Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15"

Transkript

1 Dans på tværs Dans på tværs er et obligatorisk fællesarrangement, som foregår i aftentimerne en gang om måneden. Det varierer mellem forskellige pardanse, folkedanse samt andre fællesdanse. Hovedformålet er baseret på det sociale, fællesskabet, bevægelsesglæde samt det at have det sjovt sammen. Som det sidste lærer eleverne at danse lanciers, som er en tradition til årets festlige gallamiddag på skoleårets anden sidste aften. Englandsturen Med udgangspunkt i formålet for faget engelsk ønsker vi med gennemførelsen af en sprogrejse til England for 10. årgang at styrke deres evne til at samtale på engelsk. Det er ligeledes en målsætning for turen, at eleverne skal indkvarteres i private hjem for derved at få indsigt i engelsk kultur og familieforhold. I forbindelse med den valgte indlogeringsform med to-tre elever pr. familie styrkes tillige elevernes selvstændighed og evne til at kunne begå sig i et engelsksproget internationalt miljø. Desuden er det, med udflugter og besøg til historiske og kulturelle steder, formålet at udvide elevernes horisont og almene viden. Gymnastikdage Formålet med gymnastikdagene er, at intensivere træningen frem mod opvisningerne. Eleverne vil med disse dage få overblik over opvisningsforløbet, og efterhånden føle sig som en del af den store helhed. Vi vil gennem gymnastikopvisningen udvikle bevægelsesglæde, og lade eleverne få personlige sejre. Gymnastikopvisning i MCH Vi deltager i efterskolernes gymnastikopvisning i Herning. Det er en stor oplevelse for eleverne at komme ud og se de andre efterskoler i amtets opvisninger, at snakke med andre unge mennesker, der lever efterskolelivet som en selv. Det er også en stor oplevelse for eleverne at repræsentere sin egen skole gennem gymnastikken. Gymnastikopvisningsweekender Formålet med at lade eleverne blive på skolen en weekend og tage ud til fælles opvisninger er, at dyrke det forpligtende fællesskab. Eleverne udvikler sig fysisk og opnår bevægelsesglæde gennem gymnastikken. Ved at lave opvisning sammen får eleverne personlige sejre og udvikler selvværd og selvtillid. Gymnastikweekend Formålet med gymnastikweekenden er, at intensivere træningen frem mod opvisningerne. Eleverne vil med disse dage få overblik over opvisningsforløbet, og efterhånden føle sig som en del af den store helhed. Vi vil gennem gymnastikopvisningen udvikle bevægelsesglæde, og lade eleverne få personlige sejre.

2 Hovedfags/udstillings ugen Formålet for hovedfagsugen på Dhe er at eleverne får mulighed for at fordybe sig i deres hovedfag, som i den pågældende uge/periode er tildelt betydeligt flere timer end i en almindelig/ normal uge. De færdigheder, som eleven har tilegnet sig i årets løb bliver brugt i et tæt forløb, stort set uden afbrydelser af andre fag/emner, så sammenhæng, kontinuitet og fordybelse bliver nøglebegreber oftest i forbindelse med en større selvstændig opgave. Endelig sluttes hovedfagsugen af med den årlige udstilling, hvor forældre, kommende elever og deres forældre og gæster udefra bliver inviterede til at se resultaterne af årets arbejde; både i hovedfagene og i diverse valgfag. Hovedfags/terminsprøvedage At eleverne får mulighed for at arbejde koncentreret med deres hovedfag i et længere forløb, hvor de gennem fordybelsen kan glemme tid og sted og fremstille produkter, hvor håndværk og kvalitet er nøglebegreber. At eleverne får kendskab til andre kulturer og håndværkstraditioner. At eleverne får kendskab til et prøveforløb før de gældende skriftlige prøver. Eleverne får øvelse i at disponere prøvetiden og tilegner sig større sikkerhed i de forskellige prøvefag, dansk, matematik, engelsk og tysk. Introdage At give eleverne den bedst mulige start på skoleåret via diverse fastlagte aktiviteter. Få indblik i efterskolelivet, hvor den enkelte er en væsentlig del af hele fællesskabet på Dhe. Samt at lære hinanden, lærerne, det praktiske personale og skolens dagsrytme at kende. OSO og Projektopgave Formålet med afholdelse af OSO og for 9. klasses vedkommende projektopgaven er dels at opgaven for 10 klasse er obligatorisk og dels at arbejdsformen er en vigtig del af skolens pædagogik. Med den selvvalgte obligatoriske opgave får eleverne mulighed for at afprøve og få bedømt egne evner og muligheder i en arbejdsform, som er anderledes end den traditionelle skoleform, og ved den selvvalgte opgave i 9 klasse har eleverne en sjælden mulighed for at bruge deres færdigheder fra hovedfagsundervisningen i en mere kunstnerisk /kreativ retning end den daglige undervisning lægger op til. Skituren Det overordnede formål for lejrskoleturen til Hemsedal, uge , er at styrke det sociale og fremme elevernes fællesskabsfølelse med indlæring af skiløb som det centrale. Vi vil dermed opnå, at de udvikler en større gensidig respekt og forståelse for menneskeligt ligeværd. Gennem øvelser med teoretisk teknik, sikkerhed og skikøring vil vi lære eleverne at tage et ansvar for andre, opøve hjælpsomhed, fremme deres selvtillid og udvikle deres evner

3 Hovedfagsstudieture Formålet for hovedfagsstudieturene på Dhe er at eleverne får mulighed for at fordybe sig i, og sætte fokus på deres hovedfag samt at samle inspiration og viden omkring de enkelte fagområder På studieturene er det kreative og håndværksfaglige indhold i højsædet. På turene vægtes ligeledes fællesskabet blandt eleverne og det kulturelle møde på de forskellige rejsemål. Studieturene er en oplevelsesrig og inspirerende udlandsrejse med håndværk som hovedtema Mål og indhold: Turen ligger i november måned og har til formål, gennem forskellige besøg hos kunstnere/håndværkere, besøg på fagskoler, museer og div. fag relaterede firmaer at udvide elevernes kendskab til de enkelte fagområder som de hver især beskæftiger sig med. Med udgangspunkt i de færdigheder, som eleven har tilegnet sig i forløbet frem til studieturen ønsker vi at eleverne udvider deres horisont og tilegner sig en større forståelse for kunst, håndværk og design i andre lande og kulturer Efter studieturen ønsker vi at eleverne kan bruge deres indsigt og inspiration til det fortsatte arbejde i på hovedfagene og i de kreative specialefag. Sidste skoleuge Formålet er at eleverne får en aktiv og oplevelsesrig uge med mange fællesaktiviteter, hvor samvær og det sociale er i fokus. Samtidig er der en del praktiske opgaver, der skal afsluttes før hjemrejse, som rengøring af skolens lokaler samt elevværelserne. Sluttelig rundes skoleåret af med en festlig gallamiddag, som bl.a. indeholder taler, sange, underholdning, lancier og fakkeloptog. Før dimissionen fredag aften viser eleverne skoleårets sidste gymnastikopvisning for forældrene. Temadage: Geografi, biologi og fysik-kemi Formålet med undervisningen i temadagene er, at eleverne tilegner sig viden om og forståelse af nationalparkens unikke natur- og kulturhistoriske værdier. Undervisningen skal bygge på elevernes egne iagttagelser, oplevelser og undersøgelser af Skjern Å, så de får mulighed for at udvikle engagement, selvstændig stillingtagen til og ansvarlighed over for miljøet og naturen. Undervisningen skal medvirke til udvikling af naturvidenskabelige arbejdsmetoder og udtryksformer hos den enkelte elev med henblik på at øge elevernes viden om og forståelse af naturparken som en vigtig del af deres omgivelser. Undervisningen skal give mulighed for at stimulere og videreudvikle alle elevers interesse og nysgerrighed over for naturfænomener og -videnskab for at udvikle erkendelse, fantasi og lyst til at lære. Eleverne bør opnå tillid til egne muligheder for at forholde sig til problemstillinger med naturvidenskabeligt og teknologisk indhold, der vedrører en Skjern Å som én af Danmarks første nationalparker. Der skal lægges særlig vægt på forståelsen af sammenhænge, anvendelse af geografi, biologi og fysik/kemi.

4 Mundtlige prøveuger -at eleverne har mulighed for at gå til Folkeskolens sfsluttende afgangsprøver i de fag, de har fået undervisning i i løbet af skoleåret -at de i det daglige skema for ugerne har mulighed for fordybelse og at læse op til ovennævnte prøve -at de har mulighed for at vælge aktiviteter af motionsmæssig karakter eller aktiviteter til fælles fornøjelse -at de har mulighed for at benytte deres hovedfagsværksted -at alle elever har én eftermiddag, hvor de deltager i vedligeholdelse/forskønnelse af skolen Musicalugen Formålet med musical-ugen er at give eleverne en oplevelse og forståelse af fællesskab. De skal lære at samarbejde og erkende egne styrker og muligheder. De skal endvidere erfare, at alle arbejdsopgaver og elementer i en musical nødvendigvis skal udgøre en helhed og derfor er lige vigtige. Dhe Special Days Dhe Special Days er 1-2 perioder á 3 dage, hvor vi tilbyder mange flere specialefags tilbud. Udbuddet varierer fra gang til gang og kan bestå af nogle af de faste specialefag samt fag som der ikke er repræsenteret i det normale skema, som fx filmmageri, boardmaking, fotografi og grafittimaleri. Eleverne får en sjælden mulighed for at dygtiggøre sig, og fordybe sig i et af disse specialefag inden for netop det emne de måtte interessere sig for. Dhe Special Days har et timetal på ca. 17 timer fordelt over 3-4 dage hvor der ligeledes er mulighed for at arbejde med større projekter i en kunstnerisk /kreativ retning end det den daglige undervisning lægger op til. Brobygning Dhe skal i henhold til lovgivningen sørge for, at elever i 10. klasse deltager i obligatorisk brobygning, som har en varighed på 1 uge. Der kan brobygges til forskellige uddannelser fx erhvervsrettede ungdomsuddannelser eller en gymnasiale uddannelser. Skolevejledning Vejledningen om valg af uddannelse og erhverv på Dhe skal sikre, at alle skolens elever har mulighed for at modtage relevant og kvalificeret vejledning i valget af ungdomsuddannelse og efterfølgende erhverv. Vejledningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs ønsker, ressourcer, interesser og evner, og det er vejlederens opgave at hjælpe eleven til at vælge en vej, der vurderes som realistisk og opnåelig i forhold til elevens personlighed og kompetencer. Skolevejlederen har ansvar for at støtte og vejlede den enkelte elev, så eleven bliver i stand til at træffe et valg af ungdomsuddannelse eller erhverv efter 9. og 10. klasse.

5 Vejlederen har ansvar for at sende ansøgning videre til den skole, som den unge søger om optagelse på. Tilmeldingen skal ske via Undervisningsministeriets optagelsesportal inden den gældende frist. Vejlederen støtter eleverne i at blive afklaret omkring, hvilken skole eleven vælger at tage det næste skoleår på. Det er målet at eleverne i 9. g 10. klasse i løbet af februar måned skal - senest den 1. marts - være afklaret om, hvilken ungdomsuddannelse eller anden aktivitet, de ønsker at påbegynde efter afslutningen af efterskoleopholdet på Dhe. Det er vejlederens ansvar at videresende ansøgning og uddannelsesplan rettidigt via Uddannelsesplan for samtlige elever bliver samtidig sendt elektronisk videre til det pågældende UU-center, (Ungdommens Uddannelsesvejledning), som den enkelte elev hører ind under. Berlinturen Med udgangspunkt i faget tysk ønsker vi med gennemførelsen af en tur til Berlin for 9. årgang at styrke deres evne til at samtale på tysk. Det er ligeledes en målsætning for turen, at eleverne skal øve deres evne til at kunne begå sig i et tysksproget internationalt miljø. Desuden er det, med udflugter og besøg til historiske og kulturelle steder, formålet at udvide elevernes horisont og almene viden omkring Tyskland og Berlins historie, kultur samt at stifte bekendtskab med kunst og design i Berlin. Cambridge Art & Adventure tur Cornwall Med udgangspunkt i formålet for faget Cambridgeengelsk ønsker vi med gennemførelsen af en sprogrejse til Cornwall for de elever der har Cambridge engelsk på Dhe, at styrke deres evne til at samtale på engelsk. Det er ligeledes en målsætning for turen, at eleverne skal indkvarteres i private hjem for derved at få indsigt i engelsk kultur og familieforhold. I forbindelse med den valgte indlogeringsform med en-to elever pr. familie styrkes tillige elevernes selvstændighed og evne til at kunne begå sig i et engelsksproget internationalt miljø. Gennem forskellige adventure aktiviteter, kunst og håndværks workshops og kulturelle aktiviteter ønsker vi at styrke elevernes alsidige sprogkundskaber. Desuden er det, med udflugter og besøg til historiske og kulturelle steder, formålet at udvide elevernes horisont og almene viden.

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

10. klasse i Kolding Kommune

10. klasse i Kolding Kommune 10. klasse i Kolding Kommune 2015-2016 Indhold 9. klasse og hvad så?... 4 UU-center Kolding... 6 10. klasse på Brændkjærskolen... 8 10. klasse på Hansenberg... 17 10. klasse på IBC... 27 Til elever i

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

10. klasse i Kolding Kommune

10. klasse i Kolding Kommune 2013/2014 10. klasse i Kolding Kommune 17 INDHOLD Forord v./... 3 Skolechef Morten Kirk Jensen og Børne- og Uddannelsesdirektør Ib Hansen Optagelsesbetingelser... 4 Bakkeskolen... 5 Bramdrup Skole... 8

Læs mere

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 Medie og kommunikation Sport og sundhed Language, economics and culture Teknik og byggeri Sundhed, omsorg og mad HUSK informationsaften om 10.klasse

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Afklaring Udvikling Uddannelse

Afklaring Udvikling Uddannelse Afklaring Udvikling Uddannelse Ta' 10. klasse og få en god start på din ungdomsuddannelse Trivsel - Troværdighed - Engagement - Faglighed 2015-2016 3 Indholdsfortegnelse Et år der peger fremad... 3 Et

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller 1 0. klasse 2015/2016... fordi forskellen tæller P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r : Fag og timetal I 10. klasse skal du have timer svarende til mindst 28 lektioner pr. uge. De obligatoriske fag

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

10CV FAG OG STUDIERETNINGER

10CV FAG OG STUDIERETNINGER 10CV FAG OG STUDIERETNINGER 2014/2015 10. Classic Side 2 Studieretninger Side 3-4 Temafag Side 5-7 Tilbudsfag Side 8-10 10 CV 10. CLASSIC 10. Classic er den individuelle 10CV, hvor du vil møde masser af

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger Værktøj og inspiration Undervisningsministeriet 2014 Værktøj og inspiration til lærere: Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Grundlæggende pædagogiske mål

Grundlæggende pædagogiske mål Grundlæggende pædagogiske mål Alsidig personlig udvikling I Spiren lægger vi op til at være et omsorgsfuldt og pædagogisk supplement til hjemmet. Vi vil skabe en tryg base for barnet, der kan være udgangspunkt

Læs mere

Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune

Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune Uddannelsesparathed er en helhedsvurdering af den enkelte elevs uddannelsespotentiale. Vurderingen af parathed til uddannelse

Læs mere

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere