Datatilsynets årsberetning 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Datatilsynets årsberetning 2011"

Transkript

1 Datatilsynets årsberetning 2011

2 Datatilsynets årsberetning 2011 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Rosendahls-Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 300 Oktober 2012 ISSN nr: ISBN nr:

3 2

4 Indhold Til Folketinget... 6 Datatilsynets virksomhed i Datatilsynets opgaver... 8 Retningslinjer for fratrådte medarbejderes -konti... 9 Påbud om at ophøre med offentliggørelse af oplysninger om politisk overbevisning... 9 Høringer over lovforslag mv...10 Datatilsynet kritisk over for lovforslag Datatilsynets organisation...12 Datarådet...12 Sekretariatet...13 Databeskyttelsesdag Statistiske oplysninger...17 Forespørgsler og klager vedrørende private...18 Forespørgsler og klager vedrørende offentlige myndigheder...19 Anmeldelser Sager på Datatilsynets eget initiativ...21 Internationale sager...21 Persondataloven i stadig udvikling Biometri Tidsregistrering af aktiverede borgere ved brug af fingeraftryk Første højesteretsdom om persondataloven Højesterets dom af 27. maj 2011 om videregivelse af oplysninger om jobansøger Første anvendelse af persondatalovens 7, stk Rådgivningscenters behandling af følsomme oplysninger om pårørende Datatilsynets kompetence Datatilsynets kompetence til berigtigelse efter persondatalovens

5 Tv-overvågning...27 Kommunernes tv-overvågning Tv-overvågningsinspektioner hos kommuner i Advarselsregistre...30 Anmeldelse og tilladelse Klage til Datatilsynet...31 Frivillig registrering for at undgå gældssætning og evt. identitetstyveri ikke et advarselsregister...31 Register over lejere, der har misligholdt lejemål eller lejeaftale Binding Corporate Rules (BCR)...34 Bindende virksomhedsregler Datatilsynets arbejde med BCR i Internationalt BCR-samarbejde Kreditoplysning...37 Klager over registrering Nye problemstillinger på kreditoplysningsområdet Betalingspåkrav Rekonstruktion Internationalt samarbejde Europol Tilsynet med Europol Schengen...41 Schengenevaluering på databeskyttelsesområdet...41 Inspektion af Rigspolitiet...41 JSA Schengen Told-informationssystemet Eurodac Visum-informationssystemet (VIS) Artikel 29-gruppen WPPJ Eurojust Europarådet

6 Berlin-gruppen Nordisk samarbejde It-sikkerhed...50 Generelt om it-sikkerhed Tablet-pc, smartphone, apps og log-in Cloud computing...51 Odense Kommunes brug af Google Apps Datatilsynet på Digitaliseringsmessen Datatilsynets inspektioner...55 Inspektioner i Forløbet af inspektionerne Særlige fokusområder Oversigt over udførte inspektioner i

7 Til Folketinget Datatilsynet har igen i 2011 haft et spændende og udfordrende år. Persondatabeskyttelse er et vigtigt aspekt i forbindelse med den teknologiske udvikling, som hele tiden medfører flere digitale løsninger og processer. Brugen af internettet er en helt integreret del af dagligdagen for de fleste, og der opstår stadig nye måder at anvende internettet på. Denne udvikling gør, at Datatilsynet konstant bliver udfordret. Det er vigtigt, at tilsynet hele tiden holder sig ajour med, hvad der rører sig i samfundet, og samtidig gør sig overvejelser om, hvad det giver af problemstillinger inden for databeskyttelse. Datatilsynet har generelt en positiv indstilling over for brug af nye teknologier. Men Datatilsynet ser det også som en væsentlig opgave at sætte fokus på, at den teknologiske udvikling kan indebære en øget risiko for vores grundlæggende ret til privatliv og databeskyttelse. Et nyt emne, som har fyldt meget i tilsynet i 2011, er cloud computing. Muligheden for, at offentlige myndigheder og private virksomheder kan opbevare data i skyen, giver anledning til en række spørgsmål. Datatilsynet var en af de første tilsynsmyndigheder i Europa, som tog fat på problemstillingen omkring cloud computing. Det var også i 2011, at Datatilsynet for første gang var såkaldt lead authority på en dansk virksomheds bindende virksomhedsregler (Binding Corporate Rules - BCR). Bindende virksomhedsregler giver mulighed for, at virksomheder inden for en koncern kan overføre personoplysninger mellem hinanden, uanset at der herved sker overførsel af oplysninger til tredjelande, dvs. lande uden for EU/EØS. 6

8 På den negative side har Datatilsynet igen i 2011 kunnet konstatere, at der sker mange datasikkerhedsbrister, f.eks. i form af ikke-tilsigtede offentliggørelser af personoplysninger på internettet. Datatilsynet ser med alvor på disse sager og reagerer straks, når tilsynet bliver opmærksom på sådanne sikkerhedsbrister. Det gælder om at lære af sådanne hændelser, således at de i videst muligt omfang kan undgås fremover. Og når en sikkerhedsbrist alligevel er sket, er det vigtigt hurtigt at få begrænset eventuelle skadevirkninger for de berørte personer. Med disse ord og i nyt design afgiver Datatilsynet hermed sin årsberetning for København, oktober 2012 Henrik Waaben Formand for Datarådet Janni Christoffersen Direktør Om Datatilsynets årsberetning Datatilsynets årsberetning for 2011 afgives i medfør af persondatalovens 65, hvorefter tilsynet afgiver en årlig beretning om sin virksomhed til Folketinget. Beretningen indeholder en omtale af væsentlige aktiviteter for Datatilsynet i 2011, herunder tilsynets inspektioner (kontrolbesøg). På Datatilsynets hjemmeside offentliggør tilsynet løbende udtalelser og afgørelser i sager, som vurderes at være af generel interesse. Datatilsynet kan således henvise til sin hjemmeside for yderligere oplysninger. 7

9 Datatilsynets virksomhed i 2011 Datatilsynets opgaver Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne i persondataloven overholdes. Tilsynet med domstolene ligger dog under Domstolsstyrelsen. Persondataloven: Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger. Loven er senest ændret ved lov nr. 422 af 10. maj Tilsynet med persondataloven indebærer et stort antal forskelligartede opgaver. Datatilsynet har i 2011 bl.a. haft følgende opgaver: Information, rådgivning og vejledning, bl.a. i form af generelle retningslinjer Behandling af klager fra borgere Udtalelser om forslag til love og bekendtgørelser mv. Udtalelser om anmeldelser fra offentlige myndigheder Tilladelser til virksomheder mv. Tilladelser til forskere Bidrag til besvarelse af spørgsmål fra Folketinget Sager på Datatilsynets eget initiativ (egen drift-sager), herunder inspektioner hos offentlige myndigheder, private virksomheder, forskere mv. Deltagelse i internationale tilsynsmyndigheder og internationalt samarbejde med andre datatilsynsmyndigheder Deltagelse i arbejdsgrupper, udvalg mv. og oplæg på konferencer o.l. 8

10 Retningslinjer for fratrådte medarbejderes -konti I 2011 har Datatilsynet bl.a. fastsat generelle retningslinjer for arbejdsgiveres behandling af -konti efter medarbejdernes fratræden. Retningslinjerne indebærer bl.a., at når en medarbejder har forladt arbejdspladsen og ikke længere kan få adgang til sin personlige -konto på arbejdspladsen, må -kontoen kun holdes aktiv i en periode, der er så kort som muligt. Den aktive -konto må kun benyttes til modtagelse af , og der skal sættes et auto-svar på -kontoen med besked om medarbejderens fratræden og eventuel anden relevant information. Retningslinjerne kan læses i deres fulde længde på Datatilsynets hjemmeside. Påbud om at ophøre med offentliggørelse af oplysninger om politisk overbevisning Datatilsynet tog i 2011 af egen drift en sag op om en privat sammenslutnings offentliggørelse af oplysninger om bl.a. politisk tilhørsforhold. I en over 100 sider lang rapport på en hjemmeside var offentliggjort navne, billeder og andre oplysninger om en lang række personer, der ifølge rapporten angiveligt var medlemmer eller tidligere medlemmer af en politisk organisation. Datatilsynet meddelte den dataansvarlige for offentliggørelsen påbud om at stoppe offentliggørelsen af oplysninger om politisk overbevisning samt billeder på den pågældende hjemmeside. Det var Datatilsynets vurdering, at der ikke var den fornødne hjemmel til offentliggørelse af oplysningerne om politisk overbevisning i persondatalovens 7, stk. 2. Idet den dataansvarlige ikke fulgte Datatilsynets påbud, gav tilsynet den 21. september 2011 databehandleren (serviceudbyderen) påbud om at fjerne oplysningerne. Databehandleren fulgte tilsynets påbud. 9

11 Høringer over lovforslag mv. I 2011 registrerede Datatilsynet 339 nye høringssager i forbindelse med lovforslag, bekendtgørelser mv. Dette er et fald på 11 % i forhold til 2010 (383 i 2010), hvilket skyldes, at lovgivningsarbejdet i Folketinget og centraladministration blev sat i stå i forbindelse med folketingsvalget i september Datatilsynet skal efter persondatalovens 57 afgive udtalelse ved udarbejdelse af generelle retsforskrifter, f.eks. forslag til love, bekendtgørelser og direktiver, der har betydning for beskyttelsen af privatlivet i forbindelse med behandling af personoplysninger Sager om lovforberedende arbejde 10

12 Datatilsynet kritisk over for lovforslag Datatilsynet behandlede i 2011 Pensionsstyrelsens forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik mv. (bedre kontrol med udbetaling af offentlige forsørgelsesudgifter). Datatilsynet afgav to høringssvar, bidrog til besvarelse af spørgsmål fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg og deltog tillige i møder om lovforslaget. Tilsynet deltog endvidere i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalgs offentlige høring om lovforslaget. Datatilsynet havde en række konkrete betænkeligheder i forhold til beskyttelsen af de involverede borgeres privatliv. Tilsynet pegede bl.a. på spørgsmål om forudsigeligheden for borgerne ved såkaldte lufthavnstilsyn og myndighedernes adgang til oplysninger i indkomstregisteret. Tilsynet havde endvidere betænkeligheder i forhold til adgangen for Pensionsstyrelsen til at indhente oplysninger fra pengeinstitutter om hævninger og indsættelser foretaget i udlandet. Social- og Integrationsministeriet anmodede i 2011 om Datatilsynets bemærkninger til et lovforslag om sagsbehandling og administration i Udbetaling Danmark. Datatilsynet afgav i december et omfattende høringssvar, hvori tilsynet bl.a. pegede på, at lovforslagets konsekvente fravigelse af persondataloven 8, stk. 3, gav anledning til principielle overvejelser om bestemmelsens fortsatte berettigelse. Tilsynet pegede endvidere på, at nødvendighedsbetingelsen i persondatalovens 5 skulle overvejes nøje i forbindelse med udvekslingen af oplysninger mellem Udbetaling Danmark og kommunerne. Endelig havde tilsynet en række bemærkninger omkring datasikkerhed, når oplysninger udveksles. Om Udbetaling Danmark Myndigheden Udbetaling Danmark overtager i løbet af 2012 og foråret 2013 opgaver fra kommunerne på områderne famileydelser (børne- og ægtefællebidrag, børnetilskud, børne- og ungeydelse), barselsdagpenge, boligstøtte, folkepension og førtidspension. Det er offentlige ydelser, som kommunen hidtil har taget sig af. Kommunen vil dog fortsat have ansvar for enkelte opgaver. F.eks. skal kommunen fortsat afgøre, om borgeren er berettiget til førtidspension, men det er Udbetaling Danmark, der skal udbetale den. 11

13 Datatilsynets organisation Datatilsynet består af et råd Datarådet og et sekretariat. Datatilsynet udøver sine funktioner i fuld uafhængighed, men har en finanslovsmæssig og personalemæssig tilknytning til Justitsministeriet, som dog ikke har nogen instruktionsbeføjelse over for tilsynet. Datatilsynets afgørelser efter persondataloven er endelige og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelserne kan indbringes for domstolene, ligesom Datatilsynet i sin virksomhed er undergivet sædvanlig kontrol af Folketingets Ombudsmand. Datarådet Sekretariatet Direktør Jurister Journal og omstilling Bogholderi It-sektionen Datarådet Datarådet består af en formand og af seks andre medlemmer, der er udpeget af justitsministeren. Datarådet træffer først og fremmest afgørelse i sager af principiel karakter. Rådet fastsætter efter loven selv sin forretningsorden. Forretningsordenen fremgår af bekendtgørelse nr af 15. december 2000 om forretningsordenen for Datarådet og kan findes på Datatilsynets hjemmeside. 12

14 Datarådets medlemmer (pr. 31. december 2011) Formand, højesteretsdommer Henrik Waaben Næstformand, advokat Janne Glæsel Professor, dr.jur. Peter Blume Overlæge, afdelingschef Hans Henrik Storm Direktør Rasmus Kjeldahl Kommunaldirektør Niels Johannesen Chefkonsulent Henning Mortensen Medlemmerne beskikkes for 4 år ad gangen. De er personligt udpeget i kraft af deres sagkundskab inden for bestemte sagsområder og er ikke repræsentanter for bestemte interesseorganisationer el.lign. Sekretariatet Sekretariatet beskæftiger omkring 35 medarbejdere (jurister, it-teknikere, kontorpersonale og studenter) og varetager Datatilsynets daglige drift under ledelse af en direktør. Datatilsynets bevillingsmæssige forhold mv. fremgår af Datatilsynets årsrapport Årsrapporten for 2011 er offentliggjort på tilsynets hjemmeside. 13

15 Personalesammensætning Jurister Kontorfunktionærer Teknikere Studenter (ej fuldtidsansatte) 14

16 Datatilsynets medarbejdere (pr. 31. december 2011) Direktør, cand.jur. Janni Christoffersen Kontorchef, cand.jur. Lena Andersen It-chef, civilingeniør, HD, Sten Hansen Chefkonsulent, cand.jur. Jakob Lundsager Chefkonsulent, cand.jur. Lene Engedal Kragelund Specialkonsulent, cand.jur. Maiken Christensen Breüner Specialkonsulent, mag.art. Camilla Daasnes It-sikkerhedskonsulent, exam. ESL, CISSP Henrik Blumensaath Bjarnholt It-sikkerhedskonsulent, diplomingeniør Walther Starup-Jensen Kontorfuldmægtig Helle Jensen Kontorfuldmægtig Pernille Jensen Kontorfuldmægtig Anne-Marie Müller Kontorfuldmægtig Suzanne Stenkvist Overassistent Vibeke Lund Larsen Overassistent Mette Maj Leilund Assistent Camilla Knutsdotter Hallingby (orlov) It-medarbejder Eva Caspersen It-medarbejder Flemming Nielsen Fuldmægtig, cand.jur. Trine Cseh-Lessel Fuldmægtig, cand.jur. Marianne Jansteen Eskesen Fuldmægtig, cand.jur. Mette Hansen (orlov) Fuldmægtig, cand.jur. Robert Padilla Bang Jensen Fuldmægtig, cand.jur. Lasse May Jørgensen Fuldmægtig, cand.jur. Henrik Rubæk Jørgensen Fuldmægtig, cand.jur. Christine Landsgaard Fuldmægtig, cand.jur. Iben Segel Larsen Fuldmægtig, cand.jur. Louise Black Mogensen Fuldmægtig, cand.jur. Anna Alexandra Pontoppidan Fuldmægtig, cand.jur. Kristian Gyde Poulsen Fuldmægtig, cand.jur. Maja Blomquist Rasmussen Fuldmægtig, cand.jur. Dana Safin Fuldmægtig, cand.jur. Anne Mette Riis Steinø Stud.jur. Frederik Rechenbach Enelund Stud.jur. Desiré Dyveke Palsbøll Stud.jur. Kirsten Marie Petersen 15

17 Databeskyttelsesdag 2011 Den 28. januar er fastsat til at være Europæisk Databeskyttelsesdag. Databeskyttelsesdagen er et initiativ fra Europarådet, og dagen støttes af Europa-Kommissionen og de europæiske datatilsyn. Databeskyttelsesdagen er en anledning til at gøre en særlig indsats for at øge borgernes bevidsthed om deres rettigheder efter persondataloven. I 2011 markede Datatilsynet databeskyttelsesdagen ved at have en stand i Frederiksberg Centret, hvor centrets kunder kunne stille spørgsmål og få vejledning om deres rettigheder efter persondataloven. Datatilsynet havde i anledning af databeskyttelsesdagen udarbejdet to pjecer. Sociale netværk og internettet Hvad skal du være opmærksom på? er en kortfattet introduktion til, hvad man kan og ikke kan offentliggøre om andre personer i sociale netværk, chatfora mv. Kend din ret til indsigt er en kortfattet beskrivelse af reglerne om indsigt en af de rettigheder, som borgerne har efter persondataloven. Du kan udskrive Datatilsynets pjecer Sociale netværk og internettet Hvad skal du være opmærksom på? og Kend din ret til indsigt på tilsynets hjemmeside under Publikationer De besøgende havde også mulighed for at tage testen Test din viden om beskyttelse af personoplysninger, som var særligt udarbejdet til lejligheden. Testen består af 10 spørgsmål. Efter besvarelsen får man de rigtige svar. Samtidig kan man se, hvor rigtigt man har svaret i forhold til andre, der har udfyldt testen. Test din viden om beskyttelse af personoplysninger er tilgængelig på Datatilsynets hjemmeside under punktet Borger. Eksempel på spørgsmål fra testen: Må din arbejdsgiver lægge et billede af dig på sin hjemmeside? 1. Ja, det har en arbejdsgiver altid ret til 2. Nej, det vil aldrig være i overensstemmelse med persondataloven 3. Ja, men det kræver dit udtrykkelige samtykke (Det rigtige svar er 3) 16

18 Statistiske oplysninger Her er oplysninger om antallet af nye sager i Datatilsynets journalsystem i Tallene omfatter sager, som er oprettet i løbet af En del af Datatilsynets sagsbehandling er imidlertid en fortsættelse af eksisterende sager. Dette er for eksempel tilfældet, når en anmeldelse ændres, eller en tilladelse forlænges. Disse sager er af praktiske årsager ikke medtaget i statistikken. Datatilsynet registrerede nye sager i Nyoprettede sager 1. januar 2011 til 31. december 2011: Datatilsynets egen administration mv. 189 Lovforberedende arbejde 339 Forespørgsler og klager vedrørende private Forespørgsler og klager vedrørende offentlige myndigheder 730 Anmeldelser for den private sektor Anmeldelser for den offentlige sektor 437 Sager på Datatilsynets eget initiativ (egen drift-sager) 96 Sikkerhedsspørgsmål 51 Internationale sager 176 Datatilsynets kompetence efter anden lovgivning 24 I alt Der er et svagt fald i antallet af nyoprettede sager i 2011 set i forhold til I 2010 var tallet nyoprettede sager, dvs. der er et fald på 4 %. Fra 2009 til 2010 var der en stigning på 17 % Antal sager 17

19 I det følgende uddybes tallene for nogle af de ovennævnte kategorier af sager. Forespørgsler og klager vedrørende private Datatilsynet registrerede i alt nye sager om forespørgsler og klager vedrørende private dataansvarlige. Sagerne havde følgende fordeling på forskellige virksomhedstyper: Almindelige virksomheder 164 Den finansielle sektor 57 Fagforeninger, a-kasser, pensionskasser mv. 30 Telesektoren 256 Foreninger og organisationer 120 Sundhedssektoren (medicinalfirmaer, klinikker, læger mv.) 33 Kreditoplysningsbureauer 120 Advarselsregistre 29 Stillingsbesættende virksomheder 11 Ansøgninger om tilladelser 142 Diverse 269 Sager af generel karakter 1 Edb-servicebureauer 3 Fordelingen mellem klager og forespørgsler i sager, som Datatilsynet færdigbehandlede i , var: Klager 11 % Forespørgsler 76 % Ikke kategoriserede 13 % I lighed med Datatilsynets Årsberetning 2010 er disse tal for 2011 ikke opgjort på grundlag af sager, som er oprettet i 2011, men på grundlag af sager, som Datatilsynet har færdigbehandlet i Heriblandt er sager oprettet i 2011 og 2010 samt enkelte sager fra tidligere år. Opgørelsesmetoden skyldes et ønske om at opgøre tallene på en måde, så de ikke ændrer sig afhængig af, hvornår man opgør dem.

20 Forespørgsler og klager vedrørende offentlige myndigheder Datatilsynet registrerede i alt 730 nye sager om forespørgsler og klager vedrørende offentlige myndigheder. Sagerne var fordelt således: Statslige myndigheder 250 Regioner 34 Primærkommuner 206 Ansøgning om tilladelser 229 Diverse 11 Fordelingen mellem klager og forespørgsler i sager, som Datatilsynet færdigbehandlede i , var: Klager 9 % Forespørgsler 54 % Ikke kategoriserede 37 % 2 2 Se note 1 19

21 Anmeldelser Anmeldelser for den private sektor Datatilsynet registrerede i alt nye sager om anmeldelser for den private sektor. Fordelingen af sagerne var: Forskning og statistik Privates behandling af oplysninger om rent private forhold 480 Advarselsregistre 9 Spærrelister 5 Kreditoplysningsbureauer 3 Stillingsbesættende virksomheder 30 Edb-servicebureauer 14 Diverse sager af generel karakter 248 Anmeldelser for den offentlige forvaltning Datatilsynet registrerede i alt 437 nye sager om anmeldelser for den offentlige sektor. Fordelingen af sagerne var: Fællesanmeldelser 6 Kommuner 94 Regioner 0 Statslige myndigheder 267 Tilslutninger, kommuner 70 Tilslutninger, regioner 0 Tilslutninger, statslige myndigheder 0 Diverse/sager af generel karakter 0 20

22 Sager på Datatilsynets eget initiativ Datatilsynet registrerede i alt 96 nye sager oprettet på tilsynets eget initiativ. Fordelingen af sagerne var: Inspektion og kontrol vedrørende private 37 Inspektion og kontrol vedrørende offentlige myndigheder 23 Sager rejst på grundlag af presseomtale og lign. 36 Diverse/sager af generel karakter 0 Internationale sager Datatilsynet registrerede i alt 176 nye internationale sager. Fordelingen af sagerne var: Forespørgsler fra udlandet 67 Nordisk tilsynssamarbejde 5 Europarådet 1 EU 83 Datakommissærsamarbejdet 13 OECD 1 Diverse /sager af generel karakter 6 21

23 Persondataloven i stadig udvikling Persondataloven trådte i kraft den 1. juli Siden da er loven blevet ændret seks gange. Også i 2011 er der sket en ændring. Den 1. juli 2011 trådte 26 d om kommuners billedoptagelser i forbindelse med tv-overvågning således i kraft. Ikke kun ændringerne af selve loven gør, at der løbende sker en udvikling inden for det persondataretlige område. Også samfundsudviklingen i øvrigt, herunder den teknologiske udvikling, gør, at persondatalovens anvendelsesområde hele tiden udvides. Biometri Et af de områder, som er blevet mere og mere relevant er biometri, f.eks. i form af fingeraftryk. Biometrisk teknologi anvendes i stigende omfang til personidentifikation i forbindelse med adgangs- og sikringssystemer. Pr. 1. januar 2012 skal alle nye pas have lagret fingeraftryk i passets chip. Dette vil gøre det vanskeligere at forfalske og misbruge pas. Hvad er biometri? Biometri er den samlede betegnelse for en række teknikker til identifikation og genkendelse af personer ved hjælp af unikke biologiske kendetegn hos personerne. De biometriske teknikker bygger f.eks. på elektronisk genkendelse af ansigt, øjne (iris), fingre (fingeraftryk), stemme, hænder, vener og gangart. Dette omfatter også genkendelse af såkaldte templates baseret på biometriske data, f.eks. en matematisk værdi af en borgers fingeraftryk. 22

24 Tidsregistrering af aktiverede borgere ved brug af fingeraftryk Datatilsynet udtalte sig i 2011 om en kommunes brug af aktiverede borgeres fingeraftryk (templates) til tidsregistrering. Datatilsynet fandt i sin udtalelse af 14. september 2011, at kommunens behandling af oplysninger om aktiverede borgeres møde- og sluttid var nødvendig af hensyn til udførelsen af kommunens opgaver. Endvidere fandt Datatilsynet ikke grundlag for at modsætte sig, at tidsregistreringen skete ved hjælp af fingeraftryk og templates. Behandlingen måtte således antages at ske i overensstemmelse med persondatalovens 6, stk. 1, nr. 6, om myndighedsudøvelse. Datatilsynet lagde vægt på det oplyste om, at registreringen havde til formål at kunne dokumentere borgernes fremmødetid, som dannede grundlag for udmåling af kontanthjælp, at systemet var pålideligt og præcist, samt at systemet var ukompliceret, idet det ikke krævede, at koder eller magnetkort skulle huskes. Herudover lagde tilsynet vægt på, at systemet hindrede omgåelse af registrering af mødetid, at der efter det oplyste alene registreredes en matematisk værdi af borgerens fingeraftryk (en template), og at det således ikke var det egentlige fingeraftryk, der registreredes i databasen. Første højesteretsdom om persondataloven Spørgsmål om fortolkning af persondataloven er i de forløbne år blevet vurderet af byretten og landsretten i enkelte konkrete retssager. Det er imidlertid i 2011, at Højesteret for første gang har vurderet en problemstilling vedrørende persondataloven. Højesterets dom af 27. maj 2011 om videregivelse af oplysninger om jobansøger A havde tidligere været ansat i kommunen K1. Under sygefraværssamtaler i K1 var A blevet konfronteret af sin leder B med mistanke om alkoholmisbrug, hvilket A benægtede. A søgte efterfølgende en stilling i kommunen K2. Under en samtale med D i kommunen K2 gav A tilladelse til, at D kunne indhente referenceoplysninger hos kommunen K1. D kontaktede herefter telefonisk K1 og talte med B, som bl.a. oplyste D om mistanken om alkoholmisbrug. A anlagde herefter sag ved domstolene mod K1 og K2 med påstand om tilkendelse af en kompensation med henvisning til, at kommunerne havde overtrådt forvaltningsloven, helbredsoplysningsloven og persondataloven. 23

25 Højesteret fandt, at oplysninger om misbrug af nydelsesmidler, herunder alkohol, ikke kunne anses for helbredsoplysninger i helbredsoplysningslovens forstand, og at helbredsoplysningsloven derfor ikke fandt anvendelse i sagen. For så vidt angår persondataloven blev det af Højesteret lagt til grund, at oplysningen om mistanken om alkoholmisbrug på tidspunktet for videregivelsen blev behandlet elektronisk i kommunen K1. Uanset at det måtte lægges til grund, at B under telefonsamtalen med D videregav de omhandlede oplysninger ud fra sin hukommelse, fandt Højesteret, at persondataloven fandt anvendelse. Dette gjaldt, selv om oplysningerne også fandtes på papir i A s personalesag 3. Desuden fandt Højesteret, at der ikke forelå samtykke til den pågældende videregivelse af en følsom personoplysning, og at videregivelsen dermed var i strid med persondatalovens 7, stk. 1. Derimod fandt Højesteret det ikke godtgjort, at K1 under sagsforløbet havde tilsidesat sin oplysningspligt over for A efter persondatalovens 28 og 29. Højesteret fandt det ikke godtgjort, at A ville have opnået ansættelse i K2, hvis oplysningerne om mistanke om alkoholmisbrug ikke var blevet videregivet. A havde derfor ikke krav på erstatning som følge af den retsstridige videregivelse af oplysninger fra K1 til K2. K1 blev derimod pålagt at betale en godtgørelse på kr. for tort til A i medfør af erstatningsansvarslovens 26 som følge af den retsstridige videregivelse. Hvad angår forvaltningsloven fandt Højesteret ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at K2 havde indhentet oplysninger om A i strid med forvaltningslovens 29, stk. 1 (om ansøgningssager). Derimod havde K2 overtrådt forvaltningslovens 19 ved ikke at have hørt A over oplysningerne om det mulige alkoholmisbrug, inden den traf beslutning om ikke at tilbyde A ansættelse. Imidlertid lagde Højesteret til grund, at den manglende partshøring ikke havde betydning for K2 beslutning, og at der derfor ikke var grundlag for at pålægge K2 at betale erstatning eller godtgørelse til A herfor. 3 Videregivelsen fandt sted før ændringen af persondataloven i 2009, hvorefter manuel videregivelse mellem forvaltningsmyndigheder er omfattet af loven, jf. 1, stk. 3 24

26 Første anvendelse af persondatalovens 7, stk. 7 Det blev også i 2011, at Datatilsynet for første gang afgjorde en sag efter persondatalovens 7, stk. 7. Efter denne bestemmelse kan undtagelse fra forbuddet i stk. 1 mod behandling af følsomme oplysninger om f.eks. helbredsforhold gøres, hvis behandlingen af de følsomme personoplysninger sker af grunde, der vedrører hensynet til vigtige samfundsmæssige interesser. Datatilsynet skal give tilladelse hertil og underrette EU-Kommissionen herom. Rådgivningscenters behandling af følsomme oplysninger om pårørende Datatilsynet havde modtaget en anmeldelse fra et privat rådgivningscenter, som behandlede og rådgav børn og unge (klienter), hvis forældre var alvorligt syge eller døde. I forbindelse med behandlingen og rådgivningen behandlede centret følsomme oplysninger om de klienter, der kontaktede rådgivningscentret. Derudover behandlede centret oplysninger om de pårørendes helbredsmæssige forhold. Datatilsynet udtalte i sit svar af 21. november 2011, at behandling af følsomme oplysninger om klienterne f.eks. oplysninger om helbredsforhold og væsentlige sociale problemer kun kunne ske med udtrykkeligt samtykke, jf. persondatalovens 7, stk. 2, nr. 1, og 8, stk. 4. Hvad angår oplysninger om klienternes pårørende lagde Datatilsynet til grund, at ikke ville være praktisk muligt for rådgivningscentret i alle tilfælde at stille krav om udtrykkeligt samtykke fra disse. Tilsynet var imidlertid indstillet på at give tilladelse til indsamling og registrering af oplysninger om helbredsmæssige forhold om rådgivningscentrets klienters pårørende efter den særlige bestemmelse i persondatalovens 7, stk. 7. Datatilsynet fandt således, at der i dette konkrete tilfælde var knyttet en så vigtig samfundsmæssig interesse til rådgivningcentrets virksomhed, at der burde gives tilladelse til, at rådgivningscentret kunne indsamle og registrere oplysninger om klienternes pårørendes helbredsmæssige forhold i det omfang, indsamlingen og registreringen var nødvendig for behandling og rådgivning af barnet eller den unge. Datatilsynet lagde herved vægt på formålet med og indholdet af rådgivningscentrets virksomhed og på det oplyste om, at oplysninger om forælderens/søskendes sygdomsforløb, som det bliver oplevet af barnet/ den unge, er af helt afgørende betydning for at kunne foretage en faglig vurdering af, hvilken behandling der skal iværksættes. Rådgivningscentret havde videre anført, at det var rådgivningscentrets erfaring, at det er nødvendigt med en vis detaljeringsgrad i for- 25

27 hold til dokumentationen af sygdomsforløbet, og at det ikke er tilstrækkeligt blot at skelne mellem, om barnets/den unges forælder er syg eller død. Rådgivningscentret har efterfølgende modtaget tilladelse til behandlingen af følsomme oplysninger. Datatilsynets kompetence Et område, som jævnligt giver Datatilsynet anledning til overvejelser, er tilsynets kompetence i henhold til persondataloven, når den pågældende behandling af personoplysninger i et eller andet omfang også er reguleret i anden lovgivning end persondataloven. Det kan f.eks. være ved videregivelse af oplysninger i forbindelse med partshøring eller aktindsigt efter forvaltningslovens regler eller ved indsamling af oplysninger på det sociale område. I sådanne sager er Datatilsynet tilbageholdende med at gå ind i sagen, idet disse sager ofte vil kræve en vurdering af anden lovgivning end persondataloven. Datatilsynet vil således ofte henvise til den relevante klageinstans på området. Datatilsynets kompetence til berigtigelse efter persondatalovens 37 Datatilsynet har i 2011 behandlet to klagesager om berigtigelse af oplysninger hos Udlændingeservice. Begge sager drejede sig om berigtigelse af oplysninger om fødselsdato og den ene desuden om berigtigelse af fødselssted. Datatilsynet udtalte i sine afgørelser af 6. december 2011, at det var tilsynets opfattelse, at tilsynet efter persondatalovens 37 ikke havde mulighed for at efterprøve udlændingemyndighedernes afgørelser om fastlæggelse af klagernes fødselsdato og fødselssted. Datatilsynet lagde vægt på, at fastlæggelsen af klagernes identitet, herunder fødselsdato og fødselssted, var central for klagernes retsstilling efter udlændingelovgivningen, og at afgørelserne herom derfor havde karakter af en egentlig materiel prøvelse, som det var udlændingemyndighedernes kompetence at foretage som led i behandlingen af klagernes sager efter udlændingelovgivningen. Persondatalovens 37 tilsigter efter Datatilsynets opfattelse ikke at give tilsynet kompetence til at vurdere indholdsmæssige spørgsmål, der er reguleret af anden lovgivning som eksempelvis udlændingelovgivningen. 26

Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Sendt til: jm@jm.dk

Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Sendt til: jm@jm.dk Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt til: jm@jm.dk 12. februar 2010 Vedrørende høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om tv-overvågning og lov om behandling af

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 21. marts 2016 Kontor: Databeskyttelseskontoret Sagsbeh: André

Læs mere

Vedrørende behandling af flypassagerers biometriske oplysninger i form af template af fingeraftryk

Vedrørende behandling af flypassagerers biometriske oplysninger i form af template af fingeraftryk Brevdato: 23. maj 2006 Modtager: Scandinavian Airlines Danmark (SAS) J.nr. 2006-219-0370 Stikord: Fingeraftryk, personoplysninger, saglighed og proportionalitet, alternativ løsning, oplysningspligt, datasikkerhed.

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 400 Offentligt. Datatilsynets årsberetning 2012

Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 400 Offentligt. Datatilsynets årsberetning 2012 Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 400 Offentligt Datatilsynets årsberetning 2012 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Rosendahls - Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 300 September

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2008 og 2009

Datatilsynets årsberetning 2008 og 2009 Datatilsynets årsberetning 2008 og 2009 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Rosendahls-Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 300 Marts 2010 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 978-87-992871-1-6

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2012

Datatilsynets årsberetning 2012 Datatilsynets årsberetning 2012 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Rosendahls - Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 300 September 2013 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 978-87-992871-4-7 Datatilsynets

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg

Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr. 89-49-29-12 Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg 3. juni 2002 Vedrørende tv-overvågning Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 7. oktober 2016 (Gældende) Uddrag af lov om behandling af personoplysninger 1-4. (Udelades) Afsnit II Behandlingsregler Kapitel 4 Behandling af oplysninger

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Stillingsbesættende virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på erhvervsmæssig

Læs mere

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven.

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. 2015-32 Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. Kommune burde derfor have adskilt sine svar 15. juni 2015 En mand havde en omfattende korrespondance

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Privat virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig. Felter markeret

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 L 185 Svar på Spørgsmål 16 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 12. maj 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-1047 Dok.:

Læs mere

Rammer og vilkår for brug af data. 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes,

Rammer og vilkår for brug af data. 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes, Rammer og vilkår for brug af data 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes, bidr@sundhedsdata.dk Lovgivning - sundhedsdata Sundhedsloven Persondataloven I sundhedsloven fastlægges reglerne for indhentning/videregivelse

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre Kommunaludvalget, Retsudvalget L 72 - Bilag 2,REU alm. del - Bilag 60 Offentlig Folketingets Administration Lovsekretariatet 15. marts 2005 J.nr. 17 OMTRYKT (15/3 2005) (rettelse af eksempel markeret med

Læs mere

Datatilsynet har herefter følgende bemærkninger:

Datatilsynet har herefter følgende bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget L 194 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsskadestyrelsen Sankt Kjelds Plads 11 Postboks 3000 2100 København Ø Sendt til pkh@ask.dk 9. januar 2007 Vedrørende høring over forslag til lov om

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt Folketinget Udvalgssekretariatet Christiansborg 1240 København K Sendt til: Birgitte.Toft-Petersen@ft.dk 29. august 2014 Vedrørende høring over beretning

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. jahs@itst.dk

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. jahs@itst.dk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Sendt til: hvs@itst.dk og jahs@itst.dk 17. marts 2011 Vedrørende høring over udkast til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring

Læs mere

Domstolsstyrelsens Årsberetning

Domstolsstyrelsens Årsberetning Side 1 af 5 Domstolsstyrelsens Årsberetning 2001 OM PERSONDATALOVEN Indhold: Domstolstyrelsens tilsynsopgave s. 2 Anmeldelse af domstolenes persondatabehandling s. 2 Konkrete sager vedrørende persondataloven

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2013

Datatilsynets årsberetning 2013 Datatilsynets årsberetning 2013 Datatilsynets årsberetning 2013 Indhold Til Folketinget... 4 Datatilsynets virksomhed i 2013... 6 Datatilsynets opgaver... 6 Rådgivning og vejledning... 7 Klagesagsbehandling...

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt til: js@skat.dk 4. oktober 2010 Vedrørende høring over forslag til lov om ændring af skattekontrolloven Datatilsynet Borgergade 28, 5.

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Kreditoplysning Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på erhvervsmæssig videregivelse

Læs mere

Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at føre en spærreliste.

Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at føre en spærreliste. Blankettype: Spærreliste Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at føre en spærreliste.

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Sendt til:

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Sendt til: Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 7 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt til: maria.eun@skat.dk 25. november 2010 Vedrørende høring over udkast til forslag til lov

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2007

Datatilsynets årsberetning 2007 Datatilsynets årsberetning 2007 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 300 November 2008 ISSN nr: xxxx-xxxx ISBN nr: xx-xxxxxx-x-x Indhold Til Folketinget

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 20 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 20 Offentligt Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 20 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Projektgruppen vedr. retsforbeholdet Dato: 28. oktober 2015 Kontor: Politikontoret

Læs mere

artikel 96 eller artikel 97.

artikel 96 eller artikel 97. xxx xxx xxx 24. september 2001 Vedrørende Deres klage over Rigspolitiets afslag på indsigt i Schengen- Informationssystemet Datatilsynet Christians Brygge 28, 4. 1559 København V CVR-nr. 11-88-37-29 Telefon

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Sendt til: primsund@im.dk med kopi til sah@im.dk

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Sendt til: primsund@im.dk med kopi til sah@im.dk Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: primsund@im.dk med kopi til sah@im.dk Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29 Telefon 3319

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Vejledning om informationssikkerhed

Vejledning om informationssikkerhed Vejledning om informationssikkerhed Birgitte Drewes, afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen Marchen Lyngby, fuldmægtig, Sundhedsdatastyrelsen Vejledningen kan downloades her: http://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-informationssikkerhed

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER

ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER GRÆNSEN? Af advokat, LL.M., Benjamin Lundström og advokat, HD(O), Pernille Borup Vejlsgaard fra advokatfirmaet von Haller. Ifølge den nugældende lovgivning er der grænser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017 Sag 107/2016 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund som mandatar for A (advokat Jakob Bjerre) mod Vallensbæk

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

hos statslige myndigheder

hos statslige myndigheder IT-Universitetet i København Rued Langgaards Vej 7 2300 København S Sendt til: itu@itu.dk 25. juni 2015 Udtalelse til anmeldelsen Videnskabelige og statistiske undersøgelser hos statslige myndigheder Datatilsynet

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 21. maj 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2014

Datatilsynets årsberetning 2014 Datatilsynets årsberetning 2014 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Rosendahls A/S Beretningen er sat med Meta Oplag: 300 Juli 2015 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 978-87-992871-6-1 Datatilsynets årsberetning

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Ulrich Stigaard Jensen. Persondataloven og sagsbehandling i praksis

Ulrich Stigaard Jensen. Persondataloven og sagsbehandling i praksis Ulrich Stigaard Jensen Persondataloven og sagsbehandling i praksis Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Kapitel 1. Persondatalovens baggrund og formål 13 1.1. Persondatalovens baggrund og formål 13

Læs mere

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift.

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift. KL Weidekampsgade 10 2300 København S Sendt pr. brev samt på mail til MIH@kl.dk 15. april 2011 Vedrørende sikkerhedsbrist som følge af KL s overførsel af køreprøvebooking system til en cloud-løsning Datatilsynet

Læs mere

DEN FÆLLES KONTROLINSTANS FOR EUROPOL. Udtalelse fra den fælles kontrolinstans om databeskyttelsesniveauet i Australien (Udtalelse 05/35)

DEN FÆLLES KONTROLINSTANS FOR EUROPOL. Udtalelse fra den fælles kontrolinstans om databeskyttelsesniveauet i Australien (Udtalelse 05/35) THE JOINT SUPERVISORY BODY OF EUROPOL DEN FÆLLES KONTROLINSTANS FOR EUROPOL Udtalelse fra den fælles kontrolinstans om databeskyttelsesniveauet i Australien (Udtalelse 05/35) DEN FÆLLES KONTROLINSTANS

Læs mere

Nedenfor under punkt 1 er en kort gennemgang af reglerne om ordregiverens forpligtelse til at overdrage oplysninger til leverandøren.

Nedenfor under punkt 1 er en kort gennemgang af reglerne om ordregiverens forpligtelse til at overdrage oplysninger til leverandøren. N O TAT Udveksling af medarbejderoplysninger ime l- lem ordregiver og leverandøren April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler spørgsmålet om udveksling af medarbejderoplysninger imellem ordregiver og leverandøren

Læs mere

Persondataloven kort fortalt

Persondataloven kort fortalt Persondataloven kort fortalt Den 27. februar 2013 Indhold Indledning... 2 Lov om behandling af personoplysninger... 3 På hvilke områder gælder loven?... 3 Hvilke typer behandling?... 3 Undtagelser fra

Læs mere

Brugen af personoplysninger

Brugen af personoplysninger Gode råd om Brugen af personoplysninger Kend reglerne for håndtering af personlige oplysninger om medarbejderne! Udgivet af Dansk Handel & Service Brugen af personoplysninger 2006 Gode råd om Brugen af

Læs mere

Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven

Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven Domstolsstyrelsen Administrationskontoret KFJ12188/Sagsbeh. KFJ J.nr. 2205-2006-1.2 11. januar 2006 Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven Indhold: Domstolsstyrelsens tilsynsopgave s.

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2006

Datatilsynets årsberetning 2006 Datatilsynets årsberetning 2006 Datatilsynets årsberetning 2006 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 300 November 2007 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 87-989860-8-9

Læs mere

At LLO Horsens på hjemmesiden http://www.llohorsens.dk/skimmelsvamp/skimmelsvamp_liste.html,

At LLO Horsens på hjemmesiden http://www.llohorsens.dk/skimmelsvamp/skimmelsvamp_liste.html, Ejendomsforeningen Danmark Nørre Voldgade 2 1358 København K Att.: Mette Haagensen Sendt med Digital Post til CVR 10390214 19. maj 2016 Vedrørende LLO Horsens' liste over ejendomme Datatilsynet Borgergade

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

Retningslinjer. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinjer. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Ændringer er markeret med rødt Retningslinjer for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Bilag K Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune [Forvaltning] [Center] CVR.nr.: 64 94 22 12 [Adresse] (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse] [Postnummer

Læs mere

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Radio24Syv Att. Sofie Rye 12-02-2016 Sagsnr. 2016-0028243 Dokumentnr. 2016-0028243-11 Afgørelse af 12-02-2016 om henvendelse fra Radio24Syv om

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Fuldmægtig Signe Astrid Bruun Fuldmægtig Martin Nybye-Petersen Datatilsynet 9. januar 2014 Dagens Program Datatilsynets struktur og arbejdsopgaver

Læs mere

Persondataloven - regler og praksis for god databehandlingsskik. Forskning med personoplysninger

Persondataloven - regler og praksis for god databehandlingsskik. Forskning med personoplysninger Artikel til METODE & DATA november 2008 Persondataloven - regler og praksis for god databehandlingsskik Forskning med personoplysninger Specialkonsulent, mag. art. Camilla Daasnes, Datatilsynet Artiklen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Langt de fleste virksomheder vil i forbindelse med deres virke få adgang til persondata af den ene eller anden slags. En forsyningsvirksomhed

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere

Persondata og HR hverdagens udfordringer. Advokat Jens Harkov Hansen, CIPP/E

Persondata og HR hverdagens udfordringer. Advokat Jens Harkov Hansen, CIPP/E Persondata og HR hverdagens udfordringer Advokat Jens Harkov Hansen, CIPP/E Persondataretlige udfordringer og HR Indhentelse af oplysninger om ansøgere Personalesagen Kontrol og overvågning af medarbejdere

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

Gældende formulering. Forslag til ny bekendtgørelse

Gældende formulering. Forslag til ny bekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 668 af 28. juni 2005 om Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed sammenholdt med revideret forslag af 23. juli 2008 til ny bekendtgørelse Gældende formulering Forslag til ny bekendtgørelse

Læs mere

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Retningslinier for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed Bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed I medfør af 9, 10, stk. 1-3, 12, stk. 2, 13, stk. 2-3, 14, 20, 21, stk. 2, 41, stk.

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse 1112/05/DA WP 103 Udtalelse 1/2005 om databeskyttelsesniveauet i Canada i forbindelse med luftfartsselskabers overførsel af PNR- og API-oplysninger Vedtaget

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren )

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren ) #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Databehandleraftale mellem [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.]

Læs mere

Vedrørende tilsyn med behandling af personoplysninger

Vedrørende tilsyn med behandling af personoplysninger Att.: Kommunaldirektøren Sendt med Digital Post Dato Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29 Telefon 3319 3200 Fax 3319 3218 E-mail dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk J.nr.

Læs mere

Høringspartnere. Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål, indhold og konsekvenser af at indføre Persondataloven i Grønland.

Høringspartnere. Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål, indhold og konsekvenser af at indføre Persondataloven i Grønland. Naalakkersuisut Government of Greenland Digitaliseringsstyrelsen Høringspartnere Supplerende høringsmateriale om Kongelig Anordning af Persondataloven Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål,

Læs mere

Videoovervågning i kommunale anlæg

Videoovervågning i kommunale anlæg Videoovervågning i kommunale anlæg Dagens program 1. Persondataloven 1. Kort om persondataloven og tv-overvågningsloven 2. Persondatalovens særlige behandlingsregler 2. Datatilsynets praksis Lovgivningen

Læs mere

Persondataret i ansættelsesforhold

Persondataret i ansættelsesforhold PETER BLUME & JENS KRISTIANSEN Persondataret i ansættelsesforhold JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Persondataret i ansættelsesforhold Peter Blume & Jens Kristiansen Persondataret i ansættelsesforhold

Læs mere

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne Kendelse af 20. august 1999. 99-51.390. Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservice. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist. Lov om

Læs mere

1 Afgørelse fra Datatilsynet vedrørende sletning af profil og indlæg på et debatforum

1 Afgørelse fra Datatilsynet vedrørende sletning af profil og indlæg på et debatforum Indhold 1 Afgørelse fra Datatilsynet vedrørende sletning af profil og indlæg på et debatforum 2 Whistleblower systemer - retningslinjer fra Datatilsynet 3 Overførsel af personoplysninger til tredjelande

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp

Tilbagebetaling af bistandshjælp Tilbagebetaling af bistandshjælp Den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en socialforvaltnings afgørelse om (delvis) tilbagebetaling af kontanthjælp, der var udbetalt til den pågældende over en periode.

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2004

Datatilsynets årsberetning 2004 Datatilsynets årsberetning 2004 Datatilsynets årsberetning 2004 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 400 December 2005 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 87-989860-2-3

Læs mere

Lov om behandling af personoplysninger 1)

Lov om behandling af personoplysninger 1) Lov om behandling af personoplysninger 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Afsnit I Indledende

Læs mere

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold.

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Denne vejledning er et redskab til ledelsens vurdering af, om der foreligger en handling fra en medarbejder,

Læs mere

Vejledning om videregivelse. af personoplysninger til brug for forskning og statistik

Vejledning om videregivelse. af personoplysninger til brug for forskning og statistik Vejledning om videregivelse af personoplysninger til brug for forskning og statistik 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Definitioner 2.1. Personoplysning 2.2. Anonymiseret personoplysning (i persondatalovens

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere