EUD (Regionsgennemsnit) Teknisk - EUD (Landsgennemsnit) [26]

27 Undervisning Graferne viser resultaterne for Undervisning på EUC Nord samt for uddannelsesretningerne. 1 Undervisning EUC Nord Snedkeruddannelsen Elektriker Bil, fly og andre transportmidler Strøm, styring og it Mekaniker Bygnings- og brugerservice Bygge og anlæg 1 Undervisning 7 59 EUC Nord Bygningsmaler Mad til mennesker Produktion og udvikling Merkantil Serviceassistent Ernæringsassistent [27]

28 Undervisning Tabellen viser resultaterne for Undervisning på EUC Nord samt for uddannelsesretningerne. I parentes ses svarprocenten. Undervisning I undervisningen arbejder vi også med at få nye ideer og være kreative Jeg bliver ofte udfordret i undervis- Vi har indflydelse på undervisningen ningen Undervisningsformerne skifter i løbet af dagen Jeg oplever, at der er sammenhæng mellem undervisningen i de forskellige fag Vi bruger skolens intranet/lmssystem (Fronter) i forbindelse med undervisningen Hvordan vurderer du undervisningen? EUC Nord (87%) Bil, fly og andre transportmidler (14%) 7 82* 7 84* Bygge og anlæg (84%) 62 Bygnings- og brugerservice (1%) 53 * Bygningsmaler (1%) 86* Elektriker (1%) Ernæringsassistent (87%) Mad til mennesker (1%) Mekaniker (96%) Merkantil (-) * Produktion og udvikling (45%) Serviceassistent (1%) * Snedkeruddannelsen (83%) 84* 5 93* 8 Strøm, styring og it (58%) 7 49 >: Særdeles god vurdering 7-: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [28]

29 Socialt miljø Socialt miljø Her ser du vurderingen af de specifikke spørgsmål under Socialt miljø på EUC Nord. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Socialt miljø EUC Nord Regionsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU (Region Nordjylland) Landsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) Socialt miljø Hvordan vurderer du stemningen på skolen? Hvordan vurderer du sammenholdet mellem eleverne? Jeg kan få hjælp og støtte fra mine kammerater på skolen De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Socialt miljø på EUC Nord. 1 EUC Nord Regionsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU (Region Nordjylland) Landsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) Jeg er glad for at gå på skolen Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen Jeg føler mig tryg på skolen [29]

30 Socialt miljø Prioriteringskort for Socialt miljø 86 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Socialt miljø, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Socialt miljø på EUC Nord. VURDERING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER [Ingen punkter] VEDLIGEHOLD 23. Jeg er glad for at gå på skolen 25. Jeg føler mig tryg på skolen TILPAS 22. Jeg kan få hjælp og støtte fra mine kammerater på skolen OBSERVER. Hvordan vurderer du stemningen på skolen? 21. Hvordan vurderer du sammenholdet mellem eleverne? 24. Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen [3]

31 Socialt miljø Grafen viser det samlede resultat for Socialt miljø på EUC Nord samt for uddannelsesgrupperne. I grafen er der endvidere sammenligning til lands- og regionsgennemsnittet for uddannelsesgruppen. 1 EUC Nord Merkantil - EUD (EUC Nord) Merkantil - EUD (Regionsgennemsnit) Merkantil - EUD (Landsgennemsnit) 1 EUC Nord Teknik - EUD (EUC Nord) Teknisk - EUD (Regionsgennemsnit) Teknisk - EUD (Landsgennemsnit) [31]

32 Socialt miljø Graferne viser resultaterne for Socialt miljø på EUC Nord samt for uddannelsesretningerne. 1 Socialt miljø EUC Nord Snedkeruddannelsen Strøm, styring og it Elektriker Serviceassistent Bygnings- og brugerservice Bygge og anlæg Mekaniker 1 Socialt miljø EUC Nord Bygningsmaler Produktion og udvikling Merkantil Bil, fly og andre transportmidler Mad til mennesker Ernæringsassistent [32]

33 Socialt miljø Tabellen viser resultaterne for Socialt miljø på EUC Nord samt for uddannelsesretningerne. I parentes ses svarprocenten. Socialt miljø Jeg kan få hjælp og støtte fra mine kammerater på skolen Jeg føler mig tryg på skolen Skolen gjorde meget for at vi skulle Hvordan vurderer Hvordan vurderer føle os godt tilpas, du sammenholdet du stemningen på da vi startede på uddannelsen mellem eleverne? skolen? Jeg er glad for at gå på skolen EUC Nord (87%) Bil, fly og andre transportmidler (14%) Bygge og anlæg (84%) Bygnings- og brugerservice (1%) Bygningsmaler (1%) * Elektriker (1%) * Ernæringsassistent (87%) Mad til mennesker (1%) Mekaniker (96%) Merkantil (-) Produktion og udvikling (45%) Serviceassistent (1%) * Snedkeruddannelsen (83%) 89* 93* 87 89* 84* Strøm, styring og it (58%) >: Særdeles god vurdering 7-: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [33]

34 Fysisk miljø Fysisk miljø Her ser du vurderingen af de specifikke spørgsmål under Fysisk miljø på EUC Nord. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Fysisk miljø EUC Nord Regionsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU (Region Nordjylland) Landsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) Fysisk miljø Hvordan vurderer du dine arbejdsforhold på skolen (fx borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder)? Hvordan vurderer du skolens vedligeholdelse og rengøring? De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Fysisk miljø på EUC Nord. 1 EUC Nord Regionsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU (Region Nordjylland) Landsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) Hvordan vurderer du skolens indretning og udseende? [34]

35 Fysisk miljø Prioriteringskort for Fysisk miljø 7 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Fysisk miljø, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Fysisk miljø på EUC Nord. VURDERING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 28. Hvordan vurderer du skolens indretning og udseende? VEDLIGEHOLD [Ingen punkter] TILPAS 27. Hvordan vurderer du skolens vedligeholdelse og rengøring? OBSERVER 26. Hvordan vurderer du dine arbejdsforhold på skolen (fx borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder)? [35]

36 Fysisk miljø Grafen viser det samlede resultat for Fysisk miljø på EUC Nord samt for uddannelsesgrupperne. I grafen er der endvidere sammenligning til lands- og regionsgennemsnittet for uddannelsesgruppen EUC Nord Merkantil - EUD (EUC Nord) Merkantil - EUD (Regionsgennemsnit) Merkantil - EUD (Landsgennemsnit) 1 65 EUC Nord Teknik - EUD (EUC Nord) Teknisk - EUD (Regionsgennemsnit) Teknisk - EUD (Landsgennemsnit) [36]

37 Fysisk miljø Graferne viser resultaterne for Fysisk miljø på EUC Nord samt for uddannelsesretningerne. 1 Fysisk miljø EUC Nord Snedkeruddannelsen Bygge og anlæg Mad til mennesker Bil, fly og andre transportmidler Strøm, styring og it Merkantil Bygningsmaler 1 Fysisk miljø EUC Nord Elektriker Produktion og udvikling Bygnings- og brugerservice Mekaniker Ernæringsassistent Serviceassistent [37]

38 Fysisk miljø Tabellen viser resultaterne for Fysisk miljø på EUC Nord samt for uddannelsesretningerne. I parentes ses svarprocenten. Fysisk miljø Hvordan vurderer du dine arbejdsforhold på skolen (fx Hvordan vurderer Hvordan vurderer du skolens vedligeholdelse og rengø- klasse- borde, stole, du skolens indretning og udseende? ring? lokaler, laboratorier, værksteder)? EUC Nord (87%) 65 Bil, fly og andre transportmidler (14%) 7 61 Bygge og anlæg (84%) Bygnings- og brugerservice (1%) Bygningsmaler (1%) 63 Elektriker (1%) Ernæringsassistent (87%) Mad til mennesker (1%) 7 Mekaniker (96%) Merkantil (-) 64 Produktion og udvikling (45%) Serviceassistent (1%) Snedkeruddannelsen (83%) 81* 82* 82* * Strøm, styring og it (58%) 7 7 >: Særdeles god vurdering 7-: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [38]

39 Egen motivation Egen motivation Her ser du vurderingen af de specifikke spørgsmål under Egen motivation på EUC Nord. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Egen motivation. 1 EUC Nord Regionsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU (Region Nordjylland) Landsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) Egen motivation Hvordan vurderer du din egen indsats i undervisningen? Hvordan vurderer du din lyst til at lære nyt? De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Egen motivation på EUC Nord EUC Nord Regionsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU (Region Nordjylland) Landsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) Jeg har altid de rigtige bøger, notater eller udstyr med til timerne Jeg kommer til tiden Jeg overholder aftaler med lærerne/underviserne Jeg deltager aktivt i undervisningen 1 EUC Nord Regionsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU (Region Nordjylland) Landsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) Hvordan vurderer du sammenhængen mellem det du lærer i skolen og på din praktik/læreplads? Min arbejdsgiver/læreplads har forberedt mig på skoleopholdet Det jeg lærer på skolen kan jeg bruge i dagligdagen i praktikken/hos min arbejdsgiver [39]

40 Egen motivation Prioriteringskort for Egen motivation Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Egen motivation, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Egen motivation på EUC Nord. VURDERING 9 TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER [Ingen punkter] VEDLIGEHOLD 31. Jeg har altid de rigtige bøger, notater eller udstyr med til timerne 32. Jeg kommer til tiden 33. Jeg overholder aftaler med lærerne/underviserne 34. Jeg deltager aktivt i undervisningen TILPAS 29. Hvordan vurderer du din egen indsats i undervisningen? 3. Hvordan vurderer du din lyst til at lære nyt? OBSERVER 35. Hvordan vurderer du sammenhængen mellem det du lærer i skolen og på din praktik/læreplads? 36. Min arbejdsgiver/læreplads har forberedt mig på skoleopholdet 37. Det jeg lærer på skolen kan jeg bruge i dagligdagen i praktikken/hos min arbejdsgiver []

41 Egen motivation Grafen viser det samlede resultat for Egen motivation på EUC Nord samt for uddannelsesgrupperne. I grafen er der endvidere sammenligning til lands- og regionsgennemsnittet for uddannelsesgruppen. 1 EUC Nord Merkantil - EUD (EUC Nord) Merkantil - EUD (Regionsgennemsnit) Merkantil - EUD (Landsgennemsnit) 1 81 EUC Nord Teknik - EUD (EUC Nord) Teknisk - EUD (Regionsgennemsnit) Teknisk - EUD (Landsgennemsnit) [41]

42 Egen motivation Graferne viser resultaterne for Egen motivation på EUC Nord samt for uddannelsesretningerne. 1 Egen motivation EUC Nord Elektriker Bygningsmaler Snedkeruddannelsen Ernæringsassistent Mad til mennesker Bygge og anlæg Produktion og udvikling 1 Egen motivation EUC Nord Strøm, styring og it Bygnings- og brugerservice Mekaniker Bil, fly og andre transportmidler Serviceassistent Merkantil [42]

43 Egen motivation Tabellen viser resultaterne for Egen motivation på EUC Nord samt for uddannelsesretningerne. I parentes ses svarprocenten. Hvordan vurderer Egen motivation du din lyst til at lære nyt? Hvordan vurderer du din egen indsats i undervisningen? Jeg overholder aftaler med lærerne/underviserne Jeg kommer til tiden Jeg har altid de rigtige bøger, notater eller udstyr med til timerne Jeg deltager aktivt i undervisningen Hvordan vurderer du sammenhængen mellem det du lærer i skolen og på din praktik/læreplads? Min arbejdsgiver/læreplads har forberedt mig på skoleopholdet Det jeg lærer på skolen kan jeg bruge i dagligdagen i praktikken/hos min arbejdsgiver EUC Nord (87%) Bil, fly og andre transportmidl er (14%) Bygge og anlæg (84%) Bygnings- og brugerservic e (1%) * Bygningsmal er (1%) * * 57 Elektriker (1%) Ernæringsas sistent (87%) Mad til mennesker (1%) 86* * Mekaniker (96%) Merkantil (-) Produktion og udvikling (45%) Serviceassist ent (1%) Snedkerudda nnelsen (83%) Strøm, styring og it (58%) 84 93* 83 1* * 82 1* * >: Særdeles god vurdering 7-: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [43]

44 Udstyr & materialer Udstyr & materialer Her ser du vurderingen af de specifikke spørgsmål under Udstyr & materialer på EUC Nord. NB: Der er ikke noget prioriteringskort for Udstyr & materialer, da der kun er 2 spørgsmål under fokusområdet EUC Nord Regionsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU (Region Nordjylland) Landsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 9 88 Udstyr & materialer Jeg har adgang til det nødvendige itudstyr, når jeg har brug for det i undervisningen Jeg kan få hjælp, når der er problemer med skolens it-udstyr [44]

45 Udstyr & materialer Grafen viser det samlede resultat for Udstyr & materialer på EUC Nord samt for uddannelsesgrupperne. I grafen er der endvidere sammenligning til lands- og regionsgennemsnittet for uddannelsesgruppen. 1 EUC Nord Merkantil - EUD (EUC Nord) Merkantil - EUD (Regionsgennemsnit) Merkantil - EUD (Landsgennemsnit) 1 EUC Nord Teknik - EUD (EUC Nord) Teknisk - EUD (Regionsgennemsnit) Teknisk - EUD (Landsgennemsnit) [45]

46 Udstyr & materialer Graferne viser resultaterne for Udstyr & materialer på EUC Nord samt for uddannelsesretningerne Udstyr & materialer EUC Nord Snedkeruddannelsen Bil, fly og andre transportmidler Bygnings- og brugerservice Bygge og anlæg Bygningsmaler Serviceassistent Produktion og udvikling 1 Udstyr & materialer EUC Nord Merkantil Elektriker Strøm, styring og it Mekaniker Mad til mennesker Ernæringsassistent [46]

47 Udstyr & materialer Tabellen viser resultaterne for Udstyr & materialer på EUC Nord samt for uddannelsesretningerne. I parentes ses svarprocenten. Jeg har adgang til Jeg kan få hjælp, det nødvendige it- når jeg har mer med skolens når der er proble- Udstyr & materialerudstyr, brug for det i undervisningen itudstyr EUC Nord (87%) Bil, fly og andre transportmidler (14%) * Bygge og anlæg (84%) Bygnings- og brugerservice (1%) Bygningsmaler (1%) Elektriker (1%) Ernæringsassistent (87%) Mad til mennesker (1%) Mekaniker (96%) 59 5 Merkantil (-) Produktion og udvikling (45%) Serviceassistent (1%) Snedkeruddannelsen (83%) 95* 1* 92 Strøm, styring og it (58%) >: Særdeles god vurdering 7-: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [47]

48 Del III: Frafaldstema, tilvalgsmoduler & baggrundsanalyse [48]

49 Tema: Frafald Har du inden for den seneste måned pjækket fra undervisningen? 65% Nej, slet ikke 24% Ja, nogle få timer 8% Ja, 1-3 dage 2% Ja, 4 dage eller mere 1 Nej, slet ikke Ja, nogle få timer Ja, 1-3 dage Ja, 4 dage eller mere 63 Elevtrivsel [49]

50 Tema: Frafald Har du inden for de seneste tre måneder seriøst overvejet at droppe ud af uddannelsen? 17% Ja 83% Nej Figuren er baseret på svar fra de 17% der har svaret 'Ja' til spørgsmålet ovenfor. 45% Forhold som skyldes uddannelsen % Forhold som skyldes opholdet i praktikken % Forhold som skyldes skolen 35% Personlige årsager [5]

51 Tema: Frafald Hvordan oplever du kravene i uddannelsen? 9% For store 84% Tilpas 7% For små Skolen interesserer sig for om jeg fuldfører min uddannelse 1 EUC Nord Regionsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU (Region Nordjylland) Landsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) Skolen interesserer sig for om jeg fuldfører min uddannelse [51]

52 Udvidet IT Udvidet IT 1 EUC Nord Regionsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU (Region Nordjylland) Landsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) Lærerne/underviserne er gode til at bruge computere og teknologi i undervisningen Lærerne/underviserne er gode til at afgøre, hvornår vi skal bruge computere og internettet i undervisningen Det er vigtigt for mig at kunne chatte, maile m.m. med mine venner/skolekammerater, når jeg er i skole Hvor tit bruger du computeren til Altid EUC Nord Regionsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU (Region Nordjylland) Landsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) Aldrig At tage noter i undervisningen Underholdning i timerne, fx chat, Facebook, film, mv. At finde informationer til opgaver? Individuelt arbejde Gruppearbejde [52]

53 Arbejdsmiljøvurdering Arbejder du under din uddannelse med maskiner og/eller apparater, køretøjer, farlige kemiske stoffer? (Gerne flere svar) Bemærk, at der har været mulighed for at svare på mere end et af udfaldene, hvis man har svaret 'Ja'. % % % 44% % 22% 1% 9% % Nej ingen af disse Ja, jeg arbejder med maskiner og/eller apparater Ja, jeg arbejder med køretøjer Ja, jeg arbejder med kemiske processer Du svarede, at du arbejder med maskiner og/eller apparater: Ja Nej Har du fået instruktion i de maskiner eller apparater, du arbejder med? 92% 8% Har du adgang til brugsanvisning? % 31% Findes der bevægelige dele, der ikke er beskyttet med afskærmning? 28% % Findes der maskiner, der ikke har nødstop? 25% % Er alle maskiner godt vedligeholdte? % % Findes der støj, som gør at to personer på ca. 1 meters afstand ikke kan tale sammen uden at hæve stemmen? 55% 45% Er der situationer, hvor du eller andre ikke overholder instruktioner/ brugsanvisninger for maskiner eller apparater? 39% 61% [53]

54 Arbejdsmiljøvurdering Du svarede, at du arbejder med køretøjer: Ja Nej Er der risiko for, at personer bliver påkørt eller klemt af køretøjer? 17% 83% Er der uorden i værktøj, materialer og affald m.v.? 27% % Findes der udsugning på alle relevante værksteder? 89% 11% Findes der udsugning på hver enkelt arbejdsplads på værksteder m.v.? % 22% Findes der hjælpemidler til brug ved løft over 11 kg? 51% 49% Har du fået instruktion/vejledning i brugen af hjælpemidler til løft? 41% 59% Har du fået instruktion i sikkerheds- og sundhedsforhold omkring køretøjer? % 24% Er der situationer, hvor du eller andre ikke overholder instruktioner/ brugsanvisninger for køretøjer? 46% 54% Du svarede, at du arbejder med farlige kemiske processer: Ja Nej Har du fået instruktion i håndtering af de stoffer, du arbejder med? 92% 8% Har du adgang til brugsanvisninger og produktblade for alle produkter? 9% 1% Er du orienteret om betydningen af de orange faremærker? 9% 1% Findes der udsugning i de lokaler, hvor I arbejder med kemikalier m.v.? 98% 2% Findes der udsugning på hver enkelt arbejdsplads, hvor du arbejder med kemikalier m.v.? % 22% Er der situationer, hvor du eller andre ikke overholder instruktioner/ brugsanvisninger for kemikalier m.v.? 49% 51% [54]

55 Kostafdeling Bor du på kostafdeling? Spørgsmålene nedenfor er kun stillet til de 5% der har svaret 'Ja' til at de bor på kostafdeling. 95% Nej 5% Ja 1 EUC Nord Regionsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU (Region Nordjylland) Landsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) Jeg befinder mig godt på kostskolen (Skolehjemmet) Jeg har gode kammerater på kostskolen (Skolehjemmet) Der er ro til at læse lektier kl. : Der er ro efter kl. 23: på dage før skoledage 1 EUC Nord Regionsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU (Region Nordjylland) Landsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) Jeg henvender mig gerne til lærerne/underviserne, når jeg har et problem Jeg kan få fat på en lærer/underviser, når jeg har brug for det Der er gode fritidsaktiviteter på skolen Jeg får god og varieret mad på kostskolen (Skolehjemmet) [55]

56 Baggrundsanalyse - Køn Fordeling af undersøgelsens deltagere efter Køn 34% Kvinde % Mand fordelt på Køn 1 Kvinde Mand Elevtrivsel 1 Kvinde Mand 7 64 Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer [56]

57 Baggrundsanalyse - Alder Fordeling af undersøgelsens deltagere efter Alder 54% 18 år eller yngre 17% 19- år 13% år 16% 26 år eller ældre fordelt på Alder 1 18 år eller yngre 19- år år 26 år eller ældre 7 Elevtrivsel 1 18 år eller yngre 19- år år 26 år eller ældre Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer [57]

58 Baggrundsanalyse - Eget faglige niveau Fordeling af undersøgelsens deltagere efter Eget faglige niveau 18% Jeg er en af de bedste 63% Der er nogle få, der er bedre end mig 18% Der er mange, der er bedre end mig fordelt på Eget faglige niveau 1 Jeg er en af de bedste Der er nogle få, der er bedre end mig Der er mange, der er bedre end mig 7 Elevtrivsel 1 Jeg er en af de bedste Der er nogle få, der er bedre end mig Der er mange, der er bedre end mig Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer [58]

59 Del IV: Uddybende datagrundlag - Spredningsmål [59]

60 Uddybende datagrundlag - Spredningsmål Spredningsmål I de kommende tabeller er der bl.a. opstillet såkaldte spredningsmål. Spredningsmålet en re-skalering af den bagvedliggende statistiske standardafvigelse - er et udtryk for i hvor høj grad, der er svaret ens på spørgsmålene. Hvis spredningsmålet er 1, betyder det, at der er svaret så forskelligt på et spørgsmål som overhovedet muligt. Hvis spredningsmålet er, betyder det, at der er svaret det samme på spørgsmålet. Eksempel på spredningsmål på hhv., middel og 1: I den midterste figur fordeler svarene sig jævnt hen over skalaen, hvilket er det mest almindelige billede. I denne situation vil spredningsmålet typisk ligge mellem og 65. STØRST MULIG SPREDNING MIDDEL MINDST MULIG SPREDNING 1% 5% 5% Spredningstal De 1 spørgsmål hvor eleverne/lærlingene svarer mest forskelligt Min arbejdsgiver/læreplads har forberedt mig på skoleopholdet Vi bruger skolens intranet/lms-system (Fronter) i forbindelse med undervisningen Vi har indflydelse på undervisningen Jeg kan få hjælp, når der er problemer med skolens it-udstyr Skolen reagerer hurtigt overfor elever, der ikke følger reglerne Lærerne/underviserne er gode til at give tilbagemeldinger til mig på min indsats Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen Undervisningsformerne skifter i løbet af dagen Lærerne/underviserne respekterer os Jeg har adgang til det nødvendige it-udstyr, når jeg har brug for det i undervisningen De 1 spørgsmål hvor eleverne/lærlingene er mest enige Hvordan vurderer du din egen indsats i undervisningen? Hvordan vurderer du undervisningen? Hvordan vurderer du din lyst til at lære nyt? Hvordan vurderer du skolen som helhed? Hvordan vurderer du lærernes/undervisernes faglige dygtighed? Hvordan vurderer du stemningen på skolen? Hvordan vurderer du lærernes/undervisernes engagement i undervisningen? Hvordan vurderer du sammenholdet mellem eleverne? Jeg oplever, at der er sammenhæng mellem undervisningen i de forskellige fag I hvilken grad anbefaler du uddannelsen til andre? []

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 97% (535 besvarelser ud af 551 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 For erhvervsuddannelserne CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster Svarprocent: 100% (24 besvarelser ud af 24 mulige) Områderapport Velkommen

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Svarprocent: 99% (4/4) Fortroligt Indhold Del I Del II Del II (fortsat) Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til det videre arbejde Resultater

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen

2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Elevtrivselsundersøgelsen Januar 15 ESB - SOSU Rapporten er baseret på 1686 besvarelser Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del

Læs mere

ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015

ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015 ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 258 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: (111 besvarelser ud af 116 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 8 besvarelser Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 For de gymnasiale uddannelser TH. LANGS HF og VUC Svarprocent: 61% (19 besvarelser ud af 31 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat):

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9 (4 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 3 besvarelser Områderapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Kursisttrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 647 besvarelser Områderapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 2 besvarelser Områderapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Resultaterne er baseret på besvarelser fra i alt 34.1 elever Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 Benchmarkingrapport for HTX/HHX Resultaterne er baseret på besvarelser fra i alt 25.845 HTX og HHX elever Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Overordnede

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 Januar 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 Januar 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 2014 Januar 2015 Benchmarkingrapport for HTX-HHX Rapporten er baseret på 12032 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag mv. Del II Anbefalinger til det videre arbejde Del III Resultatopsplitninger

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Social- og Sundhedsskolen STV Svarprocent: % (483 besvarelser ud af 483 mulige) Elevtrivsel Regionsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler samlet (Region Midtjylland) Regionsgennemsnit

Læs mere

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport for de Almene Gymnasier Svarprocent: % (488/5) Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen

2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Elevtrivselsundersøgelsen Den jydske Haandværkerskole Svarprocent: 93% (533 besvarelser ud af 572 mulige) Elevtrivsel 1 Den jydske Haandværkerskole Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland)

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 Professionshøjskoler December 11 Svarprocent: 31% (317 besvarelser ud af 1.24 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 82% (1813/2222) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - Professionshøjskoler samlet December 12 - Svarprocent: 21% (1/9) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - December 13 Svarprocent: 73% (484/6) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 54% (15/2928) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 214 - December 214 Svarprocent: % (278/34) Skolerapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Brugertilfredshed 2014

Brugertilfredshed 2014 Brugertilfredshed 14 Erhvervsakademiernes Akademi- og Diplomuddannelser December 14 Svarprocent: % ( ud af 162 mulige) Hovedrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse Randers Tekniske Skole Svarprocent: 76% (568 besvarelser ud af 752 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Maj 213 Svarprocent: 82% (113/137) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 214 Lillebælt - December 214 Lillebælt Svarprocent: % (2333/33) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 71% (293/4143) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

ETU 2010 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2010 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 1 Elevtilfredshedsundersøgelse SOSU Fredericia-Horsens Svarprocent: 69% (31 besvarelser ud af 435 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og

Læs mere